รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงญาณวิภา  ทวีพันธ์
 
1. นางปิยฎายิน  ศรีเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวศิริวรรณ  พันธ์แดง
 
1. นางปิยฎายิน  ศรีเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวสร้อยสุนีย์  สุตา
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาววิภาดา  ถามะพันธ์
 
1. นางพรทิพย์  ฝ่ายบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวถิรดา  เชื้อสิงห์
 
1. นางชิดชนก  ไชยขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวเกศินี  พึ่งพบ
 
1. นางเดือนรดา  วัชรนิติธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนภัสรา  บุญโสม
 
1. นางลองศิลป์  ต้องสู้
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาววิดานันท์  ศรีระพรม
 
1. นางจันทา  ทองน้อย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกรกนก  เชื้อสิงห์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  คณาชอบ
3. เด็กหญิงเมลดา   สุนาวงค์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
2. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สายวรณ์
2. นางสาวสุนิสา  เทศนา
3. นางสาวสุพรรษา  ศรีสันต์
 
1. นางสาวเพชรศรี  บุญสุภาพ
2. นางจารุวรรณ  คูณแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐนิตา  ไกรสำโรง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนชาติ
 
1. นางเทวี  ลันดา
2. นางสาวนุชวนา  สตารัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวนันทพร  อัปกาญจน์
2. นางสาวเวณิกา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวณิชาวรินทร์  ลาหาญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  บุ่งหวาย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายสัพพัญญู  บุญมาลี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายรชฏ  บุญจิ่ม
 
1. นางกนิษฐา  พรมทา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนนท์ปวิธ  บัวทอง
 
1. นายชินวัตร  นามแสน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  พิมทา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อรรคดี
3. เด็กหญิงโชติรส  สวัสดี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พลพันขาง
2. นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพรวลี  แตงนารา
2. นายพัชระพงษ์  ชมภูพาทย์
3. นางสาวเกษราภรณ์  ประการแก้ว
 
1. นางสาวชนานันท์  สิงห์มุ้ย
2. นางสาววิชชุตา   คลังกลาง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.625 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  กองธรรม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภูตะอินทร์
3. เด็กหญิงพัชราวรรณ  หน่อแก้ว
 
1. นายพงศภัค  สายสุด
2. นางสาวรุ่งฤดี  เกื้อทาน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวนกจริยา  พรหมสร้อย
2. นางสาวปิยาภรณ์  พิกุล
3. นางสาวสุพัตรา  จันทร์หา
 
1. นายสรัล  วันทอง
2. นางสาวนวลนภา  พระพรหม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  หมุนคำ
2. เด็กชายศุภสรณ์  สายหยุด
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสภา
2. นายวันชัย  พรมกสิกร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายจักรพงษ์  อินลี
2. นางสาวจิราภรณ์  คุสิตา
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสภา
2. นางสบาไพ  คำเลิศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงพิมวิภา  สีน้ำเงิน
 
1. นางสาวปรานี  นารีวงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวกัญญารักษ์  จันทรเสนา
 
1. นางสาวปรานี  นารีวงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภิชญา  พลหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทิพรัตน์
 
1. นางรัตนา  รักจันทร์
2. นางอมรศรี  แฝงเพ็ชร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเนติพล  สิทธิโชติเลิศภักดี
 
1. นางสาววิชชุตา  คลังกลาง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  รักษาศรี
 
1. นางสาวจันทณี  ชัยสิทธิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวอรปรีญา  สารสมัคร
 
1. นางสาวจันทณี  ชัยสิทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงบุษราวรรณ   ศรีธัญรัตน์
2. เด็กหญิงพรหมพร  แสงพันธุ์
3. เด็กหญิงวิภาพร  จักษุมา
 
1. นางกุศล  บุตรมาศ
2. นางสาวนิรชร  ชุติเนตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวธัญวรัตน์  ลือนาม
2. นางสาวสุดารัตน์  ธีรศิลป์
3. นายอคเดช  ถามะพันธ์
 
1. นางสุจิตรา  จันทมานิตย์
2. นายณรัฐกรณ์  พรมน้อย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สืบสิน
2. เด็กหญิงฐปานีย์  บุญกอ
3. เด็กหญิงศศิประภา  คืนดี
 
1. นางสาวเกศณี  วิจิพงษ์
2. นางสาวมินตรา  โคตรมิตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวตรีรัก  หลักคำ
2. นายธนชัย  หมูนลี
3. นางสาวมัสยา  ใจเสียสุ
 
1. นายสนธยา  นำภา
2. นางประครอง  บุญเติม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์   บุญเสริม
2. เด็กหญิงพิมวรีย์   พิมพชัย
3. เด็กหญิงศิรประภา   จันเทวา
 
1. นายเอกพงศ์  บัวชุม
2. นายเอกวิทย์  ดวงแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพชิญพัชร  พันธุ์เพ็ง
2. นางสาวภัทรภรณ์  อุปโคตร
3. นายศุภกฤกษ์  แสวงสุข
 
1. นายจิระ  บุญเสริม
2. นางจตุพร  บุญเสริม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสวะภาสน์
2. เด็กหญิงกวินธิดา  การ่อแก้ว
3. เด็กชายสุรเษฐ์  กิ่งจันทร์
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางหทัยชนก  ดอกบัว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤษดา  ปัญญาวุฒิ
2. นางสาวสุธิมา  สุภาวงค์
3. นายเจริญ  พวงผกา
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางหทัยชนก  ดอกบัว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  หลอดแก้ว
2. เด็กหญิงภิสสราภา  พลขันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  โมกขศักดิ์
2. นางสมัญญา  ลัทธิวรรณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลเพิ่ม
2. นายปฏิภาณ  บุญธรรมมา
 
1. นางสุนันทา  ทองพุ่ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  นิ้วทอง
2. เด็กชายวีระชัย  แพงพา
 
1. นางนิดทิญา  พิมพ์ตรา
2. นางจิตรา  กิ่งสกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายธนัญชัย  สนธิหา
2. เด็กชายภัทรดนัย  ช้างทอง
 
1. นางรัชดา  นิลฉวี
2. นางสาววิภาวดี  คำภู
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธนพล   สมสินทร์
2. นายวรชิต   เจริญพิพัฒน์
3. นายอภิษะ   นาสูง
 
1. นายธาดา  โคตรอาษา
2. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจณิสตา  สีนอร์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
3. เด็กหญิงณัชชา  บุญประสพ
4. เด็กหญิงสุภนิดา  บุ้งจันทร์
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำทอง
 
1. นางปุณญทิพย์  รักภูเสนโพธิ์กุล
2. นางสาวศศิธร  พลหาญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจิราพร  เชิญไชย
2. นางสาวชนัฎงาม  ใจเด็ด
3. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญหลง
4. นางสาวธิติสุดา  จินาพร
5. นางสาวภาวิณี  อังคุระษี
 
1. นางวรัชยา  กาญจนาภา
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ทรงชา
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองสุข
3. เด็กหญิงปรียานุช   บุญทา
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สินชู
5. เด็กชายวรพล  อุ่นวงศ์
 
1. นางปวีณา  จินดาแต้สกุล
2. นางสาววันทนีย์  ทองเหลือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกฤติมา  อรภาพ
2. นางสาวทอฝัน  ก้อนคำ
3. นางสาวพรนภา  ธรรมจักร์
4. นางสาวพรรณฑิมาภรณ์  ไชโย
5. นางสาวยุพารัตน์  ต้นโพธิ์
 
1. นางวิลาวัลย์   ชัยปัญญา
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงจตุพร  กาลปลูก
2. เด็กหญิงจิราภา  จุใจล้ำ
3. นายภคธร  มุขเชิด
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  คำภา
5. เด็กหญิงอรปรียา  พรสี่
 
1. นางสาวอรไทย  บัวละพา
2. นายสุรพิชัย  จำปาศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกิตติธัช  บุญเมือง
2. นางสาวธัญญาทิพย์  พรมสัวสดิ์
3. นางสาวปนิดา  ประสมศรี
4. นายรฐกร  ปาวรีย์
5. นายเกริกชัย  เลื่อมมหาชัย
 
1. นายยงยุทธ  ไชยชนะ
2. นางสาวเบญจมาศ  สุจันทา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกัญญาพัชร  กงทอง
2. นายชนะพงษ์  วงศ์นาม
3. นายชลสิทธิ์  พิมพ์สนิท
4. นายชิชชากร  สีวะกุล
5. นางสาวฐิติยา  วรรณทาป
6. นายธีระชัย  พึ่งภพ
7. เด็กชายนันทวุฒิ  บุตรทศ
8. นายปิยวัฒน์  สาระดำ
9. นางสาวพิชยา  พิมเพ็ง
10. นายวรวุฒิ  รักไทย
11. นางสาววรัญญา  อุ่นวงศ์
12. นางสาววรางคณา  ดงทอง
13. นายศักนรินทร์  ทองแลง
14. นางสาวสิริพิชญ์  ดวงทิพย์มา
15. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสือสา
16. นายอนันตชัย  ถนอมชัย
17. นายอมฤต  บุญหาญ
18. นายอานุภาพ  อ่อนสกุล
19. นายเกียรติวงศ์  คุณศึกษา
20. นายเจษฎากร  พิมพารัตน์
 
1. นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา
2. นางสาวเกสร  ลาภสาร
3. นางเยาวภา  แพงดี
4. นายสังข์วาล  สิมมะลี
5. นางสาวอรวรา  อนุดำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายจิระวัฒน์  บุตรน้อย
2. นางสาวดารุณี  แย้มเพชร
3. นายธนาวุฒิ  แต้มทา
4. นายธีระศักดิ์  มุระศรี
5. นางสาวบาริณี  วะริพันธ์
6. นางสาวปริมประภา  พิมเสน
7. นางสาวปิยะณัฐ  สุขดี
8. นายภัทรพงษ์  พินโย
9. นางสาวมยุริน  สายใจ
10. นางสาววรรณิดา  อินพวง
11. นางสาววันเพ็ญ  อินทะโสม
12. นายวีรชิต  มุุทุจิตต์
13. นายวุฒิชัย  นามสุขี
14. นายศุภชัย  ไชยโย
15. นายศุภษร  แก่นอินทร์
16. นางสาวสมาพร  เวรวรณ์
17. นายสุกฤษฏิ์  พรมรัตน์
18. นางสาวสุธิษา  ทองน้อย
19. นางสาวสุมณฑา  เข็มสุข
20. นางสาวอติพร  มงคลมาตย์
 
1. นางพรรณธิรา  ได้พึ่ง
2. นายประทีป  เจริญขึ้น
3. นายพงษ์เพชร  ประเสริฐสังข์
4. นายสุรกิจ  ศรีรัตน์ชัย
5. นางสาวเกนิษา  ปล้องทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กองอ้น
 
1. นางจำปา  ประทุมถิ่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤศ  พุทธิเฉลิมชัย
 
1. นางแก้วตา  นามสร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  โสมอินทร์
2. เด็กชายพัทธนันท์  หมู่เพ็ชร์
 
1. นางนิตยา  บัวทอง
2. นางสาววัชรินทร์  ฤกษ์กมล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวธนาภรณ์  จูเกษม
2. นายสรวิชญ์  เบ้าทอง
 
1. นางเพ็ญศรี   ปัสสา
2. นางธิรัตฏิกานต์  สุวะพันธ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทองประเสริฐ
2. นางสาวนิตยา  สันตะวงศ์
3. เด็กหญิงพัศญาภรณ์  เจริญบุญ
4. เด็กหญิงลลิตา  เพ็งพา
5. เด็กหญิงวิราวรรณ  ธานี
6. นางสาวศิวพร  ผดาวงศ์
7. เด็กหญิงสิรินทรา  เอกคณิต
8. นางสาวสุทธิดา  รัตนาวิสุทธิ์
9. เด็กหญิงสุภาวิดา  แก่นชมพู
10. นางสาวอภิญญา  ไตยวงค์
 
1. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
2. นางเพ็ญศรี   ผาริวงศ์
3. นางสมฤทัย  ลาภทวี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัฐฎา   สาภา
2. เด็กหญิงณัชชาภรณ์  ชารีพันธ์
3. เด็กหญิงทิพย์ธิวาพร  คำมีแก่น
4. เด็กหญิงบังอร  เจริญเขต
5. เด็กหญิงพัชราภา  ชารีพันธ์
6. เด็กหญิงวรรณิภา  จันสุตะ
7. เด็กหญิงวิรันยา  สุขสะอาด
8. เด็กหญิงอภิชญา  ก้อนสิน
9. เด็กหญิงเอมอร  เกทิพย์
10. เด็กหญิงแสนดี  สายบุตร
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
2. นางสาวรัชฎาพร  มณเฑียร
3. นายนวชัย  ราชสาร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  ยุบลไสย์
2. นางสาวจิรประภา  อินทิราช
3. นางสาวปรางวลัย  มณเทียร
4. เด็กหญิงภัคจิรา  โกสัตถา
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ภาเชื้อ
6. เด็กหญิงสุทธดา  นาแพง
7. นางสาวหนูกาญจน์  นางาม
8. นางสาวอรฤทัย  พรหมกสิกร
 
1. นายวานิช  กุมภิโร
2. นายวิทวัติ  บั้งทอง
3. นางภัทดาพร  แสวงบุญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงบุศยมาศ  แสนสุรัตน์
2. เด็กชายวีรชิต  สิมุฒิ
 
1. นางสุภี  โสดาภักดิ์
2. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวนิตยา  กงทอง
2. นางสาวลักขณา  ยิ้มกระจ่าง
 
1. นางสุภี  โสดาภักดิ์
2. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวสุดารัตน์  เหมือนเหลา
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มหาวงศ์
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมชัย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ละคร
 
1. นางสาวสุมานนท์  พลบุบผา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายภัทรดล  อยู่สุข
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงษิตาพร  ดวงศรี
2. เด็กหญิงอลิศา  บุญเรือง
 
1. นางสาววันวิสา  ภาระวงษ์
2. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายศรดิศักดิ์  แก้วคำ
 
1. นางสาวสุมานนท์  พลบุบผา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวเกตุมณี   ไตยวงค์
 
1. นายพีรวัส   พันธ์สุวรรณ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  รองสำลี
2. เด็กชายพีระภัทร  กุลพันธ์
3. เด็กชายศรศักดิ์  ประเสริฐศรี
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายทัตพงษ์   ไชยสัตย์
2. นายภานุสรณ์    ทองคำพงษ์
3. นายสามารถ   จันทรภรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
2. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ซำนิ
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกรรณกรณ์  จันแดง
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวจินดารัตน์  แก่นคำ
 
1. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายวันชัย  สืบดี
 
1. นายจักรกริซ  บุญมา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงอรทัย  สายทอง
 
1. นายสมพาน  เรียงขวัญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวสุปรียา  จันทร์แดง
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณรงเดช  บุญแจ้ง
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงพัณณิตา  กุลสิงห์
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกุลธิดา  ถาวรบุญ
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีวะวงศ์
2. เด็กชายภูชิสส์  กิมยงค์
3. เด็กชายศาสตรา  ศิริสวัสดิ์
4. เด็กชายอนุวัฒน์  มูลกิจ
5. เด็กชายอัจฉริยะ  แผ่นทอง
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจักรกฤษ  จันดาวงศ์
2. นายชินวัตร  บุญอนันต์
3. นายนัทธพงศ์  แสงเพชร
4. นายบารมี  ศรีธัญรัตน์
5. นายวรโชติ  มีลา
6. นายศตวรรษ  คำตัน
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายวินัย  ใจเอื้อ
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วันนา
3. เด็กหญิงกุลนัฐ  เหมาะสม
4. นายจอนนี่  วรรณโสภา
5. นายชาญยุทธ  บูคะธรรม
6. นางสาวณัฐณิชา  กิริยาเลิศ
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผ่าผม
8. นางสาวดวงพร  ภารราช
9. นางสาวทิพวงศ์  ผาเพศ
10. นายธนะพล  โสมรักษ์
11. นายนภัทร  มีชัย
12. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์ลออ
13. เด็กชายนัยน์ชนก  มุขเชิด
14. เด็กหญิงนิชาภา  กุลธานี
15. นายปรเมศวร์  โสภา
16. นายพงศธร  วรรณโสภา
17. นางสาวพิยะดา  สีดา
18. เด็กชายภัคธร  มุขเชิด
19. นางสาวมนัสนันท์  อุดมพันธ์
20. นายยุทธนา  ปาคำ
21. เด็กชายรัชชานนท์  ใจแก้ว
22. เด็กหญิงวรรณิดา  อ่อนหวาน
23. นางสาววีรยา  สาระรัตน์
24. นายศักดินนท์  ลาชมพู
25. นายศุภเสกข์  แก้วธรรมมา
26. เด็กชายอาทิตย์  พะม่า
27. นายเกียรติสกุล  สุดา
28. นายเจษฎา  โสระเวช
 
1. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
2. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
3. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
4. นางภัทราพร  อุทธา
5. นางสาวฐิติมา  จันทร์พวง
6. นายกิตติศักดิ์  รัตนศรี
7. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
8. นางประไพศรี  โล่ห์คำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ธรรมดา
2. นายกฤษธร  เนินหนู
3. นางสาวจันทรา  จันทวงศ์ศา
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  ดาช่วย
5. นายจิรพัส  ศรีแสง
6. นายจิรายุทธ  กลัวผิด
7. นายชนะสิบทิศ  เมืองจันทร์
8. เด็กหญิงชลิตา  ไชยขันธ์
9. นายชัยชาญ  สายหล้า
10. นางสาวฐิตินันท์  ทวีสุข
11. เด็กชายณัฐภูมิ  สุรวิทย์
12. นางสาวณัฐศิมา  พลเลิศ
13. เด็กหญิงดาริกา  ก่ำเกลี้ยง
14. นายทินารมภ์  บุระวงค์
15. นางสาวธิติญา  กางกั้น
16. นายธีรภัทร์  สุจารี
17. นายนิติพล  ทองมาก
18. นางสาวปิยฉัตร  ศรีภิลา
19. นางสาวพนิดา  สอนจันทร์
20. นายพยัคฆ์  เคียงวงษ์
21. นางสาวพัชราภา  พุทธรักษา
22. นางสาวมลธิตา  ยุบลศรี
23. นางสาวรุ่งนภา  แสงสุข
24. เด็กหญิงวัชรียา  ศิลปมูลย์
25. นางสาววิสุดา  พันธุระ
26. นางสาวศศิธร  ชำนาญเวช
27. นางสาวศศิธร  หลักทองคำ
28. นายศักดิ์กรินทร์  โมกขศักดิ์
29. นายศุภกร  อภิรมยานนท์
30. นางสาวศุภาพร  หอมจำปา
31. นายสิทธิพร  คิดถูก
32. นายสิทธิศักดิ์  บุตรโท
33. นางสาวสุณิสา  สุริราช
34. เด็กหญิงสุภัทรกาญจน์  สาวันดี
35. นางสาวสุวนันท์  สีทอง
36. นายสุวรรณ  พันธ์พงษ์
37. นายอนุภาพ  จั้นบัวลูน
38. นางสาวอาทิติยา  ขันอาษา
39. เด็กชายเกษมสันต์  พินิจมนตรี
40. นายไชยภพ  จันทนาม
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
2. นายเชียรชัย  แสนหอม
3. นายตฤณ  กลัดวงษ์
4. นางสาวพรพิมล  โทนุการ
5. นางสาวสุปรียา  ชินพะวอ
6. นางธนฤทัย  ดอนมอญ
7. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  บุตรภักดิ์
8. นางสาวดาริณี  ห่อดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนกฤต  เรืองแสน
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายธีระวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. นางสาวสุปราณี  มุทาพร
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  เบ้าทอง
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายภูชิสส์  กิมยงค์
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายก้อง  สีทาดี
 
1. นายจักรี  ต้นงอ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญานิศา  กะมุทา
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวรัชกิจ  ก้อนคำ
 
1. นายจักรี  ต้นงอ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชาย เกียรติพงษ์  เบ้าทอง
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอลงกรณ์  นราไชย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญานิศา  กะมุทา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจิราพร  พรมสาร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกมลพิชญ  วัชการ
2. นางสาวกุลนิษฐ์  วัชการ
3. นางสาวจินตหรา  ภู่เกษร
4. นายธนพล  อุไรพันธ์
5. นายธนพล  อินทร์หงษา
6. นายนราธิป  ทัดเทียม
7. นางสาวนิพาภรณ์  มหิวรรณ
8. นายปัญญา  ทองพรม
9. นายสมศักดิ์  วิลัยรัตน์
10. นางสาวอุไรภรณ์   โล่ห์ชัย
11. นางสาวแพรวา  ศรีปราชญ์
 
1. นายกิตติ  พลชัย
2. นายทินกร  จิณะแสน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กชายจักรพงษ์  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจีระพร  ดำบรรพ์
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  ดีรัมย์
4. เด็กชายชาคริตส์  บุญจั้ง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วันทาพรม
6. เด็กชายชูศักดิ์  สัมคง
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แพงจ่าย
8. เด็กชายตะวัน  สุวะมาตร
9. เด็กชายนาวิน  ไกยรัตน์
10. เด็กหญิงปณิดา  ทองสำริด
11. เด็กหญิงพรชิตา  พวงพันธ์
12. เด็กชายพีระพัฒน์  มั่นคง
13. เด็กหญิงมิ่งกมล  ดอกคำ
14. เด็กหญิงรุณวดี  ป้องประสิทธิ์
15. เด็กหญิงวรรณิดา  ทานะขันธ์
16. เด็กชายศรายุธ  สายโท
17. เด็กหญิงศศินิภา  ปานุเวช
18. เด็กชายสิทธินนท์  ศาลางาม
19. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองมนต์
20. เด็กหญิงสุภากร  โล่ห์คำ
21. เด็กชายสุริยา  มวยเก่ง
22. เด็กหญิงอัจราพร  หันตุลา
23. เด็กชายเขตณรงค์  วงศ์กัลยา
24. เด็กชายเจริญทรัพย์  ผิวเผือก
25. เด็กชายเจษฎา  หวังสิน
26. เด็กชายโชคดี  กุลวงศ์
 
1. นายอภิรัฐ  บุญปลูก
2. นายไกรวุฒิ  ศรีสุข
3. นายรังสันต์  สร้อยสุข
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกิตติภณ  ศรีโสภณ
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  บุตรศรี
3. เด็กชายมานิตย์  คำจันทร์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ว่องปัจเลิศเลิศ
5. เด็กหญิงศศิภรณ์   ทัดปากน้ำ
6. เด็กชายศักดิ์เดชา  หล้าบุดดา
7. เด็กหญิงสุชัญญา  จารุขันธ์
8. เด็กชายสุรวิชญ์  จุ้ยวร
9. เด็กหญิงอภัสรา  มุทาพร
10. เด็กหญิงเอมวรา  มูลแก้ว
 
1. นางอภิชญา  วงศ์ชาลี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกิตติพล  จารุจิตร
2. นายคงเดช  ป้อมหิน
3. นางสาวชุติภา  กว้างขวาง
4. นายนนธวัช  โคตรอาษา
5. นางสาวนภัสภรณ์  บุญเสริม
6. นางสาวปรียาพร  โหมดไทย
7. นางสาวรัชดาภร  มูลเหลา
8. นายรัตนพล  หนูหล่อ
9. นางสาวเขมศรา  ไชยสิทธิ์
10. นายเจษฎา  รุ่งเรือง
 
1. นายสุรศักดิ์  คงทอง
2. นางสาวอรนิชา  ดาผา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ปามุทา
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์   สิงหา
3. เด็กหญิงประกายดาว   โคนาบาล
4. เด็กหญิงปาริชาติ   ลาพา
5. เด็กหญิงวนิดา   พวงพันธ์
6. เด็กชายอลิชา   ทองหนุน
 
1. นางสาวอรวรา  อนุดำ
2. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวดารารัตน์  โพธิ์ไทร
2. นางสาวตัญติยา  แดงบุตร
3. นางสาวธีรภัทร์  สุจารี
4. นางสาวบุุตสยา  บุตรธิจักร
5. นางสาวพลอยงาม  โคตรอ่อน
6. นางสาวฟองสมุทร  คำมะวงษ์
7. นางสาวมาริษา  ศรีลาศักดิ์
8. นางสาวอรนภา  อาษาสิงห์
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  โทนุการ
3. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   กินาวงศ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผาริบุตร
3. เด็กหญิงนวตา   สารจิตต์
4. เด็กหญิงพรพรรษา   ธนาคุณ
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
6. เด็กหญิงวรัญญา   พรมจันทร์
7. เด็กหญิงศศิมา    คงทนศิวะกุล
8. เด็กหญิงสิริยากร   คงทน
9. เด็กหญิงอริสา   ก้อนทอง
10. เด็กหญิงอัญชลี   สุภิวงศ์
 
1. นางสาวปฏิมาพร   พูลศิริ
2. นางสาวโสริยา   พูลศิริ
3. นายตรีปักกัน    มูลจันดา
4. นางสุจิตรา  ฤาชัย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวดารารัตน์  โพธิ์ไทรย์
2. นางสาวบุุตสยา  บุตรธิจักร
3. นางสาวพลอยงาม  โคตรอ่อน
4. นางสาวฟองสมุทร  คำมะวง
5. นางสาวฟารีดา  บาเร็ม
6. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วแฝด
7. นางสาวอาทิติยา  มหาวงค์
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  โทนุการ
3. นางสาวปริญวรรณ  สุนทรักษ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  พงษ์ดารา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทัศบุตร
3. เด็กหญิงชยางกูร  วงค์ก่อ
4. เด็กหญิงชัชลักษณ์  ลครพล
5. เด็กหญิงชุติมา  พระศรี
6. เด็กชายฐิติพงษ์  พัวพันธ์
7. เด็กหญิงฐินัญญา  แผงงาม
8. เด็กหญิงประกายแก้ว  ทามะพันธ์
9. เด็กหญิงผ่องศรี  คงบุญ
10. เด็กหญิงพรรณี  พรเพ็ชร
11. เด็กหญิงพิมพร  ทองเรือง
12. เด็กชายพีระพล  พลราษฎร์
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มูลคูณ
14. เด็กหญิงศรินยา  นนทบุตร
15. เด็กหญิงอนิชา  อุวอง
16. เด็กหญิงอาทิมา  ทองจิตร
 
1. นายธีระชัย  สิงห์แจ่ม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกัลยาณี  กองหาโคตร
2. นางสาวกุสุมา  กานุสนธ์
3. นางสาวชนิภรณ์  โพธิชัย
4. นางสาวปนัฐดา  โขงรัตน์
5. นางสาวปิยกมลวรรณ  เชื้อบัณฑิต
6. นางสาวปิยะวัลย์  สารราษฎร์
7. นางสาวสุดารัตน์  มุทาพร
8. นางสาวสุวนันท์  ถานันดร
9. นางสาวอลิตา  ท้าวมา
10. นางสาวเกศรา  ธานี
11. นางสาวเบญจลักษณ์  สีสุวงศ์
12. นางสาวเพชรมณี  กองมณี
 
1. นางสาวอรวรา  อนุดำ
2. นางสาวรินรดา  อินทรัตน์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวมุฑิตา  สระสินทร
2. นายรุจิกร  จินชัย
3. นางสาวสุกัญญา  บุญงาม
4. นายอภิวัฒน์  จารุไชย
5. นางสาวเปรมฤดี  ศรีจันทร์
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวจิราพร  สุนทร
2. นายสุริยา  ทุมมา
 
1. นางสาวเกศินี  โกมล
2. นางสาวอรวรรณ  สุดาชม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ถาวร
 
1. นางสาววีระญา  ไชยอุตม์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวสุภัชศร  ผานัด
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเคน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศุภมาส    ศรีคำมา
 
1. นางสาวอุมาพร  ปกครอง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวนิราวัลย์   บุคะนะ
 
1. นางละอองดาว  ธานี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   โพธิ์ศรี
 
1. นางจารุวรรณ    โพธิ์ศรี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายโกเมศ  กล้าวาจา
 
1. นางสาววรรณพร  ศรีภาค์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนกฤต   คุณคณะ
2. เด็กหญิงปานระพี   ประทุมถิ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์    กันยวิมล
4. เด็กชายเหมราช    สุขสำราญ
5. เด็กหญิงไอโกะ   อิซิทซิโบ
 
1. นางสาวปริญญา    นิลมาลี
2. Mr.Fidel Dungog  Rotante
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  พรมสิงห์
2. นายบี้  คำมะวง
3. นางสาวศิริภิชญ์  สุภาคนธ์
4. นายศุภกิตติ์  อ้วนคำ
5. นางสาวเพ็ญนภา  ฉิมพลี
 
1. นายเศรษฐพัส  สุวรรณแสนทวี
2. นายนเรศ  สายเนตร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายภูวนาถ  นิลภา
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภัยชิต
 
1. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
2. นางทรรศนีย์  เกตุถนอม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  สายธนู
2. นายสวพงษ์  รูปใส
 
1. นางสาวอัจฉราพร  รักหนู
2. นางสาวเนติกา  มิมำพันธ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธนากร  โพธารินทร์
2. เด็กชายนพดล  บุบผา
 
1. นางสาวจันทร์รวี  เจริญชนม์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาววาสนา  ดีพร้อม
2. นายสมยศ  คุณพูล
 
1. นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ดีดวงพันธ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวเจนจิรา   ภิญโย
 
1. นางสาวอรุโณทัย   สายโสภา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวจิตตราพร  คำสัตย์
2. นางสาวฐิติพร  แก้วสมบัติ
3. นางสาวทิพาดา  สุรำไพ
4. นางสาวธนันญา  แซ่หลี
5. นางสาวมณฑาทิพย์  ยศโยค
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  พัดฉิม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายก้องเกียรติ    ชนชี
2. นายชนะชาติ   อังคุระษี
3. นายชลวิทย์   ชาเสน
4. นางสาวสุกัญญา   หอมเมือง
5. นางสาวสุภาส   ทองดี
 
1. นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา
2. นางสาวอักษราภัค  ห้วยทราย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกัญนิกา   บรรเทา
2. นายรชตะ   ธารารมย์
 
1. นางสาวชณัฎฐิยา  ชมภูพื้น
2. นางพิรญาณ์  ประทุมศาลา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกาญจนา  ถินมา
2. นางสาวอารียา   ศรีทัน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ดีดวงพันธ์
2. นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ
2. เด็กชายโชคชนก  โสมรักษ์
 
1. นายสงบ  กาณารักษ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายเอกฉัตร  กาณารักษ์
 
1. นางนงลักษณ์  กาณารักษ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  วงศ์พรม
2. เด็กชายณัฐพล  พันธ์มงคล
3. เด็กชายธนากร  อินทรมณี
4. เด็กชายปกรณ์  แก้วโครต
5. เด็กชายพีรพัตร  แนบชิด
6. เด็กชายรัชพล  ใจบาล
7. เด็กชายศุภกฤต  พินิจมนตรี
8. เด็กชายอภิวัฒน์  กุลโยธี
 
1. นายยุทธชัย  เกษมราช
2. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
3. นายทีปกรณ์  จันปุ่ม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายกฤษฎา  จุลทะ
2. นายณัฐพงศ์  อ่ำโพธิ์
3. นายพิษณุพงษ์  หอมนาม
4. นายภานุวัฒน์  รัตนศรี
5. นายยุทธพิชัย  บุญเฉลิม
6. นายสกนธ์  คนหาญ
 
1. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
2. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ชาววัง
2. นายชาตรี  เจริญสุข
3. นางสาวนันทวรรณ  วงษ์ศิลป์
4. นางสาวน้ำตาล  รุจิตร
5. นายพงษ์พานิช  ผ่องแผ้ว
6. เด็กชายสรวิชญ์  ประกิ่ง
7. นางสาวอัจฉรา  ทานะขันธ์
8. เด็กหญิงอาริยา  สีภักดี
9. นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองแสน
10. นางสาวโสภา  รุจิตร
 
1. นางสุริพร  โสภากัน
2. นางสาววิรัชชดา  นาดี
3. นางสาวกัลญาณี  แพงทรัพท์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายชนสรณ์  ไกรแก้ว
2. นายทศพร  พวงน้อย
3. เด็กชายธีระภัทร  แสงฉวี
4. เด็กชายภาติยะ  แดงบุตร
5. เด็กชายอาระเดช  ทองจันดี
 
1. นางวาสนา  ไกรแก้ว
2. นายมีชัย  สุทธิชื่น
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกนกวรรณ   วิไลลักษณ์
2. นายภานุวัฒน์  แก่นจันทร์
3. นางสาวศิริรัตน์   วงศ์จันทร์
4. นางสาวอารียา  พันธ์จันทร์
5. นายไมตรี  บุญสุข
 
1. นายดำรงค์  บุญปัญญารักษ์
2. นางทัศนีย์  ภาแก้ว
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปลิวลม  สมคะเน
2. เด็กหญิงสุรัมภา  พรมโสภา
3. เด็กหญิงอภิญญา  เดชฐิติกุล
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
2. นางญาดา  มิรัตนไพร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกิตติพร  หูมแพง
2. นางสาวคุณากร  กลิ่นส่ง
3. นางสาวรัตน์ติกาล  บุญเพ็ง
 
1. นางรำพึง  ไชยกุฉิน
2. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวณัฐพิน  พันธุมาศ
2. นางสาวพัชรินทร์  มหานิล
3. นางสาวโชติรส  แก้วกานก
 
1. นางสมปอง  จันทะหงษ์
2. นางดรุณี  เรืองหงษา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์  แสนลา
2. นางสาววราภรณ์  ภูครองหิน
3. นางสาวศิรประภา  อุปรีจันน้อย
 
1. นางมะลิวัลย์  พรมเเพชร
2. นายโฆษพงศ์  จันทร์ดี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายทัตเทพ  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงปวริศา  รุ่งโพธิ์ทอง
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายธานินทร์  ธานี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิสา   ลีลาศ
2. เด็กชายอภิวัฒน์   หมายสิน
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐพล  พูลเพิ่ม
2. นายธนดล  กุลวงค์
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายตรีภพ  หงษ์เขียวจันทร์
2. เด็กชายพลายงาม  จันทร์ศรี
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายพงศกร  เหลาผา
2. นายสหัสวรรษ  ทองทวี
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีหาคุณ
2. เด็กหญิงรัตติยา  มิ่งไชย
 
1. นายปิยะชาติ  อ่อนพุทธา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก  พฤทธิพันธุ์
2. เด็กชายณชนม์  เนืองเนตร
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วริน   ตั้งชนะชัยกุล
2. เด็กหญิงอริศรา   ปาวะรีย์
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวนลินี   ทับพวง
2. นางสาวบุญจิรา   โสนาคา
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนพกร  ร่วมสุข
2. นายปฏิกร  เที่ยงผดุง
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนพวิชญ์  ปัญญานาม
2. นางสาวบวรลักษณ์  ภัทรภัคเมธีกุล
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธีรัตม์  ประเสริฐถาวรศิร
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมพัฒนไพศาล
3. เด็กชายรชต  รัตนพันธ์
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  ภักดี
2. นายศิริโชติ  ปัสสาคำ
3. นายศิริโรจน์  โล่ห์คำ
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
2. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฑามาศ  หลักศรี
2. นายธนนันท์  จันทร์งาม
 
1. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกฤตนัย  ปัญญามูล
2. เด็กชายฉัตรชัย  ลุสมบัติ
3. เด็กชายชาญเดช  วิเศษวงษา
 
1. นายเจษฎา  ศิริโภค
2. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายชาญณรงค์  พันสวัสดิ์
2. นายธีระพัฒน์  ถุระพัฒน์
3. นายภูรี  สาเกตุ
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายคชา  คณารักษ์
2. เด็กชายถิ่นไทย  บุตรสีทา
3. เด็กชายธนพัทธ์  สาระบุตร
 
1. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
2. นายรุ่งตะวัน  มูลธิสาร
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธนพล  คำจันทร์
2. นายภูมิวนัส  บุญเรือง
3. นายสุพจน์  เหมพิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
2. นายเฉลิม  บูคะธรรม
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท
2. เด็กชายวันชัย  กูลโกล
3. เด็กชายสิรวิชญ์  พรมกสิกร
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายฐากูร  คำบุญ
2. นายณครินทร์  วงแก่น
3. นายธนาพงษ์  มุกดี
 
1. นายพิเชษฐ์  มานาม
2. นางมะยุรี  สมบุรณ์
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  โสวิลัย
2. เด็กหญิงนุสบา  บุญวิไล
3. เด็กหญิงบุษกร  ศรีโคตร
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางวราภรณ์  แสงบุญ
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  ไชยโคตร
2. นางสาวนวรัตน์  ขัดยศ
3. นางสาวสุนันทา  ตรุวรรณ์
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางวราภรณ์  แสงบุญ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  แสนชัย
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เข็มแก้ว
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ทำดี
 
1. นายประมวล  พรมทา
2. นายธวัชชัย  อุทธา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  โสภา
2. นายพงษ์เดชา  บุญแจ่ม
3. นายพีระยุตต์  สมบูรณ์
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  แก้วกนก
2. เด็กหญิงฌัชฎารัตน์  วิเชียรชัย
3. เด็กหญิงณัฐพร  มีมาก
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายสุรเดช  นิลนามะ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  โกมล
2. นางสาวมุกดาวรรณ  บุญยะมูล
3. นางสาวศิริลักษณ์  วิเชัยรชัย
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายสุรเดช  นิลนามะ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  โลหะชาติ
2. นางสาวผกาทิพย์  เจริญบุญ
3. นางสาวภัทรวดี  ปานุเวช
4. นายวัฒนา  พิลา
5. นางสาวอติมาพร  เดชา
6. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณอภิชน
 
1. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
2. นางศรีสุดา  มาอุ้ย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวชุชาฎา  ดอกไม้
2. นางสาวณัฐวิกา  กะตะจิต
3. นายทินกร  สุดเสน
4. นายมนัสชัย  โสมอินทร์
5. นางสาววาปี  ชาญกล้า
6. นางสาวสุภาวดี  สายสุด
 
1. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
2. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อผกา  บุตรดา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทุมทอง
3. นางสาวยลดา  โสพบุญ
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวขวัญฤทัย  ศิลป์ชาติ
2. นางสาวชลธิชา  อินเดช
3. นางสาวอภิญญา  ประชุมเหล็ก
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวปิยธิดา  แก้วขาว
2. นายวรสรณ์  สมเพชร
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีวงษ์
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวสุชานาถ  สุริยะศรี
2. นางสาวอัญธิกา  หมั่นเรียน
3. นางสาวเพชรตะวัน  สายสมาน
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวปิยฉัตร  สมทรัพย์
2. นางสาวสิริวิมล  ผิวเหลือง
3. นางสาวสุนิตรา  อุดมชัย
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวล
2. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวคณาลักษณ์  ทีระฆัง
2. นางสาวมัลลิกา  นารีนุช
3. นางสาวอาทิตยาภรณ์  ยะม่อนแก้ว
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นายเอนก  ลาภเลิศ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงสุนารี  มาตรขาว
2. เด็กหญิงสุภัทรตรา  โคตรสขึง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทับแสง
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางปณพร  พรมหล่อ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  นนทวงศ์
2. นางสาววัชราพร  หมอแจ่ม
3. นางสาวโสรญา  อนุสนธิ์
 
1. นายเกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง
2. นางศรีสุดา  มาอุ้ย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงรินรดา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงสุจิรา   จันธิราช
3. เด็กหญิงสุณิสา  ชุมสนาม
 
1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
2. นางสาวนัตติยา  พรมนต์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  แก้วคำไสย์
2. นางสาวมะปราง  ผสมหวัง
3. นางสาวอลิสา  ไกยวงศ์
 
1. นายนงนุช  สินราช
2. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาดาว  ตะนุมาตย์
2. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์จันทา
3. เด็กหญิงอรสา  ไหว้ครู
 
1. นางจารุณี  สุขภาค
2. นางสาวสุภาพร  คุณรักษ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวบุษยาพร  ศรีไพร
2. นางสาวศุภวดี  หิตะรัตน์
3. นางสาวอาทิตยา  บุญเจาะ
 
1. นางสวณี  กว้างขวาง
2. นางดวงจิต  ตู้ดำ
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  คุ้มตัว
 
1. นางอมรรัตน์  รัตนศรี
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทิรา  คุชิตา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายธนายุต  กองตา
2. เด็กชายนราวิชญ์  นาคสมบูรณ์
3. เด็กชายรัฐพล  สุภิวงค์
 
1. นางสาวจตุพร  ทันจิตร์
2. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายชนะโชค  รื่นเริง
2. นายดนัย   สอนสุข
3. นายเสกสิทธิ์  บุญงาม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
2. นางสาวนันทิวา  รักธรรม
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายมิ่งเมือง  ธรรมวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ชมเชย
 
1. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  บุญพา
 
1. นางอารี  ทรงกรด
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กชายชัขวาล  หามทอง
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยาคำ
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายศุภลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นายดนูชัย  มงคล
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายเชาว์วัฒน์  ธรรมวงค์
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมแมด 1. นางสาวบุษบง  คณะมูล
 
1. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายพุฒิพงศ์  ไตรยะมูล
2. นายยศพนธ์  แก้วดวงดี
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรณ
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายนริศ  มั่งมี
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาววราภรณ์  ราชชมภู
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  สุพรรณ์
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพีระพล  ไพจิตร
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายประพันธ์  จำปานิล
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนาธิป  จันดา
 
1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายตะวัน  ก่ำเมือง
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกัลญาณี  สายสิงห์
2. เด็กชายจิรัฏติกาล  สายสิงห์
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  กินาวงศ์
4. เด็กชายชนาธิป  จันดา
5. เด็กชายฐานรงค์  ตาทอง
6. นางสาวณัชชา  ภิญโญรวิภาส
7. นางสาวณัฐธิดา  นภรัตน์ไพบูลย์
8. นายณัฐพงศ์  สระจันทร์
9. เด็กชายตนุภัทร  ดวงจันทร์
10. นางสาวธิดา  โคตรอาษา
11. นายนครินทร์  วินโย
12. เด็กหญิงนวตา  สารจิตต์
13. เด็กหญิงพรพรรษา  ธนาคุณ
14. นางสาวพัชรี   หม่อมสาระ
15. เด็กชายพีรพล  ไพรจิตร
16. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
17. นางสาวมณีแสงดาว  ค้อมสิงห์
18. เด็กชายรัฐศาสตร์  วันทาพรม
19. เด็กหญิงลลิตา  หลาบนอก
20. เด็กหญิงวรัญญา  พรมจันทร์
21. นางสาวศศิประภา  ธารีภูมิ
22. เด็กหญิงศศิมา   คงทนศิวกุล
23. นายศิวกร  ทองโส
24. เด็กชายศุภกฤต  ไชยแสง
25. นางสาวอทิติยา  อภัยพันธ์
26. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญจน์
27. เด็กหญิงอริสา  ก้อนทอง
28. นางสาวอัจฉริยา  คตชลน
29. เด็กหญิงอัญชลี  สุภิวงศ์
30. เด็กชายเทพทัต  พรหมภูศิลาคม
 
1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
2. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
3. นางสาวโสริยา  พูลศิริ
4. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
5. นางสุจิตรา  ฤาชัย