งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ตัวกระพริบแจ้งเพื่อทราบสำหรัับกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์  สิ่งที่ทีมเข้าแข่งขันต้องเตรียมมา รายละเอียดตามนี้

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ตัวกระพริบแจ้งเพื่อทราบสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันที่จำเป็นต้องใช้โต๊ะ ให้นำโต๊ะมาเอง

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบแจ้งเพื่อทราบสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  สิ่งที่ต้องเตรียม
-กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 
      1.ให้ทีมที่เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะวางโครงการ และปลั๊กไฟ(ถ้าใช้)มาเอง หากประสงค์จะให้ทางโรงเรียนเจ้าภาพเตรียมโต๊ะ ต้องแจ้งล่วงหน้าที่คุณครูภาณุพงษ์ พรมศร ที่เบอร์โทรศัพท์ 087-9527025
      2.รับลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.00 น.
      3.ส่งรูปเล่มรายงานในวันแข่งขันที่โต๊ะลงทะเบียน
-กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ให้ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันปฏิบัติตามนี้
      1.ข้อสอบแบบปรนัย  จำนวน  40 ข้อ เวลา 60 นาที ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันออกข้อสอบมาทีมละ 4 ข้อ พร้อมเฉลย (ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา และโลกดาราศาสตร์อย่างละ 1 ข้อ 1 copy)
      2.ข้อสอบ PISA  ใช้เวลา 20 นาที
      3.ข้อสอบตอบปัญหาสด จำนวน 20 ข้อ เวลา 40 นาที ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันออกข้อสอบมาทีมละ 4 ข้อ 19 copy ใส่ซองมาข้อละ 1 ซอง พร้อมเฉลย (ใช้กระดาษการ์ดสี) ในเฉลยใส่วงเล็บ เวลาที่ใช้ 60-120 วินาที
      4.Lab  ชีววิทยา(ผลความเข้มข้นของสารละลายต่อเซลล์) เคมี (ไทเทรต)  ฟิสิกส์ (แรง g )
-กิจกรรม Science show ม.ต้น,ม.ปลาย 
       1.ให้มาลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 08.30 น. จะจับฉลากลำดับการแข่งขันเวลา 08.35 น.
       2.ส่งรูปเล่ม 6 เล่มหน้างาน
-กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
       ทีมที่มีคะแนนอยู่ในลำดับ 1-9 จะได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในรอบต่อไป

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบแจ้งเพื่อทราบสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาไทย สิ่งที่ต้องเตรียมมา
-กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมกระดาน , พจนานุกรม และโหลดแอปพลิเคชันจับเวลาลงในมือถือมาเอง
-กิจกรรมการแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
ม.ต้น  บทบังคับ(โคลงโลกนิติ)   บทหลัก(1.นิราศภูเขาทอง,2.บทพากย์เอราวัณ,3.บทเสภาสามัคคีเสวก)  บทเลือก(1.พระสุริโยทัยขาดคอช้าง,2.พอใจให้สุข,3.อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว)
ม.ปลาย  บทบังคับ(อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง)   บทหลัก(1.นมัสการมาตาปิติคุณ,2.ลิลิตตะเลงพ่าย,3.มหาเวสสันดรชาดก)  บทเลือก(1.นิราศพระบาท,2.สวรรค์ชั้นกวี,3.มงคลสูตรคำฉันท์)

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบแจ้งเพื่อทราบสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(นาฏศิลป์) สิ่งที่ต้องเตรียม
-กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน  การแต่งกายเป็นไปตามแบบรำวงมาตรฐาน กำหนดให้ใช้ชุดแต่งกาย 5 ยุค 5 สมัย
-กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  กำหนดแข่งขัน ระบำนางกอย ให้เลือก ตีบท หรือ เพลงช้า หรือ เพลงเร็ว อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
-กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ให้ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม  และ CD-ROM การนำเสนอโครงงานผ่าน Computer ,Visaulisation

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบแจ้งเพื่อทราบสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สิ่งที่ต้องเตรียมมา
-กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.ต้น  ให้ออกข้อสอบแบบปรนัยจำนวน  20 ข้อ (สุขศึกษา 10 ข้อ ,พลศึกษา 10 ข้อ)  แบบอัตนัยจำนวน 10 ข้อ (สุขศึกษา 5 ข้อ , พลศึกษา 5 ข้อ)
ม.ปลาย ให้ออกข้อสอบแบบปรนัยจำนวน  20 ข้อ (สุขศึกษา 10 ข้อ ,พลศึกษา 10 ข้อ)  แบบอัตนัยจำนวน 20 ข้อ (สุขศึกษา 10 ข้อ , พลศึกษา 10 ข้อ)

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบแจ้งเพื่อทราบสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับครูผู้ฝึกสอนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
-กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท ให้ส่งรูปเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนางรอง
-กิจกรรมการสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GSP ให้ส่งแบบทดสอบจำนวน 5 ข้อ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 08.15 น.รายละเอียดเพิ่มเติม
-กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ทุกประเภท  ให้ส่งข้อสอบตามเรื่องที่เรียนตลอดหลักสูตร เรื่องละ 1 ข้อ แบบปรนัย 4 คำตอบ พร้อมเฉลย  เป็นไฟล์(ซีดี,ทัมไดร์)พร้อมเอกสารตัวจริง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ก่อนเวลา 8.30 น.ที่ห้องจัดการแข่งขัน
  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบแจ้งเพื่อทราบ เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ สพม.32 กลุ่ม 3 ที่ได้รับการแต่งตั้ง(ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  http://www.esan67.sillapa.net/sm-brm3/?name=referee&file=view_all ) มาประชุมเพื่อปรึกษาหาหรือ และทราบแนวทางในการปฏิบัติ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
  laughแจ้งครูผู้ฝึกสอนรายการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
ใช้โปรแกรม GSP เวอรชั่น 5.06 รุ่นภาษาไทยนะครับ
 
  แผนผังแสดงสถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก


แผนผังห้องการแข่งขัน 

 
วันอังคาร ที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 09:40 น.
  ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 สพม.32 กลุ่ม 3
  • 1-20 กันยายน  2560     ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน/ครู  และรับสมัครกรรมการตัดสิน
  • 21-25 กันยายน 2560    ตรวจสอบรายชื่อ และแก้ไขข้อมูล
  • 29 กันยายน 2560         ปิดระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
  • 6-7 ตุลาคม 2560        จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์
  • 12 ตุลาคม เป็นต้นไป     พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15:27 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 27
จำนวนทีม 1,391
จำนวนนักเรียน 3,361
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,131
จำนวนกรรมการ 791
ครู+นักเรียน 5,492
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,283
ประกาศผลแล้ว 214/242 (88.43%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 15
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 116
ปีนี้ 184
ทั้งหมด 194,365