เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่ โรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่
ระหว่างวันที่ 5 -10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศก.2 ที่ปรึกษา
2 นายสำราญ อุตสาหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.ศก. 2 ที่ปรึกษา
3 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษา
4 นางไพยวรรณ ลุนลา ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษา
5 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
6 นางนพรัตน์ ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
7 นายมนตรี ภูผาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน ที่ปรึกษา
8 นายสำราญ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางบุศรา เตรียมสติ ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางยุภาพร งามเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวสตรีรัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางธาริณี ประทุมขำ ครูโรงเรียนบ้านหนองหงอก คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางวัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์ ครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวปนัดดา พวงอก ครูโรงเรียนบ้านนาโนน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย ครูโรงเรียนบ้านเปือยขาม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางชัญญา พรมมะลิ ครูโรงเรียนบ้านมะฟัก คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวทองใส ยอดนิล ครูโรงเรียนบ้านนาโนน คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายกิตติกร สอนคำแสน ครูโรงเรียนบ้านตาโกน คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางอำนวย อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านเพียมาตร คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายรุ่งฟ้า ทองกลม ครูโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางธิดารัตน์ มีปิด ครูโรงเรียนบ้านตัง คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางอรวรรณ จันทะแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายศักดา บุญปัญญา โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกรรมการ
25 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต2 ประธานกรรมการ
26 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกรรมการ
27 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกรรมการ
28 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู รองประธานกรรมการ
29 นายอุดร จันทพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา รองประธานกรรมการ
30 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา รองประธานกรรมการ
31 นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา รองประธานกรรมการ
32 นายสมศักดิ์ ดวงนิล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเมืองหลวง รองประธานกรรมการ
33 นายประทีป เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพงพรต รองประธานกรรมการ
34 นายสำราญ เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว รองประธานกรรมการ
35 นายอุดร นางาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง รองประธานกรรมการ
36 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา รองประธานกรรมการ
37 นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถม รองประธานกรรมการ
38 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา รองประธานกรรมการ
39 นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา รองประธานกรรมการ
40 นายทองปัญญา โสระพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) รองประธานกรรมการ
41 นายสำราญ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
42 นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
43 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยะา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
44 นายสมศักดิ์ โกฏิยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
45 นายสุรชัย บัวส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กรรมการ
46 นายวิเชียร ทุมพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือก กรรมการ
47 นายสุนทร ปุณะปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการ
48 นายสมหวัง หลักบุญ ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก กรรมการ
49 นายสุริยา ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิน กรรมการ
50 นายพิเชษฐ์ อินทรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
51 นายศุภกิจ โนนสาย ผู้อำนายการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด กรรมการ
52 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
53 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
54 นายภิรมย์ สมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
55 นางธีร์ธุตา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
56 นายประภาส เกษามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า กรรมการ
57 นายสีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการ
58 นางสาววิชชุตา ไชยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขา กรรมการ
59 นางสาวนครเพชร สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ กรรมการ
60 นายสำราญ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
61 นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
62 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยะา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
63 นายสมศักดิ์ โกฏิยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
64 นายสุรชัย บัวส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กรรมการ
65 นายวิเชียร ทุมพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือก กรรมการ
66 นายสุนทร ปุณะปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการ
67 นายสมหวัง หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก กรรมการ
68 นายสุริยา ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิน กรรมการ
69 นายพิเชษ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
70 นายศุภกิจ โนนสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด กรรมการ
71 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
72 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
73 นายภิรมย์ สมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
74 นางธีร์ธุตา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
75 นายประภาส เกษามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า กรรมการ
76 นายสีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการ
77 นางสาววิชชุตา ไชยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขา กรรมการ
78 นางสาวนครเพชร สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ กรรมการ
79 นายสำราญ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
80 นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
81 นายวิฑูรย์ เสมอสาย ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
82 นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
83 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยะา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
84 นายถนอมศักดิ์ สมภาค ครู โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการ
85 นายสมชาย ตั้งตรง ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
86 นายสมศักดิ์ โกฏยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
87 นายวีระศักดิ์ บุญอุดม ครู โรงเรียนบ้านกงพาน กรรมการ
88 นายสุรชัย บัวส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กรรมการ
89 นายวีระพงษ์ พรหมคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ
90 นายวิเชียร ทุมพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือก กรรมการ
91 นายสุนทร ปุณะปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการ
92 นายสมหวัง หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก กรรมการ
93 นายสุริยา ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิน กรรมการ
94 นายพิเชษฐ์ อินทรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
95 นายศุภกิจ โนนสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด กรรมการ
96 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
97 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
98 นายภิรมย์ สมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
99 นางธีร์ธุตา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
100 นายสีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการ
101 นางสาววิชชุตา ไชยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขา กรรมการ
102 นางสาวนครเพชร สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ กรรมการ
103 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง กรรมการ
104 นายปฏิวัติ ขนวน ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย กรรมการ
105 นายทวีศักดิ์ ราษี ครูโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
106 นายสัมพันธ์ แก้วพรม ครูโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
107 นายวิชัย บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการ
108 นางวรางคณา นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น กรรมการ
109 นางสมจิตร แขมคำ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ/เลขานุการ
110 นางสมจิตร แขมคำ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ/เลขานุการ
111 นางสมจิตร แขมคำ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ/เลขานุการ
112 นายชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๒ กรรมการ/เลขานุการ
113 นางสารภี ธรรมบุตร ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
114 นางประภาศรี ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการ/เลขานุการ
115 น.ส.ถนอมศรี สีตะโกเพชร ครู โรงเรียนบ้านโกทา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
116 นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
117 นางสาวอุณารัตน์ สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
118 นายพิชัย ชูเส้นผม ครูโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
119 นางสาวอุณารัตน์ สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
120 นายพิชัย ชูเส้นผม ครูโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
121 นางสาวอุณารัตน์ สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
122 นายพิชัย ชูเส้นผม ครูโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
123 นายเจริญ บุญอุดม ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
124 นายพลกฤต ชัยสนาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
125 นางสาวสุมาลี สุหร่าย ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
126 นางสาวจารุภา ดาวเรือง ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
127 นางสุรางคนา รอดสุขโข ครูโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
128 นายสำราญ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 คณะกรรมการกองเลขานุการ
129 นางบุศรา เตรียมสติ ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) คณะกรรมการกองเลขานุการ
130 นางยุภาพร งามเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู คณะกรรมการกองเลขานุการ
131 นางวัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์ ครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง คณะกรรมการกองเลขานุการ
132 นางชัญญา พรมมะลิ ครูโรงเรียนบ้านมะฟัก คณะกรรมการกองเลขานุการ
133 นายทิวา ทรายทวีป ครูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38) คณะกรรมการกองเลขานุการ
134 นางพนัชกร รักษาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโท๊ะ คณะกรรมการกองเลขานุการ
135 นายวิสันต์ เข็มแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู คณะกรรมการกองเลขานุการ
136 นายณภัทร พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการกองเลขานุการ
137 นางสาววิภาวรรณ สารบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) คณะกรรมการกองเลขานุการ
138 นางสาวพรพิมล ใยเม้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 คณะกรรมการกองเลขานุการ
139 นางนิภารัตน์ ชะบา ครูโรงเรียนบ้านกอย คณะกรรมการกองเลขานุการ
140 นางสาวสตรีรัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ คณะกรรมการกองเลขานุการ
141 ดร.สมนึก แซ่อึ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 คณะกรรมการอำนวยการ/เลขานุการ
142 นายวิชัย พะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
143 นายวัฒนา โคตรเนตร ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
144 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
145 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
146 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
147 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
148 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
149 นางสาวสุพิชชา วงค์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
150 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต2 ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
151 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
152 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
153 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
154 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
155 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
156 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
157 นายนภดล เมืองประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
158 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
159 นายนิรันดร์ ทองสาย ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
160 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ประธานกรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
161 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี รองประธานกรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
162 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำ รองประธานกรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
163 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
164 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
165 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
166 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
167 นางสาวขนิษฐา คำด้วง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
168 นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
169 นางสาวธิดา ใจมั่น ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
170 นางนิสสรณื ทวีชาติ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
171 นายธนกร พันวัน ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
172 นางสาวสุพิชชา วงค์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
173 นางนันทิยา สังข์ขาว ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
174 นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
175 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
176 นายสิทธิพงษ์ วิลาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
177 นายราชวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
178 นายราชวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
179 นางสาวอุมาพร คำชะนาม ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
180 นางสาวปฏิญญา ถาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
181 นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
182 นางจันทรรัตน์ ดีใจ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
183 นางยาใจ สุนทรสารี ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
184 นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารี ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
185 นางลำดวน ขาวสะอาด พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
186 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
187 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
188 นางสุรดา พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
189 นายทิวากร แจ้งสว่าง ครูธุรการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสรุปและรายงานผลคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
190 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
191 นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง ครูโรงเรียนบ้านพะวร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
192 นายธนกร พันวัน ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
193 นายราชวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
194 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
195 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
196 นายทิวากร แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
197 นายทวีศักดิ์ สาลีพันธ์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
198 นางอัมพร โคมารัมย์ แม่บ้านโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
199 นายสิทธิพงษ์ วิลาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
200 นางสาวอุมาพร คำชะนาม ครูโรงเรียนบ้านพะวร ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
201 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
202 นางสาวปฏิญญา ถาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
203 นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
204 นางสาวสุพิชชา วงค์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
205 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
206 นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
207 นางอัมพร โคมารัมย์ แม่บ้านโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
208 นางสาวขนิษฐา คำด้วง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
209 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
210 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
211 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
212 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศก.2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
213 นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
214 นางสาวโชติกา ทบด้าน ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
215 นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
216 นางรสรินทร์ ดาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
217 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
218 นายประทีป เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงพรต รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
219 ดร.สุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
220 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
221 นายพีรชัย วงษ์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
222 นายวิชัย พะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
223 นายเกียรติณรงค์ คำโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
224 นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน คณะกรรมการอำนวยการ
225 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
226 นายมานิต ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด คณะกรรมการอำนวยการ
227 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ คณะกรรมการอำนวยการ
228 นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
229 นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล คณะกรรมการอำนวยการ
230 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน คณะกรรมการอำนวยการ
231 นายวันชัย ปักการะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ คณะกรรมการอำนวยการ
232 นายสุเทพ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน คณะกรรมการอำนวยการ
233 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง คณะกรรมการอำนวยการ
234 นายวีรเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด คณะกรรมการอำนวยการ
235 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน คณะกรรมการอำนวยการ
236 นายวิชาญ ชนะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโนน คณะกรรมการอำนวยการ
237 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน คณะกรรมการอำนวยการ
238 นายวันชัย ปักการะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ คณะกรรมการอำนวยการ
239 นายสำราญ เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ
240 นายประหยัด กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) คณะกรรมการอำนวยการ
241 นายสุริยา พรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) คณะกรรมการอำนวยการ
242 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู คณะกรรมการอำนวยการ
243 นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ
244 นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย คณะกรรมการอำนวยการ
245 นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการอำนวยการ
246 นายสันติ สีหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะหละ คณะกรรมการอำนวยการ
247 นายวิชาญ คำนึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ คณะกรรมการอำนวยการ
248 นายประสพโชค ภาคคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย คณะกรรมการอำนวยการ
249 นายสมทนงค์ อินทศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบาลอุทุมพรพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
250 ดร.ประจวบ วงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหงอก คณะกรรมการอำนวยการ
251 นายไทย ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะกรรมการอำนวยการ
252 นายพิชิต ชูลิขิต ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล คณะกรรมการอำนวยการ
253 นายสุเพียบ ทองนำ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือ คณะกรรมการอำนวยการ
254 นายเทพ ไชยเสนา ครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
255 นายสิริชัย บุญสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
256 นายประมวล สุขอ้วน ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
257 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เลขาคณะกรรมการอำนวยการ
258 นางสาววิไลวรรณ นธีนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยกาาร
259 นายสมทนงค์ อินทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยกาาร
260 นางสาวปิยะพร ทองสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยกาาร
261 นางสาววาจา แขมคำ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยกาาร
262 นายณัฐพงษ์ สิมมาทอง โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยกาาร
263 นางสาวนภัสภรณ์ ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยกาาร
264 นายศักดิ์ศรี สีสดดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดง กรรมการฝ่ายออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
265 นายพิเชษ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก กรรมการฝ่ายออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
266 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการฝ่ายออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]