สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางการเกษ  บุพศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายนันทชัย  แสนบุญมี
2. เด็กชายภิรายุ  ธะนะเหลา
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายอนุสรณ์  ปัฏนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูมิลักษณ์
2. เด็กชายศราวุธ  โคตรสิงห์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  สารคำ
2. นายนภดล  ว่องไว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยมงค์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงชญานี  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทิตา  เสนเพ็ง
3. เด็กชายวัชรพงศ์  สุวรรณโส
4. เด็กหญิงอทิติยา  พิมน้อม
5. เด็กหญิงเกวลิน  มีนาคะ
6. เด็กหญิงเบญญาภา  กองประมูล
 
1. นางสาวสุพรรณี   เผ่าพงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
3. นายคมจิต  คำป้อง
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มันอาษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  โพนแสนคำ
3. เด็กหญิงอังคณา  จันทนคร
 
1. นางสาวประภาศิริ  ชาสงวน
2. นางสาววิลาวัณย์  พิมพ์โยธา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว
2. เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ทัพวัน
 
1. นางยุพิน  วโรรส
2. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โท
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นิพันธ์
2. เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สอนอาจ
4. เด็กหญิงเมชญา  อภัยโส
5. เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรฤดี  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายณัฐชัย  วงษา
2. เด็กชายธีรเดช  รัตนะ
3. เด็กชายวรกานต์  คอนมุงคุณ
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิวงษา
2. เด็กหญิงกัลยากร  จรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เพียมา
4. เด็กหญิงณิพาพร  ผินแก้ว
5. เด็กชายธนากร  บานทะจี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพมงคล
7. เด็กหญิงนันท์นลิน  แพงดงแก
8. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เทพมงคล
9. เด็กหญิงภัคจิรา  อ.ท.ศรี
10. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
11. เด็กหญิงลัดดา  อินสา
12. เด็กหญิงศรีสุดา  ออ.ทอ.ศรี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทุลาง
14. เด็กหญิงสุภัทรา  จันทุลาง
15. เด็กหญิงเมธิตา  การุญ
16. เด็กหญิงเอลิตา  ต้อนโสกีย์
 
1. นายนพเก้า  อุทัย
2. นางสาวพวันตี  กันตะมา
3. นายณัฐพงษ์  สัพโส
4. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
5. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงทิพย์ลักษณ์  อุผา
3. เด็กหญิงนิธิการณ์  หมอกมีชัย
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มะไห
5. เด็กหญิงยุคลดา  เพ็งคำ
6. เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
2. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
3. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ทะนะไชย
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  บัวเพชร
3. เด็กหญิงอมินตา  สมยา
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงปาณนาถ  บุญยรัตน์
3. เด็กชายภาคิน  คำเกษ
 
1. นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ์
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงธนพร  นาฮี
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงอโน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พลีวรรณ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวตติยา   เจริญยิ่ง
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ราชประทุม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงธดากรณ์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวสุปาณี  ผากงคำ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายอริย์ธัช  โมทำ
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาปัน
 
1. นางสาวนิตยา  สุวรรณเทน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำชนะ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ฉลาดล้ำ
 
1. นางรุ่งทิวา  คำชนะ
2. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  พ่อทอง
2. เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร
3. เด็กหญิงนิรัชพร  สีหา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เมืองขวา
5. เด็กหญิงปารวตี  คำลือฤิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางมณีรัตน์  อภัยโส
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  คำเกษ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเทศ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนีราชา  มะละกา
2. เด็กหญิงสิรีธร   คะดุน
3. เด็กหญิงอธิติยา  สิงห์งอย
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายประมวล  คำเกษ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำเกษ
3. เด็กชายอธิป  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุภรัตน์  เจริญรส
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ยะภักดี
2. เด็กหญิงณัชชา  บุทา
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ยะภักดี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงรุจิรา  วะมะพุทธา
6. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
3. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกานดาวดี   พิลาศจิตร
2. เด็กหญิงจิราภา   มิ่งสูญ
3. เด็กหญิงอริศรา   นนท์เหล่าพล
 
1. นางอมรรัตน์   ถึงใจ
2. นางอุไรวรรณ   ตุ่ยไชย
 
30 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกันติชา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงกันติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสิตานันท์  ประสงค์ดี
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัทรประภา  พันจี
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.33 ทอง 7 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมวงค์
 
1. สิบตำรวจโทจักรวาล  กันหาฤกษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหะ
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เกษมสินธุ์
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชฎาทอง  จู่มา
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรมผง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงไพร
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เฮืองฮุง
3. เด็กหญิงปทิตตา   จำปา
4. เด็กหญิงผการินทร์   สะอาด
5. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ   อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงศิรประภา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนิธิภูมิ  นาคโคตร
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธนาวิน  สุขสาร
2. เด็กหญิงปีใหม่  จันจาด
3. เด็กหญิงสิริยากร  เสนาสี
 
1. นายตระเตรียม  จิตจักร
2. นางสุวรรณา  จิตจักร
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงภัทราพร  เมฆโพธิ์
2. เด็กหญิงอรรุณี  ดุสิตา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เปคำผุย
 
1. นายนิธิศ  มรดก
2. นายทัด  วงลาพรม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญอวนมี
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาตรโสภา
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  เก่งนอก
2. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
3. เด็กชายวีรพงษ์  คำสงวน
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายวิเศษ  สาสอน
 
45 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จาหรี
2. เด็กหญิงชลดาพร  ชาแดง
3. เด็กหญิงพิริสา  ติยะบุตร
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
 
46 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาใน 1. เด็กหญิงกนกรดา  สนมศรี
2. เด็กหญิงพีชญา  คลีสำ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เบ้าลี
 
1. นางสุภัทรา  ไวแสน
2. นางอุษณา  จันปุ่ม
 
47 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยวรรณ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ตะวะนะ
3. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ดวงสมร
 
1. นางสาววรนุช  ร่มรื่น
2. นางวรารัตน์  นิคำ
 
48 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มารศิริ
2. เด็กชายวิทวุฒิ  สวัสดี
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นางสาววิชุดา  น้อยนาง
 
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายนิกร  พิมสลัด
2. เด็กชายมาริษ  ราชกุล
3. เด็กชายรัฐภูล  ครบุรี
 
1. นางชลธิชา  ค่ำคูณ
2. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
 
50 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญดาว  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กหญิงจริญญา   ชาสงวน
3. เด็กหญิงชนิดา  โสภี
4. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
5. เด็กชายธนกฤต  เปาวะนา
6. เด็กชายธีรภัทร  เปาวะนา
7. เด็กชายนัตพงษ์  แก้วมะ
8. เด็กหญิงนุชวรา  แมดมิ่งเหง้า
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริเมธางกูล
10. เด็กหญิงพรนภา  แมดมิ่งเหง้า
11. เด็กชายพิทักษ์   ไชยบิน
12. เด็กชายภานุพงษ์   วงแหวน
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ปติโยพัน
14. เด็กชายภูชิต  วะเศษสร้อย
15. เด็กหญิงมุกมณี  วะสาร
16. เด็กชายรพีภัทร  ชาสงวน
17. เด็กชายราชัน  ลิภา
18. เด็กหญิงลลิตา  ประกิ่ง
19. เด็กชายวสุนทร  ชาสงวน
20. เด็กชายวาคิม  บุนนท์
21. เด็กชายสถาพร   คำภูเงิน
22. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
23. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วอินธิ
24. เด็กหญิงอทิติยา  อินอุเทน
25. เด็กชายอภิวัฒน์   ก้อนกั้น
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปาวะนา
27. เด็กหญิงอมลวรรณ  คำชนะ
28. เด็กหญิงอรุณภรณ์  วะนานาม
29. เด็กชายอำนวย   นาโควงค์
30. เด็กหญิงเนตรชนก  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายคำลือ  บินศรี
2. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
3. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
4. นางวันเพ็ญ  กาฬหว้า
5. นางเสงี่ยม  อัคติ
6. นางไพรัช  สิทธิ
7. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
51 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร    สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   โพธิโสม
3. เด็กหญิงณิชากร   เมืองแทน
4. เด็กหญิงณิศาชล   โมธรรม
5. เด็กหญิงธัญจิรา   ไชยแสง
6. เด็กหญิงสุชานาถ   หมื่นกันยา
7. เด็กหญิงอนันตญา   โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
3. นางสาวน้ำอ้อย  แก้วเชื่อม
 
52 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร   คำทะเนตร
 
53 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายพงศธร  ศิริหนองคาย
2. เด็กชายวีระภัทร   กะหมายสม
3. เด็กชายอัครพงษ์  ไชยสุระ
 
1. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
 
1. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพัน
 
1. นางสาวเพลินพิศ   อุดมกัน
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชนันญา  พันธุ์เมือง
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานเพชร
 
1. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร
 
1. นางสาวธนาพร  กันทา
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สังขตะอำพน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โตดประโคน
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาววนิดา  คุตะโค
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวอุราลักษณ์  อุ่นเทียมโสม
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายณปภัช  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงออนจิรา  วงศ์เหง้า
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วะลับ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
2. เด็กชายวิทวัฒน์  มันอาษา
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  ป้ายนอก
2. เด็กชายศิขรินทร์  ช่องตะขบ
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
2. นายอดิศร  บุพศิริ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จำปา
2. เด็กหญิงประภัสสร  จำปา
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงพัชริดา   ใหญ่ปางแก้ว
5. เด็กหญิงอ้อย  ดวงคูณ
 
1. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
2. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขภูวงศ์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายจักรรินทร์  ฟุ้งฟูเดช
2. เด็กหญิงบุศริน  จักรนารายณ์
 
1. นางจันทะจร  แสงนา
2. นางอำนวย  แก้วหนองสังข์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงชลชนก  คะปัญญา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์เข็มพรม
 
1. นายวิชัย  ราโช
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  วิมลพัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงบุศกรณ์  ปัทวงค์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วันดี
2. เด็กหญิงวนิษา  แพไธสง
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ภูวงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สนมศรี
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายนฤนาท  ประวาฬ
2. เด็กหญิงวิภาวี  เวินเมาหา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลิภา
 
1. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
2. นางพัชราพร  หาญสนาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลื้อพอก
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงอรจิรา  นิลภา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทองดีนอก
2. เด็กชายดัง  อินทนู
3. เด็กชายธนวัต  นะคะจัด
4. เด็กชายนพกร  นะคะจัด
5. เด็กชายภูริเดช  เติมประโคน
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
2. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส
 
1. นางสุขใจ  แก้วใส
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนัน  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายอัษฏายุธ  บุพศิริ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอิษฎาอร เรโกะ  วาตานาเบ้
 
1. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
2. เด็กหญิงธัญชนก  พลสรรค์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลวงโป้
4. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงศ์
5. เด็กชายอัครเดช  วะชุม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา
2. เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
2. นางมนชยา  มณีปกรณ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามเสาร์
2. เด็กชายทิวากร  นามเสาร์
 
1. นายสมคิด   ขันทะชา
2. นางสาวธนิดา  วงษาเนาว์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสุคนธวา  สมปัญญา
2. เด็กหญิงอำภิกา  ราชบุญ
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวนวรัตน์  อภัยโส
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธาราธาร  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพจน์  มาสกุล
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายนรวิท  โยลัย
2. เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์ศรีชา
 
1. นายอดิศักดิ์  สีการัง
2. นางสาวภรรศสรญ์  สุธรรม
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายพลทัต   พรมเพ็ง
2. เด็กชายรุ่งกิจ  ริมสกุล
3. เด็กชายสหรัฐ  ศฤงธร
 
1. นายปองคุณ  มูลโคตร
2. นายการันต์  คำแปง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงพรพิมล  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เคนดง
3. เด็กหญิงเมริษา   ปาทา
 
1. นางวัฒนา  ขุนศรี
2. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิมภาค
2. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
3. นางสาววุฒิพร  ไชยเทศ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนิรัชพร  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงพิญาดา  ฝากงคำ
3. เด็กหญิงอรจิรา  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
2. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกรภัทร  แก้วชาลุน
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  เพ็ญศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทาทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวฌาริญญา  ปัญญาบุตร
2. นางสาวณัฐณิชา  วงษ์ศรีญา
 
101 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธีรเทพ   กงสะกาง
2. เด็กหญิงอารยา   ประกิ่ง
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
2. นางกชพร  มูลพงษ์
 
102 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงคัทลียา  สงสีดา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เคนดา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  โคตะบิน
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสุดารัตน์  พลโลก
 
103 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนกร  กุลยะ
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญดี
3. เด็กชายเสกสรรค์  เดชทะศร
 
1. นางวรารัตน์  นิคำ
2. นายกรกฎ  นิคำ
 
104 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภัคพล  เหล่าทา
2. เด็กชายภาคิน  วงศ์เหง้า
3. เด็กชายศุภวัฒน์  บุตรสอน
 
1. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
2. นางสาวเพียงใจ  แวงปากบัว
 
105 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  อุผำ
2. เด็กหญิงภคพร  แก้วเสียว
3. เด็กหญิงอมราวดี  ขันทะชา
 
1. นางรจนา  อุ่นกรม
2. นางสุภาพรรณ  สุธรรม
 
106 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิเมธ  โคตรมิตร
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายสุรเดช  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร   สินธุศิริ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ต้นศรี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
2. เด็กหญิงชยามล  ฝ่ายทะแสง
3. เด็กหญิงชยุดา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนพรัตน์  โสภาพ
5. เด็กหญิงปนัดดา  นะคะจัด
6. เด็กหญิงปรียนันท์  โสภา
7. เด็กหญิงพนิตนันท์  เบียนไชย
8. เด็กหญิงมาริสา   โสภักดี
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
3. นางสาวปิรัญญา  พิลามาศ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงชลิตา  เอกสะพัง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูชุม
3. เด็กหญิงวราพร  เอกสะพัง
 
1. นางรุ่งนภา  อัมรัตน์
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีหาบุตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์   เข็มเพ็ชร์
 
1. นายก้องภพ  เลิศอุปเสน
2. นางสาวอัญชลี   แก้วกัญญา
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ม่วงคลา
 
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา
 
1. นางสาววัฒนา  พันธืจี
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาววัฒนา  พันธ์จี
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแช
 
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงพิริสา   ติธรรม
 
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ประสวนศรี
 
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงรัมภา  โสพันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ต้นศรี
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงศรัญญา  การิก
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ  ดาดง
 
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงชลลดา   ผาอินดี
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
 
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายธนชัย   สีหมุงคุล
2. เด็กชายนันท์พิพัฒน์   แสนพล
 
1. นายสุริยา  หงแสน
2. นางสาวสิรินยา  คำมา
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผิวอ่อน
 
1. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธนากร  อุผา
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  งามนาศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปุณยาพร  จันปัญญา
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงนันทิชา  สนมศรี
2. เด็กหญิงรินรดา  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  แก้วสมวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  บุญญะศรี
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  อารักษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติกรกวิน  สำรีดี
2. เด็กชายชนัฐนนท์  สาหัส
3. เด็กชายพงษ์รัตน์  พันธุ์เวียง
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพีรภัทร  คำภิลัง
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนรีกานต์  สมรฤทธิ์
 
1. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงบุษกรณ์  ปัทวงค์
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หันโพธิ์
 
1. นางสาวขวัญสิริ  เคนาอุประ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัชมล  พรมสี
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  วะนานาม
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤตพล  สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พึ่งตา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงพนิดา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงพิชญา  โยธาตรี
 
1. นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนฤบดี  ลำลอง
2. เด็กชายภูรพัฒน์  คังกัน
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยปัญหา
2. เด็กชายสุภษิต  แสนสุภา
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายดัสกรณ์  บุพศิริ
2. เด็กชายศตพรรษ  บุพศิริ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พัดเปี้ยมา
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
150 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ทีจันทึก
2. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  เนาวรัตน์
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงทินประภา  ประพัศราง
2. เด็กหญิงพนิดา  กิติศรีวรพันธ์ุ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุนทร
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีพันธ์ุ
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายนปกรณ์  เนียมนามผล
2. เด็กชายวรรณวิษา  ฉ่ำจิต
3. เด็กชายสุชนัย  ยศดี
 
1. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
2. นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงช่อผกา  ผาอิดดี
2. เด็กหญิงรวินันท์  เค้าโนนกอก
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ยอยง
 
1. นางพนอรักษ์  บุพศิริ
2. นางทิพวรรณ  บุพศิริ
 
154 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายณัฐวุติ  มูลพงษ์
2. เด็กหญิงวิสุสตา  วงค์ตาปอง
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงปภาวี  หนองเป็ด
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
156 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายพนมพร  โกษาแสง
2. เด็กชายพีรภัทร  ขันโท
3. เด็กชายวุฒิชัย  คำแสงชัย
 
1. นายโกษิต  โกษาแสง
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
157 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายธนากร  บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุพศิริ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พนาศูนย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
2. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชกร  เผือดผุด
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุดมกัน
3. เด็กหญิงธนนันท์  พรมประกาย
 
1. นางสาวลลิตา  วิมลรักษา
2. นางสาวเพลินพิศ  อุดมกัน
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายวัชราเทพ  คำกองแพง
 
1. นางสาวบรรพตรี  ศรีหะมงคล
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายนนทกร  คำลือ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญญศรี
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทร์ขันธ์
 
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีนุรักษ์
 
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
 
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธนนันท์  พรหมประกาย
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายทรงพล  ผาอิดดี
2. เด็กชายวีรภัทร  จันทร
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐางาม  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสสิรี  เครือเพชรกุล
3. เด็กหญิงวรรณภา  โสภา
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
2. นางคนึงนิต  บุพศิริ
 
171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธเนศ  จาเหม
2. เด็กชายปิยะพันธ์  จันทะราม
 
1. นายกฤษฎา  แข็งการ
2. นายรชตะ  ศิริวงค์
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ทัดสา
2. เด็กหญิงกวินตรา  เฉลยโสตร์
3. เด็กหญิงชญาดา  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงอรุณี  ทิวารัตนกุล
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงญานิกา  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกุล  ไชยะสิงห์
3. เด็กหญิงบุศรา  โพธิ์เบี้ยว
4. เด็กหญิงปวีณา  ไชยะสิงห์
5. เด็กหญิงศรัญญา  จูมศรีราช
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงบัวตูม  ปุนหาวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงลักคณา   อินทะศรี
 
1. นายปริญญ์ธนิน  นิธิวัชร์ปริญญ์
2. นางพิศวาท  กุลมา
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายถิรวัฒน์  ชัยปัญหา
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพฤนทรา  พรพิจิตร
2. เด็กชายแทนคุณ  ทัพวัน
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายคมสันต์  แสนไชย
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวพรรณปพร  บุตรรักษ์
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อินทะศรี
 
1. นางอานันท์   นิลสนิท
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงปัณฑินา  เสตรสิงห์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงศุภนิดา  มันอาษา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพนแสนคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงศิรวิมล  สุโพเคน
2. เด็กหญิงอุทุมพร  สาเส็ง
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงกัลสุดา  แสนคำพล
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  มันอาษา
3. เด็กหญิงรินรดา  กอแก้ว
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สมตน
2. เด็กชายปฏิภาณ  สมตน
3. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลขันธ์
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายยุทธนา  บุญชาญ
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา  นิวงษา
 
1. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศรันยา  หัดระสา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณฐกร  เหลาประเสริฐ
 
1. นายสัญญา  อุผา
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายรัตนชัย   นาซิน
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายจารุวัต  เปาวะนา
2. เด็กชายชนะชัย  มาตชัยเคน
3. เด็กชายธนพัฒน์  ผาตินันท์
4. เด็กชายนัฐพงษ์  แซ่สิม
5. เด็กหญิงภาวิณี  แสงตีสุ
 
1. นายทินกร  ชินโคตร
2. นายเปรมปรี  ลิภา
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายศักดา  คำชนะ
 
1. นางดอกแก้ว  บุพศิริ
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริวงศ์
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์   เหล่าพัดมา
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยริบูรณ์
 
1. นางสาวภาวิณี  โพธิ์สุ
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายพิชญุตม์  วงค์งาม
2. เด็กชายสิทธิกร  ลีเหลา
 
1. นางสุกัลยา  จันทา
2. นางจริยา  สารโภคา
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
2. นางวราพร  มานันที
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันยาตี
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก   วิภา
3. เด็กหญิงสภัสภรณ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงภัททิยา  ชนะนา
 
1. นายวัฒนา  พลโลก
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
 
201 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ตามขมิ้น
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุ่มผักแว่น
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
2. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงศ์
2. เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
203 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วันดี
2. เด็กหญิงนันธิตา  จันทะพรม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายประกิต  วะสุรี
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สุขภูวงค์
3. เด็กชายเจษฏา  สุขภูวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงกัณห์ชรี    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พันธุกาง
3. เด็กหญิงพิจิตรา  นะคะจัด
 
1. นายวุฒิชัย  มีระหงษ์
2. นางสมควร  เสาทอง
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  ยะเสน
2. เด็กหญิงจิตรลาดา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงปริยดา  เดชทะสอน
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
207 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัดลดา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์
3. นางสาวพรพิมล  โทรัตน์
 
1. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
2. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
208 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมรักษา
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ถิ่นพายัพ
3. เด็กหญิงอัลเตียร์  ป้องทอง
 
1. นางสาวธนัชชา  ชาสงวน
2. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  คะสา
 
1. นางพันไย  จำรักษา
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงธิติยา   โคหาเส
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงฐียากรณ์  สิถิระบุตร
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงนฤมล  ปัญญาสาร
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  นิพรรัมย์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายชัยธวัช  ชุ่มผึ้ง
2. เด็กชายณภัทร  ตาสี
3. เด็กชายปวริศ  นามพะธาย
 
1. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงฉัตรยา   อุทำกา
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ   เกียรติภัทรชัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีหะมงคล
2. เด็กชายศุภกานต์  รอดคำทุย
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  แท่นทอง
 
1. นายเมธี  นาอุดม
2. นางสาวอัญญิกา  ลวกไธสง
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายฐิติกร  ศิริวงค์
2. เด็กชายสิทธิโชค  คงไข่ศรี
3. เด็กชายอธิชัย  มากเหล่า
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายจักริน  เฉลยโสตร์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.66 ทอง 12 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายระพีภัทร  รัตนะ
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวประพากร  กันยา
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เส
2. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
3. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันทะนาด
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไตรเทน
2. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
3. เด็กหญิงทยิดา  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
224 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาข้างฮุง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนสุข
3. เด็กหญิงอรัญญา  ผึ้งศรี
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นางสาวนันท์นภัส  น้อยนาง
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายธเนศ  ธาดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยงเพชร
3. เด็กหญิงปวีณา  สีอินทร์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  นามพะทาย
5. เด็กหญิงลักษิณา  ล้อมนาค
6. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
7. เด็กหญิงศิริวิมล  แสนสอน
8. เด็กหญิงอทิตยา  สุขภูวงค์
9. เด็กหญิงอนุสรา  กุลวงศ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุรินทร
 
1. นางสาวภักสร   ภูมิศาสตร์
2. นายธนภัทร  คำทะเนตร
3. นางขวัญตา  ภาโสม
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสายชล  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายชนานน  ยะวงศรี
2. เด็กชายพีรวัส  วะสุรี
3. เด็กชายศิรวุฒิ  มณีรัตน์
 
1. นางสุภาพ  หาสุระ
2. นางพรพิศ  บรรลือ
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรฐา   เลาเจริญ
 
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กชายนราธิป  ไชยสุระ
 
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงเข็มอักษร  บุตรดี
 
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงทินรัตน์  การถวิล
 
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนิภาพร  นนเลาพล
 
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
2. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงณิศรา  ภักดี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี
2. เด็กชายภูรินทร์  กันยาตี
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะศรี
 
1. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
2. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
238 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวรวิช  มงคล
2. เด็กชายอำพล  ชัยมาโย
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจินดา  ยาลัย
2. เด็กหญิงชนิสรา  มาเพ็ง
3. เด็กหญิงนิชาอร  วงศ์นาม
4. เด็กหญิงปองขวัญ  อะทะขันธ์
5. เด็กหญิงลักษิกา  กุลจันทึก
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงจุรีพร  วังสุขี
2. เด็กหญิงปราศัย  โยลัย
3. เด็กหญิงพรนภา  ชินบูรณ์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ไขประกาย
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  โยลัย
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงค์
2. นายวีระชน  ว่องไว
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายอภิเดช  นามบุญเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  ถารักคำ
2. เด็กหญิงพันธ์ศรี  โซ้พลงาม
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อภัยโส
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลือคำหาญ
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงปิยวดี  ละกังถา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรเพ็ง
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกฤตนัย  ขันทะชา
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงสุธินันท์  อยู่ลำนาน
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชริดา  มูลละ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วะบุตรดี
2. เด็กหญิงวนิดา  ช่ำดำขำ
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สีเม้น
2. เด็กชายวิชยุตม์  ริมสกุล
3. เด็กชายเจตนิพัทย์  รัตนผ่องโชค
 
1. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
2. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บรรไพ
 
1. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โฮ้วมณี
 
1. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงขวัญมุก  ยังภาย
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  พนมมรรค
3. เด็กหญิงพัชริดา  โพติยะ
4. เด็กชายพันธวัช  อุ่นเทียมโสม
5. เด็กชายพิตตินันท์   ยางสิงอ้อ
6. เด็กชายพีระพัชร  สีละวัน
7. เด็กชายวันชัย  ไตรินทร์
8. เด็กหญิงศดานันท์  ปากดี
9. เด็กชายอดิเทพ  แก้วอ่อนขวา
10. เด็กหญิงอรจิรา  บุพศิริ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวมลนภา   มะสุใส
3. นางสาววาสนา   โพติยะ
 
257 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปพิชญา    มูลจันทร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา    วงษา
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ประทุมรุ่ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวสมจิตร  บุรีขันธ์
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสาณิชญา  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงชลดา  ผาอินดี
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงษา
2. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จุลขัน
 
1. นายพรชัย  บุพศิริ
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายธรายุทธ  โพติยะ
2. เด็กหญิงเจตจิรา  กุจนา
 
1. นายสุรศักดิ์  ธรรมเป็นจิตต์
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ตะวะนะ
 
1. นางสาวมยุรี  บิดานารา
2. นายมนตรี  ดงขันตะ
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เคนไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพิยดา  บุญเพชร
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวธีราภรณ์  อักษรพิม
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธานุพล  จันศรี
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจินทภา  สายโอราช
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุทา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อุผา
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปากดี
5. เด็กหญิงสาวิตรี  คะดุน
6. เด็กหญิงอรัญญา  กิตติศรีวรพันธ์
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
3. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ตะไลชั่ง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภักดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกระสอน
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นายจตุพล  จั่นกัน
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงณัฐาการณ์  เกษกุล
2. เด็กหญิงสุธิษา  บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรมแสง
 
1. นางสาวอ้อม  มอมไทรัตน์
2. นางสุรางคนา  พุทธดี
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ร่มโพธิ์ภักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โมธรรม
3. เด็กหญิงเกสรา  บุญมานะ
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
271 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภพ  สำรวมจิตต์
2. เด็กหญิงพิมนิภา  ทับทิมหิน
3. เด็กหญิงมิณฑิตา  มณีนพ
 
1. นายภาณุวิชญ์  สุขเสริม
2. นางฉัตรมงคล   สวนกัน
 
272 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกรชนก   อุทศาสตร์
2. เด็กชายกฤตเมธ   คนเพียร
3. เด็กชายพรภวิษย์   ศรีวรสาร
 
1. นางสาวพรพิศ   พันธุ์เมือง
2. นางอมรรัตน์    ถึงใจ
 
273 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชัชชญา  แพงมาลา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สุวรรณมาโจ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวศรัญญา  ปาสานะโก
 
274 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปาลิตา  มหาวงค์
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ใจเครือ
 
1. นางอุสาห์  เรืองวรบูรณ์
2. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์
 
275 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงพัชรามาศ  เหล่ามาลา
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
276 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายพีรภัทร  พรมทะยาง
2. เด็กชายวิชัย  มณีรัตน์
3. เด็กชายสกลเกียรตื์  แก้วฉบับ
 
1. นายนิรันดร์  โพนดาแคบ
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
277 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจิระภัทร  แตงกวา
2. เด็กชายทวีชัย  พรหมดี
3. เด็กชายพีระพล  ภูผักแว่น
 
1. นายขอม  แต้มกลาง
2. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
278 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กชายจันทกร  โนนเดช
2. เด็กชายพัชรพล  เคนไชยวงศ์
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นายสมัคร  คะสุดใจ
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายณัฐพล  มะปะโพธิ์
2. เด็กชายเจตมงคล  สีละสา
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นายจักรพรรดิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หาญฟ้าเลื่อน
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำอ้อ
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพัชรีพร  ชุ่มชื่น
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา   อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  จำปา
2. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
 
285 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายภราดร  ผงอินทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
286 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ  ดาดง
 
1. นางกชพร  มูลพงษ์
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
2. เด็กชายเจษฎา  สุพิมล
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สว่างวงษ์
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพศิกา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.12 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วใส
2. เด็กชายอภิชาติ  บทศรี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
 
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีภัทร  วงค์ศรีชู
 
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงโศภิตา  ชาสงวน
 
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงวนิดา   คุตะโค
 
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมมกานต์  สุนาคราช
 
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
 
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงณภัทร  คำพระ
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกัลยา  กองนา
 
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม   พันธุ์ด้วง
3. เด็กหญิงสุนิษา   ไกรษรวงค์
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา    เหมพลชม
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกชกร  จงจอหอ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ยางเบือก
3. เด็กหญิงโสริญา  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์จันดี
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ไตรมีแสง
3. เด็กหญิงปิ่ณมณีย์  ศัตรูพินาศ
4. เด็กหญิงศลิษา  ภูชุม
5. เด็กหญิงสิรินดา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิง ธิดาศิริ   อภัยโส
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  เดชทศร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มะโนรัตน์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
5. เด็กหญิงศุภสุตา  ยาวัตร์
 
1. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
2. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทะเนตร
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์   เหล่าพัดมา
3. เด็กหญิงวรา   ต้ายบุญเทียม
4. เด็กหญิงศรัญญา   โยลัย
5. เด็กหญิงสุนิสา   จูมพลาศรี
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง
2. เด็กชายภานุศิษฏ์   สินจตุรพัฒน์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยนต์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายวัชระ  อักษร
 
1. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยะภักดี
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทะนันท์
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงลลิตา  วัลดี
 
1. นายคำผล  แก้วสีสม
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างวงศ์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เรือนนา
2. เด็กหญิงพนิดา  เรือนนา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกัญนิกาญจน์  นิที
2. เด็กหญิงสุรารัตน์  ขัติวงค์
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปวริศา  ไหลอุดี
2. เด็กหญิงรวิสรา  อินอุเทน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ลิภา
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
2. นางสาววนิดา  แสนสุริยวงศ์
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงปรางพร  เชษฐพันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  เขตรพิมาย
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชนานุช  รังศิริ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  บุปผา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงอภิษฏา  ยะภักดี
 
1. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศริยา  นครังสุ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายทรงพล  สัพโส
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุนิสา  วะริสาน
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  มะละ
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
 
324 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
2. เด็กหญิงขนิษฐดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายทินกร  มีคำ
4. เด็กชายธนดล  หงษ์ศรีเมือง
5. เด็กชายพีรวิชญ์  กาลจักษ์
6. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์ุ
7. เด็กชายวีรศักดิ์  โสภาบุญ
8. เด็กชายศิวกร  ชัยโกฏิ
9. เด็กชายสรายุทธ  สิมสุวรรณ์
10. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลละ
11. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
13. เด็กชายสุุรเสกข์  โสนาคา
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
3. นายวิทวัส  นครใชย
4. นายแสงชัย  สุดแสง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวลลี
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงค์
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงศรีสุดา  มณีวรรณ์
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริวงศ์
 
328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายกฤษณะพงษ์  โพติยะ
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงค์
 
330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  เยาวศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรศิลป์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงลักษณา  ตรงดี
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  บุปผา
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายปิติภัทร  ละดอกท่า
2. เด็กหญิงพนัชนก  บุตะกุล
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กชายจีระวัฒน์  มหาวงศ์
2. เด็กชายชโนดม  แก้วปีลา
 
1. นายธนารักษ์  วงษาเนาว์
2. นายศุภกฤต  ชาทิพฮด
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายนโรดม  นะคะจัด
2. เด็กชายภควัต  ราชภูมี
3. เด็กชายสิทธิกร  ผงชานัน
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสังข์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษาเนาว์
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นายปรีดา  ภูดีทิพย์
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายจารุพัฒน์  พลหาญ
2. เด็กชายพงศกร  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  โทรัตน์
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
2. นางสาวสุพัตตา  อุปนันท์
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชานุชิต
2. เด็กหญิงชุติกาจญ์  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  จอมทอง
 
1. นายวุฒิชัย  มีระหงษ์
2. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนริศรา  คะดุน
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา
3. เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา
 
1. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ฉิมชัย
2. เด็กชายนัฐดนัย   เทียมสำโรง
3. เด็กชายอนุสร   ต้อนโสกรี
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
2. นางไพจิตร  จันทะขิน
 
340 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงปัทมา  คะดุน
2. เด็กหญิงพัชรา  เอื้องไข
3. เด็กชายเทพธนากรณ์  อ้วนกาปี
 
1. นางสุวรรณภา  สุวรรณเพชร
2. นางศิรินันท์  โสภาน้ำ
 
341 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงกุลชาดา  โมธรรม
2. เด็กชายนครินทร์  บุตรสอน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศิลาอุดม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
2. นางฐิติยา  สังกฤษณ์
 
342 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายกมลรัตน์   บุญมี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   จันขันธ์
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ติธรรม
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
343 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ชนะพจน์
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมณี
3. เด็กชายนันธกรานต์  หอมหลาย
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  สุขขีเหล็ก
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงไพลิน  หวนระลึก
 
1. นางสาวกอบสุข  บุญชื่น
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แฝงอาวุธ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
348 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  หมอกมีชัย
2. เด็กหญิงกุลนาถ  ไชยคำจันทร์
3. เด็กหญิงชนิสรา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงชลนิภา  คนไว
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สินเนตร
6. เด็กหญิงนงรัก  พิลาภ
7. เด็กหญิงภัทราพร  โปแอ
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนไว
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยตา
 
1. นายสุระชาติ  ซาอุรัมย์
2. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
3. นายยุทธพันธ์  ภักดี
 
349 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพีรภาพ  จันทะรังษี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
351 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ชัยพาลา
 
 
352 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอทิตยา  แก่นวงศา
 
 
354 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
 
 
355 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
356 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงแวววรรณ  มาตยาบุญ
 
 
357 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์ชาย
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
 
359 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายชลธี  จันทุลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมดี
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวลอย
 
1. นางดวงสุดา  ทับแสง
2. นายูภูริวัจน์   ปัดไธสงค์
 
360 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  อ่อนขวา
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วอ่อนขวา
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
2. เด็กชายศราวุธ  คำวิเลิศ
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
2. นางสาววันทนา  เพลียมา
 
362 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
2. เด็กชายวรทัตย์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางสาวกนกพร  ทิพม่อม
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
2. เด็กชายวัชระ  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวสุดาพร  ชาดีกรณ์
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   โลหะ
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงชญาดา  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงภาวิดา  หวานแท้
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยบูรณ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ผาสีดา
2. เด็กชายดุลยวัฒน์   มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนาขวัญ  วงษาพัด
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเหลา
2. เด็กหญิงรัชนี  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  โคตวัน
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายชานนท์   ศักดิ์มงคลไพศาล
2. เด็กชายภูฤทธิ์   แก้วโจ๊ะ
 
1. นายประยงค์   รุ่งจินดารัตน์
2. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายชญานิน  ต้นสุวรรณ
2. เด็กชายวงศกร  ปอไว
 
1. นายสมคิด  การุณ
2. นายอรรถกร  บุญญานุภาพ
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ติ๊บตัน
2. เด็กหญิงทรรศิกา  อินทิราช
3. เด็กหญิงนันทิยา  ขวัญอยู่
4. เด็กหญิงรัญธิดา  ทาวอแวง
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ปะนะภูเต
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  คำลืิือ
2. เด็กหญิงนรมน  บุญเทียม
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  มนัส
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไชยนาน
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ระมั่งน้อย
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภูทับทิม
2. เด็กหญิงดลยา  บุญเหลา
3. เด็กหญิงธิดา  บำรุงชาติ
4. เด็กหญิงสุภา  พิมสลัด
5. เด็กหญิงอรนุช  แก้วห้วยพระ
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณิชลดา  สุธรรม
2. เด็กหญิงพัชราพร   สอนกางทิศ
3. เด็กหญิงภัควิภา   หนูเผือก
4. เด็กหญิงมีนัชชา   หลานเสสถา
5. เด็กหญิงอลิตตา    แจ่มแสง
 
1. นางนิภาพร   บันหาร
2. นางสาวนาถยา   อุปศรี
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจารุภา  โพธิ์สาราช
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  อินทะประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ไตรยพันธ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ด่างเกษี
5. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วพิลา
 
1. นางนภาภรณ์  แสนโสม
2. นางสาวอรุณี  นาโควงค์
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กหญิงชาลิณี  ศรีหาโคตร
3. เด็กหญิงธนพร  จันลา
4. เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย
5. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงสุระ
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายชนะศึก  โคตรพรม
4. เด็กชายณัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
5. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
6. เด็กชายธนรัตน์  อุสาพรหม
7. เด็กชายธีรเดช  ดีแสง
8. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
9. เด็กชายภควัต  คำหา
10. เด็กชายวรวิช  มงคล
11. เด็กชายวสิทธิ์นันท์  วงศรีชู
12. เด็กชายวีระพงษ์  อุสาพรหม
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุศทะแสง
14. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
15. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
16. เด็กชายสิทธิกร  นาโควงค์
17. เด็กชายสิทธิชัย  อุสาพรหม
18. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
19. เด็กหญิงเจษฎา  สุพิมล
20. เด็กชายเจษฎา  สถิตชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
4. นายวิจักษณ์  วะสาร
5. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   นารีแพงสี
2. เด็กหญิงอริสา  หนูนิน
 
1. นางวนิดา   สิทธิพา
2. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจี่นี่  มารีย์ สมิธ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จงจอหอ
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควค์
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วละออ
2. เด็กหญิงวรันชนก  เพรชโสภา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายณัฏฐชัย  คำแดงสุข
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตยา  วิชาโชค
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีนาค
2. เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศิริวงค์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์   อินทิสิทธิ์
 
1. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
2. นางสุวดี  บัวสาย
 
387 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายชนุดม  ชุ่มผึ้ง
4. เด็กชายชัยธวัช   ชุ่มผึ้ง
5. เด็กชายณภัทร  ตาสี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  พลธรรม
7. เด็กชายปวริต  นามพะธาย
8. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยนาน
9. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
10. เด็กชายศักดิ์ดา  มลาสินธ์
 
1. นายสวัสดิ์  เพ็ชรพินิจ
2. นางแววตา  ผายชำนาญ
3. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงุชุติกาญจน์  แสนทวีสุข
 
1. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชลลดา  ดันมีแก้ว
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์เหง้า
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีวรสาร
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายนิติพล  ยติโยพันธ์
 
1. นายพจน์  คะสุดใจ
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงมนัสพร  สีสุนา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ   พสุนนท์
 
1. นายสุริยา  นครใชย
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธันวา  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงภาวินี    ต้อนโสกรี
 
1. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เพรชโสภา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุภรัตน์  เจริญรส
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีหะมงคล
2. เด็กหญิงสไบทอง  บุญเทียม
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดอนมุงคุณ
2. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  บุรีขันธ์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายถิรวัฒน์   วงศ์ล่าม
2. เด็กหญิงสิรารมย์   อินทริง
3. เด็กชายอินทราทิตย์   ดวงดูสัน
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตภาส   หมีทอง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   มากอง
3. เด็กชายธนพัฒน์   ดวงดูสัน
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   อังคะฮาด
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
4. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
5. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
6. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
8. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยมงค์
13. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
14. เด็กหญิงัณัฐมน  กิขุนทด
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นายกานต์  ศรีประทุม
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
4. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
4. เด็กหญิงพรทิพา  โกษาแสง
5. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
7. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
8. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
3. นายชนาธิป  โกษาแสง
4. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายรัชภูมิ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงศ์
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายเดชาธร  บริบูรณ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายศตายุ  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไอยะไกรษร
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายธน่กร  เปาวะนา
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายกตัญญู   พรม
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พันจี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขันทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา   สาหัส
5. เด็กหญิงญารดา   คำแสน
6. เด็กชายณัฐพล  ดวงสา
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุวรรณมาโจ
8. เด็กชายธนกร  เปาวะนา
9. เด็กชายธนกฤต  ไผ่ละออ
10. เด็กชายธนโชติ   กวนศักดิ์
11. เด็กหญิงธัญชนก   สาหัส
12. เด็กชายธเนศ    โอ้น
13. เด็กชายนนทกร   บุพศิริ
14. เด็กหญิงนรีกานต์   วิพรรณะ
15. เด็กหญิงบุญมี  บุพศิริ
16. เด็กหญิงปุณยาพร  พิษนุย
17. เด็กชายพงศกร   กิเวียน
18. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์    แสนสุพรรณ์
19. เด็กหญิงพรไพลิน   จิตปัญญา
20. เด็กหญิงพลินทิพย์   กวนศักดิ์
21. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
22. เด็กชายยศกร   สุวรรณ์รัตน์
23. เด็กชายยุทธพงษ์  สาหัส
24. เด็กหญิงยุวดี  สุวรรณมาโจ
25. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
26. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กวนศักดิ์
27. เด็กชายศรายุธ  กวนศักดิ์
28. เด็กชายศิรชัช   นครังสุ
29. เด็กชายสกนธ์พร  พัฒมณี
30. เด็กชายสมศักดิ์   บุพศิริ
31. เด็กหญิงสาวิตรี  วิพรรณะ
32. เด็กชายสินาถ  สะตะ
33. เด็กหญิงสุนิตตา   พันธุ์แพง
34. เด็กชายอติชาต   นนทะสี
35. เด็กชายอภิสิทธิ์   มณีวรรณ
36. เด็กหญิงอรปรียา   กวนคำอุ้ย
37. เด็กชายอรรถนนท์   รูปเหมาะ
38. เด็กชายเจตนิพัทธ์   สาหัส
39. เด็กชายเชษฐา   ประพัสรางค์
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายบัญชา  อุดมเดชาเวทย์
3. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
4. นางอรวรรณ  แก้วมณี
5. นางชอบ  พันธุพาน
6. นางปราณี  จันทะขิน
 
418 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  ทัศน์จันดา
2. เด็กชายธนากร  วันวงตา
3. เด็กหญิงนุชจริน  ไพราชสูง
4. เด็กหญิงพรรณชนิดา   กานนท์
5. เด็กชายภูวริน  มะสุใส
6. เด็กชายวรภัทร  มะสุใส
7. เด็กชายศรดิษฐ์  อุ่นเทียมโสม
8. เด็กหญิงศิรประภา  นนท์เหล่าพล
9. เด็กหญิงสุธิมา    สาลีพล
10. เด็กหญิงสุวดี  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
3. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  อินทริง
2. เด็กหญิงจิติมาพร  มาตย์เมือง
3. เด็กหญิงฉัฐศศิกร  จันมีรชานัตร์
4. เด็กหญิงณิชากร  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงธนภรณ์  นนทะสี
6. เด็กหญิงธัญชนก  โอ้น
7. เด็กหญิงสาวิกา  อาจกล้า
8. เด็กหญิงสโรชา  อุดานนท์
 
1. นางกาญจนา  กาญจนินธ์
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
3. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
4. นางสาวนราทิพย์  พันธ์ไชย
 
420 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  โยลัย
2. เด็กหญิงธนิดา  โยลัย
3. เด็กหญิงธันญารัตน์  ทาคิละ
4. เด็กหญิงวอรดา  โคทังคะ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยลัย
6. เด็กหญิงออรญา    บุญยะศรี
7. เด็กหญิงอัจฉราพร  โยลัย
8. เด็กหญิงเข็มรัตน์  โยลัย
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
421 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกฤตตานันท์  หิรัญขัน
2. เด็กหญิงขรินทิพย์  กุลบุตร
3. เด็กหญิงทินัตน์  กาวถวิล
4. เด็กหญิงนันทิชา  พันจำปา
5. เด็กหญิงปาริตา  โคนาม
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อุสาพรหม
7. เด็กหญิงสุภาวินี  บุนนท์
8. เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นใจ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ชัยหมาน
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นางสาวผกามาศ  อุปรี
3. นายสุกัญญา   พรหมปากดี
 
422 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มากอง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   มากอง
3. นางสาวนิภาพร  อุ่นเทียมโสม
4. นางสาวประภาวัลย์  นนเลาพล
5. นางสาวศศิวิมล  นนท์เหล่าพล
6. นางสาวศิรินัน  นนท์เหล่าพล
7. นางสาวสุภาพร  แก้วไพศาล
8. นางสาวเลิศจรินทร์  แนววิเศษ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
3. นางสาวมณีรัตน์   มะสุใส
 
423 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวบาง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นาชิน
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุสารโภ
4. เด็กหญิงนุสรา  อาลัย
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พึ่งผล
6. เด็กชายพิชิต  นนทมาตร
7. เด็กชายภาคิน  จิตรจักร์
8. เด็กชายราเชนทร์  โคตรสุวรรณ
9. เด็กชายศิวกร  ศรีมูลทา
10. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
11. เด็กชายอติชาติ  สีหาราช
12. เด็กชายอัครวินทร์  ยอดดำเนิน
13. เด็กชายเจษฏา  คำดี
14. เด็กชายเหมันต์  แสนศรี
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสุนันทา  ฮมแสน
3. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
4. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
424 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายครรชิต  ดาเกษ
2. เด็กชายดุสิทธิ์  ทีระฆัง
3. เด็กชายปวริศน์  ธีรนำเจริญ
4. เด็กชายสิทธิชัย  วอทอง
5. เด็กชายอนุพนธ์  พุทธกัง
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
2. นางจำเนียร   มหิมา
 
425 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงพรธิชา  วงศา
2. เด็กชายภีระพัฒน์   บัวพิน
 
1. นายวีระศักดิ์  พรมดี
2. นายสถาพร  ทัพเจริญ
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หวลกะสิน
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
 
1. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงดวงกมล   เทพกรรณ
2. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสาวอรนุช   ดวงดูสัน
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  คำอินทร์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายศิลป์วัจน์  ไชยต้นเทือก
2. เด็กชายอรรฆเดช  ปัญญศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญ  โคตรมิตร
2. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาตชัยเคน
2. เด็กชายคฑาวุธ  เอกจักรแก้ว
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  สีดา
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ดีทัพไทย
 
1. นายบุญเลิศ   สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กหญิงวรนุช  กระแสโสม
2. เด็กชายอิทธิพล  บุญเทียม
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  คัดทะจันทร์
2. นายเจษฎา  สมรฤทธิ์
 
435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
2. เด็กหญิงแทนขวัญ  แพงคำอุ้ย
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรา  ใครบุตร
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  โยลัย
2. เด็กชายอภิชา  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
437 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จ่าเห็ม
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขภูวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางประคองขวัญ  วันดี
 
438 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงฐิติมา  มีนาง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุขรี่
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
 
1. นายบุญเลิศ  สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
439 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธัญกร  หาวิวร
3. เด็กชายอนุชิด  อินไข่
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
440 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกัณฐชาติ  ทรัพย์สืบ
2. เด็กชายจิรายุ   ปุณริบูรณ์
3. เด็กชายชัยภัทร   พันธ์ภักดิ์
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
441 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายกวีศักดิ์  โยบุตดา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เชื้อนารา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีหะมงคล
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
442 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญเลิศ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาสุมาร
3. เด็กชายนิธิโชติ  บุญเทียม
 
1. นายวุฒิชัย  บุญมาวงษา
2. นายนิวัตร  มะสุใส
 
443 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายคมศักดิ์  ตุ้ยแต
2. เด็กชายวัชระ  แก้วห้วยพระ
3. เด็กชายวิศว  บุญเหลา
 
1. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
2. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
 
444 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กันยาตี
3. เด็กหญิงศิริมล   อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองสมรัตน์
5. เด็กหญิงอัญชลี   อนุญาหงษ์
6. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางไพรัตน์  วะชุม
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
445 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต้นสา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสงกา
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีมูลเขียว
 
1. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
2. นายชาญเดช  อัตวิชา
 
446 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงรุจจิรัตน์  คำสงค์
3. เด็กหญิงสายพิณ  จันเหลือง
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นางอุษณีย์  ผันศิริ
 
447 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
2. เด็กหญิงวิสุดา  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำหาญ
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางมยุรัตน์  ศิริสวัสดิ์
 
448 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
2. เด็กหญิงศุภาพิศ  รัตนะ
3. เด็กหญิงอุลัยวรรณ  ดวงภักดี
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
449 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยางสิงห์อ้อ
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  ออทอลาน
3. เด็กหญิงอริศรา  เหล่าคำ
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
450 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงชนิสรา   ผงชานันท์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทิธรรมมา
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ธรรมนาม
 
1. นางปริศนา  พรมดี
2. นางอรุณี  รังรส
 
451 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายชนากร  เสนจันทร์ฒิไชย
2. เด็กชายพศวัต  เต่าตา
3. เด็กชายวรชิต  รักมิตร
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
452 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนกรดา  วานิชสำราญ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  กาทอง
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เลิงโพชะ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เนาวรัตน์
2. นางสาววชิราภรณ์  ดวงอ่อน
 
453 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกวินนา  วะชุม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงมนสิชา  ติ้วคะลา
 
1. นางพิไลลักษณ์  แก้วก่า
2. นางอรัญญา  พิมพ์ภา
 
454 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายตริณณภพ  นาก้อนทอง
2. เด็กหญิงปริชญา  ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายวรินทร  แก้วแก่นคูณ
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
455 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  ชนะพจน์
 
1. นางแดงเล็ก  เจริญราษฎร์
2. นางจุฑาพร  บุญวัง
 
456 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายจตุพล  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา   ปากดี
 
457 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงธันยาพร  กลางสา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
458 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  สะแสน
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
459 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธีระพงษ์  หลวงโป้
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
460 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงชลดา  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงวริศรา   ทาคิละ
3. เด็กหญิงศุภสุตา   สุขแจ่ม
 
1. นางยุพา  นนเลาพล
2. นางสาวพวงพยอม  มะสุใส
 
461 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงชลธิดา  ภารีวงค์
2. เด็กหญิงธันยพร  ราชนีวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิวงษา
 
1. นางสาวปาณิตา  อาจสามารถ
2. นางจันทรา  นิวงษา
 
462 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายกมล  เดชขันธ์
2. เด็กชายธีรไนย   ป้องดู่
3. เด็กชายอนุวัตติ์  ลิภา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นางคตินันท์  ยามี
 
463 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายปรเมศว์  ปัญญาสาร
2. เด็กชายสงกรานต์  เสนสุข
3. เด็กชายอภิวิทย์  อุปิมนต์
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
464 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กชายธนดล  ยางเบือก
2. เด็กชายภากร  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กชายไกรษร  ราชกูล
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
2. นางรุ่งทิวาพร  สมโสภา
 
465 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายจีรภัทร  แสนป้อง
2. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  อุเทนจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางอาภาพร  สาพุฒ
 
466 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายพันกร  ทองกลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
467 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนกฤต  เปาวะนา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
468 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายเจษฎา  นาโควงค์
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
469 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายคณิตศร  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
470 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปติโยพัน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงสายธาร  ชมภูพระ
 
1. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงคณัญญา  ปากดี
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
473 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
474 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ชนะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
475 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงจันทรัช  สนมศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  แก้วปีลา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยนคร
4. เด็กหญิงปณิตตรา  ทากิระ
5. เด็กหญิงพรนิภา  อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงรัญชิตา  แก้วปีลา
7. เด็กหญิงศิรวรรณ  ทองทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวพัชราภรณ์  พงษ์พิศ
3. นางสาวสุวรรณี  ทุมไพร
 
476 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายกรวิชญ์    อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ    สิงหันต์
 
477 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุพศิริ
 
1. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธเนต  หมั่นศรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบัติ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  โคตวัน
 
1. นางสาวสุนารี  นุชสุ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
 
479 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงณปภา  หาญอาษา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
480 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
481 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายณพชร  สมรฤทธิ์
 
 
482 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงมินตรา   คะดุน
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
 
483 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายศุภกิจ  คำชนะ
 
 
484 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายวุฒิไกร  นามเสาร์
 
 
485 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
486 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ
 
1. นางสาวอุมาพร  ดอกเกตุ
 
487 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาวอารียา  ดีแสง
 
488 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวิชา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ชาเฟื้อย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธ์
 
489 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงตติยา  จันทะเวิน
 
 
490 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนลินลักษณ์   ข้ามประเทศ
2. เด็กหญิงวนัชพร  กุลยะ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ถิ่นวิจารย์
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
2. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
491 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงธัญสุดา   พนม
3. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายจิรโชติ  ศรีวรสาร
2. เด็กชายพงศ์สุภา  บุพโต
 
1. นายวัฒนา  วงษ์โพนทอง
2. นางสาวชัญญานุช  บุตรบุรี
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ชมวงศ์
2. เด็กหญิงชลดา  กันยาตี
3. เด็กหญิงวรดา  เตยชันซะ
4. เด็กหญิงอภิญญา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงเพชรลดา  พลบำรุง
 
1. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงมินตรา  พรรณวงค์
3. เด็กหญิงวรรณิกา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนรักษา
5. เด็กหญิงอภิสรา  คะมุง
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
2. นางรจนา  รู้บุญ
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงปพิชญา  นิวงษา
2. เด็กหญิงศิริทรา  นุธิต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผาแก้ว
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วนิวงค์
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เปี้ยวเม่น
3. เด็กหญิงพรพิมล  คะดุล
4. เด็กหญิงพัชรพร  ทะทำมัง
5. เด็กหญิงเกวลี  คำชนะ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายกิตติทัต  นอกขุนทด
2. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นางสาวปิยะนุช  บัวพรหม
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  คล้ายสูงเนิน
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางจิราภรณ์  เอกทินวัฒน์
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  โสภาน้ำ
2. เด็กชายสุริยา  เรือนนา
 
1. นางสาวชนกเนตร  โพธิ์สุ
2. นางพึงพิศ  จิรธนากิจ
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธาดา  เอกพันธ์
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปนัตดา  คำไหล
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนาม
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายวราวุฒิ  ปู่ห้วยพระ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชาคริต  เนื่องชมภู
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกฤษกร  ไทรสุวรรณ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายนภัส  แคว้งใจ
 
1. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   วอไธสง
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนา
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  แก้วไพศาล
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  เดชทะศร
2. เด็กหญิงสุภัชชา  วงค์พันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  บุตรโคษา
2. นางสาวกฤติยา  ออทอลาน
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงเกวลิน  พรมทะยาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มันอาษา
 
1. นางสุพัตรา  ปากดี
2. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนะ
2. เด็กหญิงชลดา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
2. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทร์ขันธ์
2. เด็กหญิงวนิชพร    พิลา
3. เด็กหญิงวนิดา  นันทะวงค์
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยเทศ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วงค์คำ
3. เด็กชายหริวงศ์  อุปทุม
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนกร  โคตตะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยบุตร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายเทพทัต  อรรถสาร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝ่ายสะพือ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพลอยพิชชา  เทพณรงค์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงสุชลัดดา  หาทำ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาราญา  แพงโท
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงวรรณภา  อาสาพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชมภูพระ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจิรดา  ทัดสา
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนภาพร  สุวรรณไชย
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วอ่อนขวา
 
1. นายยุพา   นนเลาพล
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
2. เด็กชายธีระภัทร์  บุญเหลา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
529 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายธนภูมิ  นิวงษา
2. เด็กชายพศวัต  นิวงษา
 
1. นางสาวจารุณี  บำรุงหงษ์
2. นายนเรศ  ประเสริฐสังข์
 
530 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงวิภาดา  สวัสดี
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นายอุทิศ  ท้าวนาง
 
531 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ยางสิงอ้อ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุโพธิ์
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
2. นางยุวณีย์  บุรีขันธ์
 
532 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายภัทรพล  ใสสะอาด
2. เด็กชายภาสกร  นาโควงค์
 
1. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
2. นายเกื้อกูล  วะชุม
 
533 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายจิรายุทธ  โยลัย
2. เด็กชายบุญค้ำ  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายภูริเดช  สุรินทร
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงรจนา  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไตริน
3. เด็กชายเฉลิมรัตน์  ระมงคล
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
536 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันไพสน
2. เด็กหญิงสุธิดา  นามแดง
3. เด็กหญิงแสงนภา  เจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางสาวอาภัสสร  วันดี
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัชชา  สอนกัน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อุทำกา
3. เด็กชายสมภพ  วรภาพ
 
1. นางสาวนิราพร  โทสวนจิต
2. นางสาวสุธิดา  บาลมีทะ
 
538 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจินตนา  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงปนัดดา  จำปา
3. เด็กชายปานศักดิ์  มัยดีนาจ
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
539 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธนโชติ  พูลพัฒนะ
2. เด็กหญิงนิตยา  สาลีรัมย์
3. เด็กชายศรันยู  วรติยะ
 
1. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางวิภาดา  ยศทอง
 
540 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หาญวิชัย
2. เด็กหญิงภิระดา  ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลีพรหม
 
1. นางสาวราตรี  ยาลัย
2. นางดวงสุดา  เปาวะนา
 
541 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยะเทียม
2. เด็กชายชัยชาญ   สำรวมจิตต์
 
1. นางสาวธาตรี  ริยะบุตร
2. นางขวัญตา  ภาโสม
 
542 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุนนท์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
543 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปิลอง
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
 
544 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายนิติกร  นนทะวงศ์
2. เด็กชายยศกร  นนทะวงษา
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชัยมุงคุณ
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
2. นางสาวสุทิวา  เอกสะพัง
 
545 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กชายณัฐ  พระสุริยะทุ่ง
2. เด็กชายนันทพงษ์  วรวิชา
3. เด็กชายวราวุฒิ  ชัยเงิน
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
2. นางสาวศิรินันท์  ไชยพันธุ์
 
546 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงญาดา  สีวิคำ
2. เด็กชายพรรณา  คำชนะ
3. เด็กชายวรวุฒิ   สีสมงาม
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางโอสถ  โพธิ์ศรี
 
548 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอภิษฎา  คำภิรัง
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
549 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงพรประภา  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงสิรินดา  ประกิ่ง
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกรวีย์  กะตะนารี
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
551 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88.31 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายพลกร  นาโควงศ์
2. เด็กชายเด็ดดวง  มหาวงศ์
 
1. นายอนุกูล  ภูยังดี
 
552 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายกฤษณะ   มีมา
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
553 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.3 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสาลินี  เนียมเพราะ
 
554 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทธ์   ตะลาด
2. เด็กชายปริญญา   ทยาธร
 
1. นางสาวนฤมล  ประเสริฐพงษ์
2. นายก้องภพ  เลิศอุปเสน
 
555 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงพัชรธิดา   ใหญ่ปางแก้ว
 
 
556 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายศุภชัย  วงค์พุทธา
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
557 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอนุชิดา  กุจนา
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
558 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกวินตรา  ท้าวนาง
 
 
559 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เดชบันดิษ
 
 
560 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกฤติกาล  จ่าเห็ม
 
 
561 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  แฝงอาวุธ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  นันทพันธ์
 
562 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
563 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วบัวปัทย์
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทราช
 
1. นางสมพิศ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
564 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
565 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงดวงดี  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  บูชาพันธ์
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
566 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
567 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนริศรา   ไทยใหม่
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เหลินต้ายซ้าย
3. เด็กหญิงรุจิราพร  คะพันธ์
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวอุษณีย์  เพียรดี
 
568 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงนิภาธร  ปัญหาไชย
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินแกบ
3. เด็กหญิงวริดา  กะนะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย
2. นายนัฐพล  พันโน
 
569 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนากร  บินศรี
2. นางสาวศิริยา  วะนานาม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
2. นายบุญธรรม  มุ่งหมาย
 
570 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายธนภูมิ  แดนกระโทก
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
571 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายกุลสตรี  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงธันยพร   บิดขุนทด
3. เด็กหญิงวิลักษนา  สุภรินทร์
 
1. นายนรุตม์ชัย   นิ่มมุกดา
2. นางหทัยรัตน์   ไตรวงศ์ย้อย
 
572 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกันตนา  โปแอ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  พลหาร
3. เด็กชายสิทธิกร  สิทธิยา
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสาวปรานอม  ดาเชิงเขา
 
573 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์
3. เด็กชายศรราม  คะพันธ์
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
574 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนาภัทร  ดายังยุธ
2. เด็กชายวัฒนาศักดิ์  อินทิสิทธิ์
 
1. นายวิทวัส  โพธารินทร์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
575 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนาธร  รัตนะ
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  วงศ์สุพัฒน์
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงขวัญฤทัยรัตน์  เฉลียวไว
2. เด็กหญิงณฐพร  โกษาแสง
3. เด็กหญิงมุนินทร์ธา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงรัชมัยพร  ข้อจักร
5. เด็กหญิงวนิสา  ปรีวาสนา
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพล  พรมเพ็ง
2. เด็กชายศิราพัฒน์  ประลุ่ม
3. เด็กชายอชิตพล  ประเสริฐสุข
4. เด็กหญิงอรวรา  อุณาพรหม
5. เด็กชายอิทธิพล  หารสตะ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  หงค์โต
5. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงพรลิตา  ชนะจันทร์
2. เด็กหญิงวรินทร  โพธิ์เบี้ยว
3. เด็กหญิงวริศรา  มุกดาหาร
4. เด็กหญิงศุธาศินีย์  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  จันทรทุย
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ครุณะวงศ์
2. เด็กหญิงจีรนันต์  สิมนา
3. เด็กหญิงรินรดา  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงวิริญญา  โพทะโสม
5. เด็กหญิงศิริญญา  ไชยนุ
 
1. นางสาวอินทิรา  บำรุงสวัสดิ์
2. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายทศพักตร์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอรสินี  เกษมสินธุ์
4. เด็กชายอาคม  บัวสาย
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุธรรม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
2. นางสาวเจือจันทน์  เกษมสินธุ์
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงดลยา  คนองเพ็ชร
2. เด็กชายธัญเทพ  เขียวอ่ำ
3. เด็กหญิงมณีรัตนา  มหาราช
4. เด็กชายมนต์ฑการณ์  ทะนะไชย
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญพิมพ์
 
1. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
2. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกิตติญา   บาลภูงุม
2. เด็กหญิงณฐพร   บุญสู้
3. เด็กหญิงภัทริยา    จำปาปุ้ง
4. เด็กชายภูวพัฒน์    แสงวงศ์
5. เด็กชายอรรณพ  ชินบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย  จันทา
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปิยฉัตร์  วงศ์สัตย์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอนงรักค์  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุพศิริ
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  โมทำ
2. เด็กชายเจษฎา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวชลนิศา  นาวงศ์หา
2. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงจิตรทิพย์  คัณทักษ์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  เกลียววงศ์
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
2. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนภัทร   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงปาณิศา   กานนท์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภูทะราช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชพงศ์
4. เด็กหญิงนวนันท์  วะเศษสร้อย
5. เด็กหญิงนันทพร  โคตรพรม
6. เด็กหญิงภัทรียา  วะชุม
7. เด็กหญิงสุจิรา  วะชุม
8. เด็กหญิงสุภักดิ์  ไชยมงค์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยมงค์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
2. นางจินดา  วะชุม
 
591 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงนารดา  แผ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
 
1. นายวสันต์  บุพศิริ
2. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุรีขันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายปราโมทย์   เทพกรรณ
 
1. นายสุขสันต์  รมย์รส
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุภาพ
 
1. นางนงเยาว์  คนกล้า
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกรรวี  คำเกษ
2. เด็กหญิงมนันยา  ถีระพันธ์
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงรินรดา   มะสุใส
2. เด็กหญิงวรรณษา   นนท์เหล่าพล
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุเดช  จันทร์รุ่งเรือง
2. เด็กชายมีชัย  บุพศิริ
3. เด็กชายอัครพน  วงษาเนาว์
 
1. นางปรัศนีย์  วะชุม
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายนที  ทับสีแก้ว
2. เด็กหญิงนีรชา  ไชยพรม
3. เด็กชายปภาวรินทร์  พลเยี่ยม
 
1. นายวิชัย  ราโช
2. นายนิธิศ  มรดก
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายสรวิชญ์  นคะรังสุ
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธราดล  จันทะเบ้า
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงวรัญญา  ดำนิล
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงทิพปภา  ทิพประสม
 
1. นายสมบุญ  ทาคำ
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์โสม
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไตรมีแสง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริกัลยา   รัตนะ
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายรัตนพล  บุตรสอน
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ลดเกษ
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
612 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายกฤษณะพล   อุ่นเทียมโสม
2. นายฐิติพงศ์   เหลินต้ายซ้าย
3. นายธนโชติ   บุญมาวงษา
4. นายนายณัฐชัย   นนท์เหล่าพล
5. นายวีระภัทร   มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
2. นายนเรศ  มากอง
 
613 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายทรัพย์ธานี  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ดุสิตา
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
2. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
614 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  วรรณวงศ์
2. เด็กชายธนาธิป  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวชลนิศา  นาวงศ์หา
 
615 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
2. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
616 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายยศยรรยง  หมวดแดง
2. เด็กหญิงอทิตยาพร  เทียนทอง
 
1. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
2. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
 
617 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัญญาสาร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี
 
618 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชาย กฤษณะพงษ์    โพติยะ
2. เด็กชายนวมินทร์   สอนกางทิศ
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
 
619 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงหยาดฝน  เตะเส็น
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
620 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
2. เด็กชายอัครพล  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
621 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายจีระพงษ์  เสียงเลิศ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุพศิริ
 
1. นายวีรชล  บุพศิริ
2. นางชนม์นิภา  บุพศิริ
 
622 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงซ่อนกลิ่น  วันดี
2. เด็กชายนรินทร  ดวงบุ
 
1. นางมาลัย  วงศ์เหง้า
2. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
 
623 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายนิภัทร   ดวงดูสัน
2. เด็กชายพันธกานต์  หมีทอง
 
1. นายพิชัย  เรืองจรัส
2. นายประภาส   กันยาตี
 
624 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ธรรมวงษา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเกาะ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ผิวบาง
4. เด็กหญิงสิรยา  น้อยบรรเทา
5. เด็กหญิงอนัญญา  มณีปกรณ์
6. เด็กหญิงแพรวา  ภูเขียว
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
3. นางสาวนภาทิพย์  เคนไชยวงค์
 
625 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกชกร  คีราช
2. เด็กหญิงณัฐกุลพร  โสภาน้ำ
3. เด็กชายนัฐนนท์  นนท์เข็มพรม
 
1. นางสาวกฤติยา  ออทอลาน
2. นางสุรีรัตน์  บุตรโคษา
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายธนากร  นิที
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  คงมี
3. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดงเมย
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
2. นางสาวสุพัตตา  อุปนันท์
 
627 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงพิกุล   โพติยะ
3. เด็กหญิงอัญญาดา   วงษาพัด
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
2. นางไพจิตร   จันทะขิน
 
628 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเทียม
2. เด็กชายวายุ  ลุนไชยภา
3. เด็กชายอภินันท์  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นางสาววัลลีรัตน์  พุทธกัง
 
629 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงญานิศา  ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีวรสาร
3. เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์พินิจ
 
1. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
2. นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
 
630 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลาดงเมย
3. เด็กชายอชิตพล  อุ่นกลม
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
2. นางสาวรัศมี  เกษมสินธ์ุ
 
631 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายนฤเบศน์  เพ็งนาม
2. เด็กชายรชต  วันดี
 
1. นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
632 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนคร  ผงราช
2. เด็กชายวุฒิชัย  พุทธิวงศ์
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
633 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกีรติ  บุพศิริ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วะเศษสร้อย
3. เด็กชายถิรพล  ไชยมงค์
 
1. นางสาวเสาวภา  เปาวะนา
2. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
634 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวีรภัทร  อุสาพรหม
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
635 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 87.92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายสมชาย  พรหมศรี
2. เด็กชายเมธา  สีหาบุตร
 
1. นายนพฤทธฺิ์  สีหาบุตร
 
636 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คำลือ
2. เด็กชายอดิศร  บุญเทียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภู่เพ็ชร์
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
638 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงกุลฑิราภา  สุวรรณโส
2. เด็กชายณัฐพัชร  ริยะบุตร
3. เด็กชายภิวัฒน์  ทัศนา
4. เด็กหญิงวันวิสา  จิตพิมพ์
5. เด็กหญิงศิริวภา  สุพร
6. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ริยะบุตร
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มะละ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
3. นางสาวอารีวรรณ  พวงเงิน
 
639 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นบุตร
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จิตตโคตร
4. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
5. เด็กหญิงศศิธร  คำตา
6. เด็กหญิงศุภกร  สิงห์งอย
7. เด็กหญิงศุลีพร  มหาสงคราม
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์  โพทะโสม
9. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีวรสาร
10. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลพรม
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
2. นางสาวจริยา  บรรลือเสียง
3. นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ดาเชิงเขา
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
641 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศาลางาม
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
642 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายไชยยันต์  ไชยวัง
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
 
643 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
 
644 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอัมวิกา  พิมสลัด
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
645 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปานโพธิจารย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันทร์คราม
3. เด็กหญิงชัยนคร  จำเริญทิพย์
4. เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงวัชรี  โทรัตน์
6. เด็กหญิงสุธิดา  ภูชนาม
7. เด็กหญิงอิงอร  โพธิ์ล่าม
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
3. นางวันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
 
646 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.34 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธันยา  ต้นกันยา
 
1. นางสาวพัชริดา  ติยะบุตร
 
647 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายกฤษฎา  เกตุชาติ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
648 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทศพร
 
 
649 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
650 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงแพรวา  พรหมสี
 
 
651 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจิรพนธ์  สวัสดี
 
 
652 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรลภัส  ลาสด
 
 
653 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทรักษ์
 
 
654 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงสุรารัตน์  ขัติวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
655 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายวีระพงษ์  นิที
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
656 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสาวพิศนันท์  เดชโฮม
 
657 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  หนันอ้าย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สีเพ็ง
3. เด็กหญิงอมินตรา  สมยา
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
 
659 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สีเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   โปแอ
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
2. นายภราดร  ต้นศรี
 
660 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชพร  ชมไทสง
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
661 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชลดา  ยะไวย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงเขมิกา  วันทอง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
662 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำภิรัง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เชื้อขาวพิมพ์
3. เด็กหญิงศิริกมล  ไพรจรุงสิทธิ์
 
1. นางเหรียญทอง  มีชัย
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
663 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  คำชนะ
 
1. นางสาวนวลปราง  แสนสุข
 
664 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพัชรพล  คะดุน
2. เด็กชายสรรพวิท  คะดุน
 
1. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
2. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หนองแค
2. เด็กหญิงณิชา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงรสนันท์  นวรัตน์วิจิตร
4. เด็กหญิงศิรินภา  อุปเสน
5. เด็กหญิงเมธิดา  สาบก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางอัญชลี  ตรันเจริญ
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แก้วมา
2. เด็กหญิงตรีนภัทร  งามแสง
3. เด็กหญิงพรชิตา  กุลวงค์
4. เด็กหญิงสิรินดา  มะละ
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  วงศ์เทราช
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์   กลยะณี
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงโป๊
2. เด็กหญิงปาริตา  เนตรพิมพ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  เนตรพิมพ์
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกษมสินธุ์
5. เด็กหญิงพนิดา  สายสมคุณ
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจามจุรี  เอี้ยมออง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีพราว
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพรม
4. เด็กหญิงนฤมล  มะละ
5. เด็กหญิงภาวิณี  ขันติโยพันธ์
 
1. นายธนภัทร  พรมสุวงค์
2. นางสาวฤทัยรึัตน์  คอแก้ว
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร  นนทะศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  คะตะโคตร์
3. เด็กชายนิพพิชณน์  สานยอด
4. เด็กชายอนันทกานต์  ขุนระวัง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธุ์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
2. นางสาวเขมิกา  ครโสภา
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายชยางกูร  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงปุญชญากร  อ่อนสุด
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงนวพร  มาตผุย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสมศรี
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กาทอง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทาเอื้อ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
674 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวศิรประภา  โทรัตน์
2. นางสาวศุภรัตน์  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทศพร
 
1. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสาริกา   โปแอ
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองบก 1. เด็กหญิงนภัสสร  นครังสุ
 
1. นางบุหงา  เสนจันทร์ฒิชัย
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอุลัยพร  ต้นกันยา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชูเกียรติ  บินศรี
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จูมปา
2. เด็กหญิงอรปรียา  ผิวนวล
 
1. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
2. นางสาวธิดารัตน์  บัวพินธุ
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงศศินา  ขันทะชา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นางสาวปิยธิดา  ชมราศรี
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไตรภูมิ
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพงศกร  นาโควงค์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  นาโควงค์
3. เด็กชายเจตพิพัทธิ์  โคตรมิตร
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  อินทริง
2. เด็กหญิงรติกร  สุตารมณ์
3. เด็กชายสนทยา  มันอาษา
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สังจตุรัส
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เต่าตา
3. เด็กชายศุภชัย  วันดี
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายกฤตานุ  ตาทิพย์
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายเขมศักดิ์   สมสนุก
 
1. นางสาววราภรณ์  ไกยะฝ่าย
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  บุญศรี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสิรินดา  เดชทะศร
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฐกิตต์  โยบุตดา
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายศราวุทธ  ปากดี
 
1. นายธนากร  พ่อชมภู
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ.ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   มีมา
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงบุษกร  โคตรบิล
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชะโนลับ
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายธนากร  จู่มา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายศราวุธ  เสนาสี
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
700 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีเมือง
2. เด็กหญิงประภัสสร  ทองสี
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
701 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงประภาพร  เดชโฮม
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เดชโฮม
 
1. นางผ่องใส  วะชุม
 
702 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายญาโนภาส  ศักดิ์จำปา
2. เด็กชายธนภัทร  พิลาบุตร
3. เด็กชายธีรโชติ  ลิภา
4. เด็กชายภูวดล  นิลทะราช
5. เด็กชายวัชรพงศ์  กัลยาบุตร
6. เด็กชายศรศิลป์ชัย   มหิงศาเดช
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นางจินดา  วะชุม
3. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
703 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงนัฐสุรีย์  ชัยบิล
3. เด็กหญิงปวีณา  นิยม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริภูมิ
5. เด็กชายพัลลภ  พิลาวงษ์
6. เด็กชายภัทรพล  นรรัตน์
7. เด็กชายภานุเดช  ตันสมรส
8. เด็กชายมอหหมัด  เชนจัง
9. เด็กหญิงลลิตา  กัณหคุณ
10. เด็กหญิงสุธิตา  อัตกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
3. นายพินิจ  นามพลแสน
 
704 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงคุณัฐชฎาภา  บุญนิธิภัทร
2. เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายนครินทร์  กิติศรีวรพันธุ์
 
705 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัฐริกา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวสุจิรา  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
706 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แย้มระมัง
2. เด็กชายปารเมฆ  สุทธิแสน
 
1. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
 
707 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวราวุฒิ  ตะธรรมมา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สีนามไตรหา
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
 
708 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวณิชากร  สีแดง
2. นางสาวแคน  สงคราม
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
709 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  โยลัย
2. เด็กชายเทพทัต  ไผ่พงษ์
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
710 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายกานต์  ระสกุล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชนะพจน์
 
1. นายวรวัฒน์  สิมคาน
2. นายสนธยา  ศรีสุนทร
 
711 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เกิดชาวนา
2. เด็กหญิงภูวริ  ประทุมโพธิ์
 
1. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
2. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
 
712 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายพงษ์พนา  นามเสาร์
2. เด็กชายอรรตพร  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวนิตยา   นามเสาร์
 
713 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีนันทา
2. เด็กชายรพีภัทร  รัตน์พนา
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชนะเคน
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
714 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงพราวรวี  บุญยะศรี
2. เด็กหญิงอภิชยา  อุปสุ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทวีแสง
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
715 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้วใส
2. เด็กหญิงศิริธร  ตะโนนทอง
3. เด็กชายสามารถ  มีผึ้ง
 
1. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
716 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงธนพร  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงพรประภา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวา  ภูชุม
 
1. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
717 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  จันทลี
2. เด็กชายจารุพัฒน์  ธนลำ
3. เด็กชายวรภพ  ทาสีดำ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เนาวรัตน์
2. นางนาฎนภา  ตั้งธำรงธนวัฒน์
 
718 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงชุดา  ทะโคดา
2. เด็กหญิงอณิชา  ทะโคดา
3. เด็กหญิงอัยรดา  โสภาน้ำ
 
1. นางชลธิชา  ติยะบุตร
2. นางนิจใจยา  สัตย์ปัญญา
 
719 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกฤษณพันธ์  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญรักษ์
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
 
720 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พูนเกิด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัยแสน
 
1. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
721 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงนิตยา  สินไชย
 
1. นายสมจิต  สินไชย
 
722 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  บุพศิริ
 
1. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
723 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพรพวิษย์  อุสาพรหม
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
 
724 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายวรายุส   กานนท์
 
1. นายนเรศ  มากอง
 
725 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นันศรีบุตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวาสนา  ดันมีแก้ว
 
1. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
726 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายกิตติพศ   บุญเทียม
2. เด็กชายปรมัตถ์  สมปัญญา
3. เด็กชายศตวรรษ  ตาสี
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นางสาวเยาวรัตนื  ชัยปัญหา
 
727 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายพรพจน์  ตะนะคี
2. เด็กชายศุภชัย  จันทร์โสม
3. เด็กชายอนุวฒน์  ราชพรม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
2. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
728 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายวงศธร  โกษาแสง
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
729 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญเพ็ง
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
731 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพนิดา  สารเนตร
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คำชนะ
 
1. นางภัทรายุ  วงษาเนาว์
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณราย   ทะไชยวงศ์
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงจุฑานันท์  สาเส็ง
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงชลิตา  แวงดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แวงดา
3. เด็กหญิงพิมพกา  แพงเนตร
4. เด็กหญิงวันวิสา  ตะธรรมา
5. เด็กหญิงอรทัย  เสียงเลิศ
6. เด็กหญิงอิศริญากร  วะบุตรดี
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มาพร
8. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุพรรณ
9. เด็กชายเสาวนิตย์  ชนะพรต
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
3. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
737 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  จันจุฬา
 
1. นางสาวสุชฎา  ไชยกา
 
738 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงภูริษาร์  มั่นธง
 
1. นายเปรมปรี  ลิภา
 
739 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย
 
1. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
740 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
741 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร  มะตนเด
 
 
742 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขทองสา
 
 
743 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองสัน
 
 
744 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
 
 
745 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
 
 
746 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงสุวัฒนา  ต้นศรี
 
1. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ
 
747 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงวรา  ต้ายบุญเทียม
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
748 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงศ์
 
 
749 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ทะวงศ์นา
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ชาสงวน
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
750 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
751 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
752 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เพียมา
2. เด็กชายนราวิชญ์  กันหาวงษ์
 
1. นายสัญญา  แก้วหนองสังข์
2. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
 
753 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกชกร  เขียวค้า
2. เด็กหญิงพิมนภัทร  คำลือ
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปัทวงค์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผาไชย
5. เด็กหญิงเกศกนก  ผิวตะศาสตร์
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
 
754 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  โยบุตดา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วบัวปัทย์
3. เด็กชายพงศกร  มั่งศรี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญเทียม
5. เด็กหญิงเอมิกา  บาศรี
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวเพ็ญศรี  สอนสา
 
755 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กะทัย
2. เด็กหญิงนิรชา  ยังภาย
3. เด็กหญิงปาริศา  นาสุมาร
4. เด็กหญิงพัชรพร  อุ่นอาสา
5. เด็กหญิงอรทัย  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธนพล  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงธัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายนันทกร  ภูสีฤทธิ์
4. เด็กชายพสิษฐ์  ไชยวงษ์
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใยพันธ์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
757 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงฐิติรัฐ  ทิพย์แสง
2. เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  เหล่าเจริญ
4. เด็กชายศิริชัย  ชัยเทพ
5. เด็กชายเทพกานต์  ศรีหมุน
 
1. นายมานิตย์  ติยะบุตร
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพสตรี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุพศิริ
 
759 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธวัช  ท่าเข
2. เด็กหญิงศุวรรยา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
760 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายวีระชาติ   สีทา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  วรรณวิโรจน์
 
1. นายพิริยพงศ์  คะปัญญา
 
761 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟองแก้ว
2. เด็กชายพัชรพล  บุญญะศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พิมราช
2. เด็กหญิงจารวี  ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงจินดาหรา  พันธ์เมือง
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีโท
5. เด็กหญิงทิพย์อักษร   โพติยะ
6. เด็กหญิงนิสาชล   ขันวงค์
7. เด็กหญิงปนัดดา   ไชยชุมพล
8. เด็กหญิงมยุรา  พรมกวยถ้ำ
9. เด็กหญิงสุนิสา   พลแสน
10. เด็กหญิงเพียงดาว  อุดมดี
 
1. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
2. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
3. นางนิดา  ราชมณี
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงวรินดา  วงศ์เกษ
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สุพร
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีฤทธิ์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยสุระ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณปภัสร์  แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงภวิกา  รัจเจริญ
 
1. นางสาวจุรีรัชย์  แพงวงษ์
2. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วพุด
2. เด็กหญิงแก้วมณี  ทะนะไชย
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
2. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  ตามขมิ้น
2. เด็กชายจักรพรรณ  บุญเหลา
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงทิพชาพร  ถาอ้วน
2. เด็กชายศุภวิญช์  สิงห์สี
3. เด็กหญิงอรนิชา  ระวิ
 
1. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
2. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผึ้งศรี
2. เด็กหญิงศศิมากร  ราชกิจ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ปิลอง
 
1. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   ยังภาย
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายลัทธพล  ทีสุกะ
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายกฤตเมธ  นาหมีด
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กชายนิธิกร  จันทพล
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายบุญทวีโชติ  น้อยตำแย
 
1. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยนาม
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาจะ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุรีรักษ์  บูชาพันธ์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  นนท์จันทร์
 
1. นางภัทรายุ  วงษาเนาว์
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  ทาคำ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เสาว์ปา
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นพล
 
1. นายวัฒนะ  ภูดีทิพย์
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงอรชร  ริยะบุตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยะวังพล
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายพันธวีร์  บุญตา
 
1. นางปทุมรัตน์  มันฑะ
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงวรรณสา  ทองดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงอุมากร  นันทะวงค์
 
1. นางสาวอรวรีย์  โคตรเคน
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  บุพศิริ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงนีรนุช  หลวงแก้ว
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
 
793 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายจตุพร  วงษ์สาสิน
2. เด็กหญิงชฎาพร  พลอินสา
3. เด็กชายนพรัตน์  ทะชัยวงศ์
4. เด็กหญิงปรีชญา  สมรฤทธิ์
5. เด็กชายรธีภัทร์  บุตรสุวรรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
2. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
794 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กหญิงชลรัศมี  วงศ์มา
2. เด็กหญิงทิพานัน  เอประสิทธิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  พรมโคตร
2. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
 
795 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายต้นข้าว  รัตนตรัยวงศ์
2. เด็กชายธนพล  สารีทำ
3. เด็กชายธีรภัทร์  ประกิ่ง
4. เด็กชายศุภากรณ์  ไชยมาโย
5. เด็กชายเกรียงไกร  นาโควงค์
6. เด็กชายเจษฏคุณ  อุสาพรหม
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นางดาราเด่น  นครไทย
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
796 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายกฤติน  สังสีโว
2. เด็กชายฉัตรมงคล  สุวรรณโส
3. นายณัฐชัย   มีทองแสน
4. เด็กชายรัชต  ตักโพธิ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พันจี
6. เด็กชายวัชรพงษ์  นนทะศรี
7. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำสี
8. เด็กชายอภิรักษ์  ซาเฟื้อย
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายมนต์ชัย  พันนาดี
3. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
797 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนกร  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  งามนาศรี
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
798 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงปิยวดี  คำจันทร์
2. เด็กหญิงยุพิน  ด่านหา
3. เด็กหญิงเรือนขวัญ  ปราบนอก
 
1. นางรัชนีวรรณ  พารา
2. นายวงศ์ธนา   อินทุวงศ์
 
799 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายธนรัตน์  ผุดีสม
2. เด็กหญิงนันธิพร  วงศุพัฒน์
 
1. นายสุทธิพงษ์  มัยวงค์
2. นางนงลักษณ์  อินทริง
 
800 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายนพพร    โพติยะ
2. เด็กชายนภัสกร   เนืองทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นางสาวอัจจิมา  เมษา
 
801 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญเหลา
2. เด็กหญิงอริยา  ด่านหา
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
802 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงกิตติมา  โสมณะวัตร
2. เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว
 
1. นายบรรจง  วันทา
2. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
803 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ติยะบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญรินทร์
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
804 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายทินกร  สุริยนต์
2. เด็กชายสรัล  วิรุณพันธ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุขภูวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นายนพดล  ไชยมัชชิม
 
805 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงณัชชา  น้อยศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  อุ่มอาษา
3. เด็กหญิงปิยะพร  นาโควงค์
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โคตรมิตร
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงศรียา
6. เด็กหญิงสิริอร  วงษาเนาว์
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางบุญล้ำ  คำหา
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
806 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายภัคพล  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงวรวลัญช์   พันธุกาง
3. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญพันธ์
 
1. นายสมใจ  ยามี
2. นายประวิช  สะเริญรัมย์
 
807 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลืออำนาจ
2. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์เข็มมา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายพีระพันธ์  สาธุชาติ
2. นางสาวเจนจิรา  สูญราช
 
808 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จวนแจ้ง
2. เด็กหญิงประทุมมาศ  สิงห์งอย
3. เด็กหญิงวิมลภัทร   แก่นจันทร์
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
809 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทริง
2. เด็กหญิงนภัสสร  สิมมา
3. เด็กหญิงเกนต์นิภา  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสาวสุกฤตยา  รัตนติสร้อย
2. นางวิไลลักษณ์   มัยวงค์
 
810 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงนัฐภรณ์  แซ่ซื้อ
3. เด็กหญิงพาขวัญ  อุไรพงษ์
 
1. นางราวรรณ  โพธิ์ศรี
2. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
811 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีภูมี
2. เด็กชายภคพล  เลิงลา
3. เด็กชายสุปัญญา  สมทม
 
1. นางหม่อนตา  สมดีตี
2. นางชไมพร  นันทมัจฉา
 
812 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายภูตะวัน  บุรีวงค์
2. เด็กชายสัณหณัฐ  ทองสงค์
3. เด็กหญิงสิริวรารัตน์  พิมภาเรือ
 
1. นางศรีสุดา  นามจิต
2. นางยุวรินทร์  วงศ์พิมพ์คำ
 
813 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปาราเมศ  อินกอง
2. เด็กหญิงรุ่งวณิดา  ปาระพิมพ์
3. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์  โสมสุข
 
1. นางวิภาดา  ยศทอง
2. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
814 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงปพิชญา  ทุมดี
3. เด็กชายปริญญา  เล่าป่า
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
2. นางพรชนก  เอี้ยงก้อน
 
815 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  เยาวฤทธิ์
2. เด็กหญิงดาปนีย์  กิติศรีวรพันธ์ุุ
3. เด็กชายธีรภัทร  ยันตระบุตร
 
1. นางสมนึก  ชัยมงคล
2. นางบุญมี  ชาวนา
 
816 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายคณินทร์  บุนนท์
2. เด็กชายบริพัตร  อังคะมาตย์
3. เด็กชายวรเมธ  นวนลมลี
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางนงลักษณ์  โกษาแสง
 
817 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมลา
2. เด็กหญิงธิติกานต์  อู่ทอง
3. เด็กหญิงสุภาภัทร  โสภา
 
1. นางสาวสุดาพร  ชาดีกรณ์
2. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
818 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายธนพล  ไชยสุระ
2. เด็กชายวัชรกร  เอกสะพัง
3. เด็กชายสรวิทย์  มานะเสน
 
1. นางรุ่งนภา  อัมรัตน์
2. นายกิตติกร  ศรีภูธร
 
819 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 11 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงนนทนันท์  สุตานนท์
 
1. นางแดงเล็ก  เจริญราษฎร์
2. นางจุฑาพร  บุญวัง
 
820 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
821 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงชลินดา  การิก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คานดง
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางนริศรา  ประสงค์ดี
 
822 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงนิชาวัลย์  อุทัย
2. เด็กชายสุพศิน  นาโควงค์
 
1. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
2. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
823 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงมยุรี  คำชนะ
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
 
824 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายธนากร  ทุมสี
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
 
825 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เดชศร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมจินดา
 
826 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยสุมาน
 
1. นายเจียง  ช่วยสุมาน
 
827 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงจิระประภาพร   เดชทะสอน
2. เด็กหญิงน้ำใจ  นนทะวงศ์
3. เด็กหญิงสุภานันท์  ไชยสุระ
 
1. นางสาวสุุทิวา  เอกสะพัง
2. นางกรรณิการ์  นิวงษา
 
828 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายนิธินันท์  ครุฑจับนาค
2. เด็กชายอภินัทธ์  อะโนนาม
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
829 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ออ.ทะขันธ์
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสุภาพร   อะทะขันธ์
 
830 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธิติสรรค์  คะสุดใจ
2. เด็กชายปรเมศร์  จานบานหลง
3. เด็กชายภิสิทธิ์  รินทะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางนิตยา  พรหมมา
 
831 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงวาสนา  คัณทักษ์
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
832 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจรินทร์นภัส  สายคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
833 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หุนติราช
2. เด็กหญิงธนัญญา  ภาโสม
3. เด็กชายนพเก้า  ศรีแก้ว
4. เด็กชายบารมี  บัวแสน
5. เด็กชายภูมิทัศน์  จู่มา
6. เด็กชายภูมิภัทร  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงรัญรัตน์ดา  พ่อคนตรง
8. เด็กหญิงวารุณี  ผาลี
9. เด็กหญิงศศิธร  โสภาพล
10. เด็กชายเทพวุฒิ  ภูธร
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
3. นางพิสมัย  สาผิว
 
834 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  เดชทะศร
2. เด็กหญิงสุมนรัตน์  สาหัส
3. เด็กหญิงอัญรัตน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางศรีสุดา  นามป่องแก
2. นางสาวพรทิพย์  เพ็งอินทร์
 
835 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงปิยะดา  โพธิ์แวง
 
1. นางมาลัย  วงศ์เหง้า
 
836 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แง่นาเหนือ
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกิติพงษ์  คำแก้ว
2. เด็กชายถกลเกียรติ  เดชโฮม
3. เด็กชายนาวิน  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
839 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายรทีพัทธ  แก้วนิวงษ์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนภาพร  ปัญญาสาร
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
841 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
842 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
 
843 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดวงภักดั
 
 
844 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายวรเมธ  ชาญสูงเนิน
 
1. นางอรพิน  แสงอินทร์
 
845 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
846 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
 
847 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิริกร  อินแกบ
 
1. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
848 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
 
 
849 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล
2. เด็กชายพชรพล  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
850 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายโชติกะ  ขันคำ
 
 
851 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
2. เด็กหญิงศรัญญา  ชาบรรทม
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
852 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิยม  บุพศิริ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
853 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
3. เด็กหญิงศดานันท์  ราชพึ่ง
 
1. นางปฐมาภรณ์  จูมสุพรรณ
2. นางการเกษ  บุพศิริ
 
854 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส
 
1. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธ์ุ
 
855 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายกนธี  บุรีขันธ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์   จันทร์สว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรวิช  แสนโง
 
856 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนพพล  ตะลาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
857 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1. เด็กหญิงธนาวดี  บันทอน
 
1. นายสนอง  เดชทะสอน
 
858 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทรายทวีป
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
859 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงจิรัสยา   นิลพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐจิราภา  นนทะศรี
3. เด็กหญิงธีรญา  ไชยศล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
2. นางสาวธมลวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์
 
860 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปรายตะวัน  อ้อยรักษา
2. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยมงค์
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีวะโสภา
 
1. นายสมใจ  พิมพิ์ภา
2. นางสาวปาริชาติ  สูงสุด
 
861 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายชิษณุชา  นัดติสุทธิ
2. เด็กชายธนาดล  ดอยมา
3. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
862 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จำปา
2. เด็กหญิงพัณณิตา   จำปา
3. เด็กชายอดิเรก  จำปา
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
 
863 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  โกษาแสง
2. เด็กหญิงเจริญสิน  รอดภัย
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  มูลตีเสาร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
864 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สานาผา
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  ทุมดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
865 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนันทิยา  โพติยะ
2. เด็กหญิงอัปสร  โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
866 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายจิรายุส   สิงห์เสน
2. เด็กชายวรวุฒิ  สิมมา
 
1. นายนายสุรศักดิ์  แสนศิลป์
2. นายธราดล   จันทร์อ่ำ
 
867 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายประเมิน  แสนเพ็งเคน
2. เด็กชายอิทธิชัย  บัวลอย
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นางดวงสุดา  ทับแสง
 
868 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงธนิสร  ภูธี
4. เด็กหญิงพรไพลิน  คำลือ
5. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมประเกต
 
1. นายสวรรค์ไทย  อาจวิชัย
2. นายโกษา  ทวันเวช
 
869 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจันทิมา   ฝ่ายพนอม
2. เด็กหญิงจิรภัทร   แสนเพียง
3. เด็กหญิงพัชรพร  พนาราบ
4. เด็กหญิงพัชราพา   โคตรมิตร
5. เด็กหญิงอัจฉรา   ปู่บุตรชา
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
 
870 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สีสมโพชน์
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยุตตริน
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญล้อม
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ระพันคูน
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
2. นายสมภาร  วงษ์สม
 
871 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกรรญาณี  ลีพรมมา
2. เด็กหญิงปิยดา  ลาพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมญาดา   จำปา
4. เด็กหญิงอภิญญา   วะนาพรม
5. เด็กหญิงอลิษา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ผาพองยุน
2. นายธีรยุทธ  หมู่มี
 
872 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราพร  แวงดา
2. เด็กหญิงชนาภา  แวงดีสอน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวป่า
4. เด็กหญิงวลิชลา  ชาดีกรณ์
5. เด็กหญิงอริสรา  โกพล
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
873 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนันทิกา   สมศรี
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   โยลัย
3. เด็กหญิงพิมพาวดี   อาจศัตรู
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ศิริขันธ์
5. เด็กหญิงสุภัตรา   มะสุใส
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
874 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาโควงค์
2. เด็กหญิงชนาพร  แสนวิลัย
3. เด็กหญิงวรัญญา  โคตพรม
4. เด็กหญิงอตินุช  นาโควงค์
5. เด็กหญิงเจตสุภา  บุนนท์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางบุญล้ำ  คำหา
 
875 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  คะตะโคตร์
2. เด็กหญิงพัชรพร   สีทัดเสน
3. เด็กหญิงรัศมี  ออทอลาน
4. เด็กหญิงสุธิตา  คาระวงค์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนะ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ไชยสาร
2. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
876 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
2. เด็กชายพิชาภพ  พิลารักษ์
3. เด็กหญิงวัลยา  ศรีภูวง
4. เด็กหญิงอรริษา  ขันจันทร์
5. เด็กชายอรุณพร   สมรฤทธิ์
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
2. นางประไพ  วงษ์สม
 
877 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงนันทิชา  จุฬาลม
 
1. นางทิพวรรณ  บุพศิริ
 
878 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายธวัฒชัย  บุบผา
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
879 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงดุจดาว  ไตรมีแสง
2. เด็กชายอดิศร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
880 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ปุ่มแพง
2. เด็กชายธาดา  จูมพลหล่้า
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
881 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกฤษฏิภัชช์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา
 
1. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
882 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายนิธิโชติ  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงบุญณดา  มหาวงศ์
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
883 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพรณุวัฒน์  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงพุธิตา  ไชยกา
 
1. นางอุสาห์  เรืองวรบูรณ์
 
884 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อุสาพรหม
2. เด็กชายศุภกร  ปากสีมนต์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
885 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายปวริศ  เลื่อนลอย
2. เด็กหญิงสรินยา  วงศ์แสงน้อย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
886 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายนราธร  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ไชยพันธ์
 
1. นางอรทัย  เมืองแทน
2. นางสาวอนัญญา  กว้างสวาสดิ์
 
887 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนพล  ถากรงาม
2. เด็กหญิงนวพร  วะชุม
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
2. นางสาวมณีรัตน์  เปาวะนา
 
888 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แจ้งรักษ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศรีชู
 
1. นางเชียรลดา  ดีแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
889 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สีดา
2. เด็กชายวิมล  พิมพ์โยธา
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางสาวพวงผกา  กุลยะ
 
890 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงปานวเรศ  อินทะประเสริฐ
2. เด็กหญิงวาลิณี  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ตั้งใจ
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
 
892 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพงศกร  เดชโฮม
 
1. นางสาวกมลชนก  คำชนะ
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอรธิดา  สิงห์โต
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายศิวกร  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอนันยาตา  อนุญาหงษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  วรโงน
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
897 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทะโคตร
 
1. นายจาระนัย  ไชยวงษ์
2. นางเยาวนิต  ไชยวงษ์
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ภูธร
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันตา
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสินธุ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวิเศษศักดิ์  เดิมสันเทียะ
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  คำเสียว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธุกาง
3. เด็กหญิงอรณิชชา  ตุรินทร
 
1. นายยศศักดิ์  วะชุม
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  โมธรรม
2. เด็กชายพันพกร  สายสี
3. เด็กชายวีระชัย  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นายบุญมา  แก้วดี
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายศรีวิชัย  อุดานนท์
 
1. นางสาวลักขณา  การร้อย
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายสิรภัทร  บุญมา
 
1. นายกิตติพันธ์   เสียงสนั่น
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายกิติพงษ์  กานนท์
 
1. นายจักรพงษ์  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กหญิงนฤมล  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงวัทนวิภา  คำชนะ
 
1. นางมัญทยุชา  มิชาเอลิส
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงอโนชา  เซ็กโม้
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  พิลาทอง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศตวรรษ  ป๊อกตื้อ
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายสนธยา  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขยินดี
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกชกร  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีระชาติ  อินทะศรี
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีแก้ว
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงปีย์รดา  กานนท์
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
921 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงชญานิน  คำลือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงธิดา  ชนะพจน์
4. เด็กชายนครชัย  ชนะพจน์
5. เด็กชายนันธวัฒน์  ชัยภา
6. เด็กหญิงปิยดา  อ้อมนอก
7. เด็กชายพาทิศ  ชนะพจน์
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชนะพจน์
9. เด็กหญิงสาริน  ชนะพจน์
10. เด็กชายสุทธิสิทธิ์  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
2. นางสาวปานจรี  ไกรกล
3. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
922 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายทศพล  นาโศก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีโคตร
3. เด็กหญิงพนิดา  สูงแสนจิตร
4. เด็กชายวราเทพ  คำหล้า
5. เด็กชายวิชชาชาติ  ยุยวรัม
 
1. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
923 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำภา
2. เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
2. นางสาวฮุ่ยหมิน  เกา
 
924 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงพิชามญช์  พิมโยธา
2. เด็กหญิงรวิสา  อุปศรี
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
925 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  โวหารลึก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สวรรยาสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝ่านสะพือ
4. เด็กหญิงธนพร  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
6. เด็กชายยศกร  เกี้ยงเก้า
7. เด็กหญิงศลิลทิพย์  จูมจันทร์
8. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
9. เด็กหญิงสายธาร  โคตรคำ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
3. นางสาววิลาวรรณ์  เดชโฮม
 
926 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะสี
2. เด็กหญิงดาวนิล  คีราช
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  สนมสี
4. เด็กหญิงวนัชพรรณ  นนทะศรี
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  นนทะสี
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
927 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายศรายุทธ  ป้องดู่
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุญพร้อม
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
 
928 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางนฤมล   นาหมีด
 
929 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  อนุสนธิ์
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
930 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายฐิตินันท์  สุวรรณหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทริง
 
1. นางนงลักษณ์  อินทริง
2. นายสุทธิพงษ์  มัยวงค์
 
931 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดายังหยุด
2. เด็กหญิงอรัญญา  ศิริวงค์
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
932 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ
2. เด็กหญิงสุทธหทัย  จำปาซ้อน
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
933 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายดัสกร  ไกรสิน
2. นายทักษิณ  แก้วดวงดี
3. นายสำเริง  หารอาษา
 
1. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
934 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพัชร  ปราโมทย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  โอ้น
3. เด็กชายรัชชานนท์  นครังสุ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางครองสุข  วดีศิริศักดิ์
 
935 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมจร
2. เด็กหญิงภาพิมล  งอยกุดจิก
3. เด็กหญิงมัจฉา  พรมจร
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ป้องทอง
2. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
936 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายกุลเดช  คะสา
2. เด็กชายณัฐติยา  วะลับ
3. เด็กชายภูวกฤต  พชรเศรฐกร
4. เด็กหญิงวริศรา  เสนสุข
5. เด็กชายศลิษา  หลอดเหลา
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คะสุดใจ
 
1. นางนุชนาถ  อัครศรีวงษ์
2. นางสุภาภรณ์  มิระสิงห์
3. นางพิสมัย  ต้นศรี
 
937 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจินตพร  ขรรศร
2. เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มถวิล
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
938 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงฉันทิสา  ป้องทอง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงปณิดา  วงศ์อะนุ
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
 
939 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงนิภาพร  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  โพนดาแคบ
 
1. นางอรัญญา  แวงดีสอน
2. นางอุษณีย์  แสนสุข
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุสภา
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  กุลยะ
 
1. นางสาวณัฎฐิณี  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวเบญญาลักษณ์  กุลยะ
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงกชกร  พวงพั้ว
2. เด็กหญิงสุรีพร  คะสุดใจ
3. เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางสาวนริษา  ฮาบพนม
 
942 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทธาพร   ผลสุวรรณ
2. เด็กหญิงอดิภา   สีล้วน
3. เด็กหญิงอรอุษา  ศรีแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
943 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พลแสน
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
944 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอทิตยา  สีหะมุงคุณ
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
945 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงวนัดดา  ไตรินทร์
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
946 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงประกายเพชร   โพติยะ
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
947 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกุลปริยา   ใจสมบัติ
 
1. นางนฤมล   นาหมีด
 
948 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
949 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   อังคะฮาด
2. เด็กชายวสุพล   อังคะฮาด
 
1. นางศศิกานต์   โสมาพิมพ์
2. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
950 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายบุลวัชร   คำวิแสง
2. เด็กหญิงปณิดา   มีกุดฮู
 
1. นางสาวปุณิกา  ดวงสงค์
2. นางสาววัชราภรณ์   ฮาดทักษ์วงค์
 
951 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายธนกร  จุติยะ
 
1. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
 
952 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ศรีเรือง
 
1. นางสาวสุณิสา  สมรฤทธิ์
 
953 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายสุริยา  จันดาประดิษฐ์
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
 
954 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงอวิชนันท์  หัวใจเพ็ชร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
955 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายบัญชา  ยางเบือก
 
1. นายชัชชัย  คำน้อย
 
956 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
957 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดาวรัชดา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงพรปรียา  สมใจ
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
958 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์   คะสุดใจ
3. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพ็ง
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
959 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  คะสุดใจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะสา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นางคตินันท์  ยามี
 
960 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายจิระวิน  ปะรี
2. เด็กชายวรพล  เอกสะพัง
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
961 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตาสี
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บุตรดีมี
 
1. นายธนกฤต  มีศิลป์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
 
962 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ค้ำคูณ
2. เด็กชายเขมราช  การถักษ์
 
1. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
2. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
963 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชญานนท์  จันทนคร
2. เด็กชายนัสตพงษ์  จุลแดง
3. เด็กชายเอกวิทย์  ศิริวงค์
 
1. นายพงศกร  ดาวสุข
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
964 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงพัสรา  แก้วฉบับ
2. เด็กชายวรวิบูล  กันยาตี
3. เด็กชายวีระยุทธ  แสนคำพล
 
1. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
2. นางพิชญาภรณ์  งอยภูธร
 
965 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชนัตพล  เปาวะนา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
966 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายเชาวลิต  พรมศรี
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
967 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายสมคิด  มะละกา
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
968 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  กุจนา
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
969 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
970 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายอานนท์  แก้วโบดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
971 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณหทัย  คำมูล
2. เด็กชายตรีเพชร  อุปทุม
3. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
4. เด็กหญิงธนัชพร  เหง้าละคร
5. เด็กหญิงธิญาดา  อุปทุม
6. เด็กหญิงธีร์วรา  แก้วฝ่าย
7. เด็กชายนิรุธ  อุปทุม
8. เด็กหญิงปวีณา  อุปทุม
9. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
10. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
11. เด็กหญิงวรานุช  ศรีเจริญ
12. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
13. เด็กชายศราวุธ   ประสงค์ดี
14. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
15. เด็กชายศุภกิจ  ยะภักดี
16. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
17. เด็กชายอดิศักดิ์  สุนิกร
18. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
19. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
20. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
2. นายสถาพร  ทีสุกะ
3. นางอรพินท์  คำเกษ
4. นางนิภาลัย  ยะภักดี
5. นายเสถียร  คำเกษ
6. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
7. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
972 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยะภักดี
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ยางเบือก
 
1. นางบุญญาพร  นนเลาพล
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชลดา  ชาสงวน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงวณิชญา  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงอรกานต์  ภูมามอบ
 
1. นางทัศนีย์  บุญเทียม
 
977 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวินทิตา  ไพรสณฑ์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
978 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วนิวงษ์
2. เด็กหญิงพีรดา   ไทยนุกูล
3. เด็กหญิงอาทิตยานันท์  พันธุ์เมือง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
979 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผงจำปา
2. เด็กหญิงลลิตา   นวมชม
3. เด็กหญิงวริศรา  มะลิวัลย์
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
980 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกัลญานัฐ  เยาวฤทธิ์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.43 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงชญานี  อินทิโส
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
982 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  นันทะจักร์
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงนภศร  ทัพศิลา
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผิวคำ
 
1. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
985 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงนิรชา  ผาลี
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
986 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดยิ่งยง
 
 
987 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเอมฤดี  สาเส็ง
 
 
988 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพิชยุทธ  ฟองอ่อน
 
 
989 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภัทร  สัตะโส
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
990 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายกรกฤต  คัณทักษ์
 
1. นางวิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
991 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงจินดาพร  เข็มพรมดี
 
1. นางสาวมลธิดา  เชื้อแคนอ้น
 
992 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงค์
 
 
993 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
 
994 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาสี
 
 
995 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายพงศธร  บรรดาศักดิ์
 
 
996 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย
 
1. นางวิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
997 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิชาย
 
 
998 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
999 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอรสา  ภูมิศักดิ์
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
1000 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  สร้อยสน
 
 
1001 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
 
 
1002 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสุนิรัตน์  ส่องใส
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
 
1003 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
 
 
1004 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  ยศพัน
 
 
1005 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงอนุสรา  น้อยนาง
 
 
1006 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอภิรุจี  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
1007 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุทามาศ  เชียงขวาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
1008 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงอรปรียา  เหง้าน้อย
 
 
1009 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงศิรินทรา  นุริด
 
 
1010 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายสินธิภัทร  แก้วปีลา
 
 
1011 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอรนันท์  ทบพักตร์
2. เด็กหญิงอรนันท์  ทบพักตร์
 
1. นางฐิดา  สถาพรธนากร
 
1012 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
1013 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
1014 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสตะวงศ์
2. เด็กหญิงนิพาดา  บวรชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  บุตรสอน
 
1. นางสาวเวิน  ริทัศน์โส
2. นางสาวนวรัตน์  คาภัยวงศ์
 
1015 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายชัยมงคล  เพชรบรม
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์สม
 
1. นายบรรจง  ภูกิ่งหิน
2. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
 
1016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้ยสีแก้ว
2. เด็กหญิงปวิชญา  แสงลุน
3. เด็กหญิงพัชรา  การถัก
4. เด็กหญิงยอดเพชร  วิเศษทอง
5. เด็กหญิงรดากานต์  บัวเกต
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางนภรภรณ์  แสนโสม
 
1017 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกชกร   ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   โยลัย
3. เด็กหญิงฐิติวรดา   คุตะโค
4. เด็กหญิงธัญสินี   สิงพรม
5. เด็กหญิงไอศิยา   ดวงดูสัน
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
1018 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทะเบ้า
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีวรสาร
3. เด็กชายณัฐภัทร  อนุวรรณ
4. เด็กชายต้นตาล  สมานมิตร
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ผ่องไสยศรี
 
1. นางสาวชาลินี   ครรทักษ์
2. นางสาววราพร  วงศ์เครือศร
 
1019 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
1020 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  อินกะสุมาลย์
2. เด็กชายวัฒนา  อนารัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นายสุรศักดิ์  ประกิ่ง
 
1021 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายธนกฤต  พรมดี
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยนต์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
1022 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภาณวัฒน์  แสนสุริวงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาโค
 
1. นางสาวพนิดา  วะสาร
2. นางสาวรักชนกน์  สุภิวงศ์
 
1023 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  ทัศบุตร
2. เด็กหญิงสใบทอง  โมธรรม
 
1. นางนิตยา  แก้วดี
2. นางสาววัชราภรณ์  คำออน
 
1024 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายรัชพล  โซ้พลงาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  อุปสุ
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
2. นายวีระพล  พันธ์เวียง
 
1025 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายสรวิศ  ขันทะชา
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  เอื้องสูงเนิน
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
1026 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนารถ   ชัยยะจิตร
2. เด็กชายเมวัต  ประชากุล
 
1. นายธนาชาติ  จันปุ่ม
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
1027 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กหญิงฉันทิศา  โทรัตน์
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
 
1028 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงพิชญา  ลัทธิกุล
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1029 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มะโนน้อม
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
 
1030 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธกัง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1031 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายภูวดล  อำจุฬา
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
1032 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายพงษ์พิพัศ  ไชยกุล
2. เด็กหญิงพิรดาภรณ์  เมืองแสน
 
1. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
 
1033 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธันยาพร  แนวจำปา
2. เด็กหญิงอลิษา  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางวารุณี  บุปผาชาติ
 
1034 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชินกร  อุปทุม
2. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
1035 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงอภิชยา  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1036 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธนพล  ขันคำ
2. เด็กชายวิทูรย์  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  หน่อแก้ว
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
2. นายกมล  สีวัน
 
1037 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  เพชรอุเทน
2. เด็กชายนครินทร์  แพงพรม
3. เด็กชายรักพงศ์  ทองศรีลา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียรมงคล
4. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
5. เด็กหญิงภัทราวดี  นาโควงค์
6. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
7. เด็กหญิงลลิตภัทร  หลงศรี
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงค์พระจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มรัตน์
6. เด็กชายประชาไท  ตุลยวัตวรกุล
7. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
8. เด็กชายพีระพล  วงค์สุรินทร์
9. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
10. เด็กชายภานุวัฒน์  เกษสิมมา
11. เด็กหญิงยศวดี  สาที
12. เด็กชายฤทธฺ์ชาติ  ตุลยวัตวรกุล
13. เด็กหญิงวริศรา  ก่ำเสริฐ
14. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
15. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
16. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
18. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยประเสริฐ
20. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
4. ร้อยตำรวจตรีสะอาด  อยู่เย็น
5. สิบตำรวจตรีหญิงนุชรินทร์  สาที
6. สิบตำรวจเอกหญิงพัชรี  สุโพเคน
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายภูสิทธิ  อุนารี
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์งอย
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงศิรินญา  จำรักษา
 
1. นายประวิช  สะเริญรัมย์
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวสายธาร   แก้วอ่อนขวา
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กชายธงชัย  ราชเมือง
 
1. นางสาวณฐพร  ธิวะโต
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภูวดล  ไตริน
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายพรวิวัฒน์   บุญเกิด
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายนนทกร  บุญยืน
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1051 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงธนิดา  โยลัย
2. เด็กหญิงธันญารัตน์  ทาคิละ
3. เด็กหญิงนัฐสุดา  โยลัย
4. เด็กหญิงนันทนุช  ทาคิละ
5. เด็กหญิงวอรดา  โคทังคะ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยลัย
7. เด็กหญิงหทัยกาญ  เขื่อนขันธ์
8. เด็กหญิงอรยา  บุญศรี
9. เด็กหญิงอัจฉราพร  โยลัย
10. เด็กหญิงเขมรัตน์  โยลัย
11. เด็กหญิงเจตจิรา  กุจนา
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1. เด็กหญิงบุศรา  เกษมสีมมา
2. เด็กหญิงอรวดี  พุทธกัง
 
1. MissHe  yanfang
2. นางสาวศิริพร  เสมอพิทักษ์
 
1053 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บัวบาน
2. เด็กหญิงชญานินทร์  บุญยะศรี
3. เด็กชายณัฐพล  เรืองทอง
4. เด็กชายธนพร  กลั่นเพชรพะเนา
5. เด็กชายภัทรปกรณ์  วงษ์ราช
6. เด็กหญิงไปรยา  แผงเวช
 
1. นายสมภพ  เมืองแทน
2. นางอรทัย  เมืองแทน
3. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
1054 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายจิตพัฒน์  ปากดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อนุญาหงษ์
3. เด็กชายธีระพงษ์  จำปา
4. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สาทะเรศ
5. เด็กชายเจษฎาพร  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายแสงจันทร์  จำปา
 
1. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
1055 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  ศรีนาเมือง
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุนิตา  มูลแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
1056 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
2. เด็กชายปฏิมาพงษ์  เกาะยางเผือก
3. เด็กหญิงวนิสา  โสภา
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
2. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
1057 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปรเมษย์  อุปทุม
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  สร้างโสก
 
1. นางกาญจนา  นคะจัด
2. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
1058 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวาสนา  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงอภิศรา  ผาผึ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
1059 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  สอนสา
2. เด็กหญิงเกษสุดา  แสนมะฮุ่ง
 
1. นายบุญเลิศ   สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
1060 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงพัชราภา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ขวกภูเขียว
 
1. นายชัชวาล  สุพรรณผิว
2. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
 
1061 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายจิรายุ  คล้ายทอง
2. เด็กชายพสิษฐ์  นาบัวทม
 
1. นายปริทัศน์  สมดีตี
2. นางสาววันเพ็ญ  ดวงปากคำ
 
1062 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิทธิ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  มิ่งมิตวัน
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
1063 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนภาพร   สุวรรณไชย
2. เด็กหญิงปาลิตา   อินทริง
3. เด็กหญิงยุพรัตน์   นนเลาพล
4. เด็กหญิงศตานันท์   สุขแจ่ม
5. เด็กหญิงสุจิรา   แก้วอ่อนขวา
6. เด็กหญิงอุมากร   ปู่บุตรชา
 
1. นางยุพา  นนเลาพล
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
3. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
 
1064 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงจุฬากรณ์  แสนคำสวงค์
2. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงค์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  หงส์โต
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
1065 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เอกพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธนะเหลา
3. เด็กหญิงปัทมา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
1066 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกานติมา  วงษาพัด
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วงษาพัด
3. เด็กหญิงสมิตานัน  กันตะมา
 
1. นางสาวจินตนา  ้เหล่าแตว
2. นางสาวมุทิดา  วงษาพัด
 
1067 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงพีชญา  ศรีมี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุนนท์
3. เด็กหญิงเญศิฬา  จันทร์จอม
 
1. นางพรรณี  อนุสนธิ์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
1068 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงยุวดี  โพธิ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
1069 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายกฤตยศ  ก้อนหมื่น
2. เด็กชายปิยาเนตร  สาเส็ง
 
1. นางจันทะจร  แสงนา
2. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
 
1070 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตรันนา
 
1. นางอรวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
1071 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายนพกร  นะคะจัด
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
1072 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  โคตะพรม
 
1. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
 
1073 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายพงศธร  บุตรสอน
2. เด็กชายศุภชัย  หลอดศรีสงค์
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นางฐิติยา  สังกฤษณ์
 
1074 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนภูมิ  มณีรัตน์
2. เด็กชายภูมิรพี  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ชินบูรณ์
2. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
 
1075 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงรัชสมัย  บุตรสิงขรณ์
2. เด็กหญิงอุไรพร  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
1076 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์  หงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมละออ
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
 
1077 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายธรรมวัตร  พึ่งโพธิ์ทอง
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  เหล่าหลวง
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
2. นางสาวจุฑารัตน์  กาฬหว้า
 
1078 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดีนอก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เดชเถร
 
1079 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรบุรี
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงทิติยา  ไชยสุระ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1081 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
 
1082 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกฤษกร  เสนพันธ์
2. เด็กชายจักรภัทร  มาตรกูล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยศล
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
1083 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
2. เด็กหญิงผึ้ง  เพรชโสภา
3. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
1084 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผาลีเสม
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
1085 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายวรกฤษณ์   โกษาแสง
 
1. นางสาวธัญพัฒน์  โกษาแสง
 
1086 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จักรพิมพ์
2. เด็กชายทศพล  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงอัญมณี  ถาน้อย
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
 
1087 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 83.45 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติชัย  คุตะโค
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สอนซ้าย
 
1. นายกฤษฎา  แข็งการ
2. นายอนันต์  เครือหว้า
 
1088 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1089 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.34 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสร  ตกพันธ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
1090 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงธนิดา  ฟ้าหยาด
 
1. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
1091 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงรสิตา    นันทมัจฉา
 
 
1092 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา
 
1. นางสาวเรวดี  นนเหล่าพล
 
1093 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายวรปรัชญ์   มังคะชัยยา
 
 
1094 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วอินร
 
 
1095 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศิรินุช  ศรีสะอาด
 
1. นายนฤดล  อ้วนแก้ว
 
1096 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรชมภู  ไชยนะรา
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
 
1097 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
 
 
1098 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงศรัญญา  วงษาพัด
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
 
1099 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชิตทิชา  มันอาษา
 
 
1100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงสใบทอง  บุญเทียม
 
 
1101 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงศ์
 
 
1102 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
1103 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงพัชรา  ทองสาม
 
 
1104 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสกุล
 
 
1105 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วันดี
 
 
1106 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงฐิติมา  มีนาง
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
1107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงลลิดา  โคตรคำ
 
 
1108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงสุมารินทร์  ภูผานา
 
 
1109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงชลรดา  คำวิชิต
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
 
1110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำหาญ
 
 
1111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วะบุตรดี
 
 
1112 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงนัฐิดา  ธนะศรี
 
 
1113 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
 
1114 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
2. เด็กหญิงปริศนา  อุตทรัง
3. เด็กหญิงพัทธ์ทีรา  ปัทวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
2. นางสาวจิตลดา  บุญเทียม
 
1115 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
 
1116 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงโยษิตา  อุสาพรหม
 
 
1117 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปทิตตา  จำปา
 
 
1118 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงรดา  เดชทะสอน
 
 
1119 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธ์ด้วง
 
1. นางสาวแสงเทียน  สมดีตี
 
1120 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวาริชาติ  นนทะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพะสอน
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
1121 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  กุลวางศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุพศิริ
 
1. นางนางมาลี  บุโพธิ์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
1122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเจือ
 
1. นายอนุพันธ์  ประพัศรางค์
 
1123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายนพนันต์  วิณโรจน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงษาเนาว์
3. นางสาวแพรวนภา  ลืออำนาจ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
2. นางสาวสุพรรษา  ชัยบิน
 
1124 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เตชะพล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ไกรภักดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
1125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปัญญา  อิ่มวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วายโสกา
3. เด็กหญิงเดนิส  กุลด์สวาก
 
1. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธ์
2. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
 
1126 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิง นันทิยา   โพติยะ
2. เด็กหญิงนุชธิยา   โยลัย
3. เด็กหญิงอัปสร   โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
1127 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปารีณา  อุสาพรหม
3. เด็กชายศักดิ์ดา  คำชนะ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
1128 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นนทะศรี
3. เด็กชายศาสตรา  ตะวังทัน
 
1. นางสาวพรพิมล  วอล้า
2. นายการัณย์  คำแปง
 
1129 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   โมธรรม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยางธิสาร
 
1. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
2. นายสุริยา  นครใชย
 
1130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายรชต  ทมถา
2. เด็กชายษตภณ  อโณรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นายปัญญา  ศรีนาทม
 
1131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตักโพธิ์
2. เด็กชายชยุต  สราญชื่น
3. เด็กหญิงธัญทิพ  บุญทวี
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เตชะแก้ว
5. เด็กหญิงละออรัตน์  สุขแฉล้ม
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
1132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงยุวรรณดา   กุลวงศ์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
 
1133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  นครังสุ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยมงค์
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
1134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดมกัน
2. เด็กชายอิฐศลา  ปาจะ
 
1. นางอรอนงค์   บัวชุม
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
1135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาสี
2. เด็กชายพิระพัฒน์  ภะวะ
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
1136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสมยศ  ขออาศัย
2. เด็กหญิงโสภิดา  วงศ์จันทะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
 
1137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายกฤษณชัย  ขุนป้องซ้าย
2. เด็กหญิงญาณิกา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
1138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงกวิสรา  พันธุกาง
2. เด็กชายณัฐชนน  โถชัยคำ
3. เด็กหญิงธนาภา  สมคัมภีร์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ปากสีมน
5. เด็กหญิงพรรณิภา  บุพศิริ
6. เด็กหญิงวิภาดา  เบ็ญจวรรณ
7. เด็กหญิงสิรินาถ  พันเรืองรอง
8. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ฤทธิธรรม
9. เด็กหญิงอุมากรณ์  พันธุกาง
10. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธุกาง
 
1. นายเกียรติกวินน์  วงษาเนาว์
2. นางสายฝน  หอมจันทร์
3. นางมินตรา  สารคำ
 
1139 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมณภัทร  ผลเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  คำพิน
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
1140 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพงโท
2. เด็กหญิงละอองดาว  แพงแพง
 
1. นายศราวุธ  รัตนวรรณี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประเสริฐศิลป
 
1. นายสุรพัศ  เสโนฤทธิ์
 
1142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ผาอินดี
 
1. นางศิริจรรยา  บุญสิทธิ์
 
1143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปภาวี  วังวิสัย
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
1144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ด่านหา
2. เด็กหญิงเอมฤดี  สาเส็ง
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
1145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรวิมล  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
1146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลิตา  ดอกสี
2. เด็กหญิงธนาภา  แก้วหล่อ
3. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
1147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายคงคา  ใจบุญ
2. นายธนวัตน์  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายนรเสฐฎ์  กุณะส่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
1148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงพิชญา  สาผิว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
1149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
1150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ตกพันธ์
 
1. นางภัทรายุ  วงษาเนาว์
 
1151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงสาร
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มีลา
 
1. นางปทุมรัตน์  มันฑะ
 
1153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนุชวรา   พลโลก
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
1154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็งวิรุฬ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
1155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายสิรภพ  ประพัศรางค์
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
1156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์พุ่ม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงอมรทิพย์  ภักดี
 
1157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปภาวดี  แพงโสม
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงฐิติยา  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายธิติพงศ์  ต้อนโกี
 
1. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ศรี
 
1160 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายนพวัฒน์  ทุมดี
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สานาผา
3. เด็กชายพรรษา  ฉะอ้อนศรี
4. เด็กชายสุรยุทธ  ขาวด่านเหนือ
5. เด็กชายอติกานต์  นนทะศรี
 
1. นายเจียง  ช่วยสุมาน
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
1161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  คำภิลัง
2. เด็กหญิงธัญยชนก  น้ำเงิน
3. เด็กหญิงมินตา  ตะทามา
4. เด็กชายวัชรินทร์  เชื้อนิล
5. เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ใหม่
6. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วเกลียว
 
1. นางสุทิน   โมยะ
2. นางปิยะฉัตร  คำภิลัง
3. นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า
 
1162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายพัชราพร  คำกองแพง
3. เด็กหญิงวริศา  คูหานา
 
1. นางสาววรรณภา  คำหล้า
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
1163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงอภิชญา  เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงเขมิกา  เหง้าน้อย
 
1. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
2. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
 
1164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายดนุพร  พงษ์อ่อน
2. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์อุดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
1165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
2. เด็กชายพิสทวัส  จันคำจร
 
1. นายวรัญญู  เสาหงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  สว่างใจ
 
1166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันธุ์กาง
2. เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
1167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงกันติยา  โพติยะ
2. เด็กหญิงจินดาพร  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
1168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกรดนัย  กาวมณี
2. เด็กชายจักริน  ศรีภู
 
1. นายเกรียงไกร  แสนสุข
2. นายพีระพงษ์  นามไพร
 
1169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดกเอียร์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วศรี
3. เด็กชายภูตะวัน  คุ้มขันธ์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมวัง
5. เด็กหญิงศศิประภา  ภาโสม
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อ้วนลาน
 
1. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
2. นายชัยยา  เชื้อสาทุม
3. นายสมภพ  อภัยโส
 
1170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชลธิชา  ธุหา
2. เด็กหญิงชลินพร  โคตรภา
3. เด็กหญิงนิชาภา  มันอาษา
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อุปศรี
5. เด็กหญิงอรอุมา  ทองสงคราม
6. เด็กหญิงแสงเดือน  จันทนคร
 
1. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
2. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
3. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
 
1171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปัทยาพร  ชมราศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  โงนศรีษะ
3. เด็กหญิงเมทนีย์  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นายวิชิต  วะบุตร
 
1172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  สมชะนะ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ท้าวนาง
3. เด็กหญิงอรอุมา  คำชนะ
 
1. นายธีรพงศ์  ทิพย์สุวรรณ์
2. นางสาวอภิญญา  เดชโฮม
 
1173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงชนาภา  คะอังกุ
2. เด็กหญิงธนพร  วงษาพัด
3. เด็กหญิงปาริตา  อุปสุ
 
1. นางศศิกานต์  ภูติโส
2. นางสาวจินตนา  เหล่าแตว
 
1174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราภา  พลับบดี
2. เด็กหญิงศิรานุช  แสนคำ
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ  สังขตะอำพน
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
1175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชุติเทพ  นาโควงค์
2. เด็กชายณัฐชนนท์  นาโควงค์
3. เด็กชายพนธิตร  ภักดีมี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางนิตยา  พรหมมา
 
1176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงศภานันท์  ฐานะวงศ์
3. เด็กหญิงอภัสสร  พันจี
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
2. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
 
1177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  นวนลมลี
3. เด็กหญิงเขมนิจ  อุสาพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
1178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ก่ำเสริฐ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขกลาง
3. เด็กหญิงอรปรียา  หยดประสงค์
 
1. นางสาวจุรีรัชย์  แพงวงษ์
2. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
 
1179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงวรรวิภา  เทินสะเกตุ
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
 
1180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงพิณณิตา  พายมาศ
3. เด็กชายพีรดนย์  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
1181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญรอด
2. เด็กชายนิธิกร  อุ่นกลม
 
1. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
2. นางอรพร  คัณทักษ์
 
1182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกนกกานต์  นามบุตร
 
1. นางบังอร  จันทะโม
 
1183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงวนิดา  บุตราช
 
1. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
1184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายนิรุตติ์  ขันทะชา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
1185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กชายฉันทกร   อังคะฮาด
2. เด็กชายธนวัฒน์  มอมไทรัตน์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   อังคะฮาด
 
1. นางสาวศิรประภา   สุรชน
2. นางสาวณภัทร   พลแสน
 
1186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทร์ท้าว
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
1187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
1188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
1189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กชายธราธร  มะละ
 
1. นายคมสันต์  จันทร์ทน
 
1190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิรักษ์  บุตรโสม
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
1191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายชยันต์  กิติศรีวรพันธ์
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
1192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายประกฤษณ์  ปากดี
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
1193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.68 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
1194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทริง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อ้อยรักษา
 
1195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชวนคิด
 
1. นางราวรรณ  โพธิ์ศรี
 
1196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงเกษรา  หาคำ
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
1197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสมพิศ  พิมพ์คำ
 
1198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
1. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์
 
1199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
1200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกมลพร  เขียวโป
 
1. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ศรี
 
1201 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปภาวดี  คำชนะ
 
 
1202 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จาหรี
 
1. นางอุทิศ  คะปัญญา
 
1203 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
1204 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัญหาชัย
 
 
1205 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
1206 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วเกลียว
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
1207 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงบุศริน  จักรนารายณ์
 
1. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
 
1208 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ผาอินดี
 
 
1209 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายภูรินทร์  วงษา
 
 
1210 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงสุดธิดา  ขันติ
 
 
1211 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพรหม
 
 
1212 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายอนัตชัย  ขันทะชา
 
 
1213 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตินันท์   สุพร
 
1. นางสาวอัญชลี   แก้วกัญญา
 
1214 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐชานันท์  คุณขยัน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1215 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงอนิชญา  เรือนนา
3. เด็กหญิงแป้ง  ไชยศักดิ์
 
1. นางพลอยเพชร  อัมไพพันธ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ผาอิดดี
 
1216 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปาจินตัย  กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กชายภัทรกร  ขันทะชา
3. เด็กหญิงิฐิติภัทร  คะพันธุ์
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
2. นางกาญจนา  นคะจัด
 
1217 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
3. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
1218 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกฤติยา  กลับประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรภร  ขรรศร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นายพุฒิพงษ์  เลไพจิตร
 
1219 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนธรณ์   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงพิชญา  นนท์เหล่าพล
 
1. นางแสงเดือน   กันยาตี
2. นายนเรศ  มากอง
 
1220 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนัฏกานต์  หลักหาญ
2. เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
1221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  วโรรส
 
1222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์
2. เด็กชายชนกานต์  โชติรักษา
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
1223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงค์ชมพู
2. เด็กหญิงวรางกูล  รัตนวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายศราวุฒิ  ผิวขำ
 
1224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแฮ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
1225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา
2. เด็กชายภาณุ  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
 
1226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปาริชาติ   วงษ์หมอก
2. เด็กชายวัชมล  พรมสี
3. เด็กหญิงสลุตา  สีลำใต้
 
1. นายประจักษ์  ทามี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1227 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกณิกา  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนภัสสร   มหาวงศ์
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
1228 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  พารัน
2. เด็กชายบุรินทร์ธร  วงค์นาอินทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไพน้อย
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
1229 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
1230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายอดุลรัชด์  ต้นสา
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  สุวรรณโสภา
 
1. นายชาญเดช  อัตวิชา
2. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
 
1231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายธีระพงษ์  โยบุตดา
2. เด็กชายปรินทร  เนียมทอง
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
1232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ธงไพร
2. เด็กชายปองภพ  งามแพง
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
1233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  เสนาสี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คัณทักษ์
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายอนุสรณ์  ปัฏนา
 
1234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนิสร  นาโอพิมพ์
2. เด็กชายนิรากร  ไชยกา
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายบุญชู  ใจใส
 
1235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธีรเดช  มาตรชัยเคน
2. เด็กชายนราทร  แสงหล้า
 
1. นายวิศรุต  สุริยประพันธ์
2. นายวรายุทธ  จิตตะวงค์
 
1236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วน้ำ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ต่อซอน
 
1. นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร
2. นายสุทิน  นันวิสุ
 
1237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนะ
2. เด็กชายศุภกร   อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายกฤษฎากร  สารคำ
 
1238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงกนกพร  ฆารชน
2. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
3. เด็กหญิงพิชาภรณ์  วรวงค์
4. เด็กหญิงสนันยา  ทีสุกะ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ยะภักดี
 
1. นางมณีวรรณ  อุปทุม
2. นางสายสุดา  ประสงค์ดี
 
1239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกุลปรียา  สุธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสุระ
3. เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย
4. เด็กหญิงศลิษา  บุญจบ
5. เด็กหญิงแก้วกมล  วงษา
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
2. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
 
1240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายฐิณัดดา  เดชทะศร
2. เด็กชายณัฐวดี  แพงเนตร
3. เด็กชายทรัพย์ทวี  เดชศร
4. เด็กชายปัญญา  วงษา
5. เด็กหญิงวิชิดา  จันรอง
 
1. นายกิตติพงษ์  อัคศรี
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
1241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงดรุณรัตน์  บูญเริง
2. เด็กชายธนพัฒน์  โคตรนาแก
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นายกมล  สีวัน
 
1242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กหญิงณัฐชญานันท์  หมอกมีชัย
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อู่นารี
 
1. นายประกอบ  รัตน์รองใต้
2. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
 
1243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกาญจนา  คะดุน
2. เด็กชายณัฐวัตร  อินทริง
 
1. นางจิรภา  มะละกา
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
1244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายธีระยุทธ  ธงวิชัย
2. นางสาวสิริญญา  อนุญาหงษ์
 
1. นางปทุมทิพย์  สุรินทะ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
1245 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  ฝ่ายทะแสง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุสาราช
 
1. นางสมควร  เสาทอง
2. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
1246 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒนานิล
2. เด็กหญิงธันยพร  บิดขุนทด
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
2. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
1247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายอรรถพล  วงศ์ศิริ
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
 
1248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ดีโคตร
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
 
1249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณมาโจ
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
1250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ดวงบุ
2. เด็กหญิงพรณิกา  ภาโสม
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
1251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงวรรณิศา  แพงเนตร
2. เด็กหญิงสุจิรา  ไชยพร
 
1. นางรัตติกาล  ครุฑบิน
2. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
 
1252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กชายจิราพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงสาธิตา  ยุคลวัฒนานนท์
3. เด็กชายอรรคเดช  ดีดวงพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
2. นายเอกชัย  พองไสยา
 
1253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวทัญญู  บุญช่วย
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยเทศ
3. เด็กชายอัครพล  ด่างเกษี
 
1. นายสถาพร  ทีสุกะ
2. นายสุรสิทธิ์  ฝ่ายทะแสง
 
1254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
1255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
 
1256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวาศิฐี  ทองดี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
1257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
1258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ
 
1. นางศิริรักษ์  แซงบุญเรือง
 
1259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
4. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
5. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
6. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
7. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
8. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
9. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
 
1260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธนโม้
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  โคตพรม
3. เด็กหญิงจรรยพร  โคตะพรม
4. เด็กชายจักรพันธ์  โคตพรม
5. เด็กหญิงชลธิชา  วะเศษสร้อย
6. เด็กชายชิณวัตร  จันทร์สิน
7. เด็กชายถิรวัฒน์  เหยียบประโคน
8. เด็กชายธนพัฒน์  นาโควงค์
9. เด็กหญิงธนัญญา  นาคเนาวทิม
10. เด็กหญิงพรนัชชา  กิ่งพิกุล
11. เด็กชายพีรภัทร  แก้วอาจ
12. เด็กหญิงศิริขวัญ  ลาโม
13. เด็กชายศิริวัจน์  ทิธรรมมา
14. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  จันทนะ
15. เด็กชายสิทธิชัย  แสนต่างนา
16. เด็กชายสิทธิชัย  โคตพรม
17. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีคำ
18. เด็กชายอติวิชญ์  จันทนะ
19. เด็กชายอนุสิทธิ์  โคตรพรม
20. เด็กชายโกมินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายประเภท  วะชุม
2. นางเรือนแก้ว  โกษาแสง
3. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
4. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
5. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
6. นายเกื้อกูล  วะชุม
 
1261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
1262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายยุทธนา  วะตะมะ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุณาพรม
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงศ์
 
1264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายจิรภาส  อุปสุ
 
1. นางสาวลักขณา  การร้อย
 
1265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงปัดธิรา   ศรีสุยนต์
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
1266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงยศวดี  ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายณรงค์ชัย   อินทริง
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
1268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เป็นสุข
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
1269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงอนันตญา  ตะธรรมมา
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
1270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุดาภา  คำมั่น
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงรชดา  วงศ์มีแก้ว
 
1. นางสาวอภัสรา  เดชโฮม
 
1272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธิดาพร  คะละรัมย์
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
1273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชนะพจน์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรี   ปากดี
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
1275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงธนัญญา  เสนากัง
2. เด็กชายพิตรพิบูล  โป้ปัด
3. เด็กชายภูผา  อินทรักษ์
4. เด็กชายรัตนพล  ละกังถา
5. เด็กชายสยามรัฐ  สุระชัย
6. เด็กหญิงอดิศักดิ์  สุรินาม
 
1. นางปิยะดา  โพธิ์ศรี
2. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
3. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
1276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปาลิตา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เอื้อสะพาน
3. เด็กหญิงไอลิษา  เนื่องชมพู
 
1. นางสาวปริศนา  บุตรจันทร์
2. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
1277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงนิรภา  ดวงภักดี
2. เด็กหญิงมานิดา   แสงโสด
3. เด็กหญิงวันวิสา   ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
2. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
 
1278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามสุโพธิ์
2. เด็กหญิงวรดา  ตงกะพงษ์
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นายปราโมทย์  ศรีคำม้วน
 
1279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง   ถาอ้วน
2. เด็กหญิงสุวภัทร  เดชทะศร
 
1. นางสาวเพชรมณี  บุญเทียม
2. นางสาวจันจิรา  บุญญศรี
 
1280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงมุฑิตา  กนกวิทิตพงศ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นทือก
 
1. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์ุ
2. นางสุมลรัตน์  บริเอก
 
1281 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กชายธนกฤต  พลหาราช
3. เด็กชายนวพล  มณีรัตน์
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นายอนาวิล  กองไชย
 
1282 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายตะวัน  ญาณบุญ
2. เด็กชายธนากร  ไชยรบ
3. เด็กชายไชยภัทร  อินธินิน
 
1. นายจิระพันธ์ุ  จวนสาง
2. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
 
1283 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธนาธร  สุขเสริม
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชีวโสต
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
1284 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายธนายุทธ  จันทะภู
3. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
1285 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงกิตติมา  วงค์โพนทอง
2. เด็กหญิงนราวัลย์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงพรกนก  รำไพ
4. เด็กหญิงวิภาดา  การร้อย
5. เด็กหญิงศยามล  เมฆตั้ง
6. เด็กหญิงสิริกร  อ้วนจี
 
1. นางสาวอรทัย  ศรีชัย
2. นางจิระ  บุญที่สุด
3. นางผ่องศรี  การุญ
 
1286 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงช่อผกา  ปัดร้าย
2. เด็กหญิงธัญญาพร   เหล่าสุวรรณ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีรัตน์
4. เด็กหญิงพิยะดา  เขียวโป
5. เด็กหญิงวราภัร  นิชาจันทร์
6. เด็กหญิงวิชญาดา  ทุมต้ายหวัน
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1287 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชื้ออิ่ม
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หล้าสิงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
1288 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินกะสุมาลย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  โพนดวงกรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  โพนดาแคบ
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
2. นางสาวจิราทิพย์  แก้วไพศาล
 
1289 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  แสนคำพล
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  วรบัตร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ปีลาตี
 
1. นางสาวกนกลัดดา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
1290 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์คำแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนภักดี
3. เด็กหญิงมุณี  ทุมทอง
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุนา
2. สิบตำรวจตรีหญิงพีระพร  เหมะธุลิน
 
1291 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวพรรณ์
2. เด็กหญิงมุกมณี  มาดี
3. เด็กหญิงวาสนา  เหล่าป่า
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
1292 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นาโควงค์
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
1293 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 15 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิมจันนา
2. เด็กหญิงพลอยประภัทร  ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อนุวรรณ์
 
1. นางรุ่งฤดี  นาวาบุญนิยม
2. นางสาวสุพัตรา  อุผา
 
1294 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ข้อจักร์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
1295 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวปวิดา  โทรัตน์
2. นางสาวพิสมัย  อินทริง
3. นางสาวอรไท  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายครรชิต  นรบุตร
 
1296 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เกศกุล
2. เด็กชายอมรเทพ  คำหงษา
 
1. นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม
2. นางสาวสุรีภรณ์  เจริญราษฎร์
 
1297 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์นันท์  เปี้ยมั่น
2. เด็กชายษรันย์  เหมือยพรม
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
1298 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันธุกาง
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
1299 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายสุริยเดช  โชติรักษา
 
1. นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม
 
1300 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หินสองกอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
1301 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เกิดประโคน
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
1302 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
 
1. นายประสาท  ไชยพะยวน
 
1303 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายพชร  รุยแก้ว
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
1304 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงษ์โพนทอง
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
1305 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปานไธสงค์
2. เด็กหญิงนัยน์ญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
1306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัศมี
 
1. นางนงลักษณ์  โกษาแสง
 
1307 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายชินมัย  บุญเพ็ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
3. เด็กชายวิโรจน์  คำชนะ
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
1308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หลักไชย
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1309 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายธัชพล  สมพร
2. เด็กหญิงนงลักษ์  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงนิษา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงพัชชฎา  แสนมาตร
5. เด็กหญิงวันสงกรานต์  แก้วมุกดา
6. เด็กหญิงศุภณัฐ  หาญกล้า
7. เด็กหญิงศุภนันท์  ประกิ่ง
8. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยมุงคุณ
9. เด็กหญิงอรทัย  มูลมา
10. เด็กชายแสงชัย  ประกิ่ง
 
1. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
2. นางมัญทยุชา  มิชาเอลิส
3. นางสาวศรัญญา  ชาทิพฮด
 
1310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายชยุตย์  ไชยสุระ
2. เด็กชายชูวิทย์  พิมเสน
3. เด็กชายนิรวิทย์  บุญอุดม
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เอกสะพัง
5. เด็กชายพีระพัฒน์  นุตราพันธ์
6. เด็กชายเจตนิพัทธ  พิมสอน
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
3. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
1311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.34 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เงินห้วยพระ
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
1312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กำหนดสิงห์
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
1313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.32 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
1314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายปวรุตม์  เบ้าลี
2. เด็กชายพอเพียง  เบ้าลี
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
1315 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
 
 
1316 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
1317 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายษตภณ  อโนรัตน์
 
 
1318 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอรณิชา  แพงโท
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1319 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิรารัตน์  ตามขมิ้น
 
1. นางสาวมธุรส  วัดแผ่นลำ
 
1320 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เที่ยงภักดี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาเทพ
3. เด็กหญิงนรมน  ดาษดา
 
1. นายสุขสันต์  กุดนอก
2. นางกุลธิดา  บุญเทียม
 
1321 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาววนิดา   คุตะโค
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางแสงเดือน  กันยาตี
 
1322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายณพชร  ไขแสง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  มาดีคาน
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
2. นายปฏิภาณ  กวดวงษา
 
1323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงศยพรรณ  บินศรี
2. เด็กชายสุรนาท  คำหอม
3. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยปัญหา
 
1. นางดรุณี  อินอุเทน
2. นางจิระรส  มั่นธง
 
1324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเยีย
3. เด็กชายสุรสีห์  สารสิทธิ์
 
1. นางสาวนิชาภัทร   นวนสี
2. นางสาวพุทธิพร  ทาคำ
 
1325 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จุติยะ
3. เด็กหญิงรดาพร  กิจประชุม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โพธิ์สุ
2. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
 
1326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลิภา
2. เด็กหญิงนิรินทร์รัตน์  ขันตี
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ไหลอุดี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
1327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ฮาดทักวงค์
2. เด็กชายภูวดล   กล่ำพลอย
3. เด็กชายอภิชัย   เขียวโป
 
1. นางสาวมลนภา   มะสุใส
2. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
 
1328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  บุพศิริ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
1329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยางเบือก
2. เด็กชายจิตรทวัส  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีผาบ
4. เด็กชายธเนศพล  นันทะ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายเจียง   ช่วยสุมาน
2. นางสาวเมตตา  พรหมพัฒน์
 
1330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายธีร์จุฑา  คำสงค์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  โกษาแสง
 
1. นางสาวสุพรรณี  โกษาแสง
2. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
 
1331 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรัญวาสน์
2. เด็กชายศศิวิมล  แดงจำแล
 
1. นางสาวรัศมี  มณีปกรณ์
2. นายไชยพงศ์  พุทธะอานันต์กุล
 
1332 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยนาน
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
1333 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. นางสาวปิยะฉัตร  วะชุม
2. เด็กหญิงอรยา  โคตะบิน
 
1. นายชุมพล  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
1334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวรวรรณ  อุปพงษ์
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
1335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายพชรคุณ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
1336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงภีระนันท์  ขำหาญ
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
1337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญวรา  มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    โมธรรม
 
1. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
1338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัชยา   เชียงขวาง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน
 
1. นายสุริยา  นครใชย
2. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
1339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กชายคมกริช  รักมาลี
2. เด็กชายสัญญา  นันทะ
3. เด็กชายแสนคม  บุญเหลา
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
2. นางสาวสุรารัฐ  พิกุล
 
1340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
1341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายศรายุทธ  ชินบุตร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
1342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายนนท์กานต์  ประดับศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายภควัตร  กวดนอก
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์   อุสาพรหม
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
1345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพัชรา  สิมมา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
1346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กหญิงสุจิรา  เต็มวงษ์
 
1. นางพรนภา  มิรัตนไพร
 
1347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายกานต์นิธิ  สุวินวงศ์เกษม
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุพัฒน์  ศรีสุยนต์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
1349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายสหรัฐ  นาหมีด
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
1350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงศิราพรณ์  ลิภา
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
1351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวนี  อู่นารี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
1352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชาดา   จันทร
 
1. นายธนากร  พ่อชมภู
 
1353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กหญิงจิตรสินี  บรรไพ
 
1. นายเฉลิมพล  ควรครู
 
1354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงศศิธร  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
1355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ริพลทา
 
1. นางกชกร  บุญประคม
 
1356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  เรืองชา
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
1357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงภานุมาศ  โคตรมิตร
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
1358 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อินแก้งไค้
2. นายกิตติศักดิ์  โทรัตน์
3. เด็กชายจักรพงษ์  โกษาแสง
4. เด็กชายธีรเจต  ปีลาตี
5. เด็กชายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายวรัญญู  โทรัตน์
7. นายเจตรินทร์  ตั่งเขี่ย
8. นายเสฐวุฒิ  จีนจังหรีด
 
1. นายจำลอง  อินธิแสง
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
3. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
1359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญปก
2. เด็กชายมรกต  ยะภักดี
3. เด็กหญิงอารียา  คำเกษ
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
2. นางมณีวรรณ  อุปทุม
 
1360 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศรยุทธ  หะยีวามิส
2. เด็กชายศิริเทพ  เข็มเพชร
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1361 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์พรม
2. เด็กชายวุฒิชัย  พ่อสิงห์
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายสุรชาติ  สีหา
 
1362 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จุลขันธ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  คำจันทร์
 
1. นางสาวอังคณี  วันศรี
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
1363 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวชนิตา  รัตนะ
2. นางสาวพิณธิรา  แก้วอินธิ
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
1364 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายคชากร    จันขันธ์
2. เด็กชายณัฐริกา   วะบุตรดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงษา
 
1. นายสุรพัฒน์   วงศ์เข็มมา
2. นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ
 
1365 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กชายภานุพงษ์  แพงแพง
2. เด็กชายวายุ  แพงสา
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  โมธรรม
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
2. นางกนกกาญจน์  ศรีสำราญ
 
1366 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกีรติกา  บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงชนิตรา  นากวน
3. เด็กหญิงปรียานุช  บาบุญ
 
1. นางจรูญศรี  อุดมเลิศปรีชา
2. นางเชาวนีย์  บาลเพชร
 
1367 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงนภาพร  โพนดาแคบ
2. เด็กหญิงนันทภรณ์  แก้วดานา
3. เด็กหญิงพนิดา  แสนคำพล
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
1368 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มหาวงศ์
2. เด็กชายธนโชค  ประกิ่ง
3. เด็กชายพิภัช  มหาวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
1369 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายปริญญา  บัวลา
 
1. นางประภาพร  ไชยสัตย์
 
1370 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนิติพล  อทะขันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์งอย
3. เด็กชายอนากร  โพทะโสม
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวจินตนา  โสภา
 
1371 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำชนะ
2. เด็กชายวรากร  คำชนะ
3. เด็กหญิงวลักษ์สุดา  ขุนศรี
 
1. นายประเวศ  ศรีสร้อย
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
1372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงโสรยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อ้อยรักษา
 
1373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงปวริศา  สาวิกัลป์
 
1. นางสาวศิริพักตร์  มีระหงษ์
 
1374 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรวุฒิ  สายคำ
2. เด็กชายชัยภัทร  อรุณรัตน์
3. เด็กชายณัชพล  อุสาพรหม
4. เด็กชายณัฐภัทร  บัวนา
5. เด็กชายภาคภูมิ  พันชั่ง
6. เด็กชายศักดินนท์  นาโควงค์
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
1375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  กุหลาบ
 
1. นางสาวอรวรีย์  โคตรเคน
 
1376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
1377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงอารียา  ตันสาย
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
 
1378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงพิยดา  แก้วนิวงศ์
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
1379 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงนันฑิกา  บุญชาญ
2. เด็กชายยศวริศ  ชายางกูล
3. เด็กชายวีรภัทร  ผงชานัน
4. เด็กชายศรายุทธ  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงศรินธร  คอะรัญ
6. เด็กชายสุทธิวัส  ผางคนรัก
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
2. นายนำพล   ศรีสมัคร
3. นายณรงค์  คำหันอรรค
 
1380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงอลินดา  โคตรรัตน์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
1381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธนพล   ดีแสง
2. เด็กชายธิติ  วิภา
3. เด็กชายบุญสนอง   จำปา
4. เด็กชายพลากร  เลทะนู
5. เด็กชายภากร  อุทำกา
6. เด็กชายยุทธนา   ว่่ิองไว
7. เด็กชายศุคลวัฒน์  สุวรรณสิงห์
8. เด็กชายศุทธวัฒน์   บุพศิริ
9. เด็กชายอภิวัฒน์  อนุญาหงษ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่มั่ว
 
1. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
2. นางวนิดา   สิทธิพา
3. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
1382 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.17 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   เพชรอุเทน
2. เด็กหญิงชัญญานุช   แสงศิริพงษ์
3. เด็กหญิงฐิติพร   พลอึ่ง
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยพรม
5. เด็กหญิงปณาลี   พันธุ์เมือง
6. เด็กหญิงพรธิดา  มะอินทร์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิกา   โยลัย
8. เด็กหญิงรักษกร   ป้องหลักคำ
9. เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธ์ุ
10. เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย
 
1. นางสาวมยุรี  สายโรจน์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
3. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
1383 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชญาณี  ชัยภูรี
 
 
1384 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  จำปา
 
 
1385 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงสิรวิชญ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา
3. เด็กหญิงอริยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรัตนา  อนุญาหงษ์
 
1386 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงนฤภร  ชิตพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรินทิพา  บัตรประโคน
 
1. นางวัลลภา  ศรีวรขันธุ์
2. นางสุภาพ  หาสุระ
 
1387 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
2. เด็กชายสรวุฒิ  ใจสุข
3. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
1388 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงปริมล  เกตุบัว
2. เด็กหญิงวรรณรญา  อรรถมี
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  ราชม
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
1389 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์
2. เด็กหญิงชนน์ชนก  พงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ชุมมะณี
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
2. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
1390 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยมาโย
3. เด็กหญิงสุขพรรษา  แจ่มสง
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
1391 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงพัชชรี  โคตรพรม
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
1392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายอดิชา  ต้นสวรรค์
 
1. นางสาวบังอร  ชื่นตา
 
1393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
1394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมดี
2. เด็กหญิงนลินี  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
1395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์   ชัยนคร
2. เด็กหญิงชลธิชา   มณีรัตน์
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
2. นางสาววิลาวัณย์  แดงสด
 
1396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงพีรดา  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
1397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอภินันท์  สิงห์เดชะ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
1398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายฐิติพันธ์  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  คูลิน
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
1399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงมนัสวี  วิบรรณ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรประจักษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
2. นายทนงศักดิ์  สิทธิ
 
1400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายนิรวิทธิ์  ธิปัญญา
2. เด็กชายศิวกร  ป้องทอง
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นายโสภณ  สุธรรม
 
1401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองเสลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
1402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หลวงแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญเหลา
3. เด็กหญิงอัญกร  นวลขาว
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
1403 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายนันทพงศ์  กวนคำอุ้ย
2. เด็กหญิงพัชรินญา  เชื้อพรมมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ถินวิจารย์
 
1. นางครองสุข  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวเกศสุดา  โทด้วง
 
1404 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พรมเอ้ย
2. เด็กหญิงจิราทิพย์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรานอม   ดาเชิงเขา
2. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
 
1405 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โมธรรม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เป้งไชยโม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์เฮ้า
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
1406 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สารทอง
2. เด็กหญิงปิ่นมุข  ศรีคำม้วน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางพนิดา  ภักดีมี
 
1407 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทุมดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คำไข
3. เด็กหญิงลลิตา  มาดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
1408 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวจันทร์จิรา  แมดมิ่งเหง้า
2. นายราชัน  ลิภา
3. นางสาวสุพัตรา  ทะทำมัง
 
1. นางสุธาทิพย์  วงษาเนาว์
 
1409 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงคัชรินทร์ณี  อินแกบ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัญหาไชย
3. เด็กหญิงบุษบา  กิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาววิชุดา  กัปปันโน
2. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
1410 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  วาปี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สอนสา
3. เด็กหญิงวิยะดา  นครังสุ
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
 
1411 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนาธิป  วอระกัน
2. เด็กหญิงบุญศุภา  สาคร
3. เด็กหญิงพันธิตรา  ตะวะนะ
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายสนธยา  มันฑะ
 
1412 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กชายธนภัทร  ต่อซอน
2. เด็กชายวีรภัทร  เผ่าสุกัลป์
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  จันทชาติ
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวนิฤมล  มะแย้ม
 
1413 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฐานิดา   บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   ศรีโยธา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สระอินทร์
2. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
 
1414 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายปีใหม่   เทพเศรษฐา
2. เด็กชายศราวุธ   ยุทธรรม
3. เด็กชายสุวันชัย   คงทน
 
1. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
2. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
 
1415 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
3. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
 
1. นางสาวลลิตา  นาขมิน
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
1416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายชนะชัย  บุพศิริ
2. เด็กหญิงนัฐริกา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  ติยะบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
2. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
 
1417 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายกฤษณะ  วะตะมะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นายชัชวาล  สุพรรณผิว
 
1418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เอ้เคน
2. เด็กชายไพศาล  บุญเทียม
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
 
1419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   หาลือคำ
3. เด็กชายศุภณัฐ  เศษเพ็ง
4. เด็กหญิงอนันตญา    เสนาะพันธ์
5. เด็กหญิงแพรวา  วงพิระ
 
1. นายสุรินทร์  สิงโหพล
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
1420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกัญญา  โกษาแสง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คนหมั่น
4. เด็กหญิงสุวรรณี  อุสาพรหม
5. เด็กหญิงเมวารินทร์  นาโควงค์
 
1. นายกานต์  ศรีประทุม
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
1421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
 
1422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอธิชา  ด่านหา
2. เด็กชายเปล่งขวัญ  อุเทนจันทร์
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
1423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายจีระโชติ  แตงไทย
2. เด็กหญิงอชิรญา  คะสา
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
1424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สุขภูวงค์
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
1425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงปพิชดา  เมืองโคตร
2. เด็กชายรัชพล  บุญมอญ
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
1426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงฐิติพร  พันชะตะ
2. เด็กชายธีรเมธ  ผงจำปา
 
1. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
1427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงศุจินทรา  บุญศรี
2. เด็กชายอภิชาติ  ลุนทำ
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
1428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงสมพร  โกษาแสง
2. เด็กชายสหรัฐ  สิมเสมอ
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางสาวนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
1429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนุชธิดา  โยธาตรี
2. เด็กชายไตรภพ  บุพศิริ
 
1. นางสาวปวีณา  พัดเปี้ยมา
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
1430 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล
2. เด็กหญิงเอวิตา  โมธรรม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
2. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
 
1431 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวธันย์ชนก   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาวรุ่งนภา   ดวงดูสัน
 
1. นายประภาส  กันยาตี
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
 
1432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เข็มพรมลี
 
1. นายนิธิศ  มรดก
 
1433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  ราชพัฒน์
 
1434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปารมี  สมีนาง
 
1. นางสาวอรอนงค์  โคตรน้อย
 
1435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
 
1436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายศาสตร์ตรา  โพธิ์คำพุด
 
1. นายประชื่น  คำชนะ
 
1437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
1438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
1439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  โกษาแสง
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
1440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศิรประภา  จำปาพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธีรดา  วันดี
2. เด็กชายปฏิธาน  ยืนยง
3. เด็กชายวรพรต  วันดี
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
1442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ยันตะเคียน
2. นางสาวพิไลวรรณ  อินทริง
3. นางสาวอริสา  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายสุทธิกร  สุทธิประภา
 
1443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุพศิริ
 
1. นายกิตติพันธ์   เสียงสนั่น
 
1450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอนุมัติ  มะลีรัตน์
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
1451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนวัฒน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
1452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินอุเทน
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
1453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  โพนดาแคบ
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
1454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกันต์สุดา  ทมถา
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
1455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันทะชา
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
1456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายพงศ์ปกรณ์  คละไฮ
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
1457 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกิตตินันท์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุนนท์
3. เด็กชายณัฐกร  ใหม่เกตุ
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทิพย์สน
5. เด็กหญิงพิรตา  นาโควงค์
6. เด็กชายรพีภัทร  วงศรีชู
7. เด็กหญิงวันวิสา  บุนนท์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ดำนาน
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
3. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
1458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายชินพัฒน์  ริมสกุล
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คำลี
3. เด็กชายธนาทรัพย์  แก้วมั่น
4. เด็กชายภูเบศ  แฝงพงศ์
5. เด็กชายวีรภัทร  วดีศิริศักดิ์
6. เด็กชายเมธัส  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายศรีสุวรรณ  สุขวิพัฒน์
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
3. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
1459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดวงคำจันทร์
2. เด็กหญิงนงนภัส  เอกพันธ์
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย  มังคละคีรี
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
2. นางวราปภา  พนันชัย
 
1460 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวปิยวดี  บุญบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ภูธร
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
 
1461 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  รามศรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  เดชทะสอน
 
1. นายแสงละภา  พระเสนา
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
1462 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชายกวด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศิริวงค์
 
1. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์
2. นายยุทธการ  มหาวงค์
 
1463 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีแสง