งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531, 532 20 ธ.ค. 2560 09.00-11.00 น. รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533, 534 20 ธ.ค. 2560 09.00-11.00 น. รายงานตัวหน้าอาคาร 2 เวลา 07.30-08.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222, 223, 224, 225, 226 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง Easy Math(ชั้น 1 ทางทิศตะวันตกของอาคาร 2) เวลา 07.30-08.30 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2, ชั้น 3 ห้อง 421, 422, 423, 424, 431, 432, 433, 434 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง Easy Math(ชั้น 1 ทางทิศตะวันตกของอาคาร 2) เวลา 07.30-08.30 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232, 233, 234, 235, 236 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30 รายงานตัว ณ ห้อง Easy Math(ชั้น 1 ทางทิศตะวันตกของอาคาร 2) เวลา 07.30-08.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715, 716 20 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715, 716 21 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น. รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Resource Center ชั้น 2 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821, 822 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ชั้น 1 22 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น. รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ชั้น 1 22 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น. รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821, 822 22 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น. รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821, 822 22 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น. รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]