สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 64 10 4 3 78
2 อนุบาลราษีไศล 45 7 3 1 55
3 บ้านตาโกน 44 12 6 5 62
4 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 42 16 6 3 64
5 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 39 14 4 4 57
6 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 36 16 7 6 59
7 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 36 7 3 3 46
8 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 33 14 10 8 57
9 บ้านหนองหัวหมู 32 6 3 4 41
10 บ้านกระเดาอุ่มแสง 29 16 4 5 49
11 อนุบาลห้วยทับทัน 28 9 8 1 45
12 เมืองคง(คงคาวิทยา) 27 12 5 1 44
13 อนุบาลบึงบูรพ์ 27 9 8 0 44
14 บ้านแข้ 25 16 10 3 51
15 บ้านค้อโนนเพ็ก 25 11 5 1 41
16 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 25 8 4 3 37
17 บ้านหนองแคน 24 14 4 4 42
18 บ้านม่วง 24 11 10 4 45
19 เคียวนำ 23 8 5 2 36
20 บ้านโทะ 22 10 3 2 35
21 บ้านค้อกำแพง 21 3 1 0 25
22 บ้านหนองห้าง 20 9 2 7 31
23 บ้านนาทุ่ง 20 7 10 3 37
24 บ้านแสงเมืองแคน 20 7 6 1 33
25 บ้านคูสระ 19 9 3 1 31
26 อนุบาลจอมจิต 19 8 5 2 32
27 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 19 3 4 0 26
28 บ้านโซงเลง 18 14 8 4 40
29 บ้านเสียว 18 12 11 3 41
30 บ้านโนนสูง 18 12 7 3 37
31 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 18 11 8 1 37
32 บ้านโคก 18 7 4 2 29
33 บ้านสร้างปี่ 18 6 3 1 27
34 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 18 5 3 4 26
35 บ้านฟ้าผ่า 18 4 0 0 22
36 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 18 3 2 1 23
37 บ้านพะวร 17 18 6 7 41
38 ชุมชนบ้านหนองคู 17 12 2 3 31
39 บ้านขนวนสีแก้ว 17 4 3 2 24
40 บ้านหนองปลาคูณ 17 2 1 1 20
41 บ้านอ้อมแก้ว 16 7 4 4 27
42 บ้านนาโนน 16 6 3 0 25
43 บ้านด่านนอกดง 16 3 6 7 25
44 บ้านยางเอือด 15 6 4 2 25
45 บ้านกุงขาม 15 3 2 0 20
46 สระกำแพงวิทยาคม 15 2 3 0 20
47 บ้านแต้มะหลี่ 15 2 2 2 19
48 บ้านยาง 15 2 0 0 17
49 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 15 1 2 0 18
50 บ้านโจดม่วง 14 18 5 5 37
51 บ้านอีสร้อย 14 11 8 3 33
52 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 14 8 2 2 24
53 บ้านกอย 14 6 7 3 27
54 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 14 6 3 0 23
55 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 14 3 3 2 20
56 ธรรมรังษีวิทยา 14 2 5 0 21
57 บ้านตัง 13 8 6 3 27
58 บ้านหนองหว้า 13 2 2 1 17
59 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 12 9 6 3 27
60 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 12 8 8 5 28
61 บ้านโกทา 12 6 1 0 19
62 บ้านเมี่ยงแคนดวน 12 5 5 2 22
63 บ้านไผ่ 12 5 5 0 22
64 บ้านหนองหงอก 12 4 5 3 21
65 บ้านหนองสะมอน 12 4 0 0 16
66 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 12 3 7 0 22
67 บ้านโปร่งสามัคคี 12 1 3 2 16
68 บ้านฮ่องข่า 11 6 7 4 24
69 บ้านจาน 11 4 5 2 20
70 บ้านพงสิม 11 4 4 4 19
71 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 11 4 3 0 18
72 บ้านทุ่ม 11 1 1 0 13
73 บ้านพงพรต 11 0 2 1 13
74 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 10 8 2 1 20
75 บ้านเมืองจันทร์ 10 6 5 2 21
76 บ้านดงแดง 10 5 4 1 19
77 บ้านเมืองหลวง 10 5 0 0 15
78 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 10 4 3 1 17
79 บ้านสามขา 10 3 5 6 18
80 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 10 3 1 0 14
81 อนุบาลศิลาลาด 10 2 1 1 13
82 บ้านบุยาว 9 8 4 4 21
83 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 9 6 9 5 24
84 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 9 6 4 3 19
85 บ้านคลีกลิ้ง 9 5 3 2 17
86 บ้านพอกหนองแข้ 9 5 2 0 16
87 บ้านเมืองน้อย 9 5 1 2 15
88 บ้านโต่งโต้น 9 3 4 2 16
89 บ้านกระเต็ล 9 3 2 1 14
90 บ้านโนนกลาง 9 2 3 0 14
91 บ้านตาทอง 9 2 2 1 13
92 บ้านครั่ง 9 1 2 1 12
93 บ้านผือ 8 10 9 5 27
94 บ้านสร้างเรือ 8 7 3 1 18
95 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 8 6 0 1 14
96 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 8 5 1 1 14
97 บ้านดงเค็งตู้ 8 4 2 0 14
98 บ้านกล้วยกว้าง 8 4 0 0 12
99 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 8 3 3 0 14
100 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 8 2 0 2 10
101 บ้านห้วย 7 7 3 1 17
102 อุทุมพรวิทยา 7 6 3 2 16
103 บ้านโก 7 6 1 1 14
104 บ้านจานแสนไชย 7 4 3 0 14
105 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 7 3 2 0 12
106 บ้านดอนไม้งาม 7 2 4 2 13
107 บ้านโคกเมืองจันทร์ 7 2 4 0 13
108 บ้านมะฟัก 7 2 2 0 11
109 บ้านขะยุง 7 1 3 0 11
110 บ้านพลับฝางผักหม 7 1 2 1 10
111 บ้านสระภู 7 1 1 0 9
112 บ้านจิก 7 1 0 3 8
113 บ้านบึงหมอก 7 1 0 1 8
114 บ้านตลาดหนองเรือ 7 1 0 0 8
115 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 7 1 0 0 8
116 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 6 7 1 1 14
117 บ้านไพรพะยอม 6 6 0 2 12
118 บ้านหนองกก 6 5 1 3 12
119 บ้านหนองแปน 6 2 2 1 10
120 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 6 2 2 0 10
121 บ้านปลาขาว 6 2 1 1 9
122 บ้านโนนตุ่น 6 2 0 0 8
123 บ้านเชือก 6 1 4 0 11
124 บ้านมะยาง 6 1 2 1 9
125 บ้านนานวนหนองแคน 6 1 1 1 8
126 บ้านบอนใหญ่ 6 0 2 2 8
127 บ้านโนนลาน 6 0 1 0 7
128 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 6 0 0 0 6
129 บ้านปะหละ 5 6 1 0 12
130 บ้านโคกหล่าม 5 4 1 2 10
131 บ้านหนองสำโรงน้อย 5 3 0 0 8
132 บ้านหนองม้า 5 2 1 1 8
133 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 5 1 3 0 9
134 บ้านปะโด๊ะ 5 1 2 0 8
135 เกศเกล้าวิทยา 5 1 0 0 6
136 บ้านหนองเหล็ก 5 1 0 0 6
137 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 5 0 3 1 8
138 บ้านหนองผือ 4 3 2 0 9
139 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 4 3 1 0 8
140 การกุศลวัดบ้านโดด 4 2 2 0 8
141 บ้านปะอาว 4 2 1 0 7
142 บ้านโดด 4 1 4 1 9
143 บ้านหอย 4 1 1 2 6
144 บ้านแขมโพนทอง 4 1 1 0 6
145 บ้านจังเอิน 4 1 0 0 5
146 บ้านเปือยขาม 4 0 3 2 7
147 บ้านท่าบ่อ 4 0 2 0 6
148 บ้านน้ำอ้อมน้อย 4 0 0 1 4
149 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 0 0 0 4
150 บ้านหลักด่านหนองจอก 4 0 0 0 4
151 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 3 5 3 1 11
152 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 4 1 0 8
153 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 3 4 1 0 8
154 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 3 3 2 2 8
155 บ้านปราสาท 3 3 2 0 8
156 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 3 3 2 0 8
157 บ้านหนองบ่อ 3 3 1 1 7
158 บ้านหนองโง้ง 3 2 2 1 7
159 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 3 2 1 0 6
160 บ้านหนองน้ำขุ่น 3 1 2 1 6
161 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 3 1 2 0 6
162 บ้านกุง 3 1 1 0 5
163 บ้านหว้า 3 0 2 1 5
164 บ้านโนนแดงโนนม่วง 3 0 1 0 4
165 บ้านกระสังข์ 3 0 1 0 4
166 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 3 0 0 1 3
167 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 3 0 0 0 3
168 บ้านสะเดา 2 3 0 0 5
169 บ้านขวาว 2 2 2 0 6
170 บ้านโพธิ์ 2 1 2 0 5
171 บ้านทุ่งสว่าง 2 1 1 1 4
172 บ้านหนองลุงตาเกษ 2 0 1 0 3
173 บ้านหนองอาคูณ 2 0 1 0 3
174 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 2 0 0 0 2
175 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 2 0 0 0 2
176 บ้านอะลาง 1 4 1 1 6
177 บ้านโนนเค็ง 1 3 3 0 7
178 บ้านกงพาน 1 2 1 1 4
179 บ้านเขวา 1 1 0 0 2
180 บ้านทัพส่วยหนองพอก 1 0 1 0 2
181 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 4 2 3 6
183 บ้านโนนน้อย 0 2 1 2 3
184 บ้านหนองยาง 0 2 0 1 2
185 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 1 0 0 1
186 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 2 2 2
187 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 1 0
188 บ้านโพนเมือง 0 0 0 1 0
189 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0
รวม 2,050 824 520 266 3,660