สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 10 8 4 22 42 8 2 0 52
2 บ้านสระทอง 8 1 1 10 15 3 2 1 20
3 บ้านพระแก้ว 7 2 5 14 23 12 2 2 37
4 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 6 9 6 21 30 12 5 1 47
5 บ้านตะโนน 6 2 3 11 23 5 3 2 31
6 บ้านฉลีกหนองมะแซว 5 4 2 11 19 5 1 0 25
7 บ้านเถกิง 5 3 3 11 20 1 2 2 23
8 บ้านโจรก 5 2 4 11 20 4 2 2 26
9 บ้านเลิศอรุณ 5 2 1 8 19 13 4 2 36
10 บ้านหนองโจงโลง 4 2 0 6 9 3 1 1 13
11 บ้านแนงมุด 4 1 2 7 11 3 1 0 15
12 บ้านโชคนาสาม 4 0 2 6 11 8 2 2 21
13 บ้านกะดาด 4 0 1 5 10 1 0 1 11
14 บ้านอาโพน 3 2 0 5 15 4 6 2 25
15 บ้านตาโมม 3 2 0 5 10 3 2 0 15
16 บ้านละมงค์ 3 1 2 6 14 5 2 1 21
17 บ้านระมาดค้อ 3 1 2 6 12 7 3 1 22
18 บ้านกระสัง 3 1 1 5 11 0 0 0 11
19 บ้านตานี 3 1 0 4 9 3 0 0 12
20 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 3 1 0 4 6 0 1 0 7
21 บ้านศาลาสามัคคี 3 0 2 5 18 6 0 1 24
22 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 3 0 0 3 5 5 2 3 12
23 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 2 9 6 17 27 6 8 4 41
24 บ้านตาแตรวทัพดัด 2 4 4 10 19 4 4 2 27
25 วิทยาราษฎร์นุกูล 2 4 4 10 13 6 1 4 20
26 บ้านหนองหรี่ 2 2 2 6 16 9 3 2 28
27 ปราสาท 2 2 2 6 12 2 1 0 15
28 บ้านเกาะตรวจ 2 2 1 5 11 3 5 2 19
29 บ้านโคกไทร 2 2 1 5 9 10 2 3 21
30 บ้านหนองหว้า 2 2 0 4 8 3 0 1 11
31 บ้านกะปู 2 2 0 4 6 1 1 1 8
32 เทศบาลสังขะ 2 1 4 7 9 1 0 0 10
33 บ้านหนองคันนา 2 1 1 4 9 3 2 4 14
34 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 4 8 5 3 2 16
35 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 2 1 1 4 5 1 3 1 9
36 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 2 1 0 3 11 5 3 5 19
37 บ้านโนนสวรรค์ 2 1 0 3 10 2 2 1 14
38 บ้านแสนกาง 2 1 0 3 7 1 0 0 8
39 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 2 1 0 3 5 1 1 0 7
40 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 2 1 0 3 4 4 1 1 9
41 ราษฎร์พัฒนา 2 1 0 3 4 2 5 0 11
42 ดมวิทยาคาร 2 0 2 4 4 2 3 1 9
43 บ้านตาเสาะ 2 0 0 2 10 7 2 1 19
44 บ้านจารย์ 2 0 0 2 6 4 0 2 10
45 บ้านปวงตึก 2 0 0 2 6 2 0 0 8
46 บ้านสนบ 2 0 0 2 5 2 3 1 10
47 ไพลอำนวยวิทย์ 2 0 0 2 3 3 1 0 7
48 บ้านสวายซอ 1 4 1 6 8 2 1 4 11
49 บ้านโตงน้อย 1 3 2 6 12 2 0 2 14
50 บ้านอำปึล 1 3 2 6 10 7 3 1 20
51 บ้านโคกตะเคียน 1 3 1 5 11 1 5 2 17
52 ประชาสามัคคี 1 3 0 4 10 4 3 3 17
53 บ้านสน 1 2 1 4 12 3 3 2 18
54 บ้านสระแก้ว 1 2 1 4 11 6 6 2 23
55 บ้านโคกกลาง 1 2 0 3 11 8 2 0 21
56 บ้านรุน 1 2 0 3 9 3 1 1 13
57 บ้านเสกกอง 1 2 0 3 8 3 2 0 13
58 บ้านโสน 1 2 0 3 6 2 2 1 10
59 บ้านสะเดา 1 1 3 5 15 1 4 0 20
60 บ้านด่าน 1 1 2 4 9 2 0 2 11
61 บ้านโคกกรม 1 1 1 3 9 3 4 1 16
62 บ้านสีโค 1 1 1 3 4 0 0 0 4
63 บ้านตาวร 1 1 0 2 7 4 1 2 12
64 บ้านถนนชัย 1 1 0 2 5 3 0 0 8
65 บ้านสำเภาลูน 1 1 0 2 5 2 3 1 10
66 บ้านอุโลก 1 1 0 2 4 3 2 2 9
67 บ้านแดง 1 1 0 2 4 0 0 2 4
68 บ้านเสรียง 1 1 0 2 3 2 0 1 5
69 บ้านปราสาทเบง 1 1 0 2 2 1 2 0 5
70 บ้านขนาดมอญ 1 0 2 3 13 2 4 1 19
71 บ้านวังปลัด 1 0 2 3 11 6 2 2 19
72 สหราษฎร์วิทยา 1 0 2 3 10 2 2 3 14
73 บ้านโคกรัมย์ 1 0 1 2 6 4 3 1 13
74 บ้านหนองปรือ 1 0 1 2 6 4 1 3 11
75 บ้านจรูกแขวะ 1 0 1 2 5 1 1 0 7
76 บ้านโคกจำเริญ 1 0 1 2 5 1 1 0 7
77 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 0 1 2 4 1 0 1 5
78 บ้านตราด 1 0 1 2 4 0 1 1 5
79 บ้านสังขะ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
80 บ้านมหาชัย 1 0 1 2 2 0 0 0 2
81 บ้านโคกสมอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านเจ้าคุณ 1 0 0 1 6 1 2 0 9
83 บ้านโนนสบาย 1 0 0 1 4 3 3 0 10
84 บ้านหนองจูบ 1 0 0 1 4 3 1 0 8
85 บ้านกุง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
86 บ้านลำหาด 1 0 0 1 3 3 0 2 6
87 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 0 0 1 3 2 0 1 5
88 บ้านสำโรง(บางมด2514) 1 0 0 1 3 2 0 0 5
89 บ้านนา 1 0 0 1 2 4 0 1 6
90 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านคูขาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านกำไสจาน 0 3 0 3 7 6 0 0 13
93 บ้านบุอันโนง 0 3 0 3 2 2 0 0 4
94 บ้านศรีนวล 0 2 4 6 9 0 0 1 9
95 บ้านสะแร 0 2 3 5 16 5 1 1 22
96 ศรีณรงค์วิทยาคาร 0 2 2 4 6 4 0 0 10
97 บ้านตะเคียน 0 2 0 2 6 6 3 4 15
98 บ้านตอกตรา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
99 บ้านหลัก 0 1 4 5 8 1 0 0 9
100 บ้านมะเมียง 0 1 3 4 14 8 5 3 27
101 บ้านหนองโยโคกปืด 0 1 3 4 13 4 0 0 17
102 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 1 3 4 6 3 0 1 9
103 วันเจริญสามัคคี 0 1 2 3 8 9 2 5 19
104 บ้านตาพราม 0 1 2 3 8 6 4 2 18
105 หนองโสนวิทยา 0 1 2 3 6 1 1 1 8
106 บ้านสะกาด 0 1 1 2 9 8 2 2 19
107 บ้านกาบกระบือ 0 1 1 2 9 0 3 3 12
108 บ้านโนนสังข์ 0 1 1 2 6 1 2 0 9
109 บ้านบัวเชด 0 1 1 2 6 0 0 0 6
110 พระจันทร์ศรีสุข 0 1 1 2 4 1 2 0 7
111 บ้านพรหมสะอาด 0 1 1 2 3 5 0 0 8
112 อมรินทราวารี 0 1 1 2 3 3 0 0 6
113 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 1 1 2 3 2 0 1 5
114 บ้านร่มเย็น 0 1 1 2 3 2 0 0 5
115 บ้านรันเดง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
116 บ้านณรงค์ 0 1 1 2 2 4 1 0 7
117 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 1 1 2 2 1 0 0 3
118 บ้านปราสาท 0 1 1 2 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 1 2 1 0 4
120 บ้านจรัส 0 1 0 1 8 1 2 0 11
121 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 1 0 1 7 2 2 0 11
122 บ้านกล้วย 0 1 0 1 7 0 1 1 8
123 บ้านตาเมียง 0 1 0 1 5 4 3 2 12
124 บ้านเกษตรถาวร 0 1 0 1 4 2 2 2 8
125 รัฐประชาสามัคคี 0 1 0 1 4 1 2 2 7
126 บ้านบักจรัง 0 1 0 1 3 4 0 0 7
127 บ้านสวาย 0 1 0 1 3 3 0 1 6
128 บ้านโพธิ์กอง 0 1 0 1 2 3 2 1 7
129 บ้านเจริญสุข 0 1 0 1 1 2 1 1 4
130 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
131 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
132 บ้านโนนเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 เกษตรอีสานสามัคคี 0 0 2 2 3 1 0 0 4
134 บ้านกูน 0 0 1 1 7 1 0 0 8
135 บ้านขอนแตก 0 0 1 1 5 2 0 1 7
136 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 1 1 5 1 0 0 6
137 บ้านทำนบ 0 0 1 1 4 4 0 0 8
138 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
139 บ้านจบก (บัวเชด) 0 0 1 1 4 1 3 0 8
140 บ้านคูตัน 0 0 1 1 4 1 1 1 6
141 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 1 1 3 3 1 0 7
142 บ้านสกล 0 0 1 1 3 2 1 0 6
143 บ้านละเอาะ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
144 บ้านตาลวก 0 0 1 1 3 1 2 3 6
145 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 3 0 1 1 4
146 บ้านถนน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
147 บ้านไทยเดิม 0 0 1 1 2 2 1 1 5
148 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 1 1 2 2 1 0 5
149 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
150 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 1 1 2 1 1 0 4
151 บ้านโพนทอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
152 บ้านเกาะแจนแวน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
153 บ้านจบก(ปราสาท) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
154 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
155 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 9 5 2 0 16
156 บ้านโคกทม 0 0 0 0 7 4 4 2 15
157 เจริญราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 6 5 1 3 12
158 บ้านจีกแดก 0 0 0 0 5 1 2 2 8
159 บ้านลันแต้ 0 0 0 0 5 1 0 0 6
160 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0 4 6 2 2 12
161 บ้านปลัด 0 0 0 0 4 4 1 0 9
162 บ้านคลอง 0 0 0 0 4 3 1 3 8
163 บ้านพนมดิน 0 0 0 0 4 2 1 0 7
164 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0 4 0 0 0 4
165 กลาโหมราชเสนา2 0 0 0 0 4 0 0 0 4
166 นิคมสร้างตนเองปราสาท 0 0 0 0 3 3 4 3 10
167 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 3 3 2 1 8
168 บ้านโคกโบสถ์ 0 0 0 0 3 2 2 2 7
169 บ้านคะนา 0 0 0 0 3 1 2 0 6
170 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 3 1 2 0 6
171 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
172 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
173 สหมิตรวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
174 บ้านไทร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
175 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 2 5 2 0 9
176 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 0 0 0 0 2 4 1 1 7
177 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 4 1 0 7
178 บ้านบักดอก 0 0 0 0 2 3 0 1 5
179 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0 2 2 1 2 5
180 บ้านตาวัง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
181 บ้านศรีสวาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
182 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
183 บ้านตาเบา 0 0 0 0 2 1 0 2 3
184 บ้านกู่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
185 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
186 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 0 0 2 0 3 1 5
187 บ้านลำพุก 0 0 0 0 2 0 2 0 4
188 บ้านสำโรง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
189 บ้านนาครอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 0 0 0 0 1 5 1 1 7
192 บ้านลังโกม 0 0 0 0 1 4 1 1 6
193 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
194 บ้านชำเบง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
195 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
196 สตรีวิทยาสมาคม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
197 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
198 บ้านตาคง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
199 บ้านพะเนาว์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
200 บ้านตรวจ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
201 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
202 บ้านสวาท 0 0 0 0 1 1 1 1 3
203 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 0 0 0 0 1 1 1 0 3
204 มหาราช 4 0 0 0 0 1 1 1 0 3
205 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 1 1 0 3 2
206 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
212 บ้านราวนคร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
213 บ้านสนวน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
214 จตุคามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านกระวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านโคลด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านชำสมิง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
221 บ้านอาวอก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
222 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
223 บ้านโดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
224 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
225 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
226 บ้านโอทะลัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
227 บ้านสมุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านอังกอล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านเตาแดก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
233 บ้านก็วล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
234 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 194 173 165 532 1,285 557 281 198 2,123