สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกน้อย 15 7 6 28 42 5 4 5 51
2 บ้านหนองแสง 10 10 4 24 24 1 5 2 30
3 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 8 4 1 13 19 2 2 5 23
4 บ้านป่าสน 6 0 0 6 7 0 0 0 7
5 ชุมชนบ้านปลาขาว 5 1 3 9 22 7 5 10 34
6 บ้านหนองอ้ม 5 1 3 9 21 10 2 7 33
7 บ้านแขมเจริญ 5 1 1 7 10 3 0 3 13
8 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 5 1 0 6 8 2 0 3 10
9 บ้านหนองม่วง 4 4 1 9 15 6 3 3 24
10 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 4 3 2 9 13 0 1 0 14
11 บ้านม่วงนาดี 4 2 7 13 18 5 2 5 25
12 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 4 2 2 8 12 1 0 4 13
13 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 3 4 0 7 13 6 1 6 20
14 ชุมชนบ้านหนองยาว 3 4 0 7 13 3 2 1 18
15 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 3 2 2 7 16 5 0 2 21
16 สมสะอาดสวนฝ้าย 3 2 1 6 17 3 0 2 20
17 บ้านหมากมาย 3 2 1 6 7 3 2 4 12
18 บ้านจันลา 3 2 0 5 7 1 1 4 9
19 บ้านหนองแปก 3 1 3 7 13 5 1 6 19
20 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 3 1 2 6 12 3 5 2 20
21 บ้านโนนสำราญ 3 1 1 5 9 1 1 0 11
22 บ้านนาสามัคคี 3 1 0 4 10 3 2 2 15
23 ชุมชนบ้านโนนแดง 3 0 3 6 10 13 3 7 26
24 ประชานุเคราะห์ศึกษา 3 0 0 3 4 0 1 0 5
25 ชุมชนบ้านหนองสะโน 2 5 1 8 14 2 4 3 20
26 บ้านดงเมย 2 5 0 7 12 2 1 2 15
27 บ้านนาเจริญ 2 4 1 7 16 6 1 3 23
28 บ้านห้วยทราย 2 4 1 7 13 2 1 4 16
29 บ้านแก้งสมบูรณ์ 2 3 1 6 14 2 4 3 20
30 บ้านค้อ 2 2 1 5 10 2 0 1 12
31 เมืองเดช 2 2 1 5 7 0 0 2 7
32 บ้านยาง 2 2 1 5 6 2 1 3 9
33 บ้านแก้ง 2 2 0 4 15 7 3 4 25
34 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 2 1 2 5 6 3 1 3 10
35 บ้านหนองเงินฮ้อย 2 1 1 4 12 6 2 5 20
36 บ้านทองสวัสดิ์ 2 1 1 4 10 2 0 3 12
37 บ้านโนนกาเร็น 2 1 0 3 11 3 2 5 16
38 วัดเวตวันวิทยาราม 2 1 0 3 9 4 4 0 17
39 บ้านดงกระชู 2 0 3 5 7 2 0 4 9
40 บ้านทุ่งเพียง 2 0 1 3 7 3 0 1 10
41 บ้านหนองเม็ก 2 0 0 2 10 3 0 2 13
42 หนองโพดวิทยา 2 0 0 2 7 6 2 2 15
43 บ้านคำบอน 2 0 0 2 7 4 1 4 12
44 บ้านหนองกบ 2 0 0 2 5 3 2 0 10
45 อนุบาลสุพรรณิกา 2 0 0 2 4 0 1 1 5
46 บ้านห้วยสำราญ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
47 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 1 5 1 7 16 13 0 2 29
48 นาเกษมเจริญวิทยา 1 4 2 7 15 7 2 10 24
49 บ้านคอแลน 1 3 1 5 9 6 4 9 19
50 บ้านโคกเทียม 1 3 0 4 8 5 4 4 17
51 ประชาสามัคคี 1 3 0 4 8 1 0 0 9
52 ชุมชนบ้านบุเปือย 1 2 2 5 8 3 1 6 12
53 บ้านซำงู 1 2 1 4 7 3 3 2 13
54 บ้านโซง 1 2 0 3 10 0 1 2 11
55 บ้านหมากแหน่ง 1 2 0 3 5 2 4 1 11
56 บ้านยางใหญ่ 1 1 2 4 11 10 0 2 21
57 บ้านเม็กใหญ่ 1 1 2 4 11 7 4 5 22
58 บ้านนาทุ่ง 1 1 2 4 3 6 1 3 10
59 บ้านดอนกลาง 1 1 1 3 9 0 0 0 9
60 เวตวันวิทยา 1 1 1 3 5 2 0 1 7
61 บ้านโนนยาง 1 1 0 2 12 6 0 5 18
62 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 1 1 0 2 5 1 0 3 6
63 บ้านซำหวาย 1 1 0 2 3 1 1 3 5
64 บ้านตบหู 1 0 4 5 15 8 8 9 31
65 บ้านบัวงาม 1 0 2 3 19 9 2 6 30
66 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 1 0 2 3 4 2 0 3 6
67 บ้านป่าก้าว 1 0 1 2 9 8 5 8 22
68 บ้านกลาง 1 0 1 2 8 9 1 3 18
69 บ้านท่าหลวงนาคำ 1 0 1 2 8 5 3 3 16
70 บ้านท่าก่อ 1 0 1 2 8 3 2 0 13
71 บ้านสมพรรัตน์ 1 0 1 2 8 3 0 2 11
72 น้ำยืน 1 0 1 2 8 2 0 6 10
73 บ้านหนองสนม 1 0 1 2 7 6 5 5 18
74 บ้านนากระแซง 1 0 1 2 7 3 0 4 10
75 บ้านขอนแป้น 1 0 1 2 5 3 1 0 9
76 บ้านโนนหุ่ง 1 0 1 2 4 0 1 1 5
77 บ้านหนองขี้เห็น 1 0 1 2 2 1 0 0 3
78 บ้านฝั่งเพ 1 0 0 1 5 9 1 3 15
79 บ้านตายอย 1 0 0 1 3 4 2 0 9
80 บ้านน้ำขุ่น 1 0 0 1 3 4 1 3 8
81 บ้านโนนเลียง 1 0 0 1 3 3 0 0 6
82 บ้านโพนแอวขัน 1 0 0 1 3 2 0 3 5
83 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 1 0 0 1 3 2 0 0 5
84 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1 0 0 1 2 2 0 1 4
85 ตชด.บ้านคำสะอาด 1 0 0 1 2 2 0 0 4
86 บ้านป่าตาว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านโนนใหญ่ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
88 บ้านหนองบัวอารี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านขี้เหล็ก 0 3 5 8 20 4 3 11 27
90 บ้านสว่างโนนทอง 0 3 1 4 5 3 0 4 8
91 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 0 3 0 3 14 7 2 4 23
92 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 0 3 0 3 3 3 0 1 6
93 บ้านโคกใหญ่ 0 2 2 4 9 2 3 6 14
94 บ้านเบญจ์โนนดู่ 0 2 1 3 9 4 5 5 18
95 อนุบาลบุณฑริก 0 2 0 2 8 4 1 3 13
96 บ้านไฮตาก 0 2 0 2 7 1 2 2 10
97 บ้านห้วยข่า 0 2 0 2 3 1 0 1 4
98 บ้านโพธิ์สง่า 0 1 4 5 4 2 0 1 6
99 บ้านเก่าขาม 0 1 2 3 5 6 0 1 11
100 บ้านโสกแสง 0 1 1 2 11 5 2 10 18
101 บ้านตาโอง 0 1 1 2 10 9 4 6 23
102 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 0 1 1 2 9 4 0 1 13
103 บ้านคำนาแซง 0 1 1 2 7 3 2 0 12
104 ศรีอุดมปัญญาคม 0 1 1 2 4 0 0 6 4
105 บ้านสมสะอาด 0 1 1 2 3 2 0 1 5
106 บ้านโนนสนาม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
107 บ้านแมด 0 1 1 2 2 3 1 5 6
108 ดำรงสินอุทิศ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
109 บ้านแก้งสว่าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 0 1 0 1 7 5 0 2 12
111 บ้านนาห่อม 0 1 0 1 7 2 0 1 9
112 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 1 0 1 6 6 3 1 15
113 บ้านป่าแขมหนองเรือ 0 1 0 1 6 4 3 1 13
114 บ้านเปือย 0 1 0 1 5 2 4 1 11
115 บ้านสร้างหอม 0 1 0 1 5 1 2 2 8
116 บ้านแข้ด่อน 0 1 0 1 4 1 0 1 5
117 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
118 บ้านโพนดวน 0 1 0 1 4 0 2 4 6
119 บ้านห้วยปอ 0 1 0 1 3 3 0 3 6
120 บ้านนาห้วยแคน 0 1 0 1 3 2 3 1 8
121 บ้านทับไฮ 0 1 0 1 3 2 0 5 5
122 บ้านแสนถาวร 0 1 0 1 2 5 2 0 9
123 อนุบาลน้ำยืน 0 1 0 1 2 0 1 2 3
124 บ้านหนองแปน 0 1 0 1 2 0 1 2 3
125 บ้านอุดมสุข 0 1 0 1 2 0 1 0 3
126 บ้านแก้งขอ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
127 บ้านนาแก 0 1 0 1 2 0 0 1 2
128 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 0 1 0 1 1 3 0 3 4
129 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
130 บ้านตาเกาตาโกย 0 1 0 1 1 2 2 1 5
131 ศิริเกษวิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
132 บ้านโนนหลี่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
133 บ้านยางกลาง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
134 บ้านหนองทัพ 0 1 0 1 1 0 1 2 2
135 บ้านป่าพอก 0 1 0 1 0 2 1 2 3
136 บ้านบก 0 0 4 4 13 4 4 7 21
137 บ้านคำครั่ง 0 0 3 3 13 8 2 7 23
138 บ้านนานวล 0 0 3 3 11 5 0 6 16
139 บ้านเตย 0 0 3 3 5 5 4 6 14
140 ผอบ ณ นคร 2 0 0 3 3 3 0 1 1 4
141 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 0 0 2 2 10 1 1 6 12
142 บ้านหัวแข้ 0 0 2 2 9 5 3 2 17
143 บ้านซำสะกวยน้อย 0 0 2 2 7 7 2 5 16
144 บ้านท่าโพธิ์ศรี 0 0 2 2 4 0 3 2 7
145 บ้านโนนบก 0 0 1 1 8 5 6 5 19
146 บ้านทุ่งเทิง 0 0 1 1 5 6 2 2 13
147 บ้านหนองดุม 0 0 1 1 4 3 1 8 8
148 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 0 0 1 1 4 3 0 3 7
149 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 0 1 1 4 3 0 1 7
150 บ้านหนองสนมพะลาน 0 0 1 1 4 3 0 1 7
151 บ้านป่าโมง 0 0 1 1 4 2 2 5 8
152 บ้านคำบาก 0 0 1 1 4 2 2 2 8
153 บ้านนาส่วง 0 0 1 1 4 1 0 2 5
154 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 0 1 1 3 3 0 7 6
155 บ้านบุ่งคำ 0 0 1 1 3 3 0 6 6
156 บ้านตาโม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
157 บ้านคำกลาง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
158 อุดมสามัคคี 0 0 1 1 3 0 1 1 4
159 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
160 บ้านโนน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
161 เตรียมบัณฑิต 0 0 1 1 1 2 0 2 3
162 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
163 บ้านเก่ากลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
164 บ้านแปดอุ้ม 0 0 1 1 0 2 2 3 4
165 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
166 บ้านโนนขาม 0 0 0 0 11 5 1 4 17
167 บ้านกุดเรือ 0 0 0 0 7 6 2 2 15
168 บ้านกุดเชียงมุน 0 0 0 0 7 3 0 2 10
169 บ้านหาดทรายคูณ 0 0 0 0 6 4 0 3 10
170 บ้านคำอุดม 0 0 0 0 6 1 2 2 9
171 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 0 0 0 6 1 2 2 9
172 บ้านประหูต 0 0 0 0 6 0 1 4 7
173 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 6 0 0 1 6
174 วัดสวายน้อยวิทยา 0 0 0 0 5 3 4 0 12
175 บ้านดอนชัยชนะ 0 0 0 0 5 2 3 0 10
176 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 0 0 0 0 5 2 2 2 9
177 บ้านห้วยเสลา 0 0 0 0 5 1 1 1 7
178 บ้านกุดประทาย 0 0 0 0 4 7 3 3 14
179 บ้านหนองโด 0 0 0 0 4 4 0 5 8
180 บ้านโคกชำแระ 0 0 0 0 4 4 0 3 8
181 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 3 0 2 7
182 บ้านคำกลางวังม่วง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
183 บ้านโนนหมากเดือย 0 0 0 0 4 0 0 2 4
184 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 3 4 4 8 11
185 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
186 บ้านดอนยาว 0 0 0 0 3 1 0 1 4
187 บ้านบัวเจริญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
188 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 3 1 2 6
189 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 2 1 6
190 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 2 2 1 3 5
191 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
192 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
193 ตชด.บ้านค้อ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
194 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 2 3
195 อิสานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 2 0 1 2 3
196 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0 2 0 1 0 3
197 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
198 บ้านโนนสว่างวังเสือ 0 0 0 0 1 4 3 7 8
199 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
200 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 0 0 0 0 1 2 1 1 4
201 เจริญศึกษา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
202 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
203 บ้านเสาเล้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
204 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
205 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 3 2
206 บ้านดงขวางคำโทน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
207 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
208 บ้านห่องคำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
209 บ้านทุ่งช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านหนองยู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านดอนโจด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
213 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
214 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 3 1
215 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
216 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
217 พิชัยศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
218 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านม่วงโนนกระแต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 อนุบาลเปรมชนก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านนาแคน 0 0 0 0 0 4 2 1 6
224 บ้านโนนแฝก 0 0 0 0 0 4 0 5 4
225 บ้านโนนกอย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
226 บ้านดอนโมกข์ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
227 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
228 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
229 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
230 อนุบาลเพชรบุปผา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
231 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
232 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
237 บ้านโชคชัย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
238 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บ้านนาโดม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 บ้านแก้งโตน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 อนุบาลวัดศรีเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 2 0
244 บ้านกวางดีด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 สมบูรณ์เลิศวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 ตชด.บ้านตาเอ็ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 184 162 543 1,343 619 282 555 2,244