สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกน้อย 15 7 6 28 42 5 5 5 52
2 บ้านหนองแสง 10 10 4 24 24 1 5 2 30
3 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 8 4 1 13 19 2 2 5 23
4 บ้านหนองอ้ม 8 1 4 13 25 10 2 7 37
5 ชุมชนบ้านบุเปือย 6 6 2 14 17 4 1 6 22
6 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 6 4 2 12 23 5 0 2 28
7 บ้านแขมเจริญ 6 1 1 8 11 3 0 3 14
8 บ้านป่าสน 6 0 0 6 7 0 0 0 7
9 ชุมชนบ้านปลาขาว 5 2 4 11 26 8 5 10 39
10 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 5 1 0 6 8 2 0 3 10
11 บ้านหนองม่วง 4 4 1 9 15 6 3 3 24
12 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 4 3 2 9 13 0 1 0 14
13 บ้านโซง 4 3 0 7 14 0 1 2 15
14 บ้านม่วงนาดี 4 2 7 13 18 5 2 5 25
15 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 4 2 2 8 13 1 0 4 14
16 บ้านโนนสำราญ 4 1 1 6 10 1 1 0 12
17 บ้านนาเจริญ 3 5 3 11 24 6 1 3 31
18 ชุมชนบ้านหนองยาว 3 4 0 7 15 3 2 1 20
19 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 3 4 0 7 13 6 1 6 20
20 บ้านโสกแสง 3 3 2 8 17 5 2 10 24
21 บ้านหมากมาย 3 3 2 8 9 3 2 4 14
22 สมสะอาดสวนฝ้าย 3 2 3 8 19 3 0 2 22
23 บ้านจันลา 3 2 0 5 7 1 1 4 9
24 ชุมชนบ้านโนนแดง 3 1 4 8 15 14 3 7 32
25 บ้านหนองแปก 3 1 3 7 13 5 1 6 19
26 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 3 1 3 7 9 4 2 3 15
27 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 3 1 2 6 12 3 5 2 20
28 วัดเวตวันวิทยาราม 3 1 1 5 11 4 4 0 19
29 บ้านทองสวัสดิ์ 3 1 1 5 11 2 0 3 13
30 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 3 1 1 5 6 2 0 1 8
31 บ้านนาสามัคคี 3 1 0 4 10 3 2 2 15
32 บ้านน้ำขุ่น 3 1 0 4 7 4 1 3 12
33 บ้านฝั่งเพ 3 0 1 4 9 9 1 3 19
34 บ้านโนนขาม 3 0 0 3 14 5 1 4 20
35 ประชานุเคราะห์ศึกษา 3 0 0 3 5 0 1 0 6
36 บ้านห้วยทราย 2 5 1 8 15 2 1 4 18
37 ชุมชนบ้านหนองสะโน 2 5 1 8 14 2 4 3 20
38 บ้านดงเมย 2 5 0 7 12 2 1 2 15
39 บ้านแก้งสมบูรณ์ 2 4 1 7 15 2 4 3 21
40 บ้านตาโอง 2 3 1 6 15 10 4 6 29
41 บ้านแก้ง 2 3 0 5 15 7 4 4 26
42 บ้านค้อ 2 2 1 5 10 2 0 1 12
43 เมืองเดช 2 2 1 5 9 0 0 2 9
44 บ้านยาง 2 2 1 5 6 2 1 3 9
45 บ้านหนองดินดำ 2 2 0 4 5 3 1 3 9
46 บ้านหนองเงินฮ้อย 2 1 1 4 12 6 2 5 20
47 บ้านโนนกาเร็น 2 1 1 4 12 3 2 5 17
48 บ้านบก 2 0 4 6 15 4 4 7 23
49 บ้านบัวงาม 2 0 3 5 21 9 2 6 32
50 บ้านดงกระชู 2 0 3 5 7 2 0 4 9
51 น้ำยืน 2 0 1 3 9 2 0 6 11
52 บ้านทุ่งเพียง 2 0 1 3 7 3 0 1 10
53 อนุบาลสุพรรณิกา 2 0 1 3 5 0 1 1 6
54 บ้านหนองเม็ก 2 0 0 2 10 3 0 2 13
55 หนองโพดวิทยา 2 0 0 2 7 6 2 2 15
56 บ้านคำบอน 2 0 0 2 7 4 1 4 12
57 บ้านหนองกบ 2 0 0 2 5 3 2 0 10
58 บ้านห้วยสำราญ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
59 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 1 5 1 7 16 13 0 2 29
60 นาเกษมเจริญวิทยา 1 4 2 7 15 7 2 10 24
61 บ้านคอแลน 1 4 1 6 10 6 4 9 20
62 บ้านโคกเทียม 1 3 0 4 8 5 4 4 17
63 ประชาสามัคคี 1 3 0 4 8 1 0 0 9
64 บ้านเบญจ์โนนดู่ 1 2 2 5 12 4 5 5 21
65 บ้านโคกใหญ่ 1 2 2 5 10 2 3 6 15
66 บ้านซำงู 1 2 1 4 7 3 3 2 13
67 บ้านหมากแหน่ง 1 2 0 3 5 2 4 1 11
68 บ้านแก้งสว่าง 1 1 3 5 5 1 0 0 6
69 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1 1 2 4 13 1 1 6 15
70 บ้านยางใหญ่ 1 1 2 4 11 10 0 2 21
71 บ้านเม็กใหญ่ 1 1 2 4 11 7 4 5 22
72 บ้านซำสะกวยน้อย 1 1 2 4 11 7 2 5 20
73 บ้านหนองสนมพะลาน 1 1 2 4 8 3 0 1 11
74 บ้านนาทุ่ง 1 1 2 4 3 6 2 3 11
75 บ้านโนนบก 1 1 1 3 11 5 7 5 23
76 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 1 1 3 10 4 0 1 14
77 บ้านท่าก่อ 1 1 1 3 9 4 2 0 15
78 บ้านดอนกลาง 1 1 1 3 9 0 0 0 9
79 เวตวันวิทยา 1 1 1 3 5 2 0 1 7
80 บ้านโนนยาง 1 1 0 2 12 6 0 5 18
81 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 1 1 0 2 5 1 0 3 6
82 บ้านซำหวาย 1 1 0 2 3 1 1 3 5
83 บ้านตบหู 1 0 4 5 15 8 8 9 31
84 บ้านกลาง 1 0 2 3 9 9 1 3 19
85 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 1 0 2 3 4 2 0 3 6
86 บ้านป่าก้าว 1 0 1 2 9 8 5 8 22
87 บ้านหนองสนม 1 0 1 2 8 6 5 5 19
88 บ้านท่าหลวงนาคำ 1 0 1 2 8 5 3 3 16
89 บ้านสมพรรัตน์ 1 0 1 2 8 3 0 2 11
90 บ้านนากระแซง 1 0 1 2 7 3 0 4 10
91 บ้านขอนแป้น 1 0 1 2 5 3 1 0 9
92 บ้านโนนหุ่ง 1 0 1 2 4 0 1 1 5
93 บ้านหนองขี้เห็น 1 0 1 2 2 1 0 0 3
94 บ้านโคกชำแระ 1 0 0 1 5 4 0 3 9
95 บ้านตายอย 1 0 0 1 3 4 2 0 9
96 บ้านโนนเลียง 1 0 0 1 3 3 0 0 6
97 บ้านโพนแอวขัน 1 0 0 1 3 2 0 3 5
98 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 1 0 0 1 3 2 0 0 5
99 บ้านเสาเล้า 1 0 0 1 2 2 0 0 4
100 ตชด.บ้านคำสะอาด 1 0 0 1 2 2 0 0 4
101 บ้านป่าตาว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
102 บ้านโนนใหญ่ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
103 บ้านหนองบัวอารี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
104 บ้านขี้เหล็ก 0 3 5 8 20 4 3 11 27
105 บ้านสว่างโนนทอง 0 3 1 4 6 3 0 4 9
106 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 0 3 0 3 14 7 2 4 23
107 บ้านป่าแขมหนองเรือ 0 3 0 3 9 4 3 1 16
108 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 0 3 0 3 3 3 0 1 6
109 บ้านโพธิ์สง่า 0 2 4 6 5 2 0 1 7
110 อนุบาลบุณฑริก 0 2 0 2 8 4 1 3 13
111 บ้านเปือย 0 2 0 2 7 2 4 1 13
112 บ้านไฮตาก 0 2 0 2 7 1 2 2 10
113 บ้านห้วยข่า 0 2 0 2 3 1 0 1 4
114 บ้านเตย 0 1 3 4 6 5 4 6 15
115 บ้านเก่าขาม 0 1 2 3 5 6 0 1 11
116 บ้านคำนาแซง 0 1 1 2 7 3 2 0 12
117 บ้านกุดประทาย 0 1 1 2 6 7 3 3 16
118 ศรีอุดมปัญญาคม 0 1 1 2 5 0 0 6 5
119 บ้านสมสะอาด 0 1 1 2 3 2 0 1 5
120 บ้านโนนสนาม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
121 บ้านนาแก 0 1 1 2 3 0 0 1 3
122 บ้านแมด 0 1 1 2 2 3 1 5 6
123 ดำรงสินอุทิศ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
124 บ้านกุดเรือ 0 1 0 1 8 6 2 2 16
125 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 0 1 0 1 7 5 0 2 12
126 บ้านนาห่อม 0 1 0 1 7 4 1 1 12
127 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 1 0 1 6 6 3 1 15
128 บ้านสร้างหอม 0 1 0 1 5 1 2 2 8
129 บ้านแข้ด่อน 0 1 0 1 4 1 0 1 5
130 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
131 บ้านโพนดวน 0 1 0 1 4 0 2 4 6
132 บ้านห้วยปอ 0 1 0 1 3 3 0 3 6
133 บ้านนาห้วยแคน 0 1 0 1 3 2 3 1 8
134 บ้านทับไฮ 0 1 0 1 3 2 0 5 5
135 บ้านโนนหลี่ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
136 บ้านแสนถาวร 0 1 0 1 2 5 2 0 9
137 อนุบาลน้ำยืน 0 1 0 1 2 0 1 2 3
138 บ้านหนองแปน 0 1 0 1 2 0 1 2 3
139 บ้านอุดมสุข 0 1 0 1 2 0 1 0 3
140 บ้านแก้งขอ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
141 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 0 1 0 1 1 3 0 3 4
142 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
143 บ้านตาเกาตาโกย 0 1 0 1 1 2 2 1 5
144 ศิริเกษวิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
145 บ้านยางกลาง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
146 บ้านหนองทัพ 0 1 0 1 1 0 1 2 2
147 บ้านป่าพอก 0 1 0 1 0 2 1 2 3
148 บ้านคำครั่ง 0 0 3 3 13 8 2 7 23
149 บ้านนานวล 0 0 3 3 11 5 0 6 16
150 ผอบ ณ นคร 2 0 0 3 3 3 0 1 1 4
151 บ้านหัวแข้ 0 0 2 2 9 5 3 2 17
152 อิสานเศรษฐกิจ 0 0 2 2 5 1 1 2 7
153 บ้านท่าโพธิ์ศรี 0 0 2 2 4 0 3 2 7
154 บ้านทุ่งเทิง 0 0 1 1 5 6 2 2 13
155 บ้านหนองดุม 0 0 1 1 4 3 1 8 8
156 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 0 1 1 4 3 0 7 7
157 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 0 0 1 1 4 3 0 3 7
158 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 0 1 1 4 3 0 1 7
159 บ้านป่าโมง 0 0 1 1 4 2 2 5 8
160 บ้านคำบาก 0 0 1 1 4 2 2 2 8
161 บ้านนาส่วง 0 0 1 1 4 1 0 2 5
162 บ้านบุ่งคำ 0 0 1 1 3 3 0 6 6
163 บ้านตาโม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
164 บ้านคำกลาง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
165 อุดมสามัคคี 0 0 1 1 3 0 1 1 4
166 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
167 บ้านโนน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
168 เตรียมบัณฑิต 0 0 1 1 1 2 0 2 3
169 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
170 บ้านแก้งโตน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
171 บ้านเก่ากลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
172 บ้านแปดอุ้ม 0 0 1 1 0 2 2 3 4
173 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
174 บ้านกุดเชียงมุน 0 0 0 0 7 3 0 2 10
175 บ้านหาดทรายคูณ 0 0 0 0 6 4 0 3 10
176 บ้านคำอุดม 0 0 0 0 6 1 2 2 9
177 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 0 0 0 6 1 2 2 9
178 บ้านประหูต 0 0 0 0 6 0 1 4 7
179 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 6 0 0 1 6
180 วัดสวายน้อยวิทยา 0 0 0 0 5 3 4 0 12
181 บ้านดอนชัยชนะ 0 0 0 0 5 2 3 0 10
182 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 0 0 0 0 5 2 2 2 9
183 บ้านห้วยเสลา 0 0 0 0 5 1 1 1 7
184 บ้านหนองโด 0 0 0 0 4 4 0 5 8
185 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 3 0 2 7
186 บ้านคำกลางวังม่วง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
187 บ้านโนนหมากเดือย 0 0 0 0 4 0 0 2 4
188 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 3 4 4 8 11
189 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
190 บ้านดอนยาว 0 0 0 0 3 1 0 1 4
191 ตชด.บ้านค้อ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
192 บ้านบัวเจริญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
193 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 3 1 2 6
194 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 2 1 6
195 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
196 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
197 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
198 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 2 3
199 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0 2 0 1 0 3
200 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
201 บ้านโนนสว่างวังเสือ 0 0 0 0 1 4 3 7 8
202 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
203 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 0 0 0 0 1 2 1 1 4
204 เจริญศึกษา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
205 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
206 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
207 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
208 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 3 2
209 บ้านดงขวางคำโทน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
210 บ้านห่องคำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
211 บ้านทุ่งช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
213 บ้านหนองยู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
214 บ้านดอนโจด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
215 บ้านดวน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
216 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
217 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
218 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 3 1
219 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
220 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
221 พิชัยศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
222 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านม่วงโนนกระแต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 อนุบาลเปรมชนก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านนาแคน 0 0 0 0 0 4 2 1 6
228 บ้านโนนแฝก 0 0 0 0 0 4 0 5 4
229 บ้านโนนกอย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
230 บ้านดอนโมกข์ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
231 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
232 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
233 อนุบาลเพชรบุปผา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
234 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
235 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
240 บ้านโชคชัย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
241 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 บ้านนาโดม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 อนุบาลวัดศรีเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
244 ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 2 0
245 บ้านกวางดีด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 สมบูรณ์เลิศวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 ตชด.บ้านตาเอ็ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 247 219 188 654 1,494 630 289 555 2,413