สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 43 8 2 0 53
2 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 37 14 6 2 57
3 บ้านเลิศอรุณ 28 14 4 2 46
4 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 27 6 8 4 41
5 บ้านพระแก้ว 23 12 2 2 37
6 บ้านตะโนน 23 5 3 2 31
7 บ้านเถกิง 22 1 2 2 25
8 บ้านฉลีกหนองมะแซว 20 5 1 0 26
9 บ้านโจรก 20 4 2 2 26
10 บ้านละมงค์ 19 6 4 1 29
11 บ้านตาแตรวทัพดัด 19 4 4 2 27
12 ปราสาท 19 3 1 0 23
13 บ้านศาลาสามัคคี 18 6 0 1 24
14 บ้านอาโพน 18 5 6 2 29
15 บ้านหนองหรี่ 17 9 3 2 29
16 บ้านตาเสาะ 16 7 2 1 25
17 บ้านสะแร 16 5 2 1 23
18 บ้านหนองโยโคกปืด 15 6 0 0 21
19 บ้านสระทอง 15 3 2 1 20
20 บ้านสะเดา 15 1 4 0 20
21 บ้านมะเมียง 14 8 5 4 27
22 บ้านสระแก้ว 14 7 7 2 28
23 บ้านสน 14 5 4 2 23
24 บ้านโนนสวรรค์ 14 3 2 1 19
25 บ้านโตงน้อย 14 3 0 2 17
26 บ้านวังปลัด 13 6 2 2 21
27 วิทยาราษฎร์นุกูล 13 6 1 4 20
28 บ้านขนาดมอญ 13 2 5 1 20
29 บ้านระมาดค้อ 12 8 3 1 23
30 บ้านกำไสจาน 12 6 0 0 18
31 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 12 5 4 5 21
32 ประชาสามัคคี 12 4 3 3 19
33 บ้านตาโมม 12 3 3 0 18
34 บ้านโคกกลาง 11 8 3 0 22
35 บ้านโชคนาสาม 11 8 2 2 21
36 บ้านเกาะตรวจ 11 3 5 2 19
37 บ้านแนงมุด 11 3 1 0 15
38 บ้านโคกตะเคียน 11 2 5 2 18
39 บ้านด่าน 11 2 0 2 13
40 บ้านปวงตึก 11 2 0 0 13
41 บ้านกะดาด 11 1 0 1 12
42 บ้านกระสัง 11 0 0 0 11
43 บ้านสะกาด 10 9 2 2 21
44 บ้านอำปึล 10 7 3 1 20
45 บ้านโคกกรม 10 4 4 1 18
46 สหราษฎร์วิทยา 10 2 2 3 14
47 บ้านกาบกระบือ 10 1 3 3 14
48 บ้านโคกไทร 9 12 2 3 23
49 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 9 5 2 0 16
50 เจริญราษฎร์วิทยา 9 5 1 3 15
51 บ้านหนองคันนา 9 3 2 4 14
52 บ้านหนองโจงโลง 9 3 1 1 13
53 บ้านรุน 9 3 1 1 13
54 บ้านตานี 9 3 0 0 12
55 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 9 1 3 1 13
56 เทศบาลสังขะ 9 1 0 0 10
57 บ้านศรีนวล 9 0 0 1 9
58 วันเจริญสามัคคี 8 9 2 5 19
59 บ้านตาพราม 8 6 4 2 18
60 บ้านโคกสะอาด 8 5 3 2 16
61 บ้านหนองหว้า 8 4 0 1 12
62 บ้านเสกกอง 8 3 2 0 13
63 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 8 2 2 0 12
64 บ้านสวายซอ 8 2 1 4 11
65 บ้านกะปู 8 2 1 1 11
66 บ้านจรัส 8 1 2 0 11
67 บ้านหลัก 8 1 0 0 9
68 บ้านโคกทม 7 4 4 2 15
69 บ้านโคกรัมย์ 7 4 3 1 14
70 บ้านตาวร 7 4 1 2 12
71 บ้านแสนกาง 7 1 0 0 8
72 บ้านกูน 7 1 0 0 8
73 บ้านกล้วย 7 0 1 1 8
74 บ้านตะเคียน 6 6 3 4 15
75 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 6 6 3 3 15
76 บ้านหนองปรือ 6 4 1 4 11
77 บ้านหนองจูบ 6 4 1 0 11
78 บ้านจารย์ 6 4 0 2 10
79 ศรีณรงค์วิทยาคาร 6 4 0 0 10
80 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 6 3 0 1 9
81 บ้านโสน 6 2 2 1 10
82 รัฐประชาสามัคคี 6 1 3 2 10
83 บ้านเจ้าคุณ 6 1 2 0 9
84 บ้านโนนสังข์ 6 1 2 0 9
85 หนองโสนวิทยา 6 1 1 1 8
86 บ้านลันแต้ 6 1 0 0 7
87 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 1 0 0 7
88 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 6 0 1 0 7
89 สหมิตรวิทยา 6 0 0 0 6
90 บ้านบัวเชด 6 0 0 0 6
91 บ้านตาเมียง 5 4 3 2 12
92 บ้านปลัด 5 4 1 0 10
93 นิคมสร้างตนเองปราสาท 5 3 4 3 12
94 บ้านโคกโบสถ์ 5 3 2 2 10
95 บ้านสวาย 5 3 0 2 8
96 บ้านร่มเย็น 5 3 0 0 8
97 บ้านถนนชัย 5 3 0 0 8
98 บ้านสนบ 5 2 3 1 10
99 บ้านสำเภาลูน 5 2 3 1 10
100 บ้านเกษตรถาวร 5 2 2 2 9
101 บ้านโคกจำเริญ 5 2 1 0 8
102 บ้านเสรียง 5 2 0 1 7
103 บ้านขอนแตก 5 2 0 1 7
104 บ้านจีกแดก 5 1 2 2 8
105 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 5 1 1 0 7
106 บ้านจรูกแขวะ 5 1 1 0 7
107 บ้านไทร 5 1 0 0 6
108 กลาโหมราชเสนา2 5 0 0 0 5
109 บ้านเชื้อเพลิง 4 7 2 2 13
110 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 4 7 1 1 12
111 บ้านทำนบ 4 6 0 0 10
112 บ้านโนนสบาย 4 3 3 0 10
113 บ้านอุโลก 4 3 2 2 9
114 บ้านคลอง 4 3 1 3 8
115 เรืองเจริญพัฒนา 4 3 0 0 7
116 ราษฎร์พัฒนา 4 2 5 0 11
117 ดมวิทยาคาร 4 2 3 1 9
118 บ้านสกล 4 2 1 0 7
119 บ้านพนมดิน 4 2 1 0 7
120 บ้านจบก (บัวเชด) 4 1 3 0 8
121 พระจันทร์ศรีสุข 4 1 2 0 7
122 บ้านคูตัน 4 1 1 1 6
123 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 4 1 0 1 5
124 บ้านเตาแดก 4 1 0 0 5
125 บ้านตราด 4 0 1 1 5
126 บ้านกุง 4 0 1 0 5
127 บ้านแดง 4 0 0 2 4
128 บ้านสีโค 4 0 0 0 4
129 บ้านสังขะ 4 0 0 0 4
130 บ้านไทยสันติสุข 4 0 0 0 4
131 บ้านพรหมสะอาด 3 5 0 0 8
132 บ้านละลมระไซ 3 4 2 1 9
133 บ้านจารย์(กาบเชิง) 3 4 1 0 8
134 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 3 4 1 0 8
135 บ้านนา 3 4 0 1 7
136 บ้านบักจรัง 3 4 0 0 7
137 ไพลอำนวยวิทย์ 3 3 1 0 7
138 บ้านลำหาด 3 3 0 2 6
139 อมรินทราวารี 3 3 0 0 6
140 บ้านละเอาะ 3 2 2 1 7
141 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 3 2 0 1 5
142 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 3 2 0 1 5
143 บ้านสำโรง(บางมด2514) 3 2 0 0 5
144 บ้านตาลวก 3 1 2 3 6
145 บ้านลำดวนพัฒนา 3 1 2 0 6
146 บ้านคะนา 3 1 2 0 6
147 บ้านหนองยาว 3 1 2 0 6
148 บ้านรันเดง 3 1 1 0 5
149 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 3 1 0 2 4
150 เกษตรอีสานสามัคคี 3 1 0 0 4
151 บ้านหนองใหญ่ 3 0 1 1 4
152 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 3 0 0 1 3
153 บ้านถนน 3 0 0 0 3
154 บ้านตะคร้อ 2 5 2 0 9
155 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 2 5 1 1 8
156 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 2 4 1 1 7
157 บ้านณรงค์ 2 4 1 0 7
158 บ้านโพธิ์กอง 2 3 2 1 7
159 บ้านตาคง 2 3 1 0 6
160 บ้านบักดอก 2 3 0 1 5
161 บ้านบุอันโนง 2 3 0 0 5
162 บ้านสองสะโกม 2 2 1 2 5
163 บ้านสวาท 2 2 1 1 5
164 บ้านไทยเดิม 2 2 1 1 5
165 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 2 1 0 5
166 บ้านตาเบา 2 2 0 2 4
167 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 2 2 0 0 4
168 บ้านตาวัง 2 2 0 0 4
169 บ้านศรีสวาย 2 2 0 0 4
170 บ้านปราสาทเบง 2 1 2 0 5
171 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 2 1 1 0 4
172 บ้านโพนทอง 2 1 1 0 4
173 บ้านกู่ 2 1 0 1 3
174 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 2 1 0 1 3
175 บ้านตอกตรา 2 1 0 0 3
176 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 2 1 0 0 3
177 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 2 0 3 1 5
178 บ้านลำพุก 2 0 2 0 4
179 บ้านเกาะแจนแวน 2 0 1 0 3
180 บ้านสำโรง 2 0 1 0 3
181 บ้านมหาชัย 2 0 0 0 2
182 บ้านโคกสมอง 2 0 0 0 2
183 บ้านภูมินิยมพัฒนา 2 0 0 0 2
184 บ้านปราสาท 2 0 0 0 2
185 บ้านจบก(ปราสาท) 2 0 0 0 2
186 บ้านนาครอง 2 0 0 0 2
187 บ้านศรีมงคล 2 0 0 0 2
188 บ้านลังโกม 1 4 1 1 6
189 บ้านห้วยปูน 1 2 2 0 5
190 บ้านเจริญสุข 1 2 1 1 4
191 บ้านหนองแวง 1 2 1 0 4
192 บ้านชำเบง 1 2 1 0 4
193 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 2 0 2 3
194 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 2 0 0 3
195 สตรีวิทยาสมาคม 1 2 0 0 3
196 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 1 2 0 0 3
197 บ้านพะเนาว์ 1 2 0 0 3
198 บ้านตรวจ 1 1 2 1 4
199 ไพลศึกษาคาร 1 1 2 0 4
200 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 1 1 0 3
201 มหาราช 4 1 1 1 0 3
202 บ้านโพนชาย 1 1 0 3 2
203 บ้านโอทะลัน 1 1 0 2 2
204 รัฐราษฎร์พัฒนา 1 1 0 1 2
205 บ้านโพธิ์ 1 1 0 1 2
206 บ้านห้วยสิงห์ 1 1 0 0 2
207 บ้านตายัวะ 1 1 0 0 2
208 บ้านน้อย 1 1 0 0 2
209 บ้านโชค(ปราสาท) 1 1 0 0 2
210 เพียงหลวง ๘ 1 1 0 0 2
211 บ้านอำปึลกง 1 0 1 2 2
212 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1 0 0 1 1
213 บ้านราวนคร 1 0 0 1 1
214 บ้านสนวน 1 0 0 1 1
215 บ้านคูขาด 1 0 0 0 1
216 บ้านโนนเจริญ 1 0 0 0 1
217 จตุคามวิทยา 1 0 0 0 1
218 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 1 0 0 0 1
219 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 0 0 1
220 บ้านกระวัน 1 0 0 0 1
221 บ้านสะพานหัน 1 0 0 0 1
222 บ้านโคลด 1 0 0 0 1
223 บ้านชำสมิง 0 2 2 0 4
224 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 2 1 2 3
225 บ้านอาวอก 0 2 1 0 3
226 บ้านโดง 0 1 1 0 2
227 บ้านจังเอิล 0 1 1 0 2
228 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1
229 บ้านสมุด 0 1 0 0 1
230 บ้านอังกอล 0 1 0 0 1
231 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 1 0 1
232 บ้านศาลา 0 0 1 0 1
233 บ้านก็วล 0 0 0 1 0
234 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0 0 0
รวม 1,412 598 295 205 2,305