สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 42 8 2 0 52
2 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 30 12 5 1 47
3 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 27 6 8 4 41
4 บ้านพระแก้ว 23 12 2 2 37
5 บ้านตะโนน 23 5 3 2 31
6 บ้านโจรก 20 4 2 2 26
7 บ้านเถกิง 20 1 2 2 23
8 บ้านเลิศอรุณ 19 13 4 2 36
9 บ้านฉลีกหนองมะแซว 19 5 1 0 25
10 บ้านตาแตรวทัพดัด 19 4 4 2 27
11 บ้านศาลาสามัคคี 18 6 0 1 24
12 บ้านหนองหรี่ 16 9 3 2 28
13 บ้านสะแร 16 5 1 1 22
14 บ้านอาโพน 15 4 6 2 25
15 บ้านสระทอง 15 3 2 1 20
16 บ้านสะเดา 15 1 4 0 20
17 บ้านมะเมียง 14 8 5 3 27
18 บ้านละมงค์ 14 5 2 1 21
19 วิทยาราษฎร์นุกูล 13 6 1 4 20
20 บ้านหนองโยโคกปืด 13 4 0 0 17
21 บ้านขนาดมอญ 13 2 4 1 19
22 บ้านระมาดค้อ 12 7 3 1 22
23 บ้านสน 12 3 3 2 18
24 ปราสาท 12 2 1 0 15
25 บ้านโตงน้อย 12 2 0 2 14
26 บ้านโชคนาสาม 11 8 2 2 21
27 บ้านโคกกลาง 11 8 2 0 21
28 บ้านสระแก้ว 11 6 6 2 23
29 บ้านวังปลัด 11 6 2 2 19
30 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 11 5 3 5 19
31 บ้านเกาะตรวจ 11 3 5 2 19
32 บ้านแนงมุด 11 3 1 0 15
33 บ้านโคกตะเคียน 11 1 5 2 17
34 บ้านกระสัง 11 0 0 0 11
35 บ้านอำปึล 10 7 3 1 20
36 บ้านตาเสาะ 10 7 2 1 19
37 ประชาสามัคคี 10 4 3 3 17
38 บ้านตาโมม 10 3 2 0 15
39 สหราษฎร์วิทยา 10 2 2 3 14
40 บ้านโนนสวรรค์ 10 2 2 1 14
41 บ้านกะดาด 10 1 0 1 11
42 บ้านโคกไทร 9 10 2 3 21
43 บ้านสะกาด 9 8 2 2 19
44 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 9 5 2 0 16
45 บ้านโคกกรม 9 3 4 1 16
46 บ้านหนองคันนา 9 3 2 4 14
47 บ้านหนองโจงโลง 9 3 1 1 13
48 บ้านรุน 9 3 1 1 13
49 บ้านตานี 9 3 0 0 12
50 บ้านด่าน 9 2 0 2 11
51 เทศบาลสังขะ 9 1 0 0 10
52 บ้านกาบกระบือ 9 0 3 3 12
53 บ้านศรีนวล 9 0 0 1 9
54 วันเจริญสามัคคี 8 9 2 5 19
55 บ้านตาพราม 8 6 4 2 18
56 บ้านโคกสะอาด 8 5 3 2 16
57 บ้านเสกกอง 8 3 2 0 13
58 บ้านหนองหว้า 8 3 0 1 11
59 บ้านสวายซอ 8 2 1 4 11
60 บ้านจรัส 8 1 2 0 11
61 บ้านหลัก 8 1 0 0 9
62 บ้านกำไสจาน 7 6 0 0 13
63 บ้านโคกทม 7 4 4 2 15
64 บ้านตาวร 7 4 1 2 12
65 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 7 2 2 0 11
66 บ้านแสนกาง 7 1 0 0 8
67 บ้านกูน 7 1 0 0 8
68 บ้านกล้วย 7 0 1 1 8
69 บ้านตะเคียน 6 6 3 4 15
70 เจริญราษฎร์วิทยา 6 5 1 3 12
71 บ้านโคกรัมย์ 6 4 3 1 13
72 บ้านหนองปรือ 6 4 1 3 11
73 บ้านจารย์ 6 4 0 2 10
74 ศรีณรงค์วิทยาคาร 6 4 0 0 10
75 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 6 3 0 1 9
76 บ้านโสน 6 2 2 1 10
77 บ้านปวงตึก 6 2 0 0 8
78 บ้านเจ้าคุณ 6 1 2 0 9
79 บ้านโนนสังข์ 6 1 2 0 9
80 บ้านกะปู 6 1 1 1 8
81 หนองโสนวิทยา 6 1 1 1 8
82 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 6 0 1 0 7
83 บ้านบัวเชด 6 0 0 0 6
84 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 5 5 2 3 12
85 บ้านตาเมียง 5 4 3 2 12
86 บ้านถนนชัย 5 3 0 0 8
87 บ้านสนบ 5 2 3 1 10
88 บ้านสำเภาลูน 5 2 3 1 10
89 บ้านขอนแตก 5 2 0 1 7
90 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 5 1 3 1 9
91 บ้านจีกแดก 5 1 2 2 8
92 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 5 1 1 0 7
93 บ้านจรูกแขวะ 5 1 1 0 7
94 บ้านโคกจำเริญ 5 1 1 0 7
95 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 1 0 0 6
96 บ้านลันแต้ 5 1 0 0 6
97 บ้านเชื้อเพลิง 4 6 2 2 12
98 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 4 4 1 1 9
99 บ้านปลัด 4 4 1 0 9
100 บ้านทำนบ 4 4 0 0 8
101 บ้านโนนสบาย 4 3 3 0 10
102 บ้านอุโลก 4 3 2 2 9
103 บ้านคลอง 4 3 1 3 8
104 บ้านหนองจูบ 4 3 1 0 8
105 เรืองเจริญพัฒนา 4 3 0 0 7
106 ราษฎร์พัฒนา 4 2 5 0 11
107 ดมวิทยาคาร 4 2 3 1 9
108 บ้านเกษตรถาวร 4 2 2 2 8
109 บ้านพนมดิน 4 2 1 0 7
110 บ้านจบก (บัวเชด) 4 1 3 0 8
111 รัฐประชาสามัคคี 4 1 2 2 7
112 พระจันทร์ศรีสุข 4 1 2 0 7
113 บ้านคูตัน 4 1 1 1 6
114 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 4 1 0 1 5
115 บ้านตราด 4 0 1 1 5
116 บ้านกุง 4 0 1 0 5
117 บ้านแดง 4 0 0 2 4
118 บ้านสีโค 4 0 0 0 4
119 บ้านสังขะ 4 0 0 0 4
120 บ้านไทยสันติสุข 4 0 0 0 4
121 กลาโหมราชเสนา2 4 0 0 0 4
122 บ้านพรหมสะอาด 3 5 0 0 8
123 บ้านบักจรัง 3 4 0 0 7
124 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 3 4 3 10
125 บ้านละลมระไซ 3 3 2 1 8
126 ไพลอำนวยวิทย์ 3 3 1 0 7
127 บ้านจารย์(กาบเชิง) 3 3 1 0 7
128 บ้านลำหาด 3 3 0 2 6
129 บ้านสวาย 3 3 0 1 6
130 อมรินทราวารี 3 3 0 0 6
131 บ้านโคกโบสถ์ 3 2 2 2 7
132 บ้านสกล 3 2 1 0 6
133 บ้านละเอาะ 3 2 1 0 6
134 บ้านเสรียง 3 2 0 1 5
135 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 3 2 0 1 5
136 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 3 2 0 1 5
137 บ้านสำโรง(บางมด2514) 3 2 0 0 5
138 บ้านร่มเย็น 3 2 0 0 5
139 บ้านตาลวก 3 1 2 3 6
140 บ้านคะนา 3 1 2 0 6
141 บ้านหนองยาว 3 1 2 0 6
142 บ้านรันเดง 3 1 1 0 5
143 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 3 1 0 2 4
144 เกษตรอีสานสามัคคี 3 1 0 0 4
145 บ้านหนองใหญ่ 3 0 1 1 4
146 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 3 0 0 1 3
147 บ้านถนน 3 0 0 0 3
148 สหมิตรวิทยา 3 0 0 0 3
149 บ้านไทร 3 0 0 0 3
150 บ้านตะคร้อ 2 5 2 0 9
151 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 2 4 1 1 7
152 บ้านณรงค์ 2 4 1 0 7
153 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 2 4 1 0 7
154 บ้านนา 2 4 0 1 6
155 บ้านโพธิ์กอง 2 3 2 1 7
156 บ้านบักดอก 2 3 0 1 5
157 บ้านสองสะโกม 2 2 1 2 5
158 บ้านไทยเดิม 2 2 1 1 5
159 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 2 1 0 5
160 บ้านบุอันโนง 2 2 0 0 4
161 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 2 2 0 0 4
162 บ้านตาวัง 2 2 0 0 4
163 บ้านศรีสวาย 2 2 0 0 4
164 บ้านปราสาทเบง 2 1 2 0 5
165 บ้านลำดวนพัฒนา 2 1 2 0 5
166 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 2 1 1 0 4
167 บ้านโพนทอง 2 1 1 0 4
168 บ้านตาเบา 2 1 0 2 3
169 บ้านกู่ 2 1 0 1 3
170 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 2 1 0 1 3
171 บ้านตอกตรา 2 1 0 0 3
172 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 2 1 0 0 3
173 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 2 0 3 1 5
174 บ้านลำพุก 2 0 2 0 4
175 บ้านเกาะแจนแวน 2 0 1 0 3
176 บ้านสำโรง 2 0 1 0 3
177 บ้านมหาชัย 2 0 0 0 2
178 บ้านโคกสมอง 2 0 0 0 2
179 บ้านภูมินิยมพัฒนา 2 0 0 0 2
180 บ้านปราสาท 2 0 0 0 2
181 บ้านจบก(ปราสาท) 2 0 0 0 2
182 บ้านนาครอง 2 0 0 0 2
183 บ้านศรีมงคล 2 0 0 0 2
184 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 1 5 1 1 7
185 บ้านลังโกม 1 4 1 1 6
186 บ้านห้วยปูน 1 2 2 0 5
187 บ้านเจริญสุข 1 2 1 1 4
188 บ้านหนองแวง 1 2 1 0 4
189 บ้านชำเบง 1 2 1 0 4
190 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 2 0 2 3
191 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 2 0 0 3
192 สตรีวิทยาสมาคม 1 2 0 0 3
193 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 1 2 0 0 3
194 บ้านตาคง 1 2 0 0 3
195 บ้านพะเนาว์ 1 2 0 0 3
196 บ้านตรวจ 1 1 2 1 4
197 ไพลศึกษาคาร 1 1 2 0 4
198 บ้านสวาท 1 1 1 1 3
199 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 1 1 0 3
200 มหาราช 4 1 1 1 0 3
201 บ้านโพนชาย 1 1 0 3 2
202 รัฐราษฎร์พัฒนา 1 1 0 1 2
203 บ้านตายัวะ 1 1 0 0 2
204 บ้านน้อย 1 1 0 0 2
205 บ้านโชค(ปราสาท) 1 1 0 0 2
206 บ้านโพธิ์ 1 1 0 0 2
207 เพียงหลวง ๘ 1 1 0 0 2
208 บ้านอำปึลกง 1 0 1 2 2
209 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1 0 0 1 1
210 บ้านราวนคร 1 0 0 1 1
211 บ้านสนวน 1 0 0 1 1
212 บ้านคูขาด 1 0 0 0 1
213 บ้านโนนเจริญ 1 0 0 0 1
214 จตุคามวิทยา 1 0 0 0 1
215 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 1 0 0 0 1
216 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 0 0 1
217 บ้านกระวัน 1 0 0 0 1
218 บ้านสะพานหัน 1 0 0 0 1
219 บ้านโคลด 1 0 0 0 1
220 บ้านชำสมิง 0 2 2 0 4
221 บ้านอาวอก 0 2 1 0 3
222 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 1 1 2 2
223 บ้านโดง 0 1 1 0 2
224 บ้านจังเอิล 0 1 1 0 2
225 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1
226 บ้านโอทะลัน 0 1 0 1 1
227 บ้านสมุด 0 1 0 0 1
228 บ้านห้วยสิงห์ 0 1 0 0 1
229 บ้านอังกอล 0 1 0 0 1
230 บ้านเตาแดก 0 1 0 0 1
231 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 1 0 1
232 บ้านศาลา 0 0 1 0 1
233 บ้านก็วล 0 0 0 1 0
234 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0 0 0
รวม 1,285 557 281 198 2,321