::sp-ssk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นางนรินสุดา ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นางสาวหมิวดี วรรณวงษ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ทองคำฟูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
5. นางสาวปราณี นาครินทร์โรงเรียนบ้านขะยูงศิลป์(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ สายสินโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
3. นางบุญมี ีรองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงศิลป์(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นางวิทยา โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสมพร ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านตาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูงศิลป์(ขะยูงศิลป์ศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สมบัติโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางบานเย็น ชะบาโรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
4. นางพรรณวดี โตมากโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
5. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายวีรเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
2. นางสาวปรีดาพร รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
3. นางอายุวัฒน์ เพียรภูเขาโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างกรรมการ
4. นางทรงรัตน์ แซ่จึงโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นางนิภา ดวงแสงโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ งามล้วนโรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ คำนันต์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสนอง แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่าประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธรรมนิยมโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา งามโสมโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางวันยพัฒน์ สุตะพันธ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
5. นางสมจิตร นวลใสโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางเบญจพรรณ ภูผาทองโรงเรียนบ้านหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
3. นางอุไรจิต เสมอสายโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางยาใจ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
5. นางอุษาวลี แก่นจักรโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายจักรภพ ใสกระจ่างโรงเรียนบ้านบุยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ศิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
3. นางมะลิ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสกุล หมื่นสุขโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างประธานกรรมการ
2. นางวิไลพันธ์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
3. นางศรีอุบล ราชสมบัติโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
4. นางประยงค์ บุญประถัมภ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
5. นางศิวภรณ์ เกตุหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายประหยัด กองแก้วโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
3. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยา)กรรมการ
4. นางกลมลิวรรณ แก้วใสโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง หลักบุญโรงเรียนบ้านหนองหงอกประธานกรรมการ
2. นางมณี ประดับศรีโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)กรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันทะเต็มโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นางรัตนา ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
5. นายวิทยา พรหมทาโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
3. นางวารุณี พรหมคุณโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางวิราพร วงศ์จอมโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางอำนาจ นามวงศ์โรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นางวนัสดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางโสรญา โพธิ์งามโรงเรียนบ้านบึงหมอกกรรมการ
4. นางกองแก้ว ทองนำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
5. นายสุพรรณี เข็มทองโรงเรียนบ้านแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางเพ็ชรชลี ฤทธิ์เดชโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางสาวยุพาพร เกตุสินรังสรรค์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
5. นางสงบ สิงห์เขาภูโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ไชยโพธิ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
4. นางสาวพูนทรัพย์ ชื่นตาโรงเรียนอีหนบ้านขยูง(ขยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านปะโด๊ะประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ทองดีเลิศโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นางสาวปิยะทิพย์ โต๊ะเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งไชยกรรมการ
4. นางสาวศิริญญาพร พระศรีธรโรงเรียนบ้านาทุ่งกรรมการ
5. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายคงศักดิ์ มูลดับโรงเรียนบ้านไพรพะยอมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา อายุยืนโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นายอานัติ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางหนูไทย บุญหวาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ยิ่งใหญ่โรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางทัศนาพร สงวนบุญโรงเรียนบ้านยางเอือดประธานกรรมการ
2. นายพินิจ กำคำโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
3. นางพิมพ์ลดา สอนคำแสนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางวันนา อ่อนขาวโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางฉันทนา จำปาสุขโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมทนงค์ อินทศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ แจ้งสว่างครูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสรัญญา อบอุ่นครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
4. นางจิรัชยา บุญกันหาครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางพยอม หลักหาญครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางอรชร คำแปลครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสิรพจนา สีนวนจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลรองประธานกรรมการ
3. นางระวีวรรณ บุญปัญญาครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริมาศ พวงพินิจครูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
5. นางสุจิตรา อำนวยครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่กรรมการ
6. นายประมวล สุขอ้วนครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พรรษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)ประธานกรรมการ
2. ดร.ประจวบ วงษ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหงอกรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน พุมมาครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นางอุทัยวัลย์ คมประโคนครูโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
5. นางอรอุมา อินทาครูโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางอรนิตย์ น้ำจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ ชนะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโนนประธานกรรมการ
2. นายไทย ศรีสุระครูโรงเรียนบ้านก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางเฉวียง ศิริจันทร์ครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. ดร.อารีรักษ์ โพธิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
5. นางนารีรัตน์ อาษาราชครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
6. นางณัฐติยา สะเดาครูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
7. นางฉลวย ภาคคำครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
8. นางอรัญญา สูงเรืองครูโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย เชิงหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นางอริสา เมืองประทุมครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์ศุภา ออไธสงครูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นางนวลมณี คุณวาทีครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นายสุเนตร อำนวยครูโรงเรียนบ้านเห็ดผิ้งหนองก่ามกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญารัตน์ ไชยงามครูโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา สมบัติครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ปักการะสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ชูลิขิตครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภา ชมภูครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ แขมคำครูโรงเรียนบ้านไพรพะยอมกรรมการ
5. นายทองตัน อินธิปัญญาครูโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นางเพชรรัตน์ สีดำครูโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นางนงค์รักษ์ สวัสดิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
8. นางแสงเดือน เดิมทำรัมย์ครูโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
9. นางสุจิตรา อำนวยครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่กรรมการ
10. นางสาวสังข์วาล พรหมชาติครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสันติ สีหนาทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะหละประธานกรรมการ
2. นายกะมนต์ แก้วสมุทรครูโรงเรียนบ้านอีสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ อุ่นใจครูโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
4. นางอารี สระทองครูโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นายศิริชัย สงผัดครูโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
6. นางวาสนา แท่นแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
7. นางจันทิมา อินทร์ตาครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
8. นางสิริรักษ์ สองบุญครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดงประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ หลักหนองจิกครูโรงเรียนบ้านสะเดารองประธานกรรมการ
3. นายเกษม ชัยบำรุงครูโรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อาจสาลีครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายภิรมย์ พรหมทาครูโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ จันทร์เทศครูโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
7. นางสาวเสาวนีย์ สลุงใจดีครูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ คำนึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายศรีประสิทธิ์ คำพิหล้าครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นายทินกร บุญสาลีครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นางวนัสสุดา เจตนาครูโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
5. นางสาวพรนรินทร์ โสภาพครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ ขันติวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประหยัด กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)ประธานกรรมการ
2. นายสิริชัย บุญสิงห์ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินทร์ตาครูโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
4. นางสุกัญญา ดาวเรืองครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
5. นางสาวอาภารี ยืนยงค์ครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
7. นางสาวนภัสภรณ์ ทองแท้ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
8. นางสาวบังอร แหวนหล่อครูโรงเรียนบ้านหว้านรัฐราษฎร์นุกูลกรรมการ
9. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต บรรเทาครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กรองประธานกรรมการ
3. นายเชาว์ เอี่ยมทองครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรางคณา กระสังข์ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
5. นางพุธกานต์ ถาวรครูโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสุวรรณี สุนทรธีรกุลครูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
7. นายสำราญ วงศ์จอมครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
8. นางสาวผุสรารัตน์ ชัยภาครูโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
9. นางสาวมยุรี ชาภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองโง้งกรรมการ
10. นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุขครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ อรรคบุตรครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนประธานกรรมการ
2. นางคัคนานต์ บรรเทาครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญ์วราพร ใยคำครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา ทองปานครูโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
5. นางสาววาสนา แดงบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
6. นางสาวกฤตยา สอนศรีครูโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
7. นายสุเทพ นามบุตรครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
8. นางผกามาศ โกฏแสนครูโรงเรียนบ้านกอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายสุเพียบ ทองนำครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา เหลื่อมนอกครูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดรองประธานกรรมการ
3. นางนงค์รักษ์ สวัสดิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นางปาริชาติ หลักเพชรครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
5. นางสาวธนิษฐา แจ่มศรีครูโรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา สมบัติครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
7. นางวรรษมน อารีย์ครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
8. นางเทพอวยชัย ลุนไธสงครูโรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)กรรมการ
9. นางนฤมล แดงเดื่อครูโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
10. นางอุมาพร สุวรรณดีครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค ภาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นายเทพ ไชยเสนาครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางอรนิตย์ น้ำจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางยุพิน ดำคำครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร2(บ้านหนองศาลา)กรรมการ
5. นางเกสราณี แสงดวงตาครูโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
6. นายวัชชิระ บุญปัญญาครูโรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)กรรมการ
7. นายสิทธิพงษ์ สุขเสริมครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ โชติรัตนากูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
9. นางสาวเยาวภา ดวงไชยครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ ทองสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุขครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายศุภณัฐ งามศรีครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
5. นางนิภาพร พิมพ์สังกุลครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
6. นางณัฐชนันท์พร ศรีจังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
7. นางสาวณัฐธิดา ไชยโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
8. นางสาวพรสวรรค์ จันดาครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
9. นางสาวนริศรา สาธุภาคครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางอรชร คำแปลครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ แซวรัมย์ครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นายเชษฐา คำพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางฉลวย ภาคคำครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นางสาวกานต์ธีรา มะโนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
7. นายเอกรัฐ เหลื่อมนอกครูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
8. นางอุทัยวัลย์ คมประโคนครูโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบุศรา เตรียมสติโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ อุสายโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางศิรินภา อุทุมโรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการ
4. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฏร์นุกูล)กรรมการ
5. นางนิภารัตน์ ชะบาโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
6. นางวรรณภา พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
7. นางสาวธัญรดา อาจหาญโรงเรียนบ้านดงแดงกรรมการ
8. นางนิภาดา มุกดาดีโรงเรียนบ้านเกิ้ง(อส.พป.37)กรรมการ
9. นางประภาภรณ์ ไพบูลย์มั่นคงโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
10. นางหนููพิน ธรรมนิยมโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอัญชุลี หลอดคำโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ภูผาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แก่นจักรครูโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
3. นางชลชนก หินพรายครูโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
4. นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นางผุดผ่อง เสาร์ศิริครูโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ วันทาครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางส่องศรี ชูลิขิตโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
2. นางวาสนา พิมพะธรรมโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางสาวชนกนันท์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยกรรมการ
4. นางธาริณี ประทุมขำโรงเรียนบ้านหนองงอกกรรมการ
5. นางราตรี สุพิมพ์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
6. นางสาวสุทธิดา พันธ์งามครูโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทเขตโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
8. นางสาวรัชดาภรณ์ บัวพันธ์โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดดกรรมการ
9. นางเนียรนิภา พวงมะเทศโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
10. นางสาวอภิสรา สาสังข์โรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
11. นางอำนวย อาจสาลีโรงเรียนบ้านเพียรมาตรกรรมการ
12. นางสาวปนัดดา พวงอกครูโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
13. นางวัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใส ยอดนิลครูโรงเรียนบ้านนาโนนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัก จันทร์กีรติกุลครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นางสุพิชฌาย์ เชื้อทองครูโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ปะนาโทครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
5. นางสุรางคนา รอดสุขโขครูโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
6. นางจิราพร พรหมทาครูโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
7. นางสาววิมาลา พิมพ์แก้วครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาคร ลาลีโรงเรียนบ้านดอนไม้งามประธานกรรมการ
2. นายนิรันต์ สาสังข์โรงเรียนบ้านนานวลหนองแคนกรรมการ
3. นางสมศรี แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางเสนาะดี ศรีมูลโรงเรียนเปือยขามกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนบ้านมะฟักกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ทีน้ำคำครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญธิดา อินนอกครูโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายกิตติกร สอนคำเสนครูโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางรัชนีกร คงคูณครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดงประธานกรรมการ
2. นางวราภา พิลลัยครูโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
3. นางรัตนา ทรายทวีปครูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38)กรรมการ
4. นางทวีวงศ์ ทาริยะอินทร์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
5. นางอาทิตยา พรหมศรีครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนรินทร์ นับนิจย์ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร คงคูณครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางอาทิตยา พรมศรีครูโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นางนางรัตนา ทรายทวีปครูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38)กรรมการ
5. นางวราภา พิลัยครูโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางชัญญา มะลิครูโรงเรียนบ้านมะฟักประธานกรรมการ
2. นายสุเพียบ ทองนำครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
3. นางเกษมณี โคตรทารินทร์ครูโรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
4. นางสาทอน สังข์ขาวครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี บุญประภาศรีครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเชือกกรรมการ
6. นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อยครูโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
7. นางประยูร ลำยงหอมครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา ปิยะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ ทาริยะอินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายรินทอง ศรีมูลครูโรงเรียนบ้านเปือยขามประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สุริเทศครูโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นายสมยศ สมนึกครูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นายวาท ทรงอาจครูโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยกรรมการ
5. นายสมเกียรติ ทองใจครูโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
6. นายพิชิต ลิขิตครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
7. นายไชยยนต์ สีหาอาจครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
8. นางสาวอุไรรัตน์ ศิลาภัยครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิสันต์ เข็มแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
10. นางสาววารินี โตยะบุตรครูโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
11. นางสาวพนิดา เย็นใจครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
12. นายประสาท จันทนาครูโรงเรียนบ้านสำโรงวิทยาราษฎร์กรรมการ
13. นายทิวา ทรายทวีปครูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางยุพา สินศิริครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
3. นางบัญชา พรหมทาครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางเทพอวยพร ลุนไธสงครูโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
5. นายกิตติชัย จันทร์แจ้งครูโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
6. นายธวัชชัย หล้าธรรมครูโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ ขาวสะอาดครูโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
8. นายนพดล สอนโกษาครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
9. นายวีระยุทธ จิตจงเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
10. นายสันติภาพ เทพบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
11. นายสุวิทย์ ไขยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสงวน เชื้อทองครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ พรรณนาครูโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
3. นายสุพิชญ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นางยุภาพร งามเจริญครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสาวไม้หวาย อุสาหะครูโรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
6. นายวิทยายน บุญยะศักดิ์ครูโรงเรียนอุทุมพรวิทยากรรมการ
7. นายกฤษณา เพิ่มพูนครูโรงเรียนบ้านครั่งกรรมการ
8. นายณัฐภูมิ บัวส่องครูโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษชัย จารย์คูณครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ สมใจครูโรงเรียนอุทุมพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณทิพย์ มีพันธ์ครูโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
3. นายสนทยา เดิมทำรัมย์ครูโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
4. นายณภัทร พิมพ์ทองครูโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)กรรมการ
5. นางละเอียด พงษ์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายทำนอง วงศ์จอมครูโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุวิจักขณ์ กระแสโสมครูโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางทองใส ยอดนิลครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายสารทสุข ทรงพระครูโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยกรรมการ
4. นางพนัชกร รักษาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
5. นายธีรวัตร แก้วอุดมครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
6. นายดนัย พันธ์ขาวครูโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรำไพ พวงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แรงรอบครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ แก้วหาญครูโรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วงค์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์อ่อนครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
3. นางขนิษฐา แก้วละมุลครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย บัวทองครูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สังขรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสีลา มะเค็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ชมพูเทพครูโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นางอัญวีณ์ สารฉัตรภิรมย์ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพัฒนศักดิ์ ชะบาครูโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นางธนพร ศรีละพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประหยัด กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)ประธานกรรมการ
2. นางลำธาร มาพบครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางนิธินาถ เรืองนามครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิฤมล จันทนาครูโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามครูโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ สพป.ศก2ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ราษีครูโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
3. นางสาวอุไรลักษณ์ ตนัยศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางวรางคณา นางวงค์ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ ขนวนครูโรงเรียนบ้านอีสร้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชระพล ปราบภัยครูโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ บุญศลครูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประสบโชค ภาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ศาลาครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ แก้วพรมครูโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุพล สุพิมพ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายทองเปรม ศรีโพนทองครูโรงเรียนบ้านโคกหล่ามประธานกรรมการ
2. นายสงวน จังอินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
3. นายชลธาร ศิริโสตร์ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนฤมล แดงบุญเรืองครูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจครูโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการ
3. นายสุทิน เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
4. นางสาวปุณณดา จิระจงวัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงครูโรงเรียนบ้านดงแดงประธานกรรมการ
2. นางเสน่หา หารไชยครูโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการ
3. นางอำพร วังเอกครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นางชนัญชิดา ภานันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี จันทศิลาครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วประธานกรรมการ
2. นายนิรันทร์ สาสังข์ครูโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนกรรมการ
3. นางสุพรรณี ปัดชาครูโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
4. นางหนูพิน ธรรมนิยมครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอุบล สีหะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นางดาริกา ทีพารัตน์ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
3. นางทองใส สามยอดครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางบุญกอง น้อยพรมครูโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
5. นางพุทธชาติ ไชยสุนทรครูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางผานิต ธรรมบุตรครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ครูโรงเรียนบ้านอีหล่ำกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ สายสาครูโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
4. นางสุนันทา จันทบุตรครโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
5. นางวรันธร ทองสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมัทนา ประจำครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
2. นางกตัญชลี ปิตะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ มะรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นางเปรมฤทัย เกี้ยวไธสงครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายทองภาพ ดาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบบ้านสระภูประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาโรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
3. นางสาววาสนา กะตะศิลาครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายภัทรศักดิ์ มนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ชูเลิศครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นางพยอม หลักหาญครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางมณีวรรณ ศรีหวาดครูโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนายแสง สีโสมโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายพิสันต์ ศรีคำภาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
3. นายเอกอนันต์ สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
4. นางสาวบังอร ศรีคำภาโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูลกรรมการ
5. นายประหยัด นิลโชติโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
6. นายปฏิภาณ พุทธวงษ์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการ
7. นางสาววฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนโท๊ะ กรรมการ
8. นายอนันต์ ดาแก้วโรงเรียนบ้านโนนลาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายแสง สีโสมโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายพิสันต์ ศรีคำภาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
3. นายเอกอนันต์ สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
4. นางสาวบังอร ศรีคำภาโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นายประหยัด นิลโชติโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
6. นายปฏิภาณ พุทธวงษ์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการ
7. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนโทะ กรรมการ
8. นายอนันต์ ดาแก้วโรงเรียนบ้านโนนลาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ ชนะบุตรโรงเรียนบ้านนาโนนประธานกรรมการ
2. นายประสาท จันทนาโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร)กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประดับศรีโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ
4. นายสมยศ ไชยโยธาโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
5. นายทองมา สมพันธ์โรงเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ คำแสนโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
7. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ชนะบุตรโรงเรียนบ้านนาโนนประธานกรรมการ
2. นายประสาท จันทนาโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร)กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประดับศรีโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายสมยศ ไชยโยธาโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
5. นายทองมา สมพันธ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
7. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ ชนะบุตรโรงเรียนบ้านนาโนนประธานกรรมการ
2. นายประสาท จันทนาโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร)กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประดับศรีโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายสมยศ ไชยโยธาโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
5. นายทองมา สมพันธ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
7. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ชนะบุตรโรงเรียนบ้านนาโนนประธานกรรมการ
2. นายประสาท จันทนาโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร)กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประดับศรีโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายสมยศ ไชยโยธาโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
5. นายทองมา สมพันธ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
7. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปริญญา โนนกองโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมชัย กะตะศิลาโรงเรียนโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นายสังเวียน จันโทโรงเรียนโรงเรียนบ้านแต้ชะบา กรรมการ
4. นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงขาม กรรมการ
5. นายสุพิษญ์ ไชยงามโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
6. นางสาวศุภศรี ดวงแสงโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาววิชชุตา ไชยราชโรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรงประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ทองแท้โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กรรมการ
3. นายทองใส อินทร์ทองโรงเรียนบ้านอีสร้อย กรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(หนองศาลา)กรรมการ
5. นายบุญเลิศ โนนสูงโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
6. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นายสมทนงค์ อินทศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ราศรีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางอวยพร สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่าประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
4. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางลลนา บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
3. นางอวยพร สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
4. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชาญ คำนึงโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายกฤตวิทย์ มีบุญโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
3. นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
4. นางสาวอรทัย เสาวยงค์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
5. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวม่านฟ้า ศาลาน้อยโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาดประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ บุญปัญญาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์โรงเรียนแต้มะหลี่กรรมการ
4. นายอุดม ลาลีโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
5. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางภคกร พรมศักดิ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายโชค พรหมคุณโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางลลนา บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายตรีภพ สีดาโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ พวงคำโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นางลลนา บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
5. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นางอวยพร สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
4. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายตรีภพ สีดาโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
4. นายโชค พรหมคุณโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
6. นางวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายตรีภพ สีดาโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
3. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
4. นายมาณพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายมาณพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพิชิต รัตนโสภาโรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมวประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
4. นางศิราภรณ์ ราศรีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกท่าประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรีทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางทองมี หารไชยโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายพัฒนศักดิ์ ชะบาโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นายอำพล บุญรองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นายธัชธรรม์ ทองเลิศโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
7. นางศศิวิมล โสมาลีย์โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกท่าประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรีทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางทองมี หารไชยโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายพัฒนศักดิ์ ชะบาโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นายอำพล บุญรองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นายธัชธรรม์ ทองเลิศโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
7. นางศศิวิมล โสมาลีย์โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดีโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศุภรดา เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นางนิธินาถ เรืองนามโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวินัฎฐา สิงห์เทพโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
5. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
6. นายวิชัย บัวทองโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดีโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศุภรดา เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นางนิธินาถ เรืองนามโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวินัฎฐา สิงห์เทพโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
5. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
6. นายวิชัย บัวทองโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ราชธานีโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางกุลปรียา แก้วศรีหาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายมนตรี หลักหาญโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ราชธานีโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางกุลปรียา แก้วศรีหาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายมนตรี หลักหาญโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นายสุรพล ราชธานีโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นายมนตรี หลักหาญโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางกุลปรียา แก้วศรีหาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
7. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นายสุรพล ราชธานีโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นายมนตรี หลักหาญโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางกุลปรียา แก้วศรีหาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
7. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายก้านแก้ว พันอินทร์โรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี แพงมาโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ภิมุขโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
4. นางจิตติมา นาใจคงโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายก้านแก้ว พันอินทร์โรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี แพงมาโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ภิมุขโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
4. นางจิตติมา นาใจคงโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายก้านแก้ว พันอินทร์โรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ภิมุขโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
3. นางสาวราตรี แพงมาโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
4. นางจิตติมา นาใจคงโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายก้านแก้ว พันอินทร์โรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นางวาสนา นิยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวราตรี แพงมาโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ภิมุขโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
5. นายนคร ช่างไชยโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่งกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นางจิตติมา นาใจคงโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นางชรินรัตน์ อินทพันธ์โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
5. นางอรนุลักษ์ จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นางชรินรัตน์ อินทพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
5. นางอรนุลักษ์ จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นายจำรููญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นางชรินรัตน์ อินทพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
5. นางอรนุลักษ์ จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นางชรินรัตน์ อินทพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
5. นางอรนุลักษ์ จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้ราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอุบลวรรณ คุณมาศโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นางธัญญาพร ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
4. นางดวงมณี ไชยสนามโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
5. นางมาลินี ไชยงามโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ คุณมาศโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นางธัญญาพร ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
4. นางดวงมณี ไชยสนามโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
5. นางมาลินี ไชยงามโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสอาด เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา ลาภจิตรโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นางสาวลิชรภรณ์ วงศ์วรรณาโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสอาด เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา ลาภจิตรโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นางสาวลิชรภรณ์ วงศ์วรรณาโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ระย้าทองโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางสาวธัญญธร รัตนวันโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ระย้าทองโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางสาวธัญญธร รัตนวันโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอรุโณทัย ยุคตะวันโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางวันทนา สมภาคโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพร)กรรมการ
4. นางสาวปาลิดา เพิ่มผลโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางรุ้งระวี อินทร์ทองโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรุโณทัย ยุคตะวันโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางวันทนา สมภาคโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพร)กรรมการ
4. นางสาวปาลิดา เพิ่มผลโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางรุ้งระวี อินทร์ทองโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
3. นางสุวรรณศรี จำปีโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
4. นางวรันทร ใจนวลโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ทบด้านโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
3. นางสุวรรณศรี จำปีโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
4. นางวรันทร ใจนวลโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ทบด้านโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)รองประธานกรรมการ
3. นายสุพรรณ รอดสุขโขโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นางดำเนิน ใยโทโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางสาคร อุคำโรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
6. นางเฉลา ยอดเพ็ชรโรงเรียนชุมชนหนองคูกรรมการ
7. นายกิตติพันธ์ บุดดาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
8. นางฐานิกา พรหมทาโรงเรียนชุมชนหนองคูกรรมการ
9. นายพิเชษฐ์ ไชยก้งโรงเรียนบ้านอิหนาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหมประธานกรรมการ
2. นางธีรนุช พุกซื่อตรงโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทนาวรรณ เสียงสำนวนโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐินันท์ สุโพธิ์โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
5. นางสาวระเบียบ สอนบุญทองโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
6. นางนันทพัช จันทำโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
7. นายทศพร ศรีละพันธ์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
8. นางสาวธนิษฐา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
9. นางจิราถรณ์ เถาว์โทโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
10. นางสาวปาจรีย์ พรหมศรีโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
11. นางสุฤดี อาจสาลีโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
12. นางสาวอาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสุมิตตา พวงศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ วรรณวงษ์โรงเรียนบ้านโจดม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา พันธ์ขาวโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
4. นางสาวอุณารัตน์ สอนศรีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นายศิริสันต์ มณีนิลโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวโชติกา บุญเนตรโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
7. นางสาวยุพารัตน์ แก้ววงษ์โรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
8. นายวัฒนา เจียงวงศ์โรงเรียนอุทุมพรวิทยากรรมการ
9. นางสาวสิตาภัชญ์ โถทองโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอุดร จันทพรมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา ไพศาลผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นรองประธานกรรมการ
4. นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ สุมาโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งกรรมการ
6. นายพิชยา มุกดาดีโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
7. นายสุพัฒน์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการ
8. นายดิเรก บุตรจินดาโรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
9. นางสาวปิยะพร ไชยเสนาโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางนันทนัช จันทำโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
11. นายธีรวุฒิ ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายณัฐชัย เชิงหอมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรจนา ขอร่มผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองกกรองประธานกรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ช้อยชดผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคูสระรองประธานกรรมการ
5. นายสุธรรม คชพันธ์โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
8. นางสาววาสนา กตะศิลาโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
9. นายสมพงษ์ สังข์วังโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
10. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
11. นายพลกฤต ชัยสนามโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
12. นายวิฑูรย์ เสมอสายข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
13. นายพานิช คนขยันโรงเรียนบ้านหนองงอกกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวถนอมศรี สีตะโกเพชรโรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ดวงนิลผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเมืองหลวงประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นายประสาน มั่นคงข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายประสาท ประนมข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายถนอมศักดิ์ สมภาคโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายสุทัศน์ แซวรัมย์โรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
9. นายสังเวียน จันโทโรงเรียนแต้ชะบา(อสพป.38)กรรมการ
10. นายทองสา แสงสิงห์โรงเรียนแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
11. นายวีระชัย ดวงธนูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
12. นายวรวิทย์ ศรีจักรโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
13. นายทองปัญญา โนนสูงโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
14. นายไพบูลย์ เหล็กดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
15. นายเจริญ บุญอุดมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
16. นายทวีศักดิ์ ผักไหมโรงเรียนบ้านกระสังข์กรรมการและเลขานุการ
17. นายสุบรรณ แก้วฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอุดร นางามผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแขมโพนทองประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ ธรรมแสงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านค้อกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนาพร สงวนบุญผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยางเอือดรองประธานกรรมการ
4. นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองโง้งรองประธานกรรมการ
5. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นายทรงพล สำนักโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
7. นางหนูพิน ธรรมนิยมโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
8. นายธิพัชศกร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
9. นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายอุดร นางามผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแขมโพนทองประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ ธรรมแสงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านค้อกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนาพร สงวนบุญผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยางเอือดรองประธานกรรมการ
4. นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองโง้งรองประธานกรรมการ
5. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นายทรงพล สำนักโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
7. นางหนูพิน ธรรมนิยม โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
8. นายธิพัชศกร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
9. นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์เรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พวงคำผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
4. นางวัชรี เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นายสุขเกษม มืดทัพไทยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประทีป เพ็งแจ่มผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพงพรตประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สมบัติโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสายชล ท่าโพธิ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นางกองแก้ว ทองนำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ เข็มโคตรโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งกรรมการ
6. นางสาวจันทิมา ดวงมาลาโรงเรียนตังกรรมการ
7. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
8. นางชารินี บัวจูมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองปัญญา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
5. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
6. นางกาญจนา ทองดีเลิศโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
7. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
8. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
9. นางสาวบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยุง(ขะยูงศิลป์)กรรมการ
10. นางบานเย็น ชะบาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา สมบัติโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
12. นางนันทนา จำปาสุขโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวรัชยา ประจำผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสร้างเรือประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ อิ่มวุฒิโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
6. นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นางนิตยาภรณ์ คันศรโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางฉวี สุริโยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ บัวพันธ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอีสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร คงทองโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
4. นางวันนา อ่อนขาวโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
6. นางอุไรลักษณ์ ตนัยศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประภาส เกษามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บุญราชโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางกฤษฏาพร บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นางสาวศิตานันท์ พรมณีโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษ อินทฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางอมราวดี ด่านลีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นายเจริญ ศรีธรโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
4. นางสาวมนต์ทิพย์ ศรีบูรณ์โรงเรียนบ้านขนวนศรีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายอาธร วิมลสุขโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายโกวิท เนื้อนวลโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภัทรศักดิ์ มนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
3. นางสาวยุภาวรรณ จวงพันธ์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง หลักบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอกประธานกรรมการ
2. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แก้วภักดีโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ วงศ์คำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา งามแสงโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นางลักขณา สุขอ้วนโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
4. นายอรุณศักดิ์ จันทโชติโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค ภาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นายเกตพง ไชยเกตุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายวิสันต์ เข็มแก้วโรงเรียนหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวรจนา ขอร่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายวิสันต์ เข็มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ครองยุทธโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
5. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านสระภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ปุณะปรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี สีสดดีโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
3. นายพิชัย ชูเส้นผมโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ชนะงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายอาธร วิมลสุขโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายศิริสันต์ มณีนิลโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนครเพชร สิงห์คำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศิตานันท์ พรมณีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ พิสัยโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ สมทองผู้อำนวยการรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายประทีป บุญเสริมโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สาลาโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นางนันทิยา พรหมทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะประธานกรรมการ
2. นายรุจิภาส คำแก้วโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
3. นางสาวพิทยาภรณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายนิรันดร์ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะกรรมการ
5. นางสาวเยาวภา ดวงไชยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา พรหมทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะประธานกรรมการ
2. นายรุจิภาส คำแก้วโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
3. นางสาวพิทยาภรณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายนิรันดร์ แท่นแก้วโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะกรรมการ
5. นางสาวเยาวภา ดวงไชยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ดวงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอินประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายภาณุ พุฒพวงโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะกรรมการ
5. นายเลิศพงษ์ ศรีเกษโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ดวงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอินประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายภาณุ พุฒพวงโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะกรรมการ
5. นายเลิศพงษ์ ศรีเกษโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นางนันทิยา พรหมทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภารี ยืนยงค์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายวิจารย์ อาจสาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ ราศรีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา พรหมทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภารี ยืนยงค์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายวิจารย์ อาจสาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ ราศรีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นางพิณยา ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สงผัดโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ วงศ์คำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุงกรรมการ
4. นางอำพร วังเอกโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นางพิณยา ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สงผัดโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ วงศ์คำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุงกรรมการ
4. นางอำพร วังเอกโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ สายสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
3. นายวิชัย พุทธวงค์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นายอนันต์ ดาแก้วโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย บัวส่องผู้อำนวยการโรงเรียนแสงเมืองแคนประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ แก้วใสย์โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ปักการะสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
3. นายบุญจง ศรีเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายเอกรัฐ เหลื่อมนอกโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โหง่นคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวรำเพย จังอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
3. นายสุภาพ อำนวยโรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายพินิจ คำดำโรงเรียนฮ่องข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางฉวี สุริโยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา บัวพันธ์โรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
3. นางจันทิมา อินทร์ตาโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นางสุวัลรีย์ เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววิชชุตา ไชยราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขาประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ลาเตโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ บุญเฟื่องฟูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญยัง บุรุษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชฎาพร ชำนาญโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางจงจิต พร้อมญาติโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ พวงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชฎาพร ชำนาญโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญล้อม ทองอาบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งประธานกรรมการ
2. นายสังวาลย์ ผงกุลาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
3. นายแสวง อินตะนัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โกฏิยี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นางปิลันธนา โต๊ะสิงห์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นางสาวภาวินี เครือวงศาโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณี ค่ำคูณโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นางอดุลย์ ศรเพชรโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
4. นางอำพร วังเอกโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางสุนารี พรหมคุณโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
3. นางผกามาศ โกฏแสนโรงเรียนบ้านกอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นางสาคร อุคำโรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทุมพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือกประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
3. นางศิริพร เศรษฐบุตรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล บัวบาลโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายสีลา มะเค็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ใจดีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อารีย์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ หนองเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดดประธานกรรมการ
2. นางมณี ประดับศรีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นางจิราวรรณ เลขลบโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นาง ลันดร เชื้อแน่นโรงเรียนบ้านสระภูกรรมการ
4. นางพรนิชา นรสารโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธีร์ธุตา บุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นางชิดหทัย บัวพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
3. นางพัฒนา กันทะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายกว้าง ผลสุขครู โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางสุภาพรรณ สุนทรครู โรงเรียนบ้านปะโด๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางวันดี สงวนแก้วครู โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร จันทาครู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ แก้วคำครู โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
6. นางศศิธร นิยมครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นางสาวนุชรี ผู้มีสัตย์ครู โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
8. นางอรนุช นนท์ตาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
9. นางกาญจนา ประถมบุตรครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยกรรมการ
10. นางสาววาจา แขมคำครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
11. นายอรุณ พรหมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันที่ปรึกษา
12. นายบุญยัง บุรุษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณที่ปรึกษา
13. นายนิรันดร์ ทองสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกนที่ปรึกษา
14. นายวันชัย ปักการะสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ที่ปรึกษา
15. นายวีรวัฒน์ ธรรมแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพงที่ปรึกษา
16. นายภูวภัณธ์ ยุคตะวันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศลที่ปรึกษา
17. นายวีรเดช บุญเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดที่ปรึกษา
18. นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ที่ปรึกษา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรุจิรา ศรียันต์ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสาวเอรินทร์ แสวงสายครู โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร หวะสุวรรณครู โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
4. นางทองสี เมืองแสนครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ มะณีล้ำครู โรงเรียนบ้านกล้วยกว้างกรรมการ
6. นางสาวศุภศิริ ไชยโยครู โรงเรียนบ้านห่องวารีฯกรรมการ
7. นางสาวรัตวลี ทองคำครู โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
8. นางบุษรินทร์ พรหมคุณครู โรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
9. นางอิสรีย์ สกุณีธีรภรณ์ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
10. นางเอมอร สำราญครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
11. นายสุวิทย์ สมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยที่ปรึกษา
12. นายมานิต ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดที่ปรึกษา
13. นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ที่ปรึกษา
14. นายเกียรติณรงค์ คำโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ที่ปรึกษา
15. นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ที่ปรึกษา
16. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปนที่ปรึกษา
17. นายสุเทพ ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ที่ปรึกษา
18. นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ที่ปรึกษา
19. นางสาววิไลวรรณา นธินามศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ที่ปรึกษา

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผูู้้อำำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นายพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชัยวงค์ครูโรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
5. นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
6. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชัยวงค์ครูโรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
5. นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
6. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชัยวงค์ครูโรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุุนทรวารีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
5. นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
6. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชัยวงค์ครูโรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
5. นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
6. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชัยวงค์ครูโรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
5. นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
6. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสกุล หมื่นสุขผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยกล้วงประธานกรรมการ
2. นายวิมลศักดิ์ ลาลุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวารองประธานกรรมการ
3. นางเยาวภา ดาสันทัดครูโรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นางสุนันทา จันทบุตรครูโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
6. นายสำราญ บุญธรรมครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนาพร สงวนบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเอียดประธานกรรมการ
2. นายเสรี อุตสาหะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูงรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางอุบล สีหะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเพยมาตกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พวงคำครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
6. นายปิระดิษฐ์ คล้ายสงครามครููโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บุญรองครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสมยง ทองเลิศครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาครูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางวรัชญา ประจำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นางนิสสรณ์ ทวีชาติครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บุญรองครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสมยง ทองเลิศครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาครูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางนิสสรณ์ ทวีชาติครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บุญรองครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสมยง ทองเลิศครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาครูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางนิสสรณ์ ทวีชาติครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดงรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินตาครูโรงเรียนบ้านยางเอียดกรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาครูโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ เรืองมณีนพครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดงรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินตาครูโรงเรียนบ้านยางเอียดกรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาครูโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาผู้อำนวยโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดงรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินตาครูโรงเรียนบ้านยางเอียดกรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาครูโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดงรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินตาครูโรงเรียนบ้านยางเอียดกรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาครูโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาผูอำนวยการโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดงรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินตาครูโรงเรียนบ้านยางเอียดกรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาครูโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดงรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินตาครูโรงเรียนบ้านยางเอียดกรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาครูโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชิด ประดาห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกอนันต์ สมภาคครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ธรรมนิยมครูโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุพรรณี เข็มทองครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ชูเลิศครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชิด ประดาห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกอนันต์ สมภาคครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ธรรมนิยมครูโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุพรรณี เข็มทองครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ชูเลิศครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชิด ประดาห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกอนันต์ สมภาคครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ธรรมนิยมครูโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุพรรณี เข็มทองครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ชูเลิศครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชิด ประดาห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกอนันต์ สมภาคครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ธรรมนิยมครูโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุพรรณี เข็มทองครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ชูเลิศครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายการันยภาส เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายคงศักดิ์ มูลดับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรพยอมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประยูร สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทะประธานกรรมการ
2. นายนราดร บุตรสันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชยรองประธานกรรมการ
3. นางสมปอง อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายการันยภาส เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายคงศักดิ์ มูลดับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรพยอมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประยูร สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทะประธานกรรมการ
2. นายนราดร บุตรสันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชยรองประธานกรรมการ
3. นางสมปอง อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายการันยภาส เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายคงศักดิ์ มูลดับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรพยอมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประยูร สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทะประธานกรรมการ
2. นายนราดร บุตรสันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชยรองประธานกรรมการ
3. นางสมปอง อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสาวศุภศรี ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประภาส สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสุดใจ สุบินทร์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวศุภศรี ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประภาส สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสาวศุภศรี ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประภาส สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสุดใจ สุบินทร์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวศุภศรี ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ขอร่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีพร คุณมาศครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
5. นายสุพจน์ หล้าธรรมครูโรงเรียนบ้านทุ่มกรรมการ
6. นางศิริสุดา เย็นสมุทรครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวลหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ ขันธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์ครููโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางรุจิ ไชยปัญญาครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางศุณิษา สุพรมครูโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสาวจารุภา ดาวเรืองครููโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ขันธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวลหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ ขันธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางรุจี ไชยปัญญาครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางศุณิษา สุพรมครูโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสาวจารุภา ดาวเรืองครูโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางวิจิตร ศรีสุรักษ์ครูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)รองประธานกรรมการ
3. นางบุญยงค์ สิงห์ชฎาครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
5. นางพิณยา ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางวิจิตร ศรีสุรักษ์ครูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)รองประธานกรรมการ
3. นางบุญยงค์ สิงห์ชฎาครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
5. นางพิณยา ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนภดล เมืองประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ ใสกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวิิชัย พุทธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ สลุงใจครูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
5. นางณัฐติยา สะเดาครูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
6. นายนิรันต์ สาสังข์ครูโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนกรรมการ
7. นายทิวากร แจ้งสว่างครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนภดล เมืองประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ ใสกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย พุทธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ สลุงใจครูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
5. นางณัฐติยา สะเดาครูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
6. นายนิรันต์ สาสังข์ครูโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนกรรมการ
7. นายทิวากร แจ้งสว่างครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสีลา มะเค็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นายประสิทธฺ์ ปิตะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ยิ่งใหญ่ครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นางวาสนา โสระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านยางเอียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสีลา มะเค็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ยิ่งใหญ่ครูโรงเรียนบ้านอีหนาฯกรรมการ
4. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นางวาสนา โสระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านยางเอียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางธัญพร บุญเติมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นายสายชล ท่าโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นายสุเทพ ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการ
6. นางนารีรัตน์ อาษาราชครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
7. นางวาสนา นิยมครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
8. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางธัญพร บุญเติมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสายชล ท่าโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นายสุเทพ ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการ
6. นางนารีรัตน์ อาษาราชครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
7. นางวาสนา นิยมครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
8. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมารองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายบำรุง โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านกล้วยกล้วงกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมารองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายบำรุง โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านกล้วยกล้วงกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมารองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายบำรุง โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านกล้วยกล้วงกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมารองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายบำรุง โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านกล้วยกล้วงกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมารองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายบำรุง โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านกล้วยกล้วงกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมารองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายบำรุง โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านกล้วยกล้วงกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายครรชิต ไชยโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงประธานกรรมการ
2. นางพิกุล วรโคตรครูโรงเรียนบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายภูริณัฐ กระแสโสมครูโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
4. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางนันทิยา สังข์ขาวครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย บัวจูมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งประธานกรรมการ
2. นายปิยะ ไตรยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยศรีวิศร)รองประธานกรรมการ
3. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางพยอม หลักหาญครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]