สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายทศพร  โสดาวิชิต
2. เด็กชายธนโชติ  อินทศรี
3. เด็กชายพัทธดนย์  งามนาศรี
4. เด็กชายวีรภาพ  ต้นนาจาน
5. เด็กชายศรายุธ  คำชนะ
6. เด็กชายสมคิด  ทะโคดา
 
1. นายเดชา  คัณทักษ์
2. นางชลธิชา  ติยะบุตร
3. นางสาววิลาวัณย์  ไชยต้นเทือก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  อินทริง
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศิริวงค์
2. เด็กชายณรงค์ชัย  อินทริง
3. เด็กหญิงยศวดี  ไชยกา
4. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยกา
5. เด็กหญิงอติกานต์  อุสาพรหม
 
1. นางมยุรัตน์  ศิริสวัสดิ์
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยกา
2. เด็กหญิงอติกานต์  อุสาพรหม
 
1. นายบุญชู  ใจใส
2. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุวรา  อินทริง
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ราชประทุม
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงปาริตา  มหาวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจันจิรา  ดีมั่น
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงอุมากร  มิตรชู
 
1. นายชำนาญ  แก้วลา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดังสีสัตย์
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ดังสีสัตย์
3. เด็กหญิงอริสา  เกิดผล
 
1. นางอรวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภัทร  สัตะโส
 
1. นางฉัตรมงคล  สวนกัน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำนกกก   1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำนกกก   1. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
2. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐิดา  ชาศรี
2. เด็กหญิงสุธิดา  โต๊ะงาม
3. เด็กชายอรทัย  เวียงอินทร์
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายวิเศษ  สาสอน
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  พรสงวน
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  กันหาพันธ์
2. เด็กชายตริณณภพ  สาที
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อภัยโส
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกรรณชัย  เงินกลม
2. เด็กชายพีรพงศ์  ธรรมเกษา
3. เด็กชายพีรพันธ์  ธรรมเกษา
 
1. นายวิเศษ  สาสอน
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายรัตน์ทิวา  ทุมสี
2. เด็กชายสมพงษ์  วงศ์สุรินทร์
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายตริณณภพ  สาที
2. เด็กชายพงศธร  จูมครอง
3. เด็กชายอาฒัยวัต  เพชรบ้านนา
 
1. นายวิเศษ  สาสอน
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายนครินทร์  พลไชยสงค์
2. เด็กชายนิวัฒน์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงบุศรา  หาญชัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สารเสนาะ
5. เด็กชายสิรดนัย  แสงมณี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสุรพัศ  โสมสุข
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายณัฐกิต  ดอยมา
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายเจษฎา  มณีจันทร์
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
2. นางสาวสิริยากรณ์  พลถา
3. เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฏฐศกร   สุผาวัน
2. เด็กชายพงศกร  มังศรี
 
1. นายบุญสรวง  สาเส็ง
2. นายเอกภพ  บุญเทียม
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายธนเทพ  ชมภูพระ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  โทรัตน์
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  อินทริง
3. เด็กหญิงอดิภา  โทรัตน์
 
1. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
2. นางวันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
2. นายภูวดล  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายจำลอง  อินธิแสง
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงชุติมา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  มหาวงศ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
2. นายภูวดล  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ปีลาตี
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงพิมพา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงอรยา  สีวิคำ
 
1. นางปทุมทิพย์  สุรินทะ
2. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายจักริน  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายจำลอง  อินธิแสง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว   1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  แก้วไพศาล
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
39 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายทีปกร  อุปสาร
2. เด็กหญิงอัญมณี  พุทธวงค์
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
40 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บริบูรณ์
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
41 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายธงชัย  ผุ้ยเหง้า
2. เด็กชายธนภูมิ  ตาสี
3. เด็กชายอานุภาพ  ริยะบุตร
 
1. นางปุณภัสสร  บัวชุม
2. นางสาวอารีวรรณ  พวงเงิน
 
42 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายวีระพงษ์   ม่วงรอดภัย
 
1. นางณัชชา   พูลพัฒนะ
 
43 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายประกฤษณ์  ปากดี
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีวรสาร
2. เด็กชายธนภัทร  ไตรินทร์
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  สุขภูวงค์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีทอง
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีพรม
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นายกวี  นาสูงชน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  คูณเมือง
2. เด็กชายอริญชัย  จัตุชัย
 
1. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
2. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  เข็มพันธ์
2. เด็กชายนิติกร  ศักดิ์วงค์
 
1. นายวรวิทย์  เสนาศรี
2. สิบตำรวจโทรัชพล  กาลเนตร
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เส้นเศษ
2. เด็กชายธนธร  แฉล้มศรี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  แพงโคตร
 
1. นายวรวิทย์  เสนาศรี
2. สิบตำรวจโทรัชพล  กาลเนตร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ตาคำปัญญา
 
1. นายสุพจน์  กองเกิด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงพิชญากร  ธนจตุพรหม
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีนาทม
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสมจักร
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีภูมี
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
2. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีภูมี
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
52 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินทร์เฮ้า
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  สิมนา
 
1. นางนิภาพร  วงชนะ
2. นางชไมพร  นันทมัจฉา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณบุตร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายภูวดล  โคตรภูมี
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนสติ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วาภูธร
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
2. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายชัยนันท์  เวินชุม
2. เด็กชายสิทธิพล  ชูอารมณ์
3. เด็กหญิงสุปรียา  สิมทิพลา
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
2. นายสนาน  สมดีตี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงสุวพัชธ  กาลประเสริฐ
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายชานนท์  จิบจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวปวีณา  ไชยะสิงห์
 
1. นายอัฒนศักดิ์  สิทธิ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายบริบูรณ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงปาณิตา  แพงโท
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธนภัทร  ติยะบุตร
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายวรรณกร  ราชภูมี
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงพรชิตา  สารีรถ
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โงนศรีษะ
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  คำอินทร์
2. เด็กหญิงสุนิตา  ทิพมล
3. เด็กหญิงออละดา  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางสาวแสงเดือน  วะยะลุน
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมพงษ์
2. เด็กหญิงนิรมล  เนื่องชมพู
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรีวัฒนะ
2. เด็กชายเอกชัย  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงอารียา   ปากดี
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
71 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กินไธสง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์งอย
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
 
72 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายวัฒนา  โสคำภา
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวัชรินทร์  อินทริง
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายอนุชิต  พลสักขวา
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี   1. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายธนายุทธ  จันทะภู
3. เด็กชายพิทักชัย  เอื้องไข
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจันทนาพร  อุสาพรม
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
78 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายชลชาติ  โทสวนจิตร
2. เด็กหญิงบุณญาพร  โคตะบิน
3. เด็กหญิงอภิรุจี  สิทธิยา
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
2. นายเจษฎาพงษ์  สิทธิยา
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
81 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ประกิ่ง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐภัทร  โคตรพรม
2. เด็กชายอาทิตย์  อุสาพรหม
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายธนากร  โกษาแสง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  โกษาแสง
 
1. นายอุทัยพงษ์  อุดมเดชาเวทย์
2. นางสุดที่รัก  อุ่มอาษา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นายธวัชชัย  ชัยมาโย
2. นายธวัชชัย  ทรงเล็กสิงห์
3. เด็กชายเนติพงษ์  อุ่มอาษา
 
1. นายอุทัยพงษ์  อุดมเดชาเวทย์
2. นายสายันต์  คำหา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  วิทูล
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
87 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุบัวบน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุริยะกมุน
3. เด็กหญิงอนุสรา  น้อยนาง
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
88 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  โทสวนจิตร
2. เด็กหญิงพัณณิตา  โทสวนจิตร
3. เด็กหญิงสุนิสา  โคตบิน
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณพรม
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงกิติมา  วงษาเนาว์
4. เด็กหญิงนุจิฬา  วงษาเนาว์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  ศรีสง่า
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตรจันทร์
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เจริญผล
8. เด็กหญิงสินิทรา  นาสิงเตา
9. เด็กหญิงสุประภา  อนาถเนตร
10. เด็กหญิงอนุสรา  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
3. นางสาวธิดารัตน์  แดงวิเศษ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา   อะโรคา
 
1. นางลักขณา  วะเศษสร้อย
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสาณิชญา  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
92 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายพิชญภูมิ  คำก้อนแก้ว
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
93 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หริ่งสิงห์หา
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสิริภพ  อ้อยรักษา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐชานันท์  คุณขยัน
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายภูเบศร์  พุทธนาวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วะบุตรดี
 
1. นายสง่า  โกพล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายปกรณ์ชัย  สวัสดิ์กุล
 
1. นายสง่า  โกพล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายคมกริช  เดชทะศร
 
1. นายสง่า  โกพล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างวงศ์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยตาแสง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  สังข์ภักดี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เทียมจิตร
 
1. นางสาวดารุณี  ใจไว
2. นางคงคิด  บุญยอด
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงจีราลักษณ์  เสือหล้า
 
1. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงพิมภรณ์  สมสี
2. เด็กชายวรเมธ  คำกองแพง
3. เด็กหญิงสาริกา  ไชยสุระ
 
1. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
2. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมวงค์
 
1. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
105 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายจิรพัส  แก้วนิวงศ์
2. เด็กชายธนกร  โคตรตาแสง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  คำกลม
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายกรกวี  นนทะวงศ์
2. เด็กชายมนตรี  วงษาบุตร
 
1. นายนเรศ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
107 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายปรัตถกร  เขียวอ่ำ
2. เด็กหญิงมาติกา  ทองขาว
3. เด็กหญิงรัตนากร  แพงคำฮัก
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางทองทรัพย์  มุมบุญ
 
108 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายนัทพงษ์  นิวงษา
2. เด็กหญิงพรธิภา  มานะเสน
3. เด็กหญิงวนิดา  ธนูศิลป์
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
2. นางสาวสุทิวา  เอกสะพัง
 
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้อยทวย 1. เด็กชายชัชพล  นิวงษา
2. เด็กหญิงปิยวดี  อัคราช
3. เด็กหญิงอนุศรา  บัวทอง
 
1. นางสาวศรันยา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางศริญญา  พันธุ์เวียง
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงนัฐชานันท์  แฉล้มชาติ
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายมนต์ไมค์  ชัยสิทธื์
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงนัยนา  แสงมณี
 
1. นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงนุชรีย์  ไตรภูมิ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  แสนสอน
 
1. นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กชายกฤษนัส  คำลือ
2. เด็กชายญาณากร  คำลือ
3. เด็กชายมนัสวิน  บุตรโคตร
 
1. นางสาวอ้อมใจ  กำไรทอง
2. นายสำเร็จ  อ่อนสุระทุม
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปราถนา  โพธิ์สุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปราถนา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ติยะบุตร
3. เด็กชายสกลธรรม  วิสัยเกตุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายพุฒิพงษ์   เลไพจิตร
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายทวีทรัพย์  โพธิ์สุ
2. เด็กชายรชต  จันแปงเงิน
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
2. เด็กหญิงเมธินี  แสนสอน
 
1. นายปานทอง  อัยวรรณ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุ  เกษมสิน
2. เด็กชายทวีทรัพย์  โพธิ์สุ
3. เด็กชายธนา  ผาแดง
4. เด็กชายพัชรพล  โสรักนิต
5. เด็กชายอัครเดช  วะชุม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
2. เด็กหญิงรัชนก  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงสาวิณี  นะคะจัด
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)    
122 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกรกนก  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงกฤติกา  ๓ีมโยธิน
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ประทุมทิพย์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)    
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงธนพร  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองบาท้าว 1. เด็กชายพรชัย  ภักดี
 
1. นายสมพล  สมรฤทธิ์
 
126 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงยศวดี  แก้วอินทร์
 
1. ดาบตำรวจหญิงผะหลา  ศรีดาวัน
 
127 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กุลวงศ์
 
1. สิบตำรวจโทหญิงสุวนันท์  สิทธิจักร
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงสุกรรณนิการ์  โพธิ์พุ่ม
 
1. ดาบตำรวจหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์พุ่ม
 
129 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เกิดบริบูรณ์
 
1. ดาบตำรวจหญิงผะหลา  ศรีดาวัน
 
130 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นนสุมี
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กชายขุนเดช  จะกะนะ
2. เด็กชายธงชัย  อุดมดี
3. เด็กชายธนากร  จะกะนะ
4. เด็กชายบุญฮุ่ม  นาทองคำ
5. เด็กชายพิชัยยุทธ  ดีทุ่งน้อย
6. เด็กหญิงวีระพัฒน์  คะตะโคตร์
7. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อนสีแก้ว
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
2. นางสาวสาธิยา  อาจวิชัย
3. นางสาวพรพรรณ  เจียงคำพล
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพันธุ์
2. เด็กหญิงพัชชา  ราชกุล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธุ์
 
1. นางขนิษฐา  อิ่มน้อย
2. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายณัฐชัย  มีทองแสน
2. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำสี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
2. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
2. เด็กหญิงเยาวภา  สนมศรี
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
2. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายกิตินันท์  บุรีขันธ์
2. เด็กชายจักรินทร์  คำวงศรี
3. เด็กชายชนาธิป  นันทะสิงห์
4. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ยางสิงอ้อ
5. เด็กชายอนุรักษ์  ภู่ขจร
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
2. นายโกษา  ทวันเวช
 
136 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงอัญญานันท์  กันทาง
 
1. นางพิสมัย  ชนะพจน์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายณัฐพล  ธิกิริ
2. เด็กชายธนาดล  ขยัน
3. เด็กหญิงสุภัสสร  โสมเกตริน
4. เด็กชายสุริยา  ผาไชย
5. เด็กชายเดชาธร  ขยัน
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นายสนธยา  มันฑะ
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงลดา  แพงดงแก
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแฮ
 
1. นางสาวพวันตี  กันตะมา
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงวธิตา  อ.ท.ศรี
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงอภิชญา  ขยัน
 
1. นายตุลยภาค  แก้วโคมลอย
 
142 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายจีรชัย  ขยัน
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ขยัน
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
 
1. นางสาวพวันตี  กันตะมา
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวลอย
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธิดาภัทร  ไทยกุล
 
1. นายตุลยภาค  แก้วโคมลอย
 
147 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปัณณธร  อภัยโส
 
1. นายสิทธิชัย  กองศรี
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำแม่นาง   1. นางสาวฐานิสร   ประสิทธิ์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
150 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทับทิม  แก้วสีขาว
 
1. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทินกร  มีคำ
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
152 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายฐาปณา  โมธรรม
2. เด็กหญิงสุชานันท์  วะบุตร
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
2. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายชัยยพร  สุพร
2. เด็กชายพงศกร  รังโคตร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงอัญชลี  เตโช
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
155 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายณัฐวัชร  หาญจิต
2. เด็กชายอนันต์  ไชยพล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทุมหอม
2. นางสาวชุตินันท์  ศรีบุญเรือง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงดาวนภา  พุทธกัง
2. เด็กหญิงปิ่นนภา  โมธรรม
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เชิดสะภู
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พุทธโส
5. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  โพธฺิ์สาขา
6. เด็กหญิงศุภานันท์  บุตรสอน
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทุมหอม
2. นางสาวนิภารัตน์  ภูดีทิพย์
3. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงวัลภา  เสาดา
 
1. นางอัมภา  อินทรักษ์
 
158 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายพัฒนากร   แสนเสิก
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สุตพรหม
 
1. นายธนาวัฒน์  แก่นท้าว
2. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายชาดา  แวดไธสง
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  เศษเพ็ง
3. เด็กชายอดิเทพ  แวดไธสง
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
2. นางสมควร  เสาทอง
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กานนท์
2. เด็กหญิงภัทราพร  โยลัย
3. เด็กหญิงอุมา  นิลเพ็ชร
 
1. นางมยุรี  ธงวิชัย
2. นายณัฐวุฒิ  ธงวิชัย
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงแพรทิพย์   สีนวลแล
 
1. นางสาวศิรประภา   สุรชน
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายณัฐฐาปกรณ์   ทูลไชย
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายนันทภพ  เมืองวงษ์
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายชุติพนธ์  ไชยเทียมพล
2. เด็กชายดำรง  โพติยะ
3. เด็กชายรัตภูมิ  อังคะฮาด
 
1. นายขอม  แต้มกลาง
2. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกิติมา  ต้ายบุญเทียม
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เมืองศรี
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  เทพกรรณ
 
1. นางสาวนาถยา  อุปศรี
2. นางสาววิลัยวรรณ  กุจนา
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐพร    กุจนา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   หอมป่าเพิ่ม
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เส็งพยา
4. เด็กหญิงพัชราวลัย   พลาดสุ
5. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
2. นางนิดา  ราชมณี
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิง เกวลิน   เหลินต้ายซ้าย
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจนิสตา   มากอง
 
1. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงสุธิมา  ภูเขาใหญ่
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวีรภัทร  โพติยะ
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายจิติพงษ์  บุพศิริ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  วงวันดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุพศิริ
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธาวิน  คะสา
2. เด็กหญิงนันทาทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
3. เด็กชายปรเมศว์  ปัญญาสาร
4. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   พูนประดิษฐ์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพิ่มพจน์
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
3. นางยาใจ  เดชขันธ์
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงธนพร  เกษมศิลป์
 
1. นายอรรถพร  จำรักษา
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายวีรภัทร  ลุนนารี
 
1. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายธนกฤต  วิรัตน์
 
1. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายอภิรัฐ  ไชยตะมาตย์
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายปิยะธนภูมิ  รัตนะวัน
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายปราโมทย์  สุพร
2. เด็กชายสิทธิพล  เข็มทอง
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชาสงวน
 
1. นายบุญตา  อุ่นชัย
2. นายศาสตรา  บัวดี
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงรัชนาพร  สิมมา
 
1. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
 
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โงนศรีษะ
 
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
 
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุคนธนา  สุขใส
 
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงเกวลิน   ฉลาดล้ำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญญศรี
 
1. นางอุไร   กืกทอง
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงมาริสสา  บุญเทียม
 
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายสหภพ  สีพารา
 
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงชลาลัย  สิทธิยา
 
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรเดช  เกษมสินธ์
 
1. นางสาวพัชริดา  ติยบุตร
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุสร  เพลียมา
 
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บูชาพันธุ์
 
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
 
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. นางสาวณัฏฐกร  วงศ์แก้ว
 
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเรื่องขวัญ  ปราบนอก
 
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า    
197 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงสุรินธร   ศรีทอง
 
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา    นิวงค์ษา
 
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนาสี
 
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุทำกา
 
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงทิพมนต์   สุวมาตร์
 
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงอินทิรา  นาสิงเตา
 
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร   ติดหล้า
 
1. นางสาวเรวดี  นนเหล่าพล
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ผินนอก
 
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
 
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  คะดุลย์
 
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีหมงคล
 
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงวรรณษา  สีหาคำ
 
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 1. เด็กหญิงสายสมร  นันทะวงศ์
 
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว    
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนเตย    
213 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ทัศสว่าง
 
1. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงสุดธิดา  ขันติ
 
 
215 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทริง
2. เด็กหญิงนภัสสร  สิมมา
3. เด็กหญิงเกนต์นิภา  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสาวสุกฤตยา  รัตนติสร้อย
2. นางวิไลลักษณ์   มัยวงค์
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กชายจิราพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงสาธิตา  ยุคลวัฒนานนท์
3. เด็กชายอรรคเดช  ดีดวงพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
2. นายเอกชัย  พองไสยา
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงศศินา  ขันทะชา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นางสาวปิยธิดา  ชมราศรี
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เรือนนา
2. เด็กหญิงพนิดา  เรือนนา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายนนท์กานต์  ประดับศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  งามนาศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
221 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงชุดา  ทะโคดา
2. เด็กหญิงอณิชา  ทะโคดา
3. เด็กหญิงอัยรดา  โสภาน้ำ
 
1. นางชลธิชา  ติยะบุตร
2. นางนิจใจยา  สัตย์ปัญญา
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอภิษฎา  คำภิรัง
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หลักไชย
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอรธิดา  สิงห์โต
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อินทะศรี
 
1. นางอานันท์   นิลสนิท
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงธันยาพร  กลางสา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  โสภาน้ำ
2. เด็กชายสุริยา  เรือนนา
 
1. นางสาวชนกเนตร  โพธิ์สุ
2. นางพึงพิศ  จิรธนากิจ
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอุลัยพร  ต้นกันยา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กชายจีระวัฒน์  มหาวงศ์
2. เด็กชายชโนดม  แก้วปีลา
 
1. นายธนารักษ์  วงษาเนาว์
2. นายศุภกฤต  ชาทิพฮด
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงจันทรัช  สนมศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  แก้วปีลา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยนคร
4. เด็กหญิงปณิตตรา  ทากิระ
5. เด็กหญิงพรนิภา  อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงรัญชิตา  แก้วปีลา
7. เด็กหญิงศิรวรรณ  ทองทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวพัชราภรณ์  พงษ์พิศ
3. นางสาวสุวรรณี  ทุมไพร
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงนิรภา  ดวงภักดี
2. เด็กหญิงมานิดา   แสงโสด
3. เด็กหญิงวันวิสา   ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
2. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนะ
2. เด็กชายศุภกร   อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายกฤษฎากร  สารคำ
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศิริวงค์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์   อินทิสิทธิ์
 
1. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
2. นางสุวดี  บัวสาย
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายณรงค์ชัย   อินทริง
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงยศวดี  ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดวงภักดั
 
 
238 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
2. เด็กหญิงวิสุดา  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำหาญ
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางมยุรัตน์  ศิริสวัสดิ์
 
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนาธร  รัตนะ
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  วงศ์สุพัฒน์
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสายชล  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
 
 
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนิสร  นาโอพิมพ์
2. เด็กชายนิรากร  ไชยกา
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายบุญชู  ใจใส
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริกัลยา   รัตนะ
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
244 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
2. เด็กหญิงศุภาพิศ  รัตนะ
3. เด็กหญิงอุลัยวรรณ  ดวงภักดี
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำหาญ
 
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชายกวด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศิริวงค์
 
1. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์
2. นายยุทธการ  มหาวงค์
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายนิธินันท์  ครุฑจับนาค
2. เด็กชายอภินัทธ์  อะโนนาม
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
249 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
2. เด็กชายวิทวัฒน์  มันอาษา
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายนิธิโชติ  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงบุญณดา  มหาวงศ์
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
251 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกณิกา  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนภัสสร   มหาวงศ์
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
252 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงนิภาพร  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  โพนดาแคบ
 
1. นางอรัญญา  แวงดีสอน
2. นางอุษณีย์  แสนสุข
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88.31 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายพลกร  นาโควงศ์
2. เด็กชายเด็ดดวง  มหาวงศ์
 
1. นายอนุกูล  ภูยังดี
 
254 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ราชประทุม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงธดากรณ์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวสุปาณี  ผากงคำ
 
255 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ผาสีดา
2. เด็กชายดุลยวัฒน์   มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนาขวัญ  วงษาพัด
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
256 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มหาวงศ์
2. เด็กชายธนโชค  ประกิ่ง
3. เด็กชายพิภัช  มหาวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
257 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตรันนา
 
1. นางอรวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายกฤษณะ   มีมา
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายรัตนชัย   นาซิน
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภัทร  สัตะโส
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนกร  โคตตะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ  ดาดง
 
1. นางกชพร  มูลพงษ์
 
263 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภพ  สำรวมจิตต์
2. เด็กหญิงพิมนิภา  ทับทิมหิน
3. เด็กหญิงมิณฑิตา  มณีนพ
 
1. นายภาณุวิชญ์  สุขเสริม
2. นางฉัตรมงคล   สวนกัน
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   มีมา
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
265 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธีรเทพ   กงสะกาง
2. เด็กหญิงอารยา   ประกิ่ง
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
2. นางกชพร  มูลพงษ์
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จาหรี
 
1. นางอุทิศ  คะปัญญา
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สีเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   โปแอ
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
2. นายภราดร  ต้นศรี
 
268 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยนาน
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
269 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.3 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสาลินี  เนียมเพราะ
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงชญาดา  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงภาวิดา  หวานแท้
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอนุมัติ  มะลีรัตน์
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
273 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายกมลรัตน์   บุญมี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   จันขันธ์
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ติธรรม
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
274 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ค้ำคูณ
2. เด็กชายเขมราช  การถักษ์
 
1. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
2. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงวรินดา  วงศ์เกษ
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
 
277 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภัคพล  เหล่าทา
2. เด็กชายภาคิน  วงศ์เหง้า
3. เด็กชายศุภวัฒน์  บุตรสอน
 
1. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
2. นางสาวเพียงใจ  แวงปากบัว
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายณปภัช  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงออนจิรา  วงศ์เหง้า
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์ชาย
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอภินันท์  สิงห์เดชะ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาจะ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์เหง้า
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จุลขันธ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  คำจันทร์
 
1. นางสาวอังคณี  วันศรี
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
2. เด็กชายศราวุธ  คำวิเลิศ
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
2. นางสาววันทนา  เพลียมา
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายยศยรรยง  หมวดแดง
2. เด็กหญิงอทิตยาพร  เทียนทอง
 
1. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
2. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  วรโงน
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสมยศ  ขออาศัย
2. เด็กหญิงโสภิดา  วงศ์จันทะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
 
292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงลักษณา  ตรงดี
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  บุปผา
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
293 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธนโชติ  พูลพัฒนะ
2. เด็กหญิงนิตยา  สาลีรัมย์
3. เด็กชายศรันยู  วรติยะ
 
1. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางวิภาดา  ยศทอง
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สุพร
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  เก่งนอก
2. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
3. เด็กชายวีรพงษ์  คำสงวน
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายวิเศษ  สาสอน
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
2. เด็กชายวรทัตย์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางสาวกนกพร  ทิพม่อม
 
297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายพัชราพร  คำกองแพง
3. เด็กหญิงวริศา  คูหานา
 
1. นางสาววรรณภา  คำหล้า
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
298 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกฤษณพันธ์  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญรักษ์
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  บุปผา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายดนุพร  พงษ์อ่อน
2. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์อุดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงค์ชมพู
2. เด็กหญิงวรางกูล  รัตนวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายศราวุฒิ  ผิวขำ
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำภิรัง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เชื้อขาวพิมพ์
3. เด็กหญิงศิริกมล  ไพรจรุงสิทธิ์
 
1. นางเหรียญทอง  มีชัย
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
303 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
304 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปาราเมศ  อินกอง
2. เด็กหญิงรุ่งวณิดา  ปาระพิมพ์
3. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์  โสมสุข
 
1. นางวิภาดา  ยศทอง
2. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
305 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
306 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผิวอ่อน
 
1. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
307 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวาสนา  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงอภิศรา  ผาผึ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงนัฐสุรีย์  ชัยบิล
3. เด็กหญิงปวีณา  นิยม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริภูมิ
5. เด็กชายพัลลภ  พิลาวงษ์
6. เด็กชายภัทรพล  นรรัตน์
7. เด็กชายภานุเดช  ตันสมรส
8. เด็กชายมอหหมัด  เชนจัง
9. เด็กหญิงลลิตา  กัณหคุณ
10. เด็กหญิงสุธิตา  อัตกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
3. นายพินิจ  นามพลแสน
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงชลิตา  แวงดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แวงดา
3. เด็กหญิงพิมพกา  แพงเนตร
4. เด็กหญิงวันวิสา  ตะธรรมา
5. เด็กหญิงอรทัย  เสียงเลิศ
6. เด็กหญิงอิศริญากร  วะบุตรดี
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มาพร
8. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุพรรณ
9. เด็กชายเสาวนิตย์  ชนะพรต
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
3. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
310 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปราวิสา  สาระพาน
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ดวงบุ
2. เด็กหญิงพรณิกา  ภาโสม
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
312 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงซ่อนกลิ่น  วันดี
2. เด็กชายนรินทร  ดวงบุ
 
1. นางมาลัย  วงศ์เหง้า
2. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วะบุตรดี
2. เด็กหญิงวนิดา  ช่ำดำขำ
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
314 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงปิยะดา  โพธิ์แวง
 
1. นางมาลัย  วงศ์เหง้า
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายบุญทวีโชติ  น้อยตำแย
 
1. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงนวพร  มาตผุย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายปวริศ  เลื่อนลอย
2. เด็กหญิงสรินยา  วงศ์แสงน้อย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ติ๊บตัน
2. เด็กหญิงทรรศิกา  อินทิราช
3. เด็กหญิงนันทิยา  ขวัญอยู่
4. เด็กหญิงรัญธิดา  ทาวอแวง
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ปะนะภูเต
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพัชรีพร  ชุ่มชื่น
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
320 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีนันทา
2. เด็กชายรพีภัทร  รัตน์พนา
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชนะเคน
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงเกษรา  หาคำ
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราพร  แวงดา
2. เด็กหญิงชนาภา  แวงดีสอน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวป่า
4. เด็กหญิงวลิชลา  ชาดีกรณ์
5. เด็กหญิงอริสรา  โกพล
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกฤษกร  เสนพันธ์
2. เด็กชายจักรภัทร  มาตรกูล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยศล
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กชายธงชัย  ราชเมือง
 
1. นางสาวณฐพร  ธิวะโต
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กหญิงสุจิรา  เต็มวงษ์
 
1. นางพรนภา  มิรัตนไพร
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขยินดี
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
327 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วันดี
2. เด็กหญิงนันธิตา  จันทะพรม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายชิษณุชา  นัดติสุทธิ
2. เด็กชายธนาดล  ดอยมา
3. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วบัวปัทย์
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทราช
 
1. นางสมพิศ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  กุลวางศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุพศิริ
 
1. นางนางมาลี  บุโพธิ์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
332 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เกิดประโคน
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายปิติภัทร  ละดอกท่า
2. เด็กหญิงพนัชนก  บุตะกุล
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สีเม้น
2. เด็กชายวิชยุตม์  ริมสกุล
3. เด็กชายเจตนิพัทย์  รัตนผ่องโชค
 
1. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
2. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงทินประภา  ประพัศราง
2. เด็กหญิงพนิดา  กิติศรีวรพันธ์ุ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุนทร
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีพันธ์ุ
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
338 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายพชร  รุยแก้ว
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หลวงแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญเหลา
3. เด็กหญิงอัญกร  นวลขาว
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลื้อพอก
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
342 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายบัญชา  ยางเบือก
 
1. นายชัชชัย  คำน้อย
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กำหนดสิงห์
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนัน  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธวัช  ท่าเข
2. เด็กหญิงศุวรรยา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟองแก้ว
2. เด็กชายพัชรพล  บุญญะศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
348 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิรักษ์  บุตรโสม
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยางเบือก
2. เด็กชายจิตรทวัส  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีผาบ
4. เด็กชายธเนศพล  นันทะ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายเจียง   ช่วยสุมาน
2. นางสาวเมตตา  พรหมพัฒน์
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวพรรณ์
2. เด็กหญิงมุกมณี  มาดี
3. เด็กหญิงวาสนา  เหล่าป่า
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายวราวุฒิ  ปู่ห้วยพระ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
352 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สานาผา
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  ทุมดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
353 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายนพวัฒน์  ทุมดี
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สานาผา
3. เด็กชายพรรษา  ฉะอ้อนศรี
4. เด็กชายสุรยุทธ  ขาวด่านเหนือ
5. เด็กชายอติกานต์  นนทะศรี
 
1. นายเจียง  ช่วยสุมาน
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
354 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยสุมาน
 
1. นายเจียง  ช่วยสุมาน
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธนากร  อุผา
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
356 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงปพิชญา  ทุมดี
3. เด็กชายปริญญา  เล่าป่า
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
2. นางพรชนก  เอี้ยงก้อน
 
357 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทุมดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คำไข
3. เด็กหญิงลลิตา  มาดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
358 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกนกกานต์  นามบุตร
 
1. นางบังอร  จันทะโม
 
359 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พูนเกิด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัยแสน
 
1. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฐกิตต์  โยบุตดา
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  คำลืิือ
2. เด็กหญิงนรมน  บุญเทียม
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  มนัส
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไชยนาน
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ระมั่งน้อย
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายพงศ์ปกรณ์  คละไฮ
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  โยบุตดา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วบัวปัทย์
3. เด็กชายพงศกร  มั่งศรี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญเทียม
5. เด็กหญิงเอมิกา  บาศรี
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวเพ็ญศรี  สอนสา
 
364 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  วาปี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สอนสา
3. เด็กหญิงวิยะดา  นครังสุ
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายธีระพงษ์  โยบุตดา
2. เด็กชายปรินทร  เนียมทอง
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
366 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายกวีศักดิ์  โยบุตดา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เชื้อนารา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีหะมงคล
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกชกร  เขียวค้า
2. เด็กหญิงพิมนภัทร  คำลือ
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปัทวงค์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผาไชย
5. เด็กหญิงเกศกนก  ผิวตะศาสตร์
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีหะมงคล
2. เด็กหญิงสไบทอง  บุญเทียม
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
369 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญเหลา
2. เด็กหญิงอริยา  ด่านหา
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กชายคมกริช  รักมาลี
2. เด็กชายสัญญา  นันทะ
3. เด็กชายแสนคม  บุญเหลา
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
2. นางสาวสุรารัฐ  พิกุล
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงสายธาร  ชมภูพระ
 
1. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
372 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงรัชสมัย  บุตรสิงขรณ์
2. เด็กหญิงอุไรพร  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายเขมศักดิ์   สมสนุก
 
1. นางสาววราภรณ์  ไกยะฝ่าย
 
374 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีหะมงคล
2. เด็กชายศุภกานต์  รอดคำทุย
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  แท่นทอง
 
1. นายเมธี  นาอุดม
2. นางสาวอัญญิกา  ลวกไธสง
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คำลือ
2. เด็กชายอดิศร  บุญเทียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธเนต  หมั่นศรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบัติ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  โคตวัน
 
1. นางสาวสุนารี  นุชสุ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
 
377 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กหญิงวรนุช  กระแสโสม
2. เด็กชายอิทธิพล  บุญเทียม
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  คัดทะจันทร์
2. นายเจษฎา  สมรฤทธิ์
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเหลา
2. เด็กหญิงรัชนี  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  โคตวัน
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
379 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เอ้เคน
2. เด็กชายไพศาล  บุญเทียม
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอนงรักค์  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายคมศักดิ์  ตุ้ยแต
2. เด็กชายวัชระ  แก้วห้วยพระ
3. เด็กชายวิศว  บุญเหลา
 
1. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
2. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชมภูพระ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภูทับทิม
2. เด็กหญิงดลยา  บุญเหลา
3. เด็กหญิงธิดา  บำรุงชาติ
4. เด็กหญิงสุภา  พิมสลัด
5. เด็กหญิงอรนุช  แก้วห้วยพระ
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายสิรภพ  ประพัศรางค์
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
386 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายนิกร  พิมสลัด
2. เด็กชายมาริษ  ราชกุล
3. เด็กชายรัฐภูล  ครบุรี
 
1. นางชลธิชา  ค่ำคูณ
2. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอธิชา  ด่านหา
2. เด็กชายเปล่งขวัญ  อุเทนจันทร์
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ด่านหา
2. เด็กหญิงเอมฤดี  สาเส็ง
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกชกร  จงจอหอ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ยางเบือก
3. เด็กหญิงโสริญา  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
391 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอัมวิกา  พิมสลัด
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  ตามขมิ้น
2. เด็กชายจักรพรรณ  บุญเหลา
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงจุฑานันท์  สาเส็ง
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
394 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงชลณิฎา  แสนธิจักร
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ภาษี
3. เด็กชายสุพัตรา  พิมสลัด
 
1. นางรัชนีวรรณ  พารา
 
395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงปิยวดี  คำจันทร์
2. เด็กหญิงยุพิน  ด่านหา
3. เด็กหญิงเรือนขวัญ  ปราบนอก
 
1. นางรัชนีวรรณ  พารา
2. นายวงศ์ธนา   อินทุวงศ์
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงนีรนุช  หลวงแก้ว
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
398 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พลแสน
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อินแก้งไค้
2. นายกิตติศักดิ์  โทรัตน์
3. เด็กชายจักรพงษ์  โกษาแสง
4. เด็กชายธีรเจต  ปีลาตี
5. เด็กชายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายวรัญญู  โทรัตน์
7. นายเจตรินทร์  ตั่งเขี่ย
8. นายเสฐวุฒิ  จีนจังหรีด
 
1. นายจำลอง  อินธิแสง
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
3. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายรัชภูมิ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
 
402 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงกันติยา  โพติยะ
2. เด็กหญิงจินดาพร  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
403 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวปวิดา  โทรัตน์
2. นางสาวพิสมัย  อินทริง
3. นางสาวอรไท  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายครรชิต  นรบุตร
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัดลดา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์
3. นางสาวพรพิมล  โทรัตน์
 
1. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
2. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
406 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวศิรประภา  โทรัตน์
2. นางสาวศุภรัตน์  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยนาม
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายชญานิน  ต้นสุวรรณ
2. เด็กชายวงศกร  ปอไว
 
1. นายสมคิด  การุณ
2. นายอรรถกร  บุญญานุภาพ
 
409 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปานโพธิจารย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันทร์คราม
3. เด็กหญิงชัยนคร  จำเริญทิพย์
4. เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงวัชรี  โทรัตน์
6. เด็กหญิงสุธิดา  ภูชนาม
7. เด็กหญิงอิงอร  โพธิ์ล่าม
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
3. นางวันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายธีระยุทธ  ธงวิชัย
2. นางสาวสิริญญา  อนุญาหงษ์
 
1. นางปทุมทิพย์  สุรินทะ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ยันตะเคียน
2. นางสาวพิไลวรรณ  อินทริง
3. นางสาวอริสา  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายสุทธิกร  สุทธิประภา
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัฐริกา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวสุจิรา  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ชมวงศ์
2. เด็กหญิงชลดา  กันยาตี
3. เด็กหญิงวรดา  เตยชันซะ
4. เด็กหญิงอภิญญา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงเพชรลดา  พลบำรุง
 
1. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
414 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
 
415 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายจิตพัฒน์  ปากดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อนุญาหงษ์
3. เด็กชายธีระพงษ์  จำปา
4. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สาทะเรศ
5. เด็กชายเจษฎาพร  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายแสงจันทร์  จำปา
 
1. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
416 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันยาตี
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก   วิภา
3. เด็กหญิงสภัสภรณ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จำปา
2. เด็กหญิงพัณณิตา   จำปา
3. เด็กชายอดิเรก  จำปา
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จำปา
2. เด็กหญิงประภัสสร  จำปา
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงพัชริดา   ใหญ่ปางแก้ว
5. เด็กหญิงอ้อย  ดวงคูณ
 
1. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
2. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
 
419 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา   อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  จำปา
2. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
 
420 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงฉัตรยา   อุทำกา
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ   เกียรติภัทรชัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   นารีแพงสี
2. เด็กหญิงอริสา  หนูนิน
 
1. นางวนิดา   สิทธิพา
2. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธนพล   ดีแสง
2. เด็กชายธิติ  วิภา
3. เด็กชายบุญสนอง   จำปา
4. เด็กชายพลากร  เลทะนู
5. เด็กชายภากร  อุทำกา
6. เด็กชายยุทธนา   ว่่ิองไว
7. เด็กชายศุคลวัฒน์  สุวรรณสิงห์
8. เด็กชายศุทธวัฒน์   บุพศิริ
9. เด็กชายอภิวัฒน์  อนุญาหงษ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่มั่ว
 
1. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
2. นางวนิดา   สิทธิพา
3. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกรรญาณี  ลีพรมมา
2. เด็กหญิงปิยดา  ลาพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมญาดา   จำปา
4. เด็กหญิงอภิญญา   วะนาพรม
5. เด็กหญิงอลิษา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ผาพองยุน
2. นายธีรยุทธ  หมู่มี
 
424 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงสิรวิชญ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา
3. เด็กหญิงอริยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรัตนา  อนุญาหงษ์
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เฮืองฮุง
3. เด็กหญิงปทิตตา   จำปา
4. เด็กหญิงผการินทร์   สะอาด
5. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ   อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
 
426 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กันยาตี
3. เด็กหญิงศิริมล   อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองสมรัตน์
5. เด็กหญิงอัญชลี   อนุญาหงษ์
6. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางไพรัตน์  วะชุม
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
427 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายกรวิชญ์    อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ    สิงหันต์
 
428 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงพัสรา  แก้วฉบับ
2. เด็กชายวรวิบูล  กันยาตี
3. เด็กชายวีระยุทธ  แสนคำพล
 
1. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
2. นางพิชญาภรณ์  งอยภูธร
 
429 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงนภาพร  โพนดาแคบ
2. เด็กหญิงนันทภรณ์  แก้วดานา
3. เด็กหญิงพนิดา  แสนคำพล
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  โพนดาแคบ
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
431 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายพีรภัทร  พรมทะยาง
2. เด็กชายวิชัย  มณีรัตน์
3. เด็กชายสกลเกียรตื์  แก้วฉบับ
 
1. นายนิรันดร์  โพนดาแคบ
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
432 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจินตนา  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงปนัดดา  จำปา
3. เด็กชายปานศักดิ์  มัยดีนาจ
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินกะสุมาลย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  โพนดวงกรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  โพนดาแคบ
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
2. นางสาวจิราทิพย์  แก้วไพศาล
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงกัลสุดา  แสนคำพล
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  มันอาษา
3. เด็กหญิงรินรดา  กอแก้ว
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจิรดา  ทัดสา
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
436 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  แสนคำพล
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  วรบัตร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ปีลาตี
 
1. นางสาวกนกลัดดา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  อินทริง
2. เด็กหญิงรติกร  สุตารมณ์
3. เด็กชายสนทยา  มันอาษา
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามสุโพธิ์
2. เด็กหญิงวรดา  ตงกะพงษ์
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นายปราโมทย์  ศรีคำม้วน
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงบัวตูม  ปุนหาวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงลักคณา   อินทะศรี
 
1. นายปริญญ์ธนิน  นิธิวัชร์ปริญญ์
2. นางพิศวาท  กุลมา
 
440 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายจตุพล  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา   ปากดี
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนะ
2. เด็กหญิงชลดา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
2. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  อินกะสุมาลย์
2. เด็กชายวัฒนา  อนารัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นายสุรศักดิ์  ประกิ่ง
 
443 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  จันจุฬา
 
1. นางสาวสุชฎา  ไชยกา
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงเกวลิน  พรมทะยาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มันอาษา
 
1. นางสุพัตรา  ปากดี
2. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายศิวกร  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
446 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชญานนท์  จันทนคร
2. เด็กชายนัสตพงษ์  จุลแดง
3. เด็กชายเอกวิทย์  ศิริวงค์
 
1. นายพงศกร  ดาวสุข
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
447 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มันอาษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  โพนแสนคำ
3. เด็กหญิงอังคณา  จันทนคร
 
1. นางสาวประภาศิริ  ชาสงวน
2. นางสาววิลาวัณย์  พิมพ์โยธา
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงศุภนิดา  มันอาษา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพนแสนคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายสนธยา  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
450 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชลธิชา  ธุหา
2. เด็กหญิงชลินพร  โคตรภา
3. เด็กหญิงนิชาภา  มันอาษา
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อุปศรี
5. เด็กหญิงอรอุมา  ทองสงคราม
6. เด็กหญิงแสงเดือน  จันทนคร
 
1. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
2. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
3. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กหญิงฉันทิศา  โทรัตน์
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
 
452 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายธนากร  นิที
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  คงมี
3. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดงเมย
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
2. นางสาวสุพัตตา  อุปนันท์
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนาม
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
 
454 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายจารุพัฒน์  พลหาญ
2. เด็กชายพงศกร  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  โทรัตน์
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
2. นางสาวสุพัตตา  อุปนันท์
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสาริกา   โปแอ
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  แก้วไพศาล
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
457 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ทะวงศ์นา
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ชาสงวน
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายศราวุทธ  ปากดี
 
1. นายธนากร  พ่อชมภู
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  อารักษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรี   ปากดี
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยะวังพล
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณราย   ทะไชยวงศ์
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอนันยาตา  อนุญาหงษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  โกษาแสง
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
465 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายจตุพร  วงษ์สาสิน
2. เด็กหญิงชฎาพร  พลอินสา
3. เด็กชายนพรัตน์  ทะชัยวงศ์
4. เด็กหญิงปรีชญา  สมรฤทธิ์
5. เด็กชายรธีภัทร์  บุตรสุวรรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
2. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชาดา   จันทร
 
1. นายธนากร  พ่อชมภู
 
467 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เตชะพล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ไกรภักดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
470 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
4. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
5. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
6. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
7. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
8. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
9. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
 
473 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  มะละ
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงค์พระจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มรัตน์
6. เด็กชายประชาไท  ตุลยวัตวรกุล
7. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
8. เด็กชายพีระพล  วงค์สุรินทร์
9. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
10. เด็กชายภานุวัฒน์  เกษสิมมา
11. เด็กหญิงยศวดี  สาที
12. เด็กชายฤทธฺ์ชาติ  ตุลยวัตวรกุล
13. เด็กหญิงวริศรา  ก่ำเสริฐ
14. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
15. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
16. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
18. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยประเสริฐ
20. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
4. ร้อยตำรวจตรีสะอาด  อยู่เย็น
5. สิบตำรวจตรีหญิงนุชรินทร์  สาที
6. สิบตำรวจเอกหญิงพัชรี  สุโพเคน
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงชญานี  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทิตา  เสนเพ็ง
3. เด็กชายวัชรพงศ์  สุวรรณโส
4. เด็กหญิงอทิติยา  พิมน้อม
5. เด็กหญิงเกวลิน  มีนาคะ
6. เด็กหญิงเบญญาภา  กองประมูล
 
1. นางสาวสุพรรณี   เผ่าพงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
3. นายคมจิต  คำป้อง
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายพงษ์พิพัศ  ไชยกุล
2. เด็กหญิงพิรดาภรณ์  เมืองแสน
 
1. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงทิพชาพร  ถาอ้วน
2. เด็กชายศุภวิญช์  สิงห์สี
3. เด็กหญิงอรนิชา  ระวิ
 
1. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
2. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แก้วมา
2. เด็กหญิงตรีนภัทร  งามแสง
3. เด็กหญิงพรชิตา  กุลวงค์
4. เด็กหญิงสิรินดา  มะละ
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  วงศ์เทราช
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์   กลยะณี
 
483 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตาสี
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บุตรดีมี
 
1. นายธนกฤต  มีศิลป์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงอรชร  ริยะบุตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
485 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงกุลฑิราภา  สุวรรณโส
2. เด็กชายณัฐพัชร  ริยะบุตร
3. เด็กชายภิวัฒน์  ทัศนา
4. เด็กหญิงวันวิสา  จิตพิมพ์
5. เด็กหญิงศิริวภา  สุพร
6. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ริยะบุตร
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มะละ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
3. นางสาวอารีวรรณ  พวงเงิน
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจามจุรี  เอี้ยมออง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีพราว
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพรม
4. เด็กหญิงนฤมล  มะละ
5. เด็กหญิงภาวิณี  ขันติโยพันธ์
 
1. นายธนภัทร  พรมสุวงค์
2. นางสาวฤทัยรึัตน์  คอแก้ว
 
487 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายกิตติพศ   บุญเทียม
2. เด็กชายปรมัตถ์  สมปัญญา
3. เด็กชายศตวรรษ  ตาสี
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นางสาวเยาวรัตนื  ชัยปัญหา
 
488 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กองแสน
2. เด็กหญิงนันทิยา  หล้าน้อย
3. เด็กหญิงสุชาดา  แพงเนตร
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นายสิรภพ  พลสุวรรณ
 
489 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ชนะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงปิยวดี  ละกังถา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรเพ็ง
 
491 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายธนากร  ทุมสี
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
2. เด็กหญิงแทนขวัญ  แพงคำอุ้ย
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรา  ใครบุตร
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายวัชระ  อักษร
 
1. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
 
494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงธนัญญา  เสนากัง
2. เด็กชายพิตรพิบูล  โป้ปัด
3. เด็กชายภูผา  อินทรักษ์
4. เด็กชายรัตนพล  ละกังถา
5. เด็กชายสยามรัฐ  สุระชัย
6. เด็กหญิงอดิศักดิ์  สุรินาม
 
1. นางปิยะดา  โพธิ์ศรี
2. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
3. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
495 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสุคนธวา  สมปัญญา
2. เด็กหญิงอำภิกา  ราชบุญ
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวนวรัตน์  อภัยโส
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรวิมล  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงสุธินันท์  อยู่ลำนาน
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
499 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวปิยวดี  บุญบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ภูธร
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงศ์
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ลดเกษ
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
502 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายประกฤษณ์  ปากดี
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธราดล  จันทะเบ้า
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรฤดี  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
506 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธาราธาร  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพจน์  มาสกุล
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทะเบ้า
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีวรสาร
3. เด็กชายณัฐภัทร  อนุวรรณ
4. เด็กชายต้นตาล  สมานมิตร
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ผ่องไสยศรี
 
1. นางสาวชาลินี   ครรทักษ์
2. นางสาววราพร  วงศ์เครือศร
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
510 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายภูริเดช  สุรินทร
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
512 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายชัยธวัช  ชุ่มผึ้ง
2. เด็กชายณภัทร  ตาสี
3. เด็กชายปวริศ  นามพะธาย
 
1. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
 
513 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายธเนศ  ธาดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยงเพชร
3. เด็กหญิงปวีณา  สีอินทร์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  นามพะทาย
5. เด็กหญิงลักษิณา  ล้อมนาค
6. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
7. เด็กหญิงศิริวิมล  แสนสอน
8. เด็กหญิงอทิตยา  สุขภูวงค์
9. เด็กหญิงอนุสรา  กุลวงศ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุรินทร
 
1. นางสาวภักสร   ภูมิศาสตร์
2. นายธนภัทร  คำทะเนตร
3. นางขวัญตา  ภาโสม
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
515 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยะเทียม
2. เด็กชายชัยชาญ   สำรวมจิตต์
 
1. นางสาวธาตรี  ริยะบุตร
2. นางขวัญตา  ภาโสม
 
516 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร   คำทะเนตร
 
517 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายจีรภัทร  แสนป้อง
2. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  อุเทนจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางอาภาพร  สาพุฒ
 
518 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายชนุดม  ชุ่มผึ้ง
4. เด็กชายชัยธวัช   ชุ่มผึ้ง
5. เด็กชายณภัทร  ตาสี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  พลธรรม
7. เด็กชายปวริต  นามพะธาย
8. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยนาน
9. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
10. เด็กชายศักดิ์ดา  มลาสินธ์
 
1. นายสวัสดิ์  เพ็ชรพินิจ
2. นางแววตา  ผายชำนาญ
3. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายจิรโชติ  ศรีวรสาร
2. เด็กชายพงศ์สุภา  บุพโต
 
1. นายวัฒนา  วงษ์โพนทอง
2. นางสาวชัญญานุช  บุตรบุรี
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกัลญานัฐ  เยาวฤทธิ์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
522 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันไพสน
2. เด็กหญิงสุธิดา  นามแดง
3. เด็กหญิงแสงนภา  เจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางสาวอาภัสสร  วันดี
 
523 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายคมสันต์  แสนไชย
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวพรรณปพร  บุตรรักษ์
 
524 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  เยาวฤทธิ์
2. เด็กหญิงดาปนีย์  กิติศรีวรพันธ์ุุ
3. เด็กชายธีรภัทร  ยันตระบุตร
 
1. นางสมนึก  ชัยมงคล
2. นางบุญมี  ชาวนา
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.12 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วใส
2. เด็กชายอภิชาติ  บทศรี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สุขภูวงค์
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.34 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เงินห้วยพระ
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
528 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงพิณชญา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ด่าวเหลา
3. เด็กหญิงเมธาวี  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางสมนึก  ชัยมงคล
2. นางบุญมี  ชาวนา
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ปุ่มแพง
2. เด็กชายธาดา  จูมพลหล่้า
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงวรรณสา  ทองดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงสมพร  โกษาแสง
2. เด็กชายสหรัฐ  สิมเสมอ
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางสาวนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
532 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จ่าเห็ม
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขภูวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางประคองขวัญ  วันดี
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขภูวงศ์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายประกิต  วะสุรี
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สุขภูวงค์
3. เด็กชายเจษฏา  สุขภูวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์
 
535 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายทินกร  สุริยนต์
2. เด็กชายสรัล  วิรุณพันธ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุขภูวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นายนพดล  ไชยมัชชิม
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกชกร  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุภาพ
 
1. นางนงเยาว์  คนกล้า
 
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ผาอินดี
 
1. นางศิริจรรยา  บุญสิทธิ์
 
539 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.33 ทอง 7 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมวงค์
 
1. สิบตำรวจโทจักรวาล  กันหาฤกษ์
 
540 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล
2. เด็กหญิงเอวิตา  โมธรรม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
2. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นพล
 
1. นายวัฒนะ  ภูดีทิพย์
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   วอไธสง
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
543 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีภูมี
2. เด็กชายภคพล  เลิงลา
3. เด็กชายสุปัญญา  สมทม
 
1. นางหม่อนตา  สมดีตี
2. นางชไมพร  นันทมัจฉา
 
544 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หวลกะสิน
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
546 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายจิรายุ  คล้ายทอง
2. เด็กชายพสิษฐ์  นาบัวทม
 
1. นายปริทัศน์  สมดีตี
2. นางสาววันเพ็ญ  ดวงปากคำ
 
547 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายรชต  ทมถา
2. เด็กชายษตภณ  อโณรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นายปัญญา  ศรีนาทม
 
548 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงชลรดา  คำวิชิต
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงรชดา  วงศ์มีแก้ว
 
1. นางสาวอภัสรา  เดชโฮม
 
550 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หาญวิชัย
2. เด็กหญิงภิระดา  ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลีพรหม
 
1. นางสาวราตรี  ยาลัย
2. นางดวงสุดา  เปาวะนา
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงศุจินทรา  บุญศรี
2. เด็กชายอภิชาติ  ลุนทำ
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงญานิกา  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกุล  ไชยะสิงห์
3. เด็กหญิงบุศรา  โพธิ์เบี้ยว
4. เด็กหญิงปวีณา  ไชยะสิงห์
5. เด็กหญิงศรัญญา  จูมศรีราช
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
553 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาตรโสภา
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
554 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวณิชากร  สีแดง
2. นางสาวแคน  สงคราม
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
555 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ออ.ทะขันธ์
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสุภาพร   อะทะขันธ์
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงปวริศา  สาวิกัลป์
 
1. นางสาวศิริพักตร์  มีระหงษ์
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงพรลิตา  ชนะจันทร์
2. เด็กหญิงวรินทร  โพธิ์เบี้ยว
3. เด็กหญิงวริศรา  มุกดาหาร
4. เด็กหญิงศุธาศินีย์  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  จันทรทุย
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจินดา  ยาลัย
2. เด็กหญิงชนิสรา  มาเพ็ง
3. เด็กหญิงนิชาอร  วงศ์นาม
4. เด็กหญิงปองขวัญ  อะทะขันธ์
5. เด็กหญิงลักษิกา  กุลจันทึก
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายกฤษณชัย  ขุนป้องซ้าย
2. เด็กหญิงญาณิกา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
560 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายประมวล  คำเกษ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำเกษ
3. เด็กชายอธิป  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุภรัตน์  เจริญรส
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
562 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิมภาค
2. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
3. นางสาววุฒิพร  ไชยเทศ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วละออ
2. เด็กหญิงวรันชนก  เพรชโสภา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
566 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยเทศ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วงค์คำ
3. เด็กชายหริวงศ์  อุปทุม
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
568 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณหทัย  คำมูล
2. เด็กชายตรีเพชร  อุปทุม
3. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
4. เด็กหญิงธนัชพร  เหง้าละคร
5. เด็กหญิงธิญาดา  อุปทุม
6. เด็กหญิงธีร์วรา  แก้วฝ่าย
7. เด็กชายนิรุธ  อุปทุม
8. เด็กหญิงปวีณา  อุปทุม
9. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
10. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
11. เด็กหญิงวรานุช  ศรีเจริญ
12. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
13. เด็กชายศราวุธ   ประสงค์ดี
14. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
15. เด็กชายศุภกิจ  ยะภักดี
16. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
17. เด็กชายอดิศักดิ์  สุนิกร
18. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
19. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
20. เด็กชายเนติภูมิ  อุปทุม
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
2. นายสถาพร  ทีสุกะ
3. นางอรพินท์  คำเกษ
4. นางนิภาลัย  ยะภักดี
5. นายเสถียร  คำเกษ
6. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
7. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปุณยาพร  จันปัญญา
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทาเอื้อ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกรรวี  คำเกษ
2. เด็กหญิงมนันยา  ถีระพันธ์
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
572 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายบริบูรณ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชินกร  อุปทุม
2. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวทัญญู  บุญช่วย
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยเทศ
3. เด็กชายอัครพล  ด่างเกษี
 
1. นายสถาพร  ทีสุกะ
2. นายสุรสิทธิ์  ฝ่ายทะแสง
 
575 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงปาณนาถ  บุญยรัตน์
3. เด็กชายภาคิน  คำเกษ
 
1. นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ์
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
576 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกันติชา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงกันติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสิตานันท์  ประสงค์ดี
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เพรชโสภา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุภรัตน์  เจริญรส
 
579 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  คำเกษ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเทศ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
581 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
2. เด็กหญิงผึ้ง  เพรชโสภา
3. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกรภัทร  แก้วชาลุน
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  เพ็ญศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกฤตนัย  ขันทะชา
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยะภักดี
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
585 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพีรภาพ  จันทะรังษี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายลัทธพล  ทีสุกะ
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
587 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปาจินตัย  กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กชายภัทรกร  ขันทะชา
3. เด็กหญิงิฐิติภัทร  คะพันธุ์
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
2. นางกาญจนา  นคะจัด
 
588 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายนิธาน  กวนไวยบุตร
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงกนกพร  ฆารชน
2. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
3. เด็กหญิงพิชาภรณ์  วรวงค์
4. เด็กหญิงสนันยา  ทีสุกะ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ยะภักดี
 
1. นางมณีวรรณ  อุปทุม
2. นางสายสุดา  ประสงค์ดี
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายสรวิศ  ขันทะชา
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  เอื้องสูงเนิน
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงอภิษฏา  ยะภักดี
 
1. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ยะภักดี
2. เด็กหญิงณัชชา  บุทา
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ยะภักดี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงรุจิรา  วะมะพุทธา
6. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
3. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
593 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์นันท์  เปี้ยมั่น
2. เด็กชายษรันย์  เหมือยพรม
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
594 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายนิรุตติ์  ขันทะชา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
595 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยะภักดี
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงชลชนก  คะปัญญา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
597 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปรเมษย์  อุปทุม
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  สร้างโสก
 
1. นางกาญจนา  นคะจัด
2. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญปก
2. เด็กชายมรกต  ยะภักดี
3. เด็กหญิงอารียา  คำเกษ
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
2. นางมณีวรรณ  อุปทุม
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันทะชา
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายทศพักตร์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอรสินี  เกษมสินธุ์
4. เด็กชายอาคม  บัวสาย
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุธรรม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
2. นางสาวเจือจันทน์  เกษมสินธุ์
 
602 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
 
1. นายประสาท  ไชยพะยวน
 
603 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ต้นศรี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงอรจิรา  นิลภา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
605 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายจิรายุส   สิงห์เสน
2. เด็กชายวรวุฒิ  สิมมา
 
1. นายนายสุรศักดิ์  แสนศิลป์
2. นายธราดล   จันทร์อ่ำ
 
606 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
607 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงกิตติมา  โสมณะวัตร
2. เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว
 
1. นายบรรจง  วันทา
2. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
608 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหะ
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เกษมสินธุ์
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายเดชาธร  บริบูรณ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงบุษกร  โคตรบิล
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  หงค์โต
5. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
613 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
2. เด็กชายสรวุฒิ  ใจสุข
3. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงโป๊
2. เด็กหญิงปาริตา  เนตรพิมพ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  เนตรพิมพ์
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกษมสินธุ์
5. เด็กหญิงพนิดา  สายสมคุณ
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
615 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงจุฬากรณ์  แสนคำสวงค์
2. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงค์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  หงส์โต
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
616 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรัญวาสน์
2. เด็กชายศศิวิมล  แดงจำแล
 
1. นางสาวรัศมี  มณีปกรณ์
2. นายไชยพงศ์  พุทธะอานันต์กุล
 
617 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
2. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
618 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงนันฑิกา  บุญชาญ
2. เด็กชายยศวริศ  ชายางกูล
3. เด็กชายวีรภัทร  ผงชานัน
4. เด็กชายศรายุทธ  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงศรินธร  คอะรัญ
6. เด็กชายสุทธิวัส  ผางคนรัก
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
2. นายนำพล   ศรีสมัคร
3. นายณรงค์  คำหันอรรค
 
619 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายอริย์ธัช  โมทำ
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
620 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชลดา  ยะไวย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงเขมิกา  วันทอง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
621 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายภราดร  ผงอินทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  โมทำ
2. เด็กชายเจษฎา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวชลนิศา  นาวงศ์หา
2. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญเพ็ง
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
624 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ติยะบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญรินทร์
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
2. เด็กหญิงชยามล  ฝ่ายทะแสง
3. เด็กหญิงชยุดา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนพรัตน์  โสภาพ
5. เด็กหญิงปนัดดา  นะคะจัด
6. เด็กหญิงปรียนันท์  โสภา
7. เด็กหญิงพนิตนันท์  เบียนไชย
8. เด็กหญิงมาริสา   โสภักดี
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
3. นางสาวปิรัญญา  พิลามาศ
 
626 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายนพกร  นะคะจัด
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
627 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศาลางาม
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
628 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทองดีนอก
2. เด็กชายดัง  อินทนู
3. เด็กชายธนวัต  นะคะจัด
4. เด็กชายนพกร  นะคะจัด
5. เด็กชายภูริเดช  เติมประโคน
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
2. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
629 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายนโรดม  นะคะจัด
2. เด็กชายภควัต  ราชภูมี
3. เด็กชายสิทธิกร  ผงชานัน
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
630 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนคร  ผงราช
2. เด็กชายวุฒิชัย  พุทธิวงศ์
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
631 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปัทยาพร  ชมราศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  โงนศรีษะ
3. เด็กหญิงเมทนีย์  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นายวิชิต  วะบุตร
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปาลิตา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เอื้อสะพาน
3. เด็กหญิงไอลิษา  เนื่องชมพู
 
1. นางสาวปริศนา  บุตรจันทร์
2. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธันวา  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  บุญศรี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
635 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
636 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ธงไพร
2. เด็กชายปองภพ  งามแพง
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
637 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธีระพงษ์  หลวงโป้
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
638 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรมผง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงไพร
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
639 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชื้ออิ่ม
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หล้าสิงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
2. เด็กชายปฏิมาพงษ์  เกาะยางเผือก
3. เด็กหญิงวนิสา  โสภา
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
2. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปภาวี  วังวิสัย
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงฐิติพร  พันชะตะ
2. เด็กชายธีรเมธ  ผงจำปา
 
1. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
643 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมณภัทร  ผลเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  คำพิน
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
644 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนิติพล  อทะขันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์งอย
3. เด็กชายอนากร  โพทะโสม
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวจินตนา  โสภา
 
645 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐางาม  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสสิรี  เครือเพชรกุล
3. เด็กหญิงวรรณภา  โสภา
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
2. นางคนึงนิต  บุพศิริ
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
648 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ธรรมวงษา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเกาะ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ผิวบาง
4. เด็กหญิงสิรยา  น้อยบรรเทา
5. เด็กหญิงอนัญญา  มณีปกรณ์
6. เด็กหญิงแพรวา  ภูเขียว
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
3. นางสาวนภาทิพย์  เคนไชยวงค์
 
649 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จาหรี
2. เด็กหญิงชลดาพร  ชาแดง
3. เด็กหญิงพิริสา  ติยะบุตร
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
 
650 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงพรธิชา  วงศา
2. เด็กชายภีระพัฒน์   บัวพิน
 
1. นายวีระศักดิ์  พรมดี
2. นายสถาพร  ทัพเจริญ
 
651 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงชนิสรา   ผงชานันท์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทิธรรมมา
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ธรรมนาม
 
1. นางปริศนา  พรมดี
2. นางอรุณี  รังรส
 
652 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กชายธนภัทร  ต่อซอน
2. เด็กชายวีรภัทร  เผ่าสุกัลป์
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  จันทชาติ
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวนิฤมล  มะแย้ม
 
653 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงพีรดา  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปิยฉัตร์  วงศ์สัตย์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
656 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมลา
2. เด็กหญิงธิติกานต์  อู่ทอง
3. เด็กหญิงสุภาภัทร  โสภา
 
1. นางสาวสุดาพร  ชาดีกรณ์
2. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
657 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
2. เด็กชายวัชระ  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวสุดาพร  ชาดีกรณ์
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
659 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายธนายุทธ  จันทะภู
3. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
660 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงมินตรา   คะดุน
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
 
661 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงทิพย์ลักษณ์  อุผา
3. เด็กหญิงนิธิการณ์  หมอกมีชัย
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มะไห
5. เด็กหญิงยุคลดา  เพ็งคำ
6. เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
2. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
3. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
662 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันธุ์กาง
2. เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
663 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนิรัชพร  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงพิญาดา  ฝากงคำ
3. เด็กหญิงอรจิรา  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
2. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
664 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนีราชา  มะละกา
2. เด็กหญิงสิรีธร   คะดุน
3. เด็กหญิงอธิติยา  สิงห์งอย
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกาญจนา  คะดุน
2. เด็กชายณัฐวัตร  อินทริง
 
1. นางจิรภา  มะละกา
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
666 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
668 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ
2. เด็กหญิงสุทธหทัย  จำปาซ้อน
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
669 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
670 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
671 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงปัทมา  คะดุน
2. เด็กหญิงพัชรา  เอื้องไข
3. เด็กชายเทพธนากรณ์  อ้วนกาปี
 
1. นางสุวรรณภา  สุวรรณเพชร
2. นางศิรินันท์  โสภาน้ำ
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกรวีย์  กะตะนารี
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
673 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจินทภา  สายโอราช
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุทา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อุผา
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปากดี
5. เด็กหญิงสาวิตรี  คะดุน
6. เด็กหญิงอรัญญา  กิตติศรีวรพันธ์
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
3. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
674 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
2. เด็กชายอัครพล  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
675 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพัชรพล  คะดุน
2. เด็กชายสรรพวิท  คะดุน
 
1. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
2. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงศศิธร  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
677 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์
2. เด็กหญิงชนน์ชนก  พงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ชุมมะณี
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
2. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
678 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนริศรา  คะดุน
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา
3. เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา
 
1. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
679 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธานุพล  จันศรี
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงวรัญญา  ดำนิล
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวนี  อู่นารี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
682 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 15 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิมจันนา
2. เด็กหญิงพลอยประภัทร  ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อนุวรรณ์
 
1. นางรุ่งฤดี  นาวาบุญนิยม
2. นางสาวสุพัตรา  อุผา
 
683 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  อุผำ
2. เด็กหญิงภคพร  แก้วเสียว
3. เด็กหญิงอมราวดี  ขันทะชา
 
1. นางรจนา  อุ่นกรม
2. นางสุภาพรรณ  สุธรรม
 
684 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ตะไลชั่ง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภักดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกระสอน
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นายจตุพล  จั่นกัน
 
685 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงณิศรา  ภักดี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
686 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอรสา  ภูมิศักดิ์
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
687 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงคัทลียา  สงสีดา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เคนดา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  โคตะบิน
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสุดารัตน์  พลโลก
 
688 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พรมเอ้ย
2. เด็กหญิงจิราทิพย์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรานอม   ดาเชิงเขา
2. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
 
689 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอภิรุจี  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
690 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกันตนา  โปแอ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  พลหาร
3. เด็กชายสิทธิกร  สิทธิยา
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสาวปรานอม  ดาเชิงเขา
 
691 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายฐิตินันท์  สุวรรณหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทริง
 
1. นางนงลักษณ์  อินทริง
2. นายสุทธิพงษ์  มัยวงค์
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทริง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อ้อยรักษา
 
693 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายธนรัตน์  ผุดีสม
2. เด็กหญิงนันธิพร  วงศุพัฒน์
 
1. นายสุทธิพงษ์  มัยวงค์
2. นางนงลักษณ์  อินทริง
 
694 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอรนันท์  ทบพักตร์
2. เด็กหญิงอรนันท์  ทบพักตร์
 
1. นางฐิดา  สถาพรธนากร
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงโสรยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อ้อยรักษา
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายธวัฒชัย  บุบผา
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
697 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย
 
1. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
698 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายณัฐวุติ  มูลพงษ์
2. เด็กหญิงวิสุสตา  วงค์ตาปอง
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายภูสิทธิ  อุนารี
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กหญิงณัฐชญานันท์  หมอกมีชัย
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อู่นารี
 
1. นายประกอบ  รัตน์รองใต้
2. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
 
701 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  หมอกมีชัย
2. เด็กหญิงกุลนาถ  ไชยคำจันทร์
3. เด็กหญิงชนิสรา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงชลนิภา  คนไว
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สินเนตร
6. เด็กหญิงนงรัก  พิลาภ
7. เด็กหญิงภัทราพร  โปแอ
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนไว
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยตา
 
1. นายสุระชาติ  ซาอุรัมย์
2. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
3. นายยุทธพันธ์  ภักดี
 
702 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายวรเมธ  ชาญสูงเนิน
 
1. นางอรพิน  แสงอินทร์
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ดาเชิงเขา
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายนฤนาท  ประวาฬ
2. เด็กหญิงวิภาวี  เวินเมาหา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลิภา
 
1. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
2. นางพัชราพร  หาญสนาม
 
705 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัศมี
 
1. นางนงลักษณ์  โกษาแสง
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
4. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
5. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
6. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
8. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยมงค์
13. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
14. เด็กหญิงัณัฐมน  กิขุนทด
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นายกานต์  ศรีประทุม
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
4. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพงศกร  นาโควงค์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  นาโควงค์
3. เด็กชายเจตพิพัทธิ์  โคตรมิตร
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
711 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  นวนลมลี
3. เด็กหญิงเขมนิจ  อุสาพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายชนะศึก  โคตรพรม
4. เด็กชายณัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
5. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
6. เด็กชายธนรัตน์  อุสาพรหม
7. เด็กชายธีรเดช  ดีแสง
8. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
9. เด็กชายภควัต  คำหา
10. เด็กชายวรวิช  มงคล
11. เด็กชายวสิทธิ์นันท์  วงศรีชู
12. เด็กชายวีระพงษ์  อุสาพรหม
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุศทะแสง
14. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
15. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
16. เด็กชายสิทธิกร  นาโควงค์
17. เด็กชายสิทธิชัย  อุสาพรหม
18. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
19. เด็กหญิงเจษฎา  สุพิมล
20. เด็กชายเจษฎา  สถิตชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
4. นายวิจักษณ์  วะสาร
5. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
713 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิเมธ  โคตรมิตร
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
714 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
2. เด็กชายเจษฎา  สุพิมล
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
715 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธิติสรรค์  คะสุดใจ
2. เด็กชายปรเมศร์  จานบานหลง
3. เด็กชายภิสิทธิ์  รินทะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางนิตยา  พรหมมา
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวาศิฐี  ทองดี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
718 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกิตตินันท์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุนนท์
3. เด็กชายณัฐกร  ใหม่เกตุ
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทิพย์สน
5. เด็กหญิงพิรตา  นาโควงค์
6. เด็กชายรพีภัทร  วงศรีชู
7. เด็กหญิงวันวิสา  บุนนท์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ดำนาน
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
3. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
719 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายคณินทร์  บุนนท์
2. เด็กชายบริพัตร  อังคะมาตย์
3. เด็กชายวรเมธ  นวนลมลี
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางนงลักษณ์  โกษาแสง
 
720 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชุติเทพ  นาโควงค์
2. เด็กชายณัฐชนนท์  นาโควงค์
3. เด็กชายพนธิตร  ภักดีมี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางนิตยา  พรหมมา
 
721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธนพล  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงธัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายนันทกร  ภูสีฤทธิ์
4. เด็กชายพสิษฐ์  ไชยวงษ์
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใยพันธ์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
722 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายต้นข้าว  รัตนตรัยวงศ์
2. เด็กชายธนพล  สารีทำ
3. เด็กชายธีรภัทร์  ประกิ่ง
4. เด็กชายศุภากรณ์  ไชยมาโย
5. เด็กชายเกรียงไกร  นาโควงค์
6. เด็กชายเจษฏคุณ  อุสาพรหม
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นางดาราเด่น  นครไทย
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
723 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวรวิช  มงคล
2. เด็กชายอำพล  ชัยมาโย
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
724 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐนันท์  โคตรมิตร
2. เด็กชายพีรภัทร  ดีแสง
3. เด็กชายศภณัฐ  ดีแสง
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
2. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
725 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
4. เด็กหญิงพรทิพา  โกษาแสง
5. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
7. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
8. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
3. นายชนาธิป  โกษาแสง
4. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
728 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงณัชชา  น้อยศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  อุ่มอาษา
3. เด็กหญิงปิยะพร  นาโควงค์
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โคตรมิตร
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงศรียา
6. เด็กหญิงสิริอร  วงษาเนาว์
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางบุญล้ำ  คำหา
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชาคริต  เนื่องชมภู
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
730 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นาโควงค์
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
731 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวีรภัทร  อุสาพรหม
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
732 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
3. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
733 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรวุฒิ  สายคำ
2. เด็กชายชัยภัทร  อรุณรัตน์
3. เด็กชายณัชพล  อุสาพรหม
4. เด็กชายณัฐภัทร  บัวนา
5. เด็กชายภาคภูมิ  พันชั่ง
6. เด็กชายศักดินนท์  นาโควงค์
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
735 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุนนท์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียรมงคล
4. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
5. เด็กหญิงภัทราวดี  นาโควงค์
6. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
7. เด็กหญิงลลิตภัทร  หลงศรี
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
738 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงพีชญา  ศรีมี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุนนท์
3. เด็กหญิงเญศิฬา  จันทร์จอม
 
1. นางพรรณี  อนุสนธิ์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลิตา  ดอกสี
2. เด็กหญิงธนาภา  แก้วหล่อ
3. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกัญญา  โกษาแสง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คนหมั่น
4. เด็กหญิงสุวรรณี  อุสาพรหม
5. เด็กหญิงเมวารินทร์  นาโควงค์
 
1. นายกานต์  ศรีประทุม
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
744 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาโควงค์
2. เด็กหญิงชนาพร  แสนวิลัย
3. เด็กหญิงวรัญญา  โคตพรม
4. เด็กหญิงอตินุช  นาโควงค์
5. เด็กหญิงเจตสุภา  บุนนท์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางบุญล้ำ  คำหา
 
745 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
746 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวินทิตา  ไพรสณฑ์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
747 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายเจษฎา  นาโควงค์
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
748 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
3. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
 
1. นางสาวลลิตา  นาขมิน
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
749 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดาวรัชดา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงพรปรียา  สมใจ
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
750 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพรพวิษย์  อุสาพรหม
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
 
751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายธีร์จุฑา  คำสงค์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  โกษาแสง
 
1. นางสาวสุพรรณี  โกษาแสง
2. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
 
752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงขวัญฤทัยรัตน์  เฉลียวไว
2. เด็กหญิงณฐพร  โกษาแสง
3. เด็กหญิงมุนินทร์ธา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงรัชมัยพร  ข้อจักร
5. เด็กหญิงวนิสา  ปรีวาสนา
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
753 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายกิตติทัต  นอกขุนทด
2. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นางสาวปิยะนุช  บัวพรหม
 
754 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายพนมพร  โกษาแสง
2. เด็กชายพีรภัทร  ขันโท
3. เด็กชายวุฒิชัย  คำแสงชัย
 
1. นายโกษิต  โกษาแสง
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
755 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายวรกฤษณ์   โกษาแสง
 
1. นางสาวธัญพัฒน์  โกษาแสง
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์   อุสาพรหม
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สว่างวงษ์
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แจ้งรักษ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศรีชู
 
1. นางเชียรลดา  ดีแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายภูวดล  อำจุฬา
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงภานุมาศ  โคตรมิตร
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
761 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงพัชชรี  โคตรพรม
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
762 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายวงศธร  โกษาแสง
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
763 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยมาโย
3. เด็กหญิงสุขพรรษา  แจ่มสง
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
764 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายภัทรพล  ใสสะอาด
2. เด็กชายภาสกร  นาโควงค์
 
1. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
2. นายเกื้อกูล  วะชุม
 
765 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงวนิดา  บุตราช
 
1. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธนโม้
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  โคตพรม
3. เด็กหญิงจรรยพร  โคตะพรม
4. เด็กชายจักรพันธ์  โคตพรม
5. เด็กหญิงชลธิชา  วะเศษสร้อย
6. เด็กชายชิณวัตร  จันทร์สิน
7. เด็กชายถิรวัฒน์  เหยียบประโคน
8. เด็กชายธนพัฒน์  นาโควงค์
9. เด็กหญิงธนัญญา  นาคเนาวทิม
10. เด็กหญิงพรนัชชา  กิ่งพิกุล
11. เด็กชายพีรภัทร  แก้วอาจ
12. เด็กหญิงศิริขวัญ  ลาโม
13. เด็กชายศิริวัจน์  ทิธรรมมา
14. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  จันทนะ
15. เด็กชายสิทธิชัย  แสนต่างนา
16. เด็กชายสิทธิชัย  โคตพรม
17. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีคำ
18. เด็กชายอติวิชญ์  จันทนะ
19. เด็กชายอนุสิทธิ์  โคตรพรม
20. เด็กชายโกมินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายประเภท  วะชุม
2. นางเรือนแก้ว  โกษาแสง
3. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
4. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
5. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
6. นายเกื้อกูล  วะชุม
 
767 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  โคตะพรม
 
1. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
 
768 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายศิลป์วัจน์  ไชยต้นเทือก
2. เด็กชายอรรฆเดช  ปัญญศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญ  โคตรมิตร
2. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทศพร
 
1. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
770 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงนิชาวัลย์  อุทัย
2. เด็กชายสุพศิน  นาโควงค์
 
1. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
2. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ริพลทา
 
1. นางกชกร  บุญประคม
 
772 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายธัชพล  สมพร
2. เด็กหญิงนงลักษ์  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงนิษา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงพัชชฎา  แสนมาตร
5. เด็กหญิงวันสงกรานต์  แก้วมุกดา
6. เด็กหญิงศุภณัฐ  หาญกล้า
7. เด็กหญิงศุภนันท์  ประกิ่ง
8. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยมุงคุณ
9. เด็กหญิงอรทัย  มูลมา
10. เด็กชายแสงชัย  ประกิ่ง
 
1. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
2. นางมัญทยุชา  มิชาเอลิส
3. นางสาวศรัญญา  ชาทิพฮด
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงวัทนวิภา  คำชนะ
 
1. นางมัญทยุชา  มิชาเอลิส
 
774 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงวรรวิภา  เทินสะเกตุ
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
 
775 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกฤตตานันท์  หิรัญขัน
2. เด็กหญิงขรินทิพย์  กุลบุตร
3. เด็กหญิงทินัตน์  กาวถวิล
4. เด็กหญิงนันทิชา  พันจำปา
5. เด็กหญิงปาริตา  โคนาม
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อุสาพรหม
7. เด็กหญิงสุภาวินี  บุนนท์
8. เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นใจ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ชัยหมาน
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นางสาวผกามาศ  อุปรี
3. นายสุกัญญา   พรหมปากดี
 
776 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลิภา
2. เด็กหญิงนิรินทร์รัตน์  ขันตี
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ไหลอุดี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายคงคา  ใจบุญ
2. นายธนวัตน์  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายนรเสฐฎ์  กุณะส่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ทัดสา
2. เด็กหญิงกวินตรา  เฉลยโสตร์
3. เด็กหญิงชญาดา  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงอรุณี  ทิวารัตนกุล
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
779 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. นางสาวปิยะฉัตร  วะชุม
2. เด็กหญิงอรยา  โคตะบิน
 
1. นายชุมพล  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
780 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายจักริน  เฉลยโสตร์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
781 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  โกษาแสง
2. เด็กหญิงเจริญสิน  รอดภัย
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  มูลตีเสาร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
782 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงดวงดี  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  บูชาพันธ์
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงมินตรา  พรรณวงค์
3. เด็กหญิงวรรณิกา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนรักษา
5. เด็กหญิงอภิสรา  คะมุง
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
2. นางรจนา  รู้บุญ
 
784 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงพรพิมล  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เคนดง
3. เด็กหญิงเมริษา   ปาทา
 
1. นางวัฒนา  ขุนศรี
2. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผึ้งศรี
2. เด็กหญิงศศิมากร  ราชกิจ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ปิลอง
 
1. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุรีรักษ์  บูชาพันธ์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
787 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
788 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
789 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  ศรีนาเมือง
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุนิตา  มูลแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
790 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สารทอง
2. เด็กหญิงปิ่นมุข  ศรีคำม้วน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางพนิดา  ภักดีมี
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
792 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงวิภาดา  สวัสดี
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นายอุทิศ  ท้าวนาง
 
793 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มารศิริ
2. เด็กชายวิทวุฒิ  สวัสดี
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นางสาววิชุดา  น้อยนาง
 
794 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายนนทกานต์  กัณสินธุ์
2. เด็กชายนลธวัช  ไชยบัตร
3. เด็กชายเฉวง  ไชยมงค์
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางปรวรรณ  ใบภักดี
 
795 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจี่นี่  มารีย์ สมิธ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จงจอหอ
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควค์
 
796 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์  หงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมละออ
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
 
797 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงภูริษาร์  มั่นธง
 
1. นายเปรมปรี  ลิภา
 
798 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายจารุวัต  เปาวะนา
2. เด็กชายชนะชัย  มาตชัยเคน
3. เด็กชายธนพัฒน์  ผาตินันท์
4. เด็กชายนัฐพงษ์  แซ่สิม
5. เด็กหญิงภาวิณี  แสงตีสุ
 
1. นายทินกร  ชินโคตร
2. นายเปรมปรี  ลิภา
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินอุเทน
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงศิราพรณ์  ลิภา
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
801 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  คำชนะ
 
1. นางสาวนวลปราง  แสนสุข
 
802 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพนิดา  สารเนตร
 
803 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายญาโนภาส  ศักดิ์จำปา
2. เด็กชายธนภัทร  พิลาบุตร
3. เด็กชายธีรโชติ  ลิภา
4. เด็กชายภูวดล  นิลทะราช
5. เด็กชายวัชรพงศ์  กัลยาบุตร
6. เด็กชายศรศิลป์ชัย   มหิงศาเดช
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นางจินดา  วะชุม
3. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
804 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาวอารียา  ดีแสง
 
805 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วะลับ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปวริศา  ไหลอุดี
2. เด็กหญิงรวิสรา  อินอุเทน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ลิภา
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
2. นางสาววนิดา  แสนสุริยวงศ์
 
807 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
 
1. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
808 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทาทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวฌาริญญา  ปัญญาบุตร
2. นางสาวณัฐณิชา  วงษ์ศรีญา
 
809 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายณพชร  ไขแสง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  มาดีคาน
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
2. นายปฏิภาณ  กวดวงษา
 
810 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายฐิติพันธ์  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  คูลิน
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายอรรถพล  วงศ์ศิริ
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
 
812 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกรดนัย  กาวมณี
2. เด็กชายจักริน  ศรีภู
 
1. นายเกรียงไกร  แสนสุข
2. นายพีระพงษ์  นามไพร
 
813 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยมงค์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
814 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกวินนา  วะชุม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงมนสิชา  ติ้วคะลา
 
1. นางพิไลลักษณ์  แก้วก่า
2. นางอรัญญา  พิมพ์ภา
 
815 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภูทะราช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชพงศ์
4. เด็กหญิงนวนันท์  วะเศษสร้อย
5. เด็กหญิงนันทพร  โคตรพรม
6. เด็กหญิงภัทรียา  วะชุม
7. เด็กหญิงสุจิรา  วะชุม
8. เด็กหญิงสุภักดิ์  ไชยมงค์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยมงค์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
2. นางจินดา  วะชุม
 
816 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปรายตะวัน  อ้อยรักษา
2. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยมงค์
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีวะโสภา
 
1. นายสมใจ  พิมพิ์ภา
2. นางสาวปาริชาติ  สูงสุด
 
817 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกีรติ  บุพศิริ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วะเศษสร้อย
3. เด็กชายถิรพล  ไชยมงค์
 
1. นางสาวเสาวภา  เปาวะนา
2. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
818 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัชชา  สอนกัน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อุทำกา
3. เด็กชายสมภพ  วรภาพ
 
1. นางสาวนิราพร  โทสวนจิต
2. นางสาวสุธิดา  บาลมีทะ
 
819 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงพรประภา  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงสิรินดา  ประกิ่ง
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงคณัญญา  ปากดี
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนพล  ถากรงาม
2. เด็กหญิงนวพร  วะชุม
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
2. นางสาวมณีรัตน์  เปาวะนา
 
822 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนากร  บินศรี
2. นางสาวศิริยา  วะนานาม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
2. นายบุญธรรม  มุ่งหมาย
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวิเศษศักดิ์  เดิมสันเทียะ
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชลลดา  ดันมีแก้ว
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธิดาพร  คะละรัมย์
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
826 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
827 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวชนิตา  รัตนะ
2. นางสาวพิณธิรา  แก้วอินธิ
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
828 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐชานันท์  คุณขยัน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
829 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภาณวัฒน์  แสนสุริวงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาโค
 
1. นางสาวพนิดา  วะสาร
2. นางสาวรักชนกน์  สุภิวงศ์
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปารมี  สมีนาง
 
1. นางสาวอรอนงค์  โคตรน้อย
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชูเกียรติ  บินศรี
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
832 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงศยพรรณ  บินศรี
2. เด็กชายสุรนาท  คำหอม
3. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยปัญหา
 
1. นางดรุณี  อินอุเทน
2. นางจิระรส  มั่นธง
 
833 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
834 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยปัญหา
2. เด็กชายสุภษิต  แสนสุภา
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
835 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญดาว  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กหญิงจริญญา   ชาสงวน
3. เด็กหญิงชนิดา  โสภี
4. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
5. เด็กชายธนกฤต  เปาวะนา
6. เด็กชายธีรภัทร  เปาวะนา
7. เด็กชายนัตพงษ์  แก้วมะ
8. เด็กหญิงนุชวรา  แมดมิ่งเหง้า
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริเมธางกูล
10. เด็กหญิงพรนภา  แมดมิ่งเหง้า
11. เด็กชายพิทักษ์   ไชยบิน
12. เด็กชายภานุพงษ์   วงแหวน
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ปติโยพัน
14. เด็กชายภูชิต  วะเศษสร้อย
15. เด็กหญิงมุกมณี  วะสาร
16. เด็กชายรพีภัทร  ชาสงวน
17. เด็กชายราชัน  ลิภา
18. เด็กหญิงลลิตา  ประกิ่ง
19. เด็กชายวสุนทร  ชาสงวน
20. เด็กชายวาคิม  บุนนท์
21. เด็กชายสถาพร   คำภูเงิน
22. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
23. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วอินธิ
24. เด็กหญิงอทิติยา  อินอุเทน
25. เด็กชายอภิวัฒน์   ก้อนกั้น
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปาวะนา
27. เด็กหญิงอมลวรรณ  คำชนะ
28. เด็กหญิงอรุณภรณ์  วะนานาม
29. เด็กชายอำนวย   นาโควงค์
30. เด็กหญิงเนตรชนก  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายคำลือ  บินศรี
2. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
3. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
4. นางวันเพ็ญ  กาฬหว้า
5. นางเสงี่ยม  อัคติ
6. นางไพรัช  สิทธิ
7. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
836 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายถิรวัฒน์  ชัยปัญหา
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชลดา  ชาสงวน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แง่นาเหนือ
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
839 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวจันทร์จิรา  แมดมิ่งเหง้า
2. นายราชัน  ลิภา
3. นางสาวสุพัตรา  ทะทำมัง
 
1. นางสุธาทิพย์  วงษาเนาว์
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลืออำนาจ
2. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์เข็มมา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายพีระพันธ์  สาธุชาติ
2. นางสาวเจนจิรา  สูญราช
 
841 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  อนุสนธิ์
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
842 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธีรเดช  มาตรชัยเคน
2. เด็กชายนราทร  แสงหล้า
 
1. นายวิศรุต  สุริยประพันธ์
2. นายวรายุทธ  จิตตะวงค์
 
843 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายคณิตศร  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนิธิภูมิ  นาคโคตร
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
845 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายนพนันต์  วิณโรจน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงษาเนาว์
3. นางสาวแพรวนภา  ลืออำนาจ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
2. นางสาวสุพรรษา  ชัยบิน
 
846 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาตชัยเคน
2. เด็กชายคฑาวุธ  เอกจักรแก้ว
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
847 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนกฤต  เปาวะนา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
848 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชนัตพล  เปาวะนา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
849 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปติโยพัน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์คำแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนภักดี
3. เด็กหญิงมุณี  ทุมทอง
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุนา
2. สิบตำรวจตรีหญิงพีระพร  เหมะธุลิน
 
851 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วน้ำ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ต่อซอน
 
1. นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร
2. นายสุทิน  นันวิสุ
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงวรรณิศา  แพงเนตร
2. เด็กหญิงสุจิรา  ไชยพร
 
1. นางรัตติกาล  ครุฑบิน
2. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
 
853 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เกิดชาวนา
2. เด็กหญิงภูวริ  ประทุมโพธิ์
 
1. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
2. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
 
854 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงอภิชญา  เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงเขมิกา  เหง้าน้อย
 
1. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
2. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
 
855 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายครรชิต  ดาเกษ
2. เด็กชายดุสิทธิ์  ทีระฆัง
3. เด็กชายปวริศน์  ธีรนำเจริญ
4. เด็กชายสิทธิชัย  วอทอง
5. เด็กชายอนุพนธ์  พุทธกัง
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
2. นางจำเนียร   มหิมา
 
856 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานเพชร
 
1. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
857 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเยีย
3. เด็กชายสุรสีห์  สารสิทธิ์
 
1. นางสาวนิชาภัทร   นวนสี
2. นางสาวพุทธิพร  ทาคำ
 
858 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์พรม
2. เด็กชายวุฒิชัย  พ่อสิงห์
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายสุรชาติ  สีหา
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงทิพปภา  ทิพประสม
 
1. นายสมบุญ  ทาคำ
 
860 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดมกัน
2. เด็กชายอิฐศลา  ปาจะ
 
1. นางอรอนงค์   บัวชุม
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
861 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
 
862 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทรายทวีป
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
863 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายณัฏฐชัย  คำแดงสุข
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตยา  วิชาโชค
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกฤษกร  ไทรสุวรรณ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
865 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรชมภู  ไชยนะรา
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพัชรา  สิมมา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
868 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายฐิณัดดา  เดชทะศร
2. เด็กชายณัฐวดี  แพงเนตร
3. เด็กชายทรัพย์ทวี  เดชศร
4. เด็กชายปัญญา  วงษา
5. เด็กหญิงวิชิดา  จันรอง
 
1. นายกิตติพงษ์  อัคศรี
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
869 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒนานิล
2. เด็กหญิงธันยพร  บิดขุนทด
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
2. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
870 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศิรินุช  ศรีสะอาด
 
1. นายนฤดล  อ้วนแก้ว
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างวงศ์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
872 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โท
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
873 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายดัสกร  ไกรสิน
2. นายทักษิณ  แก้วดวงดี
3. นายสำเริง  หารอาษา
 
1. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
874 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายกุลสตรี  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงธันยพร   บิดขุนทด
3. เด็กหญิงวิลักษนา  สุภรินทร์
 
1. นายนรุตม์ชัย   นิ่มมุกดา
2. นางหทัยรัตน์   ไตรวงศ์ย้อย
 
875 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เดชศร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมจินดา
 
876 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายวีระชาติ   สีทา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  วรรณวิโรจน์
 
1. นายพิริยพงศ์  คะปัญญา
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายกฤตานุ  ตาทิพย์
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
878 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 87.92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายสมชาย  พรหมศรี
2. เด็กชายเมธา  สีหาบุตร
 
1. นายนพฤทธฺิ์  สีหาบุตร
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงอุมากร  นันทะวงค์
 
1. นางสาวอรวรีย์  โคตรเคน
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  กุหลาบ
 
1. นางสาวอรวรีย์  โคตรเคน
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทร์ขันธ์
2. เด็กหญิงวนิชพร    พิลา
3. เด็กหญิงวนิดา  นันทะวงค์
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงปรางพร  เชษฐพันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  เขตรพิมาย
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หาญฟ้าเลื่อน
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำอ้อ
 
884 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายทรัพย์ธานี  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ดุสิตา
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
2. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
885 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายกานต์  ระสกุล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชนะพจน์
 
1. นายวรวัฒน์  สิมคาน
2. นายสนธยา  ศรีสุนทร
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เป็นสุข
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
887 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงชญานิน  คำลือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงธิดา  ชนะพจน์
4. เด็กชายนครชัย  ชนะพจน์
5. เด็กชายนันธวัฒน์  ชัยภา
6. เด็กหญิงปิยดา  อ้อมนอก
7. เด็กชายพาทิศ  ชนะพจน์
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชนะพจน์
9. เด็กหญิงสาริน  ชนะพจน์
10. เด็กชายสุทธิสิทธิ์  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
2. นางสาวปานจรี  ไกรกล
3. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
888 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
889 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์จันดี
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ไตรมีแสง
3. เด็กหญิงปิ่ณมณีย์  ศัตรูพินาศ
4. เด็กหญิงศลิษา  ภูชุม
5. เด็กหญิงสิรินดา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
890 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายธนภูมิ  นิวงษา
2. เด็กชายพศวัต  นิวงษา
 
1. นางสาวจารุณี  บำรุงหงษ์
2. นายนเรศ  ประเสริฐสังข์
 
891 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธนาธร  สุขเสริม
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชีวโสต
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายศรายุทธ  ชินบุตร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา  นิวงษา
 
1. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายเทพทัต  อรรถสาร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
895 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธัญกร  หาวิวร
3. เด็กชายอนุชิด  อินไข่
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
896 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงชลธิดา  ภารีวงค์
2. เด็กหญิงธันยพร  ราชนีวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิวงษา
 
1. นางสาวปาณิตา  อาจสามารถ
2. นางจันทรา  นิวงษา
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงพิยดา  แก้วนิวงศ์
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
898 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงปพิชญา  นิวงษา
2. เด็กหญิงศิริทรา  นุธิต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผาแก้ว
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วนิวงค์
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
899 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงดลยา  คนองเพ็ชร
2. เด็กชายธัญเทพ  เขียวอ่ำ
3. เด็กหญิงมณีรัตนา  มหาราช
4. เด็กชายมนต์ฑการณ์  ทะนะไชย
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญพิมพ์
 
1. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
2. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
900 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  หนันอ้าย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สีเพ็ง
3. เด็กหญิงอมินตรา  สมยา
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
901 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดวงคำจันทร์
2. เด็กหญิงนงนภัส  เอกพันธ์
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย  มังคละคีรี
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
2. นางวราปภา  พนันชัย
 
902 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ชนะพจน์
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมณี
3. เด็กชายนันธกรานต์  หอมหลาย
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ทะนะไชย
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  บัวเพชร
3. เด็กหญิงอมินตา  สมยา
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
904 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายกฤษฎา  เกตุชาติ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
905 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงณภัทร  คำพระ
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายนภัส  แคว้งใจ
 
1. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
907 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หินสองกอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
908 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงปภาวี  หนองเป็ด
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วพุด
2. เด็กหญิงแก้วมณี  ทะนะไชย
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
2. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
 
910 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เอกพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธนะเหลา
3. เด็กหญิงปัทมา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
911 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงุชุติกาญจน์  แสนทวีสุข
 
1. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
912 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายพงศธร  ศิริหนองคาย
2. เด็กชายวีระภัทร   กะหมายสม
3. เด็กชายอัครพงษ์  ไชยสุระ
 
1. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
913 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงจิระประภาพร   เดชทะสอน
2. เด็กหญิงน้ำใจ  นนทะวงศ์
3. เด็กหญิงสุภานันท์  ไชยสุระ
 
1. นางสาวสุุทิวา  เอกสะพัง
2. นางกรรณิการ์  นิวงษา
 
914 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายธนพล  ไชยสุระ
2. เด็กชายวัชรกร  เอกสะพัง
3. เด็กชายสรวิทย์  มานะเสน
 
1. นางรุ่งนภา  อัมรัตน์
2. นายกิตติกร  ศรีภูธร
 
915 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงอารียา  ตันสาย
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
 
916 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายนิติกร  นนทะวงศ์
2. เด็กชายยศกร  นนทะวงษา
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชัยมุงคุณ
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
2. นางสาวสุทิวา  เอกสะพัง
 
917 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายชยุตย์  ไชยสุระ
2. เด็กชายชูวิทย์  พิมเสน
3. เด็กชายนิรวิทย์  บุญอุดม
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เอกสะพัง
5. เด็กชายพีระพัฒน์  นุตราพันธ์
6. เด็กชายเจตนิพัทธ  พิมสอน
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
3. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงธนพร  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงพรประภา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวา  ภูชุม
 
1. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
919 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายจิระวิน  ปะรี
2. เด็กชายวรพล  เอกสะพัง
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
920 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงชลิตา  เอกสะพัง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูชุม
3. เด็กหญิงวราพร  เอกสะพัง
 
1. นางรุ่งนภา  อัมรัตน์
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
921 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายรทีพัทธ  แก้วนิวงษ์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
922 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายชยันต์  กิติศรีวรพันธ์
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
923 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายเชาวลิต  พรมศรี
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
924 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายนันทชัย  แสนบุญมี
2. เด็กชายภิรายุ  ธะนะเหลา
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายอนุสรณ์  ปัฏนา
 
925 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศิรประภา  จำปาพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
926 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงดุจดาว  ไตรมีแสง
2. เด็กชายอดิศร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศรันยา  หัดระสา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายศราวุธ  เสนาสี
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
929 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธนาวิน  สุขสาร
2. เด็กหญิงปีใหม่  จันจาด
3. เด็กหญิงสิริยากร  เสนาสี
 
1. นายตระเตรียม  จิตจักร
2. นางสุวรรณา  จิตจักร
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  เรืองชา
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
931 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  ยะเสน
2. เด็กหญิงจิตรลาดา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงปริยดา  เดชทะสอน
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
932 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  เพชรอุเทน
2. เด็กชายนครินทร์  แพงพรม
3. เด็กชายรักพงศ์  ทองศรีลา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภูวดล  ไตริน
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
934 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงษ์โพนทอง
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
935 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาสี
2. เด็กชายพิระพัฒน์  ภะวะ
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
936 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงดรุณรัตน์  บูญเริง
2. เด็กชายธนพัฒน์  โคตรนาแก
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นายกมล  สีวัน
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไตรมีแสง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงทิติยา  ไชยสุระ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
939 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธนพล  ขันคำ
2. เด็กชายวิทูรย์  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  หน่อแก้ว
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
2. นายกมล  สีวัน
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุพัฒน์  ศรีสุยนต์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  สุขขีเหล็ก
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
942 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  รามศรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  เดชทะสอน
 
1. นายแสงละภา  พระเสนา
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
943 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  เสนาสี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คัณทักษ์
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายอนุสรณ์  ปัฏนา
 
944 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยสุระ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายยุทธนา  วะตะมะ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชนะพจน์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
947 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงรจนา  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไตริน
3. เด็กชายเฉลิมรัตน์  ระมงคล
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
948 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงพิชญา  ลัทธิกุล
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
949 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงอภิชยา  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  พิลาทอง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
951 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทร์ท้าว
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
952 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 11 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงนนทนันท์  สุตานนท์
 
1. นางแดงเล็ก  เจริญราษฎร์
2. นางจุฑาพร  บุญวัง
 
953 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทะโคตร
 
1. นายจาระนัย  ไชยวงษ์
2. นางเยาวนิต  ไชยวงษ์
 
954 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  ชนะพจน์
 
1. นางแดงเล็ก  เจริญราษฎร์
2. นางจุฑาพร  บุญวัง
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายธน่กร  เปาวะนา
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายกตัญญู   พรม
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พันจี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขันทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา   สาหัส
5. เด็กหญิงญารดา   คำแสน
6. เด็กชายณัฐพล  ดวงสา
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุวรรณมาโจ
8. เด็กชายธนกร  เปาวะนา
9. เด็กชายธนกฤต  ไผ่ละออ
10. เด็กชายธนโชติ   กวนศักดิ์
11. เด็กหญิงธัญชนก   สาหัส
12. เด็กชายธเนศ    โอ้น
13. เด็กชายนนทกร   บุพศิริ
14. เด็กหญิงนรีกานต์   วิพรรณะ
15. เด็กหญิงบุญมี  บุพศิริ
16. เด็กหญิงปุณยาพร  พิษนุย
17. เด็กชายพงศกร   กิเวียน
18. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์    แสนสุพรรณ์
19. เด็กหญิงพรไพลิน   จิตปัญญา
20. เด็กหญิงพลินทิพย์   กวนศักดิ์
21. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
22. เด็กชายยศกร   สุวรรณ์รัตน์
23. เด็กชายยุทธพงษ์  สาหัส
24. เด็กหญิงยุวดี  สุวรรณมาโจ
25. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
26. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กวนศักดิ์
27. เด็กชายศรายุธ  กวนศักดิ์
28. เด็กชายศิรชัช   นครังสุ
29. เด็กชายสกนธ์พร  พัฒมณี
30. เด็กชายสมศักดิ์   บุพศิริ
31. เด็กหญิงสาวิตรี  วิพรรณะ
32. เด็กชายสินาถ  สะตะ
33. เด็กหญิงสุนิตตา   พันธุ์แพง
34. เด็กชายอติชาต   นนทะสี
35. เด็กชายอภิสิทธิ์   มณีวรรณ
36. เด็กหญิงอรปรียา   กวนคำอุ้ย
37. เด็กชายอรรถนนท์   รูปเหมาะ
38. เด็กชายเจตนิพัทธ์   สาหัส
39. เด็กชายเชษฐา   ประพัสรางค์
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายบัญชา  อุดมเดชาเวทย์
3. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
4. นางอรวรรณ  แก้วมณี
5. นางชอบ  พันธุพาน
6. นางปราณี  จันทะขิน
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงปัดธิรา   ศรีสุยนต์
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
959 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  จันทลี
2. เด็กชายจารุพัฒน์  ธนลำ
3. เด็กชายวรภพ  ทาสีดำ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เนาวรัตน์
2. นางนาฎนภา  ตั้งธำรงธนวัฒน์
 
960 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวิชา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ชาเฟื้อย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธ์
 
961 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนกรดา  วานิชสำราญ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  กาทอง
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เลิงโพชะ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เนาวรัตน์
2. นางสาววชิราภรณ์  ดวงอ่อน
 
962 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสมศรี
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กาทอง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
963 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชัชชญา  แพงมาลา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สุวรรณมาโจ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวศรัญญา  ปาสานะโก
 
964 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงคุณัฐชฎาภา  บุญนิธิภัทร
2. เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายนครินทร์  กิติศรีวรพันธุ์
 
965 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงยุวดี  โพธิ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
 
967 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชนันญา  พันธุ์เมือง
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
968 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์
2. เด็กชายชนกานต์  โชติรักษา
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
969 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วนิวงษ์
2. เด็กหญิงพีรดา   ไทยนุกูล
3. เด็กหญิงอาทิตยานันท์  พันธุ์เมือง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
970 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายอดิชา  ต้นสวรรค์
 
1. นางสาวบังอร  ชื่นตา
 
971 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1. เด็กหญิงธนาวดี  บันทอน
 
1. นายสนอง  เดชทะสอน
 
972 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงพัชรามาศ  เหล่ามาลา
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
973 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายพชรคุณ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายสรวิชญ์  นคะรังสุ
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
975 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไตรเทน
2. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
3. เด็กหญิงทยิดา  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
976 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ภูธร
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันตา
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
977 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายธนากร  บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุพศิริ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พนาศูนย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
2. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
978 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงอวิชนันท์  หัวใจเพ็ชร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์โสม
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
980 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงมนัสพร  สีสุนา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
981 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายพรพจน์  ตะนะคี
2. เด็กชายศุภชัย  จันทร์โสม
3. เด็กชายอนุวฒน์  ราชพรม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
2. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
982 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงนฤภร  ชิตพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรินทิพา  บัตรประโคน
 
1. นางวัลลภา  ศรีวรขันธุ์
2. นางสุภาพ  หาสุระ
 
983 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงพัชราภา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ขวกภูเขียว
 
1. นายชัชวาล  สุพรรณผิว
2. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
 
984 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายกฤษณะ  วะตะมะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นายชัชวาล  สุพรรณผิว
 
985 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายชนานน  ยะวงศรี
2. เด็กชายพีรวัส  วะสุรี
3. เด็กชายศิรวุฒิ  มณีรัตน์
 
1. นางสุภาพ  หาสุระ
2. นางพรพิศ  บรรลือ
 
986 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
1. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์
 
987 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายชัยมงคล  เพชรบรม
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์สม
 
1. นายบรรจง  ภูกิ่งหิน
2. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
 
988 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายชินพัฒน์  ริมสกุล
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คำลี
3. เด็กชายธนาทรัพย์  แก้วมั่น
4. เด็กชายภูเบศ  แฝงพงศ์
5. เด็กชายวีรภัทร  วดีศิริศักดิ์
6. เด็กชายเมธัส  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายศรีสุวรรณ  สุขวิพัฒน์
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
3. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
989 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชริดา  มูลละ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
990 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  อินทริง
2. เด็กหญิงจิติมาพร  มาตย์เมือง
3. เด็กหญิงฉัฐศศิกร  จันมีรชานัตร์
4. เด็กหญิงณิชากร  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงธนภรณ์  นนทะสี
6. เด็กหญิงธัญชนก  โอ้น
7. เด็กหญิงสาวิกา  อาจกล้า
8. เด็กหญิงสโรชา  อุดานนท์
 
1. นางกาญจนา  กาญจนินธ์
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
3. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
4. นางสาวนราทิพย์  พันธ์ไชย
 
991 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพัชร  ปราโมทย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  โอ้น
3. เด็กชายรัชชานนท์  นครังสุ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางครองสุข  วดีศิริศักดิ์
 
992 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กหญิงชาลิณี  ศรีหาโคตร
3. เด็กหญิงธนพร  จันลา
4. เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย
5. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงสุระ
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
993 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพสตรี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุพศิริ
 
994 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราภา  พลับบดี
2. เด็กหญิงศิรานุช  แสนคำ
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ  สังขตะอำพน
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
995 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นนทะศรี
3. เด็กชายศาสตรา  ตะวังทัน
 
1. นางสาวพรพิมล  วอล้า
2. นายการัณย์  คำแปง
 
996 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กชายธนกฤต  พลหาราช
3. เด็กชายนวพล  มณีรัตน์
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นายอนาวิล  กองไชย
 
997 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตักโพธิ์
2. เด็กชายชยุต  สราญชื่น
3. เด็กหญิงธัญทิพ  บุญทวี
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เตชะแก้ว
5. เด็กหญิงละออรัตน์  สุขแฉล้ม
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
998 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธาดา  เอกพันธ์
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศริยา  นครังสุ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
 
1000 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.66 ทอง 12 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายระพีภัทร  รัตนะ
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
1001 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณมาโจ
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
1002 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชพร  ชมไทสง
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
1003 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ทีจันทึก
2. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  เนาวรัตน์
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
1004 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายพลทัต   พรมเพ็ง
2. เด็กชายรุ่งกิจ  ริมสกุล
3. เด็กชายสหรัฐ  ศฤงธร
 
1. นายปองคุณ  มูลโคตร
2. นายการันต์  คำแปง
 
1005 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายอภิเดช  นามบุญเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
1006 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สังขตะอำพน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โตดประโคน
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
1007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติกรกวิน  สำรีดี
2. เด็กชายชนัฐนนท์  สาหัส
3. เด็กชายพงษ์รัตน์  พันธุ์เวียง
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
1008 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายนันทพงศ์  กวนคำอุ้ย
2. เด็กหญิงพัชรินญา  เชื้อพรมมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ถินวิจารย์
 
1. นางครองสุข  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวเกศสุดา  โทด้วง
 
1009 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพล  พรมเพ็ง
2. เด็กชายศิราพัฒน์  ประลุ่ม
3. เด็กชายอชิตพล  ประเสริฐสุข
4. เด็กหญิงอรวรา  อุณาพรหม
5. เด็กชายอิทธิพล  หารสตะ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
1010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีวรสาร
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายภควัตร  กวดนอก
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1012 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายเดชาธร  โพธิพันธ์
 
1. นายกฤติกร  เพ็ชรัตน์
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุดาภา  คำมั่น
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงสาร
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1015 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
2. เด็กชายพิสทวัส  จันคำจร
 
1. นายวรัญญู  เสาหงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  สว่างใจ
 
1016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผาลีเสม
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
1017 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกีรติกา  บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงชนิตรา  นากวน
3. เด็กหญิงปรียานุช  บาบุญ
 
1. นางจรูญศรี  อุดมเลิศปรีชา
2. นางเชาวนีย์  บาลเพชร
 
1018 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายสุริยเดช  โชติรักษา
 
1. นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายกานต์นิธิ  สุวินวงศ์เกษม
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1020 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เกศกุล
2. เด็กชายอมรเทพ  คำหงษา
 
1. นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม
2. นางสาวสุรีภรณ์  เจริญราษฎร์
 
1021 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  นันทะจักร์
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
1022 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรบุรี
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กหญิงนฤมล  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
1025 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายนนทกร  คำลือ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญญศรี
 
1026 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายปวรุตม์  เบ้าลี
2. เด็กชายพอเพียง  เบ้าลี
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
1027 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงปพิชดา  เมืองโคตร
2. เด็กชายรัชพล  บุญมอญ
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.43 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงชญานี  อินทิโส
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
1029 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  นครังสุ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยมงค์
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
1030 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองบก 1. เด็กหญิงนภัสสร  นครังสุ
 
1. นางบุหงา  เสนจันทร์ฒิชัย
 
1031 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง   ถาอ้วน
2. เด็กหญิงสุวภัทร  เดชทะศร
 
1. นางสาวเพชรมณี  บุญเทียม
2. นางสาวจันจิรา  บุญญศรี
 
1032 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  แก้วสมวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  บุญญะศรี
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
1033 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายชนากร  เสนจันทร์ฒิไชย
2. เด็กชายพศวัต  เต่าตา
3. เด็กชายวรชิต  รักมิตร
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
1034 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สังจตุรัส
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เต่าตา
3. เด็กชายศุภชัย  วันดี
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
1035 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายนฤเบศน์  เพ็งนาม
2. เด็กชายรชต  วันดี
 
1. นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
1036 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไตรภูมิ
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
1037 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายตริณณภพ  นาก้อนทอง
2. เด็กหญิงปริชญา  ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายวรินทร  แก้วแก่นคูณ
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
1038 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายนราธร  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ไชยพันธ์
 
1. นางอรทัย  เมืองแทน
2. นางสาวอนัญญา  กว้างสวาสดิ์
 
1039 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วันดี
2. เด็กหญิงวนิษา  แพไธสง
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
1040 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บัวบาน
2. เด็กหญิงชญานินทร์  บุญยะศรี
3. เด็กชายณัฐพล  เรืองทอง
4. เด็กชายธนพร  กลั่นเพชรพะเนา
5. เด็กชายภัทรปกรณ์  วงษ์ราช
6. เด็กหญิงไปรยา  แผงเวช
 
1. นายสมภพ  เมืองแทน
2. นางอรทัย  เมืองแทน
3. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
1041 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธีรดา  วันดี
2. เด็กชายปฏิธาน  ยืนยง
3. เด็กชายวรพรต  วันดี
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
1042 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนา
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
1043 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกัณฐชาติ  ทรัพย์สืบ
2. เด็กชายจิรายุ   ปุณริบูรณ์
3. เด็กชายชัยภัทร   พันธ์ภักดิ์
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
1044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มะโนน้อม
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
 
1045 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงอนิชญา  เรือนนา
3. เด็กหญิงแป้ง  ไชยศักดิ์
 
1. นางพลอยเพชร  อัมไพพันธ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ผาอิดดี
 
1046 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงรัมภา  โสพันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ต้นศรี
 
1047 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล
2. เด็กชายพชรพล  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
1048 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
1049 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกิติพงษ์  คำแก้ว
2. เด็กชายถกลเกียรติ  เดชโฮม
3. เด็กชายนาวิน  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
1050 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงรัชนก  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัญธิดา  แสงธิมา
3. เด็กชายเบญจพล  หลวงโป้
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางสาวนริศรา  ประสงค์ดี
 
1051 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
2. เด็กหญิงศรัญญา  ชาบรรทม
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
1052 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธันยาพร  แนวจำปา
2. เด็กหญิงอลิษา  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางวารุณี  บุปผาชาติ
 
1053 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกฤติยา  กลับประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรภร  ขรรศร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นายพุฒิพงษ์  เลไพจิตร
 
1054 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์
3. เด็กชายศรราม  คะพันธ์
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
2. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผิวคำ
 
1. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
1057 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงชลินดา  การิก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คานดง
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางนริศรา  ประสงค์ดี
 
1058 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจินตพร  ขรรศร
2. เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มถวิล
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
2. เด็กหญิงธัญชนก  พลสรรค์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลวงโป้
4. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงศ์
5. เด็กชายอัครเดช  วะชุม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
1061 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จวนแจ้ง
2. เด็กหญิงประทุมมาศ  สิงห์งอย
3. เด็กหญิงวิมลภัทร   แก่นจันทร์
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
1062 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงรุจจิรัตน์  คำสงค์
3. เด็กหญิงสายพิณ  จันเหลือง
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นางอุษณีย์  ผันศิริ
 
1063 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปานไธสงค์
2. เด็กหญิงนัยน์ญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงค์
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
1065 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสินธุ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
1066 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกฤษฏิภัชช์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา
 
1. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
1067 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายธนกร  จุติยะ
 
1. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
 
1068 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายปริญญา  บัวลา
 
1. นางประภาพร  ไชยสัตย์
 
1069 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร
 
1. นางสาวธนาพร  กันทา
 
1070 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมรักษา
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ถิ่นพายัพ
3. เด็กหญิงอัลเตียร์  ป้องทอง
 
1. นางสาวธนัชชา  ชาสงวน
2. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
1071 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสังข์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษาเนาว์
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นายปรีดา  ภูดีทิพย์
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ
 
1. นางศิริรักษ์  แซงบุญเรือง
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ.ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำภา
2. เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
2. นางสาวฮุ่ยหมิน  เกา
 
1075 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงมุฑิตา  กนกวิทิตพงศ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นทือก
 
1. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์ุ
2. นางสุมลรัตน์  บริเอก
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา
2. เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
2. นางมนชยา  มณีปกรณ์
 
1077 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา
2. เด็กชายภาณุ  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
 
1078 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยบูรณ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณฐกร  เหลาประเสริฐ
 
1. นายสัญญา  อุผา
 
1080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงหยาดฝน  เตะเส็น
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยริบูรณ์
 
1. นางสาวภาวิณี  โพธิ์สุ
 
1082 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.34 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธันยา  ต้นกันยา
 
1. นางสาวพัชริดา  ติยะบุตร
 
1083 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทะนันท์
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนรีกานต์  สมรฤทธิ์
 
1. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
1085 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองเสลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
1086 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
 
1087 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
1088 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายฐิติกร  ศิริวงค์
2. เด็กชายสิทธิโชค  คงไข่ศรี
3. เด็กชายอธิชัย  มากเหล่า
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
 
1089 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวรวรรณ  อุปพงษ์
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
1090 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนฤบดี  ลำลอง
2. เด็กชายภูรพัฒน์  คังกัน
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายอัษฏายุธ  บุพศิริ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
1092 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  คล้ายสูงเนิน
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางจิราภรณ์  เอกทินวัฒน์
 
1093 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จุติยะ
3. เด็กหญิงรดาพร  กิจประชุม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โพธิ์สุ
2. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
 
1094 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนกร  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  งามนาศรี
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
1095 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกุลปรียา  สุธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสุระ
3. เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย
4. เด็กหญิงศลิษา  บุญจบ
5. เด็กหญิงแก้วกมล  วงษา
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
2. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
 
1096 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนาภัทร  ดายังยุธ
2. เด็กชายวัฒนาศักดิ์  อินทิสิทธิ์
 
1. นายวิทวัส  โพธารินทร์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
1097 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงศ์
2. เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
1098 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลาดงเมย
3. เด็กชายอชิตพล  อุ่นกลม
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
2. นางสาวรัศมี  เกษมสินธ์ุ
 
1099 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นันศรีบุตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวาสนา  ดันมีแก้ว
 
1. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
1100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
 
1101 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวาริชาติ  นนทะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพะสอน
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
1102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงสุชลัดดา  หาทำ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
1103 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญรอด
2. เด็กชายนิธิกร  อุ่นกลม
 
1. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
2. นางอรพร  คัณทักษ์
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายกฤตเมธ  นาหมีด
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชะโนลับ
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
1106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงช่อผกา  ผาอิดดี
2. เด็กหญิงรวินันท์  เค้าโนนกอก
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ยอยง
 
1. นางพนอรักษ์  บุพศิริ
2. นางทิพวรรณ  บุพศิริ
 
1107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงนารดา  แผ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
 
1. นายวสันต์  บุพศิริ
2. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
1108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝ่ายสะพือ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายสหรัฐ  นาหมีด
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
1110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงนันทิชา  จุฬาลม
 
1. นางทิพวรรณ  บุพศิริ
 
1111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  โวหารลึก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สวรรยาสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝ่านสะพือ
4. เด็กหญิงธนพร  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
6. เด็กชายยศกร  เกี้ยงเก้า
7. เด็กหญิงศลิลทิพย์  จูมจันทร์
8. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
9. เด็กหญิงสายธาร  โคตรคำ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
3. นางสาววิลาวรรณ์  เดชโฮม
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์งอย
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายนนทกร  บุญยืน
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพลอยพิชชา  เทพณรงค์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายทรงพล  ผาอิดดี
2. เด็กชายวีรภัทร  จันทร
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
1116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นบุตร
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จิตตโคตร
4. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
5. เด็กหญิงศศิธร  คำตา
6. เด็กหญิงศุภกร  สิงห์งอย
7. เด็กหญิงศุลีพร  มหาสงคราม
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์  โพทะโสม
9. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีวรสาร
10. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลพรม
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
2. นางสาวจริยา  บรรลือเสียง
3. นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี
 
1117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยบุตร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
1119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงวณิชญา  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
 
1120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์พุ่ม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงอมรทิพย์  ภักดี
 
1121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร  นนทะศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  คะตะโคตร์
3. เด็กชายนิพพิชณน์  สานยอด
4. เด็กชายอนันทกานต์  ขุนระวัง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธุ์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
2. นางสาวเขมิกา  ครโสภา
 
1122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  คะตะโคตร์
2. เด็กหญิงพัชรพร   สีทัดเสน
3. เด็กหญิงรัศมี  ออทอลาน
4. เด็กหญิงสุธิตา  คาระวงค์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนะ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ไชยสาร
2. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
1123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.32 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
1124 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ข้อจักร์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
1125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายกฤติน  สังสีโว
2. เด็กชายฉัตรมงคล  สุวรรณโส
3. นายณัฐชัย   มีทองแสน
4. เด็กชายรัชต  ตักโพธิ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พันจี
6. เด็กชายวัชรพงษ์  นนทะศรี
7. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำสี
8. เด็กชายอภิรักษ์  ซาเฟื้อย
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายมนต์ชัย  พันนาดี
3. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
1126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  วิมลพัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
1127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัทรประภา  พันจี
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
 
1128 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
1129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะสี
2. เด็กหญิงดาวนิล  คีราช
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  สนมสี
4. เด็กหญิงวนัชพรรณ  นนทะศรี
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  นนทะสี
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
1130 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
1131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
1132 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  พารัน
2. เด็กชายบุรินทร์ธร  วงค์นาอินทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไพน้อย
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
1133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมดี
2. เด็กหญิงนลินี  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
1134 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงพิณณิตา  พายมาศ
3. เด็กชายพีรดนย์  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
1135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กะทัย
2. เด็กหญิงนิรชา  ยังภาย
3. เด็กหญิงปาริศา  นาสุมาร
4. เด็กหญิงพัชรพร  อุ่นอาสา
5. เด็กหญิงอรทัย  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
1136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพศิกา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
 
1137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญเลิศ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาสุมาร
3. เด็กชายนิธิโชติ  บุญเทียม
 
1. นายวุฒิชัย  บุญมาวงษา
2. นายนิวัตร  มะสุใส
 
1138 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กชายธนดล  ยางเบือก
2. เด็กชายภากร  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กชายไกรษร  ราชกูล
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
2. นางรุ่งทิวาพร  สมโสภา
 
1139 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กชายณัฐ  พระสุริยะทุ่ง
2. เด็กชายนันทพงษ์  วรวิชา
3. เด็กชายวราวุฒิ  ชัยเงิน
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
2. นางสาวศิรินันท์  ไชยพันธุ์
 
1140 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงคัชรินทร์ณี  อินแกบ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัญหาไชย
3. เด็กหญิงบุษบา  กิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาววิชุดา  กัปปันโน
2. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
1141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวประพากร  กันยา
 
1142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ยางเบือก
 
1. นางบุญญาพร  นนเลาพล
 
1143 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปภาวดี  คำชนะ
 
 
1144 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิริกร  อินแกบ
 
1. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
1145 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงนิภาธร  ปัญหาไชย
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินแกบ
3. เด็กหญิงวริดา  กะนะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย
2. นายนัฐพล  พันโน
 
1146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ตามขมิ้น
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุ่มผักแว่น
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
2. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
1147 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิรารัตน์  ตามขมิ้น
 
1. นางสาวมธุรส  วัดแผ่นลำ
 
1148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เข็มพรมลี
 
1. นายนิธิศ  มรดก
 
1149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงภัทราพร  เมฆโพธิ์
2. เด็กหญิงอรรุณี  ดุสิตา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เปคำผุย
 
1. นายนิธิศ  มรดก
2. นายทัด  วงลาพรม
 
1150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์เข็มพรม
 
1. นายวิชัย  ราโช
 
1151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายนที  ทับสีแก้ว
2. เด็กหญิงนีรชา  ไชยพรม
3. เด็กชายปภาวรินทร์  พลเยี่ยม
 
1. นายวิชัย  ราโช
2. นายนิธิศ  มรดก
 
1152 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงจินดาพร  เข็มพรมดี
 
1. นางสาวมลธิดา  เชื้อแคนอ้น
 
1153 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาใน 1. เด็กหญิงกนกรดา  สนมศรี
2. เด็กหญิงพีชญา  คลีสำ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เบ้าลี
 
1. นางสุภัทรา  ไวแสน
2. นางอุษณา  จันปุ่ม
 
1154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงธนิสร  ภูธี
4. เด็กหญิงพรไพลิน  คำลือ
5. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมประเกต
 
1. นายสวรรค์ไทย  อาจวิชัย
2. นายโกษา  ทวันเวช
 
1155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายจิรภาส  อุปสุ
 
1. นางสาวลักขณา  การร้อย
 
1156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายศรีวิชัย  อุดานนท์
 
1. นางสาวลักขณา  การร้อย
 
1157 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงศรัญญา  วงษาพัด
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
 
1158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ยางสิงอ้อ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุโพธิ์
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
2. นางยุวณีย์  บุรีขันธ์
 
1159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงลลิตา  วัลดี
 
1. นายคำผล  แก้วสีสม
 
1160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  เดชทะศร
2. เด็กหญิงสุมนรัตน์  สาหัส
3. เด็กหญิงอัญรัตน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางศรีสุดา  นามป่องแก
2. นางสาวพรทิพย์  เพ็งอินทร์
 
1161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงกิตติมา  วงค์โพนทอง
2. เด็กหญิงนราวัลย์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงพรกนก  รำไพ
4. เด็กหญิงวิภาดา  การร้อย
5. เด็กหญิงศยามล  เมฆตั้ง
6. เด็กหญิงสิริกร  อ้วนจี
 
1. นางสาวอรทัย  ศรีชัย
2. นางจิระ  บุญที่สุด
3. นางผ่องศรี  การุญ
 
1162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ตะวะนะ
 
1. นางสาวมยุรี  บิดานารา
2. นายมนตรี  ดงขันตะ
 
1163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยางสิงห์อ้อ
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  ออทอลาน
3. เด็กหญิงอริศรา  เหล่าคำ
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
1164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนกร  กุลยะ
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญดี
3. เด็กชายเสกสรรค์  เดชทะศร
 
1. นางวรารัตน์  นิคำ
2. นายกรกฎ  นิคำ
 
1165 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนาธิป  วอระกัน
2. เด็กหญิงบุญศุภา  สาคร
3. เด็กหญิงพันธิตรา  ตะวะนะ
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายสนธยา  มันฑะ
 
1166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยวรรณ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ตะวะนะ
3. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ดวงสมร
 
1. นางสาววรนุช  ร่มรื่น
2. นางวรารัตน์  นิคำ
 
1167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  เดชทะศร
2. เด็กหญิงสุภัชชา  วงค์พันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  บุตรโคษา
2. นางสาวกฤติยา  ออทอลาน
 
1168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงพราวรวี  บุญยะศรี
2. เด็กหญิงอภิชยา  อุปสุ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทวีแสง
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
1169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มีลา
 
1. นางปทุมรัตน์  มันฑะ
 
1170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกชกร  คีราช
2. เด็กหญิงณัฐกุลพร  โสภาน้ำ
3. เด็กชายนัฐนนท์  นนท์เข็มพรม
 
1. นางสาวกฤติยา  ออทอลาน
2. นางสุรีรัตน์  บุตรโคษา
 
1171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายพันธวีร์  บุญตา
 
1. นางปทุมรัตน์  มันฑะ
 
1172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เพียมา
2. เด็กชายนราวิชญ์  กันหาวงษ์
 
1. นายสัญญา  แก้วหนองสังข์
2. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
 
1173 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงบุศริน  จักรนารายณ์
 
1. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
 
1174 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายชลธี  จันทุลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมดี
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวลอย
 
1. นางดวงสุดา  ทับแสง
2. นายูภูริวัจน์   ปัดไธสงค์
 
1175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงศิริพร  อ.ท.ศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนโคตร
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
2. นางสาวพวันตี  กันตะมา
 
1176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายจักรรินทร์  ฟุ้งฟูเดช
2. เด็กหญิงบุศริน  จักรนารายณ์
 
1. นางจันทะจร  แสงนา
2. นางอำนวย  แก้วหนองสังข์
 
1177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายรัชพล  โซ้พลงาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  อุปสุ
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
2. นายวีระพล  พันธ์เวียง
 
1178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิวงษา
2. เด็กหญิงกัลยากร  จรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เพียมา
4. เด็กหญิงณิพาพร  ผินแก้ว
5. เด็กชายธนากร  บานทะจี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพมงคล
7. เด็กหญิงนันท์นลิน  แพงดงแก
8. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เทพมงคล
9. เด็กหญิงภัคจิรา  อ.ท.ศรี
10. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
11. เด็กหญิงลัดดา  อินสา
12. เด็กหญิงศรีสุดา  ออ.ทอ.ศรี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทุลาง
14. เด็กหญิงสุภัทรา  จันทุลาง
15. เด็กหญิงเมธิตา  การุญ
16. เด็กหญิงเอลิตา  ต้อนโสกีย์
 
1. นายนพเก้า  อุทัย
2. นางสาวพวันตี  กันตะมา
3. นายณัฐพงษ์  สัพโส
4. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
5. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสิรินดา  เดชทะศร
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดอนมุงคุณ
2. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
1182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  ถารักคำ
2. เด็กหญิงพันธ์ศรี  โซ้พลงาม
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
 
1183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีระชาติ  อินทะศรี
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายประเมิน  แสนเพ็งเคน
2. เด็กชายอิทธิชัย  บัวลอย
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นางดวงสุดา  ทับแสง
 
1185 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัญหาชัย
 
 
1186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงศภานันท์  ฐานะวงศ์
3. เด็กหญิงอภัสสร  พันจี
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
2. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
 
1187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแฮ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
1188 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแช
 
 
1189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายกฤตยศ  ก้อนหมื่น
2. เด็กชายปิยาเนตร  สาเส็ง
 
1. นางจันทะจร  แสงนา
2. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
 
1190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีแก้ว
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงศิรวิมล  สุโพเคน
2. เด็กหญิงอุทุมพร  สาเส็ง
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
1192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัชมล  พรมสี
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
1194 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพงโท
2. เด็กหญิงละอองดาว  แพงแพง
 
1. นายศราวุธ  รัตนวรรณี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1195 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
1196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศตวรรษ  ป๊อกตื้อ
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิยม  บุพศิริ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
1198 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอรณิชา  แพงโท
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชนานุช  รังศิริ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
1200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาราญา  แพงโท
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
1201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
1202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนพพล  ตะลาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1203 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศรยุทธ  หะยีวามิส
2. เด็กชายศิริเทพ  เข็มเพชร
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปภาวดี  แพงโสม
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1205 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
1206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็งวิรุฬ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
1207 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
1208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
2. นางวราพร  มานันที
 
1209 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
1210 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ก่ำเสริฐ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขกลาง
3. เด็กหญิงอรปรียา  หยดประสงค์
 
1. นางสาวจุรีรัชย์  แพงวงษ์
2. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
 
1211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณปภัสร์  แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงภวิกา  รัจเจริญ
 
1. นางสาวจุรีรัชย์  แพงวงษ์
2. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
 
1212 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายชานนท์   ศักดิ์มงคลไพศาล
2. เด็กชายภูฤทธิ์   แก้วโจ๊ะ
 
1. นายประยงค์   รุ่งจินดารัตน์
2. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
 
1213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ดีโคตร
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
 
1214 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงนภเกตุ  สินธุสังข์
2. เด็กชายนฤดล  หล้าเสีื้ยว
3. เด็กชายพงศกร  อนุวรรณ
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
2. นางกนกกาญจน์  ศรีสำราญ
 
1215 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กชายภานุพงษ์  แพงแพง
2. เด็กชายวายุ  แพงสา
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  โมธรรม
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
2. นางกนกกาญจน์  ศรีสำราญ
 
1216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กชายนิธิกร  จันทพล
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
1217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงอลินดา  โคตรรัตน์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
1218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หุนติราช
2. เด็กหญิงธนัญญา  ภาโสม
3. เด็กชายนพเก้า  ศรีแก้ว
4. เด็กชายบารมี  บัวแสน
5. เด็กชายภูมิทัศน์  จู่มา
6. เด็กชายภูมิภัทร  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงรัญรัตน์ดา  พ่อคนตรง
8. เด็กหญิงวารุณี  ผาลี
9. เด็กหญิงศศิธร  โสภาพล
10. เด็กชายเทพวุฒิ  ภูธร
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
3. นางพิสมัย  สาผิว
 
1219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
1220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายธนากร  จู่มา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
1221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
1222 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงนิรชา  ผาลี
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
1223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงภัททิยา  ชนะนา
 
1. นายวัฒนา  พลโลก
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
 
1224 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงณปภา  หาญอาษา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
1225 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดกเอียร์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วศรี
3. เด็กชายภูตะวัน  คุ้มขันธ์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมวัง
5. เด็กหญิงศศิประภา  ภาโสม
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อ้วนลาน
 
1. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
2. นายชัยยา  เชื้อสาทุม
3. นายสมภพ  อภัยโส
 
1226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงพิชญา  สาผิว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
1227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายทศพล  นาโศก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีโคตร
3. เด็กหญิงพนิดา  สูงแสนจิตร
4. เด็กชายวราเทพ  คำหล้า
5. เด็กชายวิชชาชาติ  ยุยวรัม
 
1. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
1228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอิษฎาอร เรโกะ  วาตานาเบ้
 
1. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
1229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงภีระนันท์  ขำหาญ
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
1230 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพัน
 
1. นางสาวเพลินพิศ   อุดมกัน
 
1231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางการเกษ  บุพศิริ
 
1232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
1233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  พ่อทอง
2. เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร
3. เด็กหญิงนิรัชพร  สีหา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เมืองขวา
5. เด็กหญิงปารวตี  คำลือฤิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางมณีรัตน์  อภัยโส
 
1234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส
 
1. นางสุขใจ  แก้วใส
 
1235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางโอสถ  โพธิ์ศรี
 
1236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพฤนทรา  พรพิจิตร
2. เด็กชายแทนคุณ  ทัพวัน
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
 
1237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายธนภูมิ  แดนกระโทก
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
1238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หนองแค
2. เด็กหญิงณิชา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงรสนันท์  นวรัตน์วิจิตร
4. เด็กหญิงศิรินภา  อุปเสน
5. เด็กหญิงเมธิดา  สาบก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางอัญชลี  ตรันเจริญ
 
1239 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงนิตยา  สินไชย
 
1. นายสมจิต  สินไชย
 
1240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  วโรรส
 
1241 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายภูตะวัน  บุรีวงค์
2. เด็กชายสัณหณัฐ  ทองสงค์
3. เด็กหญิงสิริวรารัตน์  พิมภาเรือ
 
1. นางศรีสุดา  นามจิต
2. นางยุวรินทร์  วงศ์พิมพ์คำ
 
1242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิง ธิดาศิริ   อภัยโส
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  เดชทศร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มะโนรัตน์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
5. เด็กหญิงศุภสุตา  ยาวัตร์
 
1. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
2. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
 
1243 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธนนันท์  พรหมประกาย
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
1244 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชกร  เผือดผุด
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุดมกัน
3. เด็กหญิงธนนันท์  พรมประกาย
 
1. นางสาวลลิตา  วิมลรักษา
2. นางสาวเพลินพิศ  อุดมกัน
 
1245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงไพลิน  หวนระลึก
 
1. นางสาวกอบสุข  บุญชื่น
 
1246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อภัยโส
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
1247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายพิชญุตม์  วงค์งาม
2. เด็กชายสิทธิกร  ลีเหลา
 
1. นางสุกัลยา  จันทา
2. นางจริยา  สารโภคา
 
1248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ประทุมรุ่ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
1249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปนัตดา  คำไหล
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
1250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีนาค
2. เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
1251 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
3. เด็กหญิงศดานันท์  ราชพึ่ง
 
1. นางปฐมาภรณ์  จูมสุพรรณ
2. นางการเกษ  บุพศิริ
 
1252 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชฎาทอง  จู่มา
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
1253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นิพันธ์
2. เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สอนอาจ
4. เด็กหญิงเมชญา  อภัยโส
5. เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
1254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสมพิศ  พิมพ์คำ
 
1255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว
2. เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ทัพวัน
 
1. นางยุพิน  วโรรส
2. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธ์
 
1256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
1257 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตินันท์   สุพร
 
1. นางสาวอัญชลี   แก้วกัญญา
 
1258 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายคชากร    จันขันธ์
2. เด็กชายณัฐริกา   วะบุตรดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงษา
 
1. นายสุรพัฒน์   วงศ์เข็มมา
2. นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ
 
1259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม   พันธุ์ด้วง
3. เด็กหญิงสุนิษา   ไกรษรวงค์
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา    เหมพลชม
 
1260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนุชวรา   พลโลก
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
1261 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส
 
1. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธ์ุ
 
1262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บรรไพ
 
1. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
1263 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
1264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ   พสุนนท์
 
1. นายสุริยา  นครใชย
 
1265 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกุลปริยา   ใจสมบัติ
 
1. นางนฤมล   นาหมีด
 
1266 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนัฏกานต์  หลักหาญ
2. เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
1267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางนฤมล   นาหมีด
 
1268 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   โมธรรม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยางธิสาร
 
1. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
2. นายสุริยา  นครใชย
 
1269 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธ์ด้วง
 
1. นางสาวแสงเทียน  สมดีตี
 
1270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกันต์สุดา  ทมถา
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
1271 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปพิชญา    มูลจันทร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา    วงษา
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
1272 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุทามาศ  เชียงขวาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
1273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัชยา   เชียงขวาง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน
 
1. นายสุริยา  นครใชย
2. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
1274 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวบาง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นาชิน
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุสารโภ
4. เด็กหญิงนุสรา  อาลัย
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พึ่งผล
6. เด็กชายพิชิต  นนทมาตร
7. เด็กชายภาคิน  จิตรจักร์
8. เด็กชายราเชนทร์  โคตรสุวรรณ
9. เด็กชายศิวกร  ศรีมูลทา
10. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
11. เด็กชายอติชาติ  สีหาราช
12. เด็กชายอัครวินทร์  ยอดดำเนิน
13. เด็กชายเจษฏา  คำดี
14. เด็กชายเหมันต์  แสนศรี
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสุนันทา  ฮมแสน
3. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
4. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
1275 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงธนพร  นาฮี
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงอโน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พลีวรรณ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวตติยา   เจริญยิ่ง
 
1276 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญา  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันสา
3. เด็กหญิงกัลยากร  มีชัย
4. เด็กหญิงกาญจนา  แสนเสน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
6. เด็กหญิงแหวน  ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
3. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
1277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แย้มระมัง
2. เด็กชายปารเมฆ  สุทธิแสน
 
1. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
 
1278 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
2. เด็กหญิงขนิษฐดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายทินกร  มีคำ
4. เด็กชายธนดล  หงษ์ศรีเมือง
5. เด็กชายพีรวิชญ์  กาลจักษ์
6. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์ุ
7. เด็กชายวีรศักดิ์  โสภาบุญ
8. เด็กชายศิวกร  ชัยโกฏิ
9. เด็กชายสรายุทธ  สิมสุวรรณ์
10. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลละ
11. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
13. เด็กชายสุุรเสกข์  โสนาคา
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
3. นายวิทวัส  นครใชย
4. นายแสงชัย  สุดแสง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
1279 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้วใส
2. เด็กหญิงศิริธร  ตะโนนทอง
3. เด็กชายสามารถ  มีผึ้ง
 
1. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
1280 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงธนิดา  ฟ้าหยาด
 
1. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
1281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายณัฐชัย  วงษา
2. เด็กชายธีรเดช  รัตนะ
3. เด็กชายวรกานต์  คอนมุงคุณ
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
1282 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายวัชราเทพ  คำกองแพง
 
1. นางสาวบรรพตรี  ศรีหะมงคล
 
1283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สมตน
2. เด็กชายปฏิภาณ  สมตน
3. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลขันธ์
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายยุทธนา  บุญชาญ
 
1284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงมนัสวี  วิบรรณ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรประจักษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
2. นายทนงศักดิ์  สิทธิ
 
1285 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ร่มโพธิ์ภักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โมธรรม
3. เด็กหญิงเกสรา  บุญมานะ
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
1286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  ทัศบุตร
2. เด็กหญิงสใบทอง  โมธรรม
 
1. นางนิตยา  แก้วดี
2. นางสาววัชราภรณ์  คำออน
 
1287 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสาวพิศนันท์  เดชโฮม
 
1288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญวรา  มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    โมธรรม
 
1. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
1289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  ทาคำ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เสาว์ปา
 
1291 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร    สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   โพธิโสม
3. เด็กหญิงณิชากร   เมืองแทน
4. เด็กหญิงณิศาชล   โมธรรม
5. เด็กหญิงธัญจิรา   ไชยแสง
6. เด็กหญิงสุชานาถ   หมื่นกันยา
7. เด็กหญิงอนันตญา   โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
3. นางสาวน้ำอ้อย  แก้วเชื่อม
 
1292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนารถ   ชัยยะจิตร
2. เด็กชายเมวัต  ประชากุล
 
1. นายธนาชาติ  จันปุ่ม
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
1293 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โมธรรม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เป้งไชยโม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์เฮ้า
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
1294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1295 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทธาพร   ผลสุวรรณ
2. เด็กหญิงอดิภา   สีล้วน
3. เด็กหญิงอรอุษา  ศรีแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
1296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.68 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
1297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  โมธรรม
2. เด็กชายพันพกร  สายสี
3. เด็กชายวีระชัย  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นายบุญมา  แก้วดี
 
1298 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กชายธราธร  มะละ
 
1. นายคมสันต์  จันทร์ทน
 
1299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ครุณะวงศ์
2. เด็กหญิงจีรนันต์  สิมนา
3. เด็กหญิงรินรดา  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงวิริญญา  โพทะโสม
5. เด็กหญิงศิริญญา  ไชยนุ
 
1. นางสาวอินทิรา  บำรุงสวัสดิ์
2. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
1300 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสตะวงศ์
2. เด็กหญิงนิพาดา  บวรชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  บุตรสอน
 
1. นางสาวเวิน  ริทัศน์โส
2. นางสาวนวรัตน์  คาภัยวงศ์
 
1301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงนภศร  ทัพศิลา
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
1302 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายพงศธร  บุตรสอน
2. เด็กชายศุภชัย  หลอดศรีสงค์
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นางฐิติยา  สังกฤษณ์
 
1303 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  สะแสน
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธกัง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงปัณฑินา  เสตรสิงห์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญอวนมี
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
1307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายรัตนพล  บุตรสอน
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
1308 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเทียม
2. เด็กชายวายุ  ลุนไชยภา
3. เด็กชายอภินันท์  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นางสาววัลลีรัตน์  พุทธกัง
 
1309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภู่เพ็ชร์
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
1310 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงกุลชาดา  โมธรรม
2. เด็กชายนครินทร์  บุตรสอน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศิลาอุดม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
2. นางฐิติยา  สังกฤษณ์
 
1311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีฤทธิ์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงศิรประภา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1313 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เที่ยงภักดี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาเทพ
3. เด็กหญิงนรมน  ดาษดา
 
1. นายสุขสันต์  กุดนอก
2. นางกุลธิดา  บุญเทียม
 
1314 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชานุชิต
2. เด็กหญิงชุติกาจญ์  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  จอมทอง
 
1. นายวุฒิชัย  มีระหงษ์
2. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
1315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผงจำปา
2. เด็กหญิงลลิตา   นวมชม
3. เด็กหญิงวริศรา  มะลิวัลย์
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
1316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงวรรณภา  อาสาพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
1317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุพศิริ
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
 
1318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   หาลือคำ
3. เด็กชายศุภณัฐ  เศษเพ็ง
4. เด็กหญิงอนันตญา    เสนาะพันธ์
5. เด็กหญิงแพรวา  วงพิระ
 
1. นายสุรินทร์  สิงโหพล
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
1319 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงปริมล  เกตุบัว
2. เด็กหญิงวรรณรญา  อรรถมี
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  ราชม
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
1320 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  ฝ่ายทะแสง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุสาราช
 
1. นางสมควร  เสาทอง
2. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
1321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โฮ้วมณี
 
1. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
1322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายชยางกูร  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงปุญชญากร  อ่อนสุด
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
 
1323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงฐิติรัฐ  ทิพย์แสง
2. เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  เหล่าเจริญ
4. เด็กชายศิริชัย  ชัยเทพ
5. เด็กชายเทพกานต์  ศรีหมุน
 
1. นายมานิตย์  ติยะบุตร
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
1324 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงกัณห์ชรี    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พันธุกาง
3. เด็กหญิงพิจิตรา  นะคะจัด
 
1. นายวุฒิชัย  มีระหงษ์
2. นางสมควร  เสาทอง
 
1325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กหญิงจิตรสินี  บรรไพ
 
1. นายเฉลิมพล  ควรครู
 
1326 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต้นสา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสงกา
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีมูลเขียว
 
1. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
2. นายชาญเดช  อัตวิชา
 
1327 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายตะวัน  ญาณบุญ
2. เด็กชายธนากร  ไชยรบ
3. เด็กชายไชยภัทร  อินธินิน
 
1. นายจิระพันธ์ุ  จวนสาง
2. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
 
1328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายอดุลรัชด์  ต้นสา
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  สุวรรณโสภา
 
1. นายชาญเดช  อัตวิชา
2. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
 
1329 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายจีระพงษ์  เสียงเลิศ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุพศิริ
 
1. นายวีรชล  บุพศิริ
2. นางชนม์นิภา  บุพศิริ
 
1330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนวัฒน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
1331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงอโนชา  เซ็กโม้
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
1332 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนภูมิ  มณีรัตน์
2. เด็กชายภูมิรพี  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ชินบูรณ์
2. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
 
1333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายณัฐพล  มะปะโพธิ์
2. เด็กชายเจตมงคล  สีละสา
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นายจักรพรรดิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
1334 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงชนาภา  คะอังกุ
2. เด็กหญิงธนพร  วงษาพัด
3. เด็กหญิงปาริตา  อุปสุ
 
1. นางศศิกานต์  ภูติโส
2. นางสาวจินตนา  เหล่าแตว
 
1335 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกานติมา  วงษาพัด
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วงษาพัด
3. เด็กหญิงสมิตานัน  กันตะมา
 
1. นางสาวจินตนา  ้เหล่าแตว
2. นางสาวมุทิดา  วงษาพัด
 
1336 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงณัฐาการณ์  เกษกุล
2. เด็กหญิงสุธิษา  บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรมแสง
 
1. นางสาวอ้อม  มอมไทรัตน์
2. นางสุรางคนา  พุทธดี
 
1337 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงปานวเรศ  อินทะประเสริฐ
2. เด็กหญิงวาลิณี  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
1338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงนันทิชา  สนมศรี
2. เด็กหญิงรินรดา  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
1339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ภูวงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สนมศรี
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
1340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายจิรายุทธ  โยลัย
2. เด็กชายบุญค้ำ  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
1341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  โยลัย
2. เด็กชายอภิชา  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
1342 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  โยลัย
2. เด็กชายเทพทัต  ไผ่พงษ์
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
1343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงจุรีพร  วังสุขี
2. เด็กหญิงปราศัย  โยลัย
3. เด็กหญิงพรนภา  ชินบูรณ์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ไขประกาย
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  โยลัย
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงค์
2. นายวีระชน  ว่องไว
 
1344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุณาพรม
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงศ์
 
1345 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงธิติยา   โคหาเส
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1346 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   อังคะฮาด
2. เด็กชายวสุพล   อังคะฮาด
 
1. นางศศิกานต์   โสมาพิมพ์
2. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1347 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กชายฉันทกร   อังคะฮาด
2. เด็กชายธนวัฒน์  มอมไทรัตน์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   อังคะฮาด
 
1. นางสาวศิรประภา   สุรชน
2. นางสาวณภัทร   พลแสน
 
1348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวลลี
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
1349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงอนันตญา  ตะธรรมมา
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
1350 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงประกายเพชร   โพติยะ
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1351 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาปัน
 
1. นางสาวนิตยา  สุวรรณเทน
 
1352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายนรวิท  โยลัย
2. เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์ศรีชา
 
1. นายอดิศักดิ์  สีการัง
2. นางสาวภรรศสรญ์  สุธรรม
 
1353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายกิติพงษ์  กานนท์
 
1. นายจักรพงษ์  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
1354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายธิติพงศ์  ต้อนโกี
 
1. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ศรี
 
1355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกมลพร  เขียวโป
 
1. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ศรี
 
1356 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายสุรเดช  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร   สินธุศิริ
 
1357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายศตายุ  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตภาส   หมีทอง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   มากอง
3. เด็กชายธนพัฒน์   ดวงดูสัน
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
1359 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  ทัศน์จันดา
2. เด็กชายธนากร  วันวงตา
3. เด็กหญิงนุชจริน  ไพราชสูง
4. เด็กหญิงพรรณชนิดา   กานนท์
5. เด็กชายภูวริน  มะสุใส
6. เด็กชายวรภัทร  มะสุใส
7. เด็กชายศรดิษฐ์  อุ่นเทียมโสม
8. เด็กหญิงศิรประภา  นนท์เหล่าพล
9. เด็กหญิงสุธิมา    สาลีพล
10. เด็กหญิงสุวดี  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
3. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
1360 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  อ่อนขวา
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วอ่อนขวา
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
 
1361 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายอานนท์  แก้วโบดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
1362 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกรชนก   อุทศาสตร์
2. เด็กชายกฤตเมธ   คนเพียร
3. เด็กชายพรภวิษย์   ศรีวรสาร
 
1. นางสาวพรพิศ   พันธุ์เมือง
2. นางอมรรัตน์    ถึงใจ
 
1363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ฮาดทักวงค์
2. เด็กชายภูวดล   กล่ำพลอย
3. เด็กชายอภิชัย   เขียวโป
 
1. นางสาวมลนภา   มะสุใส
2. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
 
1364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงพนิดา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงพิชญา  โยธาตรี
 
1. นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล
 
1365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงฐิติยา  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1366 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายกฤษณะพล   อุ่นเทียมโสม
2. นายฐิติพงศ์   เหลินต้ายซ้าย
3. นายธนโชติ   บุญมาวงษา
4. นายนายณัฐชัย   นนท์เหล่าพล
5. นายวีระภัทร   มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
2. นายนเรศ  มากอง
 
1367 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนิภาพร  นนเลาพล
 
 
1368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจันทิมา   ฝ่ายพนอม
2. เด็กหญิงจิรภัทร   แสนเพียง
3. เด็กหญิงพัชรพร  พนาราบ
4. เด็กหญิงพัชราพา   โคตรมิตร
5. เด็กหญิงอัจฉรา   ปู่บุตรชา
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
 
1369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายถิรวัฒน์   วงศ์ล่าม
2. เด็กหญิงสิรารมย์   อินทริง
3. เด็กชายอินทราทิตย์   ดวงดูสัน
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
1370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกชกร   ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   โยลัย
3. เด็กหญิงฐิติวรดา   คุตะโค
4. เด็กหญิงธัญสินี   สิงพรม
5. เด็กหญิงไอศิยา   ดวงดูสัน
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
1371 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาววนิดา   คุตะโค
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางแสงเดือน  กันยาตี
 
1372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวสายธาร   แก้วอ่อนขวา
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงปีย์รดา  กานนท์
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1374 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายนิภัทร   ดวงดูสัน
2. เด็กชายพันธกานต์  หมีทอง
 
1. นายพิชัย  เรืองจรัส
2. นายประภาส   กันยาตี
 
1375 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงวนิดา   คุตะโค
 
 
1376 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มากอง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   มากอง
3. นางสาวนิภาพร  อุ่นเทียมโสม
4. นางสาวประภาวัลย์  นนเลาพล
5. นางสาวศศิวิมล  นนท์เหล่าพล
6. นางสาวศิรินัน  นนท์เหล่าพล
7. นางสาวสุภาพร  แก้วไพศาล
8. นางสาวเลิศจรินทร์  แนววิเศษ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
3. นางสาวมณีรัตน์   มะสุใส
 
1377 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาววนิดา  คุตะโค
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวอุราลักษณ์  อุ่นเทียมโสม
 
1378 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายวรายุส   กานนท์
 
1. นายนเรศ  มากอง
 
1379 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนภาพร   สุวรรณไชย
2. เด็กหญิงปาลิตา   อินทริง
3. เด็กหญิงยุพรัตน์   นนเลาพล
4. เด็กหญิงศตานันท์   สุขแจ่ม
5. เด็กหญิงสุจิรา   แก้วอ่อนขวา
6. เด็กหญิงอุมากร   ปู่บุตรชา
 
1. นางยุพา  นนเลาพล
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
3. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
 
1380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนภัทร   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงปาณิศา   กานนท์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
1381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนันทิกา   สมศรี
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   โยลัย
3. เด็กหญิงพิมพาวดี   อาจศัตรู
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ศิริขันธ์
5. เด็กหญิงสุภัตรา   มะสุใส
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
1382 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงขวัญมุก  ยังภาย
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  พนมมรรค
3. เด็กหญิงพัชริดา  โพติยะ
4. เด็กชายพันธวัช  อุ่นเทียมโสม
5. เด็กชายพิตตินันท์   ยางสิงอ้อ
6. เด็กชายพีระพัชร  สีละวัน
7. เด็กชายวันชัย  ไตรินทร์
8. เด็กหญิงศดานันท์  ปากดี
9. เด็กชายอดิเทพ  แก้วอ่อนขวา
10. เด็กหญิงอรจิรา  บุพศิริ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวมลนภา   มะสุใส
3. นางสาววาสนา   โพติยะ
 
1383 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
1384 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกานดาวดี   พิลาศจิตร
2. เด็กหญิงจิราภา   มิ่งสูญ
3. เด็กหญิงอริศรา   นนท์เหล่าพล
 
1. นางอมรรัตน์   ถึงใจ
2. นางอุไรวรรณ   ตุ่ยไชย
 
1385 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวธันย์ชนก   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาวรุ่งนภา   ดวงดูสัน
 
1. นายประภาส  กันยาตี
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
 
1386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายพรวิวัฒน์   บุญเกิด
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   ยังภาย
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
1388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงรินรดา   มะสุใส
2. เด็กหญิงวรรณษา   นนท์เหล่าพล
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
1389 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงชลดา  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงวริศรา   ทาคิละ
3. เด็กหญิงศุภสุตา   สุขแจ่ม
 
1. นางยุพา  นนเลาพล
2. นางสาวพวงพยอม  มะสุใส
 
1390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงยุวรรณดา   กุลวงศ์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
 
1391 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายพันกร  ทองกลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
1392 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนธรณ์   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงพิชญา  นนท์เหล่าพล
 
1. นางแสงเดือน   กันยาตี
2. นายนเรศ  มากอง
 
1393 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิง นันทิยา   โพติยะ
2. เด็กหญิงนุชธิยา   โยลัย
3. เด็กหญิงอัปสร   โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
1394 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนริศรา   ไทยใหม่
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เหลินต้ายซ้าย
3. เด็กหญิงรุจิราพร  คะพันธ์
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวอุษณีย์  เพียรดี
 
1395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์   เหล่าพัดมา
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
1396 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายไชยยันต์  ไชยวัง
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
 
1397 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงช่อผกา  ปัดร้าย
2. เด็กหญิงธัญญาพร   เหล่าสุวรรณ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีรัตน์
4. เด็กหญิงพิยะดา  เขียวโป
5. เด็กหญิงวราภัร  นิชาจันทร์
6. เด็กหญิงวิชญาดา  ทุมต้ายหวัน
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงภาวินี    ต้อนโสกรี
 
1. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1399 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  โยลัย
2. เด็กหญิงธนิดา  โยลัย
3. เด็กหญิงธันญารัตน์  ทาคิละ
4. เด็กหญิงวอรดา  โคทังคะ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยลัย
6. เด็กหญิงออรญา    บุญยะศรี
7. เด็กหญิงอัจฉราพร  โยลัย
8. เด็กหญิงเข็มรัตน์  โยลัย
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณิชลดา  สุธรรม
2. เด็กหญิงพัชราพร   สอนกางทิศ
3. เด็กหญิงภัควิภา   หนูเผือก
4. เด็กหญิงมีนัชชา   หลานเสสถา
5. เด็กหญิงอลิตตา    แจ่มแสง
 
1. นางนิภาพร   บันหาร
2. นางสาวนาถยา   อุปศรี
 
1401 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายนพพร    โพติยะ
2. เด็กชายนภัสกร   เนืองทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นางสาวอัจจิมา  เมษา
 
1402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์   ชัยนคร
2. เด็กหญิงชลธิชา   มณีรัตน์
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
2. นางสาววิลาวัณย์  แดงสด
 
1403 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอนุชิดา  กุจนา
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
1404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   อังคะฮาด
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
1405 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายสมคิด  มะละกา
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
1406 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงวนัดดา  ไตรินทร์
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
1407 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงตะวัน   กุจนา
2. เด็กหญิงธิญาดา  อบเชย
3. เด็กหญิงบินหลา   สิงหกุล
 
1. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
2. นางสาวกวินนา  แสนเขื่อน
 
1408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายกฤษณะพงษ์  โพติยะ
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
1409 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงพิกุล   โพติยะ
3. เด็กหญิงอัญญาดา   วงษาพัด
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
2. นางไพจิตร   จันทะขิน
 
1410 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายสุริยา  จันดาประดิษฐ์
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
 
1411 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงวรา  ต้ายบุญเทียม
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
1412 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  กุจนา
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
1413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชาย กฤษณะพงษ์    โพติยะ
2. เด็กชายนวมินทร์   สอนกางทิศ
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
 
1414 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนันทิยา  โพติยะ
2. เด็กหญิงอัปสร  โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
1415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวราวุฒิ  ตะธรรมมา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สีนามไตรหา
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
 
1416 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจิระภัทร  แตงกวา
2. เด็กชายทวีชัย  พรหมดี
3. เด็กชายพีระพล  ภูผักแว่น
 
1. นายขอม  แต้มกลาง
2. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
1417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกิตติญา   บาลภูงุม
2. เด็กหญิงณฐพร   บุญสู้
3. เด็กหญิงภัทริยา    จำปาปุ้ง
4. เด็กชายภูวพัฒน์    แสงวงศ์
5. เด็กชายอรรณพ  ชินบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย  จันทา
 
1418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พิมราช
2. เด็กหญิงจารวี  ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงจินดาหรา  พันธ์เมือง
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีโท
5. เด็กหญิงทิพย์อักษร   โพติยะ
6. เด็กหญิงนิสาชล   ขันวงค์
7. เด็กหญิงปนัดดา   ไชยชุมพล
8. เด็กหญิงมยุรา  พรมกวยถ้ำ
9. เด็กหญิงสุนิสา   พลแสน
10. เด็กหญิงเพียงดาว  อุดมดี
 
1. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
2. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
3. นางนิดา  ราชมณี
 
1419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงธนิดา  โยลัย
2. เด็กหญิงธันญารัตน์  ทาคิละ
3. เด็กหญิงนัฐสุดา  โยลัย
4. เด็กหญิงนันทนุช  ทาคิละ
5. เด็กหญิงวอรดา  โคทังคะ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยลัย
7. เด็กหญิงหทัยกาญ  เขื่อนขันธ์
8. เด็กหญิงอรยา  บุญศรี
9. เด็กหญิงอัจฉราพร  โยลัย
10. เด็กหญิงเขมรัตน์  โยลัย
11. เด็กหญิงเจตจิรา  กุจนา
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงดวงกมล   เทพกรรณ
2. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสาวอรนุช   ดวงดูสัน
 
1421 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ฉิมชัย
2. เด็กชายนัฐดนัย   เทียมสำโรง
3. เด็กชายอนุสร   ต้อนโสกรี
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
2. นางไพจิตร  จันทะขิน
 
1422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายปราโมทย์   เทพกรรณ
 
1. นายสุขสันต์  รมย์รส
 
1423 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายธรรมวัตร  พึ่งโพธิ์ทอง
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  เหล่าหลวง
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
2. นางสาวจุฑารัตน์  กาฬหว้า
 
1424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทะเนตร
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์   เหล่าพัดมา
3. เด็กหญิงวรา   ต้ายบุญเทียม
4. เด็กหญิงศรัญญา   โยลัย
5. เด็กหญิงสุนิสา   จูมพลาศรี
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
 
1425 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอทิตยา  สีหะมุงคุณ
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
1426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายธนชัย   สีหมุงคุล
2. เด็กชายนันท์พิพัฒน์   แสนพล
 
1. นายสุริยา  หงแสน
2. นางสาวสิรินยา  คำมา
 
1427 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายบุลวัชร   คำวิแสง
2. เด็กหญิงปณิดา   มีกุดฮู
 
1. นางสาวปุณิกา  ดวงสงค์
2. นางสาววัชราภรณ์   ฮาดทักษ์วงค์
 
1428 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุสภา
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  กุลยะ
 
1. นางสาวณัฎฐิณี  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวเบญญาลักษณ์  กุลยะ
 
1429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.17 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   เพชรอุเทน
2. เด็กหญิงชัญญานุช   แสงศิริพงษ์
3. เด็กหญิงฐิติพร   พลอึ่ง
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยพรม
5. เด็กหญิงปณาลี   พันธุ์เมือง
6. เด็กหญิงพรธิดา  มะอินทร์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิกา   โยลัย
8. เด็กหญิงรักษกร   ป้องหลักคำ
9. เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธ์ุ
10. เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย
 
1. นางสาวมยุรี  สายโรจน์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
3. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
1430 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   โลหะ
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
1431 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาววัฒนา  พันธ์จี
 
1432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
1433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายธนกฤต  พรมดี
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยนต์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
1434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  ราชพัฒน์
 
1435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง
2. เด็กชายภานุศิษฏ์   สินจตุรพัฒน์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยนต์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
1436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
1437 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฐานิดา   บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   ศรีโยธา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สระอินทร์
2. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
 
1438 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงธัญสุดา   พนม
3. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
1439 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
1440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุรีขันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
1441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
1442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แฝงอาวุธ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
1443 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงจิรัสยา   นิลพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐจิราภา  นนทะศรี
3. เด็กหญิงธีรญา  ไชยศล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
2. นางสาวธมลวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1444 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนลินลักษณ์   ข้ามประเทศ
2. เด็กหญิงวนัชพร  กุลยะ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ถิ่นวิจารย์
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
2. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
1445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เส
2. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
3. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันทะนาด
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
1446 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
1447 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเจือ
 
1. นายอนุพันธ์  ประพัศรางค์
 
1448 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา
 
1. นางสาววัฒนา  พันธืจี
 
1449 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ
 
1. นางสาวอุมาพร  ดอกเกตุ
 
1450 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
1451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี
2. เด็กชายภูรินทร์  กันยาตี
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะศรี
 
1. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
2. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
1452 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายกนธี  บุรีขันธ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์   จันทร์สว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรวิช  แสนโง
 
1453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
1454 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
1455 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  แฝงอาวุธ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  นันทพันธ์
 
1456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย