รายชื่อ ศน. ที่รับผิดชอบกิจกรรมแข่งขัน
กิจกรรมที่ประกวดแข่งขัน ชื่อ ศน.ที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน นายพุทธ  มงคล 062-1953171
การศึกษาพิเศษ (เล่านิทาน ป.1-6,ม.1-3) นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
การศึกษาพิเศษ (ประเภทร้องเพลง) นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
นาฏศิลป์ นายพุทธ  มงคล 062-1953171
ดนตรี นายพุทธ  มงคล 062-1953171
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  (แอโรบิก) นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
การศึกษาพิเศษ (คอมพิวเตอร์) นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
คอมพิวเตอร์ นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด 080-7307420
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ 081-9765843
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ 081-9765843
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ    นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ 081-9765843
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ (ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ) นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด 080-7307420
การศึกษาพิเศษ (งานอาชีพ, ศิลปะ) นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
ทัศนศิลป์ นายพุทธ  มงคล 062-1953171
นักบินน้อย สพฐ.(เครื่องร่อน,เครื่องบินพลังยาง) นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด 080-7307420
หุ่นยนต์ นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด 080-7307420
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 11:10 น.