รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปวีณนุช  สังขฤกษ์
 
1. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญรมย์
 
1. นางทิพย์สุดา  ศรีลาเคน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ตามวัน
 
1. นางสาวชุดาทอง  เกตุวงศา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงตีรณา  จันทชิด
 
1. นางลำพูน  จันทชิด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเพียงรวี  โททอง
 
1. นายปัญญา  โฉมเฉลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาลาสาย
 
1. นางสาวรัตติยากร  ปาทะหา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนม 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญธรรมมา
 
1. นายจิตรติ  ศิริพรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมย 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  สวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุปราณี  ศรีสุราช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสุข
 
1. นางสาวตุลากานต์  แสงทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 1. เด็กชายชนาธิป  ยอดนารี
 
1. นางภัสสรา  ธิอามาตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์เขียว
 
1. นางกานดา  เหล่าออง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญต่อ
2. เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี
3. เด็กหญิงอัจชาวดี  นามบุญตรี
 
1. นางอัจฉรา  คูณสวัสดิ์
2. นางสาวกนกพร  หงษ์ทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระชู 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  พรำนัก
3. เด็กหญิงไอรินทร์  ไชยโยธิน
 
1. นายเขมทัต  ภูษาพันธ์
2. นางอมรวรรณ  ภูษาพันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงกิตติพร  อัคธรรม
2. เด็กหญิงชญาณี  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ปฐม
 
1. นางสาวเพิ่มพร  ธนสีลังกูร
2. นางวณิชยา  คูณสวัสดิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กหญิงพิยะดา  ผาแก้ว
2. เด็กหญิงเกสรา  ปัชชาเขียว
 
1. นางสาวปุญญิกา  บัวงาม
2. นางรัตนพร  รุกขะวัน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงจิฬาพรรณ  วันทวี
2. เด็กชายมงคล  ศรีสังขาร
 
1. นางนิตยา  ยั่วจิตร
2. นางสาวรัตติยากร  ปาทะหา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ้วนล้ำ
2. เด็กหญิงไอยรดา  ทองทับ
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงวิสสุตา  พรมสิงห์
 
1. นางสาวประภาภรณ์  บุญใหญ่
2. นางวาสนา  วงมาลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก
 
1. นายอิทธิพล  เป็นมงคล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 1. เด็กหญิงนงนภัส  เพ็ญจะพันธ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำเพราะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงปณิตา  ยืนยาว
 
1. นายอรุณ  สมปัก
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์  เจริญสมบัติ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ระยับศรี
3. เด็กหญิงอินทุอร  ใจสำลี
 
1. นางสาวอรวรรณ  เครือคุณ
2. นางสาวจันทร์แจ่มฉาย  สายสมคุณ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงปฏิธาร  สิงห์แสน
2. เด็กหญิงอลิสา  ปาทะวิง
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  เทียนชัย
 
1. นายภัทรดนัย  บุญต่อ
2. นางสาธิตา  บุญต่อ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กหญิงธนนันท์  บุดสีนนท์
2. เด็กหญิงประภาพร  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนริศรา  วงษาเคน
2. นางบุณฑริกา  ขวัญยืน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตบหู 1. เด็กหญิงกีรติกา  กุลโชติ
2. เด็กหญิงศราภรณ์  บุตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุปราณี  ตรีพักตร์
 
1. นางสาวสุนีย์  ประจันทร์จำนง
2. นายมนตรี  เครือกองมาตย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกบ 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์  วันดี
2. เด็กชายศรชัย  พรมตา
 
1. นางสาวสุดาภา  ปัญญา
2. นางนิศารัตน์  เทือกเถาว์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชารินา  อ่อนวรรณะ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  จันทะกุล
 
1. นายนำพล  วรรณโสภา
2. นางนุชจรี  วรรณโสภา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงสฤษฎิญา  พรมนอก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ห่อพร่าม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนภัส  นิยม
 
1. นางจันที  ภาษาพรม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงสมฤทัย  จันทร์เหลือง
 
1. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  ปานหงษา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  วิรังษา
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. สิบเอกสายเพ็ชร  ทองน้อย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชไมพร  สีแสด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไกรรบ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  พรหมทา
2. นางสาวจิราพร  คำพิลา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ดาราช
 
1. นายปรีชพล  สิงห์สิทธิ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำงู 1. เด็กหญิงศิริวิภา  เหมอ่อน
 
1. นางอุทัยวรรณ  ปัญญาวัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจีระนันท์  โงนเงิน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สายทอง
3. เด็กหญิงวรรณวลัย  ลายรินทร์
 
1. นางดรุณี  สิงห์สวัสดิ์
2. นายจรัส  สิงห์สวัสดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  โพทะจันทร์
2. เด็กชายเดชดำรง  ลำเลียง
3. เด็กชายเพชรนิล  จันทรรักษ์
 
1. นางรัศมี  ทองกลม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสุทิวัส  เป็นมงคล
2. เด็กหญิงสุภัทรจิรา  บุญรมย์
3. เด็กชายอิทธิชัย  อิ่มใจ
 
1. นางสุภาภรณ์  กมุทชาติ
2. นางพัณณิตา  สวัสดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. นางสาวมุฑิตา  รัตนสุวรรณ์
2. นางสาวสุนิสา  กาญจนรัตน์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   สมใจ
 
1. นางรัศมี  ทองกลม
2. นางทัศนี  ไชยจิตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิมมา
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกษร
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  หอมเย็น
 
1. นางณิชาภา  พลเดช
2. นางสาวนันธิดา  เรือนเจริญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 1. เด็กหญิงจันทิมา   แก่นพิทักษ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   อุตภู
3. นางสาวอรชร   บุญช่วย
 
1. นางราตรี  บุญแสน
2. นางวิชญาภรณ์  พิลาโสภา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงจิตติมนต์  โสภา
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  ศรีมาลา
3. เด็กหญิงวณากร  โคระชาติ
 
1. นางมุกดา  ครองบุญ
2. นางสาวสุปราณี  แก้วหาญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงชนาพร  หาญชนะ
2. เด็กหญิงณันธิชา   หอมกลิ่น
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  จำนงค์ใจ
 
1. นางนันท์ยิกา  บัวใหญ่
2. นางวิจิตร  หาญธงชัย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กหญิงวรรณิภา   นนท์ศิริ
2. เด็กชายสาธร  ดวงคำ
 
1. นายนภวัต  จันทะนา
2. นายประยุทธ  ยะราช
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชรินทร์
2. เด็กหญิงวิสุดา   สรจักษ์
 
1. นางสาวจิราพร  ยิ่งแม่นสม
2. นายนภวัต  จันทะนา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 1. เด็กชายนราธิษณ์  อินทะนาม
2. เด็กชายอภินันท์  พงษ์ด้วง
 
1. นายนิพนธ์  ศาลาแก้ว
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกบ 1. เด็กชายธนากร  จันทะเกษ
2. เด็กชายสมชาติ  โคสิงห์
 
1. นายอัครวรรต  เทือกเถาว์
2. นางนิศารัตน์  เทือกเถาว์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายณชรต  มีคุณ
2. เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  วีระทรัพย์
 
1. นายธนัญชัย  จำปาสา
2. นายรักพงษ์  บุญศิริ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กชายธนดล  สุวรรณโคตร
2. เด็กชายนที  บุตรวงศ์
 
1. นายสุวัฒน์  ขันทะมูล
2. ว่าที่ร้อยตรีอาสา  ไชยสุวรรณ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  กันยามา
2. เด็กชายณัฐพล  ทระมาตย์
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
2. นางสาวสุพัตรา  บ้างตำรวจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณศิล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ยานิพันธ์
3. เด็กหญิงปฐวรรณ  หลิมเจริญ
4. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ทะรินทร์
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  บ้งคำเคน
 
1. นางนัตติยา  วิจิตรตระการสม
2. นางสมหวัง  ติ๊บพูน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีภา
2. เด็กชายชญานิศ  ธานี
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณศิล
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันใด
5. เด็กหญิงนลณพร  เวียงคำ
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จันทา
2. นางนัตติยา  วิจิตรตระการสม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประสมพันธ์
2. เด็กหญิงพิมญาดา  คำนาโฮม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แดนพันธ์
4. นางสาวอรวิษา  มุ่งศิลป์
5. นางสาวอรอิริยา  จันทวี
 
1. นางอรทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวรุ่งนภา  นนท์ศิริ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงคัทลียา  ท่อนทอง
2. เด็กหญิงชาลิสา  มิตานันต์
3. เด็กหญิงบุญสิตา  คนาวัน
4. เด็กหญิงปทิตตา  นักลำทอง
5. เด็กหญิงศลิษา  ปัดดี
 
1. นางราตรี  บั้งทอง
2. นางพัชราภรณ์  ศรีพูล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  พรสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิพปะภา  สัจสุวรรณ
3. เด็กหญิงนวรัตน์  สาพิลาด
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ดลประสิทธฺิ์
5. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ไกรรักษ์
 
1. นางวงศ์เดือน  ยิ่งรุ่งเรือง
2. นางสาววราภรณ์  พิมพาวงศ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พลพงษ์
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  แสนพันธ์
3. เด็กหญิงพรธิดา  บุญชิต
4. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  ทองหล่อ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนพันธ์
 
1. นางพรพรรณ์  วิโรจน์อุไรเรือง
2. สิบตำรวจตรียุทธพงศ์  วิโรจน์อุไรเรือง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กหญิงณภัทรพี  นามสีหาญ
2. เด็กหญิงณัฐริญา    กาทอง
3. เด็กหญิงธนภรณ์   กติยศ
4. เด็กหญิงธนัชญา  บุญโสภา
5. เด็กหญิงนฤมล  ไชยหงษ์
 
1. นางสาววรัญญ์รัตน์  ศรีสุระวรานัน
2. นายรัฐจักษ์  ถิ่นขาม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. นายกฤษดา  บุญเลิศ
2. นางสาวทิพวรรณ์  สุกัน
3. นางสาวปิยดา  ปัดนาพันธ์
4. นางสาวมะลิวรรณ  ปริโยทัย
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  วารีพัฒน์
 
1. นายอาทิตย์  ลาพรมมา
2. นางสาวอิศรินดารา  หวานใจ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 1. เด็กชายก้องภพ  คะติ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทองเบ้า
3. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ดี
4. เด็กชายธีรภัทร  พรมโลก
5. เด็กชายธีรสิตยต  ทองสุข
6. เด็กหญิงปราณปริยา  พุทธเสน
7. เด็กชายปริยะดา  โสธาตุ
8. เด็กหญิงปาริชาติ  คะติ
9. เด็กชายภูบดินทร์  สีลาทอง
10. เด็กชายรัตนะ  แก้วเรือง
11. เด็กหญิงศศิธร  จิตรจันทร์
12. เด็กหญิงอาทิตยา  มาพงษ์
13. เด็กชายอุดมชัย  จาริอุทิศ
14. เด็กชายเจษฎา  พิลากรณ์
15. เด็กชายเอกฉัตร  บุญเรือง
 
1. นางรัชนีย์  สีมาคำ
2. นางสาวปุณยนุช  ดาน้ำคำ
3. นางสาวรัชฎาพร  คำกระสังข์
4. นางเปรมยุดา  ชุลีกร
5. นายทองดี  ผ่ายเผย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงตีรณา  จันทชิด
 
1. นางสำเนียง  เค้าศูนย์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงเสาวรส  บุดดีสิงห์
 
1. นางรุ่งระวี  เกษฎา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธ์ศิริ
 
1. นางยวนใจ  หมื่นเพ็ชร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กหญิงชรินธรณ์  โสภาบุตร
2. เด็กชายฐาปกรณ์  วรรณโสภา
 
1. นางลมัย  ทวิตชาติ
2. นางอรทัย  ชินาภาษ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรมณี
2. เด็กชายธนัญชัย  จันทอง
 
1. นางพิทยารัตน์  หวางอุ้น
2. นางนิภาภรณ์  พาพันธ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กชายจีระนันท์  บุญพา
2. เด็กหญิงสลิลธร  เธียรสิงห์
 
1. นางอรทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวรุ่งนภา  นนทฺ์สิริ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มณีเนตร
2. เด็กหญิงวริศรา  สีหาบัณฑิต
3. เด็กหญิงวารุณี  มณีเนตร
4. เด็กหญิงศรันพร  เกรียงแก้ว
5. เด็กหญิงศิรประภา  มีคำนิล
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  สินอ้วน
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ประสิทธิเวช
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  พูนพิน
9. เด็กหญิงอารีรักษ์  จอมแก้ว
10. เด็กหญิงเปลวตะวัน  สมขาว
 
1. นางลมุนจิตร  คุณุ
2. นางแสงเดือน  โพธิ์ศรีอุ่น
3. นางสาวธัญชนก  โอสถศรี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทีอามาต
2. เด็กหญิงกำทอง  โยธา
3. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ศิริรักษ์
4. เด็กหญิงธารารัตน์  กว้างนอก
5. เด็กหญิงปัทมาพร  คำแสงดี
6. เด็กหญิงพนิดา  คงสีลา
7. เด็กหญิงวัชรินทร์  เรืองศิลป์
8. เด็กหญิงศิริปัญญา  เดชะคำภู
9. เด็กหญิงสุทธิดา  บัวแก้ว
10. เด็กหญิงอนุสรา  รัตนา
 
1. นางกัญญาภัค  พฤกษชาติ
2. นายอภิชัย  วงศ์วรรณ
3. นางวรรณี  ทองนาค
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแป้น 1. เด็กหญิงณัฐริกาน  บัวรินทร์
2. เด็กชายพชรดนัย  จันมะนี
3. เด็กหญิงวรรณประภา  พรมวงค์
4. เด็กหญิงวรรณิภา  อ่อนแพง
5. เด็กชายวันชัย  มานพ
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  พันฑ์ทา
7. เด็กหญิงอิสรีย์  ศรประสิทธิ์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์เกษ
9. เด็กหญิงเมวดี  บุญคำแสน
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วัดนะภู
 
1. นายอรุณพงษ์  บุญศรี
2. นางสาวนวีณา  บัวรินทร์
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  พูนพิน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. นางสาวปิยนันท์  ประภา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยาโล
3. เด็กหญิงพรทิพา  ศรีคำ
4. เด็กหญิงพิชชาพร  สุขสนิท
5. นางสาวพิยดา  สงกา
6. เด็กหญิงวิภาดา  ปราบพล
7. เด็กหญิงสุชาดา  มาลัย
8. เด็กหญิงเนตรฤทัย  โพธิลา
9. เด็กหญิงแววมณี   ดันนอก
 
1. นางธัญชนก  วินิจฉัย
2. นางอรทัย  อินทะนู
3. นางสาวภัทร์สุดา  จันทะนาค
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรือทอง
2. เด็กหญิงณัฐพร  กุลประวัติ
3. เด็กหญิงดวงพร  ชาวนา
4. เด็กหญิงปนัดดา  มังสีดา
5. เด็กหญิงพรนิภา  งามศรี
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  กันทะวงค์
7. เด็กหญิงพิมชนก  เสาร์คำ
8. เด็กหญิงวรรณิสา  โรมพันธ์
9. เด็กหญิงศิริโชค  จาริอุทิศ
10. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ละคร
 
1. นางดวงเดือน  นาคทรัพย์
2. นางปิยวรรณ  จันทร์พวง
3. นางสกาวรัตน์  มณีรัตนืโรจน์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. นายคมกริช  สุกลา
2. นายณัฐวุฒิ  คำภาพันธ์
3. นายทนงศักดิ์  โภชนัง
4. เด็กชายธีระศักดิ์  โมตะมะ
5. เด็กชายนาคร  วงษ์ทอง
6. เด็กชายพงศกร  สระบัว
7. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมโสภา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กุลโท
2. นายจรัล  สารีพันธ์
3. นายบัลชิต  สุพรม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรือทอง
2. เด็กหญิงณัฐพร  กุนประวัติ
3. เด็กหญิงดวงพร  ชาวนา
4. เด็กหญิงปนัดดา  มังสีดา
5. เด็กหญิงพรนิภา  งามศรี
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  กันทะวงค์
7. เด็กหญิงพิมสุดา  ภูบุตตะ
8. เด็กหญิงวรรณิสา  โรมพันธ์
9. เด็กหญิงศิริโชค  จาริอุทิศ
10. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ละคร
 
1. นางดวงเดือน  นาคทรัพย์
2. นางปิยวรรณ  จันทร์พวง
3. นางสกาวรัตน์  มณีรัตน์โรจน์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอแลน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โลดล่วง
2. เด็กชายโยธา  บัวใหญ่
 
1. นายทองคำ  ตรีรัตน์
2. นางนภาพร  ตรีรัตน์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงปรางทอง  หนองฮ้าง
2. นางสาววริศรา  มิตราช
 
1. นายราชันย์  กสิภูมิ
2. นายคมกริช  กมุทชาติ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กชายธนพงษ์  ไชยสนธ์
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  ยอดเพชร
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงประวีณา  โคตรคันธา
 
1. นางสาวจีรพร  พันจันลา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระชู 1. เด็กชายเตชินท์  อุปธิ
 
1. นายเขมทัต  ภูษาพันธ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ลุสุข
 
1. นางสุดายุรัตน์  สุหงษา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ภูธร
 
1. นางนิภาพร  กฤษณกาฬ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงพรวิไล  ทวีศักดิ์
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. นายทิชานนท์  สาวรีย์
 
1. นายพรชัย  สุทธัง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงจิราพร  คำแพงนาค
2. เด็กหญิงรัตติยา  มาไกล
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางสุทธวดี  พงษ์อนันต์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จิตนานนท์
 
1. นายสนธยา  เสียงใส
2. นางสาวสมบูรณ์  เค้าซื่อ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก่นสาร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูษา
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางฐิติยา  ปทุมราษฎร์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 1. เด็กชายชนะ  คูณเสมอ
 
1. นางสาวจารุภา  สกุลสารเสนา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กหญิงญาณิสา  จินดา
2. เด็กชายธาราธร  นามบุรี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  รังสีสาคร
 
1. นางพรธิวา  ธุศรีวรรณ
2. นางสุภัคภรณ์  ครบอยู่
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาว 1. เด็กชายนฤวัต  สิทธิธรรม
2. เด็กชายวิษณุ  สาสาย
3. เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีวงษา
 
1. นางปิยะนุช  ประมาโสธร
2. นางสาวอังสุดา  หวังดี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 1. เด็กชายณภัทร  นามณี
2. เด็กชายศักดา  ดวงชัย
3. เด็กชายอนุศิษฎ์  แก้วมาคูณ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เดชมุงคุณ
2. นางสาวศิวพร  แก้วพา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กชายณัฐวัตร  สิงห์พรม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กชายศราวุฒิ  ดำศิลป์
 
1. นางรุ้งราวรรณ  ทิมา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงชลลดา  คำผม
 
1. นางดลนภา  พันธ์โชติ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงอรพินท์  อนนทะสีหา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุญชาติ
 
1. นางชุติญาดา  ธงศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงสุวาธินี  บรรทะโก
 
1. นางนันทวิภา  สืบศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอมรา  สายสินธ์
 
1. นางอาริยา  ชายทวีป
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุดสี
 
1. นายรังสรรค์  ผาสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรฑูลย์
 
1. นางณัฐกฤตา  พรมตา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คนขยัน
 
1. นายอธิวัฒน์  กุลสะโก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กางศรี
 
1. นางสาวอัมภวรรณ  ชัยชนะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายณฐกร  ทาศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  เสียงใส
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกตุพันธ์
 
1. นายมนูญ  ผิวนวล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายสันติภาพ  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางจันทร์สุดา   ผิวนวล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงจินดามณี  วรรณวัตร
 
1. นางวิภารัตน์   พูลเพิ่ม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กหญิงอรนิจ  โพธิสนธ์
 
1. นางจุฑามาศ  บั้งทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กชายกรวิทย์  พาพุทธา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทิพบุญชู
3. เด็กหญิงจิณติมา  แก้วนิล
4. เด็กหญิงจีระวรรณ  แสงศรี
5. เด็กหญิงชลิตา  ศรีบุดสา
6. เด็กหญิงณภัสนันท์  อินทร์ขำวงษ์
7. เด็กชายดิศรณ์  ไพศรี
8. เด็กหญิงทศพรพรรณ  บุญสอน
9. เด็กชายธนาธิป  สุธรรม
10. เด็กหญิงธวัล  ศรีเสลา
11. เด็กหญิงปิยะดา  วงษาชัย
12. เด็กหญิงพรธิดา  อินสำราญ
13. เด็กชายรักเกียรติ  ศรีโสภา
14. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   พูลพิน
15. เด็กหญิงศศินา  ริวงศ์
16. เด็กชายศุภกรณ์  ไพศรี
17. เด็กหญิงศุภวรรณ  ไพศรี
18. เด็กชายอมรชัย  ราชมาลา
19. เด็กหญิงอรัญญา  วงษาชัย
20. เด็กหญิงอัญญิสา  เมากุดกอย
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
2. นายโกเมฆ  พรหมเกษ
3. นางอรวรรณ  พรหมวงศ์
4. นางดลนภา  พันธ์โชติ
5. นางสาวบุษกร  ธิวะโต
6. นางณัฐกฤตา  พรมตา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. เด็กชายนพรัตน์  คัดทะนาม
2. เด็กชายนรวรรธน์  ล้อมทองรดีไกร
3. เด็กชายบรรณวิทย์  กองแก้ว
4. เด็กหญิงพัชรี  ภีรภาค
5. เด็กชายสุธีรภัทร  ขมรัม
6. เด็กชายเจษฎาพร  คัดทะนาม
 
1. นายพัทตนนท์  สอนคำ
2. นายธนภัทร  แน่นอุดร
3. นายภาณุวัฒน์  จำปาแดง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กชายภัทรพล  โลหา
 
1. นายพิพิธธน  สุคันธรัต
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุษบา
 
1. นายสุธรรม  สายทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กหญิงวิสุดาลักษณ์  สิทธิเดช
 
1. นางสาวบุญกอง  พลสมัคร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  แถลงสุข
 
1. นางเกษรินทร์  สะอาดรัตน์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายวัฒน์ชิระ  พิมมาตร์
 
1. นางวนิดา  ทวิตชาติ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แย้มชุมพร
 
1. นางวิภาวรรณ  ปางชาติ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กหญิงชุติมา  คุณพรหม
 
1. นางสาวจันทร  พิลาสันต์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  รสพรม
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรหมวงศ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  พัฒนโภช
 
1. นายศรกฤษณ  สุธรรมวิจิตร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  ศรีมาลา
 
1. นางสาวประกายแก้ว  คำวงค์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กหญิงผกามาศ  สุพรม
 
1. นางทิตยา  บุญศรี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงสุปรียา  บัวทอง
 
1. นางสาวจิตติภรณ์  แสนทวีสุข
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 1. เด็กชายประกายศิลป์  มะโร
 
1. นายชัยวัฒน์  มรดก
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตตไทย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงสิรภัทร  อำนวย
 
1. นางสาวยุพาภักดิ์  พละพงษ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  จันมี
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เฝ้าหนองดู่
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ทองลอง
2. เด็กหญิงกนกพร  ถิ่นขาม
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมอทอง
4. เด็กชายกิตติธัช  สมัย
5. เด็กชายจิรพันธุ์  แสงกล้า
6. เด็กหญิงจิรัสยา  จตุราเพท
7. เด็กหญิงจีราภา  บุญนำ
8. เด็กชายชลธาร  วิพันทา
9. เด็กหญิงชลธิชา  ประยงค์หอม
10. เด็กหญิงชลธิชา  ยุพาพัฒน์
11. เด็กหญิงชลิดา  ศิริจันทร์
12. เด็กชายชวลิต  ฉวี
13. เด็กหญิงชุติมา  สุยังกูล
14. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชมชิด
15. เด็กชายณัฐพล  ประสมวงศ์
16. เด็กหญิงทิฆัมพร  เขตรเขื่อน
17. เด็กหญิงธนาภา  สมอิ่ม
18. เด็กชายธีรภัทร  ดาน้ำคำ
19. เด็กหญิงนพภัสสร  กานัง
20. เด็กหญิงนิตติยา  ภักดีล้น
21. เด็กชายปฏิภาน  ขันสิงห์
22. เด็กหญิงปาริตา  อุดมพันธ์
23. เด็กชายพันธวัช  จอมใจทิปิ
24. เด็กหญิงพิชญวดี  ตันสุ
25. เด็กชายพุทธิชาต  พันธ์ทุม
26. เด็กหญิงภัทรธิดา  พันชาติ
27. เด็กชายยุทธศักดิ์  วงชมภู
28. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แสงกล้า
29. เด็กชายรัฐศาสตร์  พรมเสนา
30. เด็กหญิงราเชล  ทองลอง
31. เด็กหญิงวรรณนภา  ทองพุ
32. เด็กชายวรรณรัตน์  ธานี
33. เด็กชายศุภกิตติ์  นิพขันธ์
34. เด็กหญิงสิรินทรา  ธรรมสว่าง
35. เด็กชายสุภชัย  จันทเพ็ง
36. เด็กหญิงอภิญญา  อินรุ่ง
37. เด็กหญิงอาภัสรา  สีสันต์
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  งามสุข
39. เด็กชายเสริมชัย  บุตรทอง
 
1. นายเสกสรรค์  แสนทวีสุข
2. นางศิรัณญา  ลีลาชัย
3. นางสาวอัจฉรา  ศรีลาโพธิ์
4. นางสาวรัตนาพร  นีระมนต์
5. นางสาวกนกกาญจน์  อ่อนละมุล
6. นางสาวปรียารัตน์  ลาภมูล
7. นางสาวมนัญชยา  ดุจดา
8. นางสาวชุติกาญจน์  มีธรรม
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพดวิทยา 1. เด็กหญิงกมล  ขุนสาย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยโคตร
3. เด็กชายกิตติวัฒน์  เสาร์แก้ว
4. เด็กหญิงขวัญพร  คะนา
5. เด็กชายชัยมงคล  พิมประเสริฐ
6. เด็กหญิงณิชากานต์  วงศ์จันทร์
7. เด็กหญิงณิชานาฏ  วงศ์จันทร์
8. เด็กหญิงดาริณี  พึ่งสิงห์
9. เด็กชายตะวัน  พิกุลแล้ว
10. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  จันทะสิงห์
11. เด็กชายนครินทร์  ระเม็ก
12. เด็กชายพงษ์เพชร  ราชจันทร์
13. เด็กหญิงพรรษมนต์  วิเวก
14. เด็กหญิงพิมวิไล  พึ่งสิงห์
15. เด็กหญิงพิรมณ์พร  นิโถ
16. เด็กชายมินทาดา  ยานัง
17. เด็กชายวรเมธ  ทนาวร
18. เด็กชายวสุ  บุญสงค์
19. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีสะอาด
20. เด็กชายวุฒิภัทร  พิทักษ์ปิตุทรัพย์
21. เด็กหญิงศรัญญา  กิ่งแดง
22. เด็กหญิงศรีสุดา  ผ่องพุฒ
23. เด็กหญิงสมใจ  ปุริกรณ์
24. เด็กหญิงสวณีย์  จันทะสิงห์
25. เด็กหญิงสิรินยา  พินัส
26. เด็กชายอภิชาติ  ผาลัง
27. เด็กชายอภิลาภ  วงพุทธา
28. เด็กหญิงอลิสา  ศรีหาบรรดิษฐ์
29. เด็กหญิงอาทิตยา  กาสา
30. เด็กชายอุทัย  ศิริพันธ์
31. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เวระนะ
32. เด็กหญิงแสงอรุณ  จันทะสิงห์
33. เด็กหญิงไอรดา  บุญเชิญ
 
1. นายพลวุฒิ  ยะสาท
2. นางอุไร  จำนงสัตย์
3. นางสิรินลักษณ์  สาริบูรณ์
4. นางสาวจอมขวัญ  จันทร์จำลอง
5. นางอติกานต์  ขับร้อง
6. นางสาววราภรณ์  งิ้วลาย
7. นางสาวนันท์กมล  ดาวงศ์
8. นายสุริยา  คำเลิศ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงชวิศา  พูลงาม
2. เด็กชายณฐกร  พรหมวงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  สุจินพลัม
4. เด็กหญิงธินาดา  ประทุมมา
5. เด็กหญิงปรินทร  ไชยสำแดง
6. เด็กชายพงค์ศิริ  ก้อนหิน
7. เด็กชายภาคภูมิ  คำชุม
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูแดง
9. เด็กชายเจตภูมิ  สุพิศ
10. เด็กหญิงแก้วกิริยา  เครือศรี
 
1. นางพรพรรณ์  วิโรจน์อุไรเรือง
2. นางสาวเขมมิชญา  จันทร์พันธ์
3. นางเพ็ญจิตร  สุจินพลัม
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกัลยา  ปะปาลี
2. เด็กชายกิตตินันท์  สาเลศ
3. เด็กหญิงจันทร์นิภา  รัตนาม
4. เด็กชายดนุพร  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงธัญชนก  วิลา
6. เด็กหญิงปาริตา  วิลา
7. เด็กชายภิญโญ  ศรีบุบผา
8. เด็กชายฤทธิชา  ประเสริฐ
9. เด็กชายวุฒิเดช  สุขผดุง
10. เด็กหญิงเชิญพร  ศรีสุทโธ
 
1. นางสาวบัวแก้ว  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวกัลยา  วงเวียน
3. นายวิกรมาทิตย์  ภูจอมดาว
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  มาหา
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  รูปอ้วน
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ภูมิพัก
4. เด็กหญิงมรรณริการ์  พรมศรี
5. เด็กหญิงสุพัตตรา  สุกกะเลิม
6. เด็กหญิงอัญญาวีร์  สีภา
 
1. นางทัศนีย์  มิ่งขวัญ
2. นายไพรัช  มิ่งขวัญ
3. นางบุญดา  สายเสมา
4. นางสาวรัศมี  พรมสะอาด
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันติเรือง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ชุมมา
3. เด็กหญิงปณิตา  สายชาลี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สมสุพรรณ์
5. เด็กหญิงสุธินี  งามสนิท
6. เด็กหญิงเมธิณี  ภูศิริ
 
1. นางสาวรมณี  เสียงใส
2. นางใจทิพย์  ทองพิทักษ์
3. นางรจนา  ดวงศิริ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พลเพล
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ร่วมสุข
3. เด็กหญิงธัญรดา  ก้านแก้ว
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงพัชราวลัย  สีมาฤทธิ์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  สมมา
7. เด็กหญิงสุปาณี  สะอาดชอบ
 
1. นางสาวกนกลดา  เสียงใส
2. นางสาวลัชชิดาภรณ์  ฉิมงาม
3. นางสาวนฤมล  นามเสถียร
4. นางสาวจิณห์นิภาท์  ยนต์กิจ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะโส
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญมางำ
3. เด็กหญิงภันทิรา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สมรักษ์
5. เด็กหญิงศิริกานต์  คำจันทร์
6. เด็กหญิงสิริกัญญา  นิ่มสกุล
7. เด็กหญิงสุทธิพร  ภูริรักษ์
8. เด็กหญิงอรกมล  เกษแก้ว
 
1. นายประเสริฐศิลป์  ปราบพล
2. นางนาถฤดี  ปราบพล
3. นางภันทิลา  อุฐบุญ
4. นายเฉลิมศักดิ์  เฝ้าหนองดู่
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิรชยา  บุญเกิ่ง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  กุตวิเทศ
3. เด็กหญิงชาลิสา  ทวยไธสง
4. เด็กหญิงณัฐชา  โชคสวัสดี
5. เด็กชายธวัชชัย  สังสุ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ริปันโน
7. เด็กชายวสิษฐ์พล  สายแวว
8. เด็กหญิงสุพัตรา  จดจำ
9. เด็กชายเกียรติขจร  เหง้าเกษ
10. เด็กหญิงเปรมวดี  ผิวศรี
11. เด็กหญิงใบเตย  ปักเข
 
1. นางอุบลวรรณ  จบศรี
2. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
3. นางสาวสุภาภรณ์  พันธ์ชัย
4. นายประดิภาษ  นิสา
5. นางสิริวัฒนาพร  ทองแสน
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กหญิงกิ่งทอง  เห็มราช
2. เด็กหญิงทิพมณี  เบ้าคำ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิสาร
4. เด็กหญิงปราญชลี  รัตนจิตร
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศิลาบุตร
6. เด็กหญิงผกามาศ  เกตุสุพรรณ์
7. เด็กชายพัทยา  สีมอม
8. เด็กหญิงพุธิตา  ทองเงิน
9. เด็กชายวนันท์  สิมมา
10. เด็กหญิงวราภรณ์  บรรพชาติ
11. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อัครบุตร
12. เด็กหญิงสุภาวดี  รัตนจิตร
13. เด็กชายอดิศักดิ์  ปัตตัง
14. เด็กหญิงอรัญญา  มัคพิมพ์
15. เด็กหญิงอลิสา  กำลังเลิศ
 
1. นางกาญจนา  ควรรณสุข
2. นายชุติกาญจน์  วันทวี
3. นางสาวกุลวดี  ควรรณสุข
4. นางณัฐกฤตา  จรรยากรณ์
5. นางสาวธนนาถ  จูมสิมมา
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กชายนิธิพัทธ์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงประณยา  อุวิทัศน์
3. เด็กชายศรายุทธ  นาคูณ
4. เด็กชายศักดิ์ชัย   ศรีการะบุตร
5. เด็กหญิงสุกัญญา   มาดี
 
1. นางอมรทิพย์  นนทะดี
2. นางสาวสกุณาพร  ใจภพ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พรมลี
2. เด็กหญิงอชิรญา  ผูกจิต
 
1. นางอัณณ์ญาดา  โคตรพันธ์
2. นายสัมฤทธิ์  อานนท์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจันทร์เต็มดวง  สมจันทร์
 
1. นางนงคราญ  สมน้อย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิมมาดา  สำรองพันธ์
 
1. นางสาวิตรี  ปะโมโท
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กหญิงมุทิตา  แก่นสา
 
1. นางสาวกชพรรณ  ตั้งพาเรือง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ขันธุ์แก้ว
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทะรา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มนตรี
 
1. นางสาวจิตติภรณ์  แสนทวีสุข
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  โสสว่าง
 
1. นางธัญญรัศม์  แสงงาม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายฤทธิชา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวอนุสรา  วงศ์หมั้น
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญศักดิ์
2. เด็กหญิงพรรพัสสา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  เมฆบุตร
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พรมแก้ว
5. เด็กชายสลักเขต  สุขจิตร
 
1. นางสาวธนาวดี  พระเมเด
2. นางสาวมณฑริกา  ไตรยสุทธิ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายภาคภูมิ  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงสุภัสสร  มูลทา
 
1. นางสาวเปรมยุดา  ต้นบุญ
2. นางสาวจิราภรณ์  จรลี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 1. นางสาวชลติญา   โสภาณะโสม
2. นางสาววิไลลักษณ์  เวทนา
 
1. นางวิยะดา  คำภาทู
2. นางราตรี  บุญแสน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพดวิทยา 1. เด็กหญิงพิรมณ์พร  นิโถ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กาสา
 
1. นางสิรินลักษณ์  สาริบูรณ์
2. นางสาวจอมขวัญ  จันทร์จำลอง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  จันทเอก
2. เด็กชายธีระโชติ  ทองใบ
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงปรารถนา  เนตรวงค์
2. เด็กหญิงปรินดา  พรมสิงห์
 
1. นางสาวจิตติภรณ์  แสนทวีสุข
2. นางวาสนา  วงมาลี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจีระนันท์  มาลา
2. เด็กชายนภัสกร  ขำรักษ์
3. เด็กหญิงนราภรณ์  คำสุดแสง
4. เด็กหญิงพรพิมล  ทุมมี
5. เด็กหญิงพรรณผกา  ยะราช
6. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  สุขดี
 
1. นายสนั่น  ศรีงาม
2. นางละมัย  ผลรักษ์
3. นางสาวสุพรรษา  สายใหม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 1. เด็กชายกิตตินันท์  สายสี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เวชกุล
3. เด็กชายธีรพงษ์  ละนิโส
4. เด็กชายธีรวิทย์  นามจำปา
5. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีชัย
6. เด็กชายวรชิต  เสาร์คำ
 
1. นายคณิต  เชื้อประทุม
2. นางปิยวรรณ  จันทร์พวง
3. นางสาวประภาศิริ  ทองทับ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายธนกร  ต่อนคำสนธ์
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ศรีโกศล
3. เด็กชายปกรณ์  ตรีสา
4. เด็กชายปัณณวัฒน์  อาสาเน
5. เด็กชายพรชัย  สมบัติหลาย
6. เด็กชายภัทรพงษ์  จันทราดี
7. เด็กชายวิวรรธน์  พิมพกรรณ์
8. เด็กชายวุฒิพงษ์   นวลจันทร์
 
1. นายวีรวัฒน์  สินสิมหา
2. นางจิฬาพร  สินสิมหา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงนัญธิชา  พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุญชญา  พึ่งโพธิ์
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ศรีโกศล
4. เด็กหญิงพรรณพร  บัวพันธ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีคำคง
6. เด็กชายอภิวัฒน์  จูมสิมมา
7. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  คำมูลนาม
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญช่วย
 
1. นายนพพร  ทองสิงห์
2. นายศรีนวล  สายเมฆ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  บุญสงค์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลี้พล
2. เด็กหญิงฐานิชา  สุวรรณัง
3. เด็กหญิงนิตยาพร  ดวงมณีย์
4. เด็กชายภราดล  มั่งมีผล
5. เด็กชายวรวุฒิ  ไชยคำ
6. เด็กหญิงวาสนา  เสนาภักดิ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาพันธ์
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รัตนะ
9. เด็กหญิงหนูพลอย  ผิวอ่อน
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ปิ่นเกตุ
 
1. นางวิลาวัลย์  ศรมณี
2. นายพีรณัฐ  หอมสมบัติ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงธันยพร   แก่นทน
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คงดี
3. เด็กหญิงมลฤดี  โกลีย์
4. เด็กหญิงอรอุมา  พันธุมาศ
5. เด็กหญิงอารียา   ศรีนาง
 
1. นางอมรทิพย์  นนทะดี
2. นางสาววิภาพร  ดรุณพันธ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  ต้นเคล้า
3. เด็กหญิงปัณณพร  โฉมเฉลา
 
1. นางรจนา  นิยม
2. นายสมภาร   นิยม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์ษาเคน
2. เด็กหญิงจิราภา  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงวรรณภา   วิชาหาญ
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงพิมพ์กาน  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงภูตะวัน  ฤทธิสิงห์
3. เด็กหญิงวีระดา  โคตรพงษ์
 
1. นางรินดา  หอมสินธ์
2. นางลำพูน  จันทชิด
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวงาม 1. เด็กชายชินราช  ขันธงชัย
2. เด็กหญิงปนิตา  สุตพรม
3. เด็กหญิงอรัญญา  สายสินธ์
 
1. นางสาวสง่า  ขาววงค์
2. นางมัณฑนา  บุญคั่ง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทะเกษ
2. เด็กชายอนันต์ยศ  วงศ์ชาลี
 
1. นายแสวง  เกษฎา
2. นายคมกริช  เกษฎา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงนิชณีพรรณ  แปงศรี
2. เด็กหญิงเมธารินี  มีกุล
 
1. นายอนิวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นายยอดรักษ์  ศิริบุตร
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายสิทธิชัย  พรหมปัญญา
2. เด็กชายสิทธิโชค  พรหมปัญญา
 
1. นายศราวุฒิ  โชคเหมาะ
2. นางสุริวิภา  วงศ์อำมาตย์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โขงเขตต์
2. เด็กหญิงวิปัสสนา  ผลานันต์
 
1. นายพิสิษฐ์  แสงทอง
2. นายเทวัญ  ประทุมมา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายธีรไนย  ศรีวิจารณ์
2. เด็กชายวีรพงษ์  กำปั่น
 
1. นายเอกภพ  เปรยรัตน์
2. นายกิตติศักดิ์  สังคะรินทร์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชินเชษฐ
2. เด็กชายราเชน  แสงสุวรรณ
 
1. นางจัสรินทร์  บุญทรง
2. นางสาวนัยนา  เขตขงขวาง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงจินตนา  วิเศษชาติ
2. นางสาวสุภาพร  บุญอุ้ย
 
1. นางจัสรินทร์  บุญทรง
2. นางสาวนัยนา  เขตขงขวาง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์แจ่ม
2. เด็กหญิงวรากร  โขมะนาม
 
1. นายนินาท  พลเดช
2. นายรักพงษ์  บุญศิริ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงปรารถนา  เนตรวงศ์
2. เด็กหญิงปรินดา  พรมสิงห์
 
1. นายอนิวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นายธนเสฏฐ์  ดาเหลาธิพัทธ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บางณรงค์
2. เด็กหญิงเมศินี  ผกาศรี
 
1. นายรัตนพงษ์  แก้วลี
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กหญิงวาสนา  เขตคำ
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันทร์ใจดี
 
1. นายรัตนพงษ์  แก้วลี
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์มาลี
2. เด็กหญิงปารวีร์  พันโสรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางสาวเยาวภา  พงษ์วัน
2. นายณัฐวุฒิ  นันทา
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มณีสังข์
2. เด็กชายทยากร  อ่อนเป
 
1. นายธิติพงษ์  ยืนสุข
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายบุญสิน   สิงห์เงิน
2. เด็กชายสาริน  วิเศษรัตน์
3. เด็กชายอภิเชษฐ์   โสพัฒน์
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กชายตะวันรุ่ง  คำภารถ
2. เด็กชายมนัสชา  อ่อนเป
 
1. นายธิติพงษ์  ยืนสุข
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 1. เด็กชายธีรพร  พลศรี
2. เด็กชายสุขสันต์  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายสุทธิราช  บุญลา
 
1. นายสมเกียรติ  มุขมนตรี
2. นายสมภพ  ไชยโชติ
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายชนพล  บุญสูง
2. เด็กชายธนากร  หวังปลื้ม
3. เด็กชายสุรศักดิ์  อนันต์
 
1. นางวิไลวรรณ  ตะนะโส
2. นางทิชากร  ละดาห์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เกษแก้ว
2. เด็กชายดิษยสรินทร์  ศรีนวล
3. เด็กชายลิขิต  พันมะคา
 
1. นายอดิศักดิ์   เดชะศิริ
2. นางสาวไพลิน  สายศร
 
176 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธนกฤต  พันชาลี
2. เด็กชายธราเทพ  จันดาบุตร
3. เด็กชายศิรากร  กลไกล
 
1. นายสมาน  บุญชาติ
2. นางปทุมรัตน์  อยู่มั่น
 
177 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงกนกพร  พิบูลย์พงษ์
2. เด็กหญิงชฎาพรณ์  ปามา
3. เด็กหญิงทิชากร  ปุ่นสันเทียะ
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นางพชรพรรณ  จันทร์ปรีดา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตายอย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กระทัน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ผ่องศรี
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  แซ่ตั้ง
 
1. นายบัณฑิต  ทองเทพ
2. นางอุไรวรรณ  วงศ์เพ็ญ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หัตถิบุญ
2. เด็กหญิงทักษะพร  อินละวงศ์
3. เด็กชายสมศักดิ์  บุญพงศ์
 
1. นางวรรณวิไล  สุบินดี
2. นางดำรง  พรหมวงศ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 1. เด็กหญิงบุญยานุช  หอดขุนทด
2. เด็กหญิงสุชาวดีกร  ไชยยันต์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ก่อบุญ
 
1. นางสาวรวินท์รสา  สายสุพรรณ์
2. นางสาวฐาณิศรา  กาบบัวศรี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใหญ่กลาง
2. เด็กชายธนโชติ  ทกลโยธิน
3. เด็กชายโชคทวี  จันทร์พัก
 
1. นายอธิวัฒน์  กุลสะโก
2. นางสาวเพ็ญพร  เสียงใส
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กหญิงคริษฐา   วงศ์ละกุล
2. เด็กหญิงณัชญา  ชาภักดี
3. เด็กหญิงนิธิศา  สุวรรณกูฏ
4. เด็กหญิงรันย์วรัชญ์   ริทัศน์โส
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สอดเสน
6. เด็กหญิงสุภัสสร   อรัญสาร
 
1. นางสมใจ   ประพันธา
2. นางสาววรางคณา   แผ่นผา
3. นางกาญจนาภรณ์  ใจทัด
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ศิลาชัย
2. เด็กชายทวนทอง  โถแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อารมณ์
4. เด็กหญิงลลนา  สุนันทา
5. เด็กชายสราวุธ  บรรโล
6. เด็กหญิงอรวรรณ  จันที
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์ศรี
2. นางสาวกัญญาวรรณ  สาหมาน
3. นายภากร  จันทร์มา
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 1. เด็กหญิงจิราพร  พันธ์สีแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์  จันทำ
3. เด็กหญิงนันธิดา  ขันติวงศ์
 
1. นางจริญญา  โรมพันธ์
2. นางสาวสายชล  บุญเติม
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี  โพรัง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แท่นทอง
3. เด็กชายอาคม   ขุมคำ
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นายคมสันต์   บันเทิง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กชายจารุวัฒน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายรัฐจักร  สรจักร
3. เด็กชายอภิมงคล  เนตรทิพย์วัลย์
 
1. นายสนธยา  เสียงใส
2. นายวรภัทร  นราวงษ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชำนาญเวช
2. เด็กชายศักรินทร์  คำมะกุล
3. เด็กหญิงอรอุมา  สีนาสันต์
 
1. นายประจักษ์  ศรไชย
2. นายรณกฤต  เดชากุลตระกูล
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 1. เด็กหญิงชุติมา  นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงธนัญญา  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีคำ
 
1. นางพรรณทิรา  เสียงสนั่น
2. นางสาวสมพร  กุลประวัติ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงฉันชนก  วงชาลี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สว่างเนตร
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  สว่างเนตร
 
1. นายปิยะพงษ์  พบลาภ
2. นางเพชรินทร์  หงสกุล
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 1. เด็กหญิงชลดา  มาลาลี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่าภูทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหิน
 
1. นางสวัสดิ์  ทองเรียง
2. นางสาวสมปอง  ศรีพูล
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์สอน
2. เด็กหญิงจินตพร  ธนูศรี
3. เด็กหญิงศิรินภา  วรรณคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  ผาสุข
2. นางสาวอรวรรณ  พุฒพิมพ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 1. เด็กชายปริญญา  ศรียาวงค์
2. เด็กหญิงปุณณดา  มาตย์วังแสง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุตรดีวงษ์
 
1. นางสาวภัสสร  ทองเหลือง
2. นางพรทิมา  ชมภูแสน
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กหญิงชนาภา   อุนา
2. เด็กหญิงพัชราภา   ยอดผา
3. เด็กหญิงสุวนันท์   สุกสุลี
 
1. นางรติกร   เฉลิมศรี
2. นางสาวศิริภรณ์   จันทาโฮม
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวศรี
2. เด็กหญิงปรัชญา   ดาดวง
3. เด็กชายศศิกานต์  สุยังกุล
 
1. นายพรชัย   เกตุทองดี
2. นางอรวรรณ  พรหมดี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี  โพรัง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. เด็กชายอาคม   ขุมคำ
 
1. นายพรชัย   เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงณฤชนก  ผิวอ้วน
2. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วสว่าง
3. เด็กชายพัชรพล  แสนเลิง
 
1. นางสำลี  มณีสาย
2. นางสาวสุวนันท์  ไชยโกฐ
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกฤษติยา  วิชาพูล
2. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงดวงหทัย  พูนพิน
 
1. นางวรรณิภา  อาจพันธ์
2. นางสาวนิระนันท์  บุษบรรณ์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กชายวีระชาติ  บุญลา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นิลบล
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กชายนครินทร์  มนึกคา
 
1. นางยุภาวดี  สายแดง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 1. เด็กหญิงคุณสยาม  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ฉัตรวิไล
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทางาม
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  พาลแก้ว
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงวรมินทร์  ครองประจิตร
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงกานดา  ศิลาไชย
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงสุนันทา  นามนาค
 
1. นางสาวจริญญา  ทันเต
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 1. เด็กชายอดิศร  จอมใจทิปิ
 
1. นางณัฐพรธัญชนก  วรรณวัตร
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสายทอง  เชื้อพงษ์
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กหญิงศุจินธรา  บุญไพโรจน์
 
1. นางกาญจนาภรณ์  ใจทัด
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  คู่แก้ว
2. เด็กหญิงปราณปริยา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงวนิดา   นนทเสน
 
1. นางสาวนาตยา  มุกดากุล
2. นางสาวลัดดาพร  ตะลากาล
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. นางสาวภัสพร  ผาเหลา
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  โพธิ์กุล
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เขตคำ
 
1. นางนุ่ม  สมชาติ
2. นางสาวน้ำฝน  ศรีคำ
 
210 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  โพธิ์ทอน
2. เด็กชายชนะศักดิ์  โพธิ์ทอน
 
1. นางดวงแก้ว  วงศ์อนุชิต
2. นางสาวใหม่  ปริโยทัย
 
211 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ปักปิ่น
2. เด็กหญิงเกศมณี  ดอกดวง
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
2. นางสาวอภิชญา  คำทู
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงปลิตา  หมายมั่น
 
1. นางสาวสิริกร  ภูผา
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผาเหลา
 
1. นางสมคิด  ศรีถาการ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กชายศุภกร  สุบิน
 
1. นายปิยะพงษ์   พบลาภ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กชายอมรเทพ  เมียดตะแก
 
1. นางดรุณี  สิงห์สวัสดิ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายทรัพย์ประเสริฐ  อินละวงศ์
 
1. นางสาวนิระนันท์  บุษบรรณ์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายธนาดุล  บุญสว่าง
 
1. นางรุจิรา  แสนใจ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายเจตษดา  วนาพันธ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  แก่นมั่น
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กชายวีระชาติ  บุญลา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นิลบล
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์พักตร์
 
1. นางขวัญอุบล  ศิริพันธ์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงปณิตา  ละดาบุตร
 
1. นายธัญรักษ์  บุดดาลี
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพรญาณี  สายทอง
 
1. นางรัตนาพร  ประกอบกัน
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงสุชาดา  ศิรินู
 
1. นางสาวภัทราพร  คนหาญ
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กชายมนตรี  สีหันต์
 
1. นางสาวสุวิษา  ผิวทอง
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายกนกเทพ  สุวรรณเพชร
2. เด็กชายนวพล  ขันเพ็ชร
3. เด็กชายพิชชา  บัวใหญ่
4. เด็กชายพิทวัส  จันผอง
5. เด็กชายวชิรวิช  ผิวเงิน
6. เด็กชายศรัญ  ปริปุณนะ
7. เด็กหญิงสิริรักษ์  มารัตน์
 
1. นางสาวแสงเดือน  โพธิ์ศรีอุ่น
2. นางสาวนวลอนงค์  เสียงเย็น
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายกรชวัล  เบ็ญพันธ์
2. เด็กชายนิรันดร  ดอนเมืองพรม
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางศิริสุข  พงษ์ผา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิส  ลือเกียงคำหล้า
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายถิรธนา  ทองพิมพ์
2. เด็กชายทองประเสริฐ  ทองคำดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  โชติพันธ์
 
1. นางวิภัทร  ถึงแสง
2. นางรุจิรา  แสนใจ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายชูเกียรติ  สว่างเนตร
2. เด็กชายธีรพันธ์  เสนคำสอน
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางกาญจนาพร  นาวงษ์ศรี
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีหาวงศ์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 1. เด็กหญิงกสิณา  โสภวัง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิมอ่อน
3. เด็กหญิงวนิดา  ลุนศรี
 
1. นางพัชรพรรณ  นัยคูณ
2. นางสาวพรธิวา  ไชยจันดา
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายจิตภัทร  แสนงาม
2. เด็กชายปิยกรณ์  บุตรแสง
3. เด็กชายศราวุธ  เพ็งธรรม
 
1. นางกันต์สินี  คำมา
2. นางสาวอรวรรณ  สายคำ
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญใส
2. เด็กหญิงอรวิสา  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงเยาวพา  มนตรี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  วันสารัมย์
2. นางภัทรวดี  คงคาพันธ์
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบก 1. เด็กชายศรัณญ์ทัพพ์  นามวงค์
2. เด็กหญิงสิริกานดา  อุปถัม
 
1. นางนันทนา  บัวแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  โทนทัย
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงนรินทร  วงษาพรหม
2. เด็กหญิงสุมาวดี  วงษาพรหม
 
1. นางสาธิรัตน์  พันธ์ดี
2. นางสาวนวลจันทร์  ทองผุย
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธันวิมา
2. นายวัชระ  ราชจันทร์
 
1. นายธนยศ  สมศรี
2. นายพรชัย  ขุมคำ
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายอดิศร  ปันลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงดี
 
1. นางนาทยา  ศรไชย
2. นางสาวจิรัญญา  เบ้าคำ
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กชายภเดิมพงษ์  พันมหา
2. เด็กชายวัฒนศักดิ์  พิมพาเกษ
 
1. นายปรีชา  สมปาน
2. นางจินตนา  สมปาน
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 1. เด็กชายมงคล  สุภะผา
2. เด็กชายสถาพร  พรมยม
3. เด็กชายเกษมศานต์  วิถี
 
1. นางสาวชนาพร  สร้อยมาลุน
2. นางสาวินี  บุญมานันท์
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 1. เด็กชายจักรพัฒ  กันตา
2. เด็กชายธวัชชัย  พิมพาเกษ
3. เด็กหญิงอลิสา  สุภะผา
 
1. นางบุษบา  ชุมทอก
2. นางพัทธนันท์  หาญอาษา
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ปริโส
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1. เด็กหญิงธนาวดี  วิลานันท์
 
1. นายมงคลวิทย์  พวงบุตร
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กชายภัทรจารินทร์  มาลุน
 
1. นายเอกชัย  สรสิทธิ์
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายภัทรพล  แสงคำ
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรหมวงศ์
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 1. เด็กชายณัฐพล  วันสุภา
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวงาม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ประจิม
 
1. นายประทีป  บุญสุภา
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์สาย
 
1. นายเอกชัย  สรสิทธิ์
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กชายศุภกร  นนท์ตา
 
1. นายเอกชัย  สรสิทธิ์
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายขจร  โคพะทา
2. เด็กหญิงจิรนันท์   คูณแก้ว
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญเชาว์
4. เด็กชายจิรเดช   จุลลัง
5. เด็กหญิงชลนิภา   มาลา
6. เด็กหญิงณัฐวดี   ผกาลา
7. เด็กชายทรัพย์สกุล   พินากัน
8. เด็กชายธนกร   ศิริโส
9. เด็กชายธนวัฒน์   อินทะนา
10. เด็กชายนพรรณพ   ตรินันท์
11. เด็กชายนพเดช   ตันสุ
12. เด็กชายนันทกานต์   ประถมชัย
13. เด็กหญิงนันท์นภัส   ขันทะวัตร
14. เด็กชายบรรพต  สุนีย์
15. เด็กชายรพีภัทร   สุนีย์
16. เด็กหญิงวนัชา  ผ่องใส
17. เด็กหญิงวราภรณ์   อริโส
18. เด็กหญิงวัชราภรณ์   นามมะลิ
19. เด็กหญิงวาสนา  สาระบัว
20. เด็กหญิงวิภาพร   บุญเลิศ
21. เด็กหญิงวิยะดา   จันทศิลา
22. เด็กหญิงศศิกานต์   ขันทะวัฒน์
23. เด็กหญิงสมปรารถนา   นามสีสุข
24. เด็กชายอภิวิชญ์   มาลา
25. เด็กหญิงอรอุมา   เผ่าภูรี
26. เด็กชายอัมรินทร์   บุญถม
27. เด็กหญิงอินทุอร  วงค์วารี
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา   วงมาเกษ
29. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  คูณมี
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธุรี
 
1. ดร.ธีรศักดิ์  ปทุมราษฎร์
2. นางนงลักษณ์  เปาโสภา
3. นางอัมพวัลย์  บุญทา
4. นางอุไร  รุ่งเรือง
5. นางสาวคริสมาส  วงค์มาเกตุ
6. นางสาวพรเพ็ชร  พึ่งโพธิ์
7. นางชมพูนุช  อ่อนมณี