สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 11 8 4 23 43 8 2 0 53
2 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 9 11 6 26 37 14 6 2 57
3 บ้านเลิศอรุณ 8 7 2 17 28 14 4 2 46
4 ปราสาท 8 3 2 13 19 3 1 0 23
5 บ้านสระทอง 8 1 1 10 15 3 2 1 20
6 บ้านเถกิง 7 3 3 13 22 1 2 2 25
7 บ้านพระแก้ว 7 2 5 14 23 12 2 2 37
8 บ้านตะโนน 6 2 3 11 23 5 3 2 31
9 บ้านตาเสาะ 6 0 1 7 16 7 2 1 25
10 บ้านฉลีกหนองมะแซว 5 5 2 12 20 5 1 0 26
11 บ้านโจรก 5 2 4 11 20 4 2 2 26
12 บ้านตาโมม 5 2 0 7 12 3 3 0 18
13 บ้านอาโพน 4 3 1 8 18 5 6 2 29
14 บ้านโนนสวรรค์ 4 3 0 7 14 3 2 1 19
15 บ้านหนองโจงโลง 4 2 0 6 9 3 1 1 13
16 บ้านแนงมุด 4 1 2 7 11 3 1 0 15
17 บ้านกะดาด 4 1 1 6 11 1 0 1 12
18 บ้านโชคนาสาม 4 0 2 6 11 8 2 2 21
19 บ้านโตงน้อย 3 3 3 9 14 3 0 2 17
20 บ้านละมงค์ 3 2 4 9 19 6 4 1 29
21 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 3 1 3 7 9 1 3 1 13
22 บ้านระมาดค้อ 3 1 2 6 12 8 3 1 23
23 บ้านด่าน 3 1 2 6 11 2 0 2 13
24 บ้านปวงตึก 3 1 1 5 11 2 0 0 13
25 บ้านกระสัง 3 1 1 5 11 0 0 0 11
26 บ้านตานี 3 1 0 4 9 3 0 0 12
27 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 3 1 0 4 6 0 1 0 7
28 บ้านศาลาสามัคคี 3 0 2 5 18 6 0 1 24
29 บ้านวังปลัด 3 0 2 5 13 6 2 2 21
30 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 3 0 1 4 6 6 3 3 15
31 บ้านหนองจูบ 3 0 0 3 6 4 1 0 11
32 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 2 9 6 17 27 6 8 4 41
33 บ้านกำไสจาน 2 6 0 8 12 6 0 0 18
34 บ้านตาแตรวทัพดัด 2 4 4 10 19 4 4 2 27
35 วิทยาราษฎร์นุกูล 2 4 4 10 13 6 1 4 20
36 ประชาสามัคคี 2 4 0 6 12 4 3 3 19
37 บ้านกะปู 2 4 0 6 8 2 1 1 11
38 บ้านหนองหรี่ 2 2 3 7 17 9 3 2 29
39 บ้านโคกไทร 2 2 2 6 9 12 2 3 23
40 บ้านสน 2 2 1 5 14 5 4 2 23
41 บ้านเกาะตรวจ 2 2 1 5 11 3 5 2 19
42 บ้านหนองหว้า 2 2 0 4 8 4 0 1 12
43 เทศบาลสังขะ 2 1 4 7 9 1 0 0 10
44 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 2 1 1 4 12 5 4 5 21
45 บ้านหนองคันนา 2 1 1 4 9 3 2 4 14
46 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 4 8 5 3 2 16
47 บ้านแสนกาง 2 1 0 3 7 1 0 0 8
48 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 2 1 0 3 5 1 1 0 7
49 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 2 1 0 3 4 7 1 1 12
50 ราษฎร์พัฒนา 2 1 0 3 4 2 5 0 11
51 ดมวิทยาคาร 2 0 2 4 4 2 3 1 9
52 บ้านโคกรัมย์ 2 0 1 3 7 4 3 1 14
53 บ้านจารย์ 2 0 0 2 6 4 0 2 10
54 บ้านสนบ 2 0 0 2 5 2 3 1 10
55 บ้านนา 2 0 0 2 3 4 0 1 7
56 ไพลอำนวยวิทย์ 2 0 0 2 3 3 1 0 7
57 บ้านโคกตะเคียน 1 4 1 6 11 2 5 2 18
58 บ้านสวายซอ 1 4 1 6 8 2 1 4 11
59 บ้านอำปึล 1 3 2 6 10 7 3 1 20
60 บ้านสระแก้ว 1 3 1 5 14 7 7 2 28
61 บ้านโคกกรม 1 2 2 5 10 4 4 1 18
62 บ้านเสรียง 1 2 1 4 5 2 0 1 7
63 บ้านโคกกลาง 1 2 0 3 11 8 3 0 22
64 บ้านรุน 1 2 0 3 9 3 1 1 13
65 บ้านเสกกอง 1 2 0 3 8 3 2 0 13
66 บ้านโสน 1 2 0 3 6 2 2 1 10
67 บ้านสะเดา 1 1 3 5 15 1 4 0 20
68 บ้านโคกโบสถ์ 1 1 1 3 5 3 2 2 10
69 บ้านร่มเย็น 1 1 1 3 5 3 0 0 8
70 บ้านสีโค 1 1 1 3 4 0 0 0 4
71 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1 1 0 2 8 2 2 0 12
72 บ้านตาวร 1 1 0 2 7 4 1 2 12
73 บ้านถนนชัย 1 1 0 2 5 3 0 0 8
74 บ้านสำเภาลูน 1 1 0 2 5 2 3 1 10
75 บ้านเกษตรถาวร 1 1 0 2 5 2 2 2 9
76 บ้านอุโลก 1 1 0 2 4 3 2 2 9
77 บ้านแดง 1 1 0 2 4 0 0 2 4
78 บ้านปราสาทเบง 1 1 0 2 2 1 2 0 5
79 บ้านขนาดมอญ 1 0 2 3 13 2 5 1 20
80 สหราษฎร์วิทยา 1 0 2 3 10 2 2 3 14
81 เจริญราษฎร์วิทยา 1 0 2 3 9 5 1 3 15
82 บ้านหนองปรือ 1 0 1 2 6 4 1 4 11
83 บ้านโคกจำเริญ 1 0 1 2 5 2 1 0 8
84 บ้านจรูกแขวะ 1 0 1 2 5 1 1 0 7
85 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 0 1 2 4 1 0 1 5
86 บ้านตราด 1 0 1 2 4 0 1 1 5
87 บ้านสังขะ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
88 บ้านมหาชัย 1 0 1 2 2 0 0 0 2
89 บ้านโคกสมอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
90 บ้านเจ้าคุณ 1 0 0 1 6 1 2 0 9
91 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 1 5 3 4 3 12
92 กลาโหมราชเสนา2 1 0 0 1 5 0 0 0 5
93 บ้านโนนสบาย 1 0 0 1 4 3 3 0 10
94 บ้านเตาแดก 1 0 0 1 4 1 0 0 5
95 บ้านกุง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
96 บ้านลำหาด 1 0 0 1 3 3 0 2 6
97 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 0 0 1 3 2 0 1 5
98 บ้านสำโรง(บางมด2514) 1 0 0 1 3 2 0 0 5
99 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านคูขาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านบุอันโนง 0 3 0 3 2 3 0 0 5
102 บ้านสะแร 0 2 4 6 16 5 2 1 23
103 บ้านหนองโยโคกปืด 0 2 4 6 15 6 0 0 21
104 บ้านศรีนวล 0 2 4 6 9 0 0 1 9
105 ศรีณรงค์วิทยาคาร 0 2 2 4 6 4 0 0 10
106 บ้านกาบกระบือ 0 2 1 3 10 1 3 3 14
107 สหมิตรวิทยา 0 2 1 3 6 0 0 0 6
108 บ้านสวาย 0 2 1 3 5 3 0 2 8
109 บ้านตะเคียน 0 2 0 2 6 6 3 4 15
110 รัฐประชาสามัคคี 0 2 0 2 6 1 3 2 10
111 บ้านตอกตรา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
112 บ้านหลัก 0 1 4 5 8 1 0 0 9
113 บ้านมะเมียง 0 1 3 4 14 8 5 4 27
114 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 1 3 4 6 3 0 1 9
115 วันเจริญสามัคคี 0 1 2 3 8 9 2 5 19
116 บ้านตาพราม 0 1 2 3 8 6 4 2 18
117 หนองโสนวิทยา 0 1 2 3 6 1 1 1 8
118 บ้านสะกาด 0 1 1 2 10 9 2 2 21
119 บ้านโนนสังข์ 0 1 1 2 6 1 2 0 9
120 บ้านบัวเชด 0 1 1 2 6 0 0 0 6
121 พระจันทร์ศรีสุข 0 1 1 2 4 1 2 0 7
122 บ้านพรหมสะอาด 0 1 1 2 3 5 0 0 8
123 อมรินทราวารี 0 1 1 2 3 3 0 0 6
124 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 1 1 2 3 2 0 1 5
125 บ้านรันเดง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
126 บ้านณรงค์ 0 1 1 2 2 4 1 0 7
127 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 1 1 2 2 1 0 0 3
128 บ้านปราสาท 0 1 1 2 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 1 2 1 0 4
130 บ้านจรัส 0 1 0 1 8 1 2 0 11
131 บ้านกล้วย 0 1 0 1 7 0 1 1 8
132 บ้านลันแต้ 0 1 0 1 6 1 0 0 7
133 บ้านตาเมียง 0 1 0 1 5 4 3 2 12
134 บ้านปลัด 0 1 0 1 5 4 1 0 10
135 บ้านบักจรัง 0 1 0 1 3 4 0 0 7
136 บ้านลำดวนพัฒนา 0 1 0 1 3 1 2 0 6
137 บ้านโพธิ์กอง 0 1 0 1 2 3 2 1 7
138 บ้านสวาท 0 1 0 1 2 2 1 1 5
139 บ้านเจริญสุข 0 1 0 1 1 2 1 1 4
140 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
141 บ้านโอทะลัน 0 1 0 1 1 1 0 2 2
142 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
143 บ้านโนนเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
144 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 2 2 6 1 0 0 7
145 บ้านละเอาะ 0 0 2 2 3 2 2 1 7
146 เกษตรอีสานสามัคคี 0 0 2 2 3 1 0 0 4
147 บ้านกูน 0 0 1 1 7 1 0 0 8
148 บ้านขอนแตก 0 0 1 1 5 2 0 1 7
149 บ้านไทร 0 0 1 1 5 1 0 0 6
150 บ้านทำนบ 0 0 1 1 4 6 0 0 10
151 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
152 บ้านสกล 0 0 1 1 4 2 1 0 7
153 บ้านจบก (บัวเชด) 0 0 1 1 4 1 3 0 8
154 บ้านคูตัน 0 0 1 1 4 1 1 1 6
155 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 1 1 3 4 1 0 8
156 บ้านตาลวก 0 0 1 1 3 1 2 3 6
157 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 3 0 1 1 4
158 บ้านถนน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
159 บ้านไทยเดิม 0 0 1 1 2 2 1 1 5
160 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 1 1 2 2 1 0 5
161 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
162 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 1 1 2 1 1 0 4
163 บ้านโพนทอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
164 บ้านเกาะแจนแวน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
165 บ้านจบก(ปราสาท) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
166 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
167 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
168 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 9 5 2 0 16
169 บ้านโคกทม 0 0 0 0 7 4 4 2 15
170 บ้านจีกแดก 0 0 0 0 5 1 2 2 8
171 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0 4 7 2 2 13
172 บ้านคลอง 0 0 0 0 4 3 1 3 8
173 บ้านพนมดิน 0 0 0 0 4 2 1 0 7
174 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0 4 0 0 0 4
175 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 3 4 2 1 9
176 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 4 1 0 8
177 บ้านคะนา 0 0 0 0 3 1 2 0 6
178 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 3 1 2 0 6
179 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
180 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
181 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 2 5 2 0 9
182 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 0 0 0 0 2 5 1 1 8
183 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 0 0 0 0 2 4 1 1 7
184 บ้านตาคง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
185 บ้านบักดอก 0 0 0 0 2 3 0 1 5
186 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0 2 2 1 2 5
187 บ้านตาเบา 0 0 0 0 2 2 0 2 4
188 บ้านตาวัง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
189 บ้านศรีสวาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
190 บ้านกู่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
191 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
192 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 0 0 2 0 3 1 5
193 บ้านลำพุก 0 0 0 0 2 0 2 0 4
194 บ้านสำโรง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
195 บ้านนาครอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
197 บ้านลังโกม 0 0 0 0 1 4 1 1 6
198 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
199 บ้านชำเบง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
200 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
201 สตรีวิทยาสมาคม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
202 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
203 บ้านพะเนาว์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
204 บ้านตรวจ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
205 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
206 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 0 0 0 0 1 1 1 0 3
207 มหาราช 4 0 0 0 0 1 1 1 0 3
208 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 1 1 0 3 2
209 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
210 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
213 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
214 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
215 บ้านราวนคร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
216 บ้านสนวน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
217 จตุคามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านกระวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านโคลด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านชำสมิง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
224 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 0 0 0 2 1 2 3
225 บ้านอาวอก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
226 บ้านโดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
227 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
228 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
229 บ้านสมุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านอังกอล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
233 บ้านก็วล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
234 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 242 210 191 643 1,412 598 295 205 2,305