งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2560 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2560 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 10 ต.ค. 2560 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม หอประชุมเอนกประสงค์(ทิศเหนือ) 10 ต.ค. 2560 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00-09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดม 99 ปี (ทิศเหนือ) 10 ต.ค. 2560 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00-09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม หอประชุมเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2560 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00-09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดม 99 ปี(ทิศใต้) 10 ต.ค. 2560 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00-09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 5 ช้นบน ห้องปฏิบัติการคอมฯ1 10 ต.ค. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 4 ชั้นล่าง ห้องปฏิบัติการคอมฯ2 10 ต.ค. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่ 1 (ทิศตะวันออก) 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่ 2 (ทิศตะวันออก) 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่ 3 (ทิศตะวันออก) 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 10 ต.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-09.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 10 ต.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-09.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 60 ปี ชั้นล่าง ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อาคาร 60 ปี ชั้นล่าง ห้อง ม.3/2 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]