งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การจัดส่งเอกสารประกอบการแข่งขันที่ต้องจัดส่งให้กรรมการก่อนการแข่งขัน
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค  ได้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการแข่งขัน การจัดส่งเอกสารประกอบการแข่งขันที่จะต้องดำเนินการส่งให้กรรมการก่อนการแข่งขันทุกกิจกรรม ได้ตรวจสอบรายละเอียดจากเว็ปไซต์  "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67" 
  -การส่งเอกสารโครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้น และกิจกรรมภาพยนต์สั้น ให้ส่งผลงานภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560   ส่งที่ นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี  สพป.ขอนแก่น เขต 5    เลขที่ 120   หมู่ 9  ต.ชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ชอนแก่น  40130   โทร. 086-654-0830
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:47 น.
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันทุกกิจกรรมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค ตรวจสอบประกาศผลการแข่งขัน รายชื่อครูและนักเรียนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ให้จัดส่งหนังสือมาที่ สพป.อด.3  ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน  2560  เพื่อที่จะได้แก้ไขข้อมูลก่อนโอนข้อมูลให้ระดับภาคต่อไป
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:57 น.
  เปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันเครื่องร่อน
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - ป.3   
จากโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน  ย้ายไปแข่งขันที่  โรงเรียนหนองหานวิทยา 
หอประชุมเชียงงาม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00น.
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14:13 น.
  แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการแข่งขันสาระคณิตศาตร์
แจ้งเพื่อทราบ
1.  ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)   ให้   Load  App 
      " Scrabble Clock "   หรือ   " Chess Clock "    ลงในโทรศัพท์มาด้วย
2.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท ทุกระดับชั้น ให้ส่งรูปเล่มโครงงาน 
     ที่ ศน.ปรีชา  อินสุวอ   ภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2560
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 12:51 น.
  แจ้งเลื่อนเวลาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
     ตามที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ซึ่งกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่  17 - 19  ธันวาคม  2560  เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าว จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ทางจังหวัดขอนแก่น จึงได้เลื่อนเวลาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560  จากเดิมวันที่  17 - 19  ธันวาคม 2560  เป็นวันที่  20 - 22  ธันวาคม  2560
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09:21 น.
  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-ขอเชิญคณะกรรมการติดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามบัญชีประกาศแนบท้ายเข้าร่วมประชุมในวันที่  31  ตุลาคม  2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3   เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
-แจ้งกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิธีเปิดวันที่ 6  พฤศจิกายน  2560
  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  เวลา 08.00 น.  แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณงาน
-สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขัน/กำหนดการแข่งขันฯ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็ปไซต์ http://esan67.sillapa.net/sp-udn3/
  
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15:26 น.
  แจ้งกิจกรรม/รายการที่ต้องแข่งขันก่อนกำหนด (กำหนดการแข่งขัน 4 - 6 พฤศจิกายน 2560)
ตามกำหนดการจัดการแข่งขันในระดับเขตคือวันที่ 4 - 6  พฤศจิกายน  2560  มีบางรายการที่จะต้องทำการแข่งขันคือ
แข่งขันในวันที่  3  พฤศจิกายน  2560  มีดังนี้
1.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ป.4-ป.6    สพป.อด.3  /ห้องประชุมหน้าห้องนิเทศ /เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
2.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-ม.3    สพป.อด.3 /ห้องประชุมหน้าห้องนิเทศ /เวลา 09.00น. เป็นต้นไป
3.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6      สพป.อด.3 / ห้องประชุม /เวลา 09.00 - 16.00 น.
4.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3      สพป.อด.3 / ห้องประชุม /เวลา 09.00 - 16.00 น.
5.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6   สพป.อด.3 /ห้องประชุม /เวลา  09.00 - 16.00 น.
7.การแข่งขันการประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3       โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) / อาคารอเนกประสงค์ / 13.00 - 16.00 น.
8.การแข่งขันซูโดกุ ป.1 - ป.6      สพป.อด.3  /  ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ /  09.00 - 16.00 น.
9.การแข่งขันซูโดกุ ม.1 - ม.3      สพป.อด.3 / ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ / 09.00 - 16.00 น.
10.การแข่งขันพูดเพิ่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6 และ ระดับชั้น ม.1-ม.3   สพป.อด.3 / ห้องประชุม KM / 09.00 - 12.00 น.
11.การแข่งขันพูดเพิ่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั้น ม.1-ม.3   สพป.อด.3 / ห้องประชุม KM / 09.00 - 12.00 น.
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14:13 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
13   ตุลาคม  2560         ทุกกลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลเข้าระดับเขต
13-15 ตุลาคม 2560       เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
16-17 ตุลาคม  2560      อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
20  ตุลาคม  2560          พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
4-6 พฤศจิกายน  2560     จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10:33 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
1 ธันวาคม  2560            ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
8 ธันวาคม 2560             พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
17-19 ธันวาคม  2560     จัดการแข่งขันระดับภาค
 
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10:22 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 220
จำนวนทีม 1,534
จำนวนนักเรียน 3,945
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,486
จำนวนกรรมการ 1,017
ครู+นักเรียน 6,431
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,448
ประกาศผลแล้ว 235/235 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 14
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 48
ปีนี้ 62
ทั้งหมด 144,008