เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายสุระชัย มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายกัญญา เสนสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางชนัฏดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางรสมาลี เสนารินทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายคงเดช สมดี ูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายวิทยา โลมากาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายวีระ พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางอัจฉรา คูณสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางส่งศรี อินทะนา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางถนอม ดอกแขมกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายบวรศักดิ์ อิ้มคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางชลดา มาลาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายกิตติภาส สิงห์เสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางประภาพร อุณาภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็กใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นางปาลิตา เปรยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางอัจฉริยา คูณคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายปัญญา วงษาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางสาวจักรี ศรีเสมอ ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางสาวอุดมลักษณ์ ปริตัง ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นางสาววัลวิภา เชื้อพงศ์ธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนขาม คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นางสาวกัญญมาศ ทับทิมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองคู คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นางสาวศิริพร ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปดอุ้ม คณะกรรมการอำนวยการ  
46 นายชัยยศ ชัฏขันธกิจ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า คณะกรรมการอำนวยการ  
47 นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาส่วง คณะกรรมการอำนวยการ  
48 นางสาวสุรพิณ เดชา ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต คณะกรรมการอำนวยการ  
49 นายธนชาติ หาระสาร ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
50 นางสาวกุสุมาลย์ โมขทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี คณะกรรมการอำนวยการ  
51 นางสาวกัลยา โฮมหุ้มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
52 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
53 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
54 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
55 นายฤทธี ตรีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการอำนวยการ  
56 นายไตรวุฒิ พลรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
57 นายสาคร รุจิวิทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตบหู คณะกรรมการอำนวยการ  
58 นายสังวาล เหล็กเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น คณะกรรมการอำนวยการ  
59 นายสุชาติ หวังดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
60 นายวิญญู เชื้อดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
61 พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน คณะกรรมการอำนวยการ  
62 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
63 นางวาณี สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
64 นายทวี ศิริชัย ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
65 นางสายทอง เชื้อพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการอำนวยการ  
66 นางมลวิภา ไตรยสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเลียง คณะกรรมการอำนวยการ  
67 นางสอาด พรมนอก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการ  
68 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
69 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
70 นางลินดา สุธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
71 นางอัญชลี รากวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน คณะกรรมการอำนวยการ  
72 นางสาวกนกวรรณ วงศ์คำเหลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน คณะกรรมการอำนวยการ  
73 นางสาวศุภจิรา ศรีโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการอำนวยการ  
74 นางสาวนุชนาตย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนานวล คณะกรรมการอำนวยการ  
75 นายพิชัย วงษาบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
76 นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
77 นางสาวบุญยิ่ง สายเฆฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
78 นายทิณพัฒษ์ ศิริโท ครู โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
79 นางสาวชนินทร์รัตน์ ฉัตรบุญเสริม ครู โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ  
80 นายรังสี แสงโชติ ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี คณะกรรมการอำนวยการ  
81 นางนารี ยิ่งยศ ครู โรงเรียนบ้านนาส่วง คณะกรรมการอำนวยการ  
82 นางนารี ยิ่งยศ ครู โรงเรียนบ้านนาส่วง คณะกรรมการอำนวยการ  
83 นางออระวิมล สุขโข ครู โรงเรียนดำรงสินอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ  
84 นายศราวุธ คอแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม คณะกรรมการอำนวยการ  
85 นายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
86 นางจีรพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
87 นางสาวพิมพ์ชนก สัณฑมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
88 นายทวีศักดิ์ ปรือทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบัวงาม คณะกรรมการอำนวยการ  
89 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
90 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
91 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
92 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
93 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
94 นายไชยวัฒน์ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
95 นายภูดิศ พิเศษนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
96 นายนิวัฒน์ เมาะราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก คณะกรรมการอำนวยการ  
97 นายประจักษ์ ทอนอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแอวขัน คณะกรรมการอำนวยการ  
98 นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแหน่ง คณะกรรมการอำนวยการ  
99 นายวีระ ทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
100 นายสมาน โพธิ์สุวรรณ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
101 นางสาวฑัณทิกา ชะบาศรี ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
102 นายณรณัฐ ผิวทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว คณะกรรมการอำนวยการ  
103 นางสาวนวลฉวี จันที ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือ คณะกรรมการอำนวยการ  
104 นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
105 นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
106 นางสาวพนิตตา สุดาชม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโด คณะกรรมการอำนวยการ  
107 นายเจริญชัย จังอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองดุม คณะกรรมการอำนวยการ  
108 นางสาวขวัญฤดี เชียรรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านไพบูลย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
109 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
110 นางอำพร สุทธัง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว คณะกรรมการอำนวยการ  
111 นายชีวิน บุญถม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ  
112 นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
113 นายสุริยกานต์ จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนบ้านนาแคน คณะกรรมการอำนวยการ  
114 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
115 นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการอำนวยการ  
116 นายฤทธี ตรีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการอำนวยการ  
117 นายธีรศักดิ์ ประทุมราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า คณะกรรมการอำนวยการ  
118 นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาส่วง คณะกรรมการอำนวยการ  
119 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
120 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
121 ว่าที่ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวางดีด คณะกรรมการอำนวยการ  
122 นางสาวสิริกร ประสพสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า คณะกรรมการอำนวยการ  
123 นางอุตรี เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการ  
124 นาวสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
125 นางสาวสุรพิณ เดชา ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต คณะกรรมการอำนวยการ  
126 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
127 นางรจนา จันทวง์ ครู โรงเรียนบ้านโชคชัย คณะกรรมการอำนวยการ  
128 นายพรชัย เกตุทองดี ครู โรงเรียนบ้านจันลา คณะกรรมการอำนวยการ  
129 นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
130 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
131 นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการอำนวยการ  
132 นายสมพงษ์ ทับทิมหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
133 นายประเทือง บุตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดี คณะกรรมการอำนวยการ  
134 นายสุรทอน หมั่นนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ  
135 นายสนธิศักดิ์ พิลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ คณะกรรมการอำนวยการ  
136 นายบุญศร จูมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนม คณะกรรมการอำนวยการ  
137 นายภัทรภณ มนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ  
138 นายดนตรี มีเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย คณะกรรมการอำนวยการ  
139 1นายดุสิต พรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง คณะกรรมการอำนวยการ  
140 นายธีรศักดิ์ ประทุมราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า คณะกรรมการอำนวยการ  
141 ว่าที่ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
142 นางอุตรี เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการ  
143 นายจำนง วงศ์คำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
144 นายสุรภัทร ทาลา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
145 นางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
146 นายเอนกพงศ์ โกทา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
147 นางณัฐชาดา ม่วงหวาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
148 นางธีรภรณ์ อรจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
149 นางสาวอรนุช ฤทธิทิศ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
150 นางสาวกัญญาภัทร ตาแสง ลูกจ้าง สพป.อบ.๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
151 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
152 นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
153 นายประสาน พิลาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
154 นางวรรณภา พิลาทอง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
155 นางนงคราญ ขนทอง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
156 นางนฐวรรณ ไสว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
157 นางสุกัญญา กระกร่ำ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
158 นายยุทธพล แก้วพรหม ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
159 นางสาวนิภาพร ส่งเสริม ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
160 นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการ  
161 นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
162 นายปิยะพงษ์ คำวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านยาง คณะกรรมการอำนวยการ  
163 นายทวีศักดิ์ พลราช ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ คณะกรรมการอำนวยการ  
164 นางสาวนิภาพร จันทุมา ครู โรงเรียนบ้านนาแก คณะกรรมการอำนวยการ  
165 นางสาวรจนพร คูณผล ครู โรงเรียนบ้านพิชัยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
166 นางสาวลักขณา มาฉิมมี ครู โรงเรียนบ้านไฮตาก คณะกรรมการอำนวยการ  
167 นางสาวจารุพร ตั้งพาเรือง ครู โรงเรียนบ้านโนนหลี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
168 นางฌาลิสา บุญชาติ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะกรรมการอำนวยการ  
169 นางอุไรวรรณ วงศ์เพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านตายอย คณะกรรมการอำนวยการ  
170 นายกิตติคุณ คูณสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไฮตาก คณะกรรมการอำนวยการ  
171 นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
172 นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น คณะกรรมการอำนวยการ  
173 นางสาวศรีอำภา ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการอำนวยการ  
174 นางทิพาวรรณ ทองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห่องเตย คณะกรรมการอำนวยการ  
175 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
176 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
177 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
178 นายไตรวุฒิ พลรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
179 ว่าที่ร.อ.ธีรนันท์ พูนพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ คณะกรรมการอำนวยการ  
180 นายสุชาติ หวังดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
181 นายสังวาล เหล็กเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น คณะกรรมการอำนวยการ  
182 นายวิญญู เชื้อดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
183 พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน คณะกรรมการอำนวยการ  
184 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
185 นางสาวมรกต นินทรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการอำนวยการ  
186 นางสาวพรพิมล ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการ  
187 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
188 นางโกษีย์ วงศ์สุธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า คณะกรรมการอำนวยการ  
189 นางสายสมร เคหารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสว่าง (บุณฑริก) คณะกรรมการอำนวยการ  
190 นางสาวนิชาภัทร เครือคุณ ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย คณะกรรมการอำนวยการ  
191 นางจำลอง โพธิ์งาม ครู โรงเรียนบ้านนาแคน คณะกรรมการอำนวยการ  
192 นางวริศรา จารุแพทย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
193 นางสาวประไพพิศ จงอุตส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
194 นายอุทัย สมดี ครู โรงเรียนบ้านคำสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ  
195 นางสุภาวดี ค้าคล่อง ครู โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย คณะกรรมการอำนวยการ  
196 นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
197 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
198 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
199 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
200 นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปก คณะกรรมการอำนวยการ  
201 นางจิรัญญา จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวงาม คณะกรรมการอำนวยการ  
202 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
203 นางทวีพร พาเรือง ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
204 นางกานต์สิริ ทีอุปมา ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
205 นางสาวไพลิน ปิ่นรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ คณะกรรมการอำนวยการ  
206 นางละออง ไวโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
207 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
208 นางวนุสรา ระบกเวีย ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ  
209 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
210 นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
211 นายบัญชา รุกขะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน.ชุมชนบ้านโนนแดง คณะกรรมการอำนวยการ  
212 นางสายสมร เคหารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ  
213 นายจารึก โสมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
214 นายธวัชชัย พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการอำนวยการ  
215 นายบุญเรือง คงสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำหวาย คณะกรรมการอำนวยการ  
216 นางสาวบุญยิ่ง สายเฆฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
217 นางตรีกานต์ สุรมิตร ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ  
218 นายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
219 นางรวิษฎา พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
220 นางสาวกนกวรรณ วงศ์คำเหลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง คณะกรรมการอำนวยการ  
221 นางสาวศุภรัตน์ เดชะคำภู โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม คณะกรรมการอำนวยการ  
222 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
223 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
224 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
225 นางสาวสิริกร ประสพสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นคำนกเปล้า คณะกรรมการกองเลขานุการ  
226 นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
227 นางจุฬารัตน์ จันดาคูณ ครู โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย คณะกรรมการกองเลขานุการ  
228 นางสาววิชุตา ผลิผล ครู โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย คณะกรรมการกองเลขานุการ  
229 นางสาวปิยะพร ฉัตรวิไล ครู โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
230 นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
231 นางนงเยาว์ มีแยบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
232 นางสาวสุกัญญา นามแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
233 นายทินกร บุญบรรลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
234 นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
235 นางสาวภรรดามาศ ศาลาศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
236 นางสาวนันท์นภัส ชูแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการใน คสพท. คณะกรรมการกองเลขานุการ  
237 นางสาวดวงฤทัย ผลดก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
238 นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการกองเลขานุการ  
239 นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน พนักงานราชการโรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการกองเลขานุการ  
240 นางสาววรินท์รสา สายสุพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนาจะหลวย (กรปกลางฯ) คณะกรรมการกองเลขานุการ  
241 นางสาวกัลยา โฮมตุ้มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
242 นางสาวกุสุมาลย์ โมขทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี คณะกรรมการกองเลขานุการ  
243 นายมนตรี เครือกองมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตบหู คณะกรรมการกองเลขานุการ  
244 นางสาวกัญญาวรรณ สาหมาน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
245 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
246 นางวรินรำไพ บุญช่วย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
247 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
248 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
249 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
250 นายกัญญา เสนสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
251 นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
252 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
253 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
254 นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
255 นายกีรติ คมสันต์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
256 นางไกรศรี โสภะถา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
257 นายวีรศักดิ์ บุญต่อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
258 นายอุดร มาลา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
259 นายสอ้อน วรรณศรี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
260 นางสาวเสาวภา สาระขันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
261 นายสำเนียง ผูกพันธ์ ยาม สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
262 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
263 นางวรินรำไพ บุญช่วย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
264 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
265 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
266 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
267 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
268 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
269 นางกันตา เดชากุลตระกูล ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
270 นายทวี ศิริชัย ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
271 นางวิภารัตน์ พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
272 นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
273 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
274 นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
275 นางสาวบุญยิ่ง สายเฆฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
276 นายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
277 นางจีรพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
278 นายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
279 นายรักศักดิ์ ง่อนสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
280 นายเพชรทอง ไวโสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
281 นายพิสิษฐ์ แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
282 นายสนธยา แก้วโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
283 นายอาวรณ์ อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
284 นายนินาท พลเดช ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
285 นายรักพงษ์ บุญศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
286 นายสาคร บัวทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
287 นายธนัญชัย จำปาสา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
288 นายอิทธิพล เป็นมงคล ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
289 นายเทวัญ ประทุมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
290 นายปรัชญา ถ้ำหิน พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
291 นายสัมพันธ์ บุตรวัง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
292 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
293 นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
294 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
295 นางสุพัตรา แตงไทย ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
296 นางสาวพุทธชาติ กันยะกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
297 นางแถมทอง หงษ์คำ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
298 นางอำไพ ทองคำ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
299 นางอรุณศรี อาจวิชัย ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
300 นางกรกมล อรุณเรือง ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
301 นางรัญจวน ทันทิมา ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
302 นางดวงรัช ทุมเมฆ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
303 นางศิฐิฌานันท์ ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
304 นางระหุ่ง อุบลสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
305 นางนิ่มนวล กลิ่นหอม ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
306 นางวาสนา ต้นโสภา ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
307 นางสัจจพร ลาดโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
308 นางสุภาวิณี บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
309 นายสมร พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
310 นางพัชรินทร์ ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
311 นางสาวสุภาพรรณ พรหมจมร ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
312 นางสาวดวงฤทัย อินทะรังสี ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
313 นางสาวปาจารีย์ สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
314 นางสาวเมธาพร สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
315 นายสมัย สดสร้อย ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
316 นายสนั่น ทันเต ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
317 นางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
318 นายอเนกพงศ์ โกทา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
319 นางณัฐชาดา ม่วงหวาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
320 นางธีรภรณ์ อรจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
321 นายสุรภัทร ทาลา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
322 นายเกรียงไกร อรุณเรือง ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
323 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
324 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
325 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
326 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
327 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
328 นายชัยวัฒน์ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
329 นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
330 นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
331 นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
332 นางนงลักษณ์ สมใส ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
333 นางสุจิตรา พาอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
334 นางนราพร ศรีสุระ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
335 นางจันทร์วลี พลหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
336 นางวราภรณ์ เดชผล ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
337 นางสาวทิพย์สุดา ศรีลาเคน ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
338 นางสาววิจิตรา ตระการจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
339 นางขนิษฐา ทองมนต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
340 นางศิริลักษณ์ ประทุมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
341 นางลินดา สุธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
342 นางอภิญญา อักโข ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
343 นางวิยะดา บุตรวัง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
344 นางสาวเปรมฤดี ชัยรัตนวานิช พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
345 นางสาวณัฐฐานันท์ พิมพ์เวียงคำ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
346 นางรัศมี แก้วมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  
347 นางอภิญญา อักโข ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
348 นางสาวกุสุมาภรณ์วดี วิจิตรเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
349 นางพัณณิดา สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
350 นางจุรี สาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
351 นางสุภาภรณ์ กุมทชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
352 นางศวรรยา นอลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
353 นางชุ่มจิต สีสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
354 นายวิทยา โลมากาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
355 นายอิทธิพล เป็นมงคล ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
356 นายธนัญชัย จำปาสา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
357 ร.ท.เพียร บุดดาโจม ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
358 นายสกลไกร ใจภพ ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
359 นายวันชัย มาลาพันธ์ ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
360 นายฤกษ์ชัย พลศรี ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
361 นายอติรุจ กีรติชัยเศรษฐ ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
362 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
363 นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
364 นางพวงผกา บุตรน้อย นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
365 นางสาวเพียงใจ โชติรัษฎ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
366 นางนวลมณี พรมตา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
367 นางเดือนฉาย ชูรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
368 นางพยอม เสาหิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
369 นางสาวอุไร สุอำพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
370 นางสาวณดาพัณ ภูธนมหาโภคิน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
371 นางสาวขนิษฐา ขันอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
372 นางพิชรัตน์ บุญสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
373 นางสาวโสพิศ วงษ์จิตร์ พนักงานพิมพ์ดีด สพป.อบ.๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
374 นางสาวฐิติรัตน์ สุทธิไชยกุล เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
375 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
376 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
377 นายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
378 นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
379 นางจิดาภา ชุมพล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
380 นายภณพัท คุณานิธิธร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
381 นางศศิธร ผิวพรรณ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
382 นางมัลลิกา วงษาเคน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
383 นายชัยกฤต บุญพร้อม นิติกร ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
384 นายปริญญา ถ้ำหิน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
385 นายฐากร พรประสงค์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
386 นายทองใบ ลำเฟือย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
387 นางจิตรา แสวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
388 นางสาวอัจฉรา ทองลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
389 นายณรงค์พิเชธ บัวกอ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
390 นางสาวนงคราญ สาระประไพ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
391 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
392 นายบุญยนิษฐ์ พิริยะกิจธำรง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
393 นางสาวดวงฤทัย ผลดก นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
394 นายกัญญา เสนคำสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
395 นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
396 นางสาวฐิตาภัทร อุทธการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
397 นางสาวสุกัญญา นามแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
398 นางสาวภรรดามาศ ศาลาศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
399 นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
400 นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน พนักงานราชการ โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
401 นางสาวดวงฤทัย ผลดก นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
402 นางสาวธดากรณ์ สุคนธรส ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
403 นางสาวดารุณี สืบศรี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
404 นางสาวอาภาภร ตีเงิน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
405 นางสาวเสาวภา สาระขัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
406 นางไกรศรี โสภะถา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
407 นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
408 นางสาวนันท์นภัส ชูแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการใน คสพท. สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
409 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการประเมินผล  
410 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประเมินผล  
411 นางสาวปิยะพร ฉัตรวิไล ครู โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ คณะกรรมการประเมินผล  
412 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล  
413 นางวรินรำไพ บุญช่วย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]