สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านโคกน้อย 15 7 6 28
2 บ้านหนองแสง 10 10 4 24
3 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 8 4 1 13
4 บ้านหนองอ้ม 8 1 4 13
5 ชุมชนบ้านบุเปือย 6 6 2 14
6 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 6 4 2 12
7 บ้านแขมเจริญ 6 1 1 8
8 บ้านป่าสน 6 0 0 6
9 ชุมชนบ้านปลาขาว 5 2 4 11
10 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 5 1 0 6
11 บ้านหนองม่วง 4 4 1 9
12 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 4 3 2 9
13 บ้านโซง 4 3 0 7
14 บ้านม่วงนาดี 4 2 7 13
15 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 4 2 2 8
16 บ้านโนนสำราญ 4 1 1 6
17 บ้านนาเจริญ 3 5 3 11
18 ชุมชนบ้านหนองยาว 3 4 0 7
19 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 3 4 0 7
20 บ้านโสกแสง 3 3 2 8
21 บ้านหมากมาย 3 3 2 8
22 สมสะอาดสวนฝ้าย 3 2 3 8
23 บ้านจันลา 3 2 0 5
24 ชุมชนบ้านโนนแดง 3 1 4 8
25 บ้านหนองแปก 3 1 3 7
26 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 3 1 3 7
27 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 3 1 2 6
28 วัดเวตวันวิทยาราม 3 1 1 5
29 บ้านทองสวัสดิ์ 3 1 1 5
30 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 3 1 1 5
31 บ้านนาสามัคคี 3 1 0 4
32 บ้านน้ำขุ่น 3 1 0 4
33 บ้านฝั่งเพ 3 0 1 4
34 บ้านโนนขาม 3 0 0 3
35 ประชานุเคราะห์ศึกษา 3 0 0 3
36 บ้านห้วยทราย 2 5 1 8
37 ชุมชนบ้านหนองสะโน 2 5 1 8
38 บ้านดงเมย 2 5 0 7
39 บ้านแก้งสมบูรณ์ 2 4 1 7
40 บ้านตาโอง 2 3 1 6
41 บ้านแก้ง 2 3 0 5
42 บ้านค้อ 2 2 1 5
43 เมืองเดช 2 2 1 5
44 บ้านยาง 2 2 1 5
45 บ้านหนองดินดำ 2 2 0 4
46 บ้านหนองเงินฮ้อย 2 1 1 4
47 บ้านโนนกาเร็น 2 1 1 4
48 บ้านบก 2 0 4 6
49 บ้านบัวงาม 2 0 3 5
50 บ้านดงกระชู 2 0 3 5
51 น้ำยืน 2 0 1 3
52 บ้านทุ่งเพียง 2 0 1 3
53 อนุบาลสุพรรณิกา 2 0 1 3
54 บ้านหนองเม็ก 2 0 0 2
55 หนองโพดวิทยา 2 0 0 2
56 บ้านคำบอน 2 0 0 2
57 บ้านหนองกบ 2 0 0 2
58 บ้านห้วยสำราญ 2 0 0 2
59 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 1 5 1 7
60 นาเกษมเจริญวิทยา 1 4 2 7
61 บ้านคอแลน 1 4 1 6
62 บ้านโคกเทียม 1 3 0 4
63 ประชาสามัคคี 1 3 0 4
64 บ้านเบญจ์โนนดู่ 1 2 2 5
65 บ้านโคกใหญ่ 1 2 2 5
66 บ้านซำงู 1 2 1 4
67 บ้านหมากแหน่ง 1 2 0 3
68 บ้านแก้งสว่าง 1 1 3 5
69 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1 1 2 4
70 บ้านยางใหญ่ 1 1 2 4
71 บ้านเม็กใหญ่ 1 1 2 4
72 บ้านซำสะกวยน้อย 1 1 2 4
73 บ้านหนองสนมพะลาน 1 1 2 4
74 บ้านนาทุ่ง 1 1 2 4
75 บ้านโนนบก 1 1 1 3
76 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 1 1 3
77 บ้านท่าก่อ 1 1 1 3
78 บ้านดอนกลาง 1 1 1 3
79 เวตวันวิทยา 1 1 1 3
80 บ้านโนนยาง 1 1 0 2
81 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 1 1 0 2
82 บ้านซำหวาย 1 1 0 2
83 บ้านตบหู 1 0 4 5
84 บ้านกลาง 1 0 2 3
85 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 1 0 2 3
86 บ้านป่าก้าว 1 0 1 2
87 บ้านหนองสนม 1 0 1 2
88 บ้านท่าหลวงนาคำ 1 0 1 2
89 บ้านสมพรรัตน์ 1 0 1 2
90 บ้านนากระแซง 1 0 1 2
91 บ้านขอนแป้น 1 0 1 2
92 บ้านโนนหุ่ง 1 0 1 2
93 บ้านหนองขี้เห็น 1 0 1 2
94 บ้านโคกชำแระ 1 0 0 1
95 บ้านตายอย 1 0 0 1
96 บ้านโนนเลียง 1 0 0 1
97 บ้านโพนแอวขัน 1 0 0 1
98 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 1 0 0 1
99 บ้านเสาเล้า 1 0 0 1
100 ตชด.บ้านคำสะอาด 1 0 0 1
101 บ้านป่าตาว 1 0 0 1
102 บ้านโนนใหญ่ 1 0 0 1
103 บ้านหนองบัวอารี 1 0 0 1
104 บ้านขี้เหล็ก 0 3 5 8
105 บ้านสว่างโนนทอง 0 3 1 4
106 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 0 3 0 3
107 บ้านป่าแขมหนองเรือ 0 3 0 3
108 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 0 3 0 3
109 บ้านโพธิ์สง่า 0 2 4 6
110 อนุบาลบุณฑริก 0 2 0 2
111 บ้านเปือย 0 2 0 2
112 บ้านไฮตาก 0 2 0 2
113 บ้านห้วยข่า 0 2 0 2
114 บ้านเตย 0 1 3 4
115 บ้านเก่าขาม 0 1 2 3
116 บ้านคำนาแซง 0 1 1 2
117 บ้านกุดประทาย 0 1 1 2
118 ศรีอุดมปัญญาคม 0 1 1 2
119 บ้านสมสะอาด 0 1 1 2
120 บ้านโนนสนาม 0 1 1 2
121 บ้านนาแก 0 1 1 2
122 บ้านแมด 0 1 1 2
123 ดำรงสินอุทิศ 0 1 1 2
124 บ้านกุดเรือ 0 1 0 1
125 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 0 1 0 1
126 บ้านนาห่อม 0 1 0 1
127 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 1 0 1
128 บ้านสร้างหอม 0 1 0 1
129 บ้านแข้ด่อน 0 1 0 1
130 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1
131 บ้านโพนดวน 0 1 0 1
132 บ้านห้วยปอ 0 1 0 1
133 บ้านนาห้วยแคน 0 1 0 1
134 บ้านทับไฮ 0 1 0 1
135 บ้านโนนหลี่ 0 1 0 1
136 บ้านแสนถาวร 0 1 0 1
137 อนุบาลน้ำยืน 0 1 0 1
138 บ้านหนองแปน 0 1 0 1
139 บ้านอุดมสุข 0 1 0 1
140 บ้านแก้งขอ 0 1 0 1
141 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 0 1 0 1
142 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 1 0 1
143 บ้านตาเกาตาโกย 0 1 0 1
144 ศิริเกษวิทยา 0 1 0 1
145 บ้านยางกลาง 0 1 0 1
146 บ้านหนองทัพ 0 1 0 1
147 บ้านป่าพอก 0 1 0 1
148 บ้านคำครั่ง 0 0 3 3
149 บ้านนานวล 0 0 3 3
150 ผอบ ณ นคร 2 0 0 3 3
151 บ้านหัวแข้ 0 0 2 2
152 อิสานเศรษฐกิจ 0 0 2 2
153 บ้านท่าโพธิ์ศรี 0 0 2 2
154 บ้านทุ่งเทิง 0 0 1 1
155 บ้านหนองดุม 0 0 1 1
156 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 0 1 1
157 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 0 0 1 1
158 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 0 1 1
159 บ้านป่าโมง 0 0 1 1
160 บ้านคำบาก 0 0 1 1
161 บ้านนาส่วง 0 0 1 1
162 บ้านบุ่งคำ 0 0 1 1
163 บ้านตาโม 0 0 1 1
164 บ้านคำกลาง 0 0 1 1
165 อุดมสามัคคี 0 0 1 1
166 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 0 0 1 1
167 บ้านโนน 0 0 1 1
168 เตรียมบัณฑิต 0 0 1 1
169 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 1 1
170 บ้านแก้งโตน 0 0 1 1
171 บ้านเก่ากลาง 0 0 1 1
172 บ้านแปดอุ้ม 0 0 1 1
173 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 1 1
174 บ้านกุดเชียงมุน 0 0 0 0
175 บ้านหาดทรายคูณ 0 0 0 0
176 บ้านคำอุดม 0 0 0 0
177 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 0 0 0
178 บ้านประหูต 0 0 0 0
179 บ้านโนนแคน 0 0 0 0
180 วัดสวายน้อยวิทยา 0 0 0 0
181 บ้านดอนชัยชนะ 0 0 0 0
182 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 0 0 0 0
183 บ้านห้วยเสลา 0 0 0 0
184 บ้านหนองโด 0 0 0 0
185 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0
186 บ้านคำกลางวังม่วง 0 0 0 0
187 บ้านโนนหมากเดือย 0 0 0 0
188 บ้านแสนสุข 0 0 0 0
189 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0
190 บ้านดอนยาว 0 0 0 0
191 ตชด.บ้านค้อ 0 0 0 0
192 บ้านบัวเจริญ 0 0 0 0
193 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0
194 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0
195 บ้านหนองขอน 0 0 0 0
196 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 0 0 0
197 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 0
198 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0
199 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0
200 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0
201 บ้านโนนสว่างวังเสือ 0 0 0 0
202 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 0 0 0 0
203 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 0 0 0 0
204 เจริญศึกษา 0 0 0 0
205 บ้านนาอุดม 0 0 0 0
206 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0
207 บ้านคำม่วง 0 0 0 0
208 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0
209 บ้านดงขวางคำโทน 0 0 0 0
210 บ้านห่องคำ 0 0 0 0
211 บ้านทุ่งช้าง 0 0 0 0
212 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0
213 บ้านหนองยู 0 0 0 0
214 บ้านดอนโจด 0 0 0 0
215 บ้านดวน 0 0 0 0
216 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0
217 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 0 0 0
218 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0
219 บ้านม่วง 0 0 0 0
220 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0
221 พิชัยศึกษา 0 0 0 0
222 บ้านบัวทอง 0 0 0 0
223 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0
224 บ้านม่วงโนนกระแต 0 0 0 0
225 บ้านโพนทอง 0 0 0 0
226 อนุบาลเปรมชนก 0 0 0 0
227 บ้านนาแคน 0 0 0 0
228 บ้านโนนแฝก 0 0 0 0
229 บ้านโนนกอย 0 0 0 0
230 บ้านดอนโมกข์ 0 0 0 0
231 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 0 0 0
232 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0
233 อนุบาลเพชรบุปผา 0 0 0 0
234 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 0 0
235 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0
236 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 0 0 0
237 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0
238 บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 0 0 0 0
239 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0
240 บ้านโชคชัย 0 0 0 0
241 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0
242 บ้านนาโดม 0 0 0 0
243 อนุบาลวัดศรีเจริญ 0 0 0 0
244 ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0 0
245 บ้านกวางดีด 0 0 0 0
246 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 0
247 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0
248 สมบูรณ์เลิศวิทยา 0 0 0 0
249 ตชด.บ้านตาเอ็ม 0 0 0 0
รวม 247 219 188 654

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]