สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายทศพร  โสดาวิชิต
2. เด็กชายธนโชติ  อินทศรี
3. เด็กชายพัทธดนย์  งามนาศรี
4. เด็กชายวีรภาพ  ต้นนาจาน
5. เด็กชายศรายุธ  คำชนะ
6. เด็กชายสมคิด  ทะโคดา
 
1. นายเดชา  คัณทักษ์
2. นางชลธิชา  ติยะบุตร
3. นางสาววิลาวัณย์  ไชยต้นเทือก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  อินทริง
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศิริวงค์
2. เด็กชายณรงค์ชัย  อินทริง
3. เด็กหญิงยศวดี  ไชยกา
4. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยกา
5. เด็กหญิงอติกานต์  อุสาพรหม
 
1. นางมยุรัตน์  ศิริสวัสดิ์
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยกา
2. เด็กหญิงอติกานต์  อุสาพรหม
 
1. นายบุญชู  ใจใส
2. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุวรา  อินทริง
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ราชประทุม
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงปาริตา  มหาวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจันจิรา  ดีมั่น
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงอุมากร  มิตรชู
 
1. นายชำนาญ  แก้วลา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดังสีสัตย์
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ดังสีสัตย์
3. เด็กหญิงอริสา  เกิดผล
 
1. นางอรวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภัทร  สัตะโส
 
1. นางฉัตรมงคล  สวนกัน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำนกกก   1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำนกกก   1. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
2. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐิดา  ชาศรี
2. เด็กหญิงสุธิดา  โต๊ะงาม
3. เด็กชายอรทัย  เวียงอินทร์
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายวิเศษ  สาสอน
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  พรสงวน
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  กันหาพันธ์
2. เด็กชายตริณณภพ  สาที
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อภัยโส
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกรรณชัย  เงินกลม
2. เด็กชายพีรพงศ์  ธรรมเกษา
3. เด็กชายพีรพันธ์  ธรรมเกษา
 
1. นายวิเศษ  สาสอน
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายรัตน์ทิวา  ทุมสี
2. เด็กชายสมพงษ์  วงศ์สุรินทร์
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายตริณณภพ  สาที
2. เด็กชายพงศธร  จูมครอง
3. เด็กชายอาฒัยวัต  เพชรบ้านนา
 
1. นายวิเศษ  สาสอน
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายนครินทร์  พลไชยสงค์
2. เด็กชายนิวัฒน์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงบุศรา  หาญชัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สารเสนาะ
5. เด็กชายสิรดนัย  แสงมณี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสุรพัศ  โสมสุข
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายณัฐกิต  ดอยมา
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายเจษฎา  มณีจันทร์
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
2. นางสาวสิริยากรณ์  พลถา
3. เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฏฐศกร   สุผาวัน
2. เด็กชายพงศกร  มังศรี
 
1. นายบุญสรวง  สาเส็ง
2. นายเอกภพ  บุญเทียม
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายธนเทพ  ชมภูพระ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  โทรัตน์
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  อินทริง
3. เด็กหญิงอดิภา  โทรัตน์
 
1. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
2. นางวันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
2. นายภูวดล  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายจำลอง  อินธิแสง
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงชุติมา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  มหาวงศ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
2. นายภูวดล  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ปีลาตี
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงพิมพา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงอรยา  สีวิคำ
 
1. นางปทุมทิพย์  สุรินทะ
2. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายจักริน  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายจำลอง  อินธิแสง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว   1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  แก้วไพศาล
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
39 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายทีปกร  อุปสาร
2. เด็กหญิงอัญมณี  พุทธวงค์
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
40 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บริบูรณ์
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
41 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายธงชัย  ผุ้ยเหง้า
2. เด็กชายธนภูมิ  ตาสี
3. เด็กชายอานุภาพ  ริยะบุตร
 
1. นางปุณภัสสร  บัวชุม
2. นางสาวอารีวรรณ  พวงเงิน
 
42 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายวีระพงษ์   ม่วงรอดภัย
 
1. นางณัชชา   พูลพัฒนะ
 
43 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายประกฤษณ์  ปากดี
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีวรสาร
2. เด็กชายธนภัทร  ไตรินทร์
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  สุขภูวงค์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีทอง
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีพรม
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นายกวี  นาสูงชน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  คูณเมือง
2. เด็กชายอริญชัย  จัตุชัย
 
1. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
2. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  เข็มพันธ์
2. เด็กชายนิติกร  ศักดิ์วงค์
 
1. นายวรวิทย์  เสนาศรี
2. สิบตำรวจโทรัชพล  กาลเนตร
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เส้นเศษ
2. เด็กชายธนธร  แฉล้มศรี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  แพงโคตร
 
1. นายวรวิทย์  เสนาศรี
2. สิบตำรวจโทรัชพล  กาลเนตร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ตาคำปัญญา
 
1. นายสุพจน์  กองเกิด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงพิชญากร  ธนจตุพรหม
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีนาทม
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสมจักร
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีภูมี
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
2. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีภูมี
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
52 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินทร์เฮ้า
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  สิมนา
 
1. นางนิภาพร  วงชนะ
2. นางชไมพร  นันทมัจฉา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณบุตร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายภูวดล  โคตรภูมี
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนสติ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วาภูธร
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
2. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายชัยนันท์  เวินชุม
2. เด็กชายสิทธิพล  ชูอารมณ์
3. เด็กหญิงสุปรียา  สิมทิพลา
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
2. นายสนาน  สมดีตี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงสุวพัชธ  กาลประเสริฐ
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายชานนท์  จิบจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวปวีณา  ไชยะสิงห์
 
1. นายอัฒนศักดิ์  สิทธิ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายบริบูรณ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงปาณิตา  แพงโท
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธนภัทร  ติยะบุตร
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายวรรณกร  ราชภูมี
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงพรชิตา  สารีรถ
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โงนศรีษะ
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  คำอินทร์
2. เด็กหญิงสุนิตา  ทิพมล
3. เด็กหญิงออละดา  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางสาวแสงเดือน  วะยะลุน
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมพงษ์
2. เด็กหญิงนิรมล  เนื่องชมพู
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรีวัฒนะ
2. เด็กชายเอกชัย  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงอารียา   ปากดี
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
71 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กินไธสง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์งอย
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
 
72 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายวัฒนา  โสคำภา
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวัชรินทร์  อินทริง
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายอนุชิต  พลสักขวา
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี   1. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายธนายุทธ  จันทะภู
3. เด็กชายพิทักชัย  เอื้องไข
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจันทนาพร  อุสาพรม
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
78 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายชลชาติ  โทสวนจิตร
2. เด็กหญิงบุณญาพร  โคตะบิน
3. เด็กหญิงอภิรุจี  สิทธิยา
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
2. นายเจษฎาพงษ์  สิทธิยา
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
81 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ประกิ่ง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐภัทร  โคตรพรม
2. เด็กชายอาทิตย์  อุสาพรหม
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายธนากร  โกษาแสง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  โกษาแสง
 
1. นายอุทัยพงษ์  อุดมเดชาเวทย์
2. นางสุดที่รัก  อุ่มอาษา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นายธวัชชัย  ชัยมาโย
2. นายธวัชชัย  ทรงเล็กสิงห์
3. เด็กชายเนติพงษ์  อุ่มอาษา
 
1. นายอุทัยพงษ์  อุดมเดชาเวทย์
2. นายสายันต์  คำหา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  วิทูล
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
87 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุบัวบน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุริยะกมุน
3. เด็กหญิงอนุสรา  น้อยนาง
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
88 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  โทสวนจิตร
2. เด็กหญิงพัณณิตา  โทสวนจิตร
3. เด็กหญิงสุนิสา  โคตบิน
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณพรม
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงกิติมา  วงษาเนาว์
4. เด็กหญิงนุจิฬา  วงษาเนาว์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  ศรีสง่า
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตรจันทร์
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เจริญผล
8. เด็กหญิงสินิทรา  นาสิงเตา
9. เด็กหญิงสุประภา  อนาถเนตร
10. เด็กหญิงอนุสรา  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
3. นางสาวธิดารัตน์  แดงวิเศษ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา   อะโรคา
 
1. นางลักขณา  วะเศษสร้อย
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสาณิชญา  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
92 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายพิชญภูมิ  คำก้อนแก้ว
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
93 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หริ่งสิงห์หา
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสิริภพ  อ้อยรักษา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐชานันท์  คุณขยัน
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายภูเบศร์  พุทธนาวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วะบุตรดี
 
1. นายสง่า  โกพล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายปกรณ์ชัย  สวัสดิ์กุล
 
1. นายสง่า  โกพล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายคมกริช  เดชทะศร
 
1. นายสง่า  โกพล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างวงศ์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยตาแสง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  สังข์ภักดี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เทียมจิตร
 
1. นางสาวดารุณี  ใจไว
2. นางคงคิด  บุญยอด
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงจีราลักษณ์  เสือหล้า
 
1. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงพิมภรณ์  สมสี
2. เด็กชายวรเมธ  คำกองแพง
3. เด็กหญิงสาริกา  ไชยสุระ
 
1. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
2. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมวงค์
 
1. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
105 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายจิรพัส  แก้วนิวงศ์
2. เด็กชายธนกร  โคตรตาแสง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  คำกลม
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายกรกวี  นนทะวงศ์
2. เด็กชายมนตรี  วงษาบุตร
 
1. นายนเรศ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
107 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายปรัตถกร  เขียวอ่ำ
2. เด็กหญิงมาติกา  ทองขาว
3. เด็กหญิงรัตนากร  แพงคำฮัก
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางทองทรัพย์  มุมบุญ
 
108 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายนัทพงษ์  นิวงษา
2. เด็กหญิงพรธิภา  มานะเสน
3. เด็กหญิงวนิดา  ธนูศิลป์
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
2. นางสาวสุทิวา  เอกสะพัง
 
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้อยทวย 1. เด็กชายชัชพล  นิวงษา
2. เด็กหญิงปิยวดี  อัคราช
3. เด็กหญิงอนุศรา  บัวทอง
 
1. นางสาวศรันยา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางศริญญา  พันธุ์เวียง
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงนัฐชานันท์  แฉล้มชาติ
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายมนต์ไมค์  ชัยสิทธื์
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงนัยนา  แสงมณี
 
1. นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงนุชรีย์  ไตรภูมิ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  แสนสอน
 
1. นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กชายกฤษนัส  คำลือ
2. เด็กชายญาณากร  คำลือ
3. เด็กชายมนัสวิน  บุตรโคตร
 
1. นางสาวอ้อมใจ  กำไรทอง
2. นายสำเร็จ  อ่อนสุระทุม
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปราถนา  โพธิ์สุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปราถนา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ติยะบุตร
3. เด็กชายสกลธรรม  วิสัยเกตุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายพุฒิพงษ์   เลไพจิตร
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายทวีทรัพย์  โพธิ์สุ
2. เด็กชายรชต  จันแปงเงิน
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
2. เด็กหญิงเมธินี  แสนสอน
 
1. นายปานทอง  อัยวรรณ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุ  เกษมสิน
2. เด็กชายทวีทรัพย์  โพธิ์สุ
3. เด็กชายธนา  ผาแดง
4. เด็กชายพัชรพล  โสรักนิต
5. เด็กชายอัครเดช  วะชุม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
2. เด็กหญิงรัชนก  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงสาวิณี  นะคะจัด
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)    
122 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกรกนก  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงกฤติกา  ๓ีมโยธิน
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ประทุมทิพย์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)    
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงธนพร  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองบาท้าว 1. เด็กชายพรชัย  ภักดี
 
1. นายสมพล  สมรฤทธิ์
 
126 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงยศวดี  แก้วอินทร์
 
1. ดาบตำรวจหญิงผะหลา  ศรีดาวัน
 
127 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กุลวงศ์
 
1. สิบตำรวจโทหญิงสุวนันท์  สิทธิจักร
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงสุกรรณนิการ์  โพธิ์พุ่ม
 
1. ดาบตำรวจหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์พุ่ม
 
129 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เกิดบริบูรณ์
 
1. ดาบตำรวจหญิงผะหลา  ศรีดาวัน
 
130 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นนสุมี
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กชายขุนเดช  จะกะนะ
2. เด็กชายธงชัย  อุดมดี
3. เด็กชายธนากร  จะกะนะ
4. เด็กชายบุญฮุ่ม  นาทองคำ
5. เด็กชายพิชัยยุทธ  ดีทุ่งน้อย
6. เด็กหญิงวีระพัฒน์  คะตะโคตร์
7. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อนสีแก้ว
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
2. นางสาวสาธิยา  อาจวิชัย
3. นางสาวพรพรรณ  เจียงคำพล
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพันธุ์
2. เด็กหญิงพัชชา  ราชกุล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธุ์
 
1. นางขนิษฐา  อิ่มน้อย
2. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายณัฐชัย  มีทองแสน
2. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำสี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
2. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
2. เด็กหญิงเยาวภา  สนมศรี
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
2. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายกิตินันท์  บุรีขันธ์
2. เด็กชายจักรินทร์  คำวงศรี
3. เด็กชายชนาธิป  นันทะสิงห์
4. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ยางสิงอ้อ
5. เด็กชายอนุรักษ์  ภู่ขจร
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
2. นายโกษา  ทวันเวช
 
136 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงอัญญานันท์  กันทาง
 
1. นางพิสมัย  ชนะพจน์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายณัฐพล  ธิกิริ
2. เด็กชายธนาดล  ขยัน
3. เด็กหญิงสุภัสสร  โสมเกตริน
4. เด็กชายสุริยา  ผาไชย
5. เด็กชายเดชาธร  ขยัน
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นายสนธยา  มันฑะ
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงลดา  แพงดงแก
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแฮ
 
1. นางสาวพวันตี  กันตะมา
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงวธิตา  อ.ท.ศรี
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงอภิชญา  ขยัน
 
1. นายตุลยภาค  แก้วโคมลอย
 
142 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายจีรชัย  ขยัน
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ขยัน
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
 
1. นางสาวพวันตี  กันตะมา
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวลอย
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธิดาภัทร  ไทยกุล
 
1. นายตุลยภาค  แก้วโคมลอย
 
147 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปัณณธร  อภัยโส
 
1. นายสิทธิชัย  กองศรี
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำแม่นาง   1. นางสาวฐานิสร   ประสิทธิ์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
150 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทับทิม  แก้วสีขาว
 
1. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทินกร  มีคำ
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
152 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายฐาปณา  โมธรรม
2. เด็กหญิงสุชานันท์  วะบุตร
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
2. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายชัยยพร  สุพร
2. เด็กชายพงศกร  รังโคตร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงอัญชลี  เตโช
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
155 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายณัฐวัชร  หาญจิต
2. เด็กชายอนันต์  ไชยพล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทุมหอม
2. นางสาวชุตินันท์  ศรีบุญเรือง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงดาวนภา  พุทธกัง
2. เด็กหญิงปิ่นนภา  โมธรรม
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เชิดสะภู
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พุทธโส
5. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  โพธฺิ์สาขา
6. เด็กหญิงศุภานันท์  บุตรสอน
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทุมหอม
2. นางสาวนิภารัตน์  ภูดีทิพย์
3. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงวัลภา  เสาดา
 
1. นางอัมภา  อินทรักษ์
 
158 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายพัฒนากร   แสนเสิก
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สุตพรหม
 
1. นายธนาวัฒน์  แก่นท้าว
2. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายชาดา  แวดไธสง
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  เศษเพ็ง
3. เด็กชายอดิเทพ  แวดไธสง
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
2. นางสมควร  เสาทอง
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กานนท์
2. เด็กหญิงภัทราพร  โยลัย
3. เด็กหญิงอุมา  นิลเพ็ชร
 
1. นางมยุรี  ธงวิชัย
2. นายณัฐวุฒิ  ธงวิชัย
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงแพรทิพย์   สีนวลแล
 
1. นางสาวศิรประภา   สุรชน
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายณัฐฐาปกรณ์   ทูลไชย
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายนันทภพ  เมืองวงษ์
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายชุติพนธ์  ไชยเทียมพล
2. เด็กชายดำรง  โพติยะ
3. เด็กชายรัตภูมิ  อังคะฮาด
 
1. นายขอม  แต้มกลาง
2. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกิติมา  ต้ายบุญเทียม
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เมืองศรี
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  เทพกรรณ
 
1. นางสาวนาถยา  อุปศรี
2. นางสาววิลัยวรรณ  กุจนา
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐพร    กุจนา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   หอมป่าเพิ่ม
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เส็งพยา
4. เด็กหญิงพัชราวลัย   พลาดสุ
5. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
2. นางนิดา  ราชมณี
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิง เกวลิน   เหลินต้ายซ้าย
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจนิสตา   มากอง
 
1. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงสุธิมา  ภูเขาใหญ่
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวีรภัทร  โพติยะ
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายจิติพงษ์  บุพศิริ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  วงวันดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุพศิริ
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธาวิน  คะสา
2. เด็กหญิงนันทาทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
3. เด็กชายปรเมศว์  ปัญญาสาร
4. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   พูนประดิษฐ์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพิ่มพจน์
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
3. นางยาใจ  เดชขันธ์
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงธนพร  เกษมศิลป์
 
1. นายอรรถพร  จำรักษา
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายวีรภัทร  ลุนนารี
 
1. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายธนกฤต  วิรัตน์
 
1. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายอภิรัฐ  ไชยตะมาตย์
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายปิยะธนภูมิ  รัตนะวัน
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายปราโมทย์  สุพร
2. เด็กชายสิทธิพล  เข็มทอง
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชาสงวน
 
1. นายบุญตา  อุ่นชัย
2. นายศาสตรา  บัวดี
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงรัชนาพร  สิมมา
 
1. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
 
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โงนศรีษะ
 
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
 
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุคนธนา  สุขใส
 
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงเกวลิน   ฉลาดล้ำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญญศรี
 
1. นางอุไร   กืกทอง
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงมาริสสา  บุญเทียม
 
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายสหภพ  สีพารา
 
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงชลาลัย  สิทธิยา
 
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรเดช  เกษมสินธ์
 
1. นางสาวพัชริดา  ติยบุตร
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุสร  เพลียมา
 
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บูชาพันธุ์
 
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
 
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. นางสาวณัฏฐกร  วงศ์แก้ว
 
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเรื่องขวัญ  ปราบนอก
 
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า    
197 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงสุรินธร   ศรีทอง
 
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา    นิวงค์ษา
 
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนาสี
 
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุทำกา
 
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงทิพมนต์   สุวมาตร์
 
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงอินทิรา  นาสิงเตา
 
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร   ติดหล้า
 
1. นางสาวเรวดี  นนเหล่าพล
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ผินนอก
 
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
 
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  คะดุลย์
 
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีหมงคล
 
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงวรรณษา  สีหาคำ
 
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 1. เด็กหญิงสายสมร  นันทะวงศ์
 
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว    
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนเตย    
213 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ทัศสว่าง
 
1. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงธันยาพร  กลางสา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนาธร  รัตนะ
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  วงศ์สุพัฒน์
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
 
216 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
2. เด็กชายวิทวัฒน์  มันอาษา
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ราชประทุม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงธดากรณ์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวสุปาณี  ผากงคำ
 
218 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ผาสีดา
2. เด็กชายดุลยวัฒน์   มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนาขวัญ  วงษาพัด
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายณปภัช  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงออนจิรา  วงศ์เหง้า
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
2. เด็กชายศราวุธ  คำวิเลิศ
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
2. นางสาววันทนา  เพลียมา
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงลักษณา  ตรงดี
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  บุปผา
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
2. เด็กชายวรทัตย์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางสาวกนกพร  ทิพม่อม
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผิวอ่อน
 
1. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงนัฐสุรีย์  ชัยบิล
3. เด็กหญิงปวีณา  นิยม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริภูมิ
5. เด็กชายพัลลภ  พิลาวงษ์
6. เด็กชายภัทรพล  นรรัตน์
7. เด็กชายภานุเดช  ตันสมรส
8. เด็กชายมอหหมัด  เชนจัง
9. เด็กหญิงลลิตา  กัณหคุณ
10. เด็กหญิงสุธิตา  อัตกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
3. นายพินิจ  นามพลแสน
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงชลิตา  แวงดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แวงดา
3. เด็กหญิงพิมพกา  แพงเนตร
4. เด็กหญิงวันวิสา  ตะธรรมา
5. เด็กหญิงอรทัย  เสียงเลิศ
6. เด็กหญิงอิศริญากร  วะบุตรดี
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มาพร
8. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุพรรณ
9. เด็กชายเสาวนิตย์  ชนะพรต
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
3. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
231 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงทินประภา  ประพัศราง
2. เด็กหญิงพนิดา  กิติศรีวรพันธ์ุ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุนทร
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีพันธ์ุ
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลื้อพอก
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายบัญชา  ยางเบือก
 
1. นายชัชชัย  คำน้อย
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนัน  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
236 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายกวีศักดิ์  โยบุตดา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เชื้อนารา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีหะมงคล
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
237 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายนิกร  พิมสลัด
2. เด็กชายมาริษ  ราชกุล
3. เด็กชายรัฐภูล  ครบุรี
 
1. นางชลธิชา  ค่ำคูณ
2. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
 
239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงปิยวดี  คำจันทร์
2. เด็กหญิงยุพิน  ด่านหา
3. เด็กหญิงเรือนขวัญ  ปราบนอก
 
1. นางรัชนีวรรณ  พารา
2. นายวงศ์ธนา   อินทุวงศ์
 
240 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พลแสน
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
241 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัดลดา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์
3. นางสาวพรพิมล  โทรัตน์
 
1. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
2. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัฐริกา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวสุจิรา  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันยาตี
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก   วิภา
3. เด็กหญิงสภัสภรณ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงบัวตูม  ปุนหาวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงลักคณา   อินทะศรี
 
1. นายปริญญ์ธนิน  นิธิวัชร์ปริญญ์
2. นางพิศวาท  กุลมา
 
245 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายจตุพล  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา   ปากดี
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มันอาษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  โพนแสนคำ
3. เด็กหญิงอังคณา  จันทนคร
 
1. นางสาวประภาศิริ  ชาสงวน
2. นางสาววิลาวัณย์  พิมพ์โยธา
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  อารักษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
248 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
249 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงค์พระจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มรัตน์
6. เด็กชายประชาไท  ตุลยวัตวรกุล
7. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
8. เด็กชายพีระพล  วงค์สุรินทร์
9. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
10. เด็กชายภานุวัฒน์  เกษสิมมา
11. เด็กหญิงยศวดี  สาที
12. เด็กชายฤทธฺ์ชาติ  ตุลยวัตวรกุล
13. เด็กหญิงวริศรา  ก่ำเสริฐ
14. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
15. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
16. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
18. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยประเสริฐ
20. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
4. ร้อยตำรวจตรีสะอาด  อยู่เย็น
5. สิบตำรวจตรีหญิงนุชรินทร์  สาที
6. สิบตำรวจเอกหญิงพัชรี  สุโพเคน
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงชญานี  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทิตา  เสนเพ็ง
3. เด็กชายวัชรพงศ์  สุวรรณโส
4. เด็กหญิงอทิติยา  พิมน้อม
5. เด็กหญิงเกวลิน  มีนาคะ
6. เด็กหญิงเบญญาภา  กองประมูล
 
1. นางสาวสุพรรณี   เผ่าพงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
3. นายคมจิต  คำป้อง
 
253 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตาสี
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บุตรดีมี
 
1. นายธนกฤต  มีศิลป์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
 
254 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ชนะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรฤดี  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธาราธาร  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพจน์  มาสกุล
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
259 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายธเนศ  ธาดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยงเพชร
3. เด็กหญิงปวีณา  สีอินทร์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  นามพะทาย
5. เด็กหญิงลักษิณา  ล้อมนาค
6. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
7. เด็กหญิงศิริวิมล  แสนสอน
8. เด็กหญิงอทิตยา  สุขภูวงค์
9. เด็กหญิงอนุสรา  กุลวงศ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุรินทร
 
1. นางสาวภักสร   ภูมิศาสตร์
2. นายธนภัทร  คำทะเนตร
3. นางขวัญตา  ภาโสม
 
260 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร   คำทะเนตร
 
261 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายชนุดม  ชุ่มผึ้ง
4. เด็กชายชัยธวัช   ชุ่มผึ้ง
5. เด็กชายณภัทร  ตาสี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  พลธรรม
7. เด็กชายปวริต  นามพะธาย
8. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยนาน
9. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
10. เด็กชายศักดิ์ดา  มลาสินธ์
 
1. นายสวัสดิ์  เพ็ชรพินิจ
2. นางแววตา  ผายชำนาญ
3. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขภูวงศ์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงญานิกา  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกุล  ไชยะสิงห์
3. เด็กหญิงบุศรา  โพธิ์เบี้ยว
4. เด็กหญิงปวีณา  ไชยะสิงห์
5. เด็กหญิงศรัญญา  จูมศรีราช
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาตรโสภา
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายประมวล  คำเกษ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำเกษ
3. เด็กชายอธิป  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุภรัตน์  เจริญรส
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิมภาค
2. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
3. นางสาววุฒิพร  ไชยเทศ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
 
268 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงปาณนาถ  บุญยรัตน์
3. เด็กชายภาคิน  คำเกษ
 
1. นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ์
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
269 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกันติชา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงกันติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสิตานันท์  ประสงค์ดี
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกรภัทร  แก้วชาลุน
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  เพ็ญศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
271 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพีรภาพ  จันทะรังษี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงอภิษฏา  ยะภักดี
 
1. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ต้นศรี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
274 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชลดา  ยะไวย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงเขมิกา  วันทอง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
2. เด็กหญิงชยามล  ฝ่ายทะแสง
3. เด็กหญิงชยุดา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนพรัตน์  โสภาพ
5. เด็กหญิงปนัดดา  นะคะจัด
6. เด็กหญิงปรียนันท์  โสภา
7. เด็กหญิงพนิตนันท์  เบียนไชย
8. เด็กหญิงมาริสา   โสภักดี
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
3. นางสาวปิรัญญา  พิลามาศ
 
276 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทองดีนอก
2. เด็กชายดัง  อินทนู
3. เด็กชายธนวัต  นะคะจัด
4. เด็กชายนพกร  นะคะจัด
5. เด็กชายภูริเดช  เติมประโคน
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
2. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
277 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนคร  ผงราช
2. เด็กชายวุฒิชัย  พุทธิวงศ์
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธันวา  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
280 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธีระพงษ์  หลวงโป้
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรมผง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงไพร
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐางาม  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสสิรี  เครือเพชรกุล
3. เด็กหญิงวรรณภา  โสภา
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
2. นางคนึงนิต  บุพศิริ
 
283 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จาหรี
2. เด็กหญิงชลดาพร  ชาแดง
3. เด็กหญิงพิริสา  ติยะบุตร
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
2. เด็กชายวัชระ  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวสุดาพร  ชาดีกรณ์
 
285 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายธนายุทธ  จันทะภู
3. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนิรัชพร  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงพิญาดา  ฝากงคำ
3. เด็กหญิงอรจิรา  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
2. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
287 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนีราชา  มะละกา
2. เด็กหญิงสิรีธร   คะดุน
3. เด็กหญิงอธิติยา  สิงห์งอย
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจินทภา  สายโอราช
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุทา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อุผา
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปากดี
5. เด็กหญิงสาวิตรี  คะดุน
6. เด็กหญิงอรัญญา  กิตติศรีวรพันธ์
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
3. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธานุพล  จันศรี
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
291 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  อุผำ
2. เด็กหญิงภคพร  แก้วเสียว
3. เด็กหญิงอมราวดี  ขันทะชา
 
1. นางรจนา  อุ่นกรม
2. นางสุภาพรรณ  สุธรรม
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ตะไลชั่ง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภักดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกระสอน
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นายจตุพล  จั่นกัน
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงณิศรา  ภักดี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
4. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
5. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
6. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
8. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยมงค์
13. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
14. เด็กหญิงัณัฐมน  กิขุนทด
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นายกานต์  ศรีประทุม
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
4. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายชนะศึก  โคตรพรม
4. เด็กชายณัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
5. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
6. เด็กชายธนรัตน์  อุสาพรหม
7. เด็กชายธีรเดช  ดีแสง
8. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
9. เด็กชายภควัต  คำหา
10. เด็กชายวรวิช  มงคล
11. เด็กชายวสิทธิ์นันท์  วงศรีชู
12. เด็กชายวีระพงษ์  อุสาพรหม
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุศทะแสง
14. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
15. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
16. เด็กชายสิทธิกร  นาโควงค์
17. เด็กชายสิทธิชัย  อุสาพรหม
18. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
19. เด็กหญิงเจษฎา  สุพิมล
20. เด็กชายเจษฎา  สถิตชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
4. นายวิจักษณ์  วะสาร
5. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
297 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิเมธ  โคตรมิตร
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
4. เด็กหญิงพรทิพา  โกษาแสง
5. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
7. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
8. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
3. นายชนาธิป  โกษาแสง
4. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
301 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวีรภัทร  อุสาพรหม
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียรมงคล
4. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
5. เด็กหญิงภัทราวดี  นาโควงค์
6. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
7. เด็กหญิงลลิตภัทร  หลงศรี
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
307 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกฤตตานันท์  หิรัญขัน
2. เด็กหญิงขรินทิพย์  กุลบุตร
3. เด็กหญิงทินัตน์  กาวถวิล
4. เด็กหญิงนันทิชา  พันจำปา
5. เด็กหญิงปาริตา  โคนาม
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อุสาพรหม
7. เด็กหญิงสุภาวินี  บุนนท์
8. เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นใจ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ชัยหมาน
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นางสาวผกามาศ  อุปรี
3. นายสุกัญญา   พรหมปากดี
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ทัดสา
2. เด็กหญิงกวินตรา  เฉลยโสตร์
3. เด็กหญิงชญาดา  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงอรุณี  ทิวารัตนกุล
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
309 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายจักริน  เฉลยโสตร์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงพรพิมล  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เคนดง
3. เด็กหญิงเมริษา   ปาทา
 
1. นางวัฒนา  ขุนศรี
2. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
311 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
313 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงวิภาดา  สวัสดี
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นายอุทิศ  ท้าวนาง
 
314 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มารศิริ
2. เด็กชายวิทวุฒิ  สวัสดี
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นางสาววิชุดา  น้อยนาง
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายญาโนภาส  ศักดิ์จำปา
2. เด็กชายธนภัทร  พิลาบุตร
3. เด็กชายธีรโชติ  ลิภา
4. เด็กชายภูวดล  นิลทะราช
5. เด็กชายวัชรพงศ์  กัลยาบุตร
6. เด็กชายศรศิลป์ชัย   มหิงศาเดช
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นางจินดา  วะชุม
3. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วะลับ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
 
1. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยมงค์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนากร  บินศรี
2. นางสาวศิริยา  วะนานาม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
2. นายบุญธรรม  มุ่งหมาย
 
320 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญดาว  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กหญิงจริญญา   ชาสงวน
3. เด็กหญิงชนิดา  โสภี
4. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
5. เด็กชายธนกฤต  เปาวะนา
6. เด็กชายธีรภัทร  เปาวะนา
7. เด็กชายนัตพงษ์  แก้วมะ
8. เด็กหญิงนุชวรา  แมดมิ่งเหง้า
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริเมธางกูล
10. เด็กหญิงพรนภา  แมดมิ่งเหง้า
11. เด็กชายพิทักษ์   ไชยบิน
12. เด็กชายภานุพงษ์   วงแหวน
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ปติโยพัน
14. เด็กชายภูชิต  วะเศษสร้อย
15. เด็กหญิงมุกมณี  วะสาร
16. เด็กชายรพีภัทร  ชาสงวน
17. เด็กชายราชัน  ลิภา
18. เด็กหญิงลลิตา  ประกิ่ง
19. เด็กชายวสุนทร  ชาสงวน
20. เด็กชายวาคิม  บุนนท์
21. เด็กชายสถาพร   คำภูเงิน
22. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
23. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วอินธิ
24. เด็กหญิงอทิติยา  อินอุเทน
25. เด็กชายอภิวัฒน์   ก้อนกั้น
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปาวะนา
27. เด็กหญิงอมลวรรณ  คำชนะ
28. เด็กหญิงอรุณภรณ์  วะนานาม
29. เด็กชายอำนวย   นาโควงค์
30. เด็กหญิงเนตรชนก  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายคำลือ  บินศรี
2. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
3. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
4. นางวันเพ็ญ  กาฬหว้า
5. นางเสงี่ยม  อัคติ
6. นางไพรัช  สิทธิ
7. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
321 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายคณิตศร  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
322 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปติโยพัน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานเพชร
 
1. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทรายทวีป
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
325 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายกุลสตรี  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงธันยพร   บิดขุนทด
3. เด็กหญิงวิลักษนา  สุภรินทร์
 
1. นายนรุตม์ชัย   นิ่มมุกดา
2. นางหทัยรัตน์   ไตรวงศ์ย้อย
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายกฤตานุ  ตาทิพย์
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
327 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา  นิวงษา
 
1. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ทะนะไชย
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  บัวเพชร
3. เด็กหญิงอมินตา  สมยา
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
330 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายกฤษฎา  เกตุชาติ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายชยุตย์  ไชยสุระ
2. เด็กชายชูวิทย์  พิมเสน
3. เด็กชายนิรวิทย์  บุญอุดม
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เอกสะพัง
5. เด็กชายพีระพัฒน์  นุตราพันธ์
6. เด็กชายเจตนิพัทธ  พิมสอน
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
3. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
332 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายจิระวิน  ปะรี
2. เด็กชายวรพล  เอกสะพัง
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงชลิตา  เอกสะพัง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูชุม
3. เด็กหญิงวราพร  เอกสะพัง
 
1. นางรุ่งนภา  อัมรัตน์
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายนันทชัย  แสนบุญมี
2. เด็กชายภิรายุ  ธะนะเหลา
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายอนุสรณ์  ปัฏนา
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายกตัญญู   พรม
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พันจี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขันทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา   สาหัส
5. เด็กหญิงญารดา   คำแสน
6. เด็กชายณัฐพล  ดวงสา
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุวรรณมาโจ
8. เด็กชายธนกร  เปาวะนา
9. เด็กชายธนกฤต  ไผ่ละออ
10. เด็กชายธนโชติ   กวนศักดิ์
11. เด็กหญิงธัญชนก   สาหัส
12. เด็กชายธเนศ    โอ้น
13. เด็กชายนนทกร   บุพศิริ
14. เด็กหญิงนรีกานต์   วิพรรณะ
15. เด็กหญิงบุญมี  บุพศิริ
16. เด็กหญิงปุณยาพร  พิษนุย
17. เด็กชายพงศกร   กิเวียน
18. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์    แสนสุพรรณ์
19. เด็กหญิงพรไพลิน   จิตปัญญา
20. เด็กหญิงพลินทิพย์   กวนศักดิ์
21. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
22. เด็กชายยศกร   สุวรรณ์รัตน์
23. เด็กชายยุทธพงษ์  สาหัส
24. เด็กหญิงยุวดี  สุวรรณมาโจ
25. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
26. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กวนศักดิ์
27. เด็กชายศรายุธ  กวนศักดิ์
28. เด็กชายศิรชัช   นครังสุ
29. เด็กชายสกนธ์พร  พัฒมณี
30. เด็กชายสมศักดิ์   บุพศิริ
31. เด็กหญิงสาวิตรี  วิพรรณะ
32. เด็กชายสินาถ  สะตะ
33. เด็กหญิงสุนิตตา   พันธุ์แพง
34. เด็กชายอติชาต   นนทะสี
35. เด็กชายอภิสิทธิ์   มณีวรรณ
36. เด็กหญิงอรปรียา   กวนคำอุ้ย
37. เด็กชายอรรถนนท์   รูปเหมาะ
38. เด็กชายเจตนิพัทธ์   สาหัส
39. เด็กชายเชษฐา   ประพัสรางค์
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายบัญชา  อุดมเดชาเวทย์
3. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
4. นางอรวรรณ  แก้วมณี
5. นางชอบ  พันธุพาน
6. นางปราณี  จันทะขิน
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชนันญา  พันธุ์เมือง
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
338 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  อินทริง
2. เด็กหญิงจิติมาพร  มาตย์เมือง
3. เด็กหญิงฉัฐศศิกร  จันมีรชานัตร์
4. เด็กหญิงณิชากร  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงธนภรณ์  นนทะสี
6. เด็กหญิงธัญชนก  โอ้น
7. เด็กหญิงสาวิกา  อาจกล้า
8. เด็กหญิงสโรชา  อุดานนท์
 
1. นางกาญจนา  กาญจนินธ์
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
3. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
4. นางสาวนราทิพย์  พันธ์ไชย
 
339 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพัชร  ปราโมทย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  โอ้น
3. เด็กชายรัชชานนท์  นครังสุ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางครองสุข  วดีศิริศักดิ์
 
340 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กชายธนกฤต  พลหาราช
3. เด็กชายนวพล  มณีรัตน์
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นายอนาวิล  กองไชย
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศริยา  นครังสุ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
 
342 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายพลทัต   พรมเพ็ง
2. เด็กชายรุ่งกิจ  ริมสกุล
3. เด็กชายสหรัฐ  ศฤงธร
 
1. นายปองคุณ  มูลโคตร
2. นายการันต์  คำแปง
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สังขตะอำพน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โตดประโคน
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สังจตุรัส
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เต่าตา
3. เด็กชายศุภชัย  วันดี
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
345 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายนฤเบศน์  เพ็งนาม
2. เด็กชายรชต  วันดี
 
1. นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วันดี
2. เด็กหญิงวนิษา  แพไธสง
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
347 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกัณฐชาติ  ทรัพย์สืบ
2. เด็กชายจิรายุ   ปุณริบูรณ์
3. เด็กชายชัยภัทร   พันธ์ภักดิ์
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
348 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์
3. เด็กชายศรราม  คะพันธ์
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
349 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงชลินดา  การิก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คานดง
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางนริศรา  ประสงค์ดี
 
350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
2. เด็กหญิงธัญชนก  พลสรรค์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลวงโป้
4. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงศ์
5. เด็กชายอัครเดช  วะชุม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
351 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงรุจจิรัตน์  คำสงค์
3. เด็กหญิงสายพิณ  จันเหลือง
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นางอุษณีย์  ผันศิริ
 
352 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปานไธสงค์
2. เด็กหญิงนัยน์ญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร
 
1. นางสาวธนาพร  กันทา
 
354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำภา
2. เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
2. นางสาวฮุ่ยหมิน  เกา
 
355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา
2. เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
2. นางมนชยา  มณีปกรณ์
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงหยาดฝน  เตะเส็น
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
 
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายอัษฏายุธ  บุพศิริ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนกร  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  งามนาศรี
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
360 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลาดงเมย
3. เด็กชายอชิตพล  อุ่นกลม
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
2. นางสาวรัศมี  เกษมสินธ์ุ
 
361 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นบุตร
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จิตตโคตร
4. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
5. เด็กหญิงศศิธร  คำตา
6. เด็กหญิงศุภกร  สิงห์งอย
7. เด็กหญิงศุลีพร  มหาสงคราม
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์  โพทะโสม
9. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีวรสาร
10. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลพรม
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
2. นางสาวจริยา  บรรลือเสียง
3. นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี
 
362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายกฤติน  สังสีโว
2. เด็กชายฉัตรมงคล  สุวรรณโส
3. นายณัฐชัย   มีทองแสน
4. เด็กชายรัชต  ตักโพธิ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พันจี
6. เด็กชายวัชรพงษ์  นนทะศรี
7. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำสี
8. เด็กชายอภิรักษ์  ซาเฟื้อย
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายมนต์ชัย  พันนาดี
3. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  วิมลพัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
364 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะสี
2. เด็กหญิงดาวนิล  คีราช
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  สนมสี
4. เด็กหญิงวนัชพรรณ  นนทะศรี
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  นนทะสี
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพศิกา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
 
366 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญเลิศ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาสุมาร
3. เด็กชายนิธิโชติ  บุญเทียม
 
1. นายวุฒิชัย  บุญมาวงษา
2. นายนิวัตร  มะสุใส
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์เข็มพรม
 
1. นายวิชัย  ราโช
 
368 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนกร  กุลยะ
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญดี
3. เด็กชายเสกสรรค์  เดชทะศร
 
1. นางวรารัตน์  นิคำ
2. นายกรกฎ  นิคำ
 
369 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยวรรณ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ตะวะนะ
3. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ดวงสมร
 
1. นางสาววรนุช  ร่มรื่น
2. นางวรารัตน์  นิคำ
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายชลธี  จันทุลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมดี
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวลอย
 
1. นางดวงสุดา  ทับแสง
2. นายูภูริวัจน์   ปัดไธสงค์
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายจักรรินทร์  ฟุ้งฟูเดช
2. เด็กหญิงบุศริน  จักรนารายณ์
 
1. นางจันทะจร  แสงนา
2. นางอำนวย  แก้วหนองสังข์
 
372 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิวงษา
2. เด็กหญิงกัลยากร  จรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เพียมา
4. เด็กหญิงณิพาพร  ผินแก้ว
5. เด็กชายธนากร  บานทะจี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพมงคล
7. เด็กหญิงนันท์นลิน  แพงดงแก
8. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เทพมงคล
9. เด็กหญิงภัคจิรา  อ.ท.ศรี
10. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
11. เด็กหญิงลัดดา  อินสา
12. เด็กหญิงศรีสุดา  ออ.ทอ.ศรี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทุลาง
14. เด็กหญิงสุภัทรา  จันทุลาง
15. เด็กหญิงเมธิตา  การุญ
16. เด็กหญิงเอลิตา  ต้อนโสกีย์
 
1. นายนพเก้า  อุทัย
2. นางสาวพวันตี  กันตะมา
3. นายณัฐพงษ์  สัพโส
4. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
5. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดอนมุงคุณ
2. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  ถารักคำ
2. เด็กหญิงพันธ์ศรี  โซ้พลงาม
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายประเมิน  แสนเพ็งเคน
2. เด็กชายอิทธิชัย  บัวลอย
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นางดวงสุดา  ทับแสง
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงพิชญา  สาผิว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอิษฎาอร เรโกะ  วาตานาเบ้
 
1. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
382 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพัน
 
1. นางสาวเพลินพิศ   อุดมกัน
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางการเกษ  บุพศิริ
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  พ่อทอง
2. เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร
3. เด็กหญิงนิรัชพร  สีหา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เมืองขวา
5. เด็กหญิงปารวตี  คำลือฤิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางมณีรัตน์  อภัยโส
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส
 
1. นางสุขใจ  แก้วใส
 
386 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงนิตยา  สินไชย
 
1. นายสมจิต  สินไชย
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  วโรรส
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิง ธิดาศิริ   อภัยโส
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  เดชทศร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มะโนรัตน์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
5. เด็กหญิงศุภสุตา  ยาวัตร์
 
1. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
2. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
 
389 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชกร  เผือดผุด
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุดมกัน
3. เด็กหญิงธนนันท์  พรมประกาย
 
1. นางสาวลลิตา  วิมลรักษา
2. นางสาวเพลินพิศ  อุดมกัน
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีนาค
2. เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นิพันธ์
2. เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สอนอาจ
4. เด็กหญิงเมชญา  อภัยโส
5. เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว
2. เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ทัพวัน
 
1. นางยุพิน  วโรรส
2. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธ์
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ   พสุนนท์
 
1. นายสุริยา  นครใชย
 
394 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกุลปริยา   ใจสมบัติ
 
1. นางนฤมล   นาหมีด
 
395 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปพิชญา    มูลจันทร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา    วงษา
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
396 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวบาง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นาชิน
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุสารโภ
4. เด็กหญิงนุสรา  อาลัย
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พึ่งผล
6. เด็กชายพิชิต  นนทมาตร
7. เด็กชายภาคิน  จิตรจักร์
8. เด็กชายราเชนทร์  โคตรสุวรรณ
9. เด็กชายศิวกร  ศรีมูลทา
10. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
11. เด็กชายอติชาติ  สีหาราช
12. เด็กชายอัครวินทร์  ยอดดำเนิน
13. เด็กชายเจษฏา  คำดี
14. เด็กชายเหมันต์  แสนศรี
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสุนันทา  ฮมแสน
3. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
4. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
397 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงธนพร  นาฮี
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงอโน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พลีวรรณ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวตติยา   เจริญยิ่ง
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายณัฐชัย  วงษา
2. เด็กชายธีรเดช  รัตนะ
3. เด็กชายวรกานต์  คอนมุงคุณ
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สมตน
2. เด็กชายปฏิภาณ  สมตน
3. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลขันธ์
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายยุทธนา  บุญชาญ
 
400 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร    สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   โพธิโสม
3. เด็กหญิงณิชากร   เมืองแทน
4. เด็กหญิงณิศาชล   โมธรรม
5. เด็กหญิงธัญจิรา   ไชยแสง
6. เด็กหญิงสุชานาถ   หมื่นกันยา
7. เด็กหญิงอนันตญา   โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
3. นางสาวน้ำอ้อย  แก้วเชื่อม
 
401 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  สะแสน
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญอวนมี
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายรัตนพล  บุตรสอน
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงศิรประภา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผงจำปา
2. เด็กหญิงลลิตา   นวมชม
3. เด็กหญิงวริศรา  มะลิวัลย์
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
406 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต้นสา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสงกา
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีมูลเขียว
 
1. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
2. นายชาญเดช  อัตวิชา
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงณัฐาการณ์  เกษกุล
2. เด็กหญิงสุธิษา  บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรมแสง
 
1. นางสาวอ้อม  มอมไทรัตน์
2. นางสุรางคนา  พุทธดี
 
408 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงปานวเรศ  อินทะประเสริฐ
2. เด็กหญิงวาลิณี  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ภูวงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สนมศรี
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
410 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายจิรายุทธ  โยลัย
2. เด็กชายบุญค้ำ  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
411 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงธิติยา   โคหาเส
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
412 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   อังคะฮาด
2. เด็กชายวสุพล   อังคะฮาด
 
1. นางศศิกานต์   โสมาพิมพ์
2. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
413 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงประกายเพชร   โพติยะ
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายนรวิท  โยลัย
2. เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์ศรีชา
 
1. นายอดิศักดิ์  สีการัง
2. นางสาวภรรศสรญ์  สุธรรม
 
415 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายสุรเดช  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร   สินธุศิริ
 
416 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  ทัศน์จันดา
2. เด็กชายธนากร  วันวงตา
3. เด็กหญิงนุชจริน  ไพราชสูง
4. เด็กหญิงพรรณชนิดา   กานนท์
5. เด็กชายภูวริน  มะสุใส
6. เด็กชายวรภัทร  มะสุใส
7. เด็กชายศรดิษฐ์  อุ่นเทียมโสม
8. เด็กหญิงศิรประภา  นนท์เหล่าพล
9. เด็กหญิงสุธิมา    สาลีพล
10. เด็กหญิงสุวดี  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
3. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายนิภัทร   ดวงดูสัน
2. เด็กชายพันธกานต์  หมีทอง
 
1. นายพิชัย  เรืองจรัส
2. นายประภาส   กันยาตี
 
418 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มากอง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   มากอง
3. นางสาวนิภาพร  อุ่นเทียมโสม
4. นางสาวประภาวัลย์  นนเลาพล
5. นางสาวศศิวิมล  นนท์เหล่าพล
6. นางสาวศิรินัน  นนท์เหล่าพล
7. นางสาวสุภาพร  แก้วไพศาล
8. นางสาวเลิศจรินทร์  แนววิเศษ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
3. นางสาวมณีรัตน์   มะสุใส
 
419 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาววนิดา  คุตะโค
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวอุราลักษณ์  อุ่นเทียมโสม
 
420 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงขวัญมุก  ยังภาย
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  พนมมรรค
3. เด็กหญิงพัชริดา  โพติยะ
4. เด็กชายพันธวัช  อุ่นเทียมโสม
5. เด็กชายพิตตินันท์   ยางสิงอ้อ
6. เด็กชายพีระพัชร  สีละวัน
7. เด็กชายวันชัย  ไตรินทร์
8. เด็กหญิงศดานันท์  ปากดี
9. เด็กชายอดิเทพ  แก้วอ่อนขวา
10. เด็กหญิงอรจิรา  บุพศิริ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวมลนภา   มะสุใส
3. นางสาววาสนา   โพติยะ
 
421 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   ยังภาย
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
423 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนริศรา   ไทยใหม่
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เหลินต้ายซ้าย
3. เด็กหญิงรุจิราพร  คะพันธ์
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวอุษณีย์  เพียรดี
 
424 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายไชยยันต์  ไชยวัง
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
 
425 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  โยลัย
2. เด็กหญิงธนิดา  โยลัย
3. เด็กหญิงธันญารัตน์  ทาคิละ
4. เด็กหญิงวอรดา  โคทังคะ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยลัย
6. เด็กหญิงออรญา    บุญยะศรี
7. เด็กหญิงอัจฉราพร  โยลัย
8. เด็กหญิงเข็มรัตน์  โยลัย
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   อังคะฮาด
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
427 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงวนัดดา  ไตรินทร์
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
428 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายสุริยา  จันดาประดิษฐ์
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชาย กฤษณะพงษ์    โพติยะ
2. เด็กชายนวมินทร์   สอนกางทิศ
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
 
430 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนันทิยา  โพติยะ
2. เด็กหญิงอัปสร  โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกิตติญา   บาลภูงุม
2. เด็กหญิงณฐพร   บุญสู้
3. เด็กหญิงภัทริยา    จำปาปุ้ง
4. เด็กชายภูวพัฒน์    แสงวงศ์
5. เด็กชายอรรณพ  ชินบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย  จันทา
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทะเนตร
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์   เหล่าพัดมา
3. เด็กหญิงวรา   ต้ายบุญเทียม
4. เด็กหญิงศรัญญา   โยลัย
5. เด็กหญิงสุนิสา   จูมพลาศรี
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
 
433 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอทิตยา  สีหะมุงคุณ
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
434 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงธัญสุดา   พนม
3. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แฝงอาวุธ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
437 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนลินลักษณ์   ข้ามประเทศ
2. เด็กหญิงวนัชพร  กุลยะ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ถิ่นวิจารย์
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
2. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
438 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
439 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
440 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงศรัญญา  การิก
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายทรงพล  สัพโส
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
442 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงมยุรี  คำชนะ
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  ป้ายนอก
2. เด็กชายศิขรินทร์  ช่องตะขบ
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
2. นายอดิศร  บุพศิริ
 
444 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์   คะสุดใจ
3. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพ็ง
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
445 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  คะสา
 
1. นางพันไย  จำรักษา
 
446 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  คะสุดใจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะสา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นางคตินันท์  ยามี
 
447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามเสาร์
2. เด็กชายทิวากร  นามเสาร์
 
1. นายสมคิด   ขันทะชา
2. นางสาวธนิดา  วงษาเนาว์
 
448 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันธุกาง
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูมิลักษณ์
2. เด็กชายศราวุธ  โคตรสิงห์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  สารคำ
2. นายนภดล  ว่องไว
 
450 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำชนะ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ฉลาดล้ำ
 
1. นางรุ่งทิวา  คำชนะ
2. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
451 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงฐียากรณ์  สิถิระบุตร
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
453 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปิลอง
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
 
454 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  สีดา
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ดีทัพไทย
 
1. นายบุญเลิศ   สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  งามนาศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
456 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงจันทรัช  สนมศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  แก้วปีลา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยนคร
4. เด็กหญิงปณิตตรา  ทากิระ
5. เด็กหญิงพรนิภา  อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงรัญชิตา  แก้วปีลา
7. เด็กหญิงศิรวรรณ  ทองทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวพัชราภรณ์  พงษ์พิศ
3. นางสาวสุวรรณี  ทุมไพร
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนะ
2. เด็กชายศุภกร   อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายกฤษฎากร  สารคำ
 
458 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศิริวงค์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์   อินทิสิทธิ์
 
1. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
2. นางสุวดี  บัวสาย
 
460 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
2. เด็กหญิงศุภาพิศ  รัตนะ
3. เด็กหญิงอุลัยวรรณ  ดวงภักดี
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
461 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายนิธินันท์  ครุฑจับนาค
2. เด็กชายอภินัทธ์  อะโนนาม
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายรัตนชัย   นาซิน
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
463 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธีรเทพ   กงสะกาง
2. เด็กหญิงอารยา   ประกิ่ง
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
2. นางกชพร  มูลพงษ์
 
464 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สีเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   โปแอ
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
2. นายภราดร  ต้นศรี
 
465 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยนาน
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
466 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงชญาดา  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงภาวิดา  หวานแท้
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
467 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภัคพล  เหล่าทา
2. เด็กชายภาคิน  วงศ์เหง้า
3. เด็กชายศุภวัฒน์  บุตรสอน
 
1. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
2. นางสาวเพียงใจ  แวงปากบัว
 
468 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์ชาย
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  เก่งนอก
2. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
3. เด็กชายวีรพงษ์  คำสงวน
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายวิเศษ  สาสอน
 
470 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงมนัญญา  ภูผาลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  บุปผา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงค์ชมพู
2. เด็กหญิงวรางกูล  รัตนวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายศราวุฒิ  ผิวขำ
 
473 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงปิยะดา  โพธิ์แวง
 
1. นางมาลัย  วงศ์เหง้า
 
474 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีนันทา
2. เด็กชายรพีภัทร  รัตน์พนา
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชนะเคน
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
475 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วันดี
2. เด็กหญิงนันธิตา  จันทะพรม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
476 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายชิษณุชา  นัดติสุทธิ
2. เด็กชายธนาดล  ดอยมา
3. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
477 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วบัวปัทย์
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทราช
 
1. นางสมพิศ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  คำลืิือ
2. เด็กหญิงนรมน  บุญเทียม
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  มนัส
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไชยนาน
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ระมั่งน้อย
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
480 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญเหลา
2. เด็กหญิงอริยา  ด่านหา
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
481 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเหลา
2. เด็กหญิงรัชนี  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  โคตวัน
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชมภูพระ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
483 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อินแก้งไค้
2. นายกิตติศักดิ์  โทรัตน์
3. เด็กชายจักรพงษ์  โกษาแสง
4. เด็กชายธีรเจต  ปีลาตี
5. เด็กชายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายวรัญญู  โทรัตน์
7. นายเจตรินทร์  ตั่งเขี่ย
8. นายเสฐวุฒิ  จีนจังหรีด
 
1. นายจำลอง  อินธิแสง
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
3. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
484 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวปวิดา  โทรัตน์
2. นางสาวพิสมัย  อินทริง
3. นางสาวอรไท  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายครรชิต  นรบุตร
 
485 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกิตตินันท์  สีวิคำ
2. เด็กชายณัฏฐชัย  โทรัตน์
3. เด็กชายธนภัทร  กองสีลา
4. เด็กชายรัฐภูมิ  อนุญาหงษ์
5. เด็กชายอภิมงคล  อนุญาหงษ์
 
1. นายณัฐพงศ์  คำโคตร
2. นางวิรงค์รอง  คำโคตร
3. นางสาววัลยา  โทรัตน์
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จำปา
2. เด็กหญิงประภัสสร  จำปา
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงพัชริดา   ใหญ่ปางแก้ว
5. เด็กหญิงอ้อย  ดวงคูณ
 
1. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
2. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
 
487 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา   อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  จำปา
2. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
 
488 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงฉัตรยา   อุทำกา
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ   เกียรติภัทรชัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เฮืองฮุง
3. เด็กหญิงปทิตตา   จำปา
4. เด็กหญิงผการินทร์   สะอาด
5. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ   อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
 
490 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายพีรภัทร  พรมทะยาง
2. เด็กชายวิชัย  มณีรัตน์
3. เด็กชายสกลเกียรตื์  แก้วฉบับ
 
1. นายนิรันดร์  โพนดาแคบ
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนะ
2. เด็กหญิงชลดา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
2. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
 
492 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  จันจุฬา
 
1. นางสาวสุชฎา  ไชยกา
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายสนธยา  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชลธิชา  ธุหา
2. เด็กหญิงชลินพร  โคตรภา
3. เด็กหญิงนิชาภา  มันอาษา
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อุปศรี
5. เด็กหญิงอรอุมา  ทองสงคราม
6. เด็กหญิงแสงเดือน  จันทนคร
 
1. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
2. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
3. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอนันยาตา  อนุญาหงษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
4. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
5. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
6. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
7. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
8. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
9. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
500 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสุคนธวา  สมปัญญา
2. เด็กหญิงอำภิกา  ราชบุญ
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวนวรัตน์  อภัยโส
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทะเบ้า
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีวรสาร
3. เด็กชายณัฐภัทร  อนุวรรณ
4. เด็กชายต้นตาล  สมานมิตร
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ผ่องไสยศรี
 
1. นางสาวชาลินี   ครรทักษ์
2. นางสาววราพร  วงศ์เครือศร
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายภูริเดช  สุรินทร
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
 
503 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายชัยธวัช  ชุ่มผึ้ง
2. เด็กชายณภัทร  ตาสี
3. เด็กชายปวริศ  นามพะธาย
 
1. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
506 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันไพสน
2. เด็กหญิงสุธิดา  นามแดง
3. เด็กหญิงแสงนภา  เจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางสาวอาภัสสร  วันดี
 
507 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายคมสันต์  แสนไชย
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวพรรณปพร  บุตรรักษ์
 
508 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายทินกร  สุริยนต์
2. เด็กชายสรัล  วิรุณพันธ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุขภูวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นายนพดล  ไชยมัชชิม
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   วอไธสง
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
510 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ออ.ทะขันธ์
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสุภาพร   อะทะขันธ์
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจินดา  ยาลัย
2. เด็กหญิงชนิสรา  มาเพ็ง
3. เด็กหญิงนิชาอร  วงศ์นาม
4. เด็กหญิงปองขวัญ  อะทะขันธ์
5. เด็กหญิงลักษิกา  กุลจันทึก
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
512 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณหทัย  คำมูล
2. เด็กชายตรีเพชร  อุปทุม
3. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
4. เด็กหญิงธนัชพร  เหง้าละคร
5. เด็กหญิงธิญาดา  อุปทุม
6. เด็กหญิงธีร์วรา  แก้วฝ่าย
7. เด็กชายนิรุธ  อุปทุม
8. เด็กหญิงปวีณา  อุปทุม
9. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
10. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
11. เด็กหญิงวรานุช  ศรีเจริญ
12. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
13. เด็กชายศราวุธ   ประสงค์ดี
14. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
15. เด็กชายศุภกิจ  ยะภักดี
16. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
17. เด็กชายอดิศักดิ์  สุนิกร
18. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
19. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
20. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
2. นายสถาพร  ทีสุกะ
3. นางอรพินท์  คำเกษ
4. นางนิภาลัย  ยะภักดี
5. นายเสถียร  คำเกษ
6. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
7. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
513 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  คำเกษ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเทศ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
2. เด็กหญิงผึ้ง  เพรชโสภา
3. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกฤตนัย  ขันทะชา
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงชลชนก  คะปัญญา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
518 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายชาญคิด  น้อยนาง
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงอรจิรา  นิลภา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหะ
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เกษมสินธุ์
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
521 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรัญวาสน์
2. เด็กชายศศิวิมล  แดงจำแล
 
1. นางสาวรัศมี  มณีปกรณ์
2. นายไชยพงศ์  พุทธะอานันต์กุล
 
522 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายภราดร  ผงอินทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
523 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
2. เด็กชายปฏิมาพงษ์  เกาะยางเผือก
3. เด็กหญิงวนิสา  โสภา
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
2. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
524 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงพรธิชา  วงศา
2. เด็กชายภีระพัฒน์   บัวพิน
 
1. นายวีระศักดิ์  พรมดี
2. นายสถาพร  ทัพเจริญ
 
525 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงพีรดา  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
526 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงทิพย์ลักษณ์  อุผา
3. เด็กหญิงนิธิการณ์  หมอกมีชัย
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มะไห
5. เด็กหญิงยุคลดา  เพ็งคำ
6. เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
2. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
3. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
527 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
2. เด็กชายอัครพล  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนริศรา  คะดุน
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา
3. เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา
 
1. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
529 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงคัทลียา  สงสีดา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เคนดา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  โคตะบิน
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสุดารัตน์  พลโลก
 
530 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกันตนา  โปแอ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  พลหาร
3. เด็กชายสิทธิกร  สิทธิยา
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสาวปรานอม  ดาเชิงเขา
 
531 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  หมอกมีชัย
2. เด็กหญิงกุลนาถ  ไชยคำจันทร์
3. เด็กหญิงชนิสรา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงชลนิภา  คนไว
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สินเนตร
6. เด็กหญิงนงรัก  พิลาภ
7. เด็กหญิงภัทราพร  โปแอ
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนไว
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยตา
 
1. นายสุระชาติ  ซาอุรัมย์
2. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
3. นายยุทธพันธ์  ภักดี
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
533 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายนวพล  อาจประจันทร์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวาศิฐี  ทองดี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
535 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายต้นข้าว  รัตนตรัยวงศ์
2. เด็กชายธนพล  สารีทำ
3. เด็กชายธีรภัทร์  ประกิ่ง
4. เด็กชายศุภากรณ์  ไชยมาโย
5. เด็กชายเกรียงไกร  นาโควงค์
6. เด็กชายเจษฏคุณ  อุสาพรหม
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นางดาราเด่น  นครไทย
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
536 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวรวิช  มงคล
2. เด็กชายอำพล  ชัยมาโย
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
537 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
 
538 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุนนท์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
540 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายเจษฎา  นาโควงค์
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
541 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพรพวิษย์  อุสาพรหม
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธนโม้
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  โคตพรม
3. เด็กหญิงจรรยพร  โคตะพรม
4. เด็กชายจักรพันธ์  โคตพรม
5. เด็กหญิงชลธิชา  วะเศษสร้อย
6. เด็กชายชิณวัตร  จันทร์สิน
7. เด็กชายถิรวัฒน์  เหยียบประโคน
8. เด็กชายธนพัฒน์  นาโควงค์
9. เด็กหญิงธนัญญา  นาคเนาวทิม
10. เด็กหญิงพรนัชชา  กิ่งพิกุล
11. เด็กชายพีรภัทร  แก้วอาจ
12. เด็กหญิงศิริขวัญ  ลาโม
13. เด็กชายศิริวัจน์  ทิธรรมมา
14. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  จันทนะ
15. เด็กชายสิทธิชัย  แสนต่างนา
16. เด็กชายสิทธิชัย  โคตพรม
17. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีคำ
18. เด็กชายอติวิชญ์  จันทนะ
19. เด็กชายอนุสิทธิ์  โคตรพรม
20. เด็กชายโกมินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายประเภท  วะชุม
2. นางเรือนแก้ว  โกษาแสง
3. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
4. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
5. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
6. นายเกื้อกูล  วะชุม
 
543 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายธัชพล  สมพร
2. เด็กหญิงนงลักษ์  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงนิษา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงพัชชฎา  แสนมาตร
5. เด็กหญิงวันสงกรานต์  แก้วมุกดา
6. เด็กหญิงศุภณัฐ  หาญกล้า
7. เด็กหญิงศุภนันท์  ประกิ่ง
8. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยมุงคุณ
9. เด็กหญิงอรทัย  มูลมา
10. เด็กชายแสงชัย  ประกิ่ง
 
1. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
2. นางมัญทยุชา  มิชาเอลิส
3. นางสาวศรัญญา  ชาทิพฮด
 
544 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงดวงดี  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  บูชาพันธ์
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
545 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  ศรีนาเมือง
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุนิตา  มูลแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
546 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายจารุวัต  เปาวะนา
2. เด็กชายชนะชัย  มาตชัยเคน
3. เด็กชายธนพัฒน์  ผาตินันท์
4. เด็กชายนัฐพงษ์  แซ่สิม
5. เด็กหญิงภาวิณี  แสงตีสุ
 
1. นายทินกร  ชินโคตร
2. นายเปรมปรี  ลิภา
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภูทะราช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชพงศ์
4. เด็กหญิงนวนันท์  วะเศษสร้อย
5. เด็กหญิงนันทพร  โคตรพรม
6. เด็กหญิงภัทรียา  วะชุม
7. เด็กหญิงสุจิรา  วะชุม
8. เด็กหญิงสุภักดิ์  ไชยมงค์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยมงค์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
2. นางจินดา  วะชุม
 
548 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
549 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสิทธิพล  เปาวะนา
2. เด็กชายอิฐศวะ  ชาสงวน
 
1. นายดิเรก  ลิภา
 
550 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
551 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงอธิติยา  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
552 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยปัญหา
2. เด็กชายสุภษิต  แสนสุภา
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายถิรวัฒน์  ชัยปัญหา
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
 
554 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนกฤต  เปาวะนา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
555 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์พรม
2. เด็กชายวุฒิชัย  พ่อสิงห์
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายสุรชาติ  สีหา
 
556 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายวิศรุต  ปาจะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญมาพึ่ง
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายสุรชาติ  สีหา
 
557 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โท
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
558 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายดัสกร  ไกรสิน
2. นายทักษิณ  แก้วดวงดี
3. นายสำเริง  หารอาษา
 
1. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
559 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงชญานิน  คำลือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงธิดา  ชนะพจน์
4. เด็กชายนครชัย  ชนะพจน์
5. เด็กชายนันธวัฒน์  ชัยภา
6. เด็กหญิงปิยดา  อ้อมนอก
7. เด็กชายพาทิศ  ชนะพจน์
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชนะพจน์
9. เด็กหญิงสาริน  ชนะพจน์
10. เด็กชายสุทธิสิทธิ์  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
2. นางสาวปานจรี  ไกรกล
3. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
560 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธัญกร  หาวิวร
3. เด็กชายอนุชิด  อินไข่
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงดลยา  คนองเพ็ชร
2. เด็กชายธัญเทพ  เขียวอ่ำ
3. เด็กหญิงมณีรัตนา  มหาราช
4. เด็กชายมนต์ฑการณ์  ทะนะไชย
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญพิมพ์
 
1. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
2. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 71.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงกุลพัชร  แสงดี
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ทะนะไชย
3. เด็กหญิงอมินตรา  สมยา
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
563 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงปภาวี  หนองเป็ด
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
564 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายพงศธร  ศิริหนองคาย
2. เด็กชายวีระภัทร   กะหมายสม
3. เด็กชายอัครพงษ์  ไชยสุระ
 
1. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
565 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายเชาวลิต  พรมศรี
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศรันยา  หัดระสา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  ยะเสน
2. เด็กหญิงจิตรลาดา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงปริยดา  เดชทะสอน
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงรจนา  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไตริน
3. เด็กชายเฉลิมรัตน์  ระมงคล
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
569 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวิชา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ชาเฟื้อย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธ์
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสมศรี
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กาทอง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
571 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงยุวดี  โพธิ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
572 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายอดิชา  ต้นสวรรค์
 
1. นางสาวบังอร  ชื่นตา
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไตรเทน
2. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
3. เด็กหญิงทยิดา  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
574 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ทีจันทึก
2. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  เนาวรัตน์
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  แก้วสมวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  บุญญะศรี
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
576 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายธนกร  จุติยะ
 
1. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสังข์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษาเนาว์
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นายปรีดา  ภูดีทิพย์
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ
 
1. นางศิริรักษ์  แซงบุญเรือง
 
579 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยบูรณ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
580 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายฐิติกร  ศิริวงค์
2. เด็กชายสิทธิโชค  คงไข่ศรี
3. เด็กชายอธิชัย  มากเหล่า
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
 
581 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงช่อผกา  ผาอิดดี
2. เด็กหญิงรวินันท์  เค้าโนนกอก
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ยอยง
 
1. นางพนอรักษ์  บุพศิริ
2. นางทิพวรรณ  บุพศิริ
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  โวหารลึก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สวรรยาสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝ่านสะพือ
4. เด็กหญิงธนพร  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
6. เด็กชายยศกร  เกี้ยงเก้า
7. เด็กหญิงศลิลทิพย์  จูมจันทร์
8. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
9. เด็กหญิงสายธาร  โคตรคำ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
3. นางสาววิลาวรรณ์  เดชโฮม
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพลอยพิชชา  เทพณรงค์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
584 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายทรงพล  ผาอิดดี
2. เด็กชายวีรภัทร  จันทร
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
585 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
586 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงพิณณิตา  พายมาศ
3. เด็กชายพีรดนย์  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
587 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวประพากร  กันยา
 
588 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงนิภาธร  ปัญหาไชย
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินแกบ
3. เด็กหญิงวริดา  กะนะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย
2. นายนัฐพล  พันโน
 
589 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ตามขมิ้น
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุ่มผักแว่น
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
2. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
590 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงพราวรวี  บุญยะศรี
2. เด็กหญิงอภิชยา  อุปสุ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทวีแสง
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
592 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแฮ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
593 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแช
 
 
594 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัชมล  พรมสี
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศตวรรษ  ป๊อกตื้อ
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาราญา  แพงโท
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
597 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายธนากร  จู่มา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางโอสถ  โพธิ์ศรี
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพฤนทรา  พรพิจิตร
2. เด็กชายแทนคุณ  ทัพวัน
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
 
601 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
3. เด็กหญิงศดานันท์  ราชพึ่ง
 
1. นางปฐมาภรณ์  จูมสุพรรณ
2. นางการเกษ  บุพศิริ
 
602 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายกานต์ดี  แก้วใส
 
1. นางจารุณี  อภัยโส
 
603 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
604 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส
 
1. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธ์ุ
 
605 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางนฤมล   นาหมีด
 
606 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
2. เด็กหญิงขนิษฐดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายทินกร  มีคำ
4. เด็กชายธนดล  หงษ์ศรีเมือง
5. เด็กชายพีรวิชญ์  กาลจักษ์
6. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์ุ
7. เด็กชายวีรศักดิ์  โสภาบุญ
8. เด็กชายศิวกร  ชัยโกฏิ
9. เด็กชายสรายุทธ  สิมสุวรรณ์
10. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลละ
11. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
13. เด็กชายสุุรเสกข์  โสนาคา
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
3. นายวิทวัส  นครใชย
4. นายแสงชัย  สุดแสง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  โมธรรม
2. เด็กชายพันพกร  สายสี
3. เด็กชายวีระชัย  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นายบุญมา  แก้วดี
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชานุชิต
2. เด็กหญิงชุติกาจญ์  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  จอมทอง
 
1. นายวุฒิชัย  มีระหงษ์
2. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงวรรณภา  อาสาพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
611 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงภัสสร  สานสมจงเจริญ
2. เด็กหญิงลลิตา  นวมชม
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภักดีรักษ์
 
1. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
2. นายสิทธิชัย  อ่อนสุด
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงฐิติรัฐ  ทิพย์แสง
2. เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  เหล่าเจริญ
4. เด็กชายศิริชัย  ชัยเทพ
5. เด็กชายเทพกานต์  ศรีหมุน
 
1. นายมานิตย์  ติยะบุตร
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงกัณห์ชรี    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พันธุกาง
3. เด็กหญิงพิจิตรา  นะคะจัด
 
1. นายวุฒิชัย  มีระหงษ์
2. นางสมควร  เสาทอง
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงนันทิชา  สนมศรี
2. เด็กหญิงรินรดา  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
615 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  โยลัย
2. เด็กชายอภิชา  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงจุรีพร  วังสุขี
2. เด็กหญิงปราศัย  โยลัย
3. เด็กหญิงพรนภา  ชินบูรณ์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ไขประกาย
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  โยลัย
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงค์
2. นายวีระชน  ว่องไว
 
617 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายอานนท์  แก้วโบดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
618 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงพนิดา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงพิชญา  โยธาตรี
 
1. นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล
 
619 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกานดาวดี   พิลาศจิตร
2. เด็กหญิงจิราภา   มิ่งสูญ
3. เด็กหญิงอริศรา   นนท์เหล่าพล
 
1. นางอมรรัตน์   ถึงใจ
2. นางอุไรวรรณ   ตุ่ยไชย
 
620 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายพันกร  ทองกลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
621 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิง นันทิยา   โพติยะ
2. เด็กหญิงนุชธิยา   โยลัย
3. เด็กหญิงอัปสร   โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
622 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  กุจนา
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
623 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวราวุฒิ  ตะธรรมมา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สีนามไตรหา
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พิมราช
2. เด็กหญิงจารวี  ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงจินดาหรา  พันธ์เมือง
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีโท
5. เด็กหญิงทิพย์อักษร   โพติยะ
6. เด็กหญิงนิสาชล   ขันวงค์
7. เด็กหญิงปนัดดา   ไชยชุมพล
8. เด็กหญิงมยุรา  พรมกวยถ้ำ
9. เด็กหญิงสุนิสา   พลแสน
10. เด็กหญิงเพียงดาว  อุดมดี
 
1. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
2. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
3. นางนิดา  ราชมณี
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุลยะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยสุมาร
3. เด็กหญิงปนัดดา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวประวีณา   ศรีสร้อย
2. นางสาวอรนุช   ดวงดูสัน
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ฉิมชัย
2. เด็กชายนัฐดนัย   เทียมสำโรง
3. เด็กชายอนุสร   ต้อนโสกรี
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
2. นางไพจิตร  จันทะขิน
 
627 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายธนชัย   สีหมุงคุล
2. เด็กชายนันท์พิพัฒน์   แสนพล
 
1. นายสุริยา  หงแสน
2. นางสาวสิรินยา  คำมา
 
628 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   โลหะ
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
629 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาววัฒนา  พันธ์จี
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
631 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
632 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงจิรัสยา   นิลพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐจิราภา  นนทะศรี
3. เด็กหญิงธีรญา  ไชยศล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
2. นางสาวธมลวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์
 
633 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เส
2. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
3. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันทะนาด
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
634 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา
 
1. นางสาววัฒนา  พันธืจี
 
635 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี
2. เด็กชายภูรินทร์  กันยาตี
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะศรี
 
1. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
2. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
636 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายกนธี  บุรีขันธ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์   จันทร์สว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรวิช  แสนโง
 
637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
638 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปารีณา  อุสาพรหม
3. เด็กชายศักดิ์ดา  คำชนะ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
639 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  บุพศิริ
 
1. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
640 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาข้างฮุง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนสุข
3. เด็กหญิงอรัญญา  ผึ้งศรี
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นางสาวนันท์นภัส  น้อยนาง
 
641 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะสา
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
642 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายพงษ์พนา  นามเสาร์
2. เด็กชายอรรตพร  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวนิตยา   นามเสาร์
 
643 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดีนอก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เดชเถร
 
644 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
2. เด็กหญิงปริศนา  อุตทรัง
3. เด็กหญิงพัทธ์ทีรา  ปัทวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
2. นางสาวจิตลดา  บุญเทียม
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไอยะไกรษร
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  บุรีขันธ์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงบุษกรณ์  ปัทวงค์
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
650 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ศรีเรือง
 
1. นางสาวสุณิสา  สมรฤทธิ์
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพีรภัทร  คำภิลัง
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
652 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายศุภชัย  วงค์พุทธา
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
653 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทธ์   ตะลาด
2. เด็กชายปริญญา   ทยาธร
 
1. นางสาวนฤมล  ประเสริฐพงษ์
2. นายก้องภพ  เลิศอุปเสน
 
654 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงพิริสา   ติธรรม
 
 
655 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงชลลดา   ผาอินดี
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
 
 
656 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ม่วงคลา
 
 
657 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หันโพธิ์
 
1. นางสาวขวัญสิริ  เคนาอุประ
 
658 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  วะนานาม
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
659 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤตพล  สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พึ่งตา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
 
660 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1. เด็กหญิงบุศรา  เกษมสีมมา
2. เด็กหญิงอรวดี  พุทธกัง
 
1. MissHe  yanfang
2. นางสาวศิริพร  เสมอพิทักษ์
 
661 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ประสวนศรี
 
 
662 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ  ดาดง
 
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงนิรภา  ดวงภักดี
2. เด็กหญิงมานิดา   แสงโสด
3. เด็กหญิงวันวิสา   ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
2. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
 
664 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
2. เด็กหญิงวิสุดา  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำหาญ
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางมยุรัตน์  ศิริสวัสดิ์
 
665 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
 
 
666 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มหาวงศ์
2. เด็กชายธนโชค  ประกิ่ง
3. เด็กชายพิภัช  มหาวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
667 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายกมลรัตน์   บุญมี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   จันขันธ์
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ติธรรม
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
668 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ค้ำคูณ
2. เด็กชายเขมราช  การถักษ์
 
1. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
2. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอภินันท์  สิงห์เดชะ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายพัชราพร  คำกองแพง
3. เด็กหญิงวริศา  คูหานา
 
1. นางสาววรรณภา  คำหล้า
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
672 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายดนุพร  พงษ์อ่อน
2. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์อุดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
673 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
674 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิภัสร์  รู้บุญ
 
1. สิบเอกหญิงกัญญนัทธ์  คำน้อย
 
675 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายพชร  รุยแก้ว
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธวัช  ท่าเข
2. เด็กหญิงศุวรรยา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธนากร  อุผา
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
678 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงรัชสมัย  บุตรสิงขรณ์
2. เด็กหญิงอุไรพร  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
679 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คำลือ
2. เด็กชายอดิศร  บุญเทียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
680 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เอ้เคน
2. เด็กชายไพศาล  บุญเทียม
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอนงรักค์  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภูทับทิม
2. เด็กหญิงดลยา  บุญเหลา
3. เด็กหญิงธิดา  บำรุงชาติ
4. เด็กหญิงสุภา  พิมสลัด
5. เด็กหญิงอรนุช  แก้วห้วยพระ
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
684 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกชกร  จงจอหอ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ยางเบือก
3. เด็กหญิงโสริญา  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
685 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอัมวิกา  พิมสลัด
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
686 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงชลณิฎา  แสนธิจักร
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ภาษี
3. เด็กชายสุพัตรา  พิมสลัด
 
1. นางรัชนีวรรณ  พารา
 
687 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวจารุวรรณ  วังสุจี
2. นางสาววนิดา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
688 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายจิตพัฒน์  ปากดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อนุญาหงษ์
3. เด็กชายธีระพงษ์  จำปา
4. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สาทะเรศ
5. เด็กชายเจษฎาพร  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายแสงจันทร์  จำปา
 
1. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงศุภนิดา  มันอาษา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพนแสนคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
691 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายจารุพัฒน์  พลหาญ
2. เด็กชายพงศกร  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  โทรัตน์
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
2. นางสาวสุพัตตา  อุปนันท์
 
692 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ทะวงศ์นา
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ชาสงวน
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยะวังพล
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
694 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เตชะพล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ไกรภักดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
697 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงกุลฑิราภา  สุวรรณโส
2. เด็กชายณัฐพัชร  ริยะบุตร
3. เด็กชายภิวัฒน์  ทัศนา
4. เด็กหญิงวันวิสา  จิตพิมพ์
5. เด็กหญิงศิริวภา  สุพร
6. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ริยะบุตร
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มะละ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
3. นางสาวอารีวรรณ  พวงเงิน
 
698 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายธนากร  ทุมสี
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ลดเกษ
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
701 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จ่าเห็ม
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขภูวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางประคองขวัญ  วันดี
 
702 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เวินชุม
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
703 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวณิชากร  สีแดง
2. นางสาวแคน  สงคราม
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
704 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
705 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
706 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปาจินตัย  กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กชายภัทรกร  ขันทะชา
3. เด็กหญิงิฐิติภัทร  คะพันธุ์
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
2. นางกาญจนา  นคะจัด
 
707 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ยะภักดี
2. เด็กหญิงณัชชา  บุทา
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ยะภักดี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงรุจิรา  วะมะพุทธา
6. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
3. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
708 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยะภักดี
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
709 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 1. เด็กชายจีรภัทร  คำเกษ
 
1. นายเดชา  นคะจัด
 
710 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายอริย์ธัช  โมทำ
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
711 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายนโรดม  นะคะจัด
2. เด็กชายภควัต  ราชภูมี
3. เด็กชายสิทธิกร  ผงชานัน
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
712 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชื้ออิ่ม
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หล้าสิงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
714 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงชนิสรา   ผงชานันท์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทิธรรมมา
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ธรรมนาม
 
1. นางปริศนา  พรมดี
2. นางอรุณี  รังรส
 
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปิยฉัตร์  วงศ์สัตย์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
717 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ
2. เด็กหญิงสุทธหทัย  จำปาซ้อน
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
718 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจักริน  อินนะริ
2. เด็กหญิงจินตหรา  ทัศน์พงษ์
3. เด็กหญิงจีรภัทร  ขะสุดใจ
4. เด็กหญิงสมัชชา  คำแดง
5. เด็กหญิงอภิญญา  โคตะบิน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
2. นายบุญนิธิ  สุภาพันธ์
 
719 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายณัฐวุติ  มูลพงษ์
2. เด็กหญิงวิสุสตา  วงค์ตาปอง
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ดาเชิงเขา
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
721 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
722 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกิตตินันท์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุนนท์
3. เด็กชายณัฐกร  ใหม่เกตุ
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทิพย์สน
5. เด็กหญิงพิรตา  นาโควงค์
6. เด็กชายรพีภัทร  วงศรีชู
7. เด็กหญิงวันวิสา  บุนนท์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ดำนาน
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
3. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
723 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
724 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายพนมพร  โกษาแสง
2. เด็กชายพีรภัทร  ขันโท
3. เด็กชายวุฒิชัย  คำแสงชัย
 
1. นายโกษิต  โกษาแสง
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
725 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายวงศธร  โกษาแสง
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
726 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงวรรวิภา  เทินสะเกตุ
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
 
727 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  โกษาแสง
2. เด็กหญิงเจริญสิน  รอดภัย
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  มูลตีเสาร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงมินตรา  พรรณวงค์
3. เด็กหญิงวรรณิกา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนรักษา
5. เด็กหญิงอภิสรา  คะมุง
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
2. นางรจนา  รู้บุญ
 
729 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์  หงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมละออ
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
 
730 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  ไชยสุโพธิ์
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
731 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายฐิติพันธ์  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  คูลิน
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
732 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปรายตะวัน  อ้อยรักษา
2. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยมงค์
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีวะโสภา
 
1. นายสมใจ  พิมพิ์ภา
2. นางสาวปาริชาติ  สูงสุด
 
733 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงพรประภา  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงสิรินดา  ประกิ่ง
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
734 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวชนิตา  รัตนะ
2. นางสาวพิณธิรา  แก้วอินธิ
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
735 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลืออำนาจ
2. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์เข็มมา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายพีระพันธ์  สาธุชาติ
2. นางสาวเจนจิรา  สูญราช
 
736 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  อนุสนธิ์
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนิธิภูมิ  นาคโคตร
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
738 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายนพนันต์  วิณโรจน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงษาเนาว์
3. นางสาวแพรวนภา  ลืออำนาจ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
2. นางสาวสุพรรษา  ชัยบิน
 
739 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาตชัยเคน
2. เด็กชายคฑาวุธ  เอกจักรแก้ว
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
740 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชนัตพล  เปาวะนา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
741 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายครรชิต  ดาเกษ
2. เด็กชายดุสิทธิ์  ทีระฆัง
3. เด็กชายปวริศน์  ธีรนำเจริญ
4. เด็กชายสิทธิชัย  วอทอง
5. เด็กชายอนุพนธ์  พุทธกัง
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
2. นางจำเนียร   มหิมา
 
742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายฐิณัดดา  เดชทะศร
2. เด็กชายณัฐวดี  แพงเนตร
3. เด็กชายทรัพย์ทวี  เดชศร
4. เด็กชายปัญญา  วงษา
5. เด็กหญิงวิชิดา  จันรอง
 
1. นายกิตติพงษ์  อัคศรี
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
743 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์
 
1. นายอนันต์  แสนดวง
 
744 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เดชศร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมจินดา
 
745 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายวีระชาติ   สีทา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  วรรณวิโรจน์
 
1. นายพิริยพงศ์  คะปัญญา
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงปรางพร  เชษฐพันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  เขตรพิมาย
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
747 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายทรัพย์ธานี  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ดุสิตา
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
2. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
748 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์จันดี
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ไตรมีแสง
3. เด็กหญิงปิ่ณมณีย์  ศัตรูพินาศ
4. เด็กหญิงศลิษา  ภูชุม
5. เด็กหญิงสิรินดา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
749 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธนาธร  สุขเสริม
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชีวโสต
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
750 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงชลธิดา  ภารีวงค์
2. เด็กหญิงธันยพร  ราชนีวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิวงษา
 
1. นางสาวปาณิตา  อาจสามารถ
2. นางจันทรา  นิวงษา
 
751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงปพิชญา  นิวงษา
2. เด็กหญิงศิริทรา  นุธิต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผาแก้ว
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วนิวงค์
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธนาวิน  สุขสาร
2. เด็กหญิงปีใหม่  จันจาด
3. เด็กหญิงสิริยากร  เสนาสี
 
1. นายตระเตรียม  จิตจักร
2. นางสุวรรณา  จิตจักร
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  เพชรอุเทน
2. เด็กชายนครินทร์  แพงพรม
3. เด็กชายรักพงศ์  ทองศรีลา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
754 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แพงด้วง
2. เด็กหญิงปิยวดี  ไตรรินทร์
3. เด็กชายภานุสร  เพลียมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
755 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทร์ท้าว
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
756 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์
2. เด็กชายชนกานต์  โชติรักษา
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
757 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วนิวงษ์
2. เด็กหญิงพีรดา   ไทยนุกูล
3. เด็กหญิงอาทิตยานันท์  พันธุ์เมือง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
758 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1. เด็กหญิงธนาวดี  บันทอน
 
1. นายสนอง  เดชทะสอน
 
759 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายธนากร  บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุพศิริ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พนาศูนย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
2. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
760 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายชนานน  ยะวงศรี
2. เด็กชายพีรวัส  วะสุรี
3. เด็กชายศิรวุฒิ  มณีรัตน์
 
1. นางสุภาพ  หาสุระ
2. นางพรพิศ  บรรลือ
 
761 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สอพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต  พลหาราช
3. เด็กหญิงวรัญญา  นครังสุ
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
2. นางสาววราภรณ์  สาหัส
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กหญิงชาลิณี  ศรีหาโคตร
3. เด็กหญิงธนพร  จันลา
4. เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย
5. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงสุระ
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
763 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายอภิเดช  นามบุญเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
764 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
2. เด็กชายพิสทวัส  จันคำจร
 
1. นายวรัญญู  เสาหงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  สว่างใจ
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
766 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายนนทกร  คำลือ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญญศรี
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองบก 1. เด็กหญิงนภัสสร  นครังสุ
 
1. นางบุหงา  เสนจันทร์ฒิชัย
 
768 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บัวบาน
2. เด็กหญิงชญานินทร์  บุญยะศรี
3. เด็กชายณัฐพล  เรืองทอง
4. เด็กชายธนพร  กลั่นเพชรพะเนา
5. เด็กชายภัทรปกรณ์  วงษ์ราช
6. เด็กหญิงไปรยา  แผงเวช
 
1. นายสมภพ  เมืองแทน
2. นางอรทัย  เมืองแทน
3. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
769 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงอนิชญา  เรือนนา
3. เด็กหญิงแป้ง  ไชยศักดิ์
 
1. นางพลอยเพชร  อัมไพพันธ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ผาอิดดี
 
770 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกฤติยา  กลับประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรภร  ขรรศร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นายพุฒิพงษ์  เลไพจิตร
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณฐกร  เหลาประเสริฐ
 
1. นายสัญญา  อุผา
 
772 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยริบูรณ์
 
1. นางสาวภาวิณี  โพธิ์สุ
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนรีกานต์  สมรฤทธิ์
 
1. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
774 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองเสลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
775 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
776 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนฤบดี  ลำลอง
2. เด็กชายภูรพัฒน์  คังกัน
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
777 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงศ์
2. เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
778 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นันศรีบุตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวาสนา  ดันมีแก้ว
 
1. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
779 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวาริชาติ  นนทะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพะสอน
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงสุชลัดดา  หาทำ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
781 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงนารดา  แผ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
 
1. นายวสันต์  บุพศิริ
2. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์งอย
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร  นนทะศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  คะตะโคตร์
3. เด็กชายนิพพิชณน์  สานยอด
4. เด็กชายอนันทกานต์  ขุนระวัง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธุ์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
2. นางสาวเขมิกา  ครโสภา
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
785 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เดชบุรัมย์
 
1. นายนัฐพล  พันโน
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงภัทราพร  เมฆโพธิ์
2. เด็กหญิงอรรุณี  ดุสิตา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เปคำผุย
 
1. นายนิธิศ  มรดก
2. นายทัด  วงลาพรม
 
787 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาใน 1. เด็กหญิงกนกรดา  สนมศรี
2. เด็กหญิงพีชญา  คลีสำ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เบ้าลี
 
1. นางสุภัทรา  ไวแสน
2. นางอุษณา  จันปุ่ม
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงลลิตา  วัลดี
 
1. นายคำผล  แก้วสีสม
 
789 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยางสิงห์อ้อ
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  ออทอลาน
3. เด็กหญิงอริศรา  เหล่าคำ
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงศิรวิมล  สุโพเคน
2. เด็กหญิงอุทุมพร  สาเส็ง
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
791 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิยม  บุพศิริ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
792 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนพพล  ตะลาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
793 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
2. นางวราพร  มานันที
 
794 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายชานนท์   ศักดิ์มงคลไพศาล
2. เด็กชายภูฤทธิ์   แก้วโจ๊ะ
 
1. นายประยงค์   รุ่งจินดารัตน์
2. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
 
795 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หุนติราช
2. เด็กหญิงธนัญญา  ภาโสม
3. เด็กชายนพเก้า  ศรีแก้ว
4. เด็กชายบารมี  บัวแสน
5. เด็กชายภูมิทัศน์  จู่มา
6. เด็กชายภูมิภัทร  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงรัญรัตน์ดา  พ่อคนตรง
8. เด็กหญิงวารุณี  ผาลี
9. เด็กหญิงศศิธร  โสภาพล
10. เด็กชายเทพวุฒิ  ภูธร
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
3. นางพิสมัย  สาผิว
 
796 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธนนันท์  พรหมประกาย
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
797 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุณหปราณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  พุตะวงค์
3. เด็กหญิงเสาวภา  แสนบัณฑิต
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
2. นางจารุณี  อภัยโส
 
798 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายพิชญุตม์  วงค์งาม
2. เด็กชายสิทธิกร  ลีเหลา
 
1. นางสุกัลยา  จันทา
2. นางจริยา  สารโภคา
 
799 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม   พันธุ์ด้วง
3. เด็กหญิงสุนิษา   ไกรษรวงค์
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา    เหมพลชม
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บรรไพ
 
1. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
801 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   โมธรรม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยางธิสาร
 
1. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
2. นายสุริยา  นครใชย
 
802 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงมนัสวี  วิบรรณ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรประจักษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
2. นายทนงศักดิ์  สิทธิ
 
803 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ร่มโพธิ์ภักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โมธรรม
3. เด็กหญิงเกสรา  บุญมานะ
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
804 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสาวพิศนันท์  เดชโฮม
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
806 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายพงศธร  บุตรสอน
2. เด็กชายศุภชัย  หลอดศรีสงค์
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นางฐิติยา  สังกฤษณ์
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงปัณฑินา  เสตรสิงห์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โฮ้วมณี
 
1. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
809 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายตะวัน  ญาณบุญ
2. เด็กชายธนากร  ไชยรบ
3. เด็กชายไชยภัทร  อินธินิน
 
1. นายจิระพันธ์ุ  จวนสาง
2. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
 
810 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนภูมิ  มณีรัตน์
2. เด็กชายภูมิรพี  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ชินบูรณ์
2. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
 
811 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  โยลัย
2. เด็กชายเทพทัต  ไผ่พงษ์
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
812 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กชายจันทกานต์   กิติศรีวรพันธ์
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายศตายุ  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
814 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกรชนก   อุทศาสตร์
2. เด็กชายกฤตเมธ   คนเพียร
3. เด็กชายพรภวิษย์   ศรีวรสาร
 
1. นางสาวพรพิศ   พันธุ์เมือง
2. นางอมรรัตน์    ถึงใจ
 
815 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนภัทร   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงปาณิศา   กานนท์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงรินรดา   มะสุใส
2. เด็กหญิงวรรณษา   นนท์เหล่าพล
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
817 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงชลดา  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงวริศรา   ทาคิละ
3. เด็กหญิงศุภสุตา   สุขแจ่ม
 
1. นางยุพา  นนเลาพล
2. นางสาวพวงพยอม  มะสุใส
 
818 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์   เหล่าพัดมา
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
819 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงช่อผกา  ปัดร้าย
2. เด็กหญิงธัญญาพร   เหล่าสุวรรณ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีรัตน์
4. เด็กหญิงพิยะดา  เขียวโป
5. เด็กหญิงวราภัร  นิชาจันทร์
6. เด็กหญิงวิชญาดา  ทุมต้ายหวัน
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณิชลดา  สุธรรม
2. เด็กหญิงพัชราพร   สอนกางทิศ
3. เด็กหญิงภัควิภา   หนูเผือก
4. เด็กหญิงมีนัชชา   หลานเสสถา
5. เด็กหญิงอลิตตา    แจ่มแสง
 
1. นางนิภาพร   บันหาร
2. นางสาวนาถยา   อุปศรี
 
821 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์   ชัยนคร
2. เด็กหญิงชลธิชา   มณีรัตน์
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
2. นางสาววิลาวัณย์  แดงสด
 
822 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอนุชิดา  กุจนา
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
823 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายสมคิด  มะละกา
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
824 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายชนินทร์   วังมลหม่อม
2. เด็กชายอนุชิต  วังสุขี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
 
825 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจิระภัทร  แตงกวา
2. เด็กชายทวีชัย  พรหมดี
3. เด็กชายพีระพล  ภูผักแว่น
 
1. นายขอม  แต้มกลาง
2. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
826 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงธนิดา  โยลัย
2. เด็กหญิงธันญารัตน์  ทาคิละ
3. เด็กหญิงนัฐสุดา  โยลัย
4. เด็กหญิงนันทนุช  ทาคิละ
5. เด็กหญิงวอรดา  โคทังคะ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยลัย
7. เด็กหญิงหทัยกาญ  เขื่อนขันธ์
8. เด็กหญิงอรยา  บุญศรี
9. เด็กหญิงอัจฉราพร  โยลัย
10. เด็กหญิงเขมรัตน์  โยลัย
11. เด็กหญิงเจตจิรา  กุจนา
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายปราโมทย์   เทพกรรณ
 
1. นายสุขสันต์  รมย์รส
 
828 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 1. เด็กชายธรศักดิ์  บุรีขันธ์
2. เด็กชายนครชัย  กุลยะ
3. เด็กชายภูมิรินทร์  อ้อมณฑา
4. เด็กชายวรพล  บุญมาวงษา
5. เด็กชายวีรภัทร  ไตรินทร์
6. เด็กชายศิรวิชญ์  คาระวงค์
 
1. นายสุจินต์  อาจวิชัย
2. นายครองชัย  สุวรรณมาโจ
3. นายณัฐวุฒิ  สิงห์อ้น
 
829 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอชิรวรรณ   มาตรา
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
830 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายดัสกรณ์  บุพศิริ
2. เด็กชายศตพรรษ  บุพศิริ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พัดเปี้ยมา
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
831 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงกวิสรา  พันธุกาง
2. เด็กชายณัฐชนน  โถชัยคำ
3. เด็กหญิงธนาภา  สมคัมภีร์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ปากสีมน
5. เด็กหญิงพรรณิภา  บุพศิริ
6. เด็กหญิงวิภาดา  เบ็ญจวรรณ
7. เด็กหญิงสิรินาถ  พันเรืองรอง
8. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ฤทธิธรรม
9. เด็กหญิงอุมากรณ์  พันธุกาง
10. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธุกาง
 
1. นายเกียรติกวินน์  วงษาเนาว์
2. นางสายฝน  หอมจันทร์
3. นางมินตรา  สารคำ
 
832 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจารุภา  โพธิ์สาราช
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  อินทะประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ไตรยพันธ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ด่างเกษี
5. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วพิลา
 
1. นางนภาภรณ์  แสนโสม
2. นางสาวอรุณี  นาโควงค์
 
833 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เปี้ยวเม่น
3. เด็กหญิงพรพิมล  คะดุล
4. เด็กหญิงพัชรพร  ทะทำมัง
5. เด็กหญิงเกวลี  คำชนะ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
834 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมจร
2. เด็กหญิงภาพิมล  งอยกุดจิก
3. เด็กหญิงมัจฉา  พรมจร
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ป้องทอง
2. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
835 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายนิรวิทธิ์  ธิปัญญา
2. เด็กชายศิวกร  ป้องทอง
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นายโสภณ  สุธรรม
 
836 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงฐิติมา  มีนาง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุขรี่
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
 
1. นายบุญเลิศ  สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
837 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
2. เด็กชายพิชาภพ  พิลารักษ์
3. เด็กหญิงวัลยา  ศรีภูวง
4. เด็กหญิงอรริษา  ขันจันทร์
5. เด็กชายอรุณพร   สมรฤทธิ์
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
2. นางประไพ  วงษ์สม
 
838 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธเนศ  จาเหม
2. เด็กชายปิยะพันธ์  จันทะราม
 
1. นายกฤษฎา  แข็งการ
2. นายรชตะ  ศิริวงค์
 
839 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีหาบุตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์   เข็มเพ็ชร์
 
1. นายก้องภพ  เลิศอุปเสน
2. นางสาวอัญชลี   แก้วกัญญา
 
840 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปัญญา  อิ่มวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วายโสกา
3. เด็กหญิงเดนิส  กุลด์สวาก
 
1. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธ์
2. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
 
841 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทร์ขันธ์
 
 
842 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
843 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายศักดา  คำชนะ
 
1. นางดอกแก้ว  บุพศิริ
 
844 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริวงศ์
 
845 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
846 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีนุรักษ์
 
 
847 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
 
848 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
 
849 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทริง
2. เด็กหญิงนภัสสร  สิมมา
3. เด็กหญิงเกนต์นิภา  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสาวสุกฤตยา  รัตนติสร้อย
2. นางวิไลลักษณ์   มัยวงค์
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อินทะศรี
 
1. นางอานันท์   นิลสนิท
 
852 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วปีลา
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ปากดี
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริกัลยา   รัตนะ
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
854 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงนิภาพร  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  โพนดาแคบ
 
1. นางอรัญญา  แวงดีสอน
2. นางอุษณีย์  แสนสุข
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   มีมา
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
856 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จาหรี
 
1. นางอุทิศ  คะปัญญา
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปนัทดา  ลี้พล
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
859 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายทิชานนท์  วงษา
2. เด็กหญิงแววดาว  วันงาม
 
1. นายรังสฤษฏ์  พิกุลศรี
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
860 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปราวิสา  สาระพาน
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วะบุตรดี
2. เด็กหญิงวนิดา  ช่ำดำขำ
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
862 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ติ๊บตัน
2. เด็กหญิงทรรศิกา  อินทิราช
3. เด็กหญิงนันทิยา  ขวัญอยู่
4. เด็กหญิงรัญธิดา  ทาวอแวง
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ปะนะภูเต
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
863 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกฤษกร  เสนพันธ์
2. เด็กชายจักรภัทร  มาตรกูล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยศล
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
865 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เกิดประโคน
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
866 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. นางสาวนฤมล  ทองสัน
2. เด็กชายเฉลิมพล  จัดแจง
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
868 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิรักษ์  บุตรโสม
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธเนต  หมั่นศรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบัติ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  โคตวัน
 
1. นางสาวสุนารี  นุชสุ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
 
870 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงจุฑานันท์  สาเส็ง
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายรัชภูมิ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
 
872 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
873 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวศิรประภา  โทรัตน์
2. นางสาวศุภรัตน์  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
874 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายชญานิน  ต้นสุวรรณ
2. เด็กชายวงศกร  ปอไว
 
1. นายสมคิด  การุณ
2. นายอรรถกร  บุญญานุภาพ
 
875 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปานโพธิจารย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันทร์คราม
3. เด็กหญิงชัยนคร  จำเริญทิพย์
4. เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงวัชรี  โทรัตน์
6. เด็กหญิงสุธิดา  ภูชนาม
7. เด็กหญิงอิงอร  โพธิ์ล่าม
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
3. นางวันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
 
876 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธนพล   ดีแสง
2. เด็กชายธิติ  วิภา
3. เด็กชายบุญสนอง   จำปา
4. เด็กชายพลากร  เลทะนู
5. เด็กชายภากร  อุทำกา
6. เด็กชายยุทธนา   ว่่ิองไว
7. เด็กชายศุคลวัฒน์  สุวรรณสิงห์
8. เด็กชายศุทธวัฒน์   บุพศิริ
9. เด็กชายอภิวัฒน์  อนุญาหงษ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่มั่ว
 
1. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
2. นางวนิดา   สิทธิพา
3. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กันยาตี
3. เด็กหญิงศิริมล   อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองสมรัตน์
5. เด็กหญิงอัญชลี   อนุญาหงษ์
6. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางไพรัตน์  วะชุม
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายธนากร  นิที
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  คงมี
3. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดงเมย
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
2. นางสาวสุพัตตา  อุปนันท์
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสาริกา   โปแอ
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
880 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยะหา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปากดี
 
1. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงอรชร  ริยะบุตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงปิยวดี  ละกังถา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรเพ็ง
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงสุธินันท์  อยู่ลำนาน
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
884 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวปิยวดี  บุญบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ภูธร
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
 
885 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายประกฤษณ์  ปากดี
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
886 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายจีรภัทร  แสนป้อง
2. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  อุเทนจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางอาภาพร  สาพุฒ
 
887 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.74 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกฤติกาล  จ่าเห็ม
2. เด็กชายธีระวิศาล  ศรีงอย
3. เด็กหญิงอาริยา  ติธรรม
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
2. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายประกิต  วะสุรี
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สุขภูวงค์
3. เด็กชายเจษฏา  สุขภูวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์
 
889 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ดาเชิงเขา
 
1. นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์
 
890 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล
2. เด็กหญิงเอวิตา  โมธรรม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
2. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นพล
 
1. นายวัฒนะ  ภูดีทิพย์
 
892 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทาเอื้อ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
893 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายบริบูรณ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
894 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
 
1. นายประสาท  ไชยพะยวน
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายเดชาธร  บริบูรณ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงบุษกร  โคตรบิล
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
897 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
2. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
898 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปาลิตา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เอื้อสะพาน
3. เด็กหญิงไอลิษา  เนื่องชมพู
 
1. นางสาวปริศนา  บุตรจันทร์
2. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกรวีย์  กะตะนารี
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
900 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์
2. เด็กหญิงชนน์ชนก  พงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ชุมมะณี
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
2. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
901 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภูมินทร์  ศรีภิรมย์
2. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
3. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
 
1. นางอาภรณ์รัตน์  สารผล
2. นายดนตรี  ดีแสง
 
902 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยมาโย
3. เด็กหญิงสุขพรรษา  แจ่มสง
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
903 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงวนิดา  บุตราช
 
1. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุวรรณมาโจ
 
905 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายคงคา  ใจบุญ
2. นายธนวัตน์  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายนรเสฐฎ์  กุณะส่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
906 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายนนทกานต์  กัณสินธุ์
2. เด็กชายนลธวัช  ไชยบัตร
3. เด็กชายเฉวง  ไชยมงค์
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางปรวรรณ  ใบภักดี
 
907 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงภูริษาร์  มั่นธง
 
1. นายเปรมปรี  ลิภา
 
908 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  คำชนะ
 
1. นางสาวนวลปราง  แสนสุข
 
909 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาวอารียา  ดีแสง
 
910 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายพิชญภูมิ  คำก้อนแก้ว
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
911 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทาทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวฌาริญญา  ปัญญาบุตร
2. นางสาวณัฐณิชา  วงษ์ศรีญา
 
912 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายณพชร  ไขแสง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  มาดีคาน
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
2. นายปฏิภาณ  กวดวงษา
 
913 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกวินนา  วะชุม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงมนสิชา  ติ้วคะลา
 
1. นางพิไลลักษณ์  แก้วก่า
2. นางอรัญญา  พิมพ์ภา
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัชชา  สอนกัน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อุทำกา
3. เด็กชายสมภพ  วรภาพ
 
1. นางสาวนิราพร  โทสวนจิต
2. นางสาวสุธิดา  บาลมีทะ
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวิเศษศักดิ์  เดิมสันเทียะ
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
916 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  หนันอ้าย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สีเพ็ง
3. เด็กหญิงอมินตรา  สมยา
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
917 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หินสองกอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
918 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงจิระประภาพร   เดชทะสอน
2. เด็กหญิงน้ำใจ  นนทะวงศ์
3. เด็กหญิงสุภานันท์  ไชยสุระ
 
1. นางสาวสุุทิวา  เอกสะพัง
2. นางกรรณิการ์  นิวงษา
 
919 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายรทีพัทธ  แก้วนิวงษ์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
920 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายชยันต์  กิติศรีวรพันธ์
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายศราวุธ  เสนาสี
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภูวดล  ไตริน
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
923 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงษ์โพนทอง
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  พิลาทอง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายธน่กร  เปาวะนา
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
927 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายจิรายุ  ทองวัง
2. เด็กชายสัญญา  แสนทวีสุข
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายนครินทร์  กิติศรีวรพันธุ์
 
928 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนกรดา  วานิชสำราญ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  กาทอง
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เลิงโพชะ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เนาวรัตน์
2. นางสาววชิราภรณ์  ดวงอ่อน
 
929 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงพัชรามาศ  เหล่ามาลา
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
930 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงอวิชนันท์  หัวใจเพ็ชร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
931 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชริดา  มูลละ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
932 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตักโพธิ์
2. เด็กชายชยุต  สราญชื่น
3. เด็กหญิงธัญทิพ  บุญทวี
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เตชะแก้ว
5. เด็กหญิงละออรัตน์  สุขแฉล้ม
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
933 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายปวรุตม์  เบ้าลี
2. เด็กชายพอเพียง  เบ้าลี
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
934 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงรัฐกานต์  วันดี
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  มีคำ
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
2. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไตรภูมิ
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
936 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายตริณณภพ  นาก้อนทอง
2. เด็กหญิงปริชญา  ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายวรินทร  แก้วแก่นคูณ
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
937 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนา
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
938 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
939 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
2. เด็กหญิงศรัญญา  ชาบรรทม
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
940 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจินตพร  ขรรศร
2. เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มถวิล
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
941 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ชัยบิล
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
942 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จวนแจ้ง
2. เด็กหญิงประทุมมาศ  สิงห์งอย
3. เด็กหญิงวิมลภัทร   แก่นจันทร์
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
943 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายเอกภพ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝ่ายสะพือ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
945 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขันธุรา
2. เด็กหญิงรัศมี  ปรางค์ทอง
3. เด็กหญิงศศิตา  วรรณสนิท
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
 
946 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67.16 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนเพ็ง
2. เด็กหญิงจารุภา  แวงดา
3. เด็กหญิงณัชชา  ใจช่วง
4. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สมกอง
5. เด็กหญิงพิชญา  อุทัยแสน
6. เด็กหญิงวิชาดา  หิรัตพรหม
 
1. นายกฤษฎา  เมาะลาษี
2. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
3. นายประวิทย์  โสมมา
 
947 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กชายธนดล  ยางเบือก
2. เด็กชายภากร  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กชายไกรษร  ราชกูล
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
2. นางรุ่งทิวาพร  สมโสภา
 
948 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปภาวดี  คำชนะ
 
 
949 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงศิริพร  อ.ท.ศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนโคตร
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
2. นางสาวพวันตี  กันตะมา
 
950 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงพัชริดา  มะณีรัตน์
2. เด็กหญิงอาภัชรินทร์  ลือพอก
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชนานุช  รังศิริ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
952 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายภาคิณ  แพงโสม
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
953 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงนภเกตุ  สินธุสังข์
2. เด็กชายนฤดล  หล้าเสีื้ยว
3. เด็กชายพงศกร  อนุวรรณ
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
2. นางกนกกาญจน์  ศรีสำราญ
 
954 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงภัททิยา  ชนะนา
 
1. นายวัฒนา  พลโลก
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
956 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายธนภูมิ  แดนกระโทก
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
957 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ประทุมรุ่ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
958 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายภัทรพล  พนมสินรัตน์
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
959 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายคชากร    จันขันธ์
2. เด็กชายณัฐริกา   วะบุตรดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงษา
 
1. นายสุรพัฒน์   วงศ์เข็มมา
2. นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ
 
960 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญา  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันสา
3. เด็กหญิงกัลยากร  มีชัย
4. เด็กหญิงกาญจนา  แสนเสน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
6. เด็กหญิงแหวน  ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
3. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
961 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายภูรินทร์  วงษา
 
1. นายพรชัย  บุพศิริ
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
963 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กชายธราธร  มะละ
 
1. นายคมสันต์  จันทร์ทน
 
964 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสตะวงศ์
2. เด็กหญิงนิพาดา  บวรชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  บุตรสอน
 
1. นางสาวเวิน  ริทัศน์โส
2. นางสาวนวรัตน์  คาภัยวงศ์
 
965 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงกุลชาดา  โมธรรม
2. เด็กชายนครินทร์  บุตรสอน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศิลาอุดม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
2. นางฐิติยา  สังกฤษณ์
 
966 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีฤทธิ์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
967 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุพศิริ
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
 
968 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงปริมล  เกตุบัว
2. เด็กหญิงวรรณรญา  อรรถมี
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  ราชม
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
969 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายณัฐพล  มะปะโพธิ์
2. เด็กชายเจตมงคล  สีละสา
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นายจักรพรรดิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
970 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาปัน
 
1. นางสาวนิตยา  สุวรรณเทน
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายธิติพงศ์  ต้อนโกี
 
1. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ศรี
 
972 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตภาส   หมีทอง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   มากอง
3. เด็กชายธนพัฒน์   ดวงดูสัน
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
973 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ฮาดทักวงค์
2. เด็กชายภูวดล   กล่ำพลอย
3. เด็กชายอภิชัย   เขียวโป
 
1. นางสาวมลนภา   มะสุใส
2. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
 
974 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายกฤษณะพล   อุ่นเทียมโสม
2. นายฐิติพงศ์   เหลินต้ายซ้าย
3. นายธนโชติ   บุญมาวงษา
4. นายนายณัฐชัย   นนท์เหล่าพล
5. นายวีระภัทร   มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
2. นายนเรศ  มากอง
 
975 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนิภาพร  นนเลาพล
 
 
976 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกชกร   ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   โยลัย
3. เด็กหญิงฐิติวรดา   คุตะโค
4. เด็กหญิงธัญสินี   สิงพรม
5. เด็กหญิงไอศิยา   ดวงดูสัน
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
977 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงพิชญา   โยธาตรี
 
1. นางสาวปรัศนีย์   แก้วอ่อนขวา
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายพรวิวัฒน์   บุญเกิด
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
979 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนธรณ์   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงพิชญา  นนท์เหล่าพล
 
1. นางแสงเดือน   กันยาตี
2. นายนเรศ  มากอง
 
980 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงพิกุล   โพติยะ
3. เด็กหญิงอัญญาดา   วงษาพัด
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
2. นางไพจิตร   จันทะขิน
 
981 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงวรา  ต้ายบุญเทียม
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
982 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายพิทวัส  ชินบูรณ์
 
1. นางสาวนฤมล   โพติยะ
 
983 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายธรรมวัตร  พึ่งโพธิ์ทอง
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  เหล่าหลวง
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
2. นางสาวจุฑารัตน์  กาฬหว้า
 
984 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.17 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   เพชรอุเทน
2. เด็กหญิงชัญญานุช   แสงศิริพงษ์
3. เด็กหญิงฐิติพร   พลอึ่ง
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยพรม
5. เด็กหญิงปณาลี   พันธุ์เมือง
6. เด็กหญิงพรธิดา  มะอินทร์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิกา   โยลัย
8. เด็กหญิงรักษกร   ป้องหลักคำ
9. เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธ์ุ
10. เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย
 
1. นางสาวมยุรี  สายโรจน์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
3. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
985 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง
2. เด็กชายภานุศิษฏ์   สินจตุรพัฒน์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยนต์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
986 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเจือ
 
1. นายอนุพันธ์  ประพัศรางค์
 
987 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ
 
1. นางสาวอุมาพร  ดอกเกตุ
 
988 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
989 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
990 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  บุพศิริ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
991 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กชายจันทกร  โนนเดช
2. เด็กชายพัชรพล  เคนไชยวงศ์
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นายสมัคร  คะสุดใจ
 
992 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงนฤมล  ปัญญาสาร
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  นิพรรัมย์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
993 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายกมล  เดชขันธ์
2. เด็กชายธีรไนย   ป้องดู่
3. เด็กชายอนุวัตติ์  ลิภา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นางคตินันท์  ยามี
 
994 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เคนไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพิยดา  บุญเพชร
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวธีราภรณ์  อักษรพิม
 
995 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัญญาสาร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี
 
996 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีแสง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  พันธ์กาง
3. เด็กชายสหโชค  ทีสุกะ
 
1. นายสมใจ  ยามี
2. นายนพดล  ว่องไว
 
997 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงกวินทรา  แสนชมภู
 
1. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
998 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำชนะ
2. เด็กชายวรากร  คำชนะ
3. เด็กหญิงวลักษ์สุดา  ขุนศรี
 
1. นายประเวศ  ศรีสร้อย
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
999 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงฉันทิสา  ป้องทอง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงปณิดา  วงศ์อะนุ
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
 
1000 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลือคำหาญ
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1001 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  สอนสา
2. เด็กหญิงเกษสุดา  แสนมะฮุ่ง
 
1. นายบุญเลิศ   สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
1002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงบุศกรณ์  ปัทวงค์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1003 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิทธิ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  มิ่งมิตวัน
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
1004 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปาริชาติ   วงษ์หมอก
2. เด็กชายวัชมล  พรมสี
3. เด็กหญิงสลุตา  สีลำใต้
 
1. นายประจักษ์  ทามี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1005 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรฐา   เลาเจริญ
 
 
1006 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงแพรวา  พรหมสี
 
 
1007 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ใยแย้ม
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
1008 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
 
1. นางสาวชลธิชา   ส่วนเสมอ
 
1009 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายธรายุทธ  โพติยะ
2. เด็กหญิงเจตจิรา  กุจนา
 
1. นายสุรศักดิ์  ธรรมเป็นจิตต์
 
1010 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวสมจิตร  บุรีขันธ์
 
1011 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสาณิชญา  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
1012 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงชลดา  ผาอินดี
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
1013 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงษา
2. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จุลขัน
 
1. นายพรชัย  บุพศิริ
 
1014 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กชายนราธิป  ไชยสุระ
 
 
1015 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงเข็มอักษร  บุตรดี
 
 
1016 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
 
1017 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงทินรัตน์  การถวิล
 
 
1018 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เรือนนา
2. เด็กหญิงพนิดา  เรือนนา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
 
1019 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอรธิดา  สิงห์โต
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1020 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กชายจีระวัฒน์  มหาวงศ์
2. เด็กชายชโนดม  แก้วปีลา
 
1. นายธนารักษ์  วงษาเนาว์
2. นายศุภกฤต  ชาทิพฮด
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสายชล  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1022 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายนิธิโชติ  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงบุญณดา  มหาวงศ์
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
1023 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกณิกา  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนภัสสร   มหาวงศ์
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
1024 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตรันนา
 
1. นางอรวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนกร  โคตตะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
1026 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายทักษดนย์  ยุขจร
2. เด็กชายธีรภัทร  สุดามา
3. เด็กหญิงศศิพร  ศรีคราม
 
1. นางสาลินี  เนียมเพราะ
2. นางลลิตตา  คำชนะ
 
1027 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายเจษฎา  นนทจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
 
1029 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แวงโสธรณ์
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
1030 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกัณฐชาติ  ทรัพย์สืบ
2. เด็กชายจิรายุ  ปุณริบูรณ์
3. เด็กหญิงยุวณา  หลวงพรหม
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
1031 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สุพร
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
1032 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำภิรัง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เชื้อขาวพิมพ์
3. เด็กหญิงศิริกมล  ไพรจรุงสิทธิ์
 
1. นางเหรียญทอง  มีชัย
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
1033 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายปวริศ  เลื่อนลอย
2. เด็กหญิงสรินยา  วงศ์แสงน้อย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
1034 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายดุษฎี  ดอยมา
2. เด็กชายรุจิกร  ทองเภา
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
1035 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟองแก้ว
2. เด็กชายพัชรพล  บุญญะศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
1036 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สานาผา
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  ทุมดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
1037 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีหะมงคล
2. เด็กชายศุภกานต์  รอดคำทุย
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  แท่นทอง
 
1. นายเมธี  นาอุดม
2. นางสาวอัญญิกา  ลวกไธสง
 
1038 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายคมศักดิ์  ตุ้ยแต
2. เด็กชายวัชระ  แก้วห้วยพระ
3. เด็กชายวิศว  บุญเหลา
 
1. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
2. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
 
1039 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายณัฐพล  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวรัตชนก  พลราชม
 
1040 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายธีระพล  บุญเหลา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  บุญเหลา
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
 
1041 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  ตามขมิ้น
2. เด็กชายจักรพรรณ  บุญเหลา
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยนาม
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
1043 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนุจรี  โปแอ
2. นายภูวดล  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
1044 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
1045 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงญาดา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  โทรัตน์
3. เด็กหญิงพรสุดา  คำใบ
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายครรชิต  นรบุญ
 
1046 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ชมวงศ์
2. เด็กหญิงชลดา  กันยาตี
3. เด็กหญิงวรดา  เตยชันซะ
4. เด็กหญิงอภิญญา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงเพชรลดา  พลบำรุง
 
1. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
1047 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   นารีแพงสี
2. เด็กหญิงอริสา  หนูนิน
 
1. นางวนิดา   สิทธิพา
2. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
1048 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงสิรวิชญ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา
3. เด็กหญิงอริยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรัตนา  อนุญาหงษ์
 
1049 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายณัฐาธิดา  จันทนคร
2. เด็กหญิงนรินทร์ดา  ภูมิวัลย์
3. เด็กหญิงนันทิดา  มันอาษา
 
1. นายพงศกร  ดาวสุข
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณราย   ทะไชยวงศ์
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
1051 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายจตุพร  วงษ์สาสิน
2. เด็กหญิงชฎาพร  พลอินสา
3. เด็กชายนพรัตน์  ทะชัยวงศ์
4. เด็กหญิงปรีชญา  สมรฤทธิ์
5. เด็กชายรธีภัทร์  บุตรสุวรรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
2. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงศ์
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
1053 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายจิรโชติ  ศรีวรสาร
2. เด็กชายพงศ์สุภา  บุพโต
 
1. นายวัฒนา  วงษ์โพนทอง
2. นางสาวชัญญานุช  บุตรบุรี
 
1054 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ปุ่มแพง
2. เด็กชายธาดา  จูมพลหล่้า
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
1055 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกันยา  วงค์กันยา
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
 
1056 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุภาพ
 
1. นางนงเยาว์  คนกล้า
 
1057 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1059 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  พราวศรี
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
1060 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วละออ
2. เด็กหญิงวรันชนก  เพรชโสภา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
1061 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยเทศ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วงค์คำ
3. เด็กชายหริวงศ์  อุปทุม
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
1062 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปุณยาพร  จันปัญญา
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
1063 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวทัญญู  บุญช่วย
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยเทศ
3. เด็กชายอัครพล  ด่างเกษี
 
1. นายสถาพร  ทีสุกะ
2. นายสุรสิทธิ์  ฝ่ายทะแสง
 
1064 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงกนกพร  ฆารชน
2. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
3. เด็กหญิงพิชาภรณ์  วรวงค์
4. เด็กหญิงสนันยา  ทีสุกะ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ยะภักดี
 
1. นางมณีวรรณ  อุปทุม
2. นางสายสุดา  ประสงค์ดี
 
1065 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญปก
2. เด็กชายมรกต  ยะภักดี
3. เด็กหญิงอารียา  คำเกษ
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
2. นางมณีวรรณ  อุปทุม
 
1066 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายเจษฎากร  โสภา
 
1. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
1067 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ผลเคน
2. เด็กหญิงสิริกร  กรรมเสริฐ
3. เด็กหญิงหยกผกา  สามพันธ์
 
1. นางสาวกมลชนก  ศรีวรรณา
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
1068 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมณภัทร  ผลเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  คำพิน
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
1069 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายเมธี  อินทรักษ์
 
1. นางสาวธีระนันต์  โมธรรม
 
1070 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผงชานัน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันนารัตน์
3. เด็กชายภูริช   นะคะจัด
 
1. นางนิดา  โมทำ
2. นางสาวพัชริยา   ปานนาค
 
1071 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ธรรมวงษา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเกาะ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ผิวบาง
4. เด็กหญิงสิรยา  น้อยบรรเทา
5. เด็กหญิงอนัญญา  มณีปกรณ์
6. เด็กหญิงแพรวา  ภูเขียว
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
3. นางสาวนภาทิพย์  เคนไชยวงค์
 
1072 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
1073 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันธุ์กาง
2. เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
1074 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายนฤนาท  ประวาฬ
2. เด็กหญิงวิภาวี  เวินเมาหา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลิภา
 
1. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
2. นางพัชราพร  หาญสนาม
 
1075 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชุติวัต  อุสาพรหม
2. เด็กชายนนทภัทร  โคตรมิตร
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
2. นายกานต์  ศรีประทุม
 
1076 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรวุฒิ  สายคำ
2. เด็กชายชัยภัทร  อรุณรัตน์
3. เด็กชายณัชพล  อุสาพรหม
4. เด็กชายณัฐภัทร  บัวนา
5. เด็กชายภาคภูมิ  พันชั่ง
6. เด็กชายศักดินนท์  นาโควงค์
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
1077 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดาวรัชดา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงพรปรียา  สมใจ
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
1078 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อุสาพรหม
3. เด็กหญิงธัญธิตา  ชัยวัฒน์
4. เด็กหญิงปนัดดา  นาชัยเงิน
5. เด็กหญิงประกายดาว  นาโควงค์
6. เด็กหญิงมนัญญา  โคตรพรหม
7. เด็กหญิงรวิกาญจน์  วะชุม
8. เด็กหญิงวรัญญา  วะเศษสร้อย
9. เด็กหญิงเกสรา  อุสาพรหม
10. เด็กหญิงเขมิกา  จันดี
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
3. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
1079 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายวรกฤษณ์   โกษาแสง
 
1. นางสาวธัญพัฒน์  โกษาแสง
 
1080 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นางสาวสุธารา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
1081 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายยุทธชัย  มังลา
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีเพียชัย
 
1082 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจี่นี่  มารีย์ สมิธ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จงจอหอ
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควค์
 
1083 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกรดนัย  กาวมณี
2. เด็กชายจักริน  ศรีภู
 
1. นายเกรียงไกร  แสนสุข
2. นายพีระพงษ์  นามไพร
 
1084 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐชานันท์  คุณขยัน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1085 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวจันทร์จิรา  แมดมิ่งเหง้า
2. นายราชัน  ลิภา
3. นางสาวสุพัตรา  ทะทำมัง
 
1. นางสุธาทิพย์  วงษาเนาว์
 
1086 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุวภัทร  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เปาวะนา
 
1087 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประกิ่ง
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
1088 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเยีย
3. เด็กชายสุรสีห์  สารสิทธิ์
 
1. นางสาวนิชาภัทร   นวนสี
2. นางสาวพุทธิพร  ทาคำ
 
1089 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายณัฏฐชัย  คำแดงสุข
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตยา  วิชาโชค
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
1090 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างวงศ์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1091 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายเทพทัต  อรรถสาร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
1092 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายนิติกร  นนทะวงศ์
2. เด็กชายยศกร  นนทะวงษา
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชัยมุงคุณ
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
2. นางสาวสุทิวา  เอกสะพัง
 
1093 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.09 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายอลงกรณ์  มานะเสน
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์  นนทะวงษา
 
1. นางสาวรัฐพร  บันลือ
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
1094 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงธนพร  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงพรประภา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวา  ภูชุม
 
1. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
1095 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  เรืองชา
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
1096 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไตรมีแสง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1097 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชนะพจน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายยุทธนา  วะตะมะ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1099 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงอภิชยา  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1100 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิง สุกัญญา  จันทนะ
2. เด็กหญิงพรพิมล   แสงโสม
 
1. นายกิตติพงษ์  ขรรค์ศร
2. นางวันเพ็ญ  กะสังข์
 
1101 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชัชชญา  แพงมาลา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สุวรรณมาโจ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวศรัญญา  ปาสานะโก
 
1102 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงนฤภร  ชิตพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรินทิพา  บัตรประโคน
 
1. นางวัลลภา  ศรีวรขันธุ์
2. นางสุภาพ  หาสุระ
 
1103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพสตรี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุพศิริ
 
1104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นนทะศรี
3. เด็กชายศาสตรา  ตะวังทัน
 
1. นางสาวพรพิมล  วอล้า
2. นายการัณย์  คำแปง
 
1105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชพร  ชมไทสง
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
1106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงนิศาชล  ทองทาบ
 
1. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
1107 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล
2. เด็กชายพชรพล  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงค์
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
1109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกฤษฏิภัชช์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา
 
1. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
1110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา
2. เด็กชายภาณุ  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
 
1111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกุลปรียา  สุธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสุระ
3. เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย
4. เด็กหญิงศลิษา  บุญจบ
5. เด็กหญิงแก้วกมล  วงษา
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
2. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชะโนลับ
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
1113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายนิรุช  โคตรคำ
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
1114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงชลิตา  ยางสิงอ้อ
3. เด็กหญิงธนพร  เรืองศรีสม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  คีราช
5. เด็กหญิงภานุกา  มามุขดา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุเทนหลอย
7. เด็กหญิงอภิสรา  สนมศรี
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  นนทะศรี
9. เด็กหญิงเขมิกา  กิติผง
10. เด็กหญิงเอวิตา  พุทธา
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
2. นางสาวนิภาพร  อะรมชื่น
3. นางฑิตฐิตา  มหาโยธี
 
1115 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  พารัน
2. เด็กชายบุรินทร์ธร  วงค์นาอินทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไพน้อย
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
1116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมดี
2. เด็กหญิงนลินี  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
1117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงคัชรินทร์ณี  อินแกบ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัญหาไชย
3. เด็กหญิงบุษบา  กิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาววิชุดา  กัปปันโน
2. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
1118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  เดชทะศร
2. เด็กหญิงสุมนรัตน์  สาหัส
3. เด็กหญิงอัญรัตน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางศรีสุดา  นามป่องแก
2. นางสาวพรทิพย์  เพ็งอินทร์
 
1119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ตะวะนะ
 
1. นางสาวมยุรี  บิดานารา
2. นายมนตรี  ดงขันตะ
 
1120 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกชกร  คีราช
2. เด็กหญิงณัฐกุลพร  โสภาน้ำ
3. เด็กชายนัฐนนท์  นนท์เข็มพรม
 
1. นางสาวกฤติยา  ออทอลาน
2. นางสุรีรัตน์  บุตรโคษา
 
1121 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพงโท
2. เด็กหญิงละอองดาว  แพงแพง
 
1. นายศราวุธ  รัตนวรรณี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1122 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
1123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อภัยโส
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
1124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงนภัสกร  ราชนาวี
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
1125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แย้มระมัง
2. เด็กชายปารเมฆ  สุทธิแสน
 
1. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
 
1126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธิธรรมมา
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์  วงษาศรี
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายสิทธินพรัตน์  พิลายนต์
 
1127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กชายนครินทร์  ทานิง
 
1. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
1128 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายอิสรา  ลือส่อน
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ชินบูรณ์
 
1129 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกานติมา  วงษาพัด
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วงษาพัด
3. เด็กหญิงสมิตานัน  กันตะมา
 
1. นางสาวจินตนา  ้เหล่าแตว
2. นางสาวมุทิดา  วงษาพัด
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวลลี
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ต้อนโสกรี
 
1. นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล
 
1132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวรัชฎาพร   ต้อนโสกรี
2. นางสาวสุธิชา   วงศ์คำดี
 
1. นางสาวรัตนา  วงศ์ล่าม
2. นางสาวปรัศนีย์   แก้วอ่อนขวา
 
1133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวสายธาร   แก้วอ่อนขวา
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1134 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงวนิดา   คุตะโค
 
 
1135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงยุวรรณดา   กุลวงศ์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
 
1136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจตุพร  ไวมือ
 
1. นางสาวปทุมมา   ปลั่งกลาง
 
1137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายณัฐพล  วงโพนทอง
2. เด็กชายนพณัฐ   พรหมดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
 
1138 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงตะวัน   กุจนา
2. เด็กหญิงธิญาดา  อบเชย
3. เด็กหญิงบินหลา   สิงหกุล
 
1. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
2. นางสาวกวินนา  แสนเขื่อน
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายกฤษณะพงษ์  โพติยะ
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
1140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงกชกร  พวงพั้ว
2. เด็กหญิงสุรีพร  คะสุดใจ
3. เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางสาวนริษา  ฮาบพนม
 
1141 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จักรพิมพ์
2. เด็กชายทศพล  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงอัญมณี  ถาน้อย
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
 
1142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อุสาพรหม
2. เด็กชายศุภกร  ปากสีมนต์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
1143 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายนปกรณ์  เนียมนามผล
2. เด็กชายวรรณวิษา  ฉ่ำจิต
3. เด็กชายสุชนัย  ยศดี
 
1. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
2. นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
 
1144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. นางสาวกรองกนก  นามเสาร์
 
1. นายวินัย  แสงศักดิ์
 
1145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
1146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64.16 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายพลกฤต  สิงห์เสียว
2. เด็กชายวัชรพล  ด่างเกษี
3. เด็กชายอธิศ  ทันบุญ
4. เด็กชายอภิชาติ  ภูมิชัย
5. เด็กชายอิทธิกร  ทันบุญ
6. เด็กชายเมธาวุธ  แสนเสิก
 
1. นายคฑายุทธ  นาโควงศ์
2. นายประเวศ  ศรีสร้อย
3. นายพจน์  คะสุดใจ
 
1147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกัญนิกาญจน์  นิที
2. เด็กหญิงสุรารัตน์  ขัติวงค์
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
1148 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
1149 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุพศิริ
 
1. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์
 
1150 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปาลิตา  มหาวงค์
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ใจเครือ
 
1. นางอุสาห์  เรืองวรบูรณ์
2. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์
 
1151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพรณุวัฒน์  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงพุธิตา  ไชยกา
 
1. นางอุสาห์  เรืองวรบูรณ์
 
1152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  คำภิลัง
2. เด็กหญิงธัญยชนก  น้ำเงิน
3. เด็กหญิงมินตา  ตะทามา
4. เด็กชายวัชรินทร์  เชื้อนิล
5. เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ใหม่
6. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วเกลียว
 
1. นางสุทิน   โมยะ
2. นางปิยะฉัตร  คำภิลัง
3. นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า
 
1153 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
 
 
1154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงศรีสุดา  มณีวรรณ์
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริวงศ์
 
1155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  เยาวศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรศิลป์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงค์
 
1157 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีภัทร  วงค์ศรีชู
 
 
1158 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงโศภิตา  ชาสงวน
 
 
1159 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
 
 
1160 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมมกานต์  สุนาคราช
 
 
1161 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกัลยา  กองนา
 
 
1162 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอภิษฎา  คำภิรัง
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอุลัยพร  ต้นกันยา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1164 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดวงภักดั
 
 
1165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงภักดี
 
1. นางศิริอาภรณ์  ปิตะพรหม
 
1166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายดุลยวัฒน์  มหาวงศ์
 
1. นางสาวสุปาณี  ผากงคำ
 
1167 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายกฤษณะ   มีมา
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
1168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงคัทลียา  ผาพรหม
2. เด็กหญิงชุติสรา  การกล้า
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยสุระ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรสงวน
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นรินทร์รัก
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพธิคาร
7. เด็กหญิงพินิตา  เสนพันธ์
8. เด็กหญิงฟ้างาม  พรมฤทธิ์
9. เด็กหญิงวัชรากรณ์  งามสมมิตร
10. เด็กหญิงโสภิดา  สายสอาด
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
3. นางลลิตตา  คำชนะ
 
1169 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  กุลวางศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุพศิริ
 
1. นางนางมาลี  บุโพธิ์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
1170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายปิติภัทร  ละดอกท่า
2. เด็กหญิงพนัชนก  บุตะกุล
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
1171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายชุติพนธ์  ติดหล้า
2. เด็กชายณัฐพล  ทองเภา
3. เด็กชายบุริศร์  โยบุตดา
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
 
1172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หลวงแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญเหลา
3. เด็กหญิงอัญกร  นวลขาว
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
1173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยางเบือก
2. เด็กชายจิตรทวัส  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีผาบ
4. เด็กชายธเนศพล  นันทะ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายเจียง   ช่วยสุมาน
2. นางสาวเมตตา  พรหมพัฒน์
 
1174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกนกกานต์  นามบุตร
 
1. นางบังอร  จันทะโม
 
1175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายพงศ์ปกรณ์  คละไฮ
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
1176 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  วาปี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สอนสา
3. เด็กหญิงวิยะดา  นครังสุ
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
 
1177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีหะมงคล
2. เด็กหญิงสไบทอง  บุญเทียม
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
1178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กหญิงวรนุช  กระแสโสม
2. เด็กชายอิทธิพล  บุญเทียม
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  คัดทะจันทร์
2. นายเจษฎา  สมรฤทธิ์
 
1179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายสิรภพ  ประพัศรางค์
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
1180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงนีรนุช  หลวงแก้ว
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
1181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
1182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ยันตะเคียน
2. นางสาวพิไลวรรณ  อินทริง
3. นางสาวอริสา  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายสุทธิกร  สุทธิประภา
 
1183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายภัควรรธ์   อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสาวิกา  จำปา
3. เด็กหญิงเทพธิดา  น้อยเพียวงศ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
1184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จำปา
2. เด็กหญิงพัณณิตา   จำปา
3. เด็กชายอดิเรก  จำปา
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
 
1185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  แสนคำพล
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  วรบัตร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ปีลาตี
 
1. นางสาวกนกลัดดา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
1186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายศราวุทธ  ปากดี
 
1. นายธนากร  พ่อชมภู
 
1187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  โกษาแสง
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
1188 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
2. เด็กหญิงแทนขวัญ  แพงคำอุ้ย
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรา  ใครบุตร
 
1189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายวัชระ  อักษร
 
1. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
 
1190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงธนัญญา  เสนากัง
2. เด็กชายพิตรพิบูล  โป้ปัด
3. เด็กชายภูผา  อินทรักษ์
4. เด็กชายรัตนพล  ละกังถา
5. เด็กชายสยามรัฐ  สุระชัย
6. เด็กหญิงอดิศักดิ์  สุรินาม
 
1. นางปิยะดา  โพธิ์ศรี
2. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
3. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
1191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรวิมล  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
1192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธราดล  จันทะเบ้า
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
1193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงวรรณสา  ทองดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
 
1195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  เยาวศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรศิลป์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
1196 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  พลวงค์
 
1. นายอุดร  ภาโสม
2. นางจันเพชร  ดายังหยุด
 
1197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หวลกะสิน
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงพรลิตา  ชนะจันทร์
2. เด็กหญิงวรินทร  โพธิ์เบี้ยว
3. เด็กหญิงวริศรา  มุกดาหาร
4. เด็กหญิงศุธาศินีย์  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  จันทรทุย
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
1199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เพรชโสภา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุภรัตน์  เจริญรส
 
1200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันทะชา
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
1201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายทศพักตร์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอรสินี  เกษมสินธุ์
4. เด็กชายอาคม  บัวสาย
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุธรรม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
2. นางสาวเจือจันทน์  เกษมสินธุ์
 
1202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
1203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  หงค์โต
5. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
1204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงนันฑิกา  บุญชาญ
2. เด็กชายยศวริศ  ชายางกูล
3. เด็กชายวีรภัทร  ผงชานัน
4. เด็กชายศรายุทธ  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงศรินธร  คอะรัญ
6. เด็กชายสุทธิวัส  ผางคนรัก
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
2. นายนำพล   ศรีสมัคร
3. นายณรงค์  คำหันอรรค
 
1205 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กชายธนภัทร  ต่อซอน
2. เด็กชายวีรภัทร  เผ่าสุกัลป์
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  จันทชาติ
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวนิฤมล  มะแย้ม
 
1206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงกิตตินัน  วรดง
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
1207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
1208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายจิรายุทธ  โทรัตน์
2. เด็กชายชินกร  เพ็งคำ
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
1209 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 76.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทริง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทุมพลแก
3. เด็กหญิงอริษา   อินทริง
 
1. นางสาวอรพิน  ปัททุม
2. นางสุภารักษ์  บุนนท์
 
1210 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  นวนลมลี
3. เด็กหญิงเขมนิจ  อุสาพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
1211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
2. เด็กชายเจษฎา  สุพิมล
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
1212 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นาโควงค์
2. เด็กชายพีระพงษ์  วงศรีชู
3. เด็กชายศุภกิจ  ยะภักดี
 
1. นายธีระยุทธ  มาตสุต
2. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
1213 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงณัชชา  น้อยศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  อุ่มอาษา
3. เด็กหญิงปิยะพร  นาโควงค์
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โคตรมิตร
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงศรียา
6. เด็กหญิงสิริอร  วงษาเนาว์
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางบุญล้ำ  คำหา
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
1214 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นาโควงค์
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
1215 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
3. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
1216 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
3. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
 
1. นางสาวลลิตา  นาขมิน
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
1217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงขวัญฤทัยรัตน์  เฉลียวไว
2. เด็กหญิงณฐพร  โกษาแสง
3. เด็กหญิงมุนินทร์ธา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงรัชมัยพร  ข้อจักร
5. เด็กหญิงวนิสา  ปรีวาสนา
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
1218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แจ้งรักษ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศรีชู
 
1. นางเชียรลดา  ดีแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
1219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กชายพรรษา  ประกิ่ง
2. เด็กชายอรรถเดช  ประกิ่ง
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษสา
2. นางรัตนา  หงแสน
 
1220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนพล  ถากรงาม
2. เด็กหญิงนวพร  วะชุม
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
2. นางสาวมณีรัตน์  เปาวะนา
 
1221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงศยพรรณ  บินศรี
2. เด็กชายสุรนาท  คำหอม
3. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยปัญหา
 
1. นางดรุณี  อินอุเทน
2. นางจิระรส  มั่นธง
 
1222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แง่นาเหนือ
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
1224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพรธิรา  ภาโสม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
1225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุคนธนา  สุกใส
 
1. นายอธิศักดิ์  วงศ์เหง้า
 
1226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงอุมากร  นันทะวงค์
 
1. นางสาวอรวรีย์  โคตรเคน
 
1227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หาญฟ้าเลื่อน
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำอ้อ
 
1228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดวงคำจันทร์
2. เด็กหญิงนงนภัส  เอกพันธ์
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย  มังคละคีรี
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
2. นางวราปภา  พนันชัย
 
1229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ชนะพจน์
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมณี
3. เด็กชายนันธกรานต์  หอมหลาย
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
1230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศิรประภา  จำปาพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายริมปกรณ์  เดชทะสอน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชะนะพจน์
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
2. นายแสงละภา  พระเสนา
 
1232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายสรวิชญ์  นคะรังสุ
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์โสม
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1234 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายกฤษณะ  วะตะมะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นายชัชวาล  สุพรรณผิว
 
1235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติกรกวิน  สำรีดี
2. เด็กชายชนัฐนนท์  สาหัส
3. เด็กชายพงษ์รัตน์  พันธุ์เวียง
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
1236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62.66 ทองแดง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพล  อุตสาหะ
2. เด็กชายธนากร   แก้วมั่น
3. เด็กชายบารมี  สุภาศรี
4. เด็กชายภัสภีมวัศ  ธรณ์ธนิตย์กุล
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทโคตร
6. เด็กชายอัษฎา  มังคละคีรี
 
1. นายศรีสุวรรณ  สุขวิพัฒน์
2. นางสายสุดา  สุขวิพัฒน์
3. นางสาวอภันตรี  วาปี
 
1237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพล  พรมเพ็ง
2. เด็กชายศิราพัฒน์  ประลุ่ม
3. เด็กชายอชิตพล  ประเสริฐสุข
4. เด็กหญิงอรวรา  อุณาพรหม
5. เด็กชายอิทธิพล  หารสตะ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
1238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กหญิงนฤมล  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
1239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายนราธร  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ไชยพันธ์
 
1. นางอรทัย  เมืองแทน
2. นางสาวอนัญญา  กว้างสวาสดิ์
 
1240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มะโนน้อม
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
 
1241 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกิติพงษ์  คำแก้ว
2. เด็กชายถกลเกียรติ  เดชโฮม
3. เด็กชายนาวิน  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
1242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
1243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสินธุ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
1244 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมรักษา
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ถิ่นพายัพ
3. เด็กหญิงอัลเตียร์  ป้องทอง
 
1. นางสาวธนัชชา  ชาสงวน
2. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
1245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ.ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
1246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงมุฑิตา  กนกวิทิตพงศ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นทือก
 
1. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์ุ
2. นางสุมลรัตน์  บริเอก
 
1247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนาภัทร  ดายังยุธ
2. เด็กชายวัฒนาศักดิ์  อินทิสิทธิ์
 
1. นายวิทวัส  โพธารินทร์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
1248 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์
2. เด็กชายวีรภัทร  ผาอิฐดี
 
1. นายวสันต์  บุพศิริ
2. นางวัชรีวรรณ  บุพศิริ
 
1249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยบุตร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1250 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ข้อจักร์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
1251 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัทรประภา  พันจี
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
 
1252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาทร  ยศกลาง
2. เด็กชายอนุพงศ์  อุดมลาภ
 
1. นายพีระพล  ทรงอาด
2. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
 
1253 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิรารัตน์  ตามขมิ้น
 
1. นางสาวมธุรส  วัดแผ่นลำ
 
1254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายกษาปณ์  หัดระสา
 
1. นายทัด  วงลาพรม
 
1255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายนที  ทับสีแก้ว
2. เด็กหญิงนีรชา  ไชยพรม
3. เด็กชายปภาวรินทร์  พลเยี่ยม
 
1. นายวิชัย  ราโช
2. นายนิธิศ  มรดก
 
1256 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนาธิป  วอระกัน
2. เด็กหญิงบุญศุภา  สาคร
3. เด็กหญิงพันธิตรา  ตะวะนะ
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายสนธยา  มันฑะ
 
1257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีระชาติ  อินทะศรี
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1258 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงศภานันท์  ฐานะวงศ์
3. เด็กหญิงอภัสสร  พันจี
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
2. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
 
1259 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
1260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พลศรี
2. เด็กหญิงเพ็ญรัศมี  ภาโสม
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นางสาวศันสนีย์  ก่ำเสริฐ
 
1261 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจิรัชติกาล  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  โคตะบิน
 
1. นางละมัย  ทุมพิลา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายดวงตะวัน  เหล่าหว้าน
2. เด็กชายตวงลาภ  อ่อนคำ
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แพงคำดี
2. เด็กหญิงยลธิดา  จู่มา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
1264 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายทศพล  นาโศก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีโคตร
3. เด็กหญิงพนิดา  สูงแสนจิตร
4. เด็กชายวราเทพ  คำหล้า
5. เด็กชายวิชชาชาติ  ยุยวรัม
 
1. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
1265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทรุกขา
2. เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
1266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนุชวรา   พลโลก
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
1267 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
2. เด็กหญิงขนิษฐดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายสุรนันท์  คำผาย
 
1. นางสาวชลธิชา  ส่วนเสมอ
2. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
 
1268 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้วใส
2. เด็กหญิงศิริธร  ตะโนนทอง
3. เด็กชายสามารถ  มีผึ้ง
 
1. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
1269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงณัฐฑธิดา  วงษา
2. เด็กหญิงภวิษย์พร  สร้อยสน
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นางสาวปานฤทััย  วงษา
 
1270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ครุณะวงศ์
2. เด็กหญิงจีรนันต์  สิมนา
3. เด็กหญิงรินรดา  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงวิริญญา  โพทะโสม
5. เด็กหญิงศิริญญา  ไชยนุ
 
1. นางสาวอินทิรา  บำรุงสวัสดิ์
2. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
1271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   หาลือคำ
3. เด็กชายศุภณัฐ  เศษเพ็ง
4. เด็กหญิงอนันตญา    เสนาะพันธ์
5. เด็กหญิงแพรวา  วงพิระ
 
1. นายสุรินทร์  สิงโหพล
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
1272 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กชายฉันทกร   อังคะฮาด
2. เด็กชายธนวัฒน์  มอมไทรัตน์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   อังคะฮาด
 
1. นางสาวศิรประภา   สุรชน
2. นางสาวณภัทร   พลแสน
 
1273 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  อ่อนขวา
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วอ่อนขวา
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
 
1274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงภาวินี    ต้อนโสกรี
 
1. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   เทพศรีหา
2. เด็กหญิงพรชิตา   แสงศิริ
3. เด็กหญิงสุนิสา   เหม็นชา
 
1. นางสาวกวินนา   แสนเขื่อน
2. นางนิภาพร  บันหาร
 
1276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายนพพร    โพติยะ
2. เด็กชายนภัสกร   เนืองทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นางสาวอัจจิมา  เมษา
 
1277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงดวงกมล   เทพกรรณ
2. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสาวอรนุช   ดวงดูสัน
 
1278 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฐานิดา   บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   ศรีโยธา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สระอินทร์
2. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
 
1279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกรกนก  คำชนะ
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
 
1280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุพศิริ
 
1. นายกิตติพันธ์   เสียงสนั่น
 
1281 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงญาดา  สีวิคำ
2. เด็กชายพรรณา  คำชนะ
3. เด็กชายวรวุฒิ   สีสมงาม
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
1282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  บุพศิริ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
1283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจรินทร์นภัส  สายคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
1284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพงศกร  เดชโฮม
 
1. นางสาวกมลชนก  คำชนะ
 
1285 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
1286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สีดา
2. เด็กชายวิมล  พิมพ์โยธา
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางสาวพวงผกา  กุลยะ
 
1287 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายดุลยวัฒน์  ไกรวงค์
2. เด็กชายพิชิตชัย  เจี๊ยวก๊ก
3. เด็กชายศุภสิน  สมานชาลี
 
1. นายอนันต์  เครือหว้า
2. นายรชตะ  ศิริวงค์
 
1288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
1289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงวาสนา  คัณทักษ์
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
1290 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายปีใหม่   เทพเศรษฐา
2. เด็กชายศราวุธ   ยุทธรรม
3. เด็กชายสุวันชัย   คงทน
 
1. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
2. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
 
1291 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ชัยพาลา
 
 
1292 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
 
1293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงธันยพร  พันธุกาง
 
1. นายเกียรติกวินน์   วงษาเนาว์
 
1294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
 
1. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
1295 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอทิตยา  แก่นวงศา
 
 
1296 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
 
 
1297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  คำอินทร์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
1298 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงแวววรรณ  มาตยาบุญ
 
 
1299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายณรงค์ชัย   อินทริง
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
1300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงยศวดี  ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ไชยกา
2. เด็กหญิงชลณัฐชา  แจ่มสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัญชนา   แจ่มสุวรรณ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
2. นางชมภูนุช  ทนงค์
 
1302 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภพ  สำรวมจิตต์
2. เด็กหญิงพิมนิภา  ทับทิมหิน
3. เด็กหญิงมิณฑิตา  มณีนพ
 
1. นายภาณุวิชญ์  สุขเสริม
2. นางฉัตรมงคล   สวนกัน
 
1303 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.3 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสาลินี  เนียมเพราะ
 
1304 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายพีรภาส  สีดา
2. เด็กชายสุนิสา  คมขำ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์    ศิริวงษ์นันต์
 
1. นางสาวเพียงใจ  แวงปากบัว
2. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
 
1305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จุลขันธ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  คำจันทร์
 
1. นางสาวอังคณี  วันศรี
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
1306 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธนโชติ  พูลพัฒนะ
2. เด็กหญิงนิตยา  สาลีรัมย์
3. เด็กชายศรันยู  วรติยะ
 
1. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางวิภาดา  ยศทอง
 
1307 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวาสนา  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงอภิศรา  ผาผึ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
1308 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปู่ห้วยพระ
2. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
3. เด็กหญิงอัญกร  สานาผา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
1309 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  พลถา
3. เด็กหญิงอาริษา  พวงจำปา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
1310 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายนพวัฒน์  ทุมดี
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สานาผา
3. เด็กชายพรรษา  ฉะอ้อนศรี
4. เด็กชายสุรยุทธ  ขาวด่านเหนือ
5. เด็กชายอติกานต์  นนทะศรี
 
1. นายเจียง  ช่วยสุมาน
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
1311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฐกิตต์  โยบุตดา
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอริสรา  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวรัตชนก  พลราชม
 
1313 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐวัตร  สาทะเรศ
2. เด็กหญิงรสิกา  อนุญาหงษ์
3. เด็กชายสุวรรณ   จำปา
 
1. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
1314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงกัลสุดา  แสนคำพล
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  มันอาษา
3. เด็กหญิงรินรดา  กอแก้ว
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
1315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  อินทริง
2. เด็กหญิงรติกร  สุตารมณ์
3. เด็กชายสนทยา  มันอาษา
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
1316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงเกวลิน  พรมทะยาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มันอาษา
 
1. นางสุพัตรา  ปากดี
2. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
1317 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โพธิโสม
2. เด็กหญิงสมฤดี  สายสีดา
 
1. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
1318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายศิวกร  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
1319 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญรังศรี
2. เด็กหญิงพิศมัย  โพนแสนคำ
 
1. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
2. นายพงศกร  ดาวสุข
 
1320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   บุพศิริ
2. เด็กชายอภิชาติ   ปากดี
 
1. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
1321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  แก้วไพศาล
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
1322 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันธิษา  ปากดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บุพศิริ
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
1323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แก้วมา
2. เด็กหญิงตรีนภัทร  งามแสง
3. เด็กหญิงพรชิตา  กุลวงค์
4. เด็กหญิงสิรินดา  มะละ
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  วงศ์เทราช
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์   กลยะณี
 
1324 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  มะละ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชัญปัญหา
 
1325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกฤติกา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตทศ
 
1. นางสาวรัตยา  เอกมาตร
2. นางลินดา  เฟือยงาราช
 
1326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกนกรดา  มาสกุล
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  ไชยประการ
 
1. นางกิตติยา  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
 
1327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.12 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วใส
2. เด็กชายอภิชาติ  บทศรี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
1328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกชกร  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
1329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ผาอินดี
 
1. นางศิริจรรยา  บุญสิทธิ์
 
1330 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.33 ทอง 7 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมวงค์
 
1. สิบตำรวจโทจักรวาล  กันหาฤกษ์
 
1331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายสิริชัย  ศรีนาทม
2. เด็กชายอภิภัทร  แก้วเชื่อม
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
2. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
1332 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หาญวิชัย
2. เด็กหญิงภิระดา  ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลีพรหม
 
1. นางสาวราตรี  ยาลัย
2. นางดวงสุดา  เปาวะนา
 
1333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธิญาดา  อุปทุม
2. เด็กหญิงปวีณา  จุลขันธ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
2. นางอรพินท์  คำเกษ
 
1334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชินกร  อุปทุม
2. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
1335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยะภักดี
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
1336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงโป๊
2. เด็กหญิงปาริตา  เนตรพิมพ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  เนตรพิมพ์
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกษมสินธุ์
5. เด็กหญิงพนิดา  สายสมคุณ
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
1337 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงจุฬากรณ์  แสนคำสวงค์
2. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงค์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  หงส์โต
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
1338 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศาลางาม
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
1339 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายสิทธิกร  วงษา
2. เด็กชายสุริยะเดช  ไชยเทศ
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
1340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ติยะบุตร
2. เด็กชายรัชตะ  เสนานิมิต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนทะวาด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
1341 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สำราจสุข
 
1. นางภัชรา  สุทธิบุตร
 
1342 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนิติพล  อทะขันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์งอย
3. เด็กชายอนากร  โพทะโสม
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวจินตนา  โสภา
 
1343 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงมินตรา   คะดุน
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
 
1344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพัชรพล  คะดุน
2. เด็กชายสรรพวิท  คะดุน
 
1. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
2. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
1345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลิปูหนอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ติภู
3. เด็กหญิงกัญณัฐชา  มีปัญญา
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ติยะบุตร
5. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศิริจันทพันธุ์
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภักดี
7. เด็กหญิงพิราอร  วงษา
8. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปะนูวี
9. เด็กหญิงสุชานุช  เรือนนา
10. เด็กหญิงอรนุช  ใจสุข
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นายจตุพล  จั่นกัน
3. นางสาวกมล  อู่นารี
 
1346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  มั่นธง
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พันนาคำ
3. เด็กหญิงพัชรี  สร้อยดั้น
4. เด็กหญิงวรนิต  สิทธิยา
5. เด็กหญิงโยษิตา  สิทธิยา
 
1. นางเพ็ญพักตร์  มิ่งวงศ์ธรรม
2. นางนุชรา  สิทธิ
 
1347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทุมพลแก
2. เด็กชายวรวุฒิ  พุทธตาล
 
1. นางสาวอรพิน  ปัททุม
2. นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์
 
1348 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุนนท์
2. เด็กชายพีรณัฐ  เกตุจันทร์
3. เด็กชายเกริกไกร  นาโควงค์
 
1. นายธีระยุทธ  มาตสุต
2. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
1349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  นาโควงค์
2. เด็กชายไกรวิทย์  วงศรีชู
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
2. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
1350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกัญญา  โกษาแสง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คนหมั่น
4. เด็กหญิงสุวรรณี  อุสาพรหม
5. เด็กหญิงเมวารินทร์  นาโควงค์
 
1. นายกานต์  ศรีประทุม
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
1351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สว่างวงษ์
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
1352 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นางสาวประภาพร  วงศรีชู
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
1353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายศิลป์วัจน์  ไชยต้นเทือก
2. เด็กชายอรรฆเดช  ปัญญศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญ  โคตรมิตร
2. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
1354 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทองน้อย
2. เด็กหญิงปาริตา  โคนาม
3. เด็กชายพงศธร  ตุพิลา
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นายวิจิตร  อินอุเทน
 
1355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลิภา
2. เด็กหญิงนิรินทร์รัตน์  ขันตี
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ไหลอุดี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
1356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  โคตรมิตร
2. เด็กชายณัฐกิตต์  วะสาร
3. เด็กชายธนวัฒน์  แสวงนาม
4. เด็กชายภูริภัทร  ชาแสน
5. เด็กชายรัชชานนท์  วะชุม
6. เด็กชายวรายุทธ  ปิลอง
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นายยอดรัก  จำรักษา
3. นายเกรียงไกร  แสนสุข
 
1357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  พลประเสริฐ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
1358 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกีรติ  บุพศิริ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วะเศษสร้อย
3. เด็กชายถิรพล  ไชยมงค์
 
1. นางสาวเสาวภา  เปาวะนา
2. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
1359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1360 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒนานิล
2. เด็กหญิงธันยพร  บิดขุนทด
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
2. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
1361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพรธิรา  ภาโสม
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายพรรษา  นักร้อง
2. เด็กชายวโรดม  บุตรสอน
 
1. นางสาวอรอุมา  ไมยวงค์
 
1363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงุชุติกาญจน์  แสนทวีสุข
 
1. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
1364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงพิชญา  ลัทธิกุล
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ระมงคล
2. เด็กหญิงอุมากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  ดีนัก
2. นางสุชญา  จันทะขิน
 
1366 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  ชนะพจน์
 
1. นางแดงเล็ก  เจริญราษฎร์
2. นางจุฑาพร  บุญวัง
 
1367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายดนุนัย  อำอวด
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เสนจันทร์ฒิไชย
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
1368 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายชินพัฒน์  ริมสกุล
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คำลี
3. เด็กชายธนาทรัพย์  แก้วมั่น
4. เด็กชายภูเบศ  แฝงพงศ์
5. เด็กชายวีรภัทร  วดีศิริศักดิ์
6. เด็กชายเมธัส  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายศรีสุวรรณ  สุขวิพัฒน์
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
3. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
1369 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73.75 เงิน 7 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตพร  พวงนาค
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงภาวิณี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
2. นางสาววราภรณ์  สาหัส
 
1370 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายสุริยเดช  โชติรักษา
 
1. นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม
 
1371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรบุรี
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
1372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงนันทิชา  กิ่งคาร
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  เมืองแทน
4. เด็กหญิงพิรญาณ์  ธรรมสูตร
5. เด็กหญิงวรัชญา  สิมมาลา
6. เด็กหญิงศรัญญา  สมวงศ์
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  กองม่วง
8. เด็กหญิงอทิอร  สมประสงค์
9. เด็กหญิงอรปรีญา  อนุวรรณ
10. เด็กหญิงอัจฉรียา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
2. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
3. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
 
1373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงนัฐวรรณ  บุญเทียม
 
1. นายวัฒนากร  ต่อซอน
2. นางกานดาวะสี  บัวนาค
 
1374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทะนันท์
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
 
1375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนธรณ์  คำใบ
 
1. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
1376 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จุติยะ
3. เด็กหญิงรดาพร  กิจประชุม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โพธิ์สุ
2. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
 
1377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายนนทกร  บุญยืน
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงจิราภา  โอ้น
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
 
1379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มุดผา
2. เด็กชายอภิเดช  สีลา
 
1. นายประดิษฐ  บุรีขันธ์
2. นางศรีสุดา  นามป่องแก
 
1380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.3 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กชายณัฐพล  ชนะพจน์
2. เด็กชายปัญจทรัพย์  ประพัศรางค์
 
1. นายประดิษฐ  บุรีขันธ์
2. นายทวี  โยคณิตย์
 
1381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  เดชทะศร
2. เด็กหญิงสุภัชชา  วงค์พันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  บุตรโคษา
2. นางสาวกฤติยา  ออทอลาน
 
1382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงจินดาลักษณ์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ผินแก้ว
3. เด็กชายเรือนหงส์  ผุยปัญญา
 
1. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
2. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
 
1383 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
1384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายภาคินัย   เกษร
2. เด็กชายสรยุทธ   คำธิ
 
1. นายศิริพงษ์   วงศ์พิมพ์คำ
2. นายเทพรัตน์   ชัยบุญมา
 
1385 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงณปภา  หาญอาษา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
1386 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  แสนคำ
2. เด็กหญิงพิชชภา  พวงกันยา
3. เด็กหญิงศิรดา  ก่ำเสริฐ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางบรรจง  แพงสาร
 
1387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หนองแค
2. เด็กหญิงณิชา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงรสนันท์  นวรัตน์วิจิตร
4. เด็กหญิงศิรินภา  อุปเสน
5. เด็กหญิงเมธิดา  สาบก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางอัญชลี  ตรันเจริญ
 
1388 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนัฏกานต์  หลักหาญ
2. เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
1389 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายธนดล  สีโยธา
2. เด็กชายวุฒินันท์  สระแก้ว
 
1. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
1390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  บางประอินทร์
 
1. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
 
1391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายชีวัธนัย  คะดุลย์
2. เด็กชายนัทพงศ์  สุขวิพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
1392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายกฤษณ  พันธุกาง
2. เด็กชายเสฏฐพงศ์  พูนประโคน
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นายสุขสันต์  กุดนอก
 
1393 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สมดีตี
 
1. นางนิติยาภรณ์  โมธรรม
 
1394 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ณ พรานบุญ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงวริษา  โพธิแวง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
2. นางอัมภา  อินทรักษ์
 
1395 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เที่ยงภักดี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาเทพ
3. เด็กหญิงนรมน  ดาษดา
 
1. นายสุขสันต์  กุดนอก
2. นางกุลธิดา  บุญเทียม
 
1396 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  ฝ่ายทะแสง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุสาราช
 
1. นางสมควร  เสาทอง
2. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
1397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงอโนชา  เซ็กโม้
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
1398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายศราวุฒิ   อุ่นเทียมโสม
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1399 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกัลยา  วาดี
2. เด็กชายนิราช  โยลัย
3. เด็กหญิงน้ำฝน  โพติยะ
 
1. นายขอม  แต้มกลาง
2. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
1400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายนันทกร  โนนกลาง
2. เด็กชายหิรัญ   ต้ายบุญเที่ยง
 
1. นายอนุพันธ์  ประพัศรางค์
2. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
1401 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  บุพศิริ
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
2. นายศรีทน  บุพศิริ
 
1402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนภาพร  ปัญญาสาร
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
1403 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงมลฤดี  คะสุดใจ
2. เด็กหญิงรศรินทร์  คะสุดใจ
3. เด็กหญิงสิริกร  แสงสุวรรณดี
 
1. นางสุรัชวดี  สินพูน
2. นางสาวพชรกร  สายเหลา
 
1404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เสนสุข
2. เด็กหญิงอริสา  ปากสีมล
 
1. นางคตินันท์  ยามี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
1405 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายชินมัย  บุญเพ็ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
3. เด็กชายวิโรจน์  คำชนะ
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
1406 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายปรเมศว์  ปัญญาสาร
2. เด็กชายสงกรานต์  เสนสุข
3. เด็กชายอภิวิทย์  อุปิมนต์
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
1407 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายกุลเดช  คะสา
2. เด็กชายณัฐติยา  วะลับ
3. เด็กชายภูวกฤต  พชรเศรฐกร
4. เด็กหญิงวริศรา  เสนสุข
5. เด็กชายศลิษา  หลอดเหลา
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คะสุดใจ
 
1. นางนุชนาถ  อัครศรีวงษ์
2. นางสุภาภรณ์  มิระสิงห์
3. นางพิสมัย  ต้นศรี
 
1408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายนนธวัช  นามเสาร์
 
1. นายวินัย  แสงศักดิ์
 
1409 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายภัคพล  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงวรวลัญช์   พันธุกาง
3. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญพันธ์
 
1. นายสมใจ  ยามี
2. นายประวิช  สะเริญรัมย์
 
1410 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกรกมล  ดีพรม
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ยุติธรรม
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายบุญเลิศ   สีโย
 
1411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนภาพร  สุวรรณไชย
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วอ่อนขวา
 
1. นายยุพา   นนเลาพล
 
1412 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายณพชร  สมรฤทธิ์
 
 
1413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
2. เด็กชายธีระภัทร์  บุญเหลา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
1414 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายศุภกิจ  คำชนะ
 
 
1415 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายวุฒิไกร  นามเสาร์
 
 
1416 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงตติยา  จันทะเวิน
 
 
1417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชายกวด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศิริวงค์
 
1. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์
2. นายยุทธการ  มหาวงค์
 
1418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88.31 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายพลกร  นาโควงศ์
2. เด็กชายเด็ดดวง  มหาวงศ์
 
1. นายอนุกูล  ภูยังดี
 
1419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญนำ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
1420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาจะ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
1421 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพิยดา  ทองสาม
2. เด็กหญิงศริญญา  บุตรดีวงค์
3. เด็กหญิงแพรวา  พรหมสี
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
1422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สีเม้น
2. เด็กชายวิชยุตม์  ริมสกุล
3. เด็กชายเจตนิพัทย์  รัตนผ่องโชค
 
1. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
2. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1423 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวพรรณ์
2. เด็กหญิงมุกมณี  มาดี
3. เด็กหญิงวาสนา  เหล่าป่า
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
1424 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงธันยพร  หรทึก
2. เด็กหญิงนงค์รัก  อักขะวงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โยธาตรี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
1425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกชกร  นันทะ
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  นามมนตรี
3. เด็กหญิงธิดาพร  วังอุปัดชา
4. เด็กหญิงนฤมล  วังอุปัดชา
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นันทะ
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
1426 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทุมดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คำไข
3. เด็กหญิงลลิตา  มาดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
1427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  โยบุตดา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วบัวปัทย์
3. เด็กชายพงศกร  มั่งศรี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญเทียม
5. เด็กหญิงเอมิกา  บาศรี
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวเพ็ญศรี  สอนสา
 
1428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายเขมศักดิ์   สมสนุก
 
1. นางสาววราภรณ์  ไกยะฝ่าย
 
1429 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายธีรดลย์  อินเทพ
2. เด็กชายนิกร  พิมสลัด
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ครบุรี
 
1. นางชลธิชา  ค่ำคูณ
2. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
 
1430 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวรัตชนก  พลราชม
 
1431 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงปวีณา  กรีสอนโคม
2. เด็กหญิงปาลิณี  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นายครรชิต  โทรัตน์
 
1432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  มะละ
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
 
1433 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยะเทียม
2. เด็กชายชัยชาญ   สำรวมจิตต์
 
1. นางสาวธาตรี  ริยะบุตร
2. นางขวัญตา  ภาโสม
 
1434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.1 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมจอม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงสุ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สุวรรณบุผา
 
1. นางรังสินี  สุทธิกาศ
 
1435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
1436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกรรวี  คำเกษ
2. เด็กหญิงมนันยา  ถีระพันธ์
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
1437 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธราเทพ  ขันบรรจง
2. เด็กชายสิปปกร  ประสงค์ดี
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  อุปทุม
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แง่มสุราช
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
1438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
1439 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
2. เด็กชายสรวุฒิ  ใจสุข
3. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
1440 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปัทยาพร  ชมราศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  โงนศรีษะ
3. เด็กหญิงเมทนีย์  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นายวิชิต  วะบุตร
 
1441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  บุญศรี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
1442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
1443 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงปัทมา  คะดุน
2. เด็กหญิงพัชรา  เอื้องไข
3. เด็กชายเทพธนากรณ์  อ้วนกาปี
 
1. นางสุวรรณภา  สุวรรณเพชร
2. นางศิรินันท์  โสภาน้ำ
 
1444 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงภิราพร  อุผา
 
1. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
1445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3