สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีภัทร  วงค์ศรีชู
 
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงศ์
 
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวินทิตา  ไพรสณฑ์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
3. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงศ์
 
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรณิพัท  จตุพรพล
2. เด็กชายธนชาติ  นาโควงค์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายจิรายุส  นาโควงค์
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภูมินทร์  ศรีภิรมย์
2. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
3. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
 
1. นางอาภรณ์รัตน์  สารผล
2. นายดนตรี  ดีแสง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรภัทร์  วังอินทร์
2. เด็กชายนิติพัฒน์  สามารถกุล
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
2. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกษมา  นาโควงค์
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภาธร  โคตรมิตร
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  นาโควงค์
2. เด็กชายไกรวิทย์  วงศรีชู
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
2. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  โกษาแสง
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
3. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
 
1. นางสาวลลิตา  นาขมิน
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวรวิช  มงคล
2. เด็กชายอำพล  ชัยมาโย
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐภัทร  โคตรพรม
2. เด็กชายอาทิตย์  อุสาพรหม
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
2. เด็กชายเจษฎา  สุพิมล
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.31 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผาดนอก
2. เด็กชายธีรภัทร  ตระพรหม
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาโควงค์
2. เด็กหญิงชนาพร  แสนวิลัย
3. เด็กหญิงวรัญญา  โคตพรม
4. เด็กหญิงอตินุช  นาโควงค์
5. เด็กหญิงเจตสุภา  บุนนท์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางบุญล้ำ  คำหา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธนพล  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงธัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายนันทกร  ภูสีฤทธิ์
4. เด็กชายพสิษฐ์  ไชยวงษ์
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใยพันธ์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกัญญา  โกษาแสง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คนหมั่น
4. เด็กหญิงสุวรรณี  อุสาพรหม
5. เด็กหญิงเมวารินทร์  นาโควงค์
 
1. นายกานต์  ศรีประทุม
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายชนะศึก  โคตรพรม
4. เด็กชายณัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
5. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
6. เด็กชายธนรัตน์  อุสาพรหม
7. เด็กชายธีรเดช  ดีแสง
8. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
9. เด็กชายภควัต  คำหา
10. เด็กชายวรวิช  มงคล
11. เด็กชายวสิทธิ์นันท์  วงศรีชู
12. เด็กชายวีระพงษ์  อุสาพรหม
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุศทะแสง
14. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
15. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
16. เด็กชายสิทธิกร  นาโควงค์
17. เด็กชายสิทธิชัย  อุสาพรหม
18. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
19. เด็กหญิงเจษฎา  สุพิมล
20. เด็กชายเจษฎา  สถิตชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
4. นายวิจักษณ์  วะสาร
5. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัศมี
 
1. นางนงลักษณ์  โกษาแสง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
3. เด็กหญิงพิชชาภา  นามผา
4. เด็กหญิงมนัสพร  ขันโท
5. เด็กหญิงมันตรนี  วะชุม
6. เด็กหญิงรมิดา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
8. เด็กหญิงอัญชลี  อุสาพรหม
9. เด็กหญิงอาทิตยา  เสียวคำ
10. เด็กหญิงโยธิตา  วรรณวิโรจน์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อุสาพรหม
3. เด็กหญิงธัญธิตา  ชัยวัฒน์
4. เด็กหญิงปนัดดา  นาชัยเงิน
5. เด็กหญิงประกายดาว  นาโควงค์
6. เด็กหญิงมนัญญา  โคตรพรหม
7. เด็กหญิงรวิกาญจน์  วะชุม
8. เด็กหญิงวรัญญา  วะเศษสร้อย
9. เด็กหญิงเกสรา  อุสาพรหม
10. เด็กหญิงเขมิกา  จันดี
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
3. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฉันทิสา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยฮาด
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชาคริต  เนื่องชมภู
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพงษ์พญา  คำหา
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เทนสุนา
2. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
2. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพงศกร  นาโควงค์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  นาโควงค์
3. เด็กชายเจตพิพัทธิ์  โคตรมิตร
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลิตา  ดอกสี
2. เด็กหญิงธนาภา  แก้วหล่อ
3. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวาศิฐี  ทองดี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียรมงคล
4. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
5. เด็กหญิงภัทราวดี  นาโควงค์
6. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
7. เด็กหญิงลลิตภัทร  หลงศรี
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
4. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
5. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
6. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
8. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยมงค์
13. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
14. เด็กหญิงัณัฐมน  กิขุนทด
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นายกานต์  ศรีประทุม
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
4. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
4. เด็กหญิงพรทิพา  โกษาแสง
5. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
7. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
8. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
3. นายชนาธิป  โกษาแสง
4. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกิตตินันท์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุนนท์
3. เด็กชายณัฐกร  ใหม่เกตุ
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทิพย์สน
5. เด็กหญิงพิรตา  นาโควงค์
6. เด็กชายรพีภัทร  วงศรีชู
7. เด็กหญิงวันวิสา  บุนนท์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ดำนาน
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
3. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงค์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายต้นข้าว  รัตนตรัยวงศ์
2. เด็กชายธนพล  สารีทำ
3. เด็กชายธีรภัทร์  ประกิ่ง
4. เด็กชายศุภากรณ์  ไชยมาโย
5. เด็กชายเกรียงไกร  นาโควงค์
6. เด็กชายเจษฏคุณ  อุสาพรหม
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นางดาราเด่น  นครไทย
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกฤตภาส  มนขิง
2. เด็กชายกฤติธี  วะลับ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศรีชู
4. เด็กชายพัชรพล  โคตรพรหม
5. เด็กชายภูตะวัน  ปะโพทะกัง
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  โคตรภูงา
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นายดนตรี  ดีแสง
3. นางดาราเด่น  นครไทย
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกฤษฎากร  กรวยทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงพรธิภา  โกษาแสง
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชุติวัต  อุสาพรหม
2. เด็กชายนนทภัทร  โคตรมิตร
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
2. นายกานต์  ศรีประทุม
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภควัต  คำหา
2. เด็กหญิงอรณิชา  บัวสาย
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
2. นายกานต์  ศรีประทุม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วะชุม
2. เด็กชายฤทธิกร  นาโควงค์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
2. นายกานต์  ศรีประทุม
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นาโควงค์
2. เด็กชายพีระพงษ์  วงศรีชู
3. เด็กชายศุภกิจ  ยะภักดี
 
1. นายธีระยุทธ  มาตสุต
2. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยมุงคุณ
2. เด็กชายวงศ์พัทธ์  โคตมิตร
3. เด็กชายวีรภัทร  อุสาพรหม
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
2. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงณัชชา  น้อยศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  อุ่มอาษา
3. เด็กหญิงปิยะพร  นาโควงค์
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โคตรมิตร
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงศรียา
6. เด็กหญิงสิริอร  วงษาเนาว์
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางบุญล้ำ  คำหา
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
62 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงมีนตา  ญาติไพศาล
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญทะแสง
3. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยมงค์
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชุติเทพ  นาโควงค์
2. เด็กชายณัฐชนนท์  นาโควงค์
3. เด็กชายพนธิตร  ภักดีมี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางนิตยา  พรหมมา
 
64 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุนนท์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บุนนท์
3. เด็กหญิงพัดชา  วะเศษสร้อย
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  นวนลมลี
3. เด็กหญิงเขมนิจ  อุสาพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นาโควงค์
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
68 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายคณินทร์  บุนนท์
2. เด็กชายบริพัตร  อังคะมาตย์
3. เด็กชายวรเมธ  นวนลมลี
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางนงลักษณ์  โกษาแสง
 
69 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงพีชญา  ศรีมี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุนนท์
3. เด็กหญิงเญศิฬา  จันทร์จอม
 
1. นางพรรณี  อนุสนธิ์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
70 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
 
71 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายนวพล  อาจประจันทร์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
72 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุนนท์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
73 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพรพวิษย์  อุสาพรหม
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
 
74 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรวุฒิ  สายคำ
2. เด็กชายชัยภัทร  อรุณรัตน์
3. เด็กชายณัชพล  อุสาพรหม
4. เด็กชายณัฐภัทร  บัวนา
5. เด็กชายภาคภูมิ  พันชั่ง
6. เด็กชายศักดินนท์  นาโควงค์
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
75 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดาวรัชดา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงพรปรียา  สมใจ
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
76 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุนนท์
2. เด็กชายพีรณัฐ  เกตุจันทร์
3. เด็กชายเกริกไกร  นาโควงค์
 
1. นายธีระยุทธ  มาตสุต
2. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
77 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐนันท์  โคตรมิตร
2. เด็กชายพีรภัทร  ดีแสง
3. เด็กชายศภณัฐ  ดีแสง
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
2. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
78 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธิติสรรค์  คะสุดใจ
2. เด็กชายปรเมศร์  จานบานหลง
3. เด็กชายภิสิทธิ์  รินทะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางนิตยา  พรหมมา
 
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิเมธ  โคตรมิตร
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
80 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวีรภัทร  อุสาพรหม
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
81 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายเจษฎา  นาโควงค์
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ประกิ่ง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงคัทลียา  ผาพรหม
2. เด็กหญิงชุติสรา  การกล้า
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยสุระ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรสงวน
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นรินทร์รัก
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพธิคาร
7. เด็กหญิงพินิตา  เสนพันธ์
8. เด็กหญิงฟ้างาม  พรมฤทธิ์
9. เด็กหญิงวัชรากรณ์  งามสมมิตร
10. เด็กหญิงโสภิดา  สายสอาด
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
3. นางลลิตตา  คำชนะ
 
84 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยนาน
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายนวัช  ผาอิดดี
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  ชุมปัญญา
3. เด็กชายวงศกร  ลักษณะ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  แสนสอน
5. เด็กหญิงสุวภัทร  ดงภูธร
6. เด็กชายอณุศรณ์  ศรีนันทา
 
1. นายณัฏฐพงษ์  ปกป้อง
2. นางกัญญาณัฏฐ์  ปกป้อง
3. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 47.83 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงปรัชญา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงรติมา  เสนเพ็ง
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ขุนนิล
4. เด็กหญิงสุนิสา  โคตรโสภา
5. เด็กหญิงอิริยา  หาคำ
6. เด็กหญิงเข็มจิรา  ดวงบุ
 
1. นายณัฏฐพงษ์  ปกป้อง
2. นางกัญญาณัฏฐ์  ปกป้อง
3. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
87 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.3 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสาลินี  เนียมเพราะ
 
88 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายทักษดนย์  ยุขจร
2. เด็กชายธีรภัทร  สุดามา
3. เด็กหญิงศศิพร  ศรีคราม
 
1. นางสาลินี  เนียมเพราะ
2. นางลลิตตา  คำชนะ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว    
90 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองสัน
 
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมมกานต์  สุนาคราช
 
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
 
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วบัวปัทย์
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทราช
 
1. นางสมพิศ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงคำใบ  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงนรมน  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  สุทธิแสน
 
1. นางสมพิศ  สุวรรณมาโจ
2. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  พลถา
3. เด็กหญิงอาริษา  พวงจำปา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงตติยา  จันทะเวิน
 
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  กุลวางศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุพศิริ
 
1. นางนางมาลี  บุโพธิ์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายจิระเสฐ  พลเสนา
 
1. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
100 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
2. นางสาวสิริยากรณ์  พลถา
3. เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. นางสาวนฤมล  ทองสัน
2. เด็กชายเฉลิมพล  จัดแจง
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนภัทร  อุทัยแสน
 
1. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนชัย  สมทวย
2. เด็กชายเนติพล  จันทะขิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. นายสุทธิพงษ์  ทุมแต้ม
2. นายสุรเดช  ฝ่ายพนอม
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงชนาภา  ตักโพธิ์
2. เด็กหญิงดลยา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุนาคราช
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หลวงแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญเหลา
3. เด็กหญิงอัญกร  นวลขาว
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปู่ห้วยพระ
2. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
3. เด็กหญิงอัญกร  สานาผา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายชิษณุชา  นัดติสุทธิ
2. เด็กชายธนาดล  ดอยมา
3. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธวัช  ท่าเข
2. เด็กหญิงศุวรรยา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟองแก้ว
2. เด็กชายพัชรพล  บุญญะศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายนราธิป  คำลือ
2. เด็กชายพฤตินันท์  ดาราพันธ์
 
1. นายปรียภัทร  บุโพธิ์
2. นางมาลี  บุโพธิ์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายศักดิ์ชาณัย  นามใต้
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สีเม้น
2. เด็กชายวิชยุตม์  ริมสกุล
3. เด็กชายเจตนิพัทย์  รัตนผ่องโชค
 
1. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
2. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กำหนดสิงห์
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลื้อพอก
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงโสภิญญิกา  นามใต้
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายณัฐกิต  ดอยมา
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขยินดี
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญญศรี
 
1. นางอุไร   กืกทอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ใยแย้ม
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนัน  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
2. เด็กชายธีระภัทร์  บุญเหลา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงภูธิตา  ผาโม้
2. เด็กหญิงรัตติกาล  มินเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตามขมิ้น
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายปิติภัทร  ละดอกท่า
2. เด็กหญิงพนัชนก  บุตะกุล
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายดุษฎี  ดอยมา
2. เด็กชายรุจิกร  ทองเภา
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วันดี
2. เด็กหญิงนันธิตา  จันทะพรม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงทินประภา  ประพัศราง
2. เด็กหญิงพนิดา  กิติศรีวรพันธ์ุ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุนทร
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีพันธ์ุ
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
133 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายชุติพนธ์  ติดหล้า
2. เด็กชายณัฐพล  ทองเภา
3. เด็กชายบุริศร์  โยบุตดา
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิภัสร์  รู้บุญ
 
1. สิบเอกหญิงกัญญนัทธ์  คำน้อย
 
135 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายบัญชา  ยางเบือก
 
1. นายชัชชัย  คำน้อย
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เกิดประโคน
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายพชร  รุยแก้ว
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิรักษ์  บุตรโสม
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายเจษฎา  มณีจันทร์
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีนุรักษ์
 
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศาลางาม
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายอริย์ธัช  โมทำ
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีนุรักษ์
2. เด็กหญิงธนาภา  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงวริศรา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
2. นางสาวนิตยา  ปิระภา
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ข่าทิพพาที
2. เด็กหญิงธนัชชา   บุญมาก
3. เด็กหญิงนิติญา  นนท์จันทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
2. นางสาวนิตยา  ปิระภา
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธณพัช  ทีขาว
2. เด็กชายสุกฤษณ์  เหลื่อมล้ำ
 
1. นายสรายุทธ  สิมมาจันทร์
2. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ติยะบุตร
2. เด็กชายรัชตะ  เสนานิมิต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนทะวาด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
147 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชลดา  ยะไวย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงเขมิกา  วันทอง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61.17 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายณัฐวร  นะคะจัด
2. เด็กชายภัทรพล  ติยะบุตร
 
1. นายณรงค์  คำหันอรรค
2. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.82 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายภัทรพล  ใจเป็ง
2. เด็กชายอากัสซี่  ประกอบ
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
2. นายณรงค์  คำหันอรรค
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  โมทำ
2. เด็กชายเจษฎา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวชลนิศา  นาวงศ์หา
2. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
2. เด็กหญิงชยามล  ฝ่ายทะแสง
3. เด็กหญิงชยุดา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนพรัตน์  โสภาพ
5. เด็กหญิงปนัดดา  นะคะจัด
6. เด็กหญิงปรียนันท์  โสภา
7. เด็กหญิงพนิตนันท์  เบียนไชย
8. เด็กหญิงมาริสา   โสภักดี
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
3. นางสาวปิรัญญา  พิลามาศ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธนภัทร  ติยะบุตร
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายวรรณกร  ราชภูมี
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงพรชิตา  สารีรถ
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธนภัทร  ติยะบุตร
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญเพ็ง
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
157 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทองดีนอก
2. เด็กชายดัง  อินทนู
3. เด็กชายธนวัต  นะคะจัด
4. เด็กชายนพกร  นะคะจัด
5. เด็กชายภูริเดช  เติมประโคน
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
2. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  วรรณวงศ์
2. เด็กชายธนาธิป  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวชลนิศา  นาวงศ์หา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 45.33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธนภัทร  มะโน
2. เด็กชายธนวันต์  ดาด้วง
3. เด็กชายนพรัตน์  ภูคำใบ
4. เด็กชายนันทภพ  สุวรรณโส
5. เด็กชายบุรินทร์  ติยะบุตร
6. เด็กชายสุริย  ติยะบุตร
 
1. นายสำราญ  ติยะบุตร
2. นายนำพล  ศรีสมัคร
3. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายตนุสรณ์  ฝ่ายทะแสง
2. เด็กชายธีรวิทย์  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ติยะบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญรินทร์
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายนโรดม  นะคะจัด
2. เด็กชายภควัต  ราชภูมี
3. เด็กชายสิทธิกร  ผงชานัน
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายภราดร  ผงอินทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายนพกร  นะคะจัด
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงนันฑิกา  บุญชาญ
2. เด็กชายยศวริศ  ชายางกูล
3. เด็กชายวีรภัทร  ผงชานัน
4. เด็กชายศรายุทธ  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงศรินธร  คอะรัญ
6. เด็กชายสุทธิวัส  ผางคนรัก
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
2. นายนำพล   ศรีสมัคร
3. นายณรงค์  คำหันอรรค
 
166 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายสิทธิกร  วงษา
2. เด็กชายสุริยะเดช  ไชยเทศ
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
 
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  นันทะจักร์
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยบูลย์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  เดชสอน
3. เด็กชายพงศกร  ถาอ้วน
 
1. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
2. นางอภันตรี  บุญยืน
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงชนภัทร  อนุวรรณ
2. เด็กหญิงพิรดา  ศรีวรสาร
3. เด็กหญิงอริสรา  มะลิราช
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
2. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงพัชรา  ริมสกุล
 
1. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนบดินทร์  ทิมทอง
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงธิญาดา  มณีพรรณ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกลถิ่น
3. เด็กหญิงเมธิกาญจน์  เดชสอน
 
1. นางสาวนัทริยา  ไชยศล
2. นายวรัญญู  เสาหงษ์
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผาลีเสม
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรบุรี
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงนัฐชานันท์  แฉล้มชาติ
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีวรสาร
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายภควัตร  กวดนอก
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงสาร
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายกานต์นิธิ  สุวินวงศ์เกษม
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุดาภา  คำมั่น
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
2. เด็กชายพิสทวัส  จันคำจร
 
1. นายวรัญญู  เสาหงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  สว่างใจ
 
183 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายศตนันท์  เสโนฤทธิ์
2. เด็กชายเอกรัตน์  สุวรรณบุผา
 
1. นายวรัญญู  เสาหงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  สว่างใจ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกีรติกา  บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงชนิตรา  นากวน
3. เด็กหญิงปรียานุช  บาบุญ
 
1. นางจรูญศรี  อุดมเลิศปรีชา
2. นางเชาวนีย์  บาลเพชร
 
185 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เกศกุล
2. เด็กชายอมรเทพ  คำหงษา
 
1. นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม
2. นางสาวสุรีภรณ์  เจริญราษฎร์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายสุริยเดช  โชติรักษา
 
1. นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายเดชาธร  โพธิพันธ์
 
1. นายกฤติกร  เพ็ชรัตน์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงอนุสรา  น้อยนาง
 
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บูชาพันธุ์
 
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงดวงดี  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  บูชาพันธ์
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
192 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  โทสวนจิตร
2. เด็กหญิงพัณณิตา  โทสวนจิตร
3. เด็กหญิงสุนิสา  โคตบิน
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
193 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุบัวบน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุริยะกมุน
3. เด็กหญิงอนุสรา  น้อยนาง
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลิภา
2. เด็กหญิงนิรินทร์รัตน์  ขันตี
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ไหลอุดี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  โกษาแสง
2. เด็กหญิงเจริญสิน  รอดภัย
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  มูลตีเสาร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ทัดสา
2. เด็กหญิงกวินตรา  เฉลยโสตร์
3. เด็กหญิงชญาดา  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงอรุณี  ทิวารัตนกุล
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงมินตรา  พรรณวงค์
3. เด็กหญิงวรรณิกา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนรักษา
5. เด็กหญิงอภิสรา  คะมุง
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
2. นางรจนา  รู้บุญ
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. นางสาวปิยะฉัตร  วะชุม
2. เด็กหญิงอรยา  โคตะบิน
 
1. นายชุมพล  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  วิทูล
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  วงษาเนาว์
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. นางสาววันเพ็ญ  แหยมน้อย
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นาดช้างแดง
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ติยะบุตร
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยภารา
2. เด็กหญิงแพรวา  ทองแสง
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายอดิศร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผึ้งศรี
2. เด็กหญิงศศิมากร  ราชกิจ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ปิลอง
 
1. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายคงคา  ใจบุญ
2. นายธนวัตน์  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายนรเสฐฎ์  กุณะส่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุรีรักษ์  บูชาพันธ์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวสมจิตร  บุรีขันธ์
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิ่งพรมภู
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุบัวบล
3. เด็กหญิงวิลัยพร  แย่ทิว
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
2. นางสาวกาญจนา  ชัยมาโย
 
209 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงพรพิมล  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เคนดง
3. เด็กหญิงเมริษา   ปาทา
 
1. นางวัฒนา  ขุนศรี
2. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายจักริน  เฉลยโสตร์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  คะดุลย์
 
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงมินตรา   คะดุน
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสีกาย
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงภิราพร  อุผา
 
1. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนริษา  สุทา
2. เด็กหญิงรพีพร  จำปาซ้อน
3. เด็กหญิงรุจิรา  อุผา
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
2. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์
2. เด็กหญิงชนน์ชนก  พงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ชุมมะณี
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
2. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี   1. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพัลลภ  อินทศรี
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกานต์นิกา  มะละกา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพ็งคำ
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายศักดิ์ดา  เลี้ยงเพ็ชร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจันทนาพร  อุสาพรม
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจันทนาพร  อุสาพรม
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  คะดุน
3. เด็กหญิงพันธิตา  วงศุพัฒ
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นางอภิญญา  สุขไทย
 
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพัชรพล  คะดุน
2. เด็กชายสรรพวิท  คะดุน
 
1. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
2. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายกิตติธัช  ชมภูนิมิตร
2. เด็กชายสุทธิภัทร  คะดุน
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.89 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายถิรเจต  สมดี
2. เด็กชายสุรสีห์  จำปาซ้อน
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายประสงค์  กลางประพันธ์
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายผดุงเดช  คะดุน
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  กวนฮางฮอง
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายประสงค์  กลางประพันธ์
 
231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายจิรายุทธ  โทรัตน์
2. เด็กชายชินกร  เพ็งคำ
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกาญจนา  คะดุน
2. เด็กชายณัฐวัตร  อินทริง
 
1. นางจิรภา  มะละกา
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
233 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงสุภัทรธิดา  อุผา
2. เด็กหญิงสุวรัตน์  อุผา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
234 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงพรรณิกา  พันธุ์กาง
2. เด็กหญิงวนิดา  คะดุน
 
1. นายโกสินทร์  มะละกา
2. นางจิรภา  มะละกา
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวัชรินทร์  อินทริง
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงวรัญญา  ดำนิล
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงศศิธร  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายอนุชิต  พลสักขวา
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกรวีย์  กะตะนารี
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันธุ์กาง
2. เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
2. เด็กชายอัครพล  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ
2. เด็กหญิงสุทธหทัย  จำปาซ้อน
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธานุพล  จันศรี
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
246 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนีราชา  มะละกา
2. เด็กหญิงสิรีธร   คะดุน
3. เด็กหญิงอธิติยา  สิงห์งอย
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
247 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายธนายุทธ  จันทะภู
3. เด็กชายพิทักชัย  เอื้องไข
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
248 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายธนายุทธ  จันทะภู
3. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
249 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงทิพย์ลักษณ์  อุผา
3. เด็กหญิงนิธิการณ์  หมอกมีชัย
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มะไห
5. เด็กหญิงยุคลดา  เพ็งคำ
6. เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
2. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
3. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
250 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจินทภา  สายโอราช
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุทา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อุผา
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปากดี
5. เด็กหญิงสาวิตรี  คะดุน
6. เด็กหญิงอรัญญา  กิตติศรีวรพันธ์
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
3. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
251 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนริศรา  คะดุน
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา
3. เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา
 
1. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนิรัชพร  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงพิญาดา  ฝากงคำ
3. เด็กหญิงอรจิรา  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
2. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
253 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงปัทมา  คะดุน
2. เด็กหญิงพัชรา  เอื้องไข
3. เด็กชายเทพธนากรณ์  อ้วนกาปี
 
1. นางสุวรรณภา  สุวรรณเพชร
2. นางศิรินันท์  โสภาน้ำ
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอรณิชา  แพงโท
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจิรัชติกาล  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  โคตะบิน
 
1. นางละมัย  ทุมพิลา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิยม  บุพศิริ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แพงคำดี
2. เด็กหญิงยลธิดา  จู่มา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สาลีอาจ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนพพล  ตะลาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายภาคิณ  แพงโสม
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปาริชาติ   วงษ์หมอก
2. เด็กชายวัชมล  พรมสี
3. เด็กหญิงสลุตา  สีลำใต้
 
1. นายประจักษ์  ทามี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
266 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพงโท
2. เด็กหญิงละอองดาว  แพงแพง
 
1. นายศราวุธ  รัตนวรรณี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชนานุช  รังศิริ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีโคตร
 
1. นางวราพร  มานันที
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็งวิรุฬ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศตวรรษ  ป๊อกตื้อ
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปภาวดี  แพงโสม
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาราญา  แพงโท
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัชมล  พรมสี
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
2. นางวราพร  มานันที
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายณฐกร  เจริญวงศ์
3. เด็กชายธนกร  ชาวเมืองบ่อ
4. เด็กชายธนัท  แพงโท
5. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญก้อง
6. เด็กชายเทพพารักษ์  เขืองเชียงขวาง
 
1. นางพุทธพร  ทุมวรรณ
2. นางวลัยพร  จู่มา
3. นางสาวศันสนีย์  ก่ำเสริฐ
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายชนกานต์  จัดแจง
2. เด็กชายระพีภัทร  ผาลี
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พลศรี
2. เด็กหญิงเพ็ญรัศมี  ภาโสม
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นางสาวศันสนีย์  ก่ำเสริฐ
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศรยุทธ  หะยีวามิส
2. เด็กชายศิริเทพ  เข็มเพชร
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายวัฒนา  คำวาระ
2. เด็กชายไกรวิทย์  จัดแจง
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายดวงตะวัน  เหล่าหว้าน
2. เด็กชายตวงลาภ  อ่อนคำ
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  ดวงภักดี
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงณิศรา  ภักดี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลิปูหนอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ติภู
3. เด็กหญิงกัญณัฐชา  มีปัญญา
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ติยะบุตร
5. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศิริจันทพันธุ์
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภักดี
7. เด็กหญิงพิราอร  วงษา
8. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปะนูวี
9. เด็กหญิงสุชานุช  เรือนนา
10. เด็กหญิงอรนุช  ใจสุข
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นายจตุพล  จั่นกัน
3. นางสาวกมล  อู่นารี
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงญาณาธิป  สิงทอง
 
1. นางสาววนิดา  บุพศิริ
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชาย จักรภัทร   ปิลอง
 
1. นางสาววนิดา  บุพศิริ
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวนี  อู่นารี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ตะไลชั่ง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภักดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกระสอน
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นายจตุพล  จั่นกัน
 
290 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 15 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิมจันนา
2. เด็กหญิงพลอยประภัทร  ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อนุวรรณ์
 
1. นางรุ่งฤดี  นาวาบุญนิยม
2. นางสาวสุพัตรา  อุผา
 
291 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  อุผำ
2. เด็กหญิงภคพร  แก้วเสียว
3. เด็กหญิงอมราวดี  ขันทะชา
 
1. นางรจนา  อุ่นกรม
2. นางสุภาพรรณ  สุธรรม
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
4. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
5. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
6. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
7. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
8. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
9. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงค์พระจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มรัตน์
6. เด็กชายประชาไท  ตุลยวัตวรกุล
7. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
8. เด็กชายพีระพล  วงค์สุรินทร์
9. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
10. เด็กชายภานุวัฒน์  เกษสิมมา
11. เด็กหญิงยศวดี  สาที
12. เด็กชายฤทธฺ์ชาติ  ตุลยวัตวรกุล
13. เด็กหญิงวริศรา  ก่ำเสริฐ
14. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
15. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
16. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
18. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยประเสริฐ
20. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
4. ร้อยตำรวจตรีสะอาด  อยู่เย็น
5. สิบตำรวจตรีหญิงนุชรินทร์  สาที
6. สิบตำรวจเอกหญิงพัชรี  สุโพเคน
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  มะละ
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
 
301 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
302 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  คูณเมือง
2. เด็กชายอริญชัย  จัตุชัย
 
1. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
2. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
 
304 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล
2. เด็กหญิงเอวิตา  โมธรรม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
2. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริปะกะ
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  พรมบุตร
 
1. นางสาวศุจีภรณ์  งิ้วไชยราช
2. ดาบตำรวจคเชนทร์  ผลจันทร์
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  เข็มพันธ์
2. เด็กชายนิติกร  ศักดิ์วงค์
 
1. นายวรวิทย์  เสนาศรี
2. สิบตำรวจโทรัชพล  กาลเนตร
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 21 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐวลี  บัตรวิเศษ
 
1. ดาบตำรวจวิบูลย์  บุญเหลื่อม
 
308 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เส้นเศษ
2. เด็กชายธนธร  แฉล้มศรี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  แพงโคตร
 
1. นายวรวิทย์  เสนาศรี
2. สิบตำรวจโทรัชพล  กาลเนตร
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนันธิดารัตน์  สุริฝ่าย
 
1. สิบตำรวจตรีหญิงเจมจิฬา  บุษมงคล
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74.7 เงิน 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พูลพัฒนะ
2. เด็กหญิงทิพประภา  ละกังถา
3. เด็กชายพลพล  วงศ์คำแก้ว
 
1. สิบตำรวจตรีหญิงสุกัญญา  ยิ่งเลิศ
2. สิบตำรวจเอกหญิงนิภาพรรณ  ริยะบุตร
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์คำแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนภักดี
3. เด็กหญิงมุณี  ทุมทอง
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุนา
2. สิบตำรวจตรีหญิงพีระพร  เหมะธุลิน
 
312 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กชายกิรติ  วงศ์คำแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุพรรณ
3. เด็กหญิงสายน้ำ  นนทะเสน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ไชยโพธิ์
2. สิบตำรวจตรีหญิงสุกัญญา  ยิ่งเลิศ
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงปภาวี  เล็บสา
 
1. ดาบตำรวจหญิงธนภร  หัสดง
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์พุ่ม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงอมรทิพย์  ภักดี
 
315 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เกิดบริบูรณ์
 
1. ดาบตำรวจหญิงผะหลา  ศรีดาวัน
 
316 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงยศวดี  แก้วอินทร์
 
1. ดาบตำรวจหญิงผะหลา  ศรีดาวัน
 
317 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กุลวงศ์
 
1. สิบตำรวจโทหญิงสุวนันท์  สิทธิจักร
 
318 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงสุกรรณนิการ์  โพธิ์พุ่ม
 
1. ดาบตำรวจหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์พุ่ม
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายอภิเดช  จันทะสิน
 
1. นางฝนทิพย์  ไฮวัง
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  จำปา
 
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ปีลาตี
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายสหภพ  สีพารา
 
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายธีรเดช  ผ่านคำ
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นายณัฐพงศ์  คำโคตร
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวกนกทิพย์  จำปา
2. นางสาวกัญญาณี  พลหาญ
3. เด็กหญิงนิรชา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายชญานิน  ต้นสุวรรณ
2. เด็กชายวงศกร  ปอไว
 
1. นายสมคิด  การุณ
2. นายอรรถกร  บุญญานุภาพ
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  นาจำปา
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายธีระยุทธ  ธงวิชัย
2. นางสาวสิริญญา  อนุญาหงษ์
 
1. นางปทุมทิพย์  สุรินทะ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
332 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงปวีณา  กรีสอนโคม
2. เด็กหญิงปาลิณี  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นายครรชิต  โทรัตน์
 
333 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวศิรประภา  โทรัตน์
2. นางสาวศุภรัตน์  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ยันตะเคียน
2. นางสาวพิไลวรรณ  อินทริง
3. นางสาวอริสา  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายสุทธิกร  สุทธิประภา
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายรัชภูมิ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยนาม
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงพิมพา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงอรยา  สีวิคำ
 
1. นางปทุมทิพย์  สุรินทะ
2. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกิตตินันท์  สีวิคำ
2. เด็กชายณัฏฐชัย  โทรัตน์
3. เด็กชายธนภัทร  กองสีลา
4. เด็กชายรัฐภูมิ  อนุญาหงษ์
5. เด็กชายอภิมงคล  อนุญาหงษ์
 
1. นายณัฐพงศ์  คำโคตร
2. นางวิรงค์รอง  คำโคตร
3. นางสาววัลยา  โทรัตน์
 
340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อินแก้งไค้
2. นายกิตติศักดิ์  โทรัตน์
3. เด็กชายจักรพงษ์  โกษาแสง
4. เด็กชายธีรเจต  ปีลาตี
5. เด็กชายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายวรัญญู  โทรัตน์
7. นายเจตรินทร์  ตั่งเขี่ย
8. นายเสฐวุฒิ  จีนจังหรีด
 
1. นายจำลอง  อินธิแสง
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
3. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โทรัตน์
2. เด็กหญิงปวิชญา  โทรัตน์
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  โทรัตน์
 
1. นางสาวภัทราพร  สิงหันต์
2. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
 
342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงญาดา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  โทรัตน์
3. เด็กหญิงพรสุดา  คำใบ
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายครรชิต  นรบุญ
 
343 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัฐริกา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวสุจิรา  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
2. นายภูวดล  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายจักริน  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายจำลอง  อินธิแสง
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
2. นายภูวดล  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายจำลอง  อินธิแสง
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงกันติยา  โพติยะ
2. เด็กหญิงจินดาพร  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวจารุวรรณ  วังสุจี
2. นางสาววนิดา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงชุติมา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  มหาวงศ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนุจรี  โปแอ
2. นายภูวดล  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  โทรัตน์
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  อินทริง
3. เด็กหญิงอดิภา  โทรัตน์
 
1. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
2. นางวันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัดลดา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์
3. นางสาวพรพิมล  โทรัตน์
 
1. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
2. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
353 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวปวิดา  โทรัตน์
2. นางสาวพิสมัย  อินทริง
3. นางสาวอรไท  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายครรชิต  นรบุตร
 
354 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงสุชนา  อนุญาหงษ์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
 
355 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปานโพธิจารย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันทร์คราม
3. เด็กหญิงชัยนคร  จำเริญทิพย์
4. เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงวัชรี  โทรัตน์
6. เด็กหญิงสุธิดา  ภูชนาม
7. เด็กหญิงอิงอร  โพธิ์ล่าม
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
3. นางวันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงจิราภา  โอ้น
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  คะตะโคตร์
2. เด็กหญิงพัชรพร   สีทัดเสน
3. เด็กหญิงรัศมี  ออทอลาน
4. เด็กหญิงสุธิตา  คาระวงค์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนะ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ไชยสาร
2. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร  นนทะศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  คะตะโคตร์
3. เด็กชายนิพพิชณน์  สานยอด
4. เด็กชายอนันทกานต์  ขุนระวัง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธุ์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
2. นางสาวเขมิกา  ครโสภา
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.32 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพันธุ์
2. เด็กหญิงพัชชา  ราชกุล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธุ์
 
1. นางขนิษฐา  อิ่มน้อย
2. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
361 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ข้อจักร์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
362 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นนสุมี
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
 
363 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กชายขุนเดช  จะกะนะ
2. เด็กชายธงชัย  อุดมดี
3. เด็กชายธนากร  จะกะนะ
4. เด็กชายบุญฮุ่ม  นาทองคำ
5. เด็กชายพิชัยยุทธ  ดีทุ่งน้อย
6. เด็กหญิงวีระพัฒน์  คะตะโคตร์
7. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อนสีแก้ว
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
2. นางสาวสาธิยา  อาจวิชัย
3. นางสาวพรพรรณ  เจียงคำพล
 
364 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
365 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัทรประภา  พันจี
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
 
366 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
367 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
2. เด็กหญิงเยาวภา  สนมศรี
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
2. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงเยาวภา  สนมศรี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายณัฐชัย  มีทองแสน
2. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำสี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
2. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงชลิตา  ยางสิงอ้อ
3. เด็กหญิงธนพร  เรืองศรีสม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  คีราช
5. เด็กหญิงภานุกา  มามุขดา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุเทนหลอย
7. เด็กหญิงอภิสรา  สนมศรี
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  นนทะศรี
9. เด็กหญิงเขมิกา  กิติผง
10. เด็กหญิงเอวิตา  พุทธา
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
2. นางสาวนิภาพร  อะรมชื่น
3. นางฑิตฐิตา  มหาโยธี
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  วิมลพัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 50.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายจักรี  นนทะศรี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  นนทะสี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นนทะสี
4. เด็กชายวรวิช  ยะเทียม
5. เด็กชายวีระภัทร  บุพศิริ
6. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธ์
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
3. นางฑิตฐิตา  มหาโยธี
 
374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายกฤติน  สังสีโว
2. เด็กชายฉัตรมงคล  สุวรรณโส
3. นายณัฐชัย   มีทองแสน
4. เด็กชายรัชต  ตักโพธิ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พันจี
6. เด็กชายวัชรพงษ์  นนทะศรี
7. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำสี
8. เด็กชายอภิรักษ์  ซาเฟื้อย
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายมนต์ชัย  พันนาดี
3. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะสี
2. เด็กหญิงดาวนิล  คีราช
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  สนมสี
4. เด็กหญิงวนัชพรรณ  นนทะศรี
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  นนทะสี
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
376 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ทัศสว่าง
 
1. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
377 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยเทศ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แง่มสุราช
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายพงศกร  โพธินี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แง่มสุราช
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงพิจิตรา  อุปทุม
2. เด็กหญิงพิมมาดา  อุปทุม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธิญาดา  อุปทุม
2. เด็กหญิงปวีณา  จุลขันธ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
2. นางอรพินท์  คำเกษ
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุปทุม
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  กุลมณี
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกิดปทุมสุวรรณ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
2. เด็กหญิงผึ้ง  เพรชโสภา
3. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วละออ
2. เด็กหญิงวรันชนก  เพรชโสภา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทาเอื้อ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
388 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณหทัย  คำมูล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเสริฐ
 
1. นายชัยฤกษ์  เจริญรส
2. นายสุรสิทธิ์  ฝ่ายทะแสง
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤษณะ  คำเกษ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปุณยาพร  จันปัญญา
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เพรชโสภา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุภรัตน์  เจริญรส
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกรรวี  คำเกษ
2. เด็กหญิงมนันยา  ถีระพันธ์
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชินกร  อุปทุม
2. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายบริบูรณ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  คำเกษ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเทศ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยเทศ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วงค์คำ
3. เด็กชายหริวงศ์  อุปทุม
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวทัญญู  บุญช่วย
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยเทศ
3. เด็กชายอัครพล  ด่างเกษี
 
1. นายสถาพร  ทีสุกะ
2. นายสุรสิทธิ์  ฝ่ายทะแสง
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธราเทพ  ขันบรรจง
2. เด็กชายสิปปกร  ประสงค์ดี
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  อุปทุม
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แง่มสุราช
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายประมวล  คำเกษ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำเกษ
3. เด็กชายอธิป  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุภรัตน์  เจริญรส
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิมภาค
2. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
3. นางสาววุฒิพร  ไชยเทศ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
403 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงปาณนาถ  บุญยรัตน์
3. เด็กชายภาคิน  คำเกษ
 
1. นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ์
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
404 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกันติชา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงกันติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสิตานันท์  ประสงค์ดี
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
405 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
406 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายบริบูรณ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
407 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
408 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณหทัย  คำมูล
2. เด็กชายตรีเพชร  อุปทุม
3. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
4. เด็กหญิงธนัชพร  เหง้าละคร
5. เด็กหญิงธิญาดา  อุปทุม
6. เด็กหญิงธีร์วรา  แก้วฝ่าย
7. เด็กชายนิรุธ  อุปทุม
8. เด็กหญิงปวีณา  อุปทุม
9. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
10. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
11. เด็กหญิงวรานุช  ศรีเจริญ
12. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
13. เด็กชายศราวุธ   ประสงค์ดี
14. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
15. เด็กชายศุภกิจ  ยะภักดี
16. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
17. เด็กชายอดิศักดิ์  สุนิกร
18. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
19. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
20. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
2. นายสถาพร  ทีสุกะ
3. นางอรพินท์  คำเกษ
4. นางนิภาลัย  ยะภักดี
5. นายเสถียร  คำเกษ
6. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
7. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
409 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพิชยุทธ  ฟองอ่อน
 
 
410 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
 
 
411 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปาจินตัย  กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กชายภัทรกร  ขันทะชา
3. เด็กหญิงิฐิติภัทร  คะพันธุ์
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
2. นางกาญจนา  นคะจัด
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงกนกพร  ฆารชน
2. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
3. เด็กหญิงพิชาภรณ์  วรวงค์
4. เด็กหญิงสนันยา  ทีสุกะ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ยะภักดี
 
1. นางมณีวรรณ  อุปทุม
2. นางสายสุดา  ประสงค์ดี
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายสรวิศ  ขันทะชา
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  เอื้องสูงเนิน
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงชลชนก  คะปัญญา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยะภักดี
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกฤตนัย  ขันทะชา
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายลัทธพล  ทีสุกะ
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงอภิษฏา  ยะภักดี
 
1. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันทะชา
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
420 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกิตติพร  แก้วชาลุน
2. เด็กชายธนาธรณ์  ทีสุกะ
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วชาลุน
4. เด็กชายศักดิ์พล  ทีสุกะ
5. เด็กชายศุภวัฒน์  ยะภักดี
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันทะชา
 
1. นายโกสีย์  สุวรรณมาโจ
2. นายวัชรารินทร์  ขันทะชา
3. นายสมคิด  แง่มสุราช
 
421 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญปก
2. เด็กชายมรกต  ยะภักดี
3. เด็กหญิงอารียา  คำเกษ
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
2. นางมณีวรรณ  อุปทุม
 
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปรเมษย์  อุปทุม
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  สร้างโสก
 
1. นางกาญจนา  นคะจัด
2. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพชรพล  ทีสุกะ
2. เด็กชายศาสตรวิท  ขันทะชา
 
1. นางธัญรักษ์  ระนา
2. นางสาวมินตรา  คำใบ
 
424 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ยะภักดี
2. เด็กหญิงณัชชา  บุทา
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ยะภักดี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงรุจิรา  วะมะพุทธา
6. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
3. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
425 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกรภัทร  แก้วชาลุน
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  เพ็ญศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
426 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์นันท์  เปี้ยมั่น
2. เด็กชายษรันย์  เหมือยพรม
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
427 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายนิธาน  กวนไวยบุตร
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
428 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายชาญคิด  น้อยนาง
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
429 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพีรภาพ  จันทะรังษี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
430 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยะภักดี
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
431 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายนิรุตติ์  ขันทะชา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
432 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอทิตยา  แก่นวงศา
 
 
433 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
 
 
434 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิชาย
 
 
435 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงพิริสา   ติธรรม
 
 
436 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์ชาย
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
 
437 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกัลยา  กองนา
 
 
438 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
2. เด็กชายศราวุธ  คำวิเลิศ
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
2. นางสาววันทนา  เพลียมา
 
439 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญนำ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
440 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอภินันท์  สิงห์เดชะ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
441 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงชญาดา  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงภาวิดา  หวานแท้
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
442 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายณปภัช  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงออนจิรา  วงศ์เหง้า
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
443 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แวงโสธรณ์
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกันตนา  พันธ์โม้
2. เด็กหญิงจันจิรา   วงศ์เกษ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทขันธ์
 
1. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
2. นางสาวอังคณี  วันศรี
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำนกกก   1. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
2. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 53.98 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วะนาคำ
2. เด็กชายอนุวัตน์  สุขนา
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
2. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.32 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายจักรี  คะแก้ว
2. เด็กชายสุดเขต  ใจยศ
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
2. นางสาวอังคณี  วันศรี
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงวรินดา  วงศ์เกษ
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์เหง้า
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำนกกก   1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาจะ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอนุมัติ  มะลีรัตน์
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาจะ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
 
460 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายยศยรรยง  หมวดแดง
2. เด็กหญิงอทิตยาพร  เทียนทอง
 
1. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
2. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
 
461 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จุลขันธ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  คำจันทร์
 
1. นางสาวอังคณี  วันศรี
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
462 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายกฤษฏา  นวลจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
463 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายเจษฎา  นนทจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
464 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายพีรภาส  สีดา
2. เด็กชายสุนิสา  คมขำ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์    ศิริวงษ์นันต์
 
1. นางสาวเพียงใจ  แวงปากบัว
2. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
 
465 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายกมลรัตน์   บุญมี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   จันขันธ์
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ติธรรม
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
466 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ค้ำคูณ
2. เด็กชายเขมราช  การถักษ์
 
1. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
2. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
467 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภัคพล  เหล่าทา
2. เด็กชายภาคิน  วงศ์เหง้า
3. เด็กชายศุภวัฒน์  บุตรสอน
 
1. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
2. นางสาวเพียงใจ  แวงปากบัว
 
468 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  จันทร
 
1. นายศรีทัตถ์  สุขเกษม
 
469 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงวรรณิษา  นาโควงค์
 
1. นายศรีทัตถ์  สุขเกษม
 
470 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดีนอก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เดชเถร
 
471 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีหมงคล
 
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงสุปรียา  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวทรัพย์ศิริ  โคตรพรหม
 
473 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทุมดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คำไข
3. เด็กหญิงลลิตา  มาดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
474 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สานาผา
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  ทุมดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
475 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66.54 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  วังอุปัดชา
2. เด็กชายเสรี  ยะตะโคตร
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
2. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกชกร  นันทะ
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  นามมนตรี
3. เด็กหญิงธิดาพร  วังอุปัดชา
4. เด็กหญิงนฤมล  วังอุปัดชา
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นันทะ
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยางเบือก
2. เด็กชายจิตรทวัส  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีผาบ
4. เด็กชายธเนศพล  นันทะ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายเจียง   ช่วยสุมาน
2. นางสาวเมตตา  พรหมพัฒน์
 
478 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีหะนาม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นครังสุ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
2. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธนากร  อุผา
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายวราวุฒิ  ปู่ห้วยพระ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีหะมงคล
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
482 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายนพวัฒน์  ทุมดี
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สานาผา
3. เด็กชายพรรษา  ฉะอ้อนศรี
4. เด็กชายสุรยุทธ  ขาวด่านเหนือ
5. เด็กชายอติกานต์  นนทะศรี
 
1. นายเจียง  ช่วยสุมาน
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
483 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงพิมผกา  ช่วยสุมาน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วรวิชา
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงจุรีพร  โยธาตรี
2. เด็กหญิงรุวิยา  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงอัสมา  มาดี
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
2. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
485 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงธันยพร  หรทึก
2. เด็กหญิงนงค์รัก  อักขะวงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โยธาตรี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวพรรณ์
2. เด็กหญิงมุกมณี  มาดี
3. เด็กหญิงวาสนา  เหล่าป่า
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
487 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงปพิชญา  ทุมดี
3. เด็กชายปริญญา  เล่าป่า
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
2. นางพรชนก  เอี้ยงก้อน
 
488 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยสุมาน
 
1. นายเจียง  ช่วยสุมาน
 
489 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำแม่นาง   1. นางสาวฐานิสร   ประสิทธิ์
 
490 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
491 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุทามาศ  เชียงขวาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
492 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จุลมะเริง
2. เด็กชายธีรากร  มุงเพีย
3. เด็กหญิงเมษยา   เชียงขวาง
 
1. นางสาวแสงเทียน  สมดีตี
2. นางสาวฐานิสร   ประสิทธิ์
 
493 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธ์ด้วง
 
1. นางสาวแสงเทียน  สมดีตี
 
494 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนัฏกานต์  หลักหาญ
2. เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
495 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส
 
1. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธ์ุ
 
496 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงอรุณวรรณ  ประยูรโต
 
1. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
497 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัฐลิดา  เสาะหาได้
2. เด็กหญิงนุศรา   โคตะมี
3. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธ์ุ
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
498 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   โมธรรม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยางธิสาร
 
1. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
2. นายสุริยา  นครใชย
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม   พันธุ์ด้วง
3. เด็กหญิงสุนิษา   ไกรษรวงค์
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา    เหมพลชม
 
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.11 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายภาณุวิชญ์    พรหมอารักษ์
2. เด็กชายสุรดิษ   ประยูรโต
 
1. นายสุรพัฒน์   วงศ์เข็มมา
2. นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ   พสุนนท์
 
1. นายสุริยา  นครใชย
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัชยา   เชียงขวาง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน
 
1. นายสุริยา  นครใชย
2. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บรรไพ
 
1. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกันต์สุดา  ทมถา
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนุชวรา   พลโลก
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
506 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปพิชญา    มูลจันทร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา    วงษา
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
 
1. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
509 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางนฤมล   นาหมีด
 
510 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายคชากร    จันขันธ์
2. เด็กชายณัฐริกา   วะบุตรดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงษา
 
1. นายสุรพัฒน์   วงศ์เข็มมา
2. นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ
 
511 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกุลปริยา   ใจสมบัติ
 
1. นางนฤมล   นาหมีด
 
512 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
 
 
513 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงรัมภา  โสพันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ต้นศรี
 
514 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงอนิชญา  เรือนนา
3. เด็กหญิงแป้ง  ไชยศักดิ์
 
1. นางพลอยเพชร  อัมไพพันธ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ผาอิดดี
 
515 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กชายสุริยา  มหาสารคราม
 
1. นางสาวขวัญตา  สุนะเทพ
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มะโนน้อม
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
 
517 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงพัชรธิดา   ใหญ่ปางแก้ว
 
 
518 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุทำกา
 
 
519 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงลลิดา  โคตรคำ
 
 
520 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายกรวิชญ์    อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ    สิงหันต์
 
521 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงสิรวิชญ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา
3. เด็กหญิงอริยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรัตนา  อนุญาหงษ์
 
522 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงฉนันพร  ปากดี
2. เด็กหญิงปนัดดา   อุทำกา
3. เด็กหญิงลลิตา   โคตรคำ
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
2. นางวนิดา   สิทธิพา
 
523 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปทิตตา  จำปา
 
 
524 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายชินณวงศ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุลี   สุวรรณมาโจ
 
525 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จำปา
2. เด็กหญิงพัณณิตา   จำปา
3. เด็กชายอดิเรก  จำปา
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ชมวงศ์
2. เด็กหญิงชลดา  กันยาตี
3. เด็กหญิงวรดา  เตยชันซะ
4. เด็กหญิงอภิญญา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงเพชรลดา  พลบำรุง
 
1. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกรรญาณี  ลีพรมมา
2. เด็กหญิงปิยดา  ลาพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมญาดา   จำปา
4. เด็กหญิงอภิญญา   วะนาพรม
5. เด็กหญิงอลิษา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ผาพองยุน
2. นายธีรยุทธ  หมู่มี
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จำปา
2. เด็กหญิงประภัสสร  จำปา
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงพัชริดา   ใหญ่ปางแก้ว
5. เด็กหญิงอ้อย  ดวงคูณ
 
1. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
2. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เฮืองฮุง
3. เด็กหญิงปทิตตา   จำปา
4. เด็กหญิงผการินทร์   สะอาด
5. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ   อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงศภิสรา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   นารีแพงสี
2. เด็กหญิงอริสา  หนูนิน
 
1. นางวนิดา   สิทธิพา
2. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธนพล   ดีแสง
2. เด็กชายธิติ  วิภา
3. เด็กชายบุญสนอง   จำปา
4. เด็กชายพลากร  เลทะนู
5. เด็กชายภากร  อุทำกา
6. เด็กชายยุทธนา   ว่่ิองไว
7. เด็กชายศุคลวัฒน์  สุวรรณสิงห์
8. เด็กชายศุทธวัฒน์   บุพศิริ
9. เด็กชายอภิวัฒน์  อนุญาหงษ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่มั่ว
 
1. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
2. นางวนิดา   สิทธิพา
3. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายกันต์กวี  พลอยชุม
 
1. นางสาวอ้อนจิตร์  แก่นจันทร์
 
535 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายจิตพัฒน์  ปากดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อนุญาหงษ์
3. เด็กชายธีระพงษ์  จำปา
4. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สาทะเรศ
5. เด็กชายเจษฎาพร  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายแสงจันทร์  จำปา
 
1. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
536 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันยาตี
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก   วิภา
3. เด็กหญิงสภัสภรณ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐวัตร  สาทะเรศ
2. เด็กหญิงรสิกา  อนุญาหงษ์
3. เด็กชายสุวรรณ   จำปา
 
1. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา   อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  จำปา
2. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กันยาตี
3. เด็กหญิงศิริมล   อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองสมรัตน์
5. เด็กหญิงอัญชลี   อนุญาหงษ์
6. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางไพรัตน์  วะชุม
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
540 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายสรยุทธ  แจ่มใส
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
 
541 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายภัควรรธ์   อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสาวิกา  จำปา
3. เด็กหญิงเทพธิดา  น้อยเพียวงศ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
542 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงฉัตรยา   อุทำกา
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ   เกียรติภัทรชัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
543 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายปรัตถก  พานิชกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จรีรัตน์
 
544 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 68.71 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายธนวันท์  บุตรพรหม
2. เด็กชายสุทธิกมล  แซ่เล้า
 
1. นายลือชัย  อุสาพรหม
2. นายภูริวัจน์  มาตราช
 
545 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.05 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายพิชัย  กลมแสง
2. เด็กชายศราวุธ  พรหมทะยาง
 
1. นายลือชัย  อุสาพรหม
2. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงกัลสุดา  แสนคำพล
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  มันอาษา
3. เด็กหญิงรินรดา  กอแก้ว
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  อินทริง
2. เด็กหญิงรติกร  สุตารมณ์
3. เด็กชายสนทยา  มันอาษา
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว   1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  โพนดาแคบ
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจิรดา  ทัดสา
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
551 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงประภัสสร  โพนดาแคบ
2. เด็กหญิงพัชรีพร  โพนดวงกรณ์
3. เด็กหญิงอุภาภรณ์  จันตะโย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
2. นางสาวจิราทิพย์  แก้วไพศาล
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินกะสุมาลย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  โพนดวงกรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  โพนดาแคบ
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
2. นางสาวจิราทิพย์  แก้วไพศาล
 
553 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  แสนคำพล
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  วรบัตร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ปีลาตี
 
1. นางสาวกนกลัดดา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
554 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจินตนา  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงปนัดดา  จำปา
3. เด็กชายปานศักดิ์  มัยดีนาจ
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
555 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงนภาพร  โพนดาแคบ
2. เด็กหญิงนันทภรณ์  แก้วดานา
3. เด็กหญิงพนิดา  แสนคำพล
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
556 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงศรัญา  โพนดาแคบ
 
1. นายคมกริช  เสรีธรรมะพิทักษ์
 
557 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทนคร
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แสนคำพล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มัยดีนาจ
 
1. นายนิรันดร์  โพนดาแคบ
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
558 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายพีรภัทร  พรมทะยาง
2. เด็กชายวิชัย  มณีรัตน์
3. เด็กชายสกลเกียรตื์  แก้วฉบับ
 
1. นายนิรันดร์  โพนดาแคบ
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
559 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงพัสรา  แก้วฉบับ
2. เด็กชายวรวิบูล  กันยาตี
3. เด็กชายวีระยุทธ  แสนคำพล
 
1. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
2. นางพิชญาภรณ์  งอยภูธร
 
560 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงสุดธิดา  ขันติ
 
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทริง
2. เด็กหญิงนภัสสร  สิมมา
3. เด็กหญิงเกนต์นิภา  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสาวสุกฤตยา  รัตนติสร้อย
2. นางวิไลลักษณ์   มัยวงค์
 
562 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
 
563 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
 
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายชนวีร์  ศรสูง
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทินกร  มีคำ
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
567 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวบาง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นาชิน
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุสารโภ
4. เด็กหญิงนุสรา  อาลัย
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พึ่งผล
6. เด็กชายพิชิต  นนทมาตร
7. เด็กชายภาคิน  จิตรจักร์
8. เด็กชายราเชนทร์  โคตรสุวรรณ
9. เด็กชายศิวกร  ศรีมูลทา
10. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
11. เด็กชายอติชาติ  สีหาราช
12. เด็กชายอัครวินทร์  ยอดดำเนิน
13. เด็กชายเจษฏา  คำดี
14. เด็กชายเหมันต์  แสนศรี
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสุนันทา  ฮมแสน
3. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
4. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
568 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
2. เด็กหญิงขนิษฐดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายทินกร  มีคำ
4. เด็กชายธนดล  หงษ์ศรีเมือง
5. เด็กชายพีรวิชญ์  กาลจักษ์
6. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์ุ
7. เด็กชายวีรศักดิ์  โสภาบุญ
8. เด็กชายศิวกร  ชัยโกฏิ
9. เด็กชายสรายุทธ  สิมสุวรรณ์
10. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลละ
11. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
13. เด็กชายสุุรเสกข์  โสนาคา
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
3. นายวิทวัส  นครใชย
4. นายแสงชัย  สุดแสง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
 
1. นางสาวชลธิชา   ส่วนเสมอ
 
570 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สอนฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญเรศ  สุสารโภ
 
1. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
2. นางสาวอารดา  สะอาด
 
571 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แย้มระมัง
2. เด็กชายปารเมฆ  สุทธิแสน
 
1. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
 
572 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายธนดล  สีโยธา
2. เด็กชายวุฒินันท์  สระแก้ว
 
1. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญา  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันสา
3. เด็กหญิงกัลยากร  มีชัย
4. เด็กหญิงกาญจนา  แสนเสน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
6. เด็กหญิงแหวน  ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
3. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้วใส
2. เด็กหญิงศิริธร  ตะโนนทอง
3. เด็กชายสามารถ  มีผึ้ง
 
1. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
2. เด็กหญิงขนิษฐดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายสุรนันท์  คำผาย
 
1. นางสาวชลธิชา  ส่วนเสมอ
2. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
 
576 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทับทิม  แก้วสีขาว
 
1. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
 
577 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงธนพร  นาฮี
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงอโน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พลีวรรณ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวตติยา   เจริญยิ่ง
 
578 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกฤษฎา  โฆสาสี
2. เด็กหญิงสินจัย  โคตรคำ
 
1. นางสาวสุพรรณี   เผ่าพงษ์
2. นายคมจิต  คำป้อง
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายพงษ์พิพัศ  ไชยกุล
2. เด็กหญิงพิรดาภรณ์  เมืองแสน
 
1. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ระวิ
2. เด็กชายทัศนัย  ศรีทอง
 
1. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
2. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงทิพชาพร  ถาอ้วน
2. เด็กชายศุภวิญช์  สิงห์สี
3. เด็กหญิงอรนิชา  ระวิ
 
1. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
2. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงชญานี  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทิตา  เสนเพ็ง
3. เด็กชายวัชรพงศ์  สุวรรณโส
4. เด็กหญิงอทิติยา  พิมน้อม
5. เด็กหญิงเกวลิน  มีนาคะ
6. เด็กหญิงเบญญาภา  กองประมูล
 
1. นางสาวสุพรรณี   เผ่าพงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
3. นายคมจิต  คำป้อง
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เรือนนา
2. เด็กหญิงพนิดา  เรือนนา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงศศินา  ขันทะชา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นางสาวปิยธิดา  ชมราศรี
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กชายจิราพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงสาธิตา  ยุคลวัฒนานนท์
3. เด็กชายอรรคเดช  ดีดวงพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
2. นายเอกชัย  พองไสยา
 
586 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทรักษ์
 
 
587 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
588 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โงนศรีษะ
 
 
589 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ผลเคน
2. เด็กหญิงสิริกร  กรรมเสริฐ
3. เด็กหญิงหยกผกา  สามพันธ์
 
1. นางสาวกมลชนก  ศรีวรรณา
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
590 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจักรวาล  ติยะบุตร
2. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวธีระนันต์  โมธรรม
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
591 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายเมธี  อินทรักษ์
 
1. นางสาวธีระนันต์  โมธรรม
 
592 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายเจษฎากร  โสภา
 
1. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
593 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  คำอินทร์
2. เด็กหญิงสุนิตา  ทิพมล
3. เด็กหญิงออละดา  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางสาวแสงเดือน  วะยะลุน
 
594 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรมผง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงไพร
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
595 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐางาม  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสสิรี  เครือเพชรกุล
3. เด็กหญิงวรรณภา  โสภา
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
2. นางคนึงนิต  บุพศิริ
 
596 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ธงไพร
2. เด็กชายปองภพ  งามแพง
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงฐิติพร  พันชะตะ
2. เด็กชายธีรเมธ  ผงจำปา
 
1. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
598 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมณภัทร  ผลเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  คำพิน
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธันวา  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปภาวี  วังวิสัย
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โงนศรีษะ
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  โงนศรีษะ
2. เด็กหญิงเกวลิน  โงนศรีษะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงอารียา   ปากดี
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  บุญศรี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
605 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงสิริกร  กรรมเสริฐ
2. เด็กหญิงเกวลิน  โงนศรีษะ
 
1. นางสาวปริศนา  บุตรจันทร์
 
606 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  คำอินทร์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปาลิตา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เอื้อสะพาน
3. เด็กหญิงไอลิษา  เนื่องชมพู
 
1. นางสาวปริศนา  บุตรจันทร์
2. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
2. เด็กชายปฏิมาพงษ์  เกาะยางเผือก
3. เด็กหญิงวนิสา  โสภา
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
2. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
609 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมพงษ์
2. เด็กหญิงนิรมล  เนื่องชมพู
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
610 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรีวัฒนะ
2. เด็กชายเอกชัย  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
611 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปัทยาพร  ชมราศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  โงนศรีษะ
3. เด็กหญิงเมทนีย์  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นายวิชิต  วะบุตร
 
612 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชื้ออิ่ม
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หล้าสิงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
613 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สำราจสุข
 
1. นางภัชรา  สุทธิบุตร
 
614 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กินไธสง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์งอย
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
 
615 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธีระพงษ์  หลวงโป้
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
616 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายวัฒนา  โสคำภา
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
617 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนิติพล  อทะขันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์งอย
3. เด็กชายอนากร  โพทะโสม
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวจินตนา  โสภา
 
618 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนคร  ผงราช
2. เด็กชายวุฒิชัย  พุทธิวงศ์
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
619 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมดี
2. เด็กหญิงนลินี  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
620 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  พารัน
2. เด็กชายบุรินทร์ธร  วงค์นาอินทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไพน้อย
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กะทัย
2. เด็กหญิงนิรชา  ยังภาย
3. เด็กหญิงปาริศา  นาสุมาร
4. เด็กหญิงพัชรพร  อุ่นอาสา
5. เด็กหญิงอรทัย  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพศิกา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
 
623 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริฉัตร  ไชยพรม
2. เด็กหญิงศรัณลักษณ์  พันธุกาง
3. เด็กหญิงเด่นนภา  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
624 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาทร  ยศกลาง
2. เด็กชายอนุพงศ์  อุดมลาภ
 
1. นายพีระพล  ทรงอาด
2. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
 
625 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญเลิศ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาสุมาร
3. เด็กชายนิธิโชติ  บุญเทียม
 
1. นายวุฒิชัย  บุญมาวงษา
2. นายนิวัตร  มะสุใส
 
626 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงพิณณิตา  พายมาศ
3. เด็กชายพีรดนย์  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
627 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปธิตา  โยธาตรี
 
1. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
628 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ธิปัญญา
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยังภาย
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
629 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 1. เด็กชายจีรภัทร  คำเกษ
 
1. นายเดชา  นคะจัด
 
630 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ชัยพาลา
 
 
631 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงแพรวา  พรหมสี
 
 
632 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
 
 
633 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
 
 
634 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
2. เด็กชายวรทัตย์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางสาวกนกพร  ทิพม่อม
 
635 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงดรุณี  โคตะบิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
636 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงภาพิมล  ตรงดี
2. เด็กชายอติวิชญ์  เวียงแวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายศราวุฒิ  ผิวขำ
 
637 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงค์ชมพู
2. เด็กหญิงวรางกูล  รัตนวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายศราวุฒิ  ผิวขำ
 
638 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงมนัญญา  ภูผาลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
639 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำภิรัง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เชื้อขาวพิมพ์
3. เด็กหญิงศิริกมล  ไพรจรุงสิทธิ์
 
1. นางเหรียญทอง  มีชัย
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
640 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายบูรพา  ทองสาม
2. เด็กชายเนวิน  กัลยา
 
1. นายรังสฤษฏ์  พิกุลศรี
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
641 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายทิชานนท์  วงษา
2. เด็กหญิงแววดาว  วันงาม
 
1. นายรังสฤษฏ์  พิกุลศรี
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายนครินทร์  พลไชยสงค์
2. เด็กชายนิวัฒน์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงบุศรา  หาญชัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สารเสนาะ
5. เด็กชายสิรดนัย  แสงมณี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสมยศ  ขออาศัย
2. เด็กหญิงโสภิดา  วงศ์จันทะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงชลิตา  แวงดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แวงดา
3. เด็กหญิงพิมพกา  แพงเนตร
4. เด็กหญิงวันวิสา  ตะธรรมา
5. เด็กหญิงอรทัย  เสียงเลิศ
6. เด็กหญิงอิศริญากร  วะบุตรดี
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มาพร
8. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุพรรณ
9. เด็กชายเสาวนิตย์  ชนะพรต
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
3. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
645 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผิวอ่อน
 
1. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สุพร
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยพาลา
 
1. นางเหรียญทอง  มีชัย
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปนัทดา  ลี้พล
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  วรโงน
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐริยาพร  ทองสาม
2. เด็กหญิงวัชราพร  เชิดชน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พิมพ์สวรรค์
 
1. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  บุปผา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงนัฐสุรีย์  ชัยบิล
3. เด็กหญิงปวีณา  นิยม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริภูมิ
5. เด็กชายพัลลภ  พิลาวงษ์
6. เด็กชายภัทรพล  นรรัตน์
7. เด็กชายภานุเดช  ตันสมรส
8. เด็กชายมอหหมัด  เชนจัง
9. เด็กหญิงลลิตา  กัณหคุณ
10. เด็กหญิงสุธิตา  อัตกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
3. นายพินิจ  นามพลแสน
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายพัชราพร  คำกองแพง
3. เด็กหญิงวริศา  คูหานา
 
1. นางสาววรรณภา  คำหล้า
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพิยดา  ทองสาม
2. เด็กหญิงศริญญา  บุตรดีวงค์
3. เด็กหญิงแพรวา  พรหมสี
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงลักษณา  ตรงดี
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  บุปผา
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
656 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายดนุพร  พงษ์อ่อน
2. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์อุดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
657 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวาสนา  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงอภิศรา  ผาผึ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
658 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  กันหาพันธ์
2. เด็กชายตริณณภพ  สาที
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
659 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายรัตน์ทิวา  ทุมสี
2. เด็กชายสมพงษ์  วงศ์สุรินทร์
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
660 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปทุมพร  ขรรศร
2. เด็กหญิงวรัญญา  สดมพฤกษ์
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรวรพันธุ์
 
661 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนะ
2. เด็กชายสุพจน์  รัตนะ
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
662 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกัณฐชาติ  ทรัพย์สืบ
2. เด็กชายจิรายุ  ปุณริบูรณ์
3. เด็กหญิงยุวณา  หลวงพรหม
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
663 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกัณฐชาติ  ทรัพย์สืบ
2. เด็กชายจิรายุ   ปุณริบูรณ์
3. เด็กชายชัยภัทร   พันธ์ภักดิ์
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
664 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายตริณณภพ  สาที
2. เด็กชายพงศธร  จูมครอง
3. เด็กชายอาฒัยวัต  เพชรบ้านนา
 
1. นายวิเศษ  สาสอน
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
665 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  เก่งนอก
2. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
3. เด็กชายวีรพงษ์  คำสงวน
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายวิเศษ  สาสอน
 
666 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกรรณชัย  เงินกลม
2. เด็กชายพีรพงศ์  ธรรมเกษา
3. เด็กชายพีรพันธ์  ธรรมเกษา
 
1. นายวิเศษ  สาสอน
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
667 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐิดา  ชาศรี
2. เด็กหญิงสุธิดา  โต๊ะงาม
3. เด็กชายอรทัย  เวียงอินทร์
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายวิเศษ  สาสอน
 
668 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปาราเมศ  อินกอง
2. เด็กหญิงรุ่งวณิดา  ปาระพิมพ์
3. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์  โสมสุข
 
1. นางวิภาดา  ยศทอง
2. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
669 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธนโชติ  พูลพัฒนะ
2. เด็กหญิงนิตยา  สาลีรัมย์
3. เด็กชายศรันยู  วรติยะ
 
1. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางวิภาดา  ยศทอง
 
670 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายวีระพงษ์   ม่วงรอดภัย
 
1. นางณัชชา   พูลพัฒนะ
 
671 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปราวิสา  สาระพาน
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
 
672 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกฤษณพันธ์  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญรักษ์
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
 
673 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
674 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  พรสงวน
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
675 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
676 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสุรพัศ  โสมสุข
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กหญิงนฤมล  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
679 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายนนทกร  คำลือ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญญศรี
 
680 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงสใบทอง  บุญเทียม
 
 
681 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผาไชย
2. เด็กหญิงฐิติพร  มาศรี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผาไชย
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
 
682 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  วาปี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สอนสา
3. เด็กหญิงวิยะดา  นครังสุ
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
 
683 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายธีระพงษ์  โยบุตดา
2. เด็กชายปรินทร  เนียมทอง
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกชกร  เขียวค้า
2. เด็กหญิงพิมนภัทร  คำลือ
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปัทวงค์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผาไชย
5. เด็กหญิงเกศกนก  ผิวตะศาสตร์
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  คำลืิือ
2. เด็กหญิงนรมน  บุญเทียม
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  มนัส
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไชยนาน
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ระมั่งน้อย
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  โยบุตดา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วบัวปัทย์
3. เด็กชายพงศกร  มั่งศรี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญเทียม
5. เด็กหญิงเอมิกา  บาศรี
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวเพ็ญศรี  สอนสา
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีหะมงคล
2. เด็กหญิงสไบทอง  บุญเทียม
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฐกิตต์  โยบุตดา
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายพงศ์ปกรณ์  คละไฮ
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
690 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฏฐศกร   สุผาวัน
2. เด็กชายพงศกร  มังศรี
 
1. นายบุญสรวง  สาเส็ง
2. นายเอกภพ  บุญเทียม
 
691 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายจิณณพัต  พูนทองหลาง
2. เด็กชายจิรเมธ  เชื้อนารา
3. เด็กชายยศกฤต  สอนสา
4. เด็กชายวุฒิชัย  โยบุตดา
5. เด็กชายศักดิ์กริน  ผัดสะอาด
6. เด็กชายเจษฎากร  ศรีหะมงคล
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
3. นางสิริลักษณ์  พรมจันทร์
 
692 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายกวีศักดิ์  โยบุตดา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เชื้อนารา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีหะมงคล
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
693 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พูนเกิด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัยแสน
 
1. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
694 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกนกกานต์  นามบุตร
 
1. นางบังอร  จันทะโม
 
695 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงสุภชา  บุพศิริ
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
 
696 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงศรัญญา  การิก
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
 
697 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  บุพศิริ
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
2. นายศรีทน  บุพศิริ
 
698 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกรกนก  คำชนะ
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
 
699 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงกุลนิดา  ยติโยพันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุพศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
2. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
 
700 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปารีณา  อุสาพรหม
3. เด็กชายศักดิ์ดา  คำชนะ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
701 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายชนะชัย  บุพศิริ
2. เด็กหญิงนัฐริกา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  ติยะบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
2. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
 
702 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  บุพศิริ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
703 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  ป้ายนอก
2. เด็กชายศิขรินทร์  ช่องตะขบ
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
2. นายอดิศร  บุพศิริ
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนุชธิดา  โยธาตรี
2. เด็กชายไตรภพ  บุพศิริ
 
1. นางสาวปวีณา  พัดเปี้ยมา
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุพศิริ
 
1. นางดอกแก้ว  บุพศิริ
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายสิรภัทร  บุญมา
 
1. นายกิตติพันธ์   เสียงสนั่น
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุพศิริ
 
1. นายกิตติพันธ์   เสียงสนั่น
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายทรงพล  สัพโส
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนภาพร  ปัญญาสาร
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
710 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายศักดา  คำชนะ
 
1. นางดอกแก้ว  บุพศิริ
 
711 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายศรายุทธ  ป้องดู่
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุญพร้อม
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
 
712 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายดัสกรณ์  บุพศิริ
2. เด็กชายศตพรรษ  บุพศิริ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พัดเปี้ยมา
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
713 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายจิติพงษ์  บุพศิริ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  วงวันดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุพศิริ
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
714 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงมยุรี  คำชนะ
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
 
715 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  บุพศิริ
 
1. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
716 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กชายจันทกร  โนนเดช
2. เด็กชายพัชรพล  เคนไชยวงศ์
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นายสมัคร  คะสุดใจ
 
717 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  แสงตะคล้อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์อ่อน
3. เด็กชายธีรสิทธิ์  เสนสุข
4. เด็กชายอนุชิต  แมดมิ่งเหง้า
5. เด็กหญิงอัญมณี  ถาน้อย
6. เด็กชายเต็มชัย  คะสุดใจ
 
1. นายสมคิด  คะสุดใจ
2. นายชลัช  ฉลาดเขียว
3. นายสมัคร  คะสุดใจ
 
718 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กชายจตุพงษ์  ปัญญาสาร
2. เด็กชายเจนณรงค์  คะสุดใจ
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางสาวนริษา  ฮาบพนม
 
719 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงกชกร  พวงพั้ว
2. เด็กหญิงสุรีพร  คะสุดใจ
3. เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางสาวนริษา  ฮาบพนม
 
720 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงมลฤดี  คะสุดใจ
2. เด็กหญิงรศรินทร์  คะสุดใจ
3. เด็กหญิงสิริกร  แสงสุวรรณดี
 
1. นางสุรัชวดี  สินพูน
2. นางสาวพชรกร  สายเหลา
 
721 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาข้างฮุง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนสุข
3. เด็กหญิงอรัญญา  ผึ้งศรี
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นางสาวนันท์นภัส  น้อยนาง
 
722 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จักรพิมพ์
2. เด็กชายทศพล  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงอัญมณี  ถาน้อย
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายทศพักตร์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอรสินี  เกษมสินธุ์
4. เด็กชายอาคม  บัวสาย
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุธรรม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
2. นางสาวเจือจันทน์  เกษมสินธุ์
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เกษมสินธุ์
 
1. นายสมชาย  เกษมสินธุ์
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
 
726 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
 
1. นายประสาท  ไชยพะยวน
 
727 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กชายณัฐ  พระสุริยะทุ่ง
2. เด็กชายนันทพงษ์  วรวิชา
3. เด็กชายวราวุฒิ  ชัยเงิน
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
2. นางสาวศิรินันท์  ไชยพันธุ์
 
728 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กชายธนดล  ยางเบือก
2. เด็กชายภากร  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กชายไกรษร  ราชกูล
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
2. นางรุ่งทิวาพร  สมโสภา
 
729 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกวินตรา  ท้าวนาง
 
 
730 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกวินตรา  ท้าวนาง
 
1. นางคตินันท์  ยามี
 
731 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงอภิรัชญา  คะสา
 
1. นางคตินันท์  ยามี
 
732 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เสนสุข
2. เด็กหญิงอริสา  ปากสีมล
 
1. นางคตินันท์  ยามี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายจีระโชติ  แตงไทย
2. เด็กหญิงอชิรญา  คะสา
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อุสาพรหม
2. เด็กชายศุภกร  ปากสีมนต์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ตั้งใจ
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
 
736 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เสนสุข
2. เด็กหญิงรวิสรา  ท้าวนาง
3. เด็กหญิงสุภาวิกา  คะสา
 
1. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
2. นางคตินันท์  ยามี
 
737 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายชินมัย  บุญเพ็ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
3. เด็กชายวิโรจน์  คำชนะ
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
738 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกนกพร  นามเลน
2. เด็กหญิงภัสราพร  เสนสุข
3. เด็กหญิงเกศลิน  พิมพาลัย
 
1. นางพันไย  จำรักษา
2. นายไวพจน์  จำรักษา
 
739 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  คะสา
 
1. นางพันไย  จำรักษา
 
740 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะสา
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
741 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงนฤมล  ปัญญาสาร
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  นิพรรัมย์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
742 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงธนพร  เกษมศิลป์
 
1. นายอรรถพร  จำรักษา
 
743 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธาวิน  คะสา
2. เด็กหญิงนันทาทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
3. เด็กชายปรเมศว์  ปัญญาสาร
4. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   พูนประดิษฐ์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพิ่มพจน์
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
3. นางยาใจ  เดชขันธ์
 
744 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์   คะสุดใจ
3. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพ็ง
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
745 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  คะสุดใจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะสา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นางคตินันท์  ยามี
 
746 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายกมล  เดชขันธ์
2. เด็กชายธีรไนย   ป้องดู่
3. เด็กชายอนุวัตติ์  ลิภา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นางคตินันท์  ยามี
 
747 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายปรเมศว์  ปัญญาสาร
2. เด็กชายสงกรานต์  เสนสุข
3. เด็กชายอภิวิทย์  อุปิมนต์
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
748 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงญาดา  สีวิคำ
2. เด็กชายพรรณา  คำชนะ
3. เด็กชายวรวุฒิ   สีสมงาม
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
749 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายอนัตชัย  ขันทะชา
 
 
750 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ต้นศรี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
751 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
752 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
 
753 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงฐิติมา  คะสา
2. เด็กหญิงปรายรุ้ง  ก้อนกั้น
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำใหญ่
 
1. นางสาววลัยภรณ์  ดวงสุภา
2. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
754 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายจิรายุส   สิงห์เสน
2. เด็กชายวรวุฒิ  สิมมา
 
1. นายนายสุรศักดิ์  แสนศิลป์
2. นายธราดล   จันทร์อ่ำ
 
755 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหะ
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เกษมสินธุ์
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
756 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.35 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายก้องกังวาล  บุญมั่ง
2. เด็กชายภานุพงค์  คำใหญ่
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงอรจิรา  นิลภา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
759 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายทิวากร  พันธ์มุง
2. เด็กชายวณัตชัย  ขันทะชา
 
1. นายธำรง  คำเกษ
2. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
760 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงกิตติมา  โสมณะวัตร
2. เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว
 
1. นายบรรจง  วันทา
2. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
761 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีสมพร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุพศิริ
3. เด็กชายศิริวัฒน์  เครือหว้า
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
2. นายณัฐพล  นามเสาร์
 
762 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วน้ำ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ต่อซอน
 
1. นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร
2. นายสุทิน  นันวิสุ
 
763 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายภูรินทร์  วงษา
 
 
764 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  สร้อยสน
 
 
765 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงธนิดา  ฟ้าหยาด
 
1. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
766 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายวัชราเทพ  คำกองแพง
 
1. นางสาวบรรพตรี  ศรีหะมงคล
 
767 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายภูรินทร์  วงษา
 
1. นายพรชัย  บุพศิริ
 
768 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
769 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงมนัสวี  วิบรรณ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรประจักษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
2. นายทนงศักดิ์  สิทธิ
 
770 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายนวพล  วงษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
771 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธิธรรมมา
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์  วงษาศรี
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายสิทธินพรัตน์  พิลายนต์
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงธัญชนก  วงษา
 
1. นางประไพร  มะลิทอง
2. นางสาวอภิญญา  วงษ์ตาแสง
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายณัฐชัย  วงษา
2. เด็กชายธีรเดช  รัตนะ
3. เด็กชายวรกานต์  คอนมุงคุณ
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สมตน
2. เด็กชายปฏิภาณ  สมตน
3. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลขันธ์
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายยุทธนา  บุญชาญ
 
775 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนเตย    
776 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงษา
2. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จุลขัน
 
1. นายพรชัย  บุพศิริ
 
777 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงณัฐฑธิดา  วงษา
2. เด็กหญิงภวิษย์พร  สร้อยสน
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นางสาวปานฤทััย  วงษา
 
778 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
2. เด็กชายสรวุฒิ  ใจสุข
3. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
779 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
2. เด็กหญิงไอริษา  สงปะคำ
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
780 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยะภักดี
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
781 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายธนดล  งามสนิท
2. เด็กหญิงนันท์นภัศ  ขันทะชา
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
782 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงพรรณภัค  ยะภักดี
 
1. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงโป๊
2. เด็กหญิงปาริตา  เนตรพิมพ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  เนตรพิมพ์
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกษมสินธุ์
5. เด็กหญิงพนิดา  สายสมคุณ
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
784 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  หงค์โต
5. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายเดชาธร  บริบูรณ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงบุษกร  โคตรบิล
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
788 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงจุฬากรณ์  แสนคำสวงค์
2. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงค์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  หงส์โต
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
789 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงสุวัฒนา  ต้นศรี
 
1. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ
 
790 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณพรม
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ทิพชาติ
 
1. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ
2. นางนุชนาถ  อัครศรีวงษ์
 
791 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 68.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายจักกรี  เสนสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คะสุดใจ
3. เด็กชายธันวา  คะสุดใจ
4. เด็กชายนพดล  โคตรบิน
5. เด็กชายนพดล  ปัญญาสาร
6. เด็กชายนรสิงห์  สุวรรณมาโจ
7. เด็กชายนวพล  ปัญญาสาร
8. เด็กชายนิธาน  โคตรพรม
9. เด็กชายศิรายุทธ  ฆารเจริญ
10. เด็กชายสุทิวัส  ปัญญาสาร
 
1. นางสภาภรณ์  มิระสิงห์
2. นางประกอบ  คำชนะ
3. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
 
792 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงกนกพร  เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงเนตรปรียา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสุภาภรณ์  มิระสิงห์
2. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ
 
793 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายกุลเดช  คะสา
2. เด็กชายณัฐติยา  วะลับ
3. เด็กชายภูวกฤต  พชรเศรฐกร
4. เด็กหญิงวริศรา  เสนสุข
5. เด็กชายศลิษา  หลอดเหลา
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คะสุดใจ
 
1. นางนุชนาถ  อัครศรีวงษ์
2. นางสุภาภรณ์  มิระสิงห์
3. นางพิสมัย  ต้นศรี
 
794 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายนปกรณ์  เนียมนามผล
2. เด็กชายวรรณวิษา  ฉ่ำจิต
3. เด็กชายสุชนัย  ยศดี
 
1. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
2. นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
 
795 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงญานิศา  ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีวรสาร
3. เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์พินิจ
 
1. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
2. นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กชายคมกริช  รักมาลี
2. เด็กชายสัญญา  นันทะ
3. เด็กชายแสนคม  บุญเหลา
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
2. นางสาวสุรารัฐ  พิกุล
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงสายธาร  ชมภูพระ
 
1. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
798 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญเหลา
2. เด็กหญิงอริยา  ด่านหา
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
799 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงรัชสมัย  บุตรสิงขรณ์
2. เด็กหญิงอุไรพร  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ตาคำปัญญา
 
1. นายสุพจน์  กองเกิด
 
801 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 1. เด็กชายสุริยา  ลาชม
 
1. นางสินีนาฎ  ภูดีทิพย์
 
802 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
2. เด็กชายสินาถ  สะตะ
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายพงษ์ศักดิ์  นครังสุ
 
803 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.47 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ซองทอง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายพงษ์ศักดิ์  นครังสุ
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายธน่กร  เปาวะนา
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายกตัญญู   พรม
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พันจี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขันทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา   สาหัส
5. เด็กหญิงญารดา   คำแสน
6. เด็กชายณัฐพล  ดวงสา
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุวรรณมาโจ
8. เด็กชายธนกร  เปาวะนา
9. เด็กชายธนกฤต  ไผ่ละออ
10. เด็กชายธนโชติ   กวนศักดิ์
11. เด็กหญิงธัญชนก   สาหัส
12. เด็กชายธเนศ    โอ้น
13. เด็กชายนนทกร   บุพศิริ
14. เด็กหญิงนรีกานต์   วิพรรณะ
15. เด็กหญิงบุญมี  บุพศิริ
16. เด็กหญิงปุณยาพร  พิษนุย
17. เด็กชายพงศกร   กิเวียน
18. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์    แสนสุพรรณ์
19. เด็กหญิงพรไพลิน   จิตปัญญา
20. เด็กหญิงพลินทิพย์   กวนศักดิ์
21. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
22. เด็กชายยศกร   สุวรรณ์รัตน์
23. เด็กชายยุทธพงษ์  สาหัส
24. เด็กหญิงยุวดี  สุวรรณมาโจ
25. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
26. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กวนศักดิ์
27. เด็กชายศรายุธ  กวนศักดิ์
28. เด็กชายศิรชัช   นครังสุ
29. เด็กชายสกนธ์พร  พัฒมณี
30. เด็กชายสมศักดิ์   บุพศิริ
31. เด็กหญิงสาวิตรี  วิพรรณะ
32. เด็กชายสินาถ  สะตะ
33. เด็กหญิงสุนิตตา   พันธุ์แพง
34. เด็กชายอติชาต   นนทะสี
35. เด็กชายอภิสิทธิ์   มณีวรรณ
36. เด็กหญิงอรปรียา   กวนคำอุ้ย
37. เด็กชายอรรถนนท์   รูปเหมาะ
38. เด็กชายเจตนิพัทธ์   สาหัส
39. เด็กชายเชษฐา   ประพัสรางค์
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายบัญชา  อุดมเดชาเวทย์
3. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
4. นางอรวรรณ  แก้วมณี
5. นางชอบ  พันธุพาน
6. นางปราณี  จันทะขิน
 
807 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  ดวงสงค์
 
1. นางภารดี  พรหมดี
 
808 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายปวรุตม์  เบ้าลี
2. เด็กชายพอเพียง  เบ้าลี
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
809 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงปพิชดา  เมืองโคตร
2. เด็กชายรัชพล  บุญมอญ
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
810 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  นครังสุ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยมงค์
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
811 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงนันทิชา  กิ่งคาร
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  เมืองแทน
4. เด็กหญิงพิรญาณ์  ธรรมสูตร
5. เด็กหญิงวรัชญา  สิมมาลา
6. เด็กหญิงศรัญญา  สมวงศ์
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  กองม่วง
8. เด็กหญิงอทิอร  สมประสงค์
9. เด็กหญิงอรปรีญา  อนุวรรณ
10. เด็กหญิงอัจฉรียา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
2. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
3. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อำนวยผล
 
1. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.43 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงชญานี  อินทิโส
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
814 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายภูมินันท์  สมวงค์
2. เด็กหญิงอิมทิรา  ใหญ่สาร
 
1. นายฐาปนะ  พงษ์พัฒน์
2. นายจิรวัฒน์  ธาตุวงค์
 
815 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจิรพนธ์  สวัสดี
 
 
816 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรลภัส  ลาสด
 
 
817 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  นรสาร
2. เด็กหญิงพรลภัส  ลาสุด
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชาทิพฮด
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
818 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สารทอง
2. เด็กหญิงปิ่นมุข  ศรีคำม้วน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางพนิดา  ภักดีมี
 
819 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจี่นี่  มารีย์ สมิธ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จงจอหอ
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควค์
 
820 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณพรม
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงกิติมา  วงษาเนาว์
4. เด็กหญิงนุจิฬา  วงษาเนาว์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  ศรีสง่า
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตรจันทร์
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เจริญผล
8. เด็กหญิงสินิทรา  นาสิงเตา
9. เด็กหญิงสุประภา  อนาถเนตร
10. เด็กหญิงอนุสรา  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
3. นางสาวธิดารัตน์  แดงวิเศษ
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
822 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  ศรีนาเมือง
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุนิตา  มูลแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
823 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงวิภาดา  สวัสดี
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นายอุทิศ  ท้าวนาง
 
824 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายนนทกานต์  กัณสินธุ์
2. เด็กชายนลธวัช  ไชยบัตร
3. เด็กชายเฉวง  ไชยมงค์
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางปรวรรณ  ใบภักดี
 
825 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มารศิริ
2. เด็กชายวิทวุฒิ  สวัสดี
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นางสาววิชุดา  น้อยนาง
 
826 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์  หงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมละออ
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
 
827 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายณัฐพล  มะปะโพธิ์
2. เด็กชายเจตมงคล  สีละสา
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นายจักรพรรดิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
828 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.02 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายภาคภูมิ  สร้อยพรม
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  ชินบูรณ์
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นายจักรพรรดิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนวัฒน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงอโนชา  เซ็กโม้
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
831 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงชลิตา  แสนมอม
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  มงคลดี
 
1. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
2. นางสาวอัจฉรีย์ภรณ์  มณีรัตน์
 
832 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงชนาภา  ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  สมพร
 
1. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
2. นางรัตทยา  ฉิมแสง
 
833 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายพรเทพ  กันตะมา
2. เด็กชายวณิชย์  วรรณสา
3. เด็กชายอนุรักษ์  โคตรมิตร
 
1. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
 
834 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายอิสรา  ลือส่อน
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ชินบูรณ์
 
835 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนภูมิ  มณีรัตน์
2. เด็กชายภูมิรพี  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ชินบูรณ์
2. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
 
836 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายณพชร  สมรฤทธิ์
 
 
837 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ  สอนซ้าย
 
1. นางอรวรรณ  พงษ์พุก
 
838 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณมาโจ
 
1. นางธารินี  เกษมสิน
 
839 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายธีระพัฒน์   บุญอบ
 
1. นางสาววราภรณ์  ไกยะฝ่าย
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายเขมศักดิ์   สมสนุก
 
1. นางสาววราภรณ์  ไกยะฝ่าย
 
841 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงชัย
2. เด็กหญิงทรรศินีย์  วิจันทร์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มีลา
 
1. นางสาวลลิตา  จันทะขิน
2. นางสาวฐิติยา  สุวรรณมาโจ
 
842 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
 
843 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายพงศธร  บรรดาศักดิ์
 
 
844 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสกุล
 
 
845 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงค์
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
 
846 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล
2. เด็กชายพชรพล  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
847 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกฤติยา  กลับประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรภร  ขรรศร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นายพุฒิพงษ์  เลไพจิตร
 
848 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. นางสาวณัฏฐกร  วงศ์แก้ว
 
 
849 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
2. เด็กหญิงศรัญญา  ชาบรรทม
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
850 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปานไธสงค์
2. เด็กหญิงนัยน์ญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
851 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลวงโป้
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยงเพชร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภูมลา
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
852 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
853 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์
3. เด็กชายศรราม  คะพันธ์
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
854 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
2. เด็กหญิงรัชนก  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงสาวิณี  นะคะจัด
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
855 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนิภา
2. เด็กชายสกลธรรม  วิสัยเกตุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
856 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายธนา  ผาแดง
2. เด็กชายรชต  จันแปงเงิน
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
857 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปราถนา  โพธิ์สุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
858 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกฤษฏิภัชช์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา
 
1. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
859 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
2. เด็กหญิงเมธินี  แสนสอน
 
1. นายปานทอง  อัยวรรณ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ชัยบิล
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธันยาพร  แนวจำปา
2. เด็กหญิงอลิษา  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางวารุณี  บุปผาชาติ
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสินธุ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายณัฐพล  บัณฑิตย์
 
1. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงสาวินี  นะคะจัด
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผิวคำ
 
1. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
866 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุ  เกษมสิน
2. เด็กชายทวีทรัพย์  โพธิ์สุ
3. เด็กชายธนา  ผาแดง
4. เด็กชายพัชรพล  โสรักนิต
5. เด็กชายอัครเดช  วะชุม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
867 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงค์
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
868 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
869 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
2. เด็กหญิงธัญชนก  พลสรรค์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลวงโป้
4. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงศ์
5. เด็กชายอัครเดช  วะชุม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
870 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
2. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกิติพงษ์  คำแก้ว
2. เด็กชายถกลเกียรติ  เดชโฮม
3. เด็กชายนาวิน  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายทวีทรัพย์  โพธิ์สุ
2. เด็กชายรชต  จันแปงเงิน
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
873 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจินตพร  ขรรศร
2. เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มถวิล
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
874 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงรุจจิรัตน์  คำสงค์
3. เด็กหญิงสายพิณ  จันเหลือง
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นางอุษณีย์  ผันศิริ
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปราถนา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ติยะบุตร
3. เด็กชายสกลธรรม  วิสัยเกตุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายพุฒิพงษ์   เลไพจิตร
 
876 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จวนแจ้ง
2. เด็กหญิงประทุมมาศ  สิงห์งอย
3. เด็กหญิงวิมลภัทร   แก่นจันทร์
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
877 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายเจตณพัทย์  จันทนพ
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
 
878 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงชลินดา  การิก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คานดง
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางนริศรา  ประสงค์ดี
 
879 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงรัชนก  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัญธิดา  แสงธิมา
3. เด็กชายเบญจพล  หลวงโป้
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางสาวนริศรา  ประสงค์ดี
 
880 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงเข็มอักษร  บุตรดี
 
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นพล
 
1. นายวัฒนะ  ภูดีทิพย์
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณปภัสร์  แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงภวิกา  รัจเจริญ
 
1. นางสาวจุรีรัชย์  แพงวงษ์
2. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภาโสม
2. เด็กหญิงวธิดา  วงศกาฬสินธุ์
 
1. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
2. นายนิยม  พรหมอารักษ์
 
884 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ก่ำเสริฐ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขกลาง
3. เด็กหญิงอรปรียา  หยดประสงค์
 
1. นางสาวจุรีรัชย์  แพงวงษ์
2. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
 
885 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปัณณธร  อภัยโส
 
1. นายสิทธิชัย  กองศรี
 
886 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพรหม
 
 
887 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แก้วมา
2. เด็กหญิงตรีนภัทร  งามแสง
3. เด็กหญิงพรชิตา  กุลวงค์
4. เด็กหญิงสิรินดา  มะละ
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  วงศ์เทราช
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์   กลยะณี
 
888 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจามจุรี  เอี้ยมออง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีพราว
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพรม
4. เด็กหญิงนฤมล  มะละ
5. เด็กหญิงภาวิณี  ขันติโยพันธ์
 
1. นายธนภัทร  พรมสุวงค์
2. นางสาวฤทัยรึัตน์  คอแก้ว
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงปิยะดา  มะละ
2. เด็กชายพงศกร   มณีพราว
3. เด็กหญิงรุ้งลดา  โสมขาว
 
1. นางสาวปุณณ์ภัสสร  บัวชุม
2. นายธนกฤต  มีศิลป์
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงอรชร  ริยะบุตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
891 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 49.83 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายนวพล  พ่วงเกิด
2. เด็กชายบรรณจักร  สุขภูวงค์
3. เด็กชายศราวุธ  ผุยเหง้า
4. เด็กชายสมศักดิ์  คำปิตะ
5. เด็กชายสราวุธ  ผุยเหง้า
6. เด็กชายออยไพลิน  ฮักวงษา
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นายสิรภพ  พลสุวรรณ
3. นายธนกฤต  มีศิลป์
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กองแสน
2. เด็กหญิงนันทิยา  หล้าน้อย
3. เด็กหญิงสุชาดา  แพงเนตร
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นายสิรภพ  พลสุวรรณ
 
893 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  มะละ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชัญปัญหา
 
894 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ชนะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
895 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงกุลฑิราภา  สุวรรณโส
2. เด็กชายณัฐพัชร  ริยะบุตร
3. เด็กชายภิวัฒน์  ทัศนา
4. เด็กหญิงวันวิสา  จิตพิมพ์
5. เด็กหญิงศิริวภา  สุพร
6. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ริยะบุตร
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มะละ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
3. นางสาวอารีวรรณ  พวงเงิน
 
896 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายธงชัย  ผุ้ยเหง้า
2. เด็กชายธนภูมิ  ตาสี
3. เด็กชายอานุภาพ  ริยะบุตร
 
1. นางปุณภัสสร  บัวชุม
2. นางสาวอารีวรรณ  พวงเงิน
 
897 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตาสี
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บุตรดีมี
 
1. นายธนกฤต  มีศิลป์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
 
898 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายกิตติพศ   บุญเทียม
2. เด็กชายปรมัตถ์  สมปัญญา
3. เด็กชายศตวรรษ  ตาสี
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นางสาวเยาวรัตนื  ชัยปัญหา
 
899 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา
 
1. นางสาวเรวดี  นนเหล่าพล
 
900 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร   ติดหล้า
 
1. นางสาวเรวดี  นนเหล่าพล
 
901 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชนันญา  พันธุ์เมือง
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
902 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายไกรวิชญ์  บุสุวะ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  มูลโคตร
 
903 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวิชา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ชาเฟื้อย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธ์
 
904 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์
2. เด็กชายชนกานต์  โชติรักษา
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
905 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายดนุนัย  อำอวด
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เสนจันทร์ฒิไชย
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
906 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วนิวงษ์
2. เด็กหญิงพีรดา   ไทยนุกูล
3. เด็กหญิงอาทิตยานันท์  พันธุ์เมือง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
907 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสมศรี
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กาทอง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงปัดธิรา   ศรีสุยนต์
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
 
910 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงคุณัฐชฎาภา  บุญนิธิภัทร
2. เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายนครินทร์  กิติศรีวรพันธุ์
 
911 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายจิรายุ  ทองวัง
2. เด็กชายสัญญา  แสนทวีสุข
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายนครินทร์  กิติศรีวรพันธุ์
 
912 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  โอกละคร
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายนครินทร์  กิติศรีวรพันธุ์
 
913 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  จันทลี
2. เด็กชายจารุพัฒน์  ธนลำ
3. เด็กชายวรภพ  ทาสีดำ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เนาวรัตน์
2. นางนาฎนภา  ตั้งธำรงธนวัฒน์
 
914 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนกรดา  วานิชสำราญ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  กาทอง
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เลิงโพชะ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เนาวรัตน์
2. นางสาววชิราภรณ์  ดวงอ่อน
 
915 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงยุวดี  โพธิ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
916 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชัชชญา  แพงมาลา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สุวรรณมาโจ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวศรัญญา  ปาสานะโก
 
917 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงชนาภา  คะอังกุ
2. เด็กหญิงธนพร  วงษาพัด
3. เด็กหญิงปาริตา  อุปสุ
 
1. นางศศิกานต์  ภูติโส
2. นางสาวจินตนา  เหล่าแตว
 
918 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกานติมา  วงษาพัด
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วงษาพัด
3. เด็กหญิงสมิตานัน  กันตะมา
 
1. นางสาวจินตนา  ้เหล่าแตว
2. นางสาวมุทิดา  วงษาพัด
 
919 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงปลิตา  ปิลาตี
 
1. นายเจษฎา  นาคบุตรศรี
 
920 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คำลือ
2. เด็กชายอดิศร  บุญเทียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
921 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายกฤษฎา  เขียวค้า
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีหะมงคล
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีหะมงคล
4. เด็กหญิงธัญญาพร  โยบุตดา
5. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สอนสา
6. เด็กชายอติเทพ  โคตรภักดี
 
1. นายเมธี  นาอุดม
2. นางสาวสุนารี  นุชสุ่ม
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
 
922 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กหญิงวรนุช  กระแสโสม
2. เด็กชายอิทธิพล  บุญเทียม
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  คัดทะจันทร์
2. นายเจษฎา  สมรฤทธิ์
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กหญิงรัชสิตา  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  บุญเทียม
3. เด็กชายวีรยุทธ  โคตวัน
 
1. นายเมธี  นาอุดม
2. นางสาวอัญญิกา  ลวกไธสง
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธเนต  หมั่นศรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบัติ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  โคตวัน
 
1. นางสาวสุนารี  นุชสุ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
 
925 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีหะมงคล
2. เด็กชายศุภกานต์  รอดคำทุย
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  แท่นทอง
 
1. นายเมธี  นาอุดม
2. นางสาวอัญญิกา  ลวกไธสง
 
926 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายอดิชา  ต้นสวรรค์
 
1. นางสาวบังอร  ชื่นตา
 
927 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กชายออมสิน  บุญคง
 
1. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
928 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ดวงบุ
2. เด็กหญิงพรณิกา  ภาโสม
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
929 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วะบุตรดี
2. เด็กหญิงวนิดา  ช่ำดำขำ
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
930 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงซ่อนกลิ่น  วันดี
2. เด็กชายนรินทร  ดวงบุ
 
1. นางมาลัย  วงศ์เหง้า
2. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
 
931 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงปิยะดา  โพธิ์แวง
 
1. นางมาลัย  วงศ์เหง้า
 
932 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงขวัญฤทัยรัตน์  เฉลียวไว
2. เด็กหญิงณฐพร  โกษาแสง
3. เด็กหญิงมุนินทร์ธา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงรัชมัยพร  ข้อจักร
5. เด็กหญิงวนิสา  ปรีวาสนา
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
933 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายกิตติทัต  นอกขุนทด
2. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นางสาวปิยะนุช  บัวพรหม
 
934 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายธีร์จุฑา  คำสงค์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  โกษาแสง
 
1. นางสาวสุพรรณี  โกษาแสง
2. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแสงชัย
2. เด็กชายสุรชัย  โกษาแสง
 
1. นางสาวปิยะนุช  บัวพรหม
2. นางสาวธัญพัฒน์  โกษาแสง
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์   อุสาพรหม
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สว่างวงษ์
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
938 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายวรกฤษณ์   โกษาแสง
 
1. นางสาวธัญพัฒน์  โกษาแสง
 
939 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายพนมพร  โกษาแสง
2. เด็กชายพีรภัทร  ขันโท
3. เด็กชายวุฒิชัย  คำแสงชัย
 
1. นายโกษิต  โกษาแสง
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
940 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปภาวดี  คำชนะ
 
 
941 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิริกร  อินแกบ
 
1. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
942 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวประพากร  กันยา
 
943 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิรารัตน์  ตามขมิ้น
 
1. นางสาวมธุรส  วัดแผ่นลำ
 
944 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงนิภาธร  ปัญหาไชย
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินแกบ
3. เด็กหญิงวริดา  กะนะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย
2. นายนัฐพล  พันโน
 
945 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กชายชาญวิทย์  อุปสุ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย
 
946 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เดชบุรัมย์
 
1. นายนัฐพล  พันโน
 
947 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงคัชรินทร์ณี  อินแกบ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัญหาไชย
3. เด็กหญิงบุษบา  กิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาววิชุดา  กัปปันโน
2. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
948 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นูพิมพ์
2. เด็กชายอนุวัตน์  มะสุใส
 
1. นายณัฐพล  เรือนมงคล
2. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
949 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  เสนีราช
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นนทะสี
 
1. นายวัฒนา  ตะวะนะ
2. นางสาวมธุรส  วัดแผ่นลำ
 
950 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปัทมา  ตามขมิ้น
 
1. นายณัฐพล  เรือนมงคล
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ยางเบือก
 
1. นางบุญญาพร  นนเลาพล
 
952 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ตามขมิ้น
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุ่มผักแว่น
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
2. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
953 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงนภาพร  ยัพราช
2. เด็กหญิงวราพร  เล้งเซ่ง
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
2. นางสาวนันธิดา  พรหมทอง
 
954 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กหญิงอุษามณีย์  ชัยเมือง
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
 
955 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงนวพร  มาตผุย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
956 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายปวริศ  เลื่อนลอย
2. เด็กหญิงสรินยา  วงศ์แสงน้อย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายบุญทวีโชติ  น้อยตำแย
 
1. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
 
958 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสุนิรัตน์  ส่องใส
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
 
959 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ละกังถา
2. เด็กหญิงปรียานุช  วงศ์พุทรา
3. เด็กหญิงภัครกมล  สุรินาม
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
2. นางปิยะดา  โพธิ์ศรี
 
960 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายธีรกุล  ละกังถา
2. เด็กชายปิยะพงศ์  ละกังถา
 
1. นายวชิรวิทย์  พรมไพสน
2. นางรัชนี  ศิริมา
 
961 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงอุไรพร  รักษาวงศ์
 
1. นายวชิรวิทย์  พรมไพสน
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายวัชระ  อักษร
 
1. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงปิยวดี  ละกังถา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรเพ็ง
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพัชรา  ใครบุตร
 
965 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงธนัญญา  เสนากัง
2. เด็กชายพิตรพิบูล  โป้ปัด
3. เด็กชายภูผา  อินทรักษ์
4. เด็กชายรัตนพล  ละกังถา
5. เด็กชายสยามรัฐ  สุระชัย
6. เด็กหญิงอดิศักดิ์  สุรินาม
 
1. นางปิยะดา  โพธิ์ศรี
2. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
3. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
966 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสุคนธวา  สมปัญญา
2. เด็กหญิงอำภิกา  ราชบุญ
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวนวรัตน์  อภัยโส
 
967 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
2. เด็กหญิงแทนขวัญ  แพงคำอุ้ย
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรา  ใครบุตร
 
968 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายธนากร  ทุมสี
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
 
969 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นางสาวประภาพร  วงศรีชู
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
970 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยมาโย
3. เด็กหญิงสุขพรรษา  แจ่มสง
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
971 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงพัชชรี  โคตรพรม
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
972 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นางสาวสุธารา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
973 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายสิรวิชย์  โคตรมิตร
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
974 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายยุทธชัย  มังลา
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีเพียชัย
 
975 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายสรศักดิ์  ก้อนกั้น
2. เด็กชายสุธี  ทับหัวหนอง
 
1. นายเอกชัย  ดอนทราย
2. นายค นึง  มังคละคีรี
 
976 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายธนากร  โกษาแสง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  โกษาแสง
 
1. นายอุทัยพงษ์  อุดมเดชาเวทย์
2. นางสุดที่รัก  อุ่มอาษา
 
977 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แจ้งรักษ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศรีชู
 
1. นางเชียรลดา  ดีแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
978 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงประวีณา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สาระพล
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
979 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายภูวดล  อำจุฬา
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ผาสีดา
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงภานุมาศ  โคตรมิตร
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
982 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นายธวัชชัย  ชัยมาโย
2. นายธวัชชัย  ทรงเล็กสิงห์
3. เด็กชายเนติพงษ์  อุ่มอาษา
 
1. นายอุทัยพงษ์  อุดมเดชาเวทย์
2. นายสายันต์  คำหา
 
983 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายวงศธร  โกษาแสง
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
984 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงสุรารัตน์  ขัติวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
985 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายวีระพงษ์  นิที
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
986 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายปรมัต  โมยะ
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
987 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายนิรวิทธิ์  ธิปัญญา
2. เด็กชายศิวกร  ป้องทอง
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นายโสภณ  สุธรรม
 
988 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกัญนิกาญจน์  นิที
2. เด็กหญิงสุรารัตน์  ขัติวงค์
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
989 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกนกนภัทร  นิที
2. เด็กชายฉัตรดนัย  นามบัวน้อย
3. เด็กชายนัฐชัย  สอนยศ
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางบัวเรียน  คัณทักษ์
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายธนกฤต  วิรัตน์
 
1. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายวีรภัทร  ลุนนารี
 
1. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
992 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมจร
2. เด็กหญิงภาพิมล  งอยกุดจิก
3. เด็กหญิงมัจฉา  พรมจร
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ป้องทอง
2. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
993 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงฉันทิสา  ป้องทอง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงปณิดา  วงศ์อะนุ
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
 
994 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศักดิ์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  มังกร
3. เด็กหญิงถลัชนันท์  ป้องทอง
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางสาวประภาพร  ควรครู
 
995 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายอภิรัฐ  ไชยตะมาตย์
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
996 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงบัวตูม  ปุนหาวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงลักคณา   อินทะศรี
 
1. นายปริญญ์ธนิน  นิธิวัชร์ปริญญ์
2. นางพิศวาท  กุลมา
 
997 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามสุโพธิ์
2. เด็กหญิงวรดา  ตงกะพงษ์
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นายปราโมทย์  ศรีคำม้วน
 
998 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงโยษิตา  อุสาพรหม
 
 
999 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายภูริภัทร  ศรีมุงคุล
 
1. นางวารีรัตน์  ศรีมุงคุล
 
1000 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงจริยา  พิมพ์พารัตน์
 
1. นายทินกร  ชินโคตร
 
1001 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงภูริษาร์  มั่นธง
 
1. นายเปรมปรี  ลิภา
 
1002 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  โคตบิน
2. เด็กหญิงปิยะพร  แสงตีสุ
 
1. นายเปรมปรี  ลิภา
2. นายณรงค์ศักดิ์  ปิลอง
 
1003 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายจารุวัต  เปาวะนา
2. เด็กชายชนะชัย  มาตชัยเคน
3. เด็กชายธนพัฒน์  ผาตินันท์
4. เด็กชายนัฐพงษ์  แซ่สิม
5. เด็กหญิงภาวิณี  แสงตีสุ
 
1. นายทินกร  ชินโคตร
2. นายเปรมปรี  ลิภา
 
1004 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนางัว 1. เด็กชายธนากร  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงสิริยากร  ประกิ่ง
 
1. นางสาววิภาดา  ทุมพิลา
 
1005 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  โสภาน้ำ
2. เด็กชายสุริยา  เรือนนา
 
1. นางสาวชนกเนตร  โพธิ์สุ
2. นางพึงพิศ  จิรธนากิจ
 
1006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อินทะศรี
 
1. นางอานันท์   นิลสนิท
 
1007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  งามนาศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1008 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอรธิดา  สิงห์โต
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอุลัยพร  ต้นกันยา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทะศรี
2. เด็กชายมนต์พิมาย  โสภาน้ำ
3. เด็กชายสราวุฒิ  คำพิลัง
 
1. นางพิมพ์วิภา  เวียนวัฒนา
2. นางลัดดาวัลย์  เวียนวัฒนา
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หลักไชย
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายนนท์กานต์  ประดับศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1013 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายทศพร  โสดาวิชิต
2. เด็กชายธนโชติ  อินทศรี
3. เด็กชายพัทธดนย์  งามนาศรี
4. เด็กชายวีรภาพ  ต้นนาจาน
5. เด็กชายศรายุธ  คำชนะ
6. เด็กชายสมคิด  ทะโคดา
 
1. นายเดชา  คัณทักษ์
2. นางชลธิชา  ติยะบุตร
3. นางสาววิลาวัณย์  ไชยต้นเทือก
 
1014 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงนปภา  เรือนนา
2. เด็กหญิงภคมน  ต้นนาจาน
 
1. นายอารี  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาววิลาวัณย์  ไชยต้นเทือก
 
1015 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงชุดา  ทะโคดา
2. เด็กหญิงอณิชา  ทะโคดา
3. เด็กหญิงอัยรดา  โสภาน้ำ
 
1. นางชลธิชา  ติยะบุตร
2. นางนิจใจยา  สัตย์ปัญญา
 
1016 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงธันยาพร  กลางสา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1017 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอภิษฎา  คำภิรัง
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1018 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงชลลดา  ชนะดิษฐ์
2. เด็กหญิงพิชญนิน  มัยวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สิทธิ์นะศรี
2. นางสาวธนาภรณ์  แย้มยวน
 
1019 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วปีลา
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ปากดี
 
1020 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  โยลัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไวจำปา
 
1021 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กชายจีระวัฒน์  มหาวงศ์
2. เด็กชายชโนดม  แก้วปีลา
 
1. นายธนารักษ์  วงษาเนาว์
2. นายศุภกฤต  ชาทิพฮด
 
1022 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงจันทรัช  สนมศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  แก้วปีลา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยนคร
4. เด็กหญิงปณิตตรา  ทากิระ
5. เด็กหญิงพรนิภา  อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงรัญชิตา  แก้วปีลา
7. เด็กหญิงศิรวรรณ  ทองทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวพัชราภรณ์  พงษ์พิศ
3. นางสาวสุวรรณี  ทุมไพร
 
1023 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เดชบันดิษ
 
 
1024 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสาวพิศนันท์  เดชโฮม
 
1025 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  บางประอินทร์
 
1. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
 
1026 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์    โมธรรม
2. เด็กหญิงภัครวดี   โมธรรม
 
1. นายศิวพล  ธนู
2. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
 
1027 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โมธรรม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เป้งไชยโม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์เฮ้า
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
1028 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายชีวัธนัย  คะดุลย์
2. เด็กชายนัทพงศ์  สุขวิพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
1029 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายชัยยพร  สุพร
2. เด็กชายพงศกร  รังโคตร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
1030 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.68 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
1031 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  ทัศบุตร
2. เด็กหญิงสใบทอง  โมธรรม
 
1. นางนิตยา  แก้วดี
2. นางสาววัชราภรณ์  คำออน
 
1032 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนารถ   ชัยยะจิตร
2. เด็กชายเมวัต  ประชากุล
 
1. นายธนาชาติ  จันปุ่ม
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
1033 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1034 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1035 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1036 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญวรา  มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    โมธรรม
 
1. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
1037 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรดารา  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1038 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  โมธรรม
2. เด็กชายพันพกร  สายสี
3. เด็กชายวีระชัย  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นายบุญมา  แก้วดี
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  ทาคำ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เสาว์ปา
 
1040 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พรมคำบุตร
2. เด็กหญิงฐิติมา   โมธรรม
3. เด็กหญิงณัฐชา   ไชยพร
4. เด็กหญิงยุพาวัล   โมธรรม
5. เด็กชายอดิเทพ   โมธรรม
6. เด็กหญิงเบญญาภา    โมธรรม
 
1. นายพชร  บินศรี
2. นายศิวพล  ธนู
3. นายธนวัฒน์  นาระวิน
 
1041 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ร่มโพธิ์ภักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โมธรรม
3. เด็กหญิงเกสรา  บุญมานะ
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
1042 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทธาพร   ผลสุวรรณ
2. เด็กหญิงอดิภา   สีล้วน
3. เด็กหญิงอรอุษา  ศรีแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
1043 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขยชัย
 
1. นายศิวพล  ธนู
 
1044 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายฐาปณา  โมธรรม
2. เด็กหญิงสุชานันท์  วะบุตร
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
2. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
 
1045 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร    สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   โพธิโสม
3. เด็กหญิงณิชากร   เมืองแทน
4. เด็กหญิงณิศาชล   โมธรรม
5. เด็กหญิงธัญจิรา   ไชยแสง
6. เด็กหญิงสุชานาถ   หมื่นกันยา
7. เด็กหญิงอนันตญา   โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
3. นางสาวน้ำอ้อย  แก้วเชื่อม
 
1046 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.49 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์แก่น
2. เด็กชายวีระวัฒน์  วงค์อินทรยู
 
1. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
2. นายสมนึก  ชายเจริญ
 
1047 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงวรรณิศา  แพงเนตร
2. เด็กหญิงสุจิรา  ไชยพร
 
1. นางรัตติกาล  ครุฑบิน
2. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
 
1048 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงอภิชญา  เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงเขมิกา  เหง้าน้อย
 
1. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
2. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
 
1049 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงจินดาภรณ์  แพงเนตร
2. เด็กหญิงอุมากร  รัตนะ
 
1. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
2. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
 
1050 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เกิดชาวนา
2. เด็กหญิงภูวริ  ประทุมโพธิ์
 
1. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
2. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
 
1051 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงรสิตา    นันทมัจฉา
 
 
1052 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายษตภณ  อโนรัตน์
 
 
1053 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.3 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บัวเหลา
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
 
1054 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
1055 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนสติ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วาภูธร
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
2. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1056 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายษตภณ  อโณรัตน์
 
1. นางสุนัทา  ศรีนาทม
 
1057 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสมจักร
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีภูมี
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
2. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
1058 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายสิริชัย  ศรีนาทม
2. เด็กชายอภิภัทร  แก้วเชื่อม
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
2. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
1059 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายรชต  ทมถา
2. เด็กชายษตภณ  อโณรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นายปัญญา  ศรีนาทม
 
1060 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงพิชญากร  ธนจตุพรหม
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีนาทม
 
1061 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  นาศรีทม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เทือกตาถา
3. เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยบัญฑิต
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โมธรรม
5. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  วงชนะ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงมี
7. เด็กหญิงพัชทา  สอนสติ
8. เด็กหญิงพิชนาฏ  สุวรรณบุตร
9. เด็กหญิงฟาริดา  พระไกร
10. เด็กหญิงศิริกานดา  ประแดงปุย
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวปวีณา  ศรีนาทม
 
1062 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีภูมี
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1063 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   วอไธสง
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1064 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายชัยนันท์  เวินชุม
2. เด็กชายสิทธิพล  ชูอารมณ์
3. เด็กหญิงสุปรียา  สิมทิพลา
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
2. นายสนาน  สมดีตี
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณบุตร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายภูวดล  โคตรภูมี
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายชานนท์  จิบจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เวินชุม
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หวลกะสิน
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงสุวพัชธ  กาลประเสริฐ
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1072 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายจิรายุ  คล้ายทอง
2. เด็กชายพสิษฐ์  นาบัวทม
 
1. นายปริทัศน์  สมดีตี
2. นางสาววันเพ็ญ  ดวงปากคำ
 
1073 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายขจรวิทย์  แก้วเชื่อม
2. เด็กชายอภิรักษ์  โคตรภูมี
 
1. นายปริทัศน์  สมดีตี
2. นางสาววันเพ็ญ  ดวงปากคำ
 
1074 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีภูมี
2. เด็กชายภคพล  เลิงลา
3. เด็กชายสุปัญญา  สมทม
 
1. นางหม่อนตา  สมดีตี
2. นางชไมพร  นันทมัจฉา
 
1075 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินทร์เฮ้า
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  สิมนา
 
1. นางนิภาพร  วงชนะ
2. นางชไมพร  นันทมัจฉา
 
1076 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กชายนครินทร์  ทานิง
 
1. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
1077 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสตะวงศ์
2. เด็กหญิงนิพาดา  บวรชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  บุตรสอน
 
1. นางสาวเวิน  ริทัศน์โส
2. นางสาวนวรัตน์  คาภัยวงศ์
 
1078 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ครุณะวงศ์
2. เด็กหญิงจีรนันต์  สิมนา
3. เด็กหญิงรินรดา  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงวิริญญา  โพทะโสม
5. เด็กหญิงศิริญญา  ไชยนุ
 
1. นางสาวอินทิรา  บำรุงสวัสดิ์
2. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
1079 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กชายธราธร  มะละ
 
1. นายคมสันต์  จันทร์ทน
 
1080 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายวุฒิไกร  นามเสาร์
 
 
1081 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงอรปรียา  เหง้าน้อย
 
 
1082 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงชลาลัย  สิทธิยา
 
 
1083 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. นางสาวกรองกนก  นามเสาร์
 
1. นายวินัย  แสงศักดิ์
 
1084 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายนนธวัช  นามเสาร์
 
1. นายวินัย  แสงศักดิ์
 
1085 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา   เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงชลาลัย  สิทธิยา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เคี่ยงคำผง
 
1. นางมณีรัตน์   คำชนะ
2. นางสาวสกุณา  วงษาเนาว์
 
1086 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุพศิริ
 
1. นายสมเกียรติ  สาไชย
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงจิราภา  เสนสุข
2. เด็กหญิงนราธิป  ศรีทิน
 
1. นางสาวธนิดา  วงษาเนาว์
2. นายสมคิด  ขันทะชา
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามเสาร์
2. เด็กชายทิวากร  นามเสาร์
 
1. นายสมคิด   ขันทะชา
2. นางสาวธนิดา  วงษาเนาว์
 
1089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัญญาสาร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี
 
1090 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เคนไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพิยดา  บุญเพชร
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวธีราภรณ์  อักษรพิม
 
1091 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายพงษ์พนา  นามเสาร์
2. เด็กชายอรรตพร  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวนิตยา   นามเสาร์
 
1092 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันธุกาง
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
1093 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1. เด็กหญิงธนาวดี  บันทอน
 
1. นายสนอง  เดชทะสอน
 
1094 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงจินดาพร  เข็มพรมดี
 
1. นางสาวมลธิดา  เชื้อแคนอ้น
 
1095 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายกษาปณ์  หัดระสา
 
1. นายทัด  วงลาพรม
 
1096 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  มงคลงาม
 
1. นางสาวพิไลพรรณ  ทุ่นศิริ
 
1097 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายอังกฤษ  แก้วอวน
2. เด็กชายอัมพล  สาลีพล
 
1. นายวิชัย  ราโช
2. นายนิธิศ  มรดก
 
1098 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เข็มพรมลี
 
1. นายนิธิศ  มรดก
 
1099 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์เข็มพรม
 
1. นายวิชัย  ราโช
 
1100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงภัทราพร  เมฆโพธิ์
2. เด็กหญิงอรรุณี  ดุสิตา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เปคำผุย
 
1. นายนิธิศ  มรดก
2. นายทัด  วงลาพรม
 
1101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายนที  ทับสีแก้ว
2. เด็กหญิงนีรชา  ไชยพรม
3. เด็กชายปภาวรินทร์  พลเยี่ยม
 
1. นายวิชัย  ราโช
2. นายนิธิศ  มรดก
 
1102 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงอินทิรา  นาสิงเตา
 
 
1103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินอุเทน
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กชายกันตพงษ์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงศิราพรณ์  ลิภา
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
1106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงปานวเรศ  อินทะประเสริฐ
2. เด็กหญิงวาลิณี  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
1107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงนันทิชา  สนมศรี
2. เด็กหญิงรินรดา  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
1108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ภูวงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สนมศรี
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
1109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงณัฐาการณ์  เกษกุล
2. เด็กหญิงสุธิษา  บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรมแสง
 
1. นางสาวอ้อม  มอมไทรัตน์
2. นางสุรางคนา  พุทธดี
 
1110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 1. เด็กชายสุริยันต์  ระมงคล
 
1. นางศิริรัตน์  คำภูษา
 
1111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองบก 1. เด็กหญิงนภัสสร  นครังสุ
 
1. นางบุหงา  เสนจันทร์ฒิชัย
 
1112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงศรัณย์พร   ติยะบุตร
2. เด็กหญิงอภิษฎา  ลืออำนาจ
 
1. นางนิดา  โมทำ
2. นางสาววัชราวัลย์  ฝ่ายทะแสง
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
1115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กชายนภสกร   สอนสมนึก
2. เด็กชายปราโมทย์  โสปันหริ
3. เด็กชายพชรพล  นะคะจัด
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ติยะบุตร
5. เด็กชายอัษฎายุธ  ศรีสมบูรณ์
6. เด็กชายโชคชัย  ศรมะณี
 
1. นายบุญอุ้ม  ติยะบุตร
2. นายจริยธรรม   เกษมสินธุ์
 
1116 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผงชานัน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันนารัตน์
3. เด็กชายภูริช   นะคะจัด
 
1. นางนิดา  โมทำ
2. นางสาวพัชริยา   ปานนาค
 
1117 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผงชานัน
 
1. นางนิดา  โมทำ
 
1118 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
 
1. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
1119 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา   อะโรคา
 
1. นางลักขณา  วะเศษสร้อย
 
1120 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วอินร
 
 
1121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
 
 
1122 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาวอารียา  ดีแสง
 
1123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยมงค์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
1124 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกัญญาณัช  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงณัฐพร  ธิวะโต
3. เด็กหญิงเกสรา  วะชุม
 
1. นางสาวอารียา  ดีแสง
2. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
1125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า    
1126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายณพชร  ไขแสง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  มาดีคาน
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
2. นายปฏิภาณ  กวดวงษา
 
1127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  ไชยสุโพธิ์
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
1128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  พลประเสริฐ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
1129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายฐิติพันธ์  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  คูลิน
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
1130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วะลับ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
1131 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปรายตะวัน  อ้อยรักษา
2. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยมงค์
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีวะโสภา
 
1. นายสมใจ  พิมพิ์ภา
2. นางสาวปาริชาติ  สูงสุด
 
1132 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  คำชนะ
 
1. นางสาวนวลปราง  แสนสุข
 
1133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 56.4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายตรีทเศท  จันทะโสม
2. เด็กชายอดินันท์  รักษาเคน
 
1. นายสมใจ  พิมพิ์ภา
 
1134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภูทะราช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชพงศ์
4. เด็กหญิงนวนันท์  วะเศษสร้อย
5. เด็กหญิงนันทพร  โคตรพรม
6. เด็กหญิงภัทรียา  วะชุม
7. เด็กหญิงสุจิรา  วะชุม
8. เด็กหญิงสุภักดิ์  ไชยมงค์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยมงค์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
2. นางจินดา  วะชุม
 
1135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายอรรถพล  วงศ์ศิริ
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
 
1136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปวริศา  ไหลอุดี
2. เด็กหญิงรวิสรา  อินอุเทน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ลิภา
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
2. นางสาววนิดา  แสนสุริยวงศ์
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสาณิชญา  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสาณิชญา  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงพิชามญช์  พิมโยธา
2. เด็กหญิงรวิสา  อุปศรี
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
1140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายญาโนภาส  ศักดิ์จำปา
2. เด็กชายธนภัทร  พิลาบุตร
3. เด็กชายธีรโชติ  ลิภา
4. เด็กชายภูวดล  นิลทะราช
5. เด็กชายวัชรพงศ์  กัลยาบุตร
6. เด็กชายศรศิลป์ชัย   มหิงศาเดช
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นางจินดา  วะชุม
3. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
1141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  โคตรมิตร
2. เด็กชายณัฐกิตต์  วะสาร
3. เด็กชายธนวัฒน์  แสวงนาม
4. เด็กชายภูริภัทร  ชาแสน
5. เด็กชายรัชชานนท์  วะชุม
6. เด็กชายวรายุทธ  ปิลอง
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นายยอดรัก  จำรักษา
3. นายเกรียงไกร  แสนสุข
 
1142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกรดนัย  กาวมณี
2. เด็กชายจักริน  ศรีภู
 
1. นายเกรียงไกร  แสนสุข
2. นายพีระพงษ์  นามไพร
 
1143 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทาทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวฌาริญญา  ปัญญาบุตร
2. นางสาวณัฐณิชา  วงษ์ศรีญา
 
1144 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกวินนา  วะชุม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงมนสิชา  ติ้วคะลา
 
1. นางพิไลลักษณ์  แก้วก่า
2. นางอรัญญา  พิมพ์ภา
 
1145 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายจักรพันธ์  พันธิยา
 
1. นางสาวพนิดา  สารเนตร
 
1146 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายพิชญภูมิ  คำก้อนแก้ว
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
1147 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หริ่งสิงห์หา
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
1148 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายพิชญภูมิ  คำก้อนแก้ว
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
1149 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วะชุม
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
1150 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพนิดา  สารเนตร
 
1151 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกีรติ  บุพศิริ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วะเศษสร้อย
3. เด็กชายถิรพล  ไชยมงค์
 
1. นางสาวเสาวภา  เปาวะนา
2. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
1152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  วังสุขี
2. เด็กหญิงวรรณภา  โยลัย
3. เด็กหญิงองุ่น  อุณาพรม
 
1. นางสาวแสงดาว  ดวงดูสัน
2. นางกมลลักษณ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
 
1153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงจุรีพร  วังสุขี
2. เด็กหญิงปราศัย  โยลัย
3. เด็กหญิงพรนภา  ชินบูรณ์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ไขประกาย
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  โยลัย
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงค์
2. นายวีระชน  ว่องไว
 
1154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กานนท์
2. เด็กหญิงภัทราพร  โยลัย
3. เด็กหญิงอุมา  นิลเพ็ชร
 
1. นางมยุรี  ธงวิชัย
2. นายณัฐวุฒิ  ธงวิชัย
 
1155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุณาพรม
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงศ์
 
1156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายกรณิช  ช่วยสุมาร
2. เด็กชายฐิรพงษ์  โยลัย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โยลัย
4. เด็กหญิงวรัญญา  โยลัย
5. เด็กชายศิรสิทธิ์  รุ่งสิริพิพัฒน์
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  ดีโลนงาม
 
1. นายวีรศักดิ์  บุพศิริ
2. นางสาวเบญจพร  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวข้าวทิพย์  ทีสุกะ
 
1157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  โยลัย
2. เด็กชายเทพทัต  ไผ่พงษ์
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
1158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายจิรายุทธ  โยลัย
2. เด็กชายบุญค้ำ  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
1159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  โยลัย
2. เด็กชายอภิชา  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
1160 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดวงภักดั
 
 
1161 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
 
 
1162 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำหาญ
 
 
1163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธีระภัทร   รัตนะ
 
1. นายสมศักดิ์  ยางเบือก
 
1164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธีระภัทร  รัตนะ
2. เด็กชายวสุพล  อัตพงค์
 
1. นายสมศักดิ์  ยางเบือก
2. นายชวนันท์  ชินพลชาย
 
1165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนิสร  นาโอพิมพ์
2. เด็กชายนิรากร  ไชยกา
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายบุญชู  ใจใส
 
1166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.02 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียนหล่อ
2. เด็กชายอานันท์  อินทริง
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นายชิษณุพงศ์  พิมพ์หาญ
 
1167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนะ
2. เด็กชายศุภกร   อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายกฤษฎากร  สารคำ
 
1168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนาธร  รัตนะ
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  วงศ์สุพัฒน์
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
 
1169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศิริวงค์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์   อินทิสิทธิ์
 
1. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
2. นางสุวดี  บัวสาย
 
1170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงนัฐมล  แก้วปีลา
2. นางสาวประภาพร  มากอง
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
1171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุวรา  อินทริง
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  อินทริง
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงยศวดี  ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายณรงค์ชัย   อินทริง
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
1176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริกัลยา   รัตนะ
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
1177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายโชคชัย  รัตนะ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสายชล  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศิริวงค์
2. เด็กชายณรงค์ชัย  อินทริง
3. เด็กหญิงยศวดี  ไชยกา
4. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยกา
5. เด็กหญิงอติกานต์  อุสาพรหม
 
1. นางมยุรัตน์  ศิริสวัสดิ์
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
1182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ไชยกา
2. เด็กหญิงชลณัฐชา  แจ่มสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัญชนา   แจ่มสุวรรณ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
2. นางชมภูนุช  ทนงค์
 
1183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงนิรภา  ดวงภักดี
2. เด็กหญิงมานิดา   แสงโสด
3. เด็กหญิงวันวิสา   ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
2. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
 
1184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยกา
2. เด็กหญิงอติกานต์  อุสาพรหม
 
1. นายบุญชู  ใจใส
2. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
 
1185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
2. เด็กหญิงวิสุดา  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำหาญ
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางมยุรัตน์  ศิริสวัสดิ์
 
1186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
2. เด็กหญิงศุภาพิศ  รัตนะ
3. เด็กหญิงอุลัยวรรณ  ดวงภักดี
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
1187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1188 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรชมภู  ไชยนะรา
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
 
1189 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานเพชร
 
1. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
1190 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
 
1191 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกิติพงษ์  เพียภูเขียว
2. เด็กหญิงชลลดา  มะยมทอง
3. เด็กหญิงปวีณา  คำกองแพง
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
2. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
1192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประกิ่ง
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
1193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทรายทวีป
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
1194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เพียภูเขียว
2. เด็กหญิงศศินิภา  กลางโคตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีหา
 
1. นางสาวพุทธิพร  ทาคำ
2. นางสาวนิชาภัทร  นวนสี
 
1195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเยีย
3. เด็กชายสุรสีห์  สารสิทธิ์
 
1. นางสาวนิชาภัทร   นวนสี
2. นางสาวพุทธิพร  ทาคำ
 
1196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายณัฏฐชัย  คำแดงสุข
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตยา  วิชาโชค
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
1197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดมกัน
2. เด็กชายอิฐศลา  ปาจะ
 
1. นางอรอนงค์   บัวชุม
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
1198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกฤษกร  ไทรสุวรรณ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
1199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายภูเบศร์  พุทธนาวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
1200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
1201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงทิพปภา  ทิพประสม
 
1. นายสมบุญ  ทาคำ
 
1202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายครรชิต  ดาเกษ
2. เด็กชายดุสิทธิ์  ทีระฆัง
3. เด็กชายปวริศน์  ธีรนำเจริญ
4. เด็กชายสิทธิชัย  วอทอง
5. เด็กชายอนุพนธ์  พุทธกัง
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
2. นางจำเนียร   มหิมา
 
1203 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายวิศรุต  ปาจะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญมาพึ่ง
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายสุรชาติ  สีหา
 
1204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์พรม
2. เด็กชายวุฒิชัย  พ่อสิงห์
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายสุรชาติ  สีหา
 
1205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ไชยกา
 
1. นายจันทะจร  ฮาบพนม
 
1206 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วปีลา
2. เด็กหญิงอรปรียา  มัยวงศ์
 
1. นายแดง  สุธรรม
2. นายอภิเชษฐ์  วงศ์แก้ว
 
1207 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงชมพูนิก  พรมสุภาพ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หงษ์มณีเวช
 
1. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์
2. นางศภานันท์  แก้วอุ่นเรือน
 
1208 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชายกวด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศิริวงค์
 
1. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์
2. นายยุทธการ  มหาวงค์
 
1209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงภักดี
 
1. นางศิริอาภรณ์  ปิตะพรหม
 
1210 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชิตทิชา  มันอาษา
 
 
1211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขดี
 
1. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
1212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงพาขวัญ  คุตะโค
 
1. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
1213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชิดทิชา  มันอาษา
 
1. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
1214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  อินกะสุมาลย์
2. เด็กชายวัฒนา  อนารัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นายสุรศักดิ์  ประกิ่ง
 
1215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายศิวกร  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
1216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงศุภนิดา  มันอาษา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพนแสนคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
1217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงเกวลิน  พรมทะยาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มันอาษา
 
1. นางสุพัตรา  ปากดี
2. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
1218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนะ
2. เด็กหญิงชลดา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
2. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
 
1219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายสนธยา  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
1220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โพธิโสม
2. เด็กหญิงสมฤดี  สายสีดา
 
1. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
1221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญรังศรี
2. เด็กหญิงพิศมัย  โพนแสนคำ
 
1. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
2. นายพงศกร  ดาวสุข
 
1222 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชลธิชา  ธุหา
2. เด็กหญิงชลินพร  โคตรภา
3. เด็กหญิงนิชาภา  มันอาษา
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อุปศรี
5. เด็กหญิงอรอุมา  ทองสงคราม
6. เด็กหญิงแสงเดือน  จันทนคร
 
1. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
2. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
3. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
 
1223 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายณัฐาธิดา  จันทนคร
2. เด็กหญิงนรินทร์ดา  ภูมิวัลย์
3. เด็กหญิงนันทิดา  มันอาษา
 
1. นายพงศกร  ดาวสุข
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
1224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายจตุพล  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา   ปากดี
 
1225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  จันจุฬา
 
1. นางสาวสุชฎา  ไชยกา
 
1226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มันอาษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  โพนแสนคำ
3. เด็กหญิงอังคณา  จันทนคร
 
1. นางสาวประภาศิริ  ชาสงวน
2. นางสาววิลาวัณย์  พิมพ์โยธา
 
1227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชญานนท์  จันทนคร
2. เด็กชายนัสตพงษ์  จุลแดง
3. เด็กชายเอกวิทย์  ศิริวงค์
 
1. นายพงศกร  ดาวสุข
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
1228 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรัญวาสน์
2. เด็กชายศศิวิมล  แดงจำแล
 
1. นางสาวรัศมี  มณีปกรณ์
2. นายไชยพงศ์  พุทธะอานันต์กุล
 
1229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ไชยรินทร์
2. เด็กชายญาณสิริ  มงคล
3. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  สิงห์งอย
4. เด็กชายศิรวิทย์  บัวเผียน
5. เด็กชายอนิวัตติ์  โยธาตรี
6. เด็กชายอภิรักษ์  ทิสอาด
 
1. นายวิรัตน์  คัชเขียว
2. นายไชยพงศ์  พุทธะอานันต์กุล
3. นายประยูร  แก้วมะ
 
1230 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายปีใหม่   เทพเศรษฐา
2. เด็กชายศราวุธ   ยุทธรรม
3. เด็กชายสุวันชัย   คงทน
 
1. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
2. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
 
1231 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายชานนท์   ศักดิ์มงคลไพศาล
2. เด็กชายภูฤทธิ์   แก้วโจ๊ะ
 
1. นายประยงค์   รุ่งจินดารัตน์
2. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
 
1232 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   คำธิ
2. เด็กหญิงบุตรสตรี   เศษสูงเนิน
 
1. นายเทพรัตน์   ชัยบุญมา
2. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
 
1233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายภาคินัย   เกษร
2. เด็กชายสรยุทธ   คำธิ
 
1. นายศิริพงษ์   วงศ์พิมพ์คำ
2. นายเทพรัตน์   ชัยบุญมา
 
1234 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงชลรดา  คำวิชิต
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
 
1235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายปัญญากร  อ่อนสาร
2. เด็กหญิงศุภากานต์  นราชัย
3. เด็กหญิงอรุณีย์  ระเริง
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ยาลัย
 
1236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.26 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธีรยุทธ  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์นาม
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ยาลัย
 
1237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชานุชิด
 
1. นางสุนันท์  แก้วเชื่อม
 
1238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงจรัชญา  สุพิชญ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  มีสมปราชญ์
 
1. นางสาวนารินทิพย์  สิงห์งอย
2. นางสุนันท์  แก้วเชื่อม
 
1239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงรชดา  วงศ์มีแก้ว
 
1. นางสาวอภัสรา  เดชโฮม
 
1240 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอรสา  ภูมิศักดิ์
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
1241 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอภิรุจี  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
1242 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พรมเอ้ย
2. เด็กหญิงจิราทิพย์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรานอม   ดาเชิงเขา
2. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
 
1243 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลนัฎ  ผิวนวล
2. เด็กหญิงเนตรนภา  โคตะบิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตะบิน
 
1. นางสุดารัตน์  พลโลก
2. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
 
1244 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกันตนา  โปแอ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  พลหาร
3. เด็กชายสิทธิกร  สิทธิยา
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสาวปรานอม  ดาเชิงเขา
 
1245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  มั่นธง
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พันนาคำ
3. เด็กหญิงพัชรี  สร้อยดั้น
4. เด็กหญิงวรนิต  สิทธิยา
5. เด็กหญิงโยษิตา  สิทธิยา
 
1. นางเพ็ญพักตร์  มิ่งวงศ์ธรรม
2. นางนุชรา  สิทธิ
 
1246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจักริน  อินนะริ
2. เด็กหญิงจินตหรา  ทัศน์พงษ์
3. เด็กหญิงจีรภัทร  ขะสุดใจ
4. เด็กหญิงสมัชชา  คำแดง
5. เด็กหญิงอภิญญา  โคตะบิน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
2. นายบุญนิธิ  สุภาพันธ์
 
1247 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายชลชาติ  โทสวนจิตร
2. เด็กหญิงบุณญาพร  โคตะบิน
3. เด็กหญิงอภิรุจี  สิทธิยา
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
2. นายเจษฎาพงษ์  สิทธิยา
 
1248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงคัทลียา  สงสีดา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เคนดา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  โคตะบิน
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสุดารัตน์  พลโลก
 
1249 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงปาณิตา  แพงโท
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
1250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ดีโคตร
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
 
1251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กชายนิธิกร  จันทพล
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
1252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงอลินดา  โคตรรัตน์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
1253 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงนภเกตุ  สินธุสังข์
2. เด็กชายนฤดล  หล้าเสีื้ยว
3. เด็กชายพงศกร  อนุวรรณ
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
2. นางกนกกาญจน์  ศรีสำราญ
 
1254 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงกันตนา  สาสอน
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  มาตย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  ดีโคตร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
2. นางสาวพรรณณี  พิมพ์คำ
 
1255 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กชายภานุพงษ์  แพงแพง
2. เด็กชายวายุ  แพงสา
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  โมธรรม
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
2. นางกนกกาญจน์  ศรีสำราญ
 
1256 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาใน 1. เด็กหญิงกนกรดา  สนมศรี
2. เด็กหญิงพีชญา  คลีสำ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เบ้าลี
 
1. นางสุภัทรา  ไวแสน
2. นางอุษณา  จันปุ่ม
 
1257 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้อยทวย 1. เด็กชายชัชพล  นิวงษา
2. เด็กหญิงปิยวดี  อัคราช
3. เด็กหญิงอนุศรา  บัวทอง
 
1. นางสาวศรันยา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางศริญญา  พันธุ์เวียง
 
1258 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
 
 
1259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงมนัสพร  สีสุนา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
1260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายพชรคุณ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
1261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ภูธร
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันตา
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
1262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไตรเทน
2. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
3. เด็กหญิงทยิดา  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
1263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายสรวิชญ์  นคะรังสุ
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์โสม
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1265 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงอวิชนันท์  หัวใจเพ็ชร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
1266 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงพัชรามาศ  เหล่ามาลา
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1267 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายธนากร  บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุพศิริ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พนาศูนย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
2. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
1268 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายพรพจน์  ตะนะคี
2. เด็กชายศุภชัย  จันทร์โสม
3. เด็กชายอนุวฒน์  ราชพรม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
2. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
1269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงอนันตญา  ตะธรรมมา
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
1270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวลลี
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
1271 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงธิติยา   โคหาเส
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1272 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงประกายเพชร   โพติยะ
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1273 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   อังคะฮาด
2. เด็กชายวสุพล   อังคะฮาด
 
1. นางศศิกานต์   โสมาพิมพ์
2. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1274 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กชายจันทกานต์   กิติศรีวรพันธ์
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1275 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงแพรทิพย์   สีนวลแล
 
1. นางสาวศิรประภา   สุรชน
 
1276 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กชายฉันทกร   อังคะฮาด
2. เด็กชายธนวัฒน์  มอมไทรัตน์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   อังคะฮาด
 
1. นางสาวศิรประภา   สุรชน
2. นางสาวณภัทร   พลแสน
 
1277 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขทองสา
 
 
1278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.01 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พลงาม
 
1. นางสาวพรสมัย  อ่อนหวาน
 
1279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  เพ็ชรจิตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะพจน์
3. เด็กชายธนา  ชนะพจน์
4. เด็กชายธราโยธิน  ชนะพจน์
5. เด็กหญิงปภาดา  ชนะพจน์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ชนะพจน์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  อ้อมนอก
8. เด็กหญิงรัชนีกร  ศิริลักษ์
9. เด็กหญิงสาวิกา  ชนะพจน์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญศรี
 
1. นางนิภาภรณ์  อุนาพรม
2. นางทองแดง  เจริญราษฎร์
3. นางสาวละอองดาว  ไชยสุระ
 
1280 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขทองสา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาแสง
 
1. นางพนมพร  พะวะ
2. นางทองแดง  เจริญราษฎร์
 
1281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เป็นสุข
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
1282 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงชญานิน  คำลือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงธิดา  ชนะพจน์
4. เด็กชายนครชัย  ชนะพจน์
5. เด็กชายนันธวัฒน์  ชัยภา
6. เด็กหญิงปิยดา  อ้อมนอก
7. เด็กชายพาทิศ  ชนะพจน์
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชนะพจน์
9. เด็กหญิงสาริน  ชนะพจน์
10. เด็กชายสุทธิสิทธิ์  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
2. นางสาวปานจรี  ไกรกล
3. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
1283 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายทรัพย์ธานี  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ดุสิตา
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
2. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
1284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายกานต์  ระสกุล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชนะพจน์
 
1. นายวรวัฒน์  สิมคาน
2. นายสนธยา  ศรีสุนทร
 
1285 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
1286 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงปาจรีย์  พันดวง
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  เรืองประจักษ์
 
1287 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายกวิน  ชนะพจน์
2. เด็กชายอภินันท์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวปานจรี  ไกรกล
2. นายวรวัฒน์  สิมคาน
 
1288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กหญิงชลรัศมี  วงศ์มา
2. เด็กหญิงทิพานัน  เอประสิทธิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  พรมโคตร
2. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
 
1289 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กหญิงทิพานัน  เอประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรุริญา  ศรีอรัญ
3. เด็กหญิงอรอุมา  มิ่งชัย
 
1. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
2. นางสาวฐิติพร  พรมโคตร
 
1290 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายธนกร  จุติยะ
 
1. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
 
1291 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายปริญญา  บัวลา
 
1. นางประภาพร  ไชยสัตย์
 
1292 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ธรรมวงษา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเกาะ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ผิวบาง
4. เด็กหญิงสิรยา  น้อยบรรเทา
5. เด็กหญิงอนัญญา  มณีปกรณ์
6. เด็กหญิงแพรวา  ภูเขียว
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
3. นางสาวนภาทิพย์  เคนไชยวงค์
 
1293 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จาหรี
2. เด็กหญิงชลดาพร  ชาแดง
3. เด็กหญิงพิริสา  ติยะบุตร
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
 
1294 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กชายณัฏฐวรรธน์  ระติพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พึ่งพา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ผงราช
 
1. นางประภาภรณ์  อุดทุมธิสาร
2. นางสาวเฟื่องลัดดา  ก้อนกั้น
 
1295 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
 
 
1296 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร
 
1. นางสาวธนาพร  กันทา
 
1297 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
1298 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายสินธิภัทร  แก้วปีลา
 
 
1299 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวาริชาติ  นนทะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพะสอน
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
1300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนธรณ์  คำใบ
 
1. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
1301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายเอกภพ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
1302 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกรกนก  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงกฤติกา  ๓ีมโยธิน
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ประทุมทิพย์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
1303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงบุษกร  คำใบ
 
1. นางดาหวัน  หุตางกูร
 
1304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองเสลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
1305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยบูรณ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
1306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา
2. เด็กชายภาณุ  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
 
1307 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จุติยะ
3. เด็กหญิงรดาพร  กิจประชุม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โพธิ์สุ
2. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
 
1308 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)    
1309 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)    
1310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนาภัทร  ดายังยุธ
2. เด็กชายวัฒนาศักดิ์  อินทิสิทธิ์
 
1. นายวิทวัส  โพธารินทร์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
1311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  โพธิ์สุ
2. เด็กชายธีรภัทร  สมรฤทธิ์
 
1. นางศิริพร  เชื้อวังคำ
2. นางสาววรพรรณ  ผึ้งหลวง
 
1312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกุลปรียา  สุธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสุระ
3. เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย
4. เด็กหญิงศลิษา  บุญจบ
5. เด็กหญิงแก้วกมล  วงษา
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
2. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
 
1313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
 
1314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  คล้ายสูงเนิน
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางจิราภรณ์  เอกทินวัฒน์
 
1315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  น้ำดอกไม้
2. เด็กหญิงชาญิกา  แพงสุข
3. เด็กหญิงธธัญญา  โยลัย
4. เด็กหญิงปิ่นกมล  สายวิลัย
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นันศรีบุตร
6. เด็กหญิงมาลี  ชม
7. เด็กหญิงรสิตา  มหาวงศ์
8. เด็กหญิงรัชรวี  มะสุใส
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สาธร
10. เด็กหญิงเมธินี  อุดมลาภ
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางสุมลรัตน์  บริเอก
3. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
 
1316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวรวรรณ  อุปพงษ์
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
1317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทะนันท์
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
 
1318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
 
1319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลีลาลาย
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยริบูรณ์
 
1. นางพรเพชร  ขันทะชา
2. นางสาวพรธิพา  พลรักษ์
 
1320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ
 
1. นางศิริรักษ์  แซงบุญเรือง
 
1321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณฐกร  เหลาประเสริฐ
 
1. นายสัญญา  อุผา
 
1322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ.ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
1323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงสุชลัดดา  หาทำ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
1324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนรีกานต์  สมรฤทธิ์
 
1. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
1325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรเดช  เกษมสินธ์
 
1. นางสาวพัชริดา  ติยบุตร
 
1326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
1327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายอัษฏายุธ  บุพศิริ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
1328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยริบูรณ์
 
1. นางสาวภาวิณี  โพธิ์สุ
 
1329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำภา
2. เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
2. นางสาวฮุ่ยหมิน  เกา
 
1330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา
2. เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
2. นางมนชยา  มณีปกรณ์
 
1331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนกร  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  งามนาศรี
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
1332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนฤบดี  ลำลอง
2. เด็กชายภูรพัฒน์  คังกัน
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
1333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกันตพงศ์  ศรีลิว
2. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณเพ็ชร
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
1334 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงหยาดฝน  เตะเส็น
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
1335 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงศ์
2. เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
1336 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงมุฑิตา  กนกวิทิตพงศ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นทือก
 
1. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์ุ
2. นางสุมลรัตน์  บริเอก
 
1337 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสังข์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษาเนาว์
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นายปรีดา  ภูดีทิพย์
 
1338 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมรักษา
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ถิ่นพายัพ
3. เด็กหญิงอัลเตียร์  ป้องทอง
 
1. นางสาวธนัชชา  ชาสงวน
2. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
1339 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายศิรยุธ  มัยวงศ์
 
1. นางอรอุมา  ป้องนานาต
 
1340 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลาดงเมย
3. เด็กชายอชิตพล  อุ่นกลม
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
2. นางสาวรัศมี  เกษมสินธ์ุ
 
1341 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญรอด
2. เด็กชายนิธิกร  อุ่นกลม
 
1. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
2. นางอรพร  คัณทักษ์
 
1342 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.34 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธันยา  ต้นกันยา
 
1. นางสาวพัชริดา  ติยะบุตร
 
1343 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นันศรีบุตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวาสนา  ดันมีแก้ว
 
1. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
1344 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายฐิติกร  ศิริวงค์
2. เด็กชายสิทธิโชค  คงไข่ศรี
3. เด็กชายอธิชัย  มากเหล่า
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
 
1345 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศิรินุช  ศรีสะอาด
 
1. นายนฤดล  อ้วนแก้ว
 
1346 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วะบุตรดี
 
 
1347 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โท
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
1348 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายโชติกะ  ขันคำ
 
 
1349 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุคนธนา  สุขใส
 
 
1350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพยุงศักดิ์  วงษ์อัยรา
 
1. นายพรพิเชษฐ์  เมืองมุงคุณ
 
1351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์
 
1. นายอนันต์  แสนดวง
 
1352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์
 
1. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
1353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายโชติกะ  ขันคำ
 
1. นายอนันต์  แสนดวง
 
1354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุคนธนา  สุกใส
 
1. นายอธิศักดิ์  วงศ์เหง้า
 
1355 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายกุลสตรี  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงธันยพร   บิดขุนทด
3. เด็กหญิงวิลักษนา  สุภรินทร์
 
1. นายนรุตม์ชัย   นิ่มมุกดา
2. นางหทัยรัตน์   ไตรวงศ์ย้อย
 
1356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายฐิณัดดา  เดชทะศร
2. เด็กชายณัฐวดี  แพงเนตร
3. เด็กชายทรัพย์ทวี  เดชศร
4. เด็กชายปัญญา  วงษา
5. เด็กหญิงวิชิดา  จันรอง
 
1. นายกิตติพงษ์  อัคศรี
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
1357 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒนานิล
2. เด็กหญิงธันยพร  บิดขุนทด
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
2. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
1358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายธันวา  แก่นพันธ์
 
1. นายพรพิเชษฐ์  เมืองมุงคุณ
 
1359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างวงศ์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพรธิรา  ภาโสม
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายปกรณ์ชัย  สวัสดิ์กุล
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพัชรา  สิมมา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
1363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายคมกริช  เดชทะศร
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วะบุตรดี
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างวงศ์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพรธิรา  ภาโสม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
1367 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงอาจ
2. เด็กชายทัศนัย  พิมพาทอง
 
1. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
1368 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายดัสกร  ไกรสิน
2. นายทักษิณ  แก้วดวงดี
3. นายสำเริง  หารอาษา
 
1. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
1369 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เดชศร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมจินดา
 
1370 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงค์
 
 
1371 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุตทศ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ระวิ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสมเพชร
 
1. นางวัชรา  อาษานอก
2. นางลินดา  เฟือยงาราช
 
1372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกนกรดา  มาสกุล
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  ไชยประการ
 
1. นางกิตติยา  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
 
1373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกฤติกา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตทศ
 
1. นางสาวรัตยา  เอกมาตร
2. นางลินดา  เฟือยงาราช
 
1374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทะเบ้า
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีวรสาร
3. เด็กชายณัฐภัทร  อนุวรรณ
4. เด็กชายต้นตาล  สมานมิตร
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ผ่องไสยศรี
 
1. นางสาวชาลินี   ครรทักษ์
2. นางสาววราพร  วงศ์เครือศร
 
1375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงสุธินันท์  อยู่ลำนาน
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
1376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรฤดี  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
1377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรวิมล  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
1378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธราดล  จันทะเบ้า
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
1379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
1380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงศ์
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
1381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ลดเกษ
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
1384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
1385 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวปิยวดี  บุญบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ภูธร
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
 
1386 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธาราธาร  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพจน์  มาสกุล
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1387 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธนกฤต  ปล้องคง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุวรรณบุผา
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1388 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ดกประโคน
2. เด็กชายเกริกไกวัล  บุตทศ
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1389 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายประกฤษณ์  ปากดี
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
1390 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายประกฤษณ์  ปากดี
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
1391 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70.3 เงิน 20 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงรัตนา  ทะนะวงค์
 
1. นางกิติพร  เบ้าลี
 
1392 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
1393 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายธเนศ  ธาดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยงเพชร
3. เด็กหญิงปวีณา  สีอินทร์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  นามพะทาย
5. เด็กหญิงลักษิณา  ล้อมนาค
6. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
7. เด็กหญิงศิริวิมล  แสนสอน
8. เด็กหญิงอทิตยา  สุขภูวงค์
9. เด็กหญิงอนุสรา  กุลวงศ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุรินทร
 
1. นางสาวภักสร   ภูมิศาสตร์
2. นายธนภัทร  คำทะเนตร
3. นางขวัญตา  ภาโสม
 
1394 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายชนุดม  ชุ่มผึ้ง
4. เด็กชายชัยธวัช   ชุ่มผึ้ง
5. เด็กชายณภัทร  ตาสี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  พลธรรม
7. เด็กชายปวริต  นามพะธาย
8. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยนาน
9. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
10. เด็กชายศักดิ์ดา  มลาสินธ์
 
1. นายสวัสดิ์  เพ็ชรพินิจ
2. นางแววตา  ผายชำนาญ
3. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
1395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
1396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
1397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
1398 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายภูริเดช  สุรินทร
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
 
1399 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยะเทียม
2. เด็กชายชัยชาญ   สำรวมจิตต์
 
1. นางสาวธาตรี  ริยะบุตร
2. นางขวัญตา  ภาโสม
 
1400 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร   คำทะเนตร
 
1401 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายชัยธวัช  ชุ่มผึ้ง
2. เด็กชายณภัทร  ตาสี
3. เด็กชายปวริศ  นามพะธาย
 
1. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
 
1402 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายจีรภัทร  แสนป้อง
2. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  อุเทนจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางอาภาพร  สาพุฒ
 
1403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายิอิทธิพล  ลุนทำ
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
1404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงชญาดา  อะทะขันธ์
 
1. นางสาวศิรินทรา   ชัยบิน
 
1405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงอริสรา  พุทธิไสย
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
1406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  พราวศรี
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
1407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ยาลัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  เสมาทอง
3. เด็กหญิงพิชญา  ป้องคำสิงห์
 
1. นายณัณฐ์  คนตรง
2. นางสาวอาภาพร  นาสงวน
 
1408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจินดา  ยาลัย
2. เด็กหญิงชนิสรา  มาเพ็ง
3. เด็กหญิงนิชาอร  วงศ์นาม
4. เด็กหญิงปองขวัญ  อะทะขันธ์
5. เด็กหญิงลักษิกา  กุลจันทึก
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
1409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงพรลิตา  ชนะจันทร์
2. เด็กหญิงวรินทร  โพธิ์เบี้ยว
3. เด็กหญิงวริศรา  มุกดาหาร
4. เด็กหญิงศุธาศินีย์  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  จันทรทุย
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
1410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงญานิกา  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกุล  ไชยะสิงห์
3. เด็กหญิงบุศรา  โพธิ์เบี้ยว
4. เด็กหญิงปวีณา  ไชยะสิงห์
5. เด็กหญิงศรัญญา  จูมศรีราช
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
1411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงปวริศา  สาวิกัลป์
 
1. นางสาวศิริพักตร์  มีระหงษ์
 
1412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงศุจินทรา  บุญศรี
2. เด็กชายอภิชาติ  ลุนทำ
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
1413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายกฤษณชัย  ขุนป้องซ้าย
2. เด็กหญิงญาณิกา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
1414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวปวีณา  ไชยะสิงห์
 
1. นายอัฒนศักดิ์  สิทธิ
 
1415 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจริยา  สงคราม
2. เด็กหญิงพิชญา  น้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงสุธิดา  ยาลัย
 
1. นางสาวอาภาพร  นาสงวน
2. นางสาวพนิดา  พรมสา
 
1416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาตรโสภา
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
1417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวณิชากร  สีแดง
2. นางสาวแคน  สงคราม
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
1418 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หาญวิชัย
2. เด็กหญิงภิระดา  ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลีพรหม
 
1. นางสาวราตรี  ยาลัย
2. นางดวงสุดา  เปาวะนา
 
1419 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ฟูฟอง
2. เด็กหญิงสายธาร  นีระพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  อะทะขันธ์
2. นางศิริพักตร์  มีระหงษ์
 
1420 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ออ.ทะขันธ์
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสุภาพร   อะทะขันธ์
 
1421 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
1422 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงฐิติมา  มีนาง
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
1423 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
1424 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
2. เด็กหญิงปริศนา  อุตทรัง
3. เด็กหญิงพัทธ์ทีรา  ปัทวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
2. นางสาวจิตลดา  บุญเทียม
 
1425 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
 
 
1426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุริตา  ศรีละมาตย์
 
1. นางศิวาพร  สีโย
 
1427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สีดา
2. เด็กชายวิมล  พิมพ์โยธา
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางสาวพวงผกา  กุลยะ
 
1428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายพงศธร  สมรฤทธิ์
2. เด็กชายอานนท์  แดงกัน
 
1. นายวราวิวทย์  คะษาวงค์
2. นายนนท์ธิวรรธน์  คำประภา
 
1429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลือคำหาญ
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงธีราทร  พันธุกาง
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงบุศกรณ์  ปัทวงค์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  บุรีขันธ์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายปิยะธนภูมิ  รัตนะวัน
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
1437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไอยะไกรษร
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
1438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุนิสา  วะริสาน
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
1439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงอรกานต์  ภูมามอบ
 
1. นางทัศนีย์  บุญเทียม
 
1440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงบุษกรณ์  ปัทวงค์
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
1441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
1442 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สีดา
2. เด็กหญิงเกวลิน  สีดา
 
1. นางศิวาพร  สีโย
2. นายบุญเลิศ   สีโย
 
1443 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  สอนสา
2. เด็กหญิงเกษสุดา  แสนมะฮุ่ง
 
1. นายบุญเลิศ   สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
1444 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  สีดา
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ดีทัพไทย
 
1. นายบุญเลิศ   สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
1445 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดายังหยุด
2. เด็กหญิงอรัญญา  ศิริวงค์
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
1446 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิทธิ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  มิ่งมิตวัน
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
1447 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกรกมล  ดีพรม
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ยุติธรรม
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายบุญเลิศ   สีโย
 
1448 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงฐิติมา  มีนาง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุขรี่
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
 
1. นายบุญเลิศ  สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
1449 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายปราโมทย์  สุพร
2. เด็กชายสิทธิพล  เข็มทอง
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชาสงวน
 
1. นายบุญตา  อุ่นชัย
2. นายศาสตรา  บัวดี
 
1450 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ศรีเรือง
 
1. นางสาวสุณิสา  สมรฤทธิ์
 
1451 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปิลอง
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
 
1452 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กชายนราธิป  ไชยสุระ
 
 
1453 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.3 เงิน 13 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กหญิงพรดาว  อุ่นหล้า
 
1. นายปิยนัฐ  นิวงษา
 
1454 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กหญิงอรจิรา   ดาบุตร
2. เด็กหญิงอารียา  มหาชานนท์
 
1. นางสาวปุณิกา  มังคละคีรี
2. นายปิยนัฐ  นิวงษา
 
1455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางงอย 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิงห์แขก
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ติธรรม
3. เด็กชายอดุลย์วิทย์  พรมสำลี
 
1. นายบุญเลิศ  พงษ์พิศ
2. นางสิริพร  ว่องไว
 
1456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางงอย 1. เด็กชายกันต์ธีร์  ขันรักษา
2. เด็กชายทวีโชค  สิงห์งอย
3. เด็กชายอดิสรณ์  วงค์พุทธา
 
1. นางสิริพร  ว่องไว
2. นายวีระพงษ์  จันทสิทธิ์
 
1457 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา    นิวงค์ษา
 
 
1458 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงศิรินทรา  นุริด
 
 
1459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญศาสตร์
2. เด็กหญิงริมลณี  ภูชุม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พาลี
 
1. นางสาวอรัชนุช  อัครวงศ์
2. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
1460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายพันธวีร์  แก้วนิวงค์
2. เด็กชายพีรพล  นิวงษา
3. เด็กหญิงศศิประภา  นิวงษา
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
2. นางสาววรรณภา  บุดดา
 
1461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์จันดี
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ไตรมีแสง
3. เด็กหญิงปิ่ณมณีย์  ศัตรูพินาศ
4. เด็กหญิงศลิษา  ภูชุม
5. เด็กหญิงสิรินดา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
1462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงปพิชญา  นิวงษา
2. เด็กหญิงศิริทรา  นุธิต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผาแก้ว
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วนิวงค์
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
1463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงลิศรา  พลเมือง
 
1. นางสาววรรณภา  บุดดา
 
1464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายศรายุทธ  ชินบุตร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
1465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา  นิวงษา
 
1. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
1466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายเทพทัต  อรรถสาร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
1467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงพิยดา  แก้วนิวงศ์
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
1468 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายธนภูมิ  นิวงษา
2. เด็กชายพศวัต  นิวงษา
 
1. นางสาวจารุณี  บำรุงหงษ์
2. นายนเรศ  ประเสริฐสังข์
 
1469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายกรกวี  นนทะวงศ์
2. เด็กชายมนตรี  วงษาบุตร
 
1. นายนเรศ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
1470 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธัญกร  หาวิวร
3. เด็กชายอนุชิด  อินไข่
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
1471 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธนาธร  สุขเสริม
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชีวโสต
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
1472 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายจิรพัส  แก้วนิวงศ์
2. เด็กชายธนกร  โคตรตาแสง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  คำกลม
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
1473 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒