สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงนัฏภรณ์  โมธรรม
 
1. นางสาวสุมาลี  ไชยสีหา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงสุภชา  บุพศิริ
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.3 เงิน 13 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กหญิงพรดาว  อุ่นหล้า
 
1. นายปิยนัฐ  นิวงษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.3 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บัวเหลา
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.3 เงิน 15 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์มั่น
 
1. นางตาล  ฮาบพนม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   พลสินธ์
 
1. นางถวัลย์   สุสิลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ  สอนซ้าย
 
1. นางอรวรรณ  พงษ์พุก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายไกรวิชญ์  บุสุวะ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  มูลโคตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.3 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สมรฤทธิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70.3 เงิน 20 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงรัตนา  ทะนะวงค์
 
1. นางกิติพร  เบ้าลี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กหญิงอุษามณีย์  ชัยเมือง
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  ดวงสงค์
 
1. นางภารดี  พรหมดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นางสาวประภาพร  วงศรีชู
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงภิราพร  อุผา
 
1. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงค์
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางรัชนีวรรณ  พารา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  แสนคำ
2. เด็กหญิงพิชชภา  พวงกันยา
3. เด็กหญิงศิรดา  ก่ำเสริฐ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางบรรจง  แพงสาร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายจิรภาส  บงบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคมงคล
3. เด็กหญิงเกวลิน  ไกรสิน
 
1. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
2. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกชพรรณ   โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีพุทธา
3. เด็กหญิงเพชรนรินทร์    ดวงดูสัน
 
1. นางสาวอุราลักษณ์    อุ่นเทียมโสม
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จุลมะเริง
2. เด็กชายธีรากร  มุงเพีย
3. เด็กหญิงเมษยา   เชียงขวาง
 
1. นางสาวแสงเทียน  สมดีตี
2. นางสาวฐานิสร   ประสิทธิ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงชลลดา  ชนะดิษฐ์
2. เด็กหญิงพิชญนิน  มัยวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สิทธิ์นะศรี
2. นางสาวธนาภรณ์  แย้มยวน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนริษา  สุทา
2. เด็กหญิงรพีพร  จำปาซ้อน
3. เด็กหญิงรุจิรา  อุผา
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
2. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงฝน  กิมมณี
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เลิงโพชะ
3. เด็กชายอดิเทพ   แสนภูมี
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
2. นางสาวสุวรรณภา  พรหมบุรมย์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกฤตตานันท์  หิรัญวัน
2. เด็กชายธนโชติ  อุสาพรหม
3. เด็กหญิงอภิญญา   อุ่นใจ
 
1. นางสาวผกามาศ  อุปรี
2. นางสุกัญญา  พรหมปากดี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงปรีญา  อ่อนชุ่ม
2. เด็กหญิงพัทธีรา  ราชชูแสน
3. เด็กหญิงศรันต์พร  อุดมเดช
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงนิภาพร   วิภา
2. เด็กหญิงมณต์ฑิตา  สุขศรี
3. เด็กหญิงสุภนิดา  โพธิ์สุ
 
1. นางสาวมารินทร์ดา  เมืองสนธ์
2. นางฐิดา  สถาพรธนากร
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  โกพล
2. เด็กหญิงศิวะภรณ์  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงอิษยา  ทาวอแวง
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
2. นางอรชา  หมั่นตรวจ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกชกร  แข็งแรง
2. เด็กหญิงจารุดา  สุขสบาย
3. เด็กหญิงทักษิมา  ทองแสง
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นางพิสมัย  ชนะพจน์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มหาวงค์
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  ศรีสุวอ
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  มหาวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ละกังถา
2. เด็กหญิงปรียานุช  วงศ์พุทรา
3. เด็กหญิงภัครกมล  สุรินาม
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
2. นางปิยะดา  โพธิ์ศรี
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายคุณวุฒิ  งานยางหวาย
2. เด็กชายธนวัฒน์  นามตาแสง
3. เด็กหญิงนภาพร  เปี้ยมั่น
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  เคนไชยวงศ์
2. นางสาวอรุณี  นาโควงค์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงคำใบ  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงนรมน  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  สุทธิแสน
 
1. นางสมพิศ  สุวรรณมาโจ
2. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  พลถา
3. เด็กหญิงอาริษา  พวงจำปา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  บุพศิริ
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
2. นายศรีทน  บุพศิริ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกิติพงษ์  เพียภูเขียว
2. เด็กหญิงชลลดา  มะยมทอง
3. เด็กหญิงปวีณา  คำกองแพง
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
2. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุตทศ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ระวิ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสมเพชร
 
1. นางวัชรา  อาษานอก
2. นางลินดา  เฟือยงาราช
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงกัลยา  จันชะล้ำ
3. เด็กหญิงวันนดา  เผือกนอก
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูล
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงลัดดา   กุจนา
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์   วงษาบุตร
3. เด็กหญิงสุขพรรษา   มณีรัตน์
 
1. นางสาวประวีณา   ศรีสร้อย
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิง สุกัญญา  จันทนะ
2. เด็กหญิงพรพิมล   แสงโสม
 
1. นายกิตติพงษ์  ขรรค์ศร
2. นางวันเพ็ญ  กะสังข์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจิรัชติกาล  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  โคตะบิน
 
1. นางละมัย  ทุมพิลา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันธิษา  ปากดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บุพศิริ
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรณิพัท  จตุพรพล
2. เด็กชายธนชาติ  นาโควงค์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธราเทพ  ทำทาโทษ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮิมปะลาด
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นางพิสมัย  ชนะพจน์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีละออ
2. เด็กหญิงประพัสสรณ์  เดชทะศร
 
1. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
2. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจิราภา  บุตรสอน
2. เด็กหญิงไพรลิน  ทิพยมงคลกุล
 
1. นางกุลธิดา  บุญเทียม
2. นายสุขสันต์  กุดนอก
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอชิรวรรณ   มาตรา
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ดาเชิงเขา
 
1. นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงกวินทรา  แสนชมภู
 
1. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายภูรินทร์  วงษา
 
1. นายพรชัย  บุพศิริ
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์
 
1. นายอนันต์  แสนดวง
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นางสาวสุธารา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. นางสาวกรองกนก  นามเสาร์
 
1. นายวินัย  แสงศักดิ์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอริสรา  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวรัตชนก  พลราชม
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงวารุณี  กิจวิทยี
 
1. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชาสงวน
 
1. นายเมธาวี  แมดมิ่งเหง้า
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สอพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต  พลหาราช
3. เด็กหญิงวรัญญา  นครังสุ
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
2. นางสาววราภรณ์  สาหัส
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภูมินทร์  ศรีภิรมย์
2. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
3. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
 
1. นางอาภรณ์รัตน์  สารผล
2. นายดนตรี  ดีแสง
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ผลเคน
2. เด็กหญิงสิริกร  กรรมเสริฐ
3. เด็กหญิงหยกผกา  สามพันธ์
 
1. นางสาวกมลชนก  ศรีวรรณา
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 76.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทริง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทุมพลแก
3. เด็กหญิงอริษา   อินทริง
 
1. นางสาวอรพิน  ปัททุม
2. นางสุภารักษ์  บุนนท์
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73.75 เงิน 7 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตพร  พวงนาค
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงภาวิณี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
2. นางสาววราภรณ์  สาหัส
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  นรสาร
2. เด็กหญิงพรลภัส  ลาสุด
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชาทิพฮด
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายธนดล  งามสนิท
2. เด็กหญิงนันท์นภัศ  ขันทะชา
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงภัสสร  สานสมจงเจริญ
2. เด็กหญิงลลิตา  นวมชม
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภักดีรักษ์
 
1. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
2. นายสิทธิชัย  อ่อนสุด
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แพงด้วง
2. เด็กหญิงปิยวดี  ไตรรินทร์
3. เด็กชายภานุสร  เพลียมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทรุกขา
2. เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายกฤษณ  พันธุกาง
2. เด็กชายเสฏฐพงศ์  พูนประโคน
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นายสุขสันต์  กุดนอก
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายจิระศักดิ์  มานะเสน
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองสิงห์
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรภัทร์  วังอินทร์
2. เด็กชายนิติพัฒน์  สามารถกุล
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
2. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. นางสาวนฤมล  ทองสัน
2. เด็กชายเฉลิมพล  จัดแจง
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงนิศาชล  ทองทาบ
 
1. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แพงคำดี
2. เด็กหญิงยลธิดา  จู่มา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  ไชยสุโพธิ์
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงกิตตินัน  วรดง
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  พลประเสริฐ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญนำ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชิดทิชา  มันอาษา
 
1. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงพิชญา   โยธาตรี
 
1. นางสาวปรัศนีย์   แก้วอ่อนขวา
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุคนธนา  สุกใส
 
1. นายอธิศักดิ์  วงศ์เหง้า
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายนนธวัช  นามเสาร์
 
1. นายวินัย  แสงศักดิ์
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายสิรวิชย์  โคตรมิตร
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวรัตชนก  พลราชม
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายพรรษา  นักร้อง
2. เด็กชายวโรดม  บุตรสอน
 
1. นางสาวอรอุมา  ไมยวงค์
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายนันทกร  โนนกลาง
2. เด็กชายหิรัญ   ต้ายบุญเที่ยง
 
1. นายอนุพันธ์  ประพัศรางค์
2. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ระมงคล
2. เด็กหญิงอุมากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  ดีนัก
2. นางสุชญา  จันทะขิน
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายดนุนัย  อำอวด
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เสนจันทร์ฒิไชย
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทุมพลแก
2. เด็กชายวรวุฒิ  พุทธตาล
 
1. นางสาวอรพิน  ปัททุม
2. นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มุดผา
2. เด็กชายอภิเดช  สีลา
 
1. นายประดิษฐ  บุรีขันธ์
2. นางศรีสุดา  นามป่องแก
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายสิริชัย  ศรีนาทม
2. เด็กชายอภิภัทร  แก้วเชื่อม
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
2. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงนัฐวรรณ  บุญเทียม
 
1. นายวัฒนากร  ต่อซอน
2. นางกานดาวะสี  บัวนาค
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  นาโควงค์
2. เด็กชายไกรวิทย์  วงศรีชู
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
2. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เสนสุข
2. เด็กหญิงอริสา  ปากสีมล
 
1. นางคตินันท์  ยามี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกนกรดา  มาสกุล
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  ไชยประการ
 
1. นางกิตติยา  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงรัฐกานต์  วันดี
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  มีคำ
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
2. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวรัชฎาพร   ต้อนโสกรี
2. นางสาวสุธิชา   วงศ์คำดี
 
1. นางสาวรัตนา  วงศ์ล่าม
2. นางสาวปรัศนีย์   แก้วอ่อนขวา
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  เยาวศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรศิลป์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธิญาดา  อุปทุม
2. เด็กหญิงปวีณา  จุลขันธ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
2. นางอรพินท์  คำเกษ
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพีระดล  ทั้งน้อย
2. เด็กชายศุภกิจ  คำชนะ
 
1. นางสาวกมลชนก  คำชนะ
2. นางพิกุล  อุสาพรหม
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงนภัสกร  ราชนาวี
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายเมธี  อินทรักษ์
 
1. นางสาวธีระนันต์  โมธรรม
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประกิ่ง
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แวงโสธรณ์
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กชายชาญวิทย์  อุปสุ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงพรรณภัค  ยะภักดี
 
1. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงมนัญญา  ภูผาลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เดชบุรัมย์
 
1. นายนัฐพล  พันโน
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ติยะบุตร
2. เด็กชายรัชตะ  เสนานิมิต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนทะวาด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.1 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมจอม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงสุ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สุวรรณบุผา
 
1. นางรังสินี  สุทธิกาศ
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุปทุม
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  กุลมณี
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกิดปทุมสุวรรณ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายปัญญากร  อ่อนสาร
2. เด็กหญิงศุภากานต์  นราชัย
3. เด็กหญิงอรุณีย์  ระเริง
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ยาลัย
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายชลชาติ  สีสุก
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทร
3. เด็กหญิงพรณภัส  ทิพยมงคลกุล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทุมหอม
2. นางสาวชุตินันท์  ศรีบุญเรือง
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คำปิ่นตา
2. เด็กหญิงศุภัชญา  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงอารีญา  ตางาม
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกฤติกา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตทศ
 
1. นางสาวรัตยา  เอกมาตร
2. นางลินดา  เฟือยงาราช
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจันทนาพร  อุสาพรม
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  คะดุน
3. เด็กหญิงพันธิตา  วงศุพัฒ
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นางอภิญญา  สุขไทย
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวกนกทิพย์  จำปา
2. นางสาวกัญญาณี  พลหาญ
3. เด็กหญิงนิรชา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา   เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงชลาลัย  สิทธิยา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เคี่ยงคำผง
 
1. นางมณีรัตน์   คำชนะ
2. นางสาวสกุณา  วงษาเนาว์
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงกิริณา  ทะนะไชย
2. เด็กหญิงพรรณิภา  หนันอ้าย
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ไตรรินทร์
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางวราปภา  พนันชัย
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทิพม่อม
2. เด็กหญิงบุษกร  โพนสอนทีป
3. เด็กหญิงวราภรณ์  โพนสวนทีป
 
1. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
2. นายสิทธิศักดิ์  อุสาพรหม
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงกุลนิดา  ยติโยพันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุพศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
2. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงฐิติมา  คะสา
2. เด็กหญิงปรายรุ้ง  ก้อนกั้น
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำใหญ่
 
1. นางสาววลัยภรณ์  ดวงสุภา
2. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปู่ห้วยพระ
2. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
3. เด็กหญิงอัญกร  สานาผา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัฐลิดา  เสาะหาได้
2. เด็กหญิงนุศรา   โคตะมี
3. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธ์ุ
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลนัฎ  ผิวนวล
2. เด็กหญิงเนตรนภา  โคตะบิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตะบิน
 
1. นางสุดารัตน์  พลโลก
2. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ปุนเข็ม
2. เด็กหญิงลลิตา   แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงศศิประภา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายพันธวีร์  แก้วนิวงค์
2. เด็กชายพีรพล  นิวงษา
3. เด็กหญิงศศิประภา  นิวงษา
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
2. นางสาววรรณภา  บุดดา
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 79.07 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงปาก
2. เด็กชายธนพัฒน์  เหง้าน้อย
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวกรรณิกา  ทุมหอม
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 77.84 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธวัชชัย  วันดี
2. เด็กชายนิภัช  วันดี
 
1. นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์
2. นายสมภพ  เมืองแทน
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.09 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายอลงกรณ์  มานะเสน
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์  นนทะวงษา
 
1. นางสาวรัฐพร  บันลือ
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กชายพรรษา  ประกิ่ง
2. เด็กชายอรรถเดช  ประกิ่ง
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษสา
2. นางรัตนา  หงแสน
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.3 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กชายณัฐพล  ชนะพจน์
2. เด็กชายปัญจทรัพย์  ประพัศรางค์
 
1. นายประดิษฐ  บุรีขันธ์
2. นายทวี  โยคณิตย์
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.11 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายภาณุวิชญ์    พรหมอารักษ์
2. เด็กชายสุรดิษ   ประยูรโต
 
1. นายสุรพัฒน์   วงศ์เข็มมา
2. นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.02 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียนหล่อ
2. เด็กชายอานันท์  อินทริง
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นายชิษณุพงศ์  พิมพ์หาญ
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  โพธิ์สุ
2. เด็กชายธีรภัทร  สมรฤทธิ์
 
1. นางศิริพร  เชื้อวังคำ
2. นางสาววรพรรณ  ผึ้งหลวง
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.26 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธีรยุทธ  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์นาม
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ยาลัย
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยะหา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปากดี
 
1. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสิทธิพล  เปาวะนา
2. เด็กชายอิฐศวะ  ชาสงวน
 
1. นายดิเรก  ลิภา
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  มั่นธง
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พันนาคำ
3. เด็กหญิงพัชรี  สร้อยดั้น
4. เด็กหญิงวรนิต  สิทธิยา
5. เด็กหญิงโยษิตา  สิทธิยา
 
1. นางเพ็ญพักตร์  มิ่งวงศ์ธรรม
2. นางนุชรา  สิทธิ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกชกร  นันทะ
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  นามมนตรี
3. เด็กหญิงธิดาพร  วังอุปัดชา
4. เด็กหญิงนฤมล  วังอุปัดชา
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นันทะ
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงขรินทิพย์  กุลบุตร
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  เทินสะเกตุ
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  บุนนท์
4. เด็กหญิงอรปรียา  ชัยหมาน
5. เด็กหญิงไรร่า  ขอแผ่กลาง
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นางสาวผกามาศ  อุปรี
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจักริน  อินนะริ
2. เด็กหญิงจินตหรา  ทัศน์พงษ์
3. เด็กหญิงจีรภัทร  ขะสุดใจ
4. เด็กหญิงสมัชชา  คำแดง
5. เด็กหญิงอภิญญา  โคตะบิน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
2. นายบุญนิธิ  สุภาพันธ์
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.75 เงิน 16 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกศิวพันธ์  อุทัยมาศ
 
1. นางอัมรา  วงษานุรักษ์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เกษมสินธุ์
 
1. นายสมชาย  เกษมสินธุ์
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงศภิสรา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.5 เงิน 19 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงพิมพ์รพัด  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวมัลลิกา  โมธรรม
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.01 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พลงาม
 
1. นางสาวพรสมัย  อ่อนหวาน
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  นาจำปา
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กชายศักดิ์รินทร์  นาโควงค์
 
1. นางสาวผกามาศ  อุปรี
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงชลิตา  ยางสิงอ้อ
3. เด็กหญิงธนพร  เรืองศรีสม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  คีราช
5. เด็กหญิงภานุกา  มามุขดา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุเทนหลอย
7. เด็กหญิงอภิสรา  สนมศรี
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  นนทะศรี
9. เด็กหญิงเขมิกา  กิติผง
10. เด็กหญิงเอวิตา  พุทธา
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
2. นางสาวนิภาพร  อะรมชื่น
3. นางฑิตฐิตา  มหาโยธี
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงคัทลียา  ผาพรหม
2. เด็กหญิงชุติสรา  การกล้า
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยสุระ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรสงวน
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นรินทร์รัก
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพธิคาร
7. เด็กหญิงพินิตา  เสนพันธ์
8. เด็กหญิงฟ้างาม  พรมฤทธิ์
9. เด็กหญิงวัชรากรณ์  งามสมมิตร
10. เด็กหญิงโสภิดา  สายสอาด
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
3. นางลลิตตา  คำชนะ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลิปูหนอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ติภู
3. เด็กหญิงกัญณัฐชา  มีปัญญา
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ติยะบุตร
5. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศิริจันทพันธุ์
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภักดี
7. เด็กหญิงพิราอร  วงษา
8. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปะนูวี
9. เด็กหญิงสุชานุช  เรือนนา
10. เด็กหญิงอรนุช  ใจสุข
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นายจตุพล  จั่นกัน
3. นางสาวกมล  อู่นารี
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงนันทิชา  กิ่งคาร
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  เมืองแทน
4. เด็กหญิงพิรญาณ์  ธรรมสูตร
5. เด็กหญิงวรัชญา  สิมมาลา
6. เด็กหญิงศรัญญา  สมวงศ์
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  กองม่วง
8. เด็กหญิงอทิอร  สมประสงค์
9. เด็กหญิงอรปรีญา  อนุวรรณ
10. เด็กหญิงอัจฉรียา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
2. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
3. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  น้ำดอกไม้
2. เด็กหญิงชาญิกา  แพงสุข
3. เด็กหญิงธธัญญา  โยลัย
4. เด็กหญิงปิ่นกมล  สายวิลัย
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นันศรีบุตร
6. เด็กหญิงมาลี  ชม
7. เด็กหญิงรสิตา  มหาวงศ์
8. เด็กหญิงรัชรวี  มะสุใส
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สาธร
10. เด็กหญิงเมธินี  อุดมลาภ
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางสุมลรัตน์  บริเอก
3. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  นาศรีทม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เทือกตาถา
3. เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยบัญฑิต
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โมธรรม
5. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  วงชนะ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงมี
7. เด็กหญิงพัชทา  สอนสติ
8. เด็กหญิงพิชนาฏ  สุวรรณบุตร
9. เด็กหญิงฟาริดา  พระไกร
10. เด็กหญิงศิริกานดา  ประแดงปุย
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวปวีณา  ศรีนาทม
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  เพ็ชรจิตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะพจน์
3. เด็กชายธนา  ชนะพจน์
4. เด็กชายธราโยธิน  ชนะพจน์
5. เด็กหญิงปภาดา  ชนะพจน์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ชนะพจน์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  อ้อมนอก
8. เด็กหญิงรัชนีกร  ศิริลักษ์
9. เด็กหญิงสาวิกา  ชนะพจน์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญศรี
 
1. นางนิภาภรณ์  อุนาพรม
2. นางทองแดง  เจริญราษฎร์
3. นางสาวละอองดาว  ไชยสุระ
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อุสาพรหม
3. เด็กหญิงธัญธิตา  ชัยวัฒน์
4. เด็กหญิงปนัดดา  นาชัยเงิน
5. เด็กหญิงประกายดาว  นาโควงค์
6. เด็กหญิงมนัญญา  โคตรพรหม
7. เด็กหญิงรวิกาญจน์  วะชุม
8. เด็กหญิงวรัญญา  วะเศษสร้อย
9. เด็กหญิงเกสรา  อุสาพรหม
10. เด็กหญิงเขมิกา  จันดี
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
3. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธิธรรมมา
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์  วงษาศรี
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายสิทธินพรัตน์  พิลายนต์
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  พลวงค์
 
1. นายอุดร  ภาโสม
2. นางจันเพชร  ดายังหยุด
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์
2. เด็กชายวีรภัทร  ผาอิฐดี
 
1. นายวสันต์  บุพศิริ
2. นางวัชรีวรรณ  บุพศิริ
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงปวีณา  กรีสอนโคม
2. เด็กหญิงปาลิณี  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นายครรชิต  โทรัตน์
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตะนะคี
2. เด็กหญิงศรัณพร  ขันทีท้าว
 
1. นายศรีสุวรรณ  สุขวิพัฒน์
2. นางสาวมณีรัตน์  เดชทะสอน
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อำนวยโคกศรี
2. เด็กหญิงนัฐณิชา  นามค้อ
 
1. นายธีรพงศ์  ทิพย์สุวรรณ์
2. นางสาวอภิญญา  เดชโฮม
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงปภัสสร  วันดี
2. เด็กหญิงสุรินธร  ศรีทอง
 
1. นายสมภพ  เมืองแทน
2. นางอรทัย  เมืองแทน
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขทองสา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาแสง
 
1. นางพนมพร  พะวะ
2. นางทองแดง  เจริญราษฎร์
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วปีลา
2. เด็กหญิงอรปรียา  มัยวงศ์
 
1. นายแดง  สุธรรม
2. นายอภิเชษฐ์  วงศ์แก้ว
 
166 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 1. เด็กหญิงวัชรากร  แสนเยีย
2. เด็กหญิงสายสมร   นันทะวงศ์
 
1. นางสาวอ้อมพร  ชะนะดิษฐ์
2. นางบรรณฑรวรรณ  ป้องกัน
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุขกระโทก
2. เด็กหญิงวรรณรดา  รังษี
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
2. นางปิยะฉัตร  คำภิลัง
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  โคตบิน
2. เด็กหญิงปิยะพร  แสงตีสุ
 
1. นายเปรมปรี  ลิภา
2. นายณรงค์ศักดิ์  ปิลอง
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นูพิมพ์
2. เด็กชายอนุวัตน์  มะสุใส
 
1. นายณัฐพล  เรือนมงคล
2. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงสุภัทรธิดา  อุผา
2. เด็กหญิงสุวรัตน์  อุผา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
171 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   คำธิ
2. เด็กหญิงบุตรสตรี   เศษสูงเนิน
 
1. นายเทพรัตน์   ชัยบุญมา
2. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
 
172 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฉันทิสา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยฮาด
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
173 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  เสนีราช
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นนทะสี
 
1. นายวัฒนา  ตะวะนะ
2. นางสาวมธุรส  วัดแผ่นลำ
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณหทัย  คำมูล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเสริฐ
 
1. นายชัยฤกษ์  เจริญรส
2. นายสุรสิทธิ์  ฝ่ายทะแสง
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงนันทนา  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  วันดี
 
1. นายสมภพ  เมืองแทน
2. นางอรทัย  เมืองแทน
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงนัฐมล  แก้วปีลา
2. นางสาวประภาพร  มากอง
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายพงศธร  สมรฤทธิ์
2. เด็กชายอานนท์  แดงกัน
 
1. นายวราวิวทย์  คะษาวงค์
2. นายนนท์ธิวรรธน์  คำประภา
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ประสวนศรี
2. เด็กหญิงอรอุมา  นามเสาร์
 
1. นายเหรียญทอง  กาฬหว้า
2. นางพิกุล  อุสาพรหม
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงพรรณิกา  พันธุ์กาง
2. เด็กหญิงวนิดา  คะดุน
 
1. นายโกสินทร์  มะละกา
2. นางจิรภา  มะละกา
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงอลิศรา  ธนะชัย
 
1. นางสุนีรัตน์  รัตนบุญมีกุล
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรฐา  เลาเจริญ
 
1. นางปรัศนีย์  วะชุม
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายธันวา  แก่นพันธ์
 
1. นายพรพิเชษฐ์  เมืองมุงคุณ
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายเกียรติชัย  บุญเกตุ
 
1. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  คำธิศรี
 
1. นางนิตยา  ไชยวงษ์
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปัทมา  ตามขมิ้น
 
1. นายณัฐพล  เรือนมงคล
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายกฤตนัย  นามห้วยพระ
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงญาณาธิป  สิงทอง
 
1. นางสาววนิดา  บุพศิริ
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายกันต์กวี  พลอยชุม
 
1. นางสาวอ้อนจิตร์  แก่นจันทร์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีหะมงคล
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพงษ์พญา  คำหา
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงธีราทร  พันธุกาง
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงลิศรา  พลเมือง
 
1. นางสาววรรณภา  บุดดา
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วงษ์โพนทอง
 
1. นางสาววิลัยวรรณ   กุจนา
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชานุชิด
 
1. นางสุนันท์  แก้วเชื่อม
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  วงษาเนาว์
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชาย จักรภัทร   ปิลอง
 
1. นางสาววนิดา  บุพศิริ
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กชายออมสิน  บุญคง
 
1. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนันธิดารัตน์  สุริฝ่าย
 
1. สิบตำรวจตรีหญิงเจมจิฬา  บุษมงคล
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปนัทดา  ลี้พล
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ชัยบิล
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุวรรณมาโจ
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงเพรชรัตน์  ทองสี
 
1. นายอุดม  สิงห์งอย
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลีลาลาย
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยริบูรณ์
 
1. นางพรเพชร  ขันทะชา
2. นางสาวพรธิพา  พลรักษ์
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงนารี  มูลลี
2. เด็กหญิงยุภาวดี  โสคำภา
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงปลิตา  ด่างเกษี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์รุ่งเรือง
 
1. นางปรัศนีย์  วะชุม
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงจรัชญา  สุพิชญ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  มีสมปราชญ์
 
1. นางสาวนารินทิพย์  สิงห์งอย
2. นางสุนันท์  แก้วเชื่อม
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแสงชัย
2. เด็กชายสุรชัย  โกษาแสง
 
1. นางสาวปิยะนุช  บัวพรหม
2. นางสาวธัญพัฒน์  โกษาแสง
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 20 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนิศามณี  ทะทำมัง
2. เด็กหญิงภควดี  ทวีศักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  โสมี
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ระวิ
2. เด็กชายทัศนัย  ศรีทอง
 
1. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
2. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุญบรรจง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ไตริน
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยภารา
2. เด็กหญิงแพรวา  ทองแสง
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายอดิศร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพรธิรา  ภาโสม
 
1. นายสง่า  โกพล
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุพศิริ
 
1. นางดอกแก้ว  บุพศิริ
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรดารา  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายณัฐพล  บัณฑิตย์
 
1. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายศักดิ์ชาณัย  นามใต้
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางงอย 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิงห์แขก
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ติธรรม
3. เด็กชายอดุลย์วิทย์  พรมสำลี
 
1. นายบุญเลิศ  พงษ์พิศ
2. นางสิริพร  ว่องไว
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทะศรี
2. เด็กชายมนต์พิมาย  โสภาน้ำ
3. เด็กชายสราวุฒิ  คำพิลัง
 
1. นางพิมพ์วิภา  เวียนวัฒนา
2. นางลัดดาวัลย์  เวียนวัฒนา
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  นากลาง
2. เด็กหญิงพลอย  แก้วบรรดิษฐ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ทองจันทา
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
2. นางสาวทิพสุดา  วายโสกา
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกนกนภัทร  นิที
2. เด็กชายฉัตรดนัย  นามบัวน้อย
3. เด็กชายนัฐชัย  สอนยศ
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางบัวเรียน  คัณทักษ์
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางงอย 1. เด็กชายกันต์ธีร์  ขันรักษา
2. เด็กชายทวีโชค  สิงห์งอย
3. เด็กชายอดิสรณ์  วงค์พุทธา
 
1. นางสิริพร  ว่องไว
2. นายวีระพงษ์  จันทสิทธิ์
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  วงษ์หมอก
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เอกสวรรค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภาโสม
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
2. นางอัญชลี  ตรันเจริญ
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงปิยะดา  มะละ
2. เด็กชายพงศกร   มณีพราว
3. เด็กหญิงรุ้งลดา  โสมขาว
 
1. นางสาวปุณณ์ภัสสร  บัวชุม
2. นายธนกฤต  มีศิลป์
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐริยาพร  ทองสาม
2. เด็กหญิงวัชราพร  เชิดชน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พิมพ์สวรรค์
 
1. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  พลิน
2. เด็กหญิงนลินี  พลิน
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  จันทร์รุ่งเรือง
 
1. นายณัฐพงษ์  ไอยราช
2. นายสุรพัศ  เสโนฤทธิ์
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายไตรภพ  ลาโม
 
1. นายประเภท  วะชุม
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายศราวุฒิ   อุ่นเทียมโสม
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายชนวีร์  ศรสูง
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอนุวิทย์  เปาวะนา
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 21 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐวลี  บัตรวิเศษ
 
1. ดาบตำรวจวิบูลย์  บุญเหลื่อม
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงปภาวี  เล็บสา
 
1. ดาบตำรวจหญิงธนภร  หัสดง
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงเมวษ์ดี  มาตชัยเคน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงโสภิญญิกา  นามใต้
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงสาวินี  นะคะจัด
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาจะ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ผาสีดา
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีโคตร
 
1. นางวราพร  มานันที
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพัชรา  ใครบุตร
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กชายกันตพงษ์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายภูรินทร์  โยลัย
 
1. นายวันชัย  ไพราชสูง
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายปัณณธร  วิเศษดี
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริกวงศ์
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายศุภชัย  วงค์พุทธา
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธงชัย  เพิ่มทวี
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธุกาง
 
1. นายประวิช  สะเริญรัมย์
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธนภัทร  ติยะบุตร
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายมรุเดช  เมธากุล
 
1. นางสาวนิราพร  โทสวนจิต
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายอภิเดช  จันทะสิน
 
1. นางฝนทิพย์  ไฮวัง
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายธนธรณ์  บุรีขันธ์
 
1. นางพิณโย  อินธิโคตร
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายพีรชน  อินทริง
 
1. นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กชายอดิเทพ  ไชยฮด
 
1. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายพงศธร   บุบผาเต
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายกานต์ดี  แก้วใส
 
1. นางจารุณี  อภัยโส
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เวินชุม
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ใยแย้ม
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงธันยพร  พันธุกาง
 
1. นายเกียรติกวินน์   วงษาเนาว์
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
 
1. นางสาวชลธิชา   ส่วนเสมอ
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ต้อนโสกรี
 
1. นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพรธิรา  ภาโสม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงจิราภา  เสนสุข
2. เด็กหญิงนราธิป  ศรีทิน
 
1. นางสาวธนิดา  วงษาเนาว์
2. นายสมคิด  ขันทะชา
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนางัว 1. เด็กชายธนากร  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงสิริยากร  ประกิ่ง
 
1. นางสาววิภาดา  ทุมพิลา
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายทิวากร  พันธ์มุง
2. เด็กชายวณัตชัย  ขันทะชา
 
1. นายธำรง  คำเกษ
2. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงสิริกร  กรรมเสริฐ
2. เด็กหญิงเกวลิน  โงนศรีษะ
 
1. นางสาวปริศนา  บุตรจันทร์
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยกา
2. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงวิภาวี  สายแก้ว
4. เด็กชายสุริยา  หาทำ
5. เด็กชายอนันต์  มะละกะ
6. เด็กชายไกรวิชญ์  มูลตองคะ
 
1. นายกะสัน  แขมเกษม
2. นายวินัย  สวนกัน
3. นางสมปอง  แขมเกษม
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายทศพร  สมบูรณ์
2. เด็กชายนฤเทพ  พุทธโส
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  วงษา
4. เด็กชายมนัสวิน  ศรีทรงเมือง
5. เด็กชายอนุชา  เสาดา
6. เด็กชายโยธิน  บุตรสอน
 
1. นายวันชาติ  วะชุม
2. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
3. นายอุดมเดช  จตุวงศา
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ไชยรินทร์
2. เด็กชายญาณสิริ  มงคล
3. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  สิงห์งอย
4. เด็กชายศิรวิทย์  บัวเผียน
5. เด็กชายอนิวัตติ์  โยธาตรี
6. เด็กชายอภิรักษ์  ทิสอาด
 
1. นายวิรัตน์  คัชเขียว
2. นายไชยพงศ์  พุทธะอานันต์กุล
3. นายประยูร  แก้วมะ
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 1. เด็กหญิงชนินาถ  วงค์ประพันธ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สมล้วน
3. เด็กชายภัทรเมศ  แพงโคตร
4. เด็กชายศุภกร  โคตรสิงห์
5. เด็กหญิงเขมิกา  อินธิราช
6. เด็กหญิงเนตรนภา  สาไพรวัน
 
1. นายธนู  นาโควงค์
2. นายธนวัฒน์  บุญกอง
3. นายสุวิทย์  แวงโสธรณ์
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กชายนภสกร   สอนสมนึก
2. เด็กชายปราโมทย์  โสปันหริ
3. เด็กชายพชรพล  นะคะจัด
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ติยะบุตร
5. เด็กชายอัษฎายุธ  ศรีสมบูรณ์
6. เด็กชายโชคชัย  ศรมะณี
 
1. นายบุญอุ้ม  ติยะบุตร
2. นายจริยธรรม   เกษมสินธุ์
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  เดชทะสอน
2. เด็กชายธนัท  สารสุข
3. เด็กชายพชร  วงศ์โพนทอง
4. เด็กชายพีรวิทย์  ไตริน
5. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุยนต์
6. เด็กหญิงสุนิษา  นนทะสี
 
1. นายอัจฉริพงศ์  ราชปัญญา
2. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
3. นางรุ่งทิพย์  ชาสมบัติ
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายกรณิช  ช่วยสุมาร
2. เด็กชายฐิรพงษ์  โยลัย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โยลัย
4. เด็กหญิงวรัญญา  โยลัย
5. เด็กชายศิรสิทธิ์  รุ่งสิริพิพัฒน์
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  ดีโลนงาม
 
1. นายวีรศักดิ์  บุพศิริ
2. นางสาวเบญจพร  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวข้าวทิพย์  ทีสุกะ
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายนวัช  ผาอิดดี
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  ชุมปัญญา
3. เด็กชายวงศกร  ลักษณะ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  แสนสอน
5. เด็กหญิงสุวภัทร  ดงภูธร
6. เด็กชายอณุศรณ์  ศรีนันทา
 
1. นายณัฏฐพงษ์  ปกป้อง
2. นางกัญญาณัฏฐ์  ปกป้อง
3. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายธนพนธ์  นาหมีด
2. เด็กหญิงธัชนก  น้อยเรือน
3. เด็กหญิงธัญชนก  พิมทอง
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  คานสี
5. เด็กชายวุฒิชัย  เมฆดล
6. เด็กหญิงสิตานันท์  คำแพง
 
1. นางมลิวรรณ  สรรคชา
2. นางสาววิลาวรรณ์  เดชโฮม
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกิตตินันท์  สีวิคำ
2. เด็กชายณัฏฐชัย  โทรัตน์
3. เด็กชายธนภัทร  กองสีลา
4. เด็กชายรัฐภูมิ  อนุญาหงษ์
5. เด็กชายอภิมงคล  อนุญาหงษ์
 
1. นายณัฐพงศ์  คำโคตร
2. นางวิรงค์รอง  คำโคตร
3. นางสาววัลยา  โทรัตน์
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 1. เด็กชายธรศักดิ์  บุรีขันธ์
2. เด็กชายนครชัย  กุลยะ
3. เด็กชายภูมิรินทร์  อ้อมณฑา
4. เด็กชายวรพล  บุญมาวงษา
5. เด็กชายวีรภัทร  ไตรินทร์
6. เด็กชายศิรวิชญ์  คาระวงค์
 
1. นายสุจินต์  อาจวิชัย
2. นายครองชัย  สุวรรณมาโจ
3. นายณัฐวุฒิ  สิงห์อ้น
 
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ไชยกา
2. เด็กหญิงชลณัฐชา  แจ่มสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัญชนา   แจ่มสุวรรณ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
2. นางชมภูนุช  ทนงค์
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริฉัตร  ไชยพรม
2. เด็กหญิงศรัณลักษณ์  พันธุกาง
3. เด็กหญิงเด่นนภา  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ดีโคตร
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  หารอาษา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ตรัน
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
2. นายสมจิต  สินไชย
 
283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจริยา  สงคราม
2. เด็กหญิงพิชญา  น้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงสุธิดา  ยาลัย
 
1. นางสาวอาภาพร  นาสงวน
2. นางสาวพนิดา  พรมสา
 
284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โทรัตน์
2. เด็กหญิงปวิชญา  โทรัตน์
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  โทรัตน์
 
1. นางสาวภัทราพร  สิงหันต์
2. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
 
285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงภูธิตา  ผาโม้
2. เด็กหญิงรัตติกาล  มินเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตามขมิ้น
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
 
286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชลิตา  อินทริง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไชยกา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันมหา
 
1. นางสาวมารินทร์ดา  เมืองสนธ์
2. นางสาวจินตนา  มะละกา
 
287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกฤษฎากร  กรวยทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงพรธิภา  โกษาแสง
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขันธุรา
2. เด็กหญิงรัศมี  ปรางค์ทอง
3. เด็กหญิงศศิตา  วรรณสนิท
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
 
289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงญาดา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  โทรัตน์
3. เด็กหญิงพรสุดา  คำใบ
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายครรชิต  นรบุญ
 
290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   เทพศรีหา
2. เด็กหญิงพรชิตา   แสงศิริ
3. เด็กหญิงสุนิสา   เหม็นชา
 
1. นางสาวกวินนา   แสนเขื่อน
2. นางนิภาพร  บันหาร
 
291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงจินดาลักษณ์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ผินแก้ว
3. เด็กชายเรือนหงส์  ผุยปัญญา
 
1. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
2. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
 
292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพิยดา  ทองสาม
2. เด็กหญิงศริญญา  บุตรดีวงค์
3. เด็กหญิงแพรวา  พรหมสี
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงพิมประกาย  ศรีหะมงคล
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ตางเทน
3. เด็กหญิงอรกัญญา  คำลือ
 
1. นางสาวสุนทรีย์กานต์  ท้าวนาง
2. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  เรืองจรัส
 
294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิ่งพรมภู
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุบัวบล
3. เด็กหญิงวิลัยพร  แย่ทิว
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
2. นางสาวกาญจนา  ชัยมาโย
 
295 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 71.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงกุลพัชร  แสงดี
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ทะนะไชย
3. เด็กหญิงอมินตรา  สมยา
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
296 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุณหปราณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  พุตะวงค์
3. เด็กหญิงเสาวภา  แสนบัณฑิต
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
2. นางจารุณี  อภัยโส
 
297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุลยะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยสุมาร
3. เด็กหญิงปนัดดา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวประวีณา   ศรีสร้อย
2. นางสาวอรนุช   ดวงดูสัน
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สีดา
2. เด็กหญิงเกวลิน  สีดา
 
1. นางศิวาพร  สีโย
2. นายบุญเลิศ   สีโย
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงชลิตา  แสนมอม
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  มงคลดี
 
1. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
2. นางสาวอัจฉรีย์ภรณ์  มณีรัตน์
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสิงหา  บุบผาเต
2. เด็กหญิงสโรชา  ศรีมุงคุล
 
1. นายภัทรพล  กาฬหว้า
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงชมพูนิก  พรมสุภาพ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หงษ์มณีเวช
 
1. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์
2. นางศภานันท์  แก้วอุ่นเรือน
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายตนุสรณ์  ฝ่ายทะแสง
2. เด็กชายธีรวิทย์  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายภูมินันท์  สมวงค์
2. เด็กหญิงอิมทิรา  ใหญ่สาร
 
1. นายฐาปนะ  พงษ์พัฒน์
2. นายจิรวัฒน์  ธาตุวงค์
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สอนฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญเรศ  สุสารโภ
 
1. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
2. นางสาวอารดา  สะอาด
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายจิรายุ  ทองวัง
2. เด็กชายสัญญา  แสนทวีสุข
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายนครินทร์  กิติศรีวรพันธุ์
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชุติวัต  อุสาพรหม
2. เด็กชายนนทภัทร  โคตรมิตร
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
2. นายกานต์  ศรีประทุม
 
307 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาทร  ยศกลาง
2. เด็กชายอนุพงศ์  อุดมลาภ
 
1. นายพีระพล  ทรงอาด
2. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
 
308 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายภาคินัย   เกษร
2. เด็กชายสรยุทธ   คำธิ
 
1. นายศิริพงษ์   วงศ์พิมพ์คำ
2. นายเทพรัตน์   ชัยบุญมา
 
309 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กชายจตุพงษ์  ปัญญาสาร
2. เด็กชายเจนณรงค์  คะสุดใจ
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางสาวนริษา  ฮาบพนม
 
310 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายศราวุธ  อุทามนตรี
2. เด็กชายอานนท์  ไชยสุระ
 
1. นายนันทพัทธ์  นามพทาย
2. นางสาวสุวิชา  ซองทอง
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงอธิติยา  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
312 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายวิศรุต  ปาจะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญมาพึ่ง
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายสุรชาติ  สีหา
 
313 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงณัฐฑธิดา  วงษา
2. เด็กหญิงภวิษย์พร  สร้อยสน
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นางสาวปานฤทััย  วงษา
 
314 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โพธิโสม
2. เด็กหญิงสมฤดี  สายสีดา
 
1. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
315 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภควัต  คำหา
2. เด็กหญิงอรณิชา  บัวสาย
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
2. นายกานต์  ศรีประทุม
 
316 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายชนกานต์  จัดแจง
2. เด็กชายระพีภัทร  ผาลี
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
317 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายณัฐธพงษ์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายปิยนันท์  มหาวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
318 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงชนาภา  ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  สมพร
 
1. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
2. นางรัตทยา  ฉิมแสง
 
319 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายศตนันท์  เสโนฤทธิ์
2. เด็กชายเอกรัตน์  สุวรรณบุผา
 
1. นายวรัญญู  เสาหงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  สว่างใจ
 
320 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  อุปสุ
2. เด็กหญิงนัตติยา  กิติผง
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
2. นางยุวณีย์  บุรีขันธ์
 
321 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายดุษฎี  ดอยมา
2. เด็กชายรุจิกร  ทองเภา
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
322 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พลศรี
2. เด็กหญิงเพ็ญรัศมี  ภาโสม
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นางสาวศันสนีย์  ก่ำเสริฐ
 
323 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญรังศรี
2. เด็กหญิงพิศมัย  โพนแสนคำ
 
1. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
2. นายพงศกร  ดาวสุข
 
324 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธวัชชัย  ไตริน
2. เด็กชายวรวิทย์  ระปัญญา
 
1. นายแสงละภา  พระเสนา
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
325 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวมุกตา  ลิภา
2. นายศราวุฒิ  ชาสงวน
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
326 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายนครินทร์  ติยะบุตร
2. เด็กชายนัฐปคัลภ์  บุญจันทร์
 
1. นายธนาวัฒน์  แก่นท้าว
2. นายมนตรี  ชมราศรี
 
327 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงนภาพร  ยัพราช
2. เด็กหญิงวราพร  เล้งเซ่ง
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
2. นางสาวนันธิดา  พรหมทอง
 
328 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ดกประโคน
2. เด็กชายเกริกไกวัล  บุตทศ
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
329 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนะ
2. เด็กชายสุพจน์  รัตนะ
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
330 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวจารุวรรณ  วังสุจี
2. นางสาววนิดา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
331 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรดนัย  เทียนประสาท
2. เด็กชายรวิโรจน์  อินทสา
 
1. นายอนาวิล  กองไชย
2. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายขจรวิทย์  แก้วเชื่อม
2. เด็กชายอภิรักษ์  โคตรภูมี
 
1. นายปริทัศน์  สมดีตี
2. นางสาววันเพ็ญ  ดวงปากคำ
 
333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายวัฒนา  คำวาระ
2. เด็กชายไกรวิทย์  จัดแจง
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
334 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายณัฐวัชร  เกชิต
2. เด็กชายสิรภพ  น่าชม
 
1. นายวีรชล  บุพศิริ
2. นางชนม์นิภา  บุพศิริ
 
335 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายกิติพงษ์  ขาวจิก
2. เด็กหญิงศรัญญา  วงษาพัด
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
2. นางยุวณีย์  บุรีขันธ์
 
336 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วะชุม
2. เด็กชายฤทธิกร  นาโควงค์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
2. นายกานต์  ศรีประทุม
 
337 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงพัชริดา  มะณีรัตน์
2. เด็กหญิงอาภัชรินทร์  ลือพอก
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
338 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนุจรี  โปแอ
2. นายภูวดล  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายดวงตะวัน  เหล่าหว้าน
2. เด็กชายตวงลาภ  อ่อนคำ
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายธนดล  สีโยธา
2. เด็กชายวุฒินันท์  สระแก้ว
 
1. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกรกมล  ดีพรม
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ยุติธรรม
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายบุญเลิศ   สีโย
 
342 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกัณฐชาติ  ทรัพย์สืบ
2. เด็กชายจิรายุ  ปุณริบูรณ์
3. เด็กหญิงยุวณา  หลวงพรหม
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายพินิจ  นามพลแสน
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นาโควงค์
2. เด็กชายพีระพงษ์  วงศรีชู
3. เด็กชายศุภกิจ  ยะภักดี
 
1. นายธีระยุทธ  มาตสุต
2. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐวัตร  สาทะเรศ
2. เด็กหญิงรสิกา  อนุญาหงษ์
3. เด็กชายสุวรรณ   จำปา
 
1. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กหญิงทิพานัน  เอประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรุริญา  ศรีอรัญ
3. เด็กหญิงอรอุมา  มิ่งชัย
 
1. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
2. นางสาวฐิติพร  พรมโคตร
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธราเทพ  ขันบรรจง
2. เด็กชายสิปปกร  ประสงค์ดี
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  อุปทุม
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แง่มสุราช
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กหญิงรัชสิตา  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  บุญเทียม
3. เด็กชายวีรยุทธ  โคตวัน
 
1. นายเมธี  นาอุดม
2. นางสาวอัญญิกา  ลวกไธสง
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เสนาสี
2. เด็กชายภูบรินทร์  ไตริน
3. เด็กชายสรวิชญ์  เดชทะสอน
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายพรเทพ  กันตะมา
2. เด็กชายวณิชย์  วรรณสา
3. เด็กชายอนุรักษ์  โคตรมิตร
 
1. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74.7 เงิน 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พูลพัฒนะ
2. เด็กหญิงทิพประภา  ละกังถา
3. เด็กชายพลพล  วงศ์คำแก้ว
 
1. สิบตำรวจตรีหญิงสุกัญญา  ยิ่งเลิศ
2. สิบตำรวจเอกหญิงนิภาพรรณ  ริยะบุตร
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยมุงคุณ
2. เด็กชายวงศ์พัทธ์  โคตมิตร
3. เด็กชายวีรภัทร  อุสาพรหม
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
2. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
352 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงมีนตา  ญาติไพศาล
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญทะแสง
3. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยมงค์
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
353 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงพิมผกา  ช่วยสุมาน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วรวิชา
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
354 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจันทวรรณ   พูลสุวรรณ
2. เด็กหญิงนพัชพร  หนูหลำ
3. เด็กหญิงปยุดา  ไชยสุระ
 
1. นางจันเพชร  ดายังหยุด
2. นายอุดร  ภาโสม
 
355 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงประภัสสร  โพนดาแคบ
2. เด็กหญิงพัชรีพร  โพนดวงกรณ์
3. เด็กหญิงอุภาภรณ์  จันตะโย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
2. นางสาวจิราทิพย์  แก้วไพศาล
 
356 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงกันตนา  สาสอน
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  มาตย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  ดีโคตร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
2. นางสาวพรรณณี  พิมพ์คำ
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงจุรีพร  โยธาตรี
2. เด็กหญิงรุวิยา  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงอัสมา  มาดี
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
2. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายณัฐาธิดา  จันทนคร
2. เด็กหญิงนรินทร์ดา  ภูมิวัลย์
3. เด็กหญิงนันทิดา  มันอาษา
 
1. นายพงศกร  ดาวสุข
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
359 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
2. เด็กหญิงขนิษฐดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายสุรนันท์  คำผาย
 
1. นางสาวชลธิชา  ส่วนเสมอ
2. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกัลยา  วาดี
2. เด็กชายนิราช  โยลัย
3. เด็กหญิงน้ำฝน  โพติยะ
 
1. นายขอม  แต้มกลาง
2. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
361 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ณ พรานบุญ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงวริษา  โพธิแวง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
2. นางอัมภา  อินทรักษ์
 
362 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงธันยพร  หรทึก
2. เด็กหญิงนงค์รัก  อักขะวงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โยธาตรี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
363 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุนนท์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บุนนท์
3. เด็กหญิงพัดชา  วะเศษสร้อย
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
364 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกนกพร  นามเลน
2. เด็กหญิงภัสราพร  เสนสุข
3. เด็กหญิงเกศลิน  พิมพาลัย
 
1. นางพันไย  จำรักษา
2. นายไวพจน์  จำรักษา
 
365 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีสมพร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุพศิริ
3. เด็กชายศิริวัฒน์  เครือหว้า
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
2. นายณัฐพล  นามเสาร์
 
366 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กชายกิรติ  วงศ์คำแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุพรรณ
3. เด็กหญิงสายน้ำ  นนทะเสน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ไชยโพธิ์
2. สิบตำรวจตรีหญิงสุกัญญา  ยิ่งเลิศ
 
367 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศักดิ์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  มังกร
3. เด็กหญิงถลัชนันท์  ป้องทอง
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางสาวประภาพร  ควรครู
 
368 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงชัย
2. เด็กหญิงทรรศินีย์  วิจันทร์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มีลา
 
1. นางสาวลลิตา  จันทะขิน
2. นางสาวฐิติยา  สุวรรณมาโจ
 
369 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กชายณัฏฐวรรธน์  ระติพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พึ่งพา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ผงราช
 
1. นางประภาภรณ์  อุดทุมธิสาร
2. นางสาวเฟื่องลัดดา  ก้อนกั้น
 
370 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะสา
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
371 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  มะละ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชัญปัญหา
 
372 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายจักรพันธ์  พันธิยา
 
1. นางสาวพนิดา  สารเนตร
 
373 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขยชัย
 
1. นายศิวพล  ธนู
 
374 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายศิรยุธ  มัยวงศ์
 
1. นางอรอุมา  ป้องนานาต
 
375 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงศรัญา  โพนดาแคบ
 
1. นายคมกริช  เสรีธรรมะพิทักษ์
 
376 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายนวพล  อาจประจันทร์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
377 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายอิสรา  ลือส่อน
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ชินบูรณ์
 
378 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงภักดี
 
1. นางศิริอาภรณ์  ปิตะพรหม
 
379 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สมดีตี
 
1. นางนิติยาภรณ์  โมธรรม
 
380 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สำราจสุข
 
1. นางภัชรา  สุทธิบุตร
 
381 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผงชานัน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันนารัตน์
3. เด็กชายภูริช   นะคะจัด
 
1. นางนิดา  โมทำ
2. นางสาวพัชริยา   ปานนาค
 
382 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายชุติพนธ์  ติดหล้า
2. เด็กชายณัฐพล  ทองเภา
3. เด็กชายบุริศร์  โยบุตดา
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
 
383 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทองน้อย
2. เด็กหญิงปาริตา  โคนาม
3. เด็กชายพงศธร  ตุพิลา
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นายวิจิตร  อินอุเทน
 
384 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กชายจันทกานต์   กิติศรีวรพันธ์
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
385 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 1. เด็กชายจีรภัทร  คำเกษ
 
1. นายเดชา  นคะจัด
 
386 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายพิชญภูมิ  คำก้อนแก้ว
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
387 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 1. เด็กชายสุริยา  ลาชม
 
1. นางสินีนาฎ  ภูดีทิพย์
 
388 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายชาญธวัช  เพ็งอุดม
 
1. นางสาวกมลชนก  คำชนะ
 
389 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงปาจรีย์  พันดวง
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  เรืองประจักษ์
 
390 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงปลิตา  ปิลาตี
 
1. นายเจษฎา  นาคบุตรศรี
 
391 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผงชานัน
 
1. นางนิดา  โมทำ
 
392 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายกฤษฏา  นวลจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
393 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายพิทวัส  ชินบูรณ์
 
1. นางสาวนฤมล   โพติยะ
 
394 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายเจษฎา  นนทจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
395 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายชาญคิด  น้อยนาง
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
396 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายภัควรรธ์   อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสาวิกา  จำปา
3. เด็กหญิงเทพธิดา  น้อยเพียวงศ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
397 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายพีรภาส  สีดา
2. เด็กชายสุนิสา  คมขำ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์    ศิริวงษ์นันต์
 
1. นางสาวเพียงใจ  แวงปากบัว
2. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
 
398 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายกิติภัทร  ต้นสาย
2. เด็กชายศิรภัทร  สุโพเคน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ิอินชูกุล
 
1. นางวัลลภา  ศรีวรขันธุ์
2. นางสุภาพ  หาสุระ
 
399 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายทักษดนย์  ยุขจร
2. เด็กชายธีรภัทร  สุดามา
3. เด็กหญิงศศิพร  ศรีคราม
 
1. นางสาลินี  เนียมเพราะ
2. นางลลิตตา  คำชนะ
 
400 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายดุลยวัฒน์  ไกรวงค์
2. เด็กชายพิชิตชัย  เจี๊ยวก๊ก
3. เด็กชายศุภสิน  สมานชาลี
 
1. นายอนันต์  เครือหว้า
2. นายรชตะ  ศิริวงค์
 
401 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุนนท์
2. เด็กชายพีรณัฐ  เกตุจันทร์
3. เด็กชายเกริกไกร  นาโควงค์
 
1. นายธีระยุทธ  มาตสุต
2. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
402 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงชญาดา  ประชาสุข
2. เด็กชายธีระเทพ  เชิดชู
3. เด็กชายนภัทร  ภูมิแสง
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นางวรารัตน์  นิคำ
 
403 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายสิทธิกร  วงษา
2. เด็กชายสุริยะเดช  ไชยเทศ
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา