รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่ โรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่
ระหว่างวันที่ 5 -10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีโนนวัด
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิยะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงรัญธิดา  ยางงาม
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิยะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงจารุภัทร  พลพงษ์
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุุ้ยกลาง
 
1. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงรศิตา  แสงนนท์
 
1. นางเพชรี  ฤทธิ์เดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขม่วง
 
1. นางอุดม  สุระโคตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  สิงห์คำ
 
1. นางสาวธัญกมล  นึกชอบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปุย
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายพงศกร  ศรฤทธิ์
 
1. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายอมรเทพ  แก่นสาร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงวัลภา  ไกรยวงษ์
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กหญิงญาณิศา  มุขดา
2. เด็กชายภูรินทร์  สายสุด
3. เด็กหญิงอิสรีย์  ยอดงาม
 
1. นางสาวแววมณี  สมบัติ
2. นางสุเพียร  ดวงนิล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงนันทิมา  แสนดาว
2. เด็กหญิงสุธิตา  เพ็ชรโยยิ่ง
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์  โตมร
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางสาวดารารัตน์  ไชยพิมพ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงวันทนีย์  กิ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวารุณี  อ้วนผุย
3. เด็กหญิงสิริยากร  คุณสิงห์
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
2. นายประดิษฐ  คล้ายสงคราม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรโพด
2. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวพรชิตา  พิมพาพันธ์
2. นางสาวศศิวิมล  สุระโคตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กชายณัชกมล  ถ้ำทอง
2. เด็กหญิงวรัทยา  ยืนยง
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางอนงค์  รัตนวัน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงดุษฎี  ไชยสาร
2. เด็กหญิงเหนือณณี  ยามี
 
1. นายพินิจ  คำดำ
2. นายรุจิภาส  คำแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงวิสสุตา  สาระทา
 
1. นางอรชร  คำแปล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงปวีณา  โสดา
3. เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงปนัดดา  โททะรินทร์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
3. เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ
 
1. นางฉลวย  ภาคคำ
2. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชนพล  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์  แถวนาชุม
3. เด็กหญิงพัชรภูษิดา  พรกิตติพิศาล
 
1. นางสุนทรา  พรหมหา
2. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงวัฒนาพร  พิศวงษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา   พิมมะศรี
3. เด็กหญิงเกวลี  จิตหาร
 
1. นางสาวมาลัย  จันทะรักษา
2. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงปุณยพร  แก่นจักร
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสาวชลธิดา  งามศิริ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หล้าธรรม
 
1. นางสุกัญญา  ดาวเรือง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริปี
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายปฏิภาน  สาระวัน
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รัตนาวิวัฒน์
2. เด็กชายณภัทร  จงกฎ
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. นายพัชรพล  กาหลง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สายจันทร์
 
1. นางยุพิน  คำดำ
2. นางสาวนิลาวรรณ์  พิชัยช่วง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. นายลาภิศ  ขาวพรม
 
1. นายวีรพงษ์  พลที
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชลธิศ  ผาเงิน
2. เด็กหญิงธารทิพย์   ชมภู
3. เด็กชายพัทธนันท์   จันทร์แจ้ง
 
1. นางประภาภรณ์   ไพบูลย์มั่นคง
2. นางนคร   ศรีสุธัญญาวงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชยากร  ไชยปัญญา
2. เด็กชายพิชาภพ  บุญฑล
3. เด็กชายภาสกร  ผลจันทร์
 
1. นางสาวนรินทร์  นัยนิตย์
2. นายลัดดาวัลย์  วันทา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงธัญนัดดา  คุณเถื่อน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงสุภัทธิญา  แก้วสะอาด
 
1. นางพนิดา  พงษ์พัง
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  วาฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงอพิยดา  ธรรมบุตร
3. เด็กหญิงเบญจพร  หงษาล้วน
 
1. นายกฤษฎา  กองแก้ว
2. นางสาวระเบียบ  สอนบุญทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กชายนาวิน  ผิวจันทร์
2. เด็กชายพงศธร  สมพร
3. เด็กหญิงอารดี  มาลัย
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงนริสรา  แก้วบัวขาว
2. เด็กหญิงสิริวรัญญา  อินทรสถิตย์
3. เด็กหญิงเมทาวี  กุก่อง
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงบัณฑิตาพร   เจนดง
2. เด็กหญิงปิยะนุช   สุทธิปรีชานันท์
3. เด็กหญิงอนัญญา   บัวไขย
 
1. นางประภาภรณ์   ไพบุลย์มั่นคง
2. นางสาวรัตติยา   รัตนอุดม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุทธิปรีชานันท์
2. เด็กหญิงปรารวี  ไชยสนาม
3. เด็กหญิงพชรพร  จอมคำสิงห์
 
1. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
2. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กชายจิรัชเมธ  บุทศรี
2. เด็กชายธนานันท์  ผาสุข
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายชยพล  มะเดื่อ
2. เด็กชายวิชิต  จันทร์ทอง
 
1. นายวรวุฒิ  สุทนต์
2. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อ่อน
2. เด็กชายภัทรพล  จันทภักดิ์
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายปิยภัทร  พรเจริญ
2. เด็กชายอชิตพล  พันธ์ใหญ่
 
1. นายวิวัฒน์  สิงห์นาค
2. นายประภาษ  สังข์ทอง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกรดนัย  ภาเพา
2. เด็กชายวรเมษ  แหวนเงิน
 
1. นายนพดล  สอนโกษา
2. นายธนาชัย  การะเกษ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  เศษไธสง
2. เด็กชายวีรภัทร  จิรเกียรติกุล
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นายธนาชัย  การะเกษ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายพิชิตชัย  ตรงกลาง
2. เด็กชายพีรพงศ์  วิเศษชาติ
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นายนพดล  สอนโกษา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงนภัทร  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนัทธมน  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งแจ่ม
4. เด็กหญิงอรจิรา  เกษกุล
5. เด็กหญิงเกษมณี  ธรรมนิยม
 
1. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
2. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงชุติมา  บัววงค์
2. เด็กหญิงธิติพร  โสภากุล
3. เด็กหญิงนิศาชล  สังข์ขาว
4. เด็กหญิงสุภนิช  เนตรภักดี
5. เด็กหญิงเปรมวดี  แสงธรรม
 
1. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
2. นางพรสวรรค์  ขาวแร่
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมดี
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  พิมพ์พิทักษ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  นาคกลาง
4. เด็กหญิงเกศกนก  แก้วชัย
5. เด็กหญิงเมธาวดี  แผงอ่อน
 
1. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
2. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจติภรณ์  ติระพงษ์
2. เด็กหญิงพลอยนภาพรรณ  คำนันท์
3. เด็กหญิงภูวนิดา  แท่นทอง
4. เด็กหญิงสมศิริ  ทรัพย์เจริญ
5. เด็กหญิงอาภัสรา  สมฤทธิ์
 
1. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์
2. นางหนูพิน  ธรรมนิยม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งวิมล  พอใจ
2. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สามารถ
3. เด็กหญิงศิริปัญญา  บัวไข
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุดมรักษ์
5. เด็กหญิงสุกรรยา  ศรีลาภัย
 
1. นางนิธินาถ  เรืองนาม
2. นางสาวสุมาลี  สุหร่าย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเลิศ
2. เด็กชายดณิต  ดวงประทุม
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ภาเภา
4. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบัติวงค์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางจันทร์จิรา  คำจันทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุตะพันธ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   กองแก้ว
3. เด็กหญิงพิยดา  นามแสง
4. เด็กหญิงสริตา  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีวิชัย
 
1. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
2. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มณีนิล
2. เด็กหญิงชนิสรา  เชื้อหงษ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชะบา
4. เด็กหญิงเกษมณี  จับจั่น
5. เด็กหญิงเสาวภา  ศรีสุรักษ์
 
1. นางอมราวดี  ด่านลี
2. นางอำนวย  อาจสาลี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูเลิศ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูเลิศ
3. เด็กหญิงกมลพร  บุญเย็น
4. เด็กหญิงกัญญาภัคร  ศรีละพันธ์
5. เด็กหญิงณัชยาภรณ์  สิงห์ทอง
6. เด็กชายธีระพล  นีระทัย
7. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พันธ์งาม
8. เด็กหญิงนุชาพร  ศรีชารัตน์
9. เด็กหญิงบุญประเสริฐ  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงปภัสรา  ทุมมี
11. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร
12. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ใจดี
13. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจดี
14. เด็กชายพุฒิพงษ์  อินทะนี
15. เด็กชายภาณพัช  สาบุตร
16. เด็กชายวิธวัฒน์  ศรีวิศร
17. เด็กชายศัศชนันท์  แก้วสะอาด
18. เด็กชายศุภสิทธิ์  หนองเหล็ก
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิ่งแก้ว
20. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยชนะรุ่งเรือง
 
1. นางณัทธิดา  ประสมทอง
2. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
3. นางสาวสุดารัตน์  ทุมมี
4. นางสายหยุด  อุตมี
5. นางปิยะรัตน์  แก้วคันโท
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มหัสสา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญส่ง
3. เด็กชายกิตตินาท  ขาวสะอาด
4. เด็กชายคมสัน  จุลพันธ์
5. เด็กชายจักธี  ช่างคำ
6. เด็กชายชนะชัย  มุงคุณคำชาว
7. เด็กชายชลัมพล  มั่นคง
8. เด็กชายทวีศักดิ์  วันโสภา
9. เด็กชายธราเทพ  ธรรมนิยม
10. เด็กชายบริพัทธ์  ม่วงแก้ว
11. เด็กชายปยุรนันท์  ผ่านสุข
12. เด็กหญิงพรสุดา  อยู่ล่าย
13. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวไขย์
14. เด็กชายวิศรุต  ปกป้อง
15. เด็กชายศิริเกียรติ์  มีเพชร์
16. เด็กหญิงสิริทกร  เอี่ยวฉวี
17. เด็กชายสุรชัย  ชัยเดช
18. เด็กชายอดิศักดิ์  เมืองงามโส
19. เด็กชายเฉลิมชัย  บุญชม
20. เด็กหญิงแพรไหมทอง  เอื้อวงษ์
 
1. นางณิชาภา  รักษาศิริ
2. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
3. นางสุนทรีย์  ทองเทพ
4. นางสาวบุษยมาศ  ปาละทา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รูปดี
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายฉันทพล  พาหา
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงนันทินี  นุชขำ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวจันทร์
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวัง
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
2. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ตรองจิตร
2. เด็กชายธนพนธ์  สิงห์เทพ
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุภาพร  มนัยนิล
2. เด็กชายอภิธาร  สมสุข
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
2. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงกมลพร  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองสลับ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังข์ขาว
4. เด็กหญิงญาณิศา  เผ่าพันธ์
5. เด็กหญิงภูริตา  หาผล
6. เด็กหญิงระวิพา  บุระพา
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรียันต์
8. เด็กหญิงสุภา  ชมสมบัติ
9. เด็กหญิงอริศรา  อินทร์พรหม
10. เด็กหญิงอาริยา  อินทบิน
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
2. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
3. นางเบญจรัตน์  พวงคำ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงทิพย์สุภา  โลนุช
2. เด็กหญิงพรรณวษา  สังฆะพันธ์
3. เด็กหญิงพรศิริ  วงศ์ราช
4. เด็กหญิงพัชราวดี  บุญเทพ
5. เด็กหญิงสายพิณ  อุทรพันธ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใสงาม
7. เด็กหญิงอารยา  ศรีสุข
8. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธรักษ์
9. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงศ์ราช
10. เด็กหญิงเอมอร  แจ่มจันทร์
 
1. นายวีระ  สุราวุธ
2. นายอรรณพ  วันศรี
3. นางสาวอรอุมา  สิงห์โท
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกัญญนันท์  พันธพัฒน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงฐิตาพัตน์  ศรียงยศ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงธนัชชา  จันทำ
6. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงพิมพ์ธันวา  เพ็งแจ่ม
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทำ
9. เด็กหญิงวิยะฎา  เพ็งแจ่ม
10. เด็กหญิงสริตา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์   คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
3. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พูลสระคู
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงนพมาศ  บุดดี
4. เด็กหญิงปัณณพร  จังอินทร์
5. เด็กหญิงลักษณ์นารา  พาลุน
6. เด็กหญิงศศิธร  บุญเลิศ
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ภาเภา
8. เด็กชายสุรทิน  เฟื่องบุญ
9. เด็กชายอดิศักดิ์  พุฒเส็ง
10. เด็กหญิงอินทิวา  วงษ์ภักดี
 
1. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
2. นางเนตรนภา  ลาภจิตร
3. นายอัมพร  เกษกุล
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
3. เด็กชายทวีศักดิ์  กาแก้ว
4. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
6. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เกษกุล
7. เด็กหญิงศิรินทิพย์   ศรีสังข์
8. เด็กหญิงสรวงสุดา  คำสิงห์
9. เด็กชายอาทิตย์  จันทำ
10. เด็กหญิงเกวริน  พันธพัฒน์
 
1. นาย ประดิษฐ์  ศรีโนนลาน
2. นายสุรศักดิ์  คำแสน
3. นางพิกุล  คำแสน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกัญญนันท์  พันธพัฒน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงฐิตาพัตน์  ศรียงยศ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงธนัชชา  จันทำ
6. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงพิมพ์ธันวา  เพ็งแจ่ม
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทำ
9. เด็กหญิงวิยะฎา  เพ็งแจ่ม
10. เด็กหญิงสริตา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
3. นางสาวฤทัย  พลหาร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ไกรบุตร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์พันธ์
 
1. นายเชวง  ผาสุก
2. นางพยอม  หลักหาญ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. นางสาวชุดาภา  จันทรักษา
2. นายอนุพงษ์  วงศ์จันทร์
 
1. นายทองใส  อินทร์ทอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงนิศมา  กุลพัฒน์
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  คงทน
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรายุส  การะเกษ
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงปภิณพิทย์  รอดดำ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาครินทร์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายอภิชาติ  แซ่จ๋าว
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชุติมดี  ศิริจันทร์
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธีรเมธ  บุญยง
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายประดิษฐ์  ปัญญาสูง
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงชนิการต์  หลาวทอง
2. เด็กหญิงณัฏชญานันท์  คุณวาที
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวส่อง
2. เด็กหญิงสรีรันย์  นุกรรัมย์
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงอริศรา  งามตรง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายธีรภัทร  มัจฉาวัง
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  กะตะรัตน์
2. เด็กหญิงปาณิศา  แสงสุด
3. เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  คำเขื่อง
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีอำนาจ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์ศรี
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายธนากร  ตาริเทพ
2. เด็กชายสมัคร  สังวัง
3. เด็กชายอนันตชัย  แดงบุญเรือง
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
2. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
 
1. นางสันติภาวี  พาลี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอนงค์นุช  ยินดี
 
1. นางวณิชยา  บุรุษ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงยุภาวดี  รัตนวัน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายอานัส  แสงสืบ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ประสาน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรี
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงมุกธิตา  ไกรวิเศษ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บุญโนรัตน์
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงช่อผกา  ครุธวงศ์
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กชายศิริมงคล  วงสุข
 
1. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายศักดิ์กร  เดชฤทธิ์
 
1. นางวรันทร  ใจนวล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายอานนท์  แสงสืบ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
3. เด็กชายชุติพนธ์  บุญนอก
4. เด็กหญิงชูติมาพร  ปัญญาวงค์
5. เด็กชายณัฐพล  ศิริมงคล
6. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
7. เด็กหญิงภัทรวดี  พลพันธ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
2. นางสาวรัตนาพร  อินธรรม
3. นางสันติภาวี  พาลี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจอมพล  เมียงสุธิ
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
3. เด็กชายชานนท์  ขอนแก่น
4. เด็กชายชุติพนธ์  บุญนอก
5. เด็กหญิงชูติมาพร  ปัญญาวงค์
6. เด็กชายณัฐพล  สมทิพย์
7. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
8. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
9. เด็กหญิงภัทรวดี  พลพันธ์
10. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
11. เด็กหญิงวรนุช  ทนทาน
12. เด็กชายศราวุธ  ไทยจำเนียร
13. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ดาสันทัด
15. เด็กหญิงอนงค์นุช  ยินดี
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
2. นางสาวภัททิรา  พรหมบุตร
3. นางวณิชยา  บุรุษ
4. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจอมพล  เมียงสุธิ
2. เด็กชายชานนท์  ขอนแก่น
3. เด็กชายชุติพนธ์  บุญนอก
4. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
5. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
6. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
7. เด็กหญิงวรนุช  ทนทาน
8. เด็กชายศราวุธ  ไทยจำเนียร
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ดาสันทัด
10. เด็กหญิงอนงค์นุช  ยินดี
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
2. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
3. นางวณิชยา  บุรุษ
4. นายสมใจ  กิ่งคำ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สระทองบุตร
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรหมทา
3. เด็กชายธวัชชัย  คชพันธ์
4. เด็กชายพีระพจน์  แขมคำ
5. เด็กชายอนุชา  จันทงาม
6. เด็กชายอภิเดช  มารเนตร
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
2. นายสุบิน  ชำนิกุล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายจักรภพ  พุทธมาตย์
 
1. นายศรนรินทร์  ชุมจันทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธราดล  สุทาวัน
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงทิวาทิพย์  พิมตา
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. นางสาวปาริชาติ  ผ่องสันเทียะ
 
1. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำหาญ
 
1. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ไกรวิเศษ
 
1. นางสุวรรณี   สุนทรธีรกุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. นางสาวปาริชาติ  ผ่องสันเทียะ
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พันธ์ใหล
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายธนกร  พรมดี
 
1. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงนันธิญา  บุญช่วย
 
1. นายยุทธพงษ์  บุญภา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   สีหบุตร
 
1. นางสาวรุาตรี  แพงมา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายจักรภพ  พุทธมาตย์
 
1. นางสาวสุภาพร  จันทา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายมุนินทร์  เสาร์หงษ์
 
1. นายยิ่งยศ  หลาวทอง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ไกรวิเศษ
 
1. นางธันวา  รัตนวัน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สุพันธ์
 
1. นางบุญมี   รองเมือง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงกัญญานัด  เจริญศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองทวี
3. เด็กชายจารุวัฒน์  เหล่าเลิศ
4. เด็กหญิงชนากานต์  ปาแสนกุล
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมบัติวงค์
6. เด็กชายณัฐกิตติ์  วิเศษชาติ
7. เด็กชายณัฐพนธ์  สมบัติวงศ์
8. เด็กหญิงดวงใจ  น้อยอยู่นิด
9. เด็กหญิงตติยาพร  บุดดา
10. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงจันทร์
11. เด็กหญิงธนัญชนก  สมบัติวงค์
12. เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญเรือง
13. เด็กชายบรรณสรณ์  วิเศษชาติ
14. เด็กหญิงบุญณิกา  ผักไหม
15. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อสิพงษ์
16. เด็กหญิงพรภิรมย์  แสงมาส
17. เด็กหญิงพรวิภา  สะดีวงค์
18. เด็กหญิงพรสุภัค  วิเศษชาติ
19. เด็กหญิงพัชริดา  คำภีระ
20. เด็กหญิงพิชญาพร  จังอินทร์
21. เด็กหญิงพิชญาภา  ประชากลาง
22. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แจ้งสว่าง
23. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สวยรูป
24. เด็กชายภัทรดนัย  วิเศษชาติ
25. เด็กหญิงภาณุมาส  วิเศษชาติ
26. เด็กชายมนตรี  โคตรฤชัย
27. เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทร์แก้ว
28. เด็กหญิงลภัสสิรี  กระสังข์
29. เด็กหญิงศรัยฉัตร  วงษ์ภักดี
30. เด็กหญิงศิริประภา  อสิพงษ์
31. เด็กชายสรรค์ติภาพ  ศรีหาวงษ์
32. เด็กชายสราวุฒิ  วนวิบูรณ์
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิเศษชาติ
34. เด็กหญิงอธิชา  อินทร์แก้ว
35. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วละมุล
36. เด็กหญิงอารีพร  ลือตะนา
37. เด็กหญิงเกวลิน  ผักไหม
38. เด็กหญิงเตชิตา  สาลีพันธ์
39. เด็กชายเรืองศักดิ์  แจ่มพะโยม
40. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทองแม้น
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
3. นางสาวปัทมวรรณ  บัญชาเมฆ
4. นายคงฤทธิ์  ผาธรรม
5. นางสาวสมจิตร  เฟื่องบุญ
6. นายกนกศักดิ์  ทวีธนวาณิชย์
7. นายปราโมทย์  วิทยายนต์
8. นายประยงค์  พรรณา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กชายณชพล  ดีพรม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพันธ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  โมครัตน์
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  สร้อยสิงห์
5. เด็กชายวรวีร์  มีฤทธิ์
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เลิศล้ำ
7. เด็กชายวีรภัทร  ยอนหมื่น
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีพูล
9. เด็กหญิงสุพีรยา  คำเกษ
10. เด็กชายเตวิช  มีสมาน
 
1. นางปิยธิดา  แสนยนต์ตระกูล
2. นางกันตพร  คำหอม
3. นางสาวนิตยา  พรหมทา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกวิน  นามวงค์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทะ
3. เด็กชายชัยวิวัฒน์  เสาเวียง
4. เด็กชายณัฐพล  โลบุญ
5. เด็กหญิงนันทิชา  เท่าสิงห์
6. เด็กหญิงพัชรา  ดาวเรือง
7. เด็กหญิงพีรยา  เงางาม
8. เด็กชายศรัณย์  ทุมมากุล
9. เด็กหญิงอินธิดา  เสาร์ศิริ
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  โรมรินทร์
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
2. นางเฉลา  ทองสิงห์
3. นางสาวเพ็ญนภา  รักษาพันธ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติพร  สีหบุตร
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  งามเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  เนตรศิริ
4. เด็กหญิงปิยะดา  เปี่ยมมาก
5. เด็กหญิงพนารัตน์  งามตรง
6. เด็กหญิงสุชาวดี  พรหมตื้อ
7. เด็กหญิงสุภนิดา  สังข์เครือ
8. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
3. นายบุญจง  ศรีเลิศ
4. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกทะโล
2. เด็กหญิงจันทนา  บุราณ
3. เด็กหญิงธิติมาภรณ์  พลแหง
4. เด็กหญิงพิกุลทอง  ชินธุวงค์
5. เด็กหญิงศศิธร  ลิ้มศิริ
6. เด็กหญิงศศิภา  ประเสริฐสังข์
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เสาศิริ
8. เด็กหญิงสุริยาพร  ปรีมา
9. เด็กหญิงเกศมณี  วงษ์ขันธ์
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
3. นางอุไรจิต  เสมอสาย
4. นางจินตนา  เกษาหอม
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาตะรี
2. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
3. เด็กหญิงจันจิรา  ใจมน
4. เด็กหญิงจันนิภา   ชินฮาด
5. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุทธิ์
6. เด็กหญิงทิตยา  สาสังข์
7. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ถิระถานนท์
9. เด็กหญิงสิปาง  โสมาลีย์
10. เด็กหญิงสุธิมา  คำแก้ว
11. เด็กหญิงอรนุช  อนุสนธิ์
12. เด็กหญิงอรอุมา  มูลไชย
 
1. นางอมลวรรณ  คุณมาศ
2. นางบุศรา  เตรียมสติ
3. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
4. นางเอ็มอร  พุมมา
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ผกากลิ่น
2. เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  ปัตถา
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ราชบุญคุณ
4. เด็กหญิงนันทิชา  ชอบบุญ
5. เด็กหญิงนิธิพร  ไชยราช
6. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ศิลาวงค์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เข็มทอง
8. เด็กหญิงสุมิตรา  จำปาหอม
9. เด็กหญิงอรนุช  ศรีบัวบาน
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางศิริสุดา  เย็นสมุทร
3. นายศิริสันต์  มณีนิล
4. นางสาวปิยะพร  ทองสิงห์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติพร  สีหะบุตร
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  งามเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  เนตรศิริ
4. เด็กหญิงธนาพร  เลขกลาง
5. เด็กหญิงนคภรณ์  มีกุล
6. เด็กหญิงปิยะดา  เปี่ยมมาก
7. เด็กหญิงพนารัตน์  งามตรง
8. เด็กหญิงภคพร  อาจหาญ
9. เด็กหญิงรตนพร  หาญสันเทียะ
10. เด็กหญิงสวรส  เจริญรัตน์
11. เด็กหญิงสุชาวดี  พรหมตื้อ
12. เด็กหญิงสุภนิดา  สังข์เครือ
13. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
14. เด็กหญิงอรสา  ชูโส
15. เด็กหญิงอังค์วรา  แสงสีงาม
16. เด็กหญิงเนตรตญา  งามแสง
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นางอาทิตยา  พรหมศรี
3. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
4. นางรัตนา  บึงไกร
5. นางสาววิภาวรรณ  สาระบุตร
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีบ้านใหม่
2. เด็กชายกันติทัด  เถระพันธ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  นิลไทย
4. เด็กหญิงจิรภา  แก้วภิลา
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิลทัย
6. เด็กหญิงดรุณี  นิลทัย
7. เด็กหญิงธิมาพร  เถระพันธ์
8. เด็กหญิงปิยชนก  สร้างไธสงค์
9. เด็กชายพรภวิษย์  จิตมั่น
10. เด็กหญิงมรกต  ทรดี
11. เด็กหญิงวรรณภา  สารศรี
12. เด็กหญิงศิรประภา  ยวนจิตร
 
1. นางวรันทร  ใจนวล
2. นางจิตติมา  นาใจคง
3. นางสาวธนิฏฐา  นธีนาม
4. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร
5. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายธนทัต  มีช้าง
2. นายปริญญา  วงษ์ภักดี
3. นางสาวสุกัญญา  คำเพชร
4. นายสุนทร  ไชยพันธ์
5. นายอนุรักษ์  นิยมวงค์
 
1. นายอภิชัย  บุญเลิศ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เชตวัน
2. เด็กหญิงสายฝน  แดงเทโพธิ์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
2. นางพรทรัพย์  ชื่นตา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกรนันท์  ท้าวนิล
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายเดวิด   สมาน เพอร์เนล
 
1. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางฐานิกา  พรหมทา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
 
1. นายธนพร  มั่งมี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายธีรภัทร   มัจฉาวัง
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลถิ่น
 
1. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายKirk  Alan Yurag
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ลาลุน
2. เด็กหญิงพิชามญธุ์  หนองคู
3. เด็กหญิงวารุณี  หนองคู
4. เด็กหญิงสุดาพร  ทองปัญญา
5. เด็กหญิงเกวลี  ชมภู
 
1. นางฐานิกา  พรหมทา
2. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงจารุณี  ไชยบำรุง
2. เด็กหญิงสิรินทร์ธร  บุรมณ์
 
1. Mrs.Li Ying  Sun
2. Mr.M0u  Lu
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงนันทพร   ปอนสำโรง
2. เด็กหญิงอำไพ  วรรยุมา
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
2. นางบุญมี  รองเมือง
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงชุฎาภรณ์  ศรีวงค์จันทร์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
2. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายศิวัช  เติมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุดธิดา  โกศล
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
2. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สมหมาย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทะวงษ์
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใหม่วงษ์
2. เด็กชายพงษ์ศิลา  แก้วกันหา
3. เด็กชายพงษ์เพชร  บุตรวงค์
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญราช
5. เด็กหญิงสุภวดี  ศรีโสภา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุ่นใจ
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายสุพิษย์  ไชยงาม
3. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายกฤษณะ  เทศชัย
2. เด็กชายณัฐพล  จอมเกาะ
3. เด็กชายนรากร  จำปา
4. เด็กชายภาณุพงศ์  พันธ์งาม
5. เด็กชายวิชญะ  สายรัตน์
6. เด็กชายอรุณชัย  คำบ่อ
 
1. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
2. นายเอกอนันต์  สมภาค
3. นางจันทะนา  สมภาค
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กลิ่มเกลี้ยง
2. เด็กชายชินรวัตร  ธรรมบุตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสลับ
4. เด็กชายธนชัย  กำแพงใหญ่
5. เด็กชายบูรพา  ทองวัตร
6. เด็กชายปิยพงษ์  เชี่ยวชาญ
7. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยราช
8. เด็กชายเทิดพงษ์  บุดดาวงศ์
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โฉมสุภาพ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งจิตรมีชัย
3. เด็กชายธารัณยภาส  อินตา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เผือกน้อย
5. เด็กหญิงวิชุรดา  เขตนิมิตร
6. เด็กหญิงสิริญากรณ์  พันสคาม
7. เด็กชายสุรเดช  บุญสำเร็จ
8. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขะสมิต
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
3. นายแสง  ศรีโสม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกนกอร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงกัลยา  ไชยสนาม
3. เด็กหญิงจีรนันท์  นามวงศ์
4. เด็กหญิงญาดารัตน์   สุขบรรเทิง
5. เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน
6. เด็กหญิงธิติมา  สายแสน
7. เด็กชายธีรภัทร  วรรณทวี
8. เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา
9. เด็กหญิงระพีพรรณ  ผาสุข
10. เด็กหญิงอารยา  อรินทร
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นางนันทนัช  จันทำ
3. นางสาวปภัสชญา  สร้อยสกุล
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายจักรพันธ์  ลำนัย
2. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
3. เด็กหญิงนันทชพร  สุทธสนธิ์
4. เด็กหญิงปยุดา  ธัมวัฒน์วิสุทธิ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางสาวปนิดา  ทองเปลว
2. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงนันทิมา  แสนดาว
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ชุมศรี
3. เด็กหญิงศรัญภรณ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปรียากรณ์  สีก่ำ
2. เด็กหญิงภัณฐิกา  อรัญทม
3. เด็กหญิงอารียา  วงศ์วรรณา
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำเครื่อง
2. เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล
3. เด็กหญิงมนต์ณภา  วงค์นคร
 
1. นางสาวกชพรรณ  บุญส่ง
2. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปณิดา  โยธิคาร์
2. เด็กชายประดิษฐ์  ปัญญาสูง
3. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  โคษา
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงพรพิมล  สิทธิแก้ว
2. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงแก้ว
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นางสาววณิชยา  โชตึก
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายพิชาภพ  บุญฑล
2. เด็กชายภาสกร  ผลจันทร์
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายฐานพัฒน์   อุปชาย์
2. นายทักษิณ  พิมศร
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กชายพงษกร  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายภูตะวัน  สมพร
 
1. นางกฤษฎาพร  บุญศล
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  บุญศล
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ราชพิมพ์พา
2. เด็กชายเอกรัตน์  งามตรง
 
1. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ์
2. นายกฤษฎา  กองแก้ว
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กชายอันดามัน  โนนกลาง
2. เด็กชายเปรมศักดา  ศรีสุข
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายธนศักดิ์  พันธ์จันทร์
2. เด็กชายหาญณรงค์  สากุลา
 
1. นายเกตพง  ไชยเกตุ
2. นางอัญชลี  โยธิคาร์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เชตะวัน
2. เด็กหญิงสกุลไทย  วิเศษชาติ
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายศาสตรา  ยะน่าน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก้วดอนศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
2. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย
2. เด็กชายภานุกร  แก้วการ
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายณัฐวัตร  บัวมาศ
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันดี
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
2. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  นวลย่อง
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ดมอุ่นดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมนึก
 
1. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
2. นายธิพัชศกร  พรมลา
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 1. เด็กชายธนากร  ไชยภิบาล
2. เด็กชายธราธร  บุญยก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟองบาลศรี
 
1. นายนิรันดร์  แท่นแก้ว
2. นายภาณุ  พุฒพวง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกฤษดา  ไตรบัญญัติกุุล
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
3. เด็กหญิงอัญชลี  ดีวัน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  ชำนาญ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กิ่งนนท์
3. เด็กชายอิทธิพร  ศรีรักษา
 
1. นางสาวรัชดา  โสพันธ์
2. นายนิรันดร์  แท่นแก้ว
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
3. เด็กหญิงอัญชลี  ดีวัน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสาวพรชนก  ทองสาย
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่จึง
2. เด็กชายธนบัตร  หงษ์อินทร์
3. เด็กชายสุธรรม  โพธิวัฒน์
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
2. นายบัณฑิต   สุตะพันธ์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
3. เด็กหญิงอัญชลี  ดีวัน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายวัชรา  ดวงไชย
 
179 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ธรรมบุตร
2. เด็กชายปภาวิชญ์   หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
2. นายบัณฑิต   สุตะพันธ์
 
180 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงชญานี  เปสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนน้อม
3. เด็กชายปะติมากร  ทอนไชย
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายกฤษฎา  จันดากุล
2. เด็กชายสุริยา  คะหาญ
3. เด็กชายอานุภาพ  สุจิตร
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิทโธ
2. เด็กชายอาทิตย์ศักดิ์  ลาลุน
3. เด็กชายไชยรัตน์  บัวหุ่ง
 
1. นายวิญญู  วงศ์สรรพธิสา
2. นางธัญธนาภรณ์  วงศ์สรรพธิสา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงมลฑกานต์  สุธงษา
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  นาคนวล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวพิสมัย  เดชฤทธิ์
2. นางณัฐชานันท์  มูลประดับอรรจ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชุดาภา  บัวส่อง
2. เด็กชายญาณโรจน์  จรูญชัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุญตะนัย
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญจูง
2. เด็กหญิงพนาวรรณ  เมืองกลาง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวิสุดา  ศรีเลิศ
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  นัยคูณ
6. เด็กหญิงอรัญญาพร  พิมพา
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
2. นายยุทธศิลป์  สุขขัยบวร
3. นายคมกริช  ภาสวัสดิ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงบุษบา  พาหะนิชย์
2. เด็กหญิงปวีณา  วันศร
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  สนิทชอบ
4. เด็กหญิงพันณิตา  ชัยปลัด
5. เด็กหญิงสิริวิมล  คุณสิงห์
6. เด็กหญิงเปรมปรีดา  สนิทชอบ
 
1. นายวรพจน์  ลาเต
2. นางธาริณี  ประทุมขำ
3. นางอรทัย  คนขยัน
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายหัฏฐกร  สวัสดื์
2. เด็กชายองอาจ  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อาจสาลี
 
1. นางสาวกุลนวดี  ไชยมณี
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุระโคตร
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์พวง
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  ธรรมวัตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงพัชราวดี  เกตุเอี่ยม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  วิจิตร
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นารี
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ชมพูจันทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  วงษาวดี
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นางอรทัย  ศิริจันทร์
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวปิ่นไพร  ธรรมวัตร
2. นางสาวมัณฑนา  นิลวรรณ
3. นางสาวอทิตยา  สุระโคตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ติดขำ
2. เด็กหญิงดุษณียา  แคลหนอง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
 
1. นางยุพดี  วิวาห์สุข
2. นางทิพากร  เชิงหอม
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปิดตามานัง
2. เด็กชายวายุ  ทองภาพ
3. เด็กชายเอกภูมิ  บุญเรือง
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชุติมา  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงชุติมา  ศรีบาง
3. เด็กหญิงอรพลิน  โนนกลาง
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางยุพดี  วิวาห์สุข
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายอรุช  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ภูมิสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  สาลีอาจ
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระภู 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงลลิตา  สดใส
3. เด็กหญิงศศิกานต์  รัตนนาม
 
1. นางลันดร  เชื้อแน่น
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สายเพ็ชร
2. เด็กหญิงฑิตยาพร  รัชกุล
3. เด็กหญิงพัชริดา  ร่มโพธิ์
 
1. นางอุทัย  ทับทิม
2. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรภัทร  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันหาญ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  อันทะปัญญา
 
1. นางศศิธร  หวะสุวรรณ
2. นางสาวภาวินี  ชิณพันธ์
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยืนยง
2. เด็กชายพงศภัค  ภาพันธ์
3. เด็กหญิงภาณิภัค  จันทรรักษา
 
1. นางพิริยา  หล้าธรรม
2. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยางงาม
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจือจันทร์
 
1. นางจันทรมณี  นาคนวล
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงวิภาวดี  แพทย์มด
 
1. นางสาวปฏิญญา  ถาพันธ์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ดุชิตา
 
1. นางหนูพิน  ธรรมนิยม
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชิณศรี
 
1. นางสาวภาวีน๊  เครือวงศา
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายกรรชัย  สุวิมล
 
1. นางหนูพิน  ธรรมนิยม
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงประภาวดี  งามศิริ
 
1. นางฐานิกา  พรหมทา
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กชายภููมิพัฒน์  อุ่นคำ
 
1. นายเสถียร  นิยม
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หริรักษ์
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทรัตน์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  สิมารัตน์
 
1. นางพยอม  หลักหาญ
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ธารแม้น
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กชายภููมิพัฒน์  อุ่นคำ
 
1. นางลำดวน  บุญเยี่ยม
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมชาติ
2. เด็กหญิงณัฐชา  วงละคร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมเมตร์
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางนิภา  ดวงแสง
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บัวเขียว
2. เด็กหญิงสุธิมา  นวลอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณา
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
2. นางชารินี  บัวจูม
 
217 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงอนัญญา  กระเสริมพงษ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  สืบเพ็ง
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
2. นางยาใจ   สุนทรวารี
 
218 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายภาคิน  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จำนิล
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางปัทมาศ  จันทสิทธิ์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพ็งคำปั้ง
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายวัชรกรณ์  สอนศรี
 
1. นายวิชัย  โพธิ์พันธ์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  กรีรัมย์
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงลัดดา  รามศรี
 
1. นายสุุพรรณ  รอดสุขโข
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  สิมารัตน์
 
1. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายกลวัชน์  หยดย้อย
 
1. นางสาวธนัชชญาน์  รจนัย
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองปัญญา
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายอัตพล  ภูนุภา
 
1. นางสาวธนัชชญาน์  รจนัย
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงพัชรพร  พะวร
 
1. นางภัทรภาดา  บัวสาย
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หริรักษ์
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สนิทชอบ
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กชายเทอดไทย  เขตกลาง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ยั่งยืน
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์มณี
 
1. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  จิรานันท์สิริ
 
1. นางทองมี  หารไชย
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายประเสริฐ  อำมะ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทาสา
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
237 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บนสันเทียะ
 
1. นางปิยนันท์  เพ็งแจ่ม
 
238 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หริรักษ์
 
1. นางสุภาวดี  เพ็งพันธ์
 
239 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ดวงนิล
2. เด็กหญิงชลิตา  บุญสำเร็จ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทนิล
4. เด็กหญิงยุวดี  มายา
5. เด็กชายศรายุทธ  คะหาร
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยคำ
7. เด็กหญิงศิรประภา  ธรรมชาติ
 
1. นางรื่นเริง  หลาวทอง
2. นางอรสิริ  แซ่จึง
3. นางสาวศิรินภา  วิลาพันธ์
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงศรันย์ญา  พุดทอง
2. เด็กชายสิรภพ  บุดดาวงค์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เวรุวณารักษ์
 
1. นางภคภร  พรมศักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ทุมตา
3. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีธรรมศร
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์
2. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลธร
2. เด็กชายสรวิชญ์  พะวงค์
3. เด็กชายอภิลักษณ์  วงค์ประพันธ์
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกรภัทร  วงค์คำจันทร์
2. เด็กหญิงนภสร  สุดเพราะ
3. เด็กชายพัฒนะ  บุดดี
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
2. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายกฤษฎา   จันดากุล
2. เด็กชายณัฎฐ์นันธ์  ธูปเทียน
3. เด็กชายสุริยา  คะหาญ
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวัศ  จิตเสนาะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  กตะศิลา
3. เด็กชายศุภกร  นามสมบัติ
 
1. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
2. นางอุษาวลี  แก่นจักร
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายจิรทีปต์  นาคนวล
2. เด็กชายพสธร  กระสังข์
3. เด็กชายวรินทร  เรืองประโคน
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
2. นายธีระนันต์  อัครชาติ
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ลิขิตชัยศิลป์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์งาม
3. เด็กชายปุณณวิช  นวลอินทร์
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสอาด  เชื้อทอง
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เวรุวณารักษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  กระเสริมพงษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ผุยอุทา
 
1. นางภคภร  พรมศักดิ์
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
249 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญานี  วังคีรี
2. เด็กหญิงรัตนา  ศรีโพนทอง
3. เด็กหญิงอรปรียา  กันยานวล
 
1. นางพรนิชา  สังข์เกิด
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
250 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธีรชัย  เวียงแก
2. เด็กชายภาคภูมิ  ส่องแก้ว
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางสาวกัลยาณี  ทองปัญญา
 
251 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองมี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อุทรพันธ์
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางสาวกัลยาณี  ทองปัญญา
 
252 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ปูพบุญ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทับทิม
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วใสย์
2. นางส่องศรี  ชูลิขิต
 
253 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายสรวิชญ์  โกศล
2. เด็กชายสุวิวัฒน์  บาลสันเทียะ
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นางวรรณภา  สอนศรี
 
254 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุระ
2. เด็กชายพีระพักตร์  บุญยัง
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
255 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงหฤทัย  สังข์เกิด
3. เด็กชายเพ็ญโภดัย  บุญหล้า
 
1. นายชาตรีญา  เสาโมก
2. นางมธุรส  แก้วหลวง
 
256 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายธนาชัย  เหมาะทอง
2. เด็กหญิงธนิดา  อินทะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเทศ
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
257 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายสืบศักดิ์  สีหบุตร
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
 
258 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
 
259 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญนภา  โทนะพันธ์
 
1. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
 
260 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรายุส  การะเกษ
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
 
261 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 1. เด็กชายอมตะ  ดีสวน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
262 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
263 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพียงเดือน  โพธิวัฒน์
 
1. นางรัตนา  พรรณโรจน์
 
264 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอุมาพร  มีแสง
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
 
265 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงกรกนก  หลาวทอง
2. เด็กชายกฤษณะ  เหมือนตา
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาตัะรี
4. เด็กชายจตุพักตร์  อินทร์กันหา
5. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
6. เด็กหญิงจันจิรา  ใจมน
7. เด็กชายจีรวัตร  จีนเมฆ
8. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุทธิ์
9. เด็กชายฐปนรรฆ์  แก้วสมบัติ
10. เด็กหญิงฑิตยา  สาสังข์
11. เด็กชายธนกฤต  มากทอง
12. เด็กชายธนบดี  สีดา
13. เด็กชายประภังกร  สาสังข์
14. เด็กหญิงปาริชาติ  ขุมคำ
15. เด็กชายพงศธร  สะเทินรัมย์
16. เด็กหญิงพนิตสุภา  สันป่าแก้ว
17. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
18. เด็กชายพัชรพล  ภักดีล้น
19. เด็กหญิงภัทรวดี   ถิระสานนท์
20. เด็กชายภานุพงศ์  คำนัล
21. เด็กชายภานุพงศ์  คำนัล
22. เด็กชายภานุพงศ์  คำนัล
23. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยิ่งยง
24. เด็กหญิงสิปาง  โสมาลีย์
25. เด็กชายสืบศักดิ์  สีหบุตร
26. เด็กชายสุทธิวัฒน์  อาจศรี
27. เด็กหญิงสุธิมา  คำแก้ว
28. เด็กชายอภินัทธ์  บุญตา
29. เด็กหญิงอรนุช  สุทธิสนธิ์
30. เด็กหญิงอรอุมา  มูลไชย
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นางสาววาสนา  กตะศิลา
3. นางอมลวรรณ  คุณมาศ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
5. นางนรมล  นึกชอบ
6. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
7. นายตรีภพ  สีดา
 
266 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
2. เด็กหญิงขวัญนภา  โทนะพันธ์
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ทุมไมล์
4. เด็กหญิงจิรภา  บุญเฮ้า
5. เด็กหญิงจิราพร  ทับพันธ์
6. เด็กชายจิรายุส  การะเกษ
7. เด็กหญิงชัชกานต์  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงฐิติกานต์  พรมพิมพ์
9. เด็กหญิงฐิติมา  พรรณโรจน์
10. เด็กชายธนพล  จิตมั่น
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิตมั่น
12. เด็กชายปฏิพัทธ์  สาระดี
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประจิตร
14. เด็กชายประภาส  บุดดี
15. เด็กชายปริญญาเอก  การะเกษ
16. เด็กชายพนมพร  รัตนะวัน
17. เด็กหญิงพัชรีย์  ศรศิลป
18. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หาญหงษ์
19. เด็กหญิงพิยดา  บุญราช
20. เด็กชายพิรภพ  รุ่งแสง
21. เด็กหญิงรัชนีกร  ธรรมโคตร
22. เด็กหญิงรุ้งนภา  สารศรี
23. เด็กหญิงวนิดา  การะเกษ
24. เด็กหญิงสิรินภา  การะเกษ
25. เด็กหญิงสิริยาพร  ธรรมโคตร
26. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
27. เด็กชายอัมรินทร์  โทนะพันธ์
28. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  ศิลาวงศ์
29. เด็กหญิงอุมาพร  มีแสง
30. เด็กหญิงเพียงเดือน  โพธิวัฒน์
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
2. นางเสน่หา  หารไชย
3. นางวรันทร  ใจนวล
4. นายเอกวิทย์  นารีย์
5. นางสมยงค์  ทองเลิศ
6. นางสุลัดดา  ดาวเรือง
7. นางพิไลลักษณ์  พละศักดิ์