งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527,528 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันห้อง 527 ลำดับที่ 31-61 แข่งขันห้อง 528
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525,526 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันห้อง 525 ลำดับที่ 31-61 แข่งขันห้อง 526
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522,523 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันห้อง 522 ลำดับที่ 31-61 แข่งขันห้อง 523
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2,3 ห้อง 524,537 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันห้อง 524 ลำดับที่ 31-61 แข่งขันห้อง 537
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535,536 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันห้อง 535 ลำดับที่ 31-61 แข่งขันห้อง 536
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533,534 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันห้อง 533 ลำดับที่ 31-61 แข่งขันห้อง 534
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2,3 ห้อง 328,331,332 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 ห้อง 328 ห้องแข่งขัน ห้อง 331-332 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2,3 ห้อง 327,333,334 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 ห้อง 327 ห้องแข่งขัน ห้อง 333-334 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-338 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30 ห้อง 335-337 ห้องแข่งขันข้อเขียน ห้อง 338 ห้องอ่านทำนองเสนาะ
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-338 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30 ห้อง 335-337 ห้องแข่งขันข้อเขียน ห้อง 338 ห้องอ่านทำนองเสนาะ
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-433 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00 ลำดับที่ 1-20 แข่งห้อง 431 ลำดับที่ 21-40 แข่งห้อง 432 ลำดับที่ 41-61 แข่งห้อง 433
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434-436 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00 ลำดับที่ 1-20 แข่งห้อง 434 ลำดับที่ 21-40 แข่งห้อง 435 ลำดับที่ 41-61 แข่งห้อง 436
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา หอประชุมโรงเรียน ชั้น 1 ห้อง หอประชุมโรงเรียน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา หอประชุมโรงเรียน ชั้น 1 ห้อง หอประชุมโรงเรียน 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]