สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงสุปรียา  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวทรัพย์ศิริ  โคตรพรหม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายโชติกะ  ขันคำ
 
1. นายอนันต์  แสนดวง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธีระภัทร   รัตนะ
 
1. นายสมศักดิ์  ยางเบือก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 56.4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายตรีทเศท  จันทะโสม
2. เด็กชายอดินันท์  รักษาเคน
 
1. นายสมใจ  พิมพิ์ภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 53.98 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วะนาคำ
2. เด็กชายอนุวัตน์  สุขนา
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
2. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
2. เด็กชายสินาถ  สะตะ
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายพงษ์ศักดิ์  นครังสุ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายกิตติธัช  ชมภูนิมิตร
2. เด็กชายสุทธิภัทร  คะดุน
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลิตยานัน
2. เด็กชายสหภาพ  เสนเพ็ง
 
1. นายชาญ  ทองดี
2. นายบดินทร์  รักษาวงศ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.35 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายก้องกังวาล  บุญมั่ง
2. เด็กชายภานุพงค์  คำใหญ่
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.16 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กชายนิรัตศัย  ยุบลวัตร์
2. เด็กชายภูรินทร์  วรโยธา
 
1. นายนรภัทร  รัตนมาลี
2. นายเกียรติศักดิ์  เจริญสุข
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.31 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผาดนอก
2. เด็กชายธีรภัทร  ตระพรหม
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายจักรภัทร  ไชยมหา
2. เด็กชายชุติพนธ์  มาโทโทม
3. เด็กชายฐิติกร  เตี้ยที
4. เด็กชายณภัทร  อุปสุ
5. เด็กชายธนวัฒน์  ยางสิงอ้อ
6. เด็กชายวีระชัย  ยางสิงอ้อ
 
1. นางสาวลักขณา  การร้อย
2. นายโกษา  ทวันเวช
3. นางพิณโย  อินธิโคตร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายจิณณพัต  พูนทองหลาง
2. เด็กชายจิรเมธ  เชื้อนารา
3. เด็กชายยศกฤต  สอนสา
4. เด็กชายวุฒิชัย  โยบุตดา
5. เด็กชายศักดิ์กริน  ผัดสะอาด
6. เด็กชายเจษฎากร  ศรีหะมงคล
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
3. นางสิริลักษณ์  พรมจันทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  โคตรมิตร
2. เด็กชายณัฐกิตต์  วะสาร
3. เด็กชายธนวัฒน์  แสวงนาม
4. เด็กชายภูริภัทร  ชาแสน
5. เด็กชายรัชชานนท์  วะชุม
6. เด็กชายวรายุทธ  ปิลอง
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นายยอดรัก  จำรักษา
3. นายเกรียงไกร  แสนสุข
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกฤตภาส  มนขิง
2. เด็กชายกฤติธี  วะลับ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศรีชู
4. เด็กชายพัชรพล  โคตรพรหม
5. เด็กชายภูตะวัน  ปะโพทะกัง
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  โคตรภูงา
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นายดนตรี  ดีแสง
3. นางดาราเด่น  นครไทย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกิตติพร  แก้วชาลุน
2. เด็กชายธนาธรณ์  ทีสุกะ
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วชาลุน
4. เด็กชายศักดิ์พล  ทีสุกะ
5. เด็กชายศุภวัฒน์  ยะภักดี
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันทะชา
 
1. นายโกสีย์  สุวรรณมาโจ
2. นายวัชรารินทร์  ขันทะชา
3. นายสมคิด  แง่มสุราช
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พรมคำบุตร
2. เด็กหญิงฐิติมา   โมธรรม
3. เด็กหญิงณัฐชา   ไชยพร
4. เด็กหญิงยุพาวัล   โมธรรม
5. เด็กชายอดิเทพ   โมธรรม
6. เด็กหญิงเบญญาภา    โมธรรม
 
1. นายพชร  บินศรี
2. นายศิวพล  ธนู
3. นายธนวัฒน์  นาระวิน
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 50.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายจักรี  นนทะศรี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  นนทะสี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นนทะสี
4. เด็กชายวรวิช  ยะเทียม
5. เด็กชายวีระภัทร  บุพศิริ
6. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธ์
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
3. นางฑิตฐิตา  มหาโยธี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 49.83 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายนวพล  พ่วงเกิด
2. เด็กชายบรรณจักร  สุขภูวงค์
3. เด็กชายศราวุธ  ผุยเหง้า
4. เด็กชายสมศักดิ์  คำปิตะ
5. เด็กชายสราวุธ  ผุยเหง้า
6. เด็กชายออยไพลิน  ฮักวงษา
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นายสิรภพ  พลสุวรรณ
3. นายธนกฤต  มีศิลป์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 47.83 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงปรัชญา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงรติมา  เสนเพ็ง
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ขุนนิล
4. เด็กหญิงสุนิสา  โคตรโสภา
5. เด็กหญิงอิริยา  หาคำ
6. เด็กหญิงเข็มจิรา  ดวงบุ
 
1. นายณัฏฐพงษ์  ปกป้อง
2. นางกัญญาณัฏฐ์  ปกป้อง
3. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายกฤษฎา  เขียวค้า
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีหะมงคล
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีหะมงคล
4. เด็กหญิงธัญญาพร  โยบุตดา
5. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สอนสา
6. เด็กชายอติเทพ  โคตรภักดี
 
1. นายเมธี  นาอุดม
2. นางสาวสุนารี  นุชสุ่ม
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 45.33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธนภัทร  มะโน
2. เด็กชายธนวันต์  ดาด้วง
3. เด็กชายนพรัตน์  ภูคำใบ
4. เด็กชายนันทภพ  สุวรรณโส
5. เด็กชายบุรินทร์  ติยะบุตร
6. เด็กชายสุริย  ติยะบุตร
 
1. นายสำราญ  ติยะบุตร
2. นายนำพล  ศรีสมัคร
3. นายสุจินต์  เวียงอินทร์