สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 68 11 4 3 83
2 บ้านตาโกน 57 13 6 5 76
3 อนุบาลราษีไศล 53 9 3 1 65
4 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 50 17 6 3 73
5 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 46 14 10 8 70
6 อนุบาลห้วยทับทัน 44 11 8 1 63
7 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 43 14 4 4 61
8 เมืองคง(คงคาวิทยา) 39 13 5 1 57
9 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 38 16 8 6 62
10 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 38 8 3 3 49
11 บ้านหนองหัวหมู 34 6 4 4 44
12 บ้านแข้ 33 16 10 3 59
13 บ้านกระเดาอุ่มแสง 32 17 4 5 53
14 อนุบาลบึงบูรพ์ 32 9 8 0 49
15 บ้านหนองแคน 30 15 4 4 49
16 บ้านฟ้าผ่า 30 7 0 0 37
17 บ้านม่วง 28 12 10 4 50
18 บ้านโทะ 27 11 3 2 41
19 บ้านค้อโนนเพ็ก 26 12 5 1 43
20 เคียวนำ 26 8 5 2 39
21 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 25 8 4 3 37
22 บ้านค้อกำแพง 25 3 1 0 29
23 บ้านพะวร 24 21 7 7 52
24 สระกำแพงวิทยาคม 24 4 3 0 31
25 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 24 1 2 0 27
26 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 23 11 8 1 42
27 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 23 3 4 0 30
28 บ้านหนองปลาคูณ 23 3 1 1 27
29 บ้านเสียว 22 12 11 3 45
30 บ้านนาทุ่ง 22 7 10 3 39
31 บ้านแสงเมืองแคน 21 9 6 1 36
32 ชุมชนบ้านหนองคู 20 13 2 3 35
33 บ้านคูสระ 20 11 3 1 34
34 บ้านหนองห้าง 20 9 2 7 31
35 บ้านยางเอือด 20 6 5 2 31
36 บ้านขนวนสีแก้ว 20 4 3 2 27
37 บ้านโปร่งสามัคคี 20 3 3 2 26
38 บ้านโจดม่วง 19 20 5 5 44
39 บ้านโซงเลง 19 17 8 4 44
40 อนุบาลจอมจิต 19 8 5 2 32
41 บ้านโคก 19 8 4 2 31
42 บ้านด่านนอกดง 19 3 6 7 28
43 บ้านอีสร้อย 18 12 8 3 38
44 บ้านโนนสูง 18 12 7 3 37
45 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 18 9 3 0 30
46 บ้านสร้างปี่ 18 7 3 1 28
47 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 18 5 3 4 26
48 บ้านกระเต็ล 18 4 2 1 24
49 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 18 3 2 1 23
50 บ้านกุงขาม 18 3 2 0 23
51 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 17 8 2 2 27
52 บ้านอ้อมแก้ว 17 7 4 4 28
53 บ้านยาง 17 5 0 0 22
54 บ้านหนองสะมอน 17 4 0 0 21
55 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 16 6 3 1 25
56 บ้านนาโนน 16 6 3 0 25
57 บ้านพงสิม 16 5 4 4 25
58 บ้านแต้มะหลี่ 16 2 2 2 20
59 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 15 10 2 1 27
60 บ้านหนองหงอก 15 6 5 3 26
61 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 15 3 3 2 21
62 บ้านตัง 14 10 6 3 30
63 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 14 9 9 5 32
64 บ้านเมืองน้อย 14 8 2 2 24
65 บ้านกอย 14 6 7 3 27
66 ธรรมรังษีวิทยา 14 2 5 0 21
67 บ้านครั่ง 14 2 2 1 18
68 บ้านฮ่องข่า 13 7 7 4 27
69 บ้านไผ่ 13 7 5 0 25
70 บ้านเมี่ยงแคนดวน 13 6 5 2 24
71 บ้านโกทา 13 6 1 0 20
72 บ้านจาน 13 4 6 2 23
73 บ้านหนองหว้า 13 2 2 1 17
74 อนุบาลศิลาลาด 13 2 1 1 16
75 บ้านพงพรต 13 1 2 1 16
76 บ้านทุ่ม 13 1 1 0 15
77 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 12 9 6 3 27
78 บ้านบุยาว 12 9 4 4 25
79 บ้านเมืองหลวง 12 6 1 0 19
80 บ้านจานแสนไชย 12 4 3 0 19
81 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 12 4 1 0 17
82 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 12 3 7 0 22
83 บ้านเมืองจันทร์ 11 8 5 2 24
84 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 11 7 4 3 22
85 บ้านคลีกลิ้ง 11 6 3 2 20
86 บ้านตาทอง 11 5 2 1 18
87 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 11 4 3 0 18
88 บ้านสามขา 11 3 5 6 19
89 บ้านโนนกลาง 11 2 3 0 16
90 บ้านผือ 10 10 9 5 29
91 บ้านดงแดง 10 7 4 1 21
92 บ้านสร้างเรือ 10 7 3 1 20
93 บ้านพอกหนองแข้ 10 6 2 0 18
94 บ้านกล้วยกว้าง 10 5 0 0 15
95 บ้านดงเค็งตู้ 10 4 2 0 16
96 บ้านโต่งโต้น 10 3 4 2 17
97 บ้านขะยุง 10 2 5 0 17
98 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 10 1 2 0 13
99 บ้านหนองเหล็ก 10 1 0 0 11
100 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 9 6 9 5 24
101 บ้านพลับฝางผักหม 9 1 2 1 12
102 บ้านสระภู 9 1 2 0 12
103 บ้านห้วย 8 9 3 1 20
104 บ้านโก 8 6 1 1 15
105 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 8 6 0 1 14
106 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 8 5 2 0 15
107 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 8 5 1 1 14
108 บ้านหนองม้า 8 4 1 1 13
109 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 8 3 3 0 14
110 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 8 2 0 2 10
111 บ้านจังเอิน 8 1 0 0 9
112 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 8 0 0 0 8
113 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 7 8 1 1 16
114 บ้านปะหละ 7 7 1 0 15
115 อุทุมพรวิทยา 7 6 3 2 16
116 บ้านหนองบ่อ 7 4 2 1 13
117 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 7 3 2 0 12
118 บ้านตลาดหนองเรือ 7 3 0 0 10
119 บ้านโนนตุ่น 7 3 0 0 10
120 บ้านดอนไม้งาม 7 2 4 2 13
121 บ้านโคกเมืองจันทร์ 7 2 4 0 13
122 บ้านหนองแปน 7 2 2 1 11
123 บ้านมะฟัก 7 2 2 0 11
124 บ้านนานวนหนองแคน 7 2 1 1 10
125 บ้านบึงหมอก 7 2 0 1 9
126 บ้านโนนลาน 7 1 1 0 9
127 บ้านจิก 7 1 0 3 8
128 บ้านน้ำอ้อมน้อย 7 1 0 1 8
129 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 7 1 0 0 8
130 บ้านไพรพะยอม 6 8 0 2 14
131 บ้านหนองกก 6 5 1 3 12
132 บ้านโคกหล่าม 6 4 1 2 11
133 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 6 4 1 0 11
134 บ้านปะอาว 6 4 1 0 11
135 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 6 3 1 0 10
136 บ้านหนองสำโรงน้อย 6 3 0 0 9
137 บ้านหนองโง้ง 6 2 3 1 11
138 บ้านปลาขาว 6 2 1 1 9
139 บ้านเชือก 6 1 4 0 11
140 บ้านมะยาง 6 1 2 1 9
141 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 6 1 0 0 7
142 บ้านบอนใหญ่ 6 0 2 2 8
143 บ้านโนนแดงโนนม่วง 6 0 1 0 7
144 บ้านหลักด่านหนองจอก 6 0 0 0 6
145 บ้านหนองผือ 5 4 2 0 11
146 บ้านท่าบ่อ 5 2 3 0 10
147 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 5 2 1 0 8
148 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 5 1 3 0 9
149 บ้านปะโด๊ะ 5 1 2 0 8
150 เกศเกล้าวิทยา 5 1 0 0 6
151 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 5 0 3 1 8
152 บ้านกระสังข์ 5 0 1 0 6
153 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 4 6 3 1 13
154 การกุศลวัดบ้านโดด 4 2 2 0 8
155 บ้านโดด 4 1 4 1 9
156 บ้านหอย 4 1 1 2 6
157 บ้านแขมโพนทอง 4 1 1 0 6
158 บ้านเปือยขาม 4 0 3 2 7
159 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 0 1 0 5
160 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 4 0 0 0 4
161 บ้านอะลาง 3 7 1 1 11
162 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 3 4 1 0 8
163 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 3 3 2 2 8
164 บ้านปราสาท 3 3 2 0 8
165 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 3 3 2 0 8
166 บ้านหนองน้ำขุ่น 3 1 2 1 6
167 บ้านกุง 3 1 1 0 5
168 บ้านหนองอาคูณ 3 1 1 0 5
169 บ้านหว้า 3 0 2 1 5
170 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 3 0 0 1 3
171 บ้านสะเดา 2 4 0 0 6
172 บ้านขวาว 2 2 2 0 6
173 บ้านกงพาน 2 2 1 1 5
174 บ้านโพธิ์ 2 1 2 0 5
175 บ้านทุ่งสว่าง 2 1 1 1 4
176 บ้านหนองลุงตาเกษ 2 0 1 0 3
177 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 2 0 0 0 2
178 บ้านโนนเค็ง 1 3 3 0 7
179 บ้านทัพส่วยหนองพอก 1 1 1 0 3
180 บ้านเขวา 1 1 0 0 2
181 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 4 2 3 6
183 บ้านโนนน้อย 0 2 1 2 3
184 บ้านหนองยาง 0 2 0 1 2
185 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 1 0 0 1
186 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 2 2 2
187 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 1 0
188 บ้านโพนเมือง 0 0 0 1 0
189 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0
รวม 2,452 935 535 266 4,188