สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกน้อย 42 5 4 5 51
2 บ้านหนองแสง 24 1 5 2 30
3 ชุมชนบ้านปลาขาว 22 7 5 10 34
4 บ้านหนองอ้ม 21 10 2 7 33
5 บ้านขี้เหล็ก 20 4 3 11 27
6 บ้านบัวงาม 19 9 2 6 30
7 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 19 2 2 5 23
8 บ้านม่วงนาดี 18 5 2 5 25
9 สมสะอาดสวนฝ้าย 17 3 0 2 20
10 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 16 13 0 2 29
11 บ้านนาเจริญ 16 6 1 3 23
12 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 16 5 0 2 21
13 บ้านตบหู 15 8 8 9 31
14 บ้านแก้ง 15 7 3 4 25
15 นาเกษมเจริญวิทยา 15 7 2 10 24
16 บ้านหนองม่วง 15 6 3 3 24
17 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 14 7 2 4 23
18 ชุมชนบ้านหนองสะโน 14 2 4 3 20
19 บ้านแก้งสมบูรณ์ 14 2 4 3 20
20 บ้านคำครั่ง 13 8 2 7 23
21 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 13 6 1 6 20
22 บ้านหนองแปก 13 5 1 6 19
23 บ้านบก 13 4 4 7 21
24 ชุมชนบ้านหนองยาว 13 3 2 1 18
25 บ้านห้วยทราย 13 2 1 4 16
26 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 13 0 1 0 14
27 บ้านหนองเงินฮ้อย 12 6 2 5 20
28 บ้านโนนยาง 12 6 0 5 18
29 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 12 3 5 2 20
30 บ้านดงเมย 12 2 1 2 15
31 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 12 1 0 4 13
32 บ้านยางใหญ่ 11 10 0 2 21
33 บ้านเม็กใหญ่ 11 7 4 5 22
34 บ้านโสกแสง 11 5 2 10 18
35 บ้านโนนขาม 11 5 1 4 17
36 บ้านนานวล 11 5 0 6 16
37 บ้านโนนกาเร็น 11 3 2 5 16
38 ชุมชนบ้านโนนแดง 10 13 3 7 26
39 บ้านตาโอง 10 9 4 6 23
40 บ้านนาสามัคคี 10 3 2 2 15
41 บ้านแขมเจริญ 10 3 0 3 13
42 บ้านหนองเม็ก 10 3 0 2 13
43 บ้านทองสวัสดิ์ 10 2 0 3 12
44 บ้านค้อ 10 2 0 1 12
45 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 10 1 1 6 12
46 บ้านโซง 10 0 1 2 11
47 บ้านป่าก้าว 9 8 5 8 22
48 บ้านคอแลน 9 6 4 9 19
49 บ้านหัวแข้ 9 5 3 2 17
50 บ้านเบญจ์โนนดู่ 9 4 5 5 18
51 วัดเวตวันวิทยาราม 9 4 4 0 17
52 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 9 4 0 1 13
53 บ้านโคกใหญ่ 9 2 3 6 14
54 บ้านโนนสำราญ 9 1 1 0 11
55 บ้านดอนกลาง 9 0 0 0 9
56 บ้านกลาง 8 9 1 3 18
57 บ้านโนนบก 8 5 6 5 19
58 บ้านโคกเทียม 8 5 4 4 17
59 บ้านท่าหลวงนาคำ 8 5 3 3 16
60 อนุบาลบุณฑริก 8 4 1 3 13
61 บ้านท่าก่อ 8 3 2 0 13
62 ชุมชนบ้านบุเปือย 8 3 1 6 12
63 บ้านสมพรรัตน์ 8 3 0 2 11
64 น้ำยืน 8 2 0 6 10
65 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 8 2 0 3 10
66 ประชาสามัคคี 8 1 0 0 9
67 บ้านซำสะกวยน้อย 7 7 2 5 16
68 บ้านหนองสนม 7 6 5 5 18
69 หนองโพดวิทยา 7 6 2 2 15
70 บ้านกุดเรือ 7 6 2 2 15
71 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 5 0 2 12
72 บ้านคำบอน 7 4 1 4 12
73 บ้านซำงู 7 3 3 2 13
74 บ้านหมากมาย 7 3 2 4 12
75 บ้านคำนาแซง 7 3 2 0 12
76 บ้านนากระแซง 7 3 0 4 10
77 บ้านกุดเชียงมุน 7 3 0 2 10
78 บ้านทุ่งเพียง 7 3 0 1 10
79 บ้านดงกระชู 7 2 0 4 9
80 บ้านนาห่อม 7 2 0 1 9
81 บ้านไฮตาก 7 1 2 2 10
82 บ้านจันลา 7 1 1 4 9
83 เมืองเดช 7 0 0 2 7
84 บ้านป่าสน 7 0 0 0 7
85 บ้านคุ้มแสนชะนี 6 6 3 1 15
86 บ้านป่าแขมหนองเรือ 6 4 3 1 13
87 บ้านหาดทรายคูณ 6 4 0 3 10
88 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 6 3 1 3 10
89 บ้านยาง 6 2 1 3 9
90 บ้านคำอุดม 6 1 2 2 9
91 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 6 1 2 2 9
92 บ้านประหูต 6 0 1 4 7
93 บ้านโนนแคน 6 0 0 1 6
94 บ้านฝั่งเพ 5 9 1 3 15
95 บ้านทุ่งเทิง 5 6 2 2 13
96 บ้านเก่าขาม 5 6 0 1 11
97 บ้านเตย 5 5 4 6 14
98 วัดสวายน้อยวิทยา 5 3 4 0 12
99 บ้านหนองกบ 5 3 2 0 10
100 บ้านขอนแป้น 5 3 1 0 9
101 บ้านสว่างโนนทอง 5 3 0 4 8
102 บ้านหมากแหน่ง 5 2 4 1 11
103 บ้านเปือย 5 2 4 1 11
104 บ้านดอนชัยชนะ 5 2 3 0 10
105 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 5 2 2 2 9
106 เวตวันวิทยา 5 2 0 1 7
107 บ้านสร้างหอม 5 1 2 2 8
108 บ้านห้วยเสลา 5 1 1 1 7
109 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 5 1 0 3 6
110 บ้านกุดประทาย 4 7 3 3 14
111 บ้านหนองโด 4 4 0 5 8
112 บ้านโคกชำแระ 4 4 0 3 8
113 บ้านหนองดุม 4 3 1 8 8
114 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 4 3 0 3 7
115 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 3 0 2 7
116 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 4 3 0 1 7
117 บ้านหนองสนมพะลาน 4 3 0 1 7
118 บ้านป่าโมง 4 2 2 5 8
119 บ้านคำบาก 4 2 2 2 8
120 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 4 2 0 3 6
121 บ้านโพธิ์สง่า 4 2 0 1 6
122 บ้านนาส่วง 4 1 0 2 5
123 บ้านแข้ด่อน 4 1 0 1 5
124 บ้านห้วยยาง 4 1 0 0 5
125 บ้านคำกลางวังม่วง 4 1 0 0 5
126 บ้านท่าโพธิ์ศรี 4 0 3 2 7
127 บ้านโพนดวน 4 0 2 4 6
128 อนุบาลสุพรรณิกา 4 0 1 1 5
129 บ้านโนนหุ่ง 4 0 1 1 5
130 ประชานุเคราะห์ศึกษา 4 0 1 0 5
131 ศรีอุดมปัญญาคม 4 0 0 6 4
132 บ้านโนนหมากเดือย 4 0 0 2 4
133 บ้านนาทุ่ง 3 6 1 3 10
134 บ้านแสนสุข 3 4 4 8 11
135 บ้านตายอย 3 4 2 0 9
136 บ้านน้ำขุ่น 3 4 1 3 8
137 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 3 3 0 7 6
138 บ้านบุ่งคำ 3 3 0 6 6
139 บ้านห้วยปอ 3 3 0 3 6
140 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 3 3 0 1 6
141 บ้านโนนเลียง 3 3 0 0 6
142 บ้านนาห้วยแคน 3 2 3 1 8
143 บ้านทับไฮ 3 2 0 5 5
144 บ้านโพนแอวขัน 3 2 0 3 5
145 บ้านสมสะอาด 3 2 0 1 5
146 บ้านคำสำราญ 3 2 0 1 5
147 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 3 2 0 0 5
148 บ้านตาโม 3 2 0 0 5
149 บ้านซำหวาย 3 1 1 3 5
150 บ้านคำกลาง 3 1 1 1 5
151 บ้านห้วยข่า 3 1 0 1 4
152 บ้านดอนยาว 3 1 0 1 4
153 บ้านห้วยสำราญ 3 1 0 0 4
154 บ้านโนนสนาม 3 1 0 0 4
155 ผอบ ณ นคร 2 3 0 1 1 4
156 อุดมสามัคคี 3 0 1 1 4
157 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 0 0 0 3
158 บ้านบัวเจริญ 3 0 0 0 3
159 บ้านแสนถาวร 2 5 2 0 9
160 บ้านแมด 2 3 1 5 6
161 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 3 1 2 6
162 บ้านนาสมบูรณ์ 2 2 2 1 6
163 บ้านหนองดินดำ 2 2 1 3 5
164 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 2 2 0 1 4
165 ตชด.บ้านคำสะอาด 2 2 0 0 4
166 ดำรงสินอุทิศ 2 1 1 0 4
167 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 2 1 0 1 3
168 บ้านแก้งขี้เหล็ก 2 1 0 1 3
169 บ้านหนองขี้เห็น 2 1 0 0 3
170 บ้านป่าตาว 2 1 0 0 3
171 บ้านแก้งสว่าง 2 1 0 0 3
172 ตชด.บ้านค้อ 2 0 2 1 4
173 อนุบาลน้ำยืน 2 0 1 2 3
174 บ้านหนองแปน 2 0 1 2 3
175 บ้านราษฎร์สามัคคี 2 0 1 2 3
176 อิสานเศรษฐกิจ 2 0 1 2 3
177 บ้านอุดมสุข 2 0 1 0 3
178 บ้านแก้งขอ 2 0 1 0 3
179 บ้านโนนคูณแสนสุข 2 0 1 0 3
180 บ้านนาแก 2 0 0 1 2
181 บ้านโนนน้อย 2 0 0 1 2
182 บ้านโนน 2 0 0 0 2
183 บ้านโนนสว่างวังเสือ 1 4 3 7 8
184 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1 3 0 3 4
185 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 1 3 0 0 4
186 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 1 3 0 0 4
187 บ้านตาเกาตาโกย 1 2 2 1 5
188 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 1 2 1 1 4
189 เจริญศึกษา 1 2 1 0 4
190 เตรียมบัณฑิต 1 2 0 2 3
191 บ้านนาอุดม 1 2 0 1 3
192 ศิริเกษวิทยา 1 2 0 0 3
193 บ้านเสาเล้า 1 2 0 0 3
194 บ้านโนนใหญ่ 1 1 1 0 3
195 บ้านคำม่วง 1 1 1 0 3
196 บ้านห้วยแก้ว 1 1 0 3 2
197 บ้านดงขวางคำโทน 1 1 0 2 2
198 บ้านหนองขอน 1 1 0 1 2
199 บ้านห่องคำ 1 1 0 1 2
200 บ้านหนองบัวอารี 1 1 0 0 2
201 บ้านโนนหลี่ 1 1 0 0 2
202 บ้านทุ่งช้าง 1 1 0 0 2
203 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 1 1 0 0 2
204 บ้านหนองยู 1 1 0 0 2
205 บ้านยางกลาง 1 0 1 2 2
206 บ้านหนองทัพ 1 0 1 2 2
207 บ้านสวนสวรรค์ 1 0 1 0 2
208 บ้านดอนโจด 1 0 1 0 2
209 บ้านแก้งยาง 1 0 1 0 2
210 บ้านนาประดู่ 1 0 0 3 1
211 บ้านม่วง 1 0 0 2 1
212 บ้านป่าไร่ 1 0 0 1 1
213 พิชัยศึกษา 1 0 0 1 1
214 บ้านเก่ากลาง 1 0 0 0 1
215 บ้านบัวทอง 1 0 0 0 1
216 บ้านป่าหวาย 1 0 0 0 1
217 บ้านม่วงโนนกระแต 1 0 0 0 1
218 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
219 อนุบาลเปรมชนก 1 0 0 0 1
220 บ้านนาแคน 0 4 2 1 6
221 บ้านโนนแฝก 0 4 0 5 4
222 บ้านโนนกอย 0 3 0 0 3
223 บ้านแปดอุ้ม 0 2 2 3 4
224 บ้านดอนโมกข์ 0 2 2 1 4
225 บ้านป่าพอก 0 2 1 2 3
226 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 2 1 0 3
227 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 2 0 0 2
228 บ้านหนองแต้ 0 1 2 1 3
229 บ้านดอนม่วย 0 1 1 1 2
230 อนุบาลเพชรบุปผา 0 1 1 1 2
231 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 1 0 1 1
232 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 0 1
233 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนว่าน 0 1 0 0 1
235 บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 0 1 0 0 1
236 บ้านไพบูลย์ 0 0 2 0 2
237 บ้านโชคชัย 0 0 1 1 1
238 บ้านบัวเทียม 0 0 1 0 1
239 บ้านนาโดม 0 0 1 0 1
240 บ้านแก้งโตน 0 0 1 0 1
241 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 0 1 0 1
242 อนุบาลวัดศรีเจริญ 0 0 1 0 1
243 ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0 2 0
244 บ้านกวางดีด 0 0 0 1 0
245 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 1 0
246 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 1 0
247 สมบูรณ์เลิศวิทยา 0 0 0 1 0
248 ตชด.บ้านตาเอ็ม 0 0 0 0 0
รวม 1,343 619 282 555 2,799