สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกน้อย 42 5 5 5 52
2 ชุมชนบ้านปลาขาว 26 8 5 10 39
3 บ้านหนองอ้ม 25 10 2 7 37
4 บ้านนาเจริญ 24 6 1 3 31
5 บ้านหนองแสง 24 1 5 2 30
6 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 23 5 0 2 28
7 บ้านบัวงาม 21 9 2 6 32
8 บ้านขี้เหล็ก 20 4 3 11 27
9 สมสะอาดสวนฝ้าย 19 3 0 2 22
10 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 19 2 2 5 23
11 บ้านม่วงนาดี 18 5 2 5 25
12 บ้านโสกแสง 17 5 2 10 24
13 ชุมชนบ้านบุเปือย 17 4 1 6 22
14 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 16 13 0 2 29
15 ชุมชนบ้านโนนแดง 15 14 3 7 32
16 บ้านตาโอง 15 10 4 6 29
17 บ้านตบหู 15 8 8 9 31
18 บ้านแก้ง 15 7 4 4 26
19 นาเกษมเจริญวิทยา 15 7 2 10 24
20 บ้านหนองม่วง 15 6 3 3 24
21 บ้านบก 15 4 4 7 23
22 ชุมชนบ้านหนองยาว 15 3 2 1 20
23 บ้านแก้งสมบูรณ์ 15 2 4 3 21
24 บ้านห้วยทราย 15 2 1 4 18
25 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 14 7 2 4 23
26 บ้านโนนขาม 14 5 1 4 20
27 ชุมชนบ้านหนองสะโน 14 2 4 3 20
28 บ้านโซง 14 0 1 2 15
29 บ้านคำครั่ง 13 8 2 7 23
30 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 13 6 1 6 20
31 บ้านหนองแปก 13 5 1 6 19
32 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 13 1 1 6 15
33 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 13 1 0 4 14
34 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 13 0 1 0 14
35 บ้านหนองเงินฮ้อย 12 6 2 5 20
36 บ้านโนนยาง 12 6 0 5 18
37 บ้านเบญจ์โนนดู่ 12 4 5 5 21
38 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 12 3 5 2 20
39 บ้านโนนกาเร็น 12 3 2 5 17
40 บ้านดงเมย 12 2 1 2 15
41 บ้านยางใหญ่ 11 10 0 2 21
42 บ้านเม็กใหญ่ 11 7 4 5 22
43 บ้านซำสะกวยน้อย 11 7 2 5 20
44 บ้านโนนบก 11 5 7 5 23
45 บ้านนานวล 11 5 0 6 16
46 วัดเวตวันวิทยาราม 11 4 4 0 19
47 บ้านแขมเจริญ 11 3 0 3 14
48 บ้านทองสวัสดิ์ 11 2 0 3 13
49 บ้านคอแลน 10 6 4 9 20
50 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 10 4 0 1 14
51 บ้านนาสามัคคี 10 3 2 2 15
52 บ้านหนองเม็ก 10 3 0 2 13
53 บ้านโคกใหญ่ 10 2 3 6 15
54 บ้านค้อ 10 2 0 1 12
55 บ้านโนนสำราญ 10 1 1 0 12
56 บ้านฝั่งเพ 9 9 1 3 19
57 บ้านกลาง 9 9 1 3 19
58 บ้านป่าก้าว 9 8 5 8 22
59 บ้านหัวแข้ 9 5 3 2 17
60 บ้านป่าแขมหนองเรือ 9 4 3 1 16
61 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 9 4 2 3 15
62 บ้านท่าก่อ 9 4 2 0 15
63 บ้านหมากมาย 9 3 2 4 14
64 น้ำยืน 9 2 0 6 11
65 เมืองเดช 9 0 0 2 9
66 บ้านดอนกลาง 9 0 0 0 9
67 บ้านหนองสนม 8 6 5 5 19
68 บ้านกุดเรือ 8 6 2 2 16
69 บ้านโคกเทียม 8 5 4 4 17
70 บ้านท่าหลวงนาคำ 8 5 3 3 16
71 อนุบาลบุณฑริก 8 4 1 3 13
72 บ้านสมพรรัตน์ 8 3 0 2 11
73 บ้านหนองสนมพะลาน 8 3 0 1 11
74 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 8 2 0 3 10
75 ประชาสามัคคี 8 1 0 0 9
76 หนองโพดวิทยา 7 6 2 2 15
77 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 5 0 2 12
78 บ้านคำบอน 7 4 1 4 12
79 บ้านน้ำขุ่น 7 4 1 3 12
80 บ้านนาห่อม 7 4 1 1 12
81 บ้านซำงู 7 3 3 2 13
82 บ้านคำนาแซง 7 3 2 0 12
83 บ้านนากระแซง 7 3 0 4 10
84 บ้านกุดเชียงมุน 7 3 0 2 10
85 บ้านทุ่งเพียง 7 3 0 1 10
86 บ้านเปือย 7 2 4 1 13
87 บ้านดงกระชู 7 2 0 4 9
88 บ้านไฮตาก 7 1 2 2 10
89 บ้านจันลา 7 1 1 4 9
90 บ้านป่าสน 7 0 0 0 7
91 บ้านกุดประทาย 6 7 3 3 16
92 บ้านคุ้มแสนชะนี 6 6 3 1 15
93 บ้านเตย 6 5 4 6 15
94 บ้านหาดทรายคูณ 6 4 0 3 10
95 บ้านสว่างโนนทอง 6 3 0 4 9
96 บ้านยาง 6 2 1 3 9
97 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 6 2 0 1 8
98 บ้านคำอุดม 6 1 2 2 9
99 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 6 1 2 2 9
100 บ้านประหูต 6 0 1 4 7
101 บ้านโนนแคน 6 0 0 1 6
102 บ้านทุ่งเทิง 5 6 2 2 13
103 บ้านเก่าขาม 5 6 0 1 11
104 บ้านโคกชำแระ 5 4 0 3 9
105 วัดสวายน้อยวิทยา 5 3 4 0 12
106 บ้านหนองกบ 5 3 2 0 10
107 บ้านหนองดินดำ 5 3 1 3 9
108 บ้านขอนแป้น 5 3 1 0 9
109 บ้านหมากแหน่ง 5 2 4 1 11
110 บ้านดอนชัยชนะ 5 2 3 0 10
111 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 5 2 2 2 9
112 เวตวันวิทยา 5 2 0 1 7
113 บ้านโพธิ์สง่า 5 2 0 1 7
114 บ้านสร้างหอม 5 1 2 2 8
115 อิสานเศรษฐกิจ 5 1 1 2 7
116 บ้านห้วยเสลา 5 1 1 1 7
117 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 5 1 0 3 6
118 บ้านแก้งสว่าง 5 1 0 0 6
119 อนุบาลสุพรรณิกา 5 0 1 1 6
120 ประชานุเคราะห์ศึกษา 5 0 1 0 6
121 ศรีอุดมปัญญาคม 5 0 0 6 5
122 บ้านหนองโด 4 4 0 5 8
123 บ้านหนองดุม 4 3 1 8 8
124 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 4 3 0 7 7
125 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 4 3 0 3 7
126 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 3 0 2 7
127 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 4 3 0 1 7
128 บ้านป่าโมง 4 2 2 5 8
129 บ้านคำบาก 4 2 2 2 8
130 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 4 2 0 3 6
131 บ้านนาส่วง 4 1 0 2 5
132 บ้านแข้ด่อน 4 1 0 1 5
133 บ้านห้วยยาง 4 1 0 0 5
134 บ้านคำกลางวังม่วง 4 1 0 0 5
135 บ้านท่าโพธิ์ศรี 4 0 3 2 7
136 บ้านโพนดวน 4 0 2 4 6
137 บ้านโนนหุ่ง 4 0 1 1 5
138 บ้านโนนหมากเดือย 4 0 0 2 4
139 บ้านนาทุ่ง 3 6 2 3 11
140 บ้านแสนสุข 3 4 4 8 11
141 บ้านตายอย 3 4 2 0 9
142 บ้านบุ่งคำ 3 3 0 6 6
143 บ้านห้วยปอ 3 3 0 3 6
144 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 3 3 0 1 6
145 บ้านโนนเลียง 3 3 0 0 6
146 บ้านนาห้วยแคน 3 2 3 1 8
147 บ้านทับไฮ 3 2 0 5 5
148 บ้านโพนแอวขัน 3 2 0 3 5
149 บ้านสมสะอาด 3 2 0 1 5
150 บ้านคำสำราญ 3 2 0 1 5
151 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 3 2 0 0 5
152 บ้านโนนหลี่ 3 2 0 0 5
153 บ้านตาโม 3 2 0 0 5
154 บ้านซำหวาย 3 1 1 3 5
155 บ้านคำกลาง 3 1 1 1 5
156 บ้านห้วยข่า 3 1 0 1 4
157 บ้านดอนยาว 3 1 0 1 4
158 บ้านห้วยสำราญ 3 1 0 0 4
159 บ้านโนนสนาม 3 1 0 0 4
160 ตชด.บ้านค้อ 3 0 2 1 5
161 ผอบ ณ นคร 2 3 0 1 1 4
162 อุดมสามัคคี 3 0 1 1 4
163 บ้านนาแก 3 0 0 1 3
164 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 0 0 0 3
165 บ้านบัวเจริญ 3 0 0 0 3
166 บ้านแสนถาวร 2 5 2 0 9
167 บ้านแมด 2 3 1 5 6
168 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 3 1 2 6
169 บ้านนาสมบูรณ์ 2 2 2 1 6
170 บ้านเสาเล้า 2 2 0 0 4
171 ตชด.บ้านคำสะอาด 2 2 0 0 4
172 ดำรงสินอุทิศ 2 1 1 0 4
173 บ้านหนองขอน 2 1 0 1 3
174 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 2 1 0 1 3
175 บ้านแก้งขี้เหล็ก 2 1 0 1 3
176 บ้านหนองขี้เห็น 2 1 0 0 3
177 บ้านป่าตาว 2 1 0 0 3
178 อนุบาลน้ำยืน 2 0 1 2 3
179 บ้านหนองแปน 2 0 1 2 3
180 บ้านราษฎร์สามัคคี 2 0 1 2 3
181 บ้านอุดมสุข 2 0 1 0 3
182 บ้านแก้งขอ 2 0 1 0 3
183 บ้านโนนคูณแสนสุข 2 0 1 0 3
184 บ้านโนนน้อย 2 0 0 1 2
185 บ้านโนน 2 0 0 0 2
186 บ้านโนนสว่างวังเสือ 1 4 3 7 8
187 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 1 3 0 3 4
188 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 1 3 0 0 4
189 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 1 3 0 0 4
190 บ้านตาเกาตาโกย 1 2 2 1 5
191 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 1 2 1 1 4
192 เจริญศึกษา 1 2 1 0 4
193 เตรียมบัณฑิต 1 2 0 2 3
194 บ้านนาอุดม 1 2 0 1 3
195 ศิริเกษวิทยา 1 2 0 0 3
196 บ้านดอนม่วย 1 1 1 1 3
197 บ้านโนนใหญ่ 1 1 1 0 3
198 บ้านคำม่วง 1 1 1 0 3
199 บ้านห้วยแก้ว 1 1 0 3 2
200 บ้านดงขวางคำโทน 1 1 0 2 2
201 บ้านห่องคำ 1 1 0 1 2
202 บ้านหนองบัวอารี 1 1 0 0 2
203 บ้านทุ่งช้าง 1 1 0 0 2
204 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 1 1 0 0 2
205 บ้านหนองยู 1 1 0 0 2
206 บ้านยางกลาง 1 0 1 2 2
207 บ้านหนองทัพ 1 0 1 2 2
208 บ้านสวนสวรรค์ 1 0 1 0 2
209 บ้านแก้งโตน 1 0 1 0 2
210 บ้านดอนโจด 1 0 1 0 2
211 บ้านดวน 1 0 1 0 2
212 บ้านแก้งยาง 1 0 1 0 2
213 บ้านโนนจานหนองสีขา 1 0 1 0 2
214 บ้านนาประดู่ 1 0 0 3 1
215 บ้านม่วง 1 0 0 2 1
216 บ้านป่าไร่ 1 0 0 1 1
217 พิชัยศึกษา 1 0 0 1 1
218 บ้านเก่ากลาง 1 0 0 0 1
219 บ้านบัวทอง 1 0 0 0 1
220 บ้านป่าหวาย 1 0 0 0 1
221 บ้านม่วงโนนกระแต 1 0 0 0 1
222 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
223 อนุบาลเปรมชนก 1 0 0 0 1
224 บ้านนาแคน 0 4 2 1 6
225 บ้านโนนแฝก 0 4 0 5 4
226 บ้านโนนกอย 0 3 0 0 3
227 บ้านแปดอุ้ม 0 2 2 3 4
228 บ้านดอนโมกข์ 0 2 2 1 4
229 บ้านป่าพอก 0 2 1 2 3
230 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 2 1 0 3
231 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 2 0 0 2
232 บ้านหนองแต้ 0 1 2 1 3
233 อนุบาลเพชรบุปผา 0 1 1 1 2
234 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 1 0 1 1
235 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 0 1
236 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 1 0 0 1
237 บ้านโนนว่าน 0 1 0 0 1
238 บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 0 1 0 0 1
239 บ้านไพบูลย์ 0 0 2 0 2
240 บ้านโชคชัย 0 0 1 1 1
241 บ้านบัวเทียม 0 0 1 0 1
242 บ้านนาโดม 0 0 1 0 1
243 อนุบาลวัดศรีเจริญ 0 0 1 0 1
244 ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0 2 0
245 บ้านกวางดีด 0 0 0 1 0
246 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 1 0
247 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 1 0
248 สมบูรณ์เลิศวิทยา 0 0 0 1 0
249 ตชด.บ้านตาเอ็ม 0 0 0 0 0
รวม 1,494 630 289 555 2,413