สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
 
1. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ม่วงคลา
 
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทร์ขันธ์
 
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรฐา   เลาเจริญ
 
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
 
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ชัยพาลา
 
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงณปภา  หาญอาษา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงพัชรธิดา   ใหญ่ปางแก้ว
 
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทศพร
 
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย
 
1. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายกรกฤต  คัณทักษ์
 
1. นางวิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงจินดาพร  เข็มพรมดี
 
1. นางสาวมลธิดา  เชื้อแคนอ้น
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภัทร  สัตะโส
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดยิ่งยง
 
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเอมฤดี  สาเส็ง
 
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพิชยุทธ  ฟองอ่อน
 
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายวรปรัชญ์   มังคะชัยยา
 
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงรสิตา    นันทมัจฉา
 
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา
 
1. นางสาวเรวดี  นนเหล่าพล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพัน
 
1. นางสาวเพลินพิศ   อุดมกัน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายศุภชัย  วงค์พุทธา
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปภาวดี  คำชนะ
 
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จาหรี
 
1. นางอุทิศ  คะปัญญา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอนุชิดา  กุจนา
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงแพรวา  พรหมสี
 
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดวงภักดั
 
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงค์
 
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาสี
 
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วอินร
 
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศิรินุช  ศรีสะอาด
 
1. นายนฤดล  อ้วนแก้ว
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัญหาชัย
 
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
 
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชญาณี  ชัยภูรี
 
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  จำปา
 
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชนันญา  พันธุ์เมือง
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา
 
1. นางสาววัฒนา  พันธืจี
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีนุรักษ์
 
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กชายนราธิป  ไชยสุระ
 
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีภัทร  วงค์ศรีชู
 
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอทิตยา  แก่นวงศา
 
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายณพชร  สมรฤทธิ์
 
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกวินตรา  ท้าวนาง
 
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจิรพนธ์  สวัสดี
 
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร  มะตนเด
 
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายวรเมธ  ชาญสูงเนิน
 
1. นางอรพิน  แสงอินทร์
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายพงศธร  บรรดาศักดิ์
 
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรชมภู  ไชยนะรา
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ผาอินดี
 
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายภูรินทร์  วงษา
 
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงสุดธิดา  ขันติ
 
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงบุศริน  จักรนารายณ์
 
1. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วเกลียว
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอรณิชา  แพงโท
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายษตภณ  อโนรัตน์
 
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานเพชร
 
1. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาววัฒนา  พันธ์จี
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงเข็มอักษร  บุตรดี
 
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงโศภิตา  ชาสงวน
 
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
 
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงมินตรา   คะดุน
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เดชบันดิษ
 
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรลภัส  ลาสด
 
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขทองสา
 
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย
 
1. นางวิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
 
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชิตทิชา  มันอาษา
 
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงสใบทอง  บุญเทียม
 
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงศ์
 
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงศรัญญา  วงษาพัด
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตินันท์   สุพร
 
1. นางสาวอัญชลี   แก้วกัญญา
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพรหม
 
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายอนัตชัย  ขันทะชา
 
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแช
 
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
 
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงวนิดา   คุตะโค
 
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายศุภกิจ  คำชนะ
 
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกฤติกาล  จ่าเห็ม
 
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทรักษ์
 
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองสัน
 
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิชาย
 
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงพัชรา  ทองสาม
 
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสกุล
 
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วันดี
 
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงฐิติมา  มีนาง
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร
 
1. นางสาวธนาพร  กันทา
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงพิริสา   ติธรรม
 
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธนนันท์  พรหมประกาย
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงทินรัตน์  การถวิล
 
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมมกานต์  สุนาคราช
 
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงแวววรรณ  มาตยาบุญ
 
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายวุฒิไกร  นามเสาร์
 
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  แฝงอาวุธ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  นันทพันธ์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงสุรารัตน์  ขัติวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
 
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิริกร  อินแกบ
 
1. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  สร้อยสน
 
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
 
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสุนิรัตน์  ส่องใส
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอรสา  ภูมิศักดิ์
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
 
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงลลิดา  โคตรคำ
 
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงสุมารินทร์  ภูผานา
 
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงชลรดา  คำวิชิต
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำหาญ
 
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ประสวนศรี
 
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนิภาพร  นนเลาพล
 
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
 
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
 
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
 
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงอนุสรา  น้อยนาง
 
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอภิรุจี  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  ยศพัน
 
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุทามาศ  เชียงขวาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงนัฐิดา  ธนะศรี
 
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วะบุตรดี
 
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ต้นศรี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวประพากร  กันยา
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ
 
1. นางสาวอุมาพร  ดอกเกตุ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาวอารียา  ดีแสง
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายกฤษณะ   มีมา
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศาลางาม
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวินทิตา  ไพรสณฑ์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงนิรชา  ผาลี
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงธนิดา  ฟ้าหยาด
 
1. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยมงค์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โท
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายอริย์ธัช  โมทำ
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาปัน
 
1. นางสาวนิตยา  สุวรรณเทน
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัทรประภา  พันจี
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.33 ทอง 7 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมวงค์
 
1. สิบตำรวจโทจักรวาล  กันหาฤกษ์
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชฎาทอง  จู่มา
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงรัมภา  โสพันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ต้นศรี
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายวัชราเทพ  คำกองแพง
 
1. นางสาวบรรพตรี  ศรีหะมงคล
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.66 ทอง 12 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายระพีภัทร  รัตนะ
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพัชรีพร  ชุ่มชื่น
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ  ดาดง
 
1. นางกชพร  มูลพงษ์
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงณภัทร  คำพระ
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายกรวิชญ์    อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ    สิงหันต์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายวีระพงษ์  นิที
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงสุวัฒนา  ต้นศรี
 
1. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  นันทะจักร์
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงศรัญญา  การิก
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์ชาย
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสาวพิศนันท์  เดชโฮม
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงวรา  ต้ายบุญเทียม
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐชานันท์  คุณขยัน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิรารัตน์  ตามขมิ้น
 
1. นางสาวมธุรส  วัดแผ่นลำ
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำชนะ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ฉลาดล้ำ
 
1. นางรุ่งทิวา  คำชนะ
2. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วบัวปัทย์
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทราช
 
1. นางสมพิศ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปาจินตัย  กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กชายภัทรกร  ขันทะชา
3. เด็กหญิงิฐิติภัทร  คะพันธุ์
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
2. นางกาญจนา  นคะจัด
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงอนิชญา  เรือนนา
3. เด็กหญิงแป้ง  ไชยศักดิ์
 
1. นางพลอยเพชร  อัมไพพันธ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ผาอิดดี
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงนฤภร  ชิตพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรินทิพา  บัตรประโคน
 
1. นางวัลลภา  ศรีวรขันธุ์
2. นางสุภาพ  หาสุระ
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงสิรวิชญ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา
3. เด็กหญิงอริยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรัตนา  อนุญาหงษ์
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชกร  เผือดผุด
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุดมกัน
3. เด็กหญิงธนนันท์  พรมประกาย
 
1. นางสาวลลิตา  วิมลรักษา
2. นางสาวเพลินพิศ  อุดมกัน
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวิชา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ชาเฟื้อย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธ์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงพรประภา  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงสิรินดา  ประกิ่ง
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  หนันอ้าย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สีเพ็ง
3. เด็กหญิงอมินตรา  สมยา
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล
2. เด็กชายพชรพล  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
3. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เที่ยงภักดี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาเทพ
3. เด็กหญิงนรมน  ดาษดา
 
1. นายสุขสันต์  กุดนอก
2. นางกุลธิดา  บุญเทียม
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
2. เด็กชายสรวุฒิ  ใจสุข
3. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายชลธี  จันทุลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมดี
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวลอย
 
1. นางดวงสุดา  ทับแสง
2. นายูภูริวัจน์   ปัดไธสงค์
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
2. เด็กหญิงปริศนา  อุตทรัง
3. เด็กหญิงพัทธ์ทีรา  ปัทวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
2. นางสาวจิตลดา  บุญเทียม
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกฤติยา  กลับประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรภร  ขรรศร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นายพุฒิพงษ์  เลไพจิตร
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยมาโย
3. เด็กหญิงสุขพรรษา  แจ่มสง
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์
2. เด็กหญิงชนน์ชนก  พงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ชุมมะณี
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
2. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงปริมล  เกตุบัว
2. เด็กหญิงวรรณรญา  อรรถมี
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  ราชม
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สังขตะอำพน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โตดประโคน
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ  ดาดง
 
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
2. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกัลยา  กองนา
 
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  อ่อนขวา
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วอ่อนขวา
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงตติยา  จันทะเวิน
 
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงศ์
 
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายโชติกะ  ขันคำ
 
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงอรปรียา  เหง้าน้อย
 
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงศิรินทรา  นุริด
 
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายสินธิภัทร  แก้วปีลา
 
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอรนันท์  ทบพักตร์
2. เด็กหญิงอรนันท์  ทบพักตร์
 
1. นางฐิดา  สถาพรธนากร
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงโยษิตา  อุสาพรหม
 
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปทิตตา  จำปา
 
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงรดา  เดชทะสอน
 
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธ์ด้วง
 
1. นางสาวแสงเทียน  สมดีตี
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาววนิดา  คุตะโค
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวอุราลักษณ์  อุ่นเทียมโสม
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงชลลดา   ผาอินดี
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
 
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
2. เด็กชายศราวุธ  คำวิเลิศ
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
2. นางสาววันทนา  เพลียมา
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สีเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   โปแอ
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
2. นายภราดร  ต้นศรี
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวาริชาติ  นนทะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพะสอน
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนธรณ์   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงพิชญา  นนท์เหล่าพล
 
1. นางแสงเดือน   กันยาตี
2. นายนเรศ  มากอง
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
2. เด็กชายวรทัตย์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางสาวกนกพร  ทิพม่อม
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงดวงดี  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  บูชาพันธ์
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ทะวงศ์นา
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ชาสงวน
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
2. เด็กหญิงศรัญญา  ชาบรรทม
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  กุลวางศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุพศิริ
 
1. นางนางมาลี  บุโพธิ์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนัฏกานต์  หลักหาญ
2. เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาววนิดา   คุตะโค
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางแสงเดือน  กันยาตี
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงพัชชรี  โคตรพรม
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  วโรรส
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายอดิชา  ต้นสวรรค์
 
1. นางสาวบังอร  ชื่นตา
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิยม  บุพศิริ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
239 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนลินลักษณ์   ข้ามประเทศ
2. เด็กหญิงวนัชพร  กุลยะ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ถิ่นวิจารย์
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
2. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
240 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
3. เด็กหญิงศดานันท์  ราชพึ่ง
 
1. นางปฐมาภรณ์  จูมสุพรรณ
2. นางการเกษ  บุพศิริ
 
241 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนริศรา   ไทยใหม่
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เหลินต้ายซ้าย
3. เด็กหญิงรุจิราพร  คะพันธ์
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวอุษณีย์  เพียรดี
 
242 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส
 
1. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธ์ุ
 
243 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงธัญสุดา   พนม
3. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
244 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงนิภาธร  ปัญหาไชย
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินแกบ
3. เด็กหญิงวริดา  กะนะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย
2. นายนัฐพล  พันโน
 
245 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
 
246 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำชนะ
2. เด็กชายวรากร  คำชนะ
3. เด็กหญิงวลักษ์สุดา  ขุนศรี
 
1. นายประเวศ  ศรีสร้อย
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
247 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปานไธสงค์
2. เด็กหญิงนัยน์ญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
2. เด็กชายวัชระ  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวสุดาพร  ชาดีกรณ์
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายกนธี  บุรีขันธ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์   จันทร์สว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรวิช  แสนโง
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์
2. เด็กชายชนกานต์  โชติรักษา
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายณพชร  ไขแสง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  มาดีคาน
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
2. นายปฏิภาณ  กวดวงษา
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมดี
2. เด็กหญิงนลินี  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนากร  บินศรี
2. นางสาวศิริยา  วะนานาม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
2. นายบุญธรรม  มุ่งหมาย
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงค์ชมพู
2. เด็กหญิงวรางกูล  รัตนวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายศราวุฒิ  ผิวขำ
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์   ชัยนคร
2. เด็กหญิงชลธิชา   มณีรัตน์
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
2. นางสาววิลาวัณย์  แดงสด
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงพีรดา  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงณิศรา  ภักดี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   โลหะ
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายธนภูมิ  แดนกระโทก
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชพร  ชมไทสง
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแฮ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอภินันท์  สิงห์เดชะ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางการเกษ  บุพศิริ
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงชญาดา  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงภาวิดา  หวานแท้
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายฐิติพันธ์  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  คูลิน
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองเสลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายนิรวิทธิ์  ธิปัญญา
2. เด็กชายศิวกร  ป้องทอง
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นายโสภณ  สุธรรม
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงมนัสวี  วิบรรณ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรประจักษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
2. นายทนงศักดิ์  สิทธิ
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายณปภัช  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงออนจิรา  วงศ์เหง้า
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายทรงพล  ผาอิดดี
2. เด็กชายวีรภัทร  จันทร
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนพพล  ตะลาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วะลับ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยบูรณ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1. เด็กหญิงธนาวดี  บันทอน
 
1. นายสนอง  เดชทะสอน
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเจือ
 
1. นายอนุพันธ์  ประพัศรางค์
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทรายทวีป
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว
2. เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ทัพวัน
 
1. นางยุพิน  วโรรส
2. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธ์
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เส
2. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
3. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันทะนาด
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วนิวงษ์
2. เด็กหญิงพีรดา   ไทยนุกูล
3. เด็กหญิงอาทิตยานันท์  พันธุ์เมือง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกฤษกร  เสนพันธ์
2. เด็กชายจักรภัทร  มาตรกูล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยศล
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา
2. เด็กชายภาณุ  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงศยพรรณ  บินศรี
2. เด็กชายสุรนาท  คำหอม
3. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยปัญหา
 
1. นางดรุณี  อินอุเทน
2. นางจิระรส  มั่นธง
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผงจำปา
2. เด็กหญิงลลิตา   นวมชม
3. เด็กหญิงวริศรา  มะลิวัลย์
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
2. เด็กหญิงผึ้ง  เพรชโสภา
3. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายนพนันต์  วิณโรจน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงษาเนาว์
3. นางสาวแพรวนภา  ลืออำนาจ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
2. นางสาวสุพรรษา  ชัยบิน
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปาริชาติ   วงษ์หมอก
2. เด็กชายวัชมล  พรมสี
3. เด็กหญิงสลุตา  สีลำใต้
 
1. นายประจักษ์  ทามี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเยีย
3. เด็กชายสุรสีห์  สารสิทธิ์
 
1. นางสาวนิชาภัทร   นวนสี
2. นางสาวพุทธิพร  ทาคำ
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หลวงแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญเหลา
3. เด็กหญิงอัญกร  นวลขาว
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
292 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชลดา  ยะไวย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงเขมิกา  วันทอง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
293 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงจิรัสยา   นิลพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐจิราภา  นนทะศรี
3. เด็กหญิงธีรญา  ไชยศล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
2. นางสาวธมลวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์
 
294 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปัญญา  อิ่มวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วายโสกา
3. เด็กหญิงเดนิส  กุลด์สวาก
 
1. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธ์
2. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
 
295 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เตชะพล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ไกรภักดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
296 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  พารัน
2. เด็กชายบุรินทร์ธร  วงค์นาอินทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไพน้อย
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
297 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกณิกา  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนภัสสร   มหาวงศ์
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
298 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จุติยะ
3. เด็กหญิงรดาพร  กิจประชุม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โพธิ์สุ
2. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
 
299 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โมธรรม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เป้งไชยโม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์เฮ้า
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
300 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พรมเอ้ย
2. เด็กหญิงจิราทิพย์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรานอม   ดาเชิงเขา
2. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
 
301 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายนันทพงศ์  กวนคำอุ้ย
2. เด็กหญิงพัชรินญา  เชื้อพรมมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ถินวิจารย์
 
1. นางครองสุข  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวเกศสุดา  โทด้วง
 
302 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทุมดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คำไข
3. เด็กหญิงลลิตา  มาดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
303 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สารทอง
2. เด็กหญิงปิ่นมุข  ศรีคำม้วน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางพนิดา  ภักดีมี
 
304 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายกุลสตรี  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงธันยพร   บิดขุนทด
3. เด็กหญิงวิลักษนา  สุภรินทร์
 
1. นายนรุตม์ชัย   นิ่มมุกดา
2. นางหทัยรัตน์   ไตรวงศ์ย้อย
 
305 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิง นันทิยา   โพติยะ
2. เด็กหญิงนุชธิยา   โยลัย
3. เด็กหญิงอัปสร   โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
306 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปารีณา  อุสาพรหม
3. เด็กชายศักดิ์ดา  คำชนะ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
307 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
308 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงคัชรินทร์ณี  อินแกบ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัญหาไชย
3. เด็กหญิงบุษบา  กิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาววิชุดา  กัปปันโน
2. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
309 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวจันทร์จิรา  แมดมิ่งเหง้า
2. นายราชัน  ลิภา
3. นางสาวสุพัตรา  ทะทำมัง
 
1. นางสุธาทิพย์  วงษาเนาว์
 
310 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ผาสีดา
2. เด็กชายดุลยวัฒน์   มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนาขวัญ  วงษาพัด
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
311 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกันตนา  โปแอ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  พลหาร
3. เด็กชายสิทธิกร  สิทธิยา
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสาวปรานอม  ดาเชิงเขา
 
312 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปรายตะวัน  อ้อยรักษา
2. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยมงค์
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีวะโสภา
 
1. นายสมใจ  พิมพิ์ภา
2. นางสาวปาริชาติ  สูงสุด
 
313 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสตะวงศ์
2. เด็กหญิงนิพาดา  บวรชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  บุตรสอน
 
1. นางสาวเวิน  ริทัศน์โส
2. นางสาวนวรัตน์  คาภัยวงศ์
 
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นนทะศรี
3. เด็กชายศาสตรา  ตะวังทัน
 
1. นางสาวพรพิมล  วอล้า
2. นายการัณย์  คำแปง
 
315 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  วาปี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สอนสา
3. เด็กหญิงวิยะดา  นครังสุ
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
 
316 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
3. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
 
1. นางสาวลลิตา  นาขมิน
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
317 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กชายธนภัทร  ต่อซอน
2. เด็กชายวีรภัทร  เผ่าสุกัลป์
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  จันทชาติ
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวนิฤมล  มะแย้ม
 
318 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนาธิป  วอระกัน
2. เด็กหญิงบุญศุภา  สาคร
3. เด็กหญิงพันธิตรา  ตะวะนะ
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายสนธยา  มันฑะ
 
319 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฐานิดา   บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   ศรีโยธา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สระอินทร์
2. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
 
320 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายปีใหม่   เทพเศรษฐา
2. เด็กชายศราวุธ   ยุทธรรม
3. เด็กชายสุวันชัย   คงทน
 
1. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
2. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
 
321 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์
3. เด็กชายศรราม  คะพันธ์
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
322 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายชิษณุชา  นัดติสุทธิ
2. เด็กชายธนาดล  ดอยมา
3. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   โมธรรม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยางธิสาร
 
1. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
2. นายสุริยา  นครใชย
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรมผง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงไพร
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี
2. เด็กชายภูรินทร์  กันยาตี
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะศรี
 
1. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
2. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม   พันธุ์ด้วง
3. เด็กหญิงสุนิษา   ไกรษรวงค์
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา    เหมพลชม
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกชกร  จงจอหอ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ยางเบือก
3. เด็กหญิงโสริญา  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำภิรัง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เชื้อขาวพิมพ์
3. เด็กหญิงศิริกมล  ไพรจรุงสิทธิ์
 
1. นางเหรียญทอง  มีชัย
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จำปา
2. เด็กหญิงพัณณิตา   จำปา
3. เด็กชายอดิเรก  จำปา
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลิภา
2. เด็กหญิงนิรินทร์รัตน์  ขันตี
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ไหลอุดี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายชนะชัย  บุพศิริ
2. เด็กหญิงนัฐริกา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  ติยะบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
2. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐางาม  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสสิรี  เครือเพชรกุล
3. เด็กหญิงวรรณภา  โสภา
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
2. นางคนึงนิต  บุพศิริ
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเหลา
2. เด็กหญิงรัชนี  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  โคตวัน
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  โกษาแสง
2. เด็กหญิงเจริญสิน  รอดภัย
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  มูลตีเสาร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  บุพศิริ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ฮาดทักวงค์
2. เด็กชายภูวดล   กล่ำพลอย
3. เด็กชายอภิชัย   เขียวโป
 
1. นางสาวมลนภา   มะสุใส
2. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
 
337 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
2. เด็กชายวิทวัฒน์  มันอาษา
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
338 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวรวิช  มงคล
2. เด็กชายอำพล  ชัยมาโย
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
339 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายชานนท์   ศักดิ์มงคลไพศาล
2. เด็กชายภูฤทธิ์   แก้วโจ๊ะ
 
1. นายประยงค์   รุ่งจินดารัตน์
2. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  คำชนะ
 
1. นางสาวนวลปราง  แสนสุข
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สานาผา
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  ทุมดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายกฤษณะ  วะตะมะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นายชัชวาล  สุพรรณผิว
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนันทิยา  โพติยะ
2. เด็กหญิงอัปสร  โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  ป้ายนอก
2. เด็กชายศิขรินทร์  ช่องตะขบ
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
2. นายอดิศร  บุพศิริ
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายธนชัย   สีหมุงคุล
2. เด็กชายนันท์พิพัฒน์   แสนพล
 
1. นายสุริยา  หงแสน
2. นางสาวสิรินยา  คำมา
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธเนศ  จาเหม
2. เด็กชายปิยะพันธ์  จันทะราม
 
1. นายกฤษฎา  แข็งการ
2. นายรชตะ  ศิริวงค์
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายชญานิน  ต้นสุวรรณ
2. เด็กชายวงศกร  ปอไว
 
1. นายสมคิด  การุณ
2. นายอรรถกร  บุญญานุภาพ
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายจิรโชติ  ศรีวรสาร
2. เด็กชายพงศ์สุภา  บุพโต
 
1. นายวัฒนา  วงษ์โพนทอง
2. นางสาวชัญญานุช  บุตรบุรี
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนาภัทร  ดายังยุธ
2. เด็กชายวัฒนาศักดิ์  อินทิสิทธิ์
 
1. นายวิทวัส  โพธารินทร์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพัชรพล  คะดุน
2. เด็กชายสรรพวิท  คะดุน
 
1. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
2. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เพียมา
2. เด็กชายนราวิชญ์  กันหาวงษ์
 
1. นายสัญญา  แก้วหนองสังข์
2. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายจิรายุส   สิงห์เสน
2. เด็กชายวรวุฒิ  สิมมา
 
1. นายนายสุรศักดิ์  แสนศิลป์
2. นายธราดล   จันทร์อ่ำ
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายชัยมงคล  เพชรบรม
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์สม
 
1. นายบรรจง  ภูกิ่งหิน
2. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายรชต  ทมถา
2. เด็กชายษตภณ  อโณรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นายปัญญา  ศรีนาทม
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธีรเดช  มาตรชัยเคน
2. เด็กชายนราทร  แสงหล้า
 
1. นายวิศรุต  สุริยประพันธ์
2. นายวรายุทธ  จิตตะวงค์
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ธงไพร
2. เด็กชายปองภพ  งามแพง
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายธีระพงษ์  โยบุตดา
2. เด็กชายปรินทร  เนียมทอง
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  เสนาสี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คัณทักษ์
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายอนุสรณ์  ปัฏนา
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนิสร  นาโอพิมพ์
2. เด็กชายนิรากร  ไชยกา
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายบุญชู  ใจใส
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายอดุลรัชด์  ต้นสา
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  สุวรรณโสภา
 
1. นายชาญเดช  อัตวิชา
2. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วน้ำ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ต่อซอน
 
1. นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร
2. นายสุทิน  นันวิสุ
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายนันทชัย  แสนบุญมี
2. เด็กชายภิรายุ  ธะนะเหลา
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายอนุสรณ์  ปัฏนา
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหะ
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เกษมสินธุ์
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีหาบุตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์   เข็มเพ็ชร์
 
1. นายก้องภพ  เลิศอุปเสน
2. นางสาวอัญชลี   แก้วกัญญา
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กชายจันทกร  โนนเดช
2. เด็กชายพัชรพล  เคนไชยวงศ์
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นายสมัคร  คะสุดใจ
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายณัฐพล  มะปะโพธิ์
2. เด็กชายเจตมงคล  สีละสา
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นายจักรพรรดิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
2. เด็กชายเจษฎา  สุพิมล
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.12 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วใส
2. เด็กชายอภิชาติ  บทศรี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88.31 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายพลกร  นาโควงศ์
2. เด็กชายเด็ดดวง  มหาวงศ์
 
1. นายอนุกูล  ภูยังดี
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 87.92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายสมชาย  พรหมศรี
2. เด็กชายเมธา  สีหาบุตร
 
1. นายนพฤทธฺิ์  สีหาบุตร
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 83.45 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติชัย  คุตะโค
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สอนซ้าย
 
1. นายกฤษฎา  แข็งการ
2. นายอนันต์  เครือหว้า
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูมิลักษณ์
2. เด็กชายศราวุธ  โคตรสิงห์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  สารคำ
2. นายนภดล  ว่องไว
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทธ์   ตะลาด
2. เด็กชายปริญญา   ทยาธร
 
1. นางสาวนฤมล  ประเสริฐพงษ์
2. นายก้องภพ  เลิศอุปเสน
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คำลือ
2. เด็กชายอดิศร  บุญเทียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายปวรุตม์  เบ้าลี
2. เด็กชายพอเพียง  เบ้าลี
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายประเมิน  แสนเพ็งเคน
2. เด็กชายอิทธิชัย  บัวลอย
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นางดวงสุดา  ทับแสง
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนะ
2. เด็กชายศุภกร   อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายกฤษฎากร  สารคำ
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เอ้เคน
2. เด็กชายไพศาล  บุญเทียม
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนาธร  รัตนะ
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  วงศ์สุพัฒน์
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ทัดสา
2. เด็กหญิงกวินตรา  เฉลยโสตร์
3. เด็กหญิงชญาดา  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงอรุณี  ทิวารัตนกุล
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจินดา  ยาลัย
2. เด็กหญิงชนิสรา  มาเพ็ง
3. เด็กหญิงนิชาอร  วงศ์นาม
4. เด็กหญิงปองขวัญ  อะทะขันธ์
5. เด็กหญิงลักษิกา  กุลจันทึก
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์จันดี
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ไตรมีแสง
3. เด็กหญิงปิ่ณมณีย์  ศัตรูพินาศ
4. เด็กหญิงศลิษา  ภูชุม
5. เด็กหญิงสิรินดา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ติ๊บตัน
2. เด็กหญิงทรรศิกา  อินทิราช
3. เด็กหญิงนันทิยา  ขวัญอยู่
4. เด็กหญิงรัญธิดา  ทาวอแวง
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ปะนะภูเต
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ชมวงศ์
2. เด็กหญิงชลดา  กันยาตี
3. เด็กหญิงวรดา  เตยชันซะ
4. เด็กหญิงอภิญญา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงเพชรลดา  พลบำรุง
 
1. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงขวัญฤทัยรัตน์  เฉลียวไว
2. เด็กหญิงณฐพร  โกษาแสง
3. เด็กหญิงมุนินทร์ธา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงรัชมัยพร  ข้อจักร
5. เด็กหญิงวนิสา  ปรีวาสนา
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แก้วมา
2. เด็กหญิงตรีนภัทร  งามแสง
3. เด็กหญิงพรชิตา  กุลวงค์
4. เด็กหญิงสิรินดา  มะละ
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  วงศ์เทราช
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์   กลยะณี
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงโป๊
2. เด็กหญิงปาริตา  เนตรพิมพ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  เนตรพิมพ์
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกษมสินธุ์
5. เด็กหญิงพนิดา  สายสมคุณ
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หนองแค
2. เด็กหญิงณิชา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงรสนันท์  นวรัตน์วิจิตร
4. เด็กหญิงศิรินภา  อุปเสน
5. เด็กหญิงเมธิดา  สาบก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางอัญชลี  ตรันเจริญ
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกชกร  เขียวค้า
2. เด็กหญิงพิมนภัทร  คำลือ
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปัทวงค์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผาไชย
5. เด็กหญิงเกศกนก  ผิวตะศาสตร์
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจันทิมา   ฝ่ายพนอม
2. เด็กหญิงจิรภัทร   แสนเพียง
3. เด็กหญิงพัชรพร  พนาราบ
4. เด็กหญิงพัชราพา   โคตรมิตร
5. เด็กหญิงอัจฉรา   ปู่บุตรชา
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงธนิสร  ภูธี
4. เด็กหญิงพรไพลิน  คำลือ
5. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมประเกต
 
1. นายสวรรค์ไทย  อาจวิชัย
2. นายโกษา  ทวันเวช
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้ยสีแก้ว
2. เด็กหญิงปวิชญา  แสงลุน
3. เด็กหญิงพัชรา  การถัก
4. เด็กหญิงยอดเพชร  วิเศษทอง
5. เด็กหญิงรดากานต์  บัวเกต
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางนภรภรณ์  แสนโสม
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิง ธิดาศิริ   อภัยโส
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  เดชทศร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มะโนรัตน์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
5. เด็กหญิงศุภสุตา  ยาวัตร์
 
1. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
2. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  คำลืิือ
2. เด็กหญิงนรมน  บุญเทียม
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  มนัส
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไชยนาน
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ระมั่งน้อย
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงมินตรา  พรรณวงค์
3. เด็กหญิงวรรณิกา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนรักษา
5. เด็กหญิงอภิสรา  คะมุง
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
2. นางรจนา  รู้บุญ
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงปพิชญา  นิวงษา
2. เด็กหญิงศิริทรา  นุธิต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผาแก้ว
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วนิวงค์
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เปี้ยวเม่น
3. เด็กหญิงพรพิมล  คะดุล
4. เด็กหญิงพัชรพร  ทะทำมัง
5. เด็กหญิงเกวลี  คำชนะ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงพรลิตา  ชนะจันทร์
2. เด็กหญิงวรินทร  โพธิ์เบี้ยว
3. เด็กหญิงวริศรา  มุกดาหาร
4. เด็กหญิงศุธาศินีย์  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  จันทรทุย
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพล  พรมเพ็ง
2. เด็กชายศิราพัฒน์  ประลุ่ม
3. เด็กชายอชิตพล  ประเสริฐสุข
4. เด็กหญิงอรวรา  อุณาพรหม
5. เด็กชายอิทธิพล  หารสตะ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  หงค์โต
5. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจามจุรี  เอี้ยมออง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีพราว
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพรม
4. เด็กหญิงนฤมล  มะละ
5. เด็กหญิงภาวิณี  ขันติโยพันธ์
 
1. นายธนภัทร  พรมสุวงค์
2. นางสาวฤทัยรึัตน์  คอแก้ว
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สีสมโพชน์
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยุตตริน
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญล้อม
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ระพันคูน
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
2. นายสมภาร  วงษ์สม
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราพร  แวงดา
2. เด็กหญิงชนาภา  แวงดีสอน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวป่า
4. เด็กหญิงวลิชลา  ชาดีกรณ์
5. เด็กหญิงอริสรา  โกพล
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  คะตะโคตร์
2. เด็กหญิงพัชรพร   สีทัดเสน
3. เด็กหญิงรัศมี  ออทอลาน
4. เด็กหญิงสุธิตา  คาระวงค์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนะ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ไชยสาร
2. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกรรญาณี  ลีพรมมา
2. เด็กหญิงปิยดา  ลาพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมญาดา   จำปา
4. เด็กหญิงอภิญญา   วะนาพรม
5. เด็กหญิงอลิษา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ผาพองยุน
2. นายธีรยุทธ  หมู่มี
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนันทิกา   สมศรี
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   โยลัย
3. เด็กหญิงพิมพาวดี   อาจศัตรู
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ศิริขันธ์
5. เด็กหญิงสุภัตรา   มะสุใส
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาโควงค์
2. เด็กหญิงชนาพร  แสนวิลัย
3. เด็กหญิงวรัญญา  โคตพรม
4. เด็กหญิงอตินุช  นาโควงค์
5. เด็กหญิงเจตสุภา  บุนนท์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางบุญล้ำ  คำหา
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงญานิกา  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกุล  ไชยะสิงห์
3. เด็กหญิงบุศรา  โพธิ์เบี้ยว
4. เด็กหญิงปวีณา  ไชยะสิงห์
5. เด็กหญิงศรัญญา  จูมศรีราช
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงจุรีพร  วังสุขี
2. เด็กหญิงปราศัย  โยลัย
3. เด็กหญิงพรนภา  ชินบูรณ์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ไขประกาย
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  โยลัย
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงค์
2. นายวีระชน  ว่องไว
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภูทับทิม
2. เด็กหญิงดลยา  บุญเหลา
3. เด็กหญิงธิดา  บำรุงชาติ
4. เด็กหญิงสุภา  พิมสลัด
5. เด็กหญิงอรนุช  แก้วห้วยพระ
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นิพันธ์
2. เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สอนอาจ
4. เด็กหญิงเมชญา  อภัยโส
5. เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จำปา
2. เด็กหญิงประภัสสร  จำปา
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงพัชริดา   ใหญ่ปางแก้ว
5. เด็กหญิงอ้อย  ดวงคูณ
 
1. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
2. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณิชลดา  สุธรรม
2. เด็กหญิงพัชราพร   สอนกางทิศ
3. เด็กหญิงภัควิภา   หนูเผือก
4. เด็กหญิงมีนัชชา   หลานเสสถา
5. เด็กหญิงอลิตตา    แจ่มแสง
 
1. นางนิภาพร   บันหาร
2. นางสาวนาถยา   อุปศรี
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กหญิงชาลิณี  ศรีหาโคตร
3. เด็กหญิงธนพร  จันลา
4. เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย
5. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงสุระ
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจารุภา  โพธิ์สาราช
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  อินทะประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ไตรยพันธ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ด่างเกษี
5. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วพิลา
 
1. นางนภาภรณ์  แสนโสม
2. นางสาวอรุณี  นาโควงค์
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ครุณะวงศ์
2. เด็กหญิงจีรนันต์  สิมนา
3. เด็กหญิงรินรดา  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงวิริญญา  โพทะโสม
5. เด็กหญิงศิริญญา  ไชยนุ
 
1. นางสาวอินทิรา  บำรุงสวัสดิ์
2. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายทศพักตร์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอรสินี  เกษมสินธุ์
4. เด็กชายอาคม  บัวสาย
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุธรรม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
2. นางสาวเจือจันทน์  เกษมสินธุ์
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธนพล  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงธัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายนันทกร  ภูสีฤทธิ์
4. เด็กชายพสิษฐ์  ไชยวงษ์
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใยพันธ์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กะทัย
2. เด็กหญิงนิรชา  ยังภาย
3. เด็กหญิงปาริศา  นาสุมาร
4. เด็กหญิงพัชรพร  อุ่นอาสา
5. เด็กหญิงอรทัย  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  โยบุตดา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วบัวปัทย์
3. เด็กชายพงศกร  มั่งศรี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญเทียม
5. เด็กหญิงเอมิกา  บาศรี
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวเพ็ญศรี  สอนสา
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  พ่อทอง
2. เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร
3. เด็กหญิงนิรัชพร  สีหา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เมืองขวา
5. เด็กหญิงปารวตี  คำลือฤิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางมณีรัตน์  อภัยโส
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เฮืองฮุง
3. เด็กหญิงปทิตตา   จำปา
4. เด็กหญิงผการินทร์   สะอาด
5. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ   อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร  นนทะศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  คะตะโคตร์
3. เด็กชายนิพพิชณน์  สานยอด
4. เด็กชายอนันทกานต์  ขุนระวัง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธุ์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
2. นางสาวเขมิกา  ครโสภา
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตักโพธิ์
2. เด็กชายชยุต  สราญชื่น
3. เด็กหญิงธัญทิพ  บุญทวี
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เตชะแก้ว
5. เด็กหญิงละออรัตน์  สุขแฉล้ม
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงกนกพร  ฆารชน
2. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
3. เด็กหญิงพิชาภรณ์  วรวงค์
4. เด็กหญิงสนันยา  ทีสุกะ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ยะภักดี
 
1. นางมณีวรรณ  อุปทุม
2. นางสายสุดา  ประสงค์ดี
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   หาลือคำ
3. เด็กชายศุภณัฐ  เศษเพ็ง
4. เด็กหญิงอนันตญา    เสนาะพันธ์
5. เด็กหญิงแพรวา  วงพิระ
 
1. นายสุรินทร์  สิงโหพล
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทะเนตร
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์   เหล่าพัดมา
3. เด็กหญิงวรา   ต้ายบุญเทียม
4. เด็กหญิงศรัญญา   โยลัย
5. เด็กหญิงสุนิสา   จูมพลาศรี
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงฐิติรัฐ  ทิพย์แสง
2. เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  เหล่าเจริญ
4. เด็กชายศิริชัย  ชัยเทพ
5. เด็กชายเทพกานต์  ศรีหมุน
 
1. นายมานิตย์  ติยะบุตร
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงบัวตูม  ปุนหาวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงลักคณา   อินทะศรี
 
1. นายปริญญ์ธนิน  นิธิวัชร์ปริญญ์
2. นางพิศวาท  กุลมา
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงดลยา  คนองเพ็ชร
2. เด็กชายธัญเทพ  เขียวอ่ำ
3. เด็กหญิงมณีรัตนา  มหาราช
4. เด็กชายมนต์ฑการณ์  ทะนะไชย
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญพิมพ์
 
1. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
2. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
2. เด็กชายพิชาภพ  พิลารักษ์
3. เด็กหญิงวัลยา  ศรีภูวง
4. เด็กหญิงอรริษา  ขันจันทร์
5. เด็กชายอรุณพร   สมรฤทธิ์
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
2. นางประไพ  วงษ์สม
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกชกร   ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   โยลัย
3. เด็กหญิงฐิติวรดา   คุตะโค
4. เด็กหญิงธัญสินี   สิงพรม
5. เด็กหญิงไอศิยา   ดวงดูสัน
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกุลปรียา  สุธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสุระ
3. เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย
4. เด็กหญิงศลิษา  บุญจบ
5. เด็กหญิงแก้วกมล  วงษา
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
2. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยางเบือก
2. เด็กชายจิตรทวัส  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีผาบ
4. เด็กชายธเนศพล  นันทะ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายเจียง   ช่วยสุมาน
2. นางสาวเมตตา  พรหมพัฒน์
 
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกัญญา  โกษาแสง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คนหมั่น
4. เด็กหญิงสุวรรณี  อุสาพรหม
5. เด็กหญิงเมวารินทร์  นาโควงค์
 
1. นายกานต์  ศรีประทุม
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกิตติญา   บาลภูงุม
2. เด็กหญิงณฐพร   บุญสู้
3. เด็กหญิงภัทริยา    จำปาปุ้ง
4. เด็กชายภูวพัฒน์    แสงวงศ์
5. เด็กชายอรรณพ  ชินบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย  จันทา
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทะเบ้า
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีวรสาร
3. เด็กชายณัฐภัทร  อนุวรรณ
4. เด็กชายต้นตาล  สมานมิตร
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ผ่องไสยศรี
 
1. นางสาวชาลินี   ครรทักษ์
2. นางสาววราพร  วงศ์เครือศร
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายฐิณัดดา  เดชทะศร
2. เด็กชายณัฐวดี  แพงเนตร
3. เด็กชายทรัพย์ทวี  เดชศร
4. เด็กชายปัญญา  วงษา
5. เด็กหญิงวิชิดา  จันรอง
 
1. นายกิตติพงษ์  อัคศรี
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายชนะศึก  โคตรพรม
4. เด็กชายณัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
5. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
6. เด็กชายธนรัตน์  อุสาพรหม
7. เด็กชายธีรเดช  ดีแสง
8. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
9. เด็กชายภควัต  คำหา
10. เด็กชายวรวิช  มงคล
11. เด็กชายวสิทธิ์นันท์  วงศรีชู
12. เด็กชายวีระพงษ์  อุสาพรหม
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุศทะแสง
14. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
15. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
16. เด็กชายสิทธิกร  นาโควงค์
17. เด็กชายสิทธิชัย  อุสาพรหม
18. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
19. เด็กหญิงเจษฎา  สุพิมล
20. เด็กชายเจษฎา  สถิตชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
4. นายวิจักษณ์  วะสาร
5. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพศิกา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปิยฉัตร์  วงศ์สัตย์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงจุฑานันท์  สาเส็ง
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพสตรี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุพศิริ
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจรินทร์นภัส  สายคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงวาสนา  คัณทักษ์
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงนันทิชา  จุฬาลม
 
1. นางทิพวรรณ  บุพศิริ
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกัลญานัฐ  เยาวฤทธิ์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผาลีเสม
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสมพิศ  พิมพ์คำ
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัศมี
 
1. นางนงลักษณ์  โกษาแสง
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงปวริศา  สาวิกัลป์
 
1. นางสาวศิริพักตร์  มีระหงษ์
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงโสรยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อ้อยรักษา
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงอารียา  ตันสาย
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แฝงอาวุธ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางโอสถ  โพธิ์ศรี
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอนงรักค์  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงภูริษาร์  มั่นธง
 
1. นายเปรมปรี  ลิภา
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรบุรี
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.34 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสร  ตกพันธ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.68 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทริง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อ้อยรักษา
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
1. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.34 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เงินห้วยพระ
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.32 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขภูวงศ์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายถิรวัฒน์  ชัยปัญหา
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุพศิริ
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงยุวรรณดา   กุลวงศ์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายจักรรินทร์  ฟุ้งฟูเดช
2. เด็กหญิงบุศริน  จักรนารายณ์
 
1. นางจันทะจร  แสงนา
2. นางอำนวย  แก้วหนองสังข์
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพฤนทรา  พรพิจิตร
2. เด็กชายแทนคุณ  ทัพวัน
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายอภิเดช  นามบุญเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง
2. เด็กชายภานุศิษฏ์   สินจตุรพัฒน์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยนต์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจี่นี่  มารีย์ สมิธ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จงจอหอ
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควค์
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายณัฏฐชัย  คำแดงสุข
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตยา  วิชาโชค
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   นารีแพงสี
2. เด็กหญิงอริสา  หนูนิน
 
1. นางวนิดา   สิทธิพา
2. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วละออ
2. เด็กหญิงวรันชนก  เพรชโสภา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายกิตติทัต  นอกขุนทด
2. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นางสาวปิยะนุช  บัวพรหม
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  โสภาน้ำ
2. เด็กชายสุริยา  เรือนนา
 
1. นางสาวชนกเนตร  โพธิ์สุ
2. นางพึงพิศ  จิรธนากิจ
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  คล้ายสูงเนิน
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางจิราภรณ์  เอกทินวัฒน์
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  โมทำ
2. เด็กชายเจษฎา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวชลนิศา  นาวงศ์หา
2. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงจิตรทิพย์  คัณทักษ์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  เกลียววงศ์
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
2. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงนวพร  มาตผุย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายชยางกูร  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงปุญชญากร  อ่อนสุด
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงดุจดาว  ไตรมีแสง
2. เด็กชายอดิศร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายธวัฒชัย  บุบผา
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายจีระโชติ  แตงไทย
2. เด็กหญิงอชิรญา  คะสา
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สุขภูวงค์
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอธิชา  ด่านหา
2. เด็กชายเปล่งขวัญ  อุเทนจันทร์
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงปพิชดา  เมืองโคตร
2. เด็กชายรัชพล  บุญมอญ
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีนาค
2. เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสมศรี
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กาทอง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายวีระชาติ   สีทา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  วรรณวิโรจน์
 
1. นายพิริยพงศ์  คะปัญญา
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธวัช  ท่าเข
2. เด็กหญิงศุวรรยา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายปวริศ  เลื่อนลอย
2. เด็กหญิงสรินยา  วงศ์แสงน้อย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกฤษฏิภัชช์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา
 
1. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ปุ่มแพง
2. เด็กชายธาดา  จูมพลหล่้า
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพรณุวัฒน์  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงพุธิตา  ไชยกา
 
1. นางอุสาห์  เรืองวรบูรณ์
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายนิธิโชติ  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงบุญณดา  มหาวงศ์
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อุสาพรหม
2. เด็กชายศุภกร  ปากสีมนต์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายรัชพล  โซ้พลงาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  อุปสุ
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
2. นายวีระพล  พันธ์เวียง
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายธนกฤต  พรมดี
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยนต์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายสรวิศ  ขันทะชา
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  เอื้องสูงเนิน
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภาณวัฒน์  แสนสุริวงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาโค
 
1. นางสาวพนิดา  วะสาร
2. นางสาวรักชนกน์  สุภิวงศ์
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  ทัศบุตร
2. เด็กหญิงสใบทอง  โมธรรม
 
1. นางนิตยา  แก้วดี
2. นางสาววัชราภรณ์  คำออน
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  อินกะสุมาลย์
2. เด็กชายวัฒนา  อนารัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นายสุรศักดิ์  ประกิ่ง
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  นครังสุ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยมงค์
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กหญิงณัฐชญานันท์  หมอกมีชัย
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อู่นารี
 
1. นายประกอบ  รัตน์รองใต้
2. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงดรุณรัตน์  บูญเริง
2. เด็กชายธนพัฒน์  โคตรนาแก
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นายกมล  สีวัน
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายธีร์จุฑา  คำสงค์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  โกษาแสง
 
1. นางสาวสุพรรณี  โกษาแสง
2. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงฐิติพร  พันชะตะ
2. เด็กชายธีรเมธ  ผงจำปา
 
1. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงศุจินทรา  บุญศรี
2. เด็กชายอภิชาติ  ลุนทำ
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  ถารักคำ
2. เด็กหญิงพันธ์ศรี  โซ้พลงาม
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศิริวงค์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์   อินทิสิทธิ์
 
1. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
2. นางสุวดี  บัวสาย
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนภัทร   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงปาณิศา   กานนท์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทาเอื้อ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟองแก้ว
2. เด็กชายพัชรพล  บุญญะศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายนราธร  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ไชยพันธ์
 
1. นางอรทัย  เมืองแทน
2. นางสาวอนัญญา  กว้างสวาสดิ์
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สีดา
2. เด็กชายวิมล  พิมพ์โยธา
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางสาวพวงผกา  กุลยะ
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนพล  ถากรงาม
2. เด็กหญิงนวพร  วะชุม
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
2. นางสาวมณีรัตน์  เปาวะนา
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แจ้งรักษ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศรีชู
 
1. นางเชียรลดา  ดีแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนารถ   ชัยยะจิตร
2. เด็กชายเมวัต  ประชากุล
 
1. นายธนาชาติ  จันปุ่ม
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดมกัน
2. เด็กชายอิฐศลา  ปาจะ
 
1. นางอรอนงค์   บัวชุม
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายกฤษณชัย  ขุนป้องซ้าย
2. เด็กหญิงญาณิกา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสมยศ  ขออาศัย
2. เด็กหญิงโสภิดา  วงศ์จันทะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาสี
2. เด็กชายพิระพัฒน์  ภะวะ
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายธีระยุทธ  ธงวิชัย
2. นางสาวสิริญญา  อนุญาหงษ์
 
1. นางปทุมทิพย์  สุรินทะ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกาญจนา  คะดุน
2. เด็กชายณัฐวัตร  อินทริง
 
1. นางจิรภา  มะละกา
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนุชธิดา  โยธาตรี
2. เด็กชายไตรภพ  บุพศิริ
 
1. นางสาวปวีณา  พัดเปี้ยมา
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงสมพร  โกษาแสง
2. เด็กชายสหรัฐ  สิมเสมอ
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางสาวนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
2. เด็กหญิงชยามล  ฝ่ายทะแสง
3. เด็กหญิงชยุดา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนพรัตน์  โสภาพ
5. เด็กหญิงปนัดดา  นะคะจัด
6. เด็กหญิงปรียนันท์  โสภา
7. เด็กหญิงพนิตนันท์  เบียนไชย
8. เด็กหญิงมาริสา   โสภักดี
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
3. นางสาวปิรัญญา  พิลามาศ
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภูทะราช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชพงศ์
4. เด็กหญิงนวนันท์  วะเศษสร้อย
5. เด็กหญิงนันทพร  โคตรพรม
6. เด็กหญิงภัทรียา  วะชุม
7. เด็กหญิงสุจิรา  วะชุม
8. เด็กหญิงสุภักดิ์  ไชยมงค์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยมงค์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
2. นางจินดา  วะชุม
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หุนติราช
2. เด็กหญิงธนัญญา  ภาโสม
3. เด็กชายนพเก้า  ศรีแก้ว
4. เด็กชายบารมี  บัวแสน
5. เด็กชายภูมิทัศน์  จู่มา
6. เด็กชายภูมิภัทร  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงรัญรัตน์ดา  พ่อคนตรง
8. เด็กหญิงวารุณี  ผาลี
9. เด็กหญิงศศิธร  โสภาพล
10. เด็กชายเทพวุฒิ  ภูธร
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
3. นางพิสมัย  สาผิว
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธนพล   ดีแสง
2. เด็กชายธิติ  วิภา
3. เด็กชายบุญสนอง   จำปา
4. เด็กชายพลากร  เลทะนู
5. เด็กชายภากร  อุทำกา
6. เด็กชายยุทธนา   ว่่ิองไว
7. เด็กชายศุคลวัฒน์  สุวรรณสิงห์
8. เด็กชายศุทธวัฒน์   บุพศิริ
9. เด็กชายอภิวัฒน์  อนุญาหงษ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่มั่ว
 
1. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
2. นางวนิดา   สิทธิพา
3. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงชลิตา  แวงดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แวงดา
3. เด็กหญิงพิมพกา  แพงเนตร
4. เด็กหญิงวันวิสา  ตะธรรมา
5. เด็กหญิงอรทัย  เสียงเลิศ
6. เด็กหญิงอิศริญากร  วะบุตรดี
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มาพร
8. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุพรรณ
9. เด็กชายเสาวนิตย์  ชนะพรต
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
3. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พิมราช
2. เด็กหญิงจารวี  ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงจินดาหรา  พันธ์เมือง
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีโท
5. เด็กหญิงทิพย์อักษร   โพติยะ
6. เด็กหญิงนิสาชล   ขันวงค์
7. เด็กหญิงปนัดดา   ไชยชุมพล
8. เด็กหญิงมยุรา  พรมกวยถ้ำ
9. เด็กหญิงสุนิสา   พลแสน
10. เด็กหญิงเพียงดาว  อุดมดี
 
1. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
2. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
3. นางนิดา  ราชมณี
 
541 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายธเนศ  ธาดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยงเพชร
3. เด็กหญิงปวีณา  สีอินทร์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  นามพะทาย
5. เด็กหญิงลักษิณา  ล้อมนาค
6. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
7. เด็กหญิงศิริวิมล  แสนสอน
8. เด็กหญิงอทิตยา  สุขภูวงค์
9. เด็กหญิงอนุสรา  กุลวงศ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุรินทร
 
1. นางสาวภักสร   ภูมิศาสตร์
2. นายธนภัทร  คำทะเนตร
3. นางขวัญตา  ภาโสม
 
542 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  หมอกมีชัย
2. เด็กหญิงกุลนาถ  ไชยคำจันทร์
3. เด็กหญิงชนิสรา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงชลนิภา  คนไว
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สินเนตร
6. เด็กหญิงนงรัก  พิลาภ
7. เด็กหญิงภัทราพร  โปแอ
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนไว
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยตา
 
1. นายสุระชาติ  ซาอุรัมย์
2. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
3. นายยุทธพันธ์  ภักดี
 
543 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงกวิสรา  พันธุกาง
2. เด็กชายณัฐชนน  โถชัยคำ
3. เด็กหญิงธนาภา  สมคัมภีร์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ปากสีมน
5. เด็กหญิงพรรณิภา  บุพศิริ
6. เด็กหญิงวิภาดา  เบ็ญจวรรณ
7. เด็กหญิงสิรินาถ  พันเรืองรอง
8. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ฤทธิธรรม
9. เด็กหญิงอุมากรณ์  พันธุกาง
10. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธุกาง
 
1. นายเกียรติกวินน์  วงษาเนาว์
2. นางสายฝน  หอมจันทร์
3. นางมินตรา  สารคำ
 
544 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.17 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   เพชรอุเทน
2. เด็กหญิงชัญญานุช   แสงศิริพงษ์
3. เด็กหญิงฐิติพร   พลอึ่ง
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยพรม
5. เด็กหญิงปณาลี   พันธุ์เมือง
6. เด็กหญิงพรธิดา  มะอินทร์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิกา   โยลัย
8. เด็กหญิงรักษกร   ป้องหลักคำ
9. เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธ์ุ
10. เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย
 
1. นางสาวมยุรี  สายโรจน์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
3. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
545 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นบุตร
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จิตตโคตร
4. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
5. เด็กหญิงศศิธร  คำตา
6. เด็กหญิงศุภกร  สิงห์งอย
7. เด็กหญิงศุลีพร  มหาสงคราม
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์  โพทะโสม
9. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีวรสาร
10. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลพรม
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
2. นางสาวจริยา  บรรลือเสียง
3. นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี
 
546 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายธัชพล  สมพร
2. เด็กหญิงนงลักษ์  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงนิษา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงพัชชฎา  แสนมาตร
5. เด็กหญิงวันสงกรานต์  แก้วมุกดา
6. เด็กหญิงศุภณัฐ  หาญกล้า
7. เด็กหญิงศุภนันท์  ประกิ่ง
8. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยมุงคุณ
9. เด็กหญิงอรทัย  มูลมา
10. เด็กชายแสงชัย  ประกิ่ง
 
1. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
2. นางมัญทยุชา  มิชาเอลิส
3. นางสาวศรัญญา  ชาทิพฮด
 
547 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายชนุดม  ชุ่มผึ้ง
4. เด็กชายชัยธวัช   ชุ่มผึ้ง
5. เด็กชายณภัทร  ตาสี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  พลธรรม
7. เด็กชายปวริต  นามพะธาย
8. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยนาน
9. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
10. เด็กชายศักดิ์ดา  มลาสินธ์
 
1. นายสวัสดิ์  เพ็ชรพินิจ
2. นางแววตา  ผายชำนาญ
3. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
548 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงปานวเรศ  อินทะประเสริฐ
2. เด็กหญิงวาลิณี  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
549 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยนาน
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
550 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรัญวาสน์
2. เด็กชายศศิวิมล  แดงจำแล
 
1. นางสาวรัศมี  มณีปกรณ์
2. นายไชยพงศ์  พุทธะอานันต์กุล
 
551 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล
2. เด็กหญิงเอวิตา  โมธรรม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
2. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
 
552 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผิวอ่อน
 
1. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
553 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายคมสันต์  แสนไชย
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวพรรณปพร  บุตรรักษ์
 
554 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงนารดา  แผ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
 
1. นายวสันต์  บุพศิริ
2. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
555 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวศิรประภา  โทรัตน์
2. นางสาวศุภรัตน์  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
556 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพงโท
2. เด็กหญิงละอองดาว  แพงแพง
 
1. นายศราวุธ  รัตนวรรณี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
557 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมณภัทร  ผลเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  คำพิน
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
558 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  ฝ่ายทะแสง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุสาราช
 
1. นางสมควร  เสาทอง
2. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
559 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒนานิล
2. เด็กหญิงธันยพร  บิดขุนทด
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
2. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
560 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. นางสาวปิยะฉัตร  วะชุม
2. เด็กหญิงอรยา  โคตะบิน
 
1. นายชุมพล  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
561 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวธันย์ชนก   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาวรุ่งนภา   ดวงดูสัน
 
1. นายประภาส  กันยาตี
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
 
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงศิรประภา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงชลชนก  คะปัญญา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธนากร  อุผา
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อินทะศรี
 
1. นางอานันท์   นิลสนิท
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อภัยโส
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายวัชระ  อักษร
 
1. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงุชุติกาญจน์  แสนทวีสุข
 
1. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธาดา  เอกพันธ์
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุรีขันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทศพร
 
1. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงวรินดา  วงศ์เกษ
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ตั้งใจ
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กหญิงฉันทิศา  โทรัตน์
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประเสริฐศิลป
 
1. นายสุรพัศ  เสโนฤทธิ์
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายอรรถพล  วงศ์ศิริ
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวรวรรณ  อุปพงษ์
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เข็มพรมลี
 
1. นายนิธิศ  มรดก
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์เข็มพรม
 
1. นายวิชัย  ราโช
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  งามนาศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงปัณฑินา  เสตรสิงห์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงปิยวดี  ละกังถา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรเพ็ง
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลือคำหาญ
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทะนันท์
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยะภักดี
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์เหง้า
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายนิติพล  ยติโยพันธ์
 
1. นายพจน์  คะสุดใจ
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีวรสาร
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงมนัสพร  สีสุนา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชลลดา  ดันมีแก้ว
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายนภัส  แคว้งใจ
 
1. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายวราวุฒิ  ปู่ห้วยพระ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกฤษกร  ไทรสุวรรณ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปนัตดา  คำไหล
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนาม
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชาคริต  เนื่องชมภู
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ   พสุนนท์
 
1. นายสุริยา  นครใชย
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายปราโมทย์   เทพกรรณ
 
1. นายสุขสันต์  รมย์รส
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสาริกา   โปแอ
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สุพร
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพงศกร  เดชโฮม
 
1. นางสาวกมลชนก  คำชนะ
 
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงพิชญา  ลัทธิกุล
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธันวา  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   วอไธสง
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองบก 1. เด็กหญิงนภัสสร  นครังสุ
 
1. นางบุหงา  เสนจันทร์ฒิชัย
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีฤทธิ์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอรธิดา  สิงห์โต
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มะโนน้อม
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ผาอินดี
 
1. นางศิริจรรยา  บุญสิทธิ์
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ดีโคตร
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายพชรคุณ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  ราชพัฒน์
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปารมี  สมีนาง
 
1. นางสาวอรอนงค์  โคตรน้อย
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกฤตนัย  ขันทะชา
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงลลิตา  วัลดี
 
1. นายคำผล  แก้วสีสม
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนา
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุภาพ
 
1. นางนงเยาว์  คนกล้า
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอุลัยพร  ต้นกันยา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายศิวกร  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธกัง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปภาวี  วังวิสัย
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณมาโจ
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงภีระนันท์  ขำหาญ
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายศาสตร์ตรา  โพธิ์คำพุด
 
1. นายประชื่น  คำชนะ
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอนันยาตา  อนุญาหงษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  วิมลพัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงสุธินันท์  อยู่ลำนาน
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างวงศ์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงภาวินี    ต้อนโสกรี
 
1. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  แก้วไพศาล
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชูเกียรติ  บินศรี
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยสุระ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  วรโงน
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายภูวดล  อำจุฬา
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรฤดี  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนิธิภูมิ  นาคโคตร
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงบุศกรณ์  ปัทวงค์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปุณยาพร  จันปัญญา
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศิรประภา  จำปาพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  โกษาแสง
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วันดี
2. เด็กหญิงวนิษา  แพไธสง
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงนันทิชา  สนมศรี
2. เด็กหญิงรินรดา  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงศุภนิดา  มันอาษา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพนแสนคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชริดา  มูลละ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เรือนนา
2. เด็กหญิงพนิดา  เรือนนา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เพรชโสภา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุภรัตน์  เจริญรส
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  เดชทะศร
2. เด็กหญิงสุภัชชา  วงค์พันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  บุตรโคษา
2. นางสาวกฤติยา  ออทอลาน
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จูมปา
2. เด็กหญิงอรปรียา  ผิวนวล
 
1. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
2. นางสาวธิดารัตน์  บัวพินธุ
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณปภัสร์  แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงภวิกา  รัจเจริญ
 
1. นางสาวจุรีรัชย์  แพงวงษ์
2. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทะโคตร
 
1. นายจาระนัย  ไชยวงษ์
2. นางเยาวนิต  ไชยวงษ์
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายพงษ์พิพัศ  ไชยกุล
2. เด็กหญิงพิรดาภรณ์  เมืองแสน
 
1. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ด่านหา
2. เด็กหญิงเอมฤดี  สาเส็ง
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ดวงบุ
2. เด็กหญิงพรณิกา  ภาโสม
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญวรา  มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    โมธรรม
 
1. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ภูวงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สนมศรี
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  แก้วสมวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  บุญญะศรี
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงศิรวิมล  สุโพเคน
2. เด็กหญิงอุทุมพร  สาเส็ง
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วะบุตรดี
2. เด็กหญิงวนิดา  ช่ำดำขำ
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกัญนิกาญจน์  นิที
2. เด็กหญิงสุรารัตน์  ขัติวงค์
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีหะมงคล
2. เด็กหญิงสไบทอง  บุญเทียม
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงเกวลิน  พรมทะยาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มันอาษา
 
1. นางสุพัตรา  ปากดี
2. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกรรวี  คำเกษ
2. เด็กหญิงมนันยา  ถีระพันธ์
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงศศินา  ขันทะชา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นางสาวปิยธิดา  ชมราศรี
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วพุด
2. เด็กหญิงแก้วมณี  ทะนะไชย
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
2. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ภูธร
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันตา
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธันยาพร  แนวจำปา
2. เด็กหญิงอลิษา  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางวารุณี  บุปผาชาติ
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงวรรณิศา  แพงเนตร
2. เด็กหญิงสุจิรา  ไชยพร
 
1. นางรัตติกาล  ครุฑบิน
2. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดอนมุงคุณ
2. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนะ
2. เด็กหญิงชลดา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
2. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงรินรดา   มะสุใส
2. เด็กหญิงวรรณษา   นนท์เหล่าพล
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไตรภูมิ
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  ตามขมิ้น
2. เด็กชายจักรพรรณ  บุญเหลา
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสินธุ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชินกร  อุปทุม
2. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัชยา   เชียงขวาง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน
 
1. นายสุริยา  นครใชย
2. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  อารักษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  บุรีขันธ์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวิเศษศักดิ์  เดิมสันเทียะ
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงอภิชยา  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรวิมล  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายณัฐชัย  วงษา
2. เด็กชายธีรเดช  รัตนะ
3. เด็กชายวรกานต์  คอนมุงคุณ
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  คำเกษ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเทศ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงภัทราพร  เมฆโพธิ์
2. เด็กหญิงอรรุณี  ดุสิตา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เปคำผุย
 
1. นายนิธิศ  มรดก
2. นายทัด  วงลาพรม
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธนาวิน  สุขสาร
2. เด็กหญิงปีใหม่  จันจาด
3. เด็กหญิงสิริยากร  เสนาสี
 
1. นายตระเตรียม  จิตจักร
2. นางสุวรรณา  จิตจักร
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายนฤนาท  ประวาฬ
2. เด็กหญิงวิภาวี  เวินเมาหา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลิภา
 
1. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
2. นางพัชราพร  หาญสนาม
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติกรกวิน  สำรีดี
2. เด็กชายชนัฐนนท์  สาหัส
3. เด็กชายพงษ์รัตน์  พันธุ์เวียง
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงกัลสุดา  แสนคำพล
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  มันอาษา
3. เด็กหญิงรินรดา  กอแก้ว
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สีเม้น
2. เด็กชายวิชยุตม์  ริมสกุล
3. เด็กชายเจตนิพัทย์  รัตนผ่องโชค
 
1. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
2. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปวริศา  ไหลอุดี
2. เด็กหญิงรวิสรา  อินอุเทน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ลิภา
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
2. นางสาววนิดา  แสนสุริยวงศ์
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายถิรวัฒน์   วงศ์ล่าม
2. เด็กหญิงสิรารมย์   อินทริง
3. เด็กชายอินทราทิตย์   ดวงดูสัน
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทร์ขันธ์
2. เด็กหญิงวนิชพร    พิลา
3. เด็กหญิงวนิดา  นันทะวงค์
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุเดช  จันทร์รุ่งเรือง
2. เด็กชายมีชัย  บุพศิริ
3. เด็กชายอัครพน  วงษาเนาว์
 
1. นางปรัศนีย์  วะชุม
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพงศกร  นาโควงค์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  นาโควงค์
3. เด็กชายเจตพิพัทธิ์  โคตรมิตร
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงทิพชาพร  ถาอ้วน
2. เด็กชายศุภวิญช์  สิงห์สี
3. เด็กหญิงอรนิชา  ระวิ
 
1. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
2. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สมตน
2. เด็กชายปฏิภาณ  สมตน
3. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลขันธ์
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายยุทธนา  บุญชาญ
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไตรเทน
2. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
3. เด็กหญิงทยิดา  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงปรางพร  เชษฐพันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  เขตรพิมาย
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตภาส   หมีทอง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   มากอง
3. เด็กชายธนพัฒน์   ดวงดูสัน
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยเทศ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วงค์คำ
3. เด็กชายหริวงศ์  อุปทุม
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายนที  ทับสีแก้ว
2. เด็กหญิงนีรชา  ไชยพรม
3. เด็กชายปภาวรินทร์  พลเยี่ยม
 
1. นายวิชัย  ราโช
2. นายนิธิศ  มรดก
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  อินทริง
2. เด็กหญิงรติกร  สุตารมณ์
3. เด็กชายสนทยา  มันอาษา
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผึ้งศรี
2. เด็กหญิงศศิมากร  ราชกิจ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ปิลอง
 
1. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  คำเสียว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธุกาง
3. เด็กหญิงอรณิชชา  ตุรินทร
 
1. นายยศศักดิ์  วะชุม
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธนพล  ขันคำ
2. เด็กชายวิทูรย์  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  หน่อแก้ว
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
2. นายกมล  สีวัน
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลิตา  ดอกสี
2. เด็กหญิงธนาภา  แก้วหล่อ
3. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กชายจิราพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงสาธิตา  ยุคลวัฒนานนท์
3. เด็กชายอรรคเดช  ดีดวงพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
2. นายเอกชัย  พองไสยา
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กชายคมกริช  รักมาลี
2. เด็กชายสัญญา  นันทะ
3. เด็กชายแสนคม  บุญเหลา
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
2. นางสาวสุรารัฐ  พิกุล
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธีรดา  วันดี
2. เด็กชายปฏิธาน  ยืนยง
3. เด็กชายวรพรต  วันดี
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สังจตุรัส
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เต่าตา
3. เด็กชายศุภชัย  วันดี
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  โมธรรม
2. เด็กชายพันพกร  สายสี
3. เด็กชายวีระชัย  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นายบุญมา  แก้วดี
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  เพชรอุเทน
2. เด็กชายนครินทร์  แพงพรม
3. เด็กชายรักพงศ์  ทองศรีลา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายคงคา  ใจบุญ
2. นายธนวัตน์  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายนรเสฐฎ์  กุณะส่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวทัญญู  บุญช่วย
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยเทศ
3. เด็กชายอัครพล  ด่างเกษี
 
1. นายสถาพร  ทีสุกะ
2. นายสุรสิทธิ์  ฝ่ายทะแสง
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ยันตะเคียน
2. นางสาวพิไลวรรณ  อินทริง
3. นางสาวอริสา  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายสุทธิกร  สุทธิประภา
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงพิชญา  สาผิว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวาศิฐี  ทองดี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายกฤตานุ  ตาทิพย์
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   อังคะฮาด
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ
 
1. นางศิริรักษ์  แซงบุญเรือง
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   ยังภาย
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียรมงคล
4. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
5. เด็กหญิงภัทราวดี  นาโควงค์
6. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
7. เด็กหญิงลลิตภัทร  หลงศรี
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
4. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
5. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
6. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
7. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
8. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
9. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
4. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
5. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
6. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
8. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยมงค์
13. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
14. เด็กหญิงัณัฐมน  กิขุนทด
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นายกานต์  ศรีประทุม
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
4. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
4. เด็กหญิงพรทิพา  โกษาแสง
5. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
7. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
8. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
3. นายชนาธิป  โกษาแสง
4. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงค์พระจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มรัตน์
6. เด็กชายประชาไท  ตุลยวัตวรกุล
7. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
8. เด็กชายพีระพล  วงค์สุรินทร์
9. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
10. เด็กชายภานุวัฒน์  เกษสิมมา
11. เด็กหญิงยศวดี  สาที
12. เด็กชายฤทธฺ์ชาติ  ตุลยวัตวรกุล
13. เด็กหญิงวริศรา  ก่ำเสริฐ
14. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
15. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
16. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
18. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยประเสริฐ
20. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
4. ร้อยตำรวจตรีสะอาด  อยู่เย็น
5. สิบตำรวจตรีหญิงนุชรินทร์  สาที
6. สิบตำรวจเอกหญิงพัชรี  สุโพเคน
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธนโม้
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  โคตพรม
3. เด็กหญิงจรรยพร  โคตะพรม
4. เด็กชายจักรพันธ์  โคตพรม
5. เด็กหญิงชลธิชา  วะเศษสร้อย
6. เด็กชายชิณวัตร  จันทร์สิน
7. เด็กชายถิรวัฒน์  เหยียบประโคน
8. เด็กชายธนพัฒน์  นาโควงค์
9. เด็กหญิงธนัญญา  นาคเนาวทิม
10. เด็กหญิงพรนัชชา  กิ่งพิกุล
11. เด็กชายพีรภัทร  แก้วอาจ
12. เด็กหญิงศิริขวัญ  ลาโม
13. เด็กชายศิริวัจน์  ทิธรรมมา
14. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  จันทนะ
15. เด็กชายสิทธิชัย  แสนต่างนา
16. เด็กชายสิทธิชัย  โคตพรม
17. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีคำ
18. เด็กชายอติวิชญ์  จันทนะ
19. เด็กชายอนุสิทธิ์  โคตรพรม
20. เด็กชายโกมินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายประเภท  วะชุม
2. นางเรือนแก้ว  โกษาแสง
3. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
4. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
5. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
6. นายเกื้อกูล  วะชุม
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญอวนมี
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพีรภัทร  คำภิลัง
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายรัชภูมิ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนกร  โคตตะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายสรวิชญ์  นคะรังสุ
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธราดล  จันทะเบ้า
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายเขมศักดิ์   สมสนุก
 
1. นางสาววราภรณ์  ไกยะฝ่าย
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  บุญศรี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กชายนิธิกร  จันทพล
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายกฤตเมธ  นาหมีด
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายลัทธพล  ทีสุกะ
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายบุญทวีโชติ  น้อยตำแย
 
1. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายกิติพงษ์  กานนท์
 
1. นายจักรพงษ์  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายศรีวิชัย  อุดานนท์
 
1. นางสาวลักขณา  การร้อย
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายสิรภัทร  บุญมา
 
1. นายกิตติพันธ์   เสียงสนั่น
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายภูสิทธิ  อุนารี
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายศรายุทธ  ชินบุตร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์งอย
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายยุทธนา  วะตะมะ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุพศิริ
 
1. นายกิตติพันธ์   เสียงสนั่น
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา  นิวงษา
 
1. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ดาเชิงเขา
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยนาม
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กหญิงนฤมล  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงวณิชญา  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชลดา  ชาสงวน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงนภศร  ทัพศิลา
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงศิรินญา  จำรักษา
 
1. นายประวิช  สะเริญรัมย์
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงเกษรา  หาคำ
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชวนคิด
 
1. นางราวรรณ  โพธิ์ศรี
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุณาพรม
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงศ์
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หลักไชย
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กำหนดสิงห์
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  กุหลาบ
 
1. นางสาวอรวรีย์  โคตรเคน
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงอลินดา  โคตรรัตน์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลื้อพอก
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศรันยา  หัดระสา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บรรไพ
 
1. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชนานุช  รังศิริ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงศ์
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยบุตร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงทิพปภา  ทิพประสม
 
1. นายสมบุญ  ทาคำ
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงวรัญญา  ดำนิล
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสิรินดา  เดชทะศร
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาจะ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุรีรักษ์  บูชาพันธ์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงวัทนวิภา  คำชนะ
 
1. นางมัญทยุชา  มิชาเอลิส
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณฐกร  เหลาประเสริฐ
 
1. นายสัญญา  อุผา
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายเดชาธร  บริบูรณ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายเทพทัต  อรรถสาร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์โสม
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฐกิตต์  โยบุตดา
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  ทาคำ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เสาว์ปา
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  นนท์จันทร์
 
1. นางภัทรายุ  วงษาเนาว์
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายจิรภาส  อุปสุ
 
1. นางสาวลักขณา  การร้อย
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายภควัตร  กวดนอก
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์   อุสาพรหม
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายนนท์กานต์  ประดับศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอนุมัติ  มะลีรัตน์
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินอุเทน
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนวัฒน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  บุปผา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายศตายุ  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝ่ายสะพือ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไตรมีแสง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงอภิษฏา  ยะภักดี
 
1. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไอยะไกรษร
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นพล
 
1. นายวัฒนะ  ภูดีทิพย์
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงอรชร  ริยะบุตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงอโนชา  เซ็กโม้
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ตกพันธ์
 
1. นางภัทรายุ  วงษาเนาว์
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มีลา
 
1. นางปทุมรัตน์  มันฑะ
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงสาร
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงปัดธิรา   ศรีสุยนต์
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพัชรา  สิมมา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กหญิงสุจิรา  เต็มวงษ์
 
1. นางพรนภา  มิรัตนไพร
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงพิยดา  แก้วนิวงศ์
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  โพนดาแคบ
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกันต์สุดา  ทมถา
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพลอยพิชชา  เทพณรงค์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยะวังพล
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  พิลาทอง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวสายธาร   แก้วอ่อนขวา
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนุชวรา   พลโลก
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงยศวดี  ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายรัตนชัย   นาซิน
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โฮ้วมณี
 
1. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายธน่กร  เปาวะนา
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ.ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายศราวุทธ  ปากดี
 
1. นายธนากร  พ่อชมภู
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายพันธวีร์  บุญตา
 
1. นางปทุมรัตน์  มันฑะ
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กชายธงชัย  ราชเมือง
 
1. นางสาวณฐพร  ธิวะโต
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็งวิรุฬ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายกานต์นิธิ  สุวินวงศ์เกษม
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุพัฒน์  ศรีสุยนต์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศตวรรษ  ป๊อกตื้อ
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายสนธยา  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายพรวิวัฒน์   บุญเกิด
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภูวดล  ไตริน
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายสิรภพ  ประพัศรางค์
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายณรงค์ชัย   อินทริง
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายสหรัฐ  นาหมีด
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศริยา  นครังสุ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงสุชลัดดา  หาทำ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงบุษกร  โคตรบิล
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   มีมา
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  บุพศิริ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงอุมากร  นันทะวงค์
 
1. นางสาวอรวรีย์  โคตรเคน
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงวรรณสา  ทองดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขยินดี
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์พุ่ม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงอมรทิพย์  ภักดี
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปภาวดี  แพงโสม
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงรชดา  วงศ์มีแก้ว
 
1. นางสาวอภัสรา  เดชโฮม
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุดาภา  คำมั่น
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เป็นสุข
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงอนันตญา  ตะธรรมมา
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กหญิงจิตรสินี  บรรไพ
 
1. นายเฉลิมพล  ควรครู
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงศิราพรณ์  ลิภา
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชาดา   จันทร
 
1. นายธนากร  พ่อชมภู
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวนี  อู่นารี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาราญา  แพงโท
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงวรรณภา  อาสาพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริกัลยา   รัตนะ
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชะโนลับ
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงนีรนุช  หลวงแก้ว
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกชกร  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงฐิติยา  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรี   ปากดี
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชนะพจน์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธิดาพร  คะละรัมย์
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ริพลทา
 
1. นางกชกร  บุญประคม
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงศศิธร  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายรัตนพล  บุตรสอน
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายธนากร  จู่มา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายธิติพงศ์  ต้อนโกี
 
1. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ศรี
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  เรืองชา
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันทะชา
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายพงศ์ปกรณ์  คละไฮ
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายทรงพล  สัพโส
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชมภูพระ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ลดเกษ
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายศราวุธ  เสนาสี
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีระชาติ  อินทะศรี
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายนนทกร  บุญยืน
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงอรจิรา  นิลภา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนรีกานต์  สมรฤทธิ์
 
1. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสายชล  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หาญฟ้าเลื่อน
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำอ้อ
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สว่างวงษ์
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  มะละ
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุนิสา  วะริสาน
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  สุขขีเหล็ก
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงไพลิน  หวนระลึก
 
1. นางสาวกอบสุข  บุญชื่น
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงสายธาร  ชมภูพระ
 
1. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงคณัญญา  ปากดี
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจิรดา  ทัดสา
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภู่เพ็ชร์
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญเพ็ง
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คำชนะ
 
1. นางภัทรายุ  วงษาเนาว์
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ยางเบือก
 
1. นางบุญญาพร  นนเลาพล
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.43 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงชญานี  อินทิโส
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกมลพร  เขียวโป
 
1. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ศรี
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกรวีย์  กะตะนารี
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณราย   ทะไชยวงศ์
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แง่นาเหนือ
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนภาพร  ปัญญาสาร
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงปีย์รดา  กานนท์
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีแก้ว
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงอรกานต์  ภูมามอบ
 
1. นางทัศนีย์  บุญเทียม
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผิวคำ
 
1. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงทิติยา  ไชยสุระ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงภานุมาศ  โคตรมิตร
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายกตัญญู   พรม
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พันจี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขันทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา   สาหัส
5. เด็กหญิงญารดา   คำแสน
6. เด็กชายณัฐพล  ดวงสา
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุวรรณมาโจ
8. เด็กชายธนกร  เปาวะนา
9. เด็กชายธนกฤต  ไผ่ละออ
10. เด็กชายธนโชติ   กวนศักดิ์
11. เด็กหญิงธัญชนก   สาหัส
12. เด็กชายธเนศ    โอ้น
13. เด็กชายนนทกร   บุพศิริ
14. เด็กหญิงนรีกานต์   วิพรรณะ
15. เด็กหญิงบุญมี  บุพศิริ
16. เด็กหญิงปุณยาพร  พิษนุย
17. เด็กชายพงศกร   กิเวียน
18. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์    แสนสุพรรณ์
19. เด็กหญิงพรไพลิน   จิตปัญญา
20. เด็กหญิงพลินทิพย์   กวนศักดิ์
21. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
22. เด็กชายยศกร   สุวรรณ์รัตน์
23. เด็กชายยุทธพงษ์  สาหัส
24. เด็กหญิงยุวดี  สุวรรณมาโจ
25. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
26. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กวนศักดิ์
27. เด็กชายศรายุธ  กวนศักดิ์
28. เด็กชายศิรชัช   นครังสุ
29. เด็กชายสกนธ์พร  พัฒมณี
30. เด็กชายสมศักดิ์   บุพศิริ
31. เด็กหญิงสาวิตรี  วิพรรณะ
32. เด็กชายสินาถ  สะตะ
33. เด็กหญิงสุนิตตา   พันธุ์แพง
34. เด็กชายอติชาต   นนทะสี
35. เด็กชายอภิสิทธิ์   มณีวรรณ
36. เด็กหญิงอรปรียา   กวนคำอุ้ย
37. เด็กชายอรรถนนท์   รูปเหมาะ
38. เด็กชายเจตนิพัทธ์   สาหัส
39. เด็กชายเชษฐา   ประพัสรางค์
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายบัญชา  อุดมเดชาเวทย์
3. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
4. นางอรวรรณ  แก้วมณี
5. นางชอบ  พันธุพาน
6. นางปราณี  จันทะขิน
 
959 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงขวัญมุก  ยังภาย
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  พนมมรรค
3. เด็กหญิงพัชริดา  โพติยะ
4. เด็กชายพันธวัช  อุ่นเทียมโสม
5. เด็กชายพิตตินันท์   ยางสิงอ้อ
6. เด็กชายพีระพัชร  สีละวัน
7. เด็กชายวันชัย  ไตรินทร์
8. เด็กหญิงศดานันท์  ปากดี
9. เด็กชายอดิเทพ  แก้วอ่อนขวา
10. เด็กหญิงอรจิรา  บุพศิริ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวมลนภา   มะสุใส
3. นางสาววาสนา   โพติยะ
 
960 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงชญานิน  คำลือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงธิดา  ชนะพจน์
4. เด็กชายนครชัย  ชนะพจน์
5. เด็กชายนันธวัฒน์  ชัยภา
6. เด็กหญิงปิยดา  อ้อมนอก
7. เด็กชายพาทิศ  ชนะพจน์
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชนะพจน์
9. เด็กหญิงสาริน  ชนะพจน์
10. เด็กชายสุทธิสิทธิ์  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
2. นางสาวปานจรี  ไกรกล
3. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
961 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกิตตินันท์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุนนท์
3. เด็กชายณัฐกร  ใหม่เกตุ
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทิพย์สน
5. เด็กหญิงพิรตา  นาโควงค์
6. เด็กชายรพีภัทร  วงศรีชู
7. เด็กหญิงวันวิสา  บุนนท์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ดำนาน
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
3. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
962 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  ทัศน์จันดา
2. เด็กชายธนากร  วันวงตา
3. เด็กหญิงนุชจริน  ไพราชสูง
4. เด็กหญิงพรรณชนิดา   กานนท์
5. เด็กชายภูวริน  มะสุใส
6. เด็กชายวรภัทร  มะสุใส
7. เด็กชายศรดิษฐ์  อุ่นเทียมโสม
8. เด็กหญิงศิรประภา  นนท์เหล่าพล
9. เด็กหญิงสุธิมา    สาลีพล
10. เด็กหญิงสุวดี  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
3. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
963 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  อินทริง
2. เด็กหญิงจิติมาพร  มาตย์เมือง
3. เด็กหญิงฉัฐศศิกร  จันมีรชานัตร์
4. เด็กหญิงณิชากร  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงธนภรณ์  นนทะสี
6. เด็กหญิงธัญชนก  โอ้น
7. เด็กหญิงสาวิกา  อาจกล้า
8. เด็กหญิงสโรชา  อุดานนท์
 
1. นางกาญจนา  กาญจนินธ์
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
3. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
4. นางสาวนราทิพย์  พันธ์ไชย
 
964 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  โยลัย
2. เด็กหญิงธนิดา  โยลัย
3. เด็กหญิงธันญารัตน์  ทาคิละ
4. เด็กหญิงวอรดา  โคทังคะ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยลัย
6. เด็กหญิงออรญา    บุญยะศรี
7. เด็กหญิงอัจฉราพร  โยลัย
8. เด็กหญิงเข็มรัตน์  โยลัย
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
965 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกฤตตานันท์  หิรัญขัน
2. เด็กหญิงขรินทิพย์  กุลบุตร
3. เด็กหญิงทินัตน์  กาวถวิล
4. เด็กหญิงนันทิชา  พันจำปา
5. เด็กหญิงปาริตา  โคนาม
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อุสาพรหม
7. เด็กหญิงสุภาวินี  บุนนท์
8. เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นใจ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ชัยหมาน
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นางสาวผกามาศ  อุปรี
3. นายสุกัญญา   พรหมปากดี
 
966 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มากอง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   มากอง
3. นางสาวนิภาพร  อุ่นเทียมโสม
4. นางสาวประภาวัลย์  นนเลาพล
5. นางสาวศศิวิมล  นนท์เหล่าพล
6. นางสาวศิรินัน  นนท์เหล่าพล
7. นางสาวสุภาพร  แก้วไพศาล
8. นางสาวเลิศจรินทร์  แนววิเศษ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
3. นางสาวมณีรัตน์   มะสุใส
 
967 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวบาง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นาชิน
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุสารโภ
4. เด็กหญิงนุสรา  อาลัย
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พึ่งผล
6. เด็กชายพิชิต  นนทมาตร
7. เด็กชายภาคิน  จิตรจักร์
8. เด็กชายราเชนทร์  โคตรสุวรรณ
9. เด็กชายศิวกร  ศรีมูลทา
10. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
11. เด็กชายอติชาติ  สีหาราช
12. เด็กชายอัครวินทร์  ยอดดำเนิน
13. เด็กชายเจษฏา  คำดี
14. เด็กชายเหมันต์  แสนศรี
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสุนันทา  ฮมแสน
3. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
4. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
968 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิวงษา
2. เด็กหญิงกัลยากร  จรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เพียมา
4. เด็กหญิงณิพาพร  ผินแก้ว
5. เด็กชายธนากร  บานทะจี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพมงคล
7. เด็กหญิงนันท์นลิน  แพงดงแก
8. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เทพมงคล
9. เด็กหญิงภัคจิรา  อ.ท.ศรี
10. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
11. เด็กหญิงลัดดา  อินสา
12. เด็กหญิงศรีสุดา  ออ.ทอ.ศรี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทุลาง
14. เด็กหญิงสุภัทรา  จันทุลาง
15. เด็กหญิงเมธิตา  การุญ
16. เด็กหญิงเอลิตา  ต้อนโสกีย์
 
1. นายนพเก้า  อุทัย
2. นางสาวพวันตี  กันตะมา
3. นายณัฐพงษ์  สัพโส
4. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
5. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
969 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
2. เด็กหญิงขนิษฐดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายทินกร  มีคำ
4. เด็กชายธนดล  หงษ์ศรีเมือง
5. เด็กชายพีรวิชญ์  กาลจักษ์
6. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์ุ
7. เด็กชายวีรศักดิ์  โสภาบุญ
8. เด็กชายศิวกร  ชัยโกฏิ
9. เด็กชายสรายุทธ  สิมสุวรรณ์
10. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลละ
11. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
13. เด็กชายสุุรเสกข์  โสนาคา
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
3. นายวิทวัส  นครใชย
4. นายแสงชัย  สุดแสง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
 
970 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงธนิดา  โยลัย
2. เด็กหญิงธันญารัตน์  ทาคิละ
3. เด็กหญิงนัฐสุดา  โยลัย
4. เด็กหญิงนันทนุช  ทาคิละ
5. เด็กหญิงวอรดา  โคทังคะ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยลัย
7. เด็กหญิงหทัยกาญ  เขื่อนขันธ์
8. เด็กหญิงอรยา  บุญศรี
9. เด็กหญิงอัจฉราพร  โยลัย
10. เด็กหญิงเขมรัตน์  โยลัย
11. เด็กหญิงเจตจิรา  กุจนา
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
971 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทองดีนอก
2. เด็กชายดัง  อินทนู
3. เด็กชายธนวัต  นะคะจัด
4. เด็กชายนพกร  นะคะจัด
5. เด็กชายภูริเดช  เติมประโคน
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
2. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
972 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายจารุวัต  เปาวะนา
2. เด็กชายชนะชัย  มาตชัยเคน
3. เด็กชายธนพัฒน์  ผาตินันท์
4. เด็กชายนัฐพงษ์  แซ่สิม
5. เด็กหญิงภาวิณี  แสงตีสุ
 
1. นายทินกร  ชินโคตร
2. นายเปรมปรี  ลิภา
 
973 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายครรชิต  ดาเกษ
2. เด็กชายดุสิทธิ์  ทีระฆัง
3. เด็กชายปวริศน์  ธีรนำเจริญ
4. เด็กชายสิทธิชัย  วอทอง
5. เด็กชายอนุพนธ์  พุทธกัง
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
2. นางจำเนียร   มหิมา
 
974 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายกฤษณะพล   อุ่นเทียมโสม
2. นายฐิติพงศ์   เหลินต้ายซ้าย
3. นายธนโชติ   บุญมาวงษา
4. นายนายณัฐชัย   นนท์เหล่าพล
5. นายวีระภัทร   มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
2. นายนเรศ  มากอง
 
975 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายจตุพร  วงษ์สาสิน
2. เด็กหญิงชฎาพร  พลอินสา
3. เด็กชายนพรัตน์  ทะชัยวงศ์
4. เด็กหญิงปรีชญา  สมรฤทธิ์
5. เด็กชายรธีภัทร์  บุตรสุวรรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
2. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
976 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายทศพล  นาโศก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีโคตร
3. เด็กหญิงพนิดา  สูงแสนจิตร
4. เด็กชายวราเทพ  คำหล้า
5. เด็กชายวิชชาชาติ  ยุยวรัม
 
1. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
977 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายนพวัฒน์  ทุมดี
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สานาผา
3. เด็กชายพรรษา  ฉะอ้อนศรี
4. เด็กชายสุรยุทธ  ขาวด่านเหนือ
5. เด็กชายอติกานต์  นนทะศรี
 
1. นายเจียง  ช่วยสุมาน
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
978 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปพิชญา    มูลจันทร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา    วงษา
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
979 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงพรธิชา  วงศา
2. เด็กชายภีระพัฒน์   บัวพิน
 
1. นายวีระศักดิ์  พรมดี
2. นายสถาพร  ทัพเจริญ
 
980 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายทรัพย์ธานี  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ดุสิตา
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
2. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
981 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
982 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส
 
1. นางสุขใจ  แก้วใส
 
983 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
984 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
985 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนัน  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
986 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงบุษกรณ์  ปัทวงค์
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
987 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายศักดา  คำชนะ
 
1. นางดอกแก้ว  บุพศิริ
 
988 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายอัษฏายุธ  บุพศิริ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
989 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หันโพธิ์
 
1. นางสาวขวัญสิริ  เคนาอุประ
 
990 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริวงศ์
 
991 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ประทุมรุ่ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
992 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวลลี
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
993 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หวลกะสิน
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
994 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
995 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัชมล  พรมสี
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
996 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์   เหล่าพัดมา
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
997 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวสมจิตร  บุรีขันธ์
 
998 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงค์
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
999 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
 
1. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
1000 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอิษฎาอร เรโกะ  วาตานาเบ้
 
1. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
1001 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
1002 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยริบูรณ์
 
1. นางสาวภาวิณี  โพธิ์สุ
 
1003 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสาณิชญา  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
1004 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงศรีสุดา  มณีวรรณ์
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริวงศ์
 
1005 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
1006 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  วะนานาม
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
1007 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
1008 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงชลดา  ผาอินดี
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
1009 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายกฤษณะพงษ์  โพติยะ
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
1010 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
1011 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
2. เด็กหญิงธัญชนก  พลสรรค์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลวงโป้
4. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงศ์
5. เด็กชายอัครเดช  วะชุม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
1012 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำภา
2. เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
2. นางสาวฮุ่ยหมิน  เกา
 
1013 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1. เด็กหญิงบุศรา  เกษมสีมมา
2. เด็กหญิงอรวดี  พุทธกัง
 
1. MissHe  yanfang
2. นางสาวศิริพร  เสมอพิทักษ์
 
1014 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา
2. เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
2. นางมนชยา  มณีปกรณ์
 
1015 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤตพล  สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พึ่งตา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
 
1016 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายพิชญุตม์  วงค์งาม
2. เด็กชายสิทธิกร  ลีเหลา
 
1. นางสุกัลยา  จันทา
2. นางจริยา  สารโภคา
 
1017 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงษา
2. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จุลขัน
 
1. นายพรชัย  บุพศิริ
 
1018 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงค์
 
1019 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงดวงกมล   เทพกรรณ
2. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสาวอรนุช   ดวงดูสัน
 
1020 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนภาพร  สุวรรณไชย
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วอ่อนขวา
 
1. นายยุพา   นนเลาพล
 
1021 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  วรรณวงศ์
2. เด็กชายธนาธิป  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวชลนิศา  นาวงศ์หา
 
1022 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีเมือง
2. เด็กหญิงประภัสสร  ทองสี
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
1023 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กหญิงชลรัศมี  วงศ์มา
2. เด็กหญิงทิพานัน  เอประสิทธิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  พรมโคตร
2. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
 
1024 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงพิชามญช์  พิมโยธา
2. เด็กหญิงรวิสา  อุปศรี
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
 
1025 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามเสาร์
2. เด็กชายทิวากร  นามเสาร์
 
1. นายสมคิด   ขันทะชา
2. นางสาวธนิดา  วงษาเนาว์
 
1026 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงพนิดา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงพิชญา  โยธาตรี
 
1. นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล
 
1027 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
2. นางวราพร  มานันที
 
1028 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายธรายุทธ  โพติยะ
2. เด็กหญิงเจตจิรา  กุจนา
 
1. นายสุรศักดิ์  ธรรมเป็นจิตต์
 
1029 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  เยาวศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรศิลป์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
1030 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  คำอินทร์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
1031 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
2. เด็กชายธีระภัทร์  บุญเหลา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
1032 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
2. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
1033 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงประภาพร  เดชโฮม
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เดชโฮม
 
1. นางผ่องใส  วะชุม
 
1034 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายญาโนภาส  ศักดิ์จำปา
2. เด็กชายธนภัทร  พิลาบุตร
3. เด็กชายธีรโชติ  ลิภา
4. เด็กชายภูวดล  นิลทะราช
5. เด็กชายวัชรพงศ์  กัลยาบุตร
6. เด็กชายศรศิลป์ชัย   มหิงศาเดช
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นางจินดา  วะชุม
3. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
1035 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายต้นข้าว  รัตนตรัยวงศ์
2. เด็กชายธนพล  สารีทำ
3. เด็กชายธีรภัทร์  ประกิ่ง
4. เด็กชายศุภากรณ์  ไชยมาโย
5. เด็กชายเกรียงไกร  นาโควงค์
6. เด็กชายเจษฏคุณ  อุสาพรหม
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นางดาราเด่น  นครไทย
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
1036 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายจิตพัฒน์  ปากดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อนุญาหงษ์
3. เด็กชายธีระพงษ์  จำปา
4. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สาทะเรศ
5. เด็กชายเจษฎาพร  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายแสงจันทร์  จำปา
 
1. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
1037 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บัวบาน
2. เด็กหญิงชญานินทร์  บุญยะศรี
3. เด็กชายณัฐพล  เรืองทอง
4. เด็กชายธนพร  กลั่นเพชรพะเนา
5. เด็กชายภัทรปกรณ์  วงษ์ราช
6. เด็กหญิงไปรยา  แผงเวช
 
1. นายสมภพ  เมืองแทน
2. นางอรทัย  เมืองแทน
3. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
1038 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  คำภิลัง
2. เด็กหญิงธัญยชนก  น้ำเงิน
3. เด็กหญิงมินตา  ตะทามา
4. เด็กชายวัชรินทร์  เชื้อนิล
5. เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ใหม่
6. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วเกลียว
 
1. นางสุทิน   โมยะ
2. นางปิยะฉัตร  คำภิลัง
3. นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า
 
1039 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงธนัญญา  เสนากัง
2. เด็กชายพิตรพิบูล  โป้ปัด
3. เด็กชายภูผา  อินทรักษ์
4. เด็กชายรัตนพล  ละกังถา
5. เด็กชายสยามรัฐ  สุระชัย
6. เด็กหญิงอดิศักดิ์  สุรินาม
 
1. นางปิยะดา  โพธิ์ศรี
2. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
3. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
1040 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายชินพัฒน์  ริมสกุล
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คำลี
3. เด็กชายธนาทรัพย์  แก้วมั่น
4. เด็กชายภูเบศ  แฝงพงศ์
5. เด็กชายวีรภัทร  วดีศิริศักดิ์
6. เด็กชายเมธัส  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายศรีสุวรรณ  สุขวิพัฒน์
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
3. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
1041 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายชยุตย์  ไชยสุระ
2. เด็กชายชูวิทย์  พิมเสน
3. เด็กชายนิรวิทย์  บุญอุดม
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เอกสะพัง
5. เด็กชายพีระพัฒน์  นุตราพันธ์
6. เด็กชายเจตนิพัทธ  พิมสอน
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
3. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
1042 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายกฤติน  สังสีโว
2. เด็กชายฉัตรมงคล  สุวรรณโส
3. นายณัฐชัย   มีทองแสน
4. เด็กชายรัชต  ตักโพธิ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พันจี
6. เด็กชายวัชรพงษ์  นนทะศรี
7. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำสี
8. เด็กชายอภิรักษ์  ซาเฟื้อย
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายมนต์ชัย  พันนาดี
3. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
1043 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อินแก้งไค้
2. นายกิตติศักดิ์  โทรัตน์
3. เด็กชายจักรพงษ์  โกษาแสง
4. เด็กชายธีรเจต  ปีลาตี
5. เด็กชายพรนรินทร์  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายวรัญญู  โทรัตน์
7. นายเจตรินทร์  ตั่งเขี่ย
8. นายเสฐวุฒิ  จีนจังหรีด
 
1. นายจำลอง  อินธิแสง
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
3. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
1044 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงนัฐสุรีย์  ชัยบิล
3. เด็กหญิงปวีณา  นิยม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริภูมิ
5. เด็กชายพัลลภ  พิลาวงษ์
6. เด็กชายภัทรพล  นรรัตน์
7. เด็กชายภานุเดช  ตันสมรส
8. เด็กชายมอหหมัด  เชนจัง
9. เด็กหญิงลลิตา  กัณหคุณ
10. เด็กหญิงสุธิตา  อัตกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
3. นายพินิจ  นามพลแสน
 
1045 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  โวหารลึก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สวรรยาสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝ่านสะพือ
4. เด็กหญิงธนพร  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
6. เด็กชายยศกร  เกี้ยงเก้า
7. เด็กหญิงศลิลทิพย์  จูมจันทร์
8. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
9. เด็กหญิงสายธาร  โคตรคำ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
3. นางสาววิลาวรรณ์  เดชโฮม
 
1046 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะสี
2. เด็กหญิงดาวนิล  คีราช
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  สนมสี
4. เด็กหญิงวนัชพรรณ  นนทะศรี
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  นนทะสี
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
1047 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนกร  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  งามนาศรี
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
1048 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  ศรีนาเมือง
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุนิตา  มูลแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
1049 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายพัชราพร  คำกองแพง
3. เด็กหญิงวริศา  คูหานา
 
1. นางสาววรรณภา  คำหล้า
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
1050 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปาลิตา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เอื้อสะพาน
3. เด็กหญิงไอลิษา  เนื่องชมพู
 
1. นางสาวปริศนา  บุตรจันทร์
2. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
1051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญปก
2. เด็กชายมรกต  ยะภักดี
3. เด็กหญิงอารียา  คำเกษ
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
2. นางมณีวรรณ  อุปทุม
 
1052 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดวงคำจันทร์
2. เด็กหญิงนงนภัส  เอกพันธ์
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย  มังคละคีรี
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
2. นางวราปภา  พนันชัย
 
1053 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงปิยวดี  คำจันทร์
2. เด็กหญิงยุพิน  ด่านหา
3. เด็กหญิงเรือนขวัญ  ปราบนอก
 
1. นางรัชนีวรรณ  พารา
2. นายวงศ์ธนา   อินทุวงศ์
 
1054 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
2. เด็กชายปฏิมาพงษ์  เกาะยางเผือก
3. เด็กหญิงวนิสา  โสภา
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
2. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
1055 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงนิรภา  ดวงภักดี
2. เด็กหญิงมานิดา   แสงโสด
3. เด็กหญิงวันวิสา   ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
2. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
 
1056 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันยาตี
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก   วิภา
3. เด็กหญิงสภัสภรณ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
1057 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงลักษณา  ตรงดี
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  บุปผา
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางลดาวัลย์  มระศิริ
 
1058 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาตรโสภา
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
1059 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสุคนธวา  สมปัญญา
2. เด็กหญิงอำภิกา  ราชบุญ
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวนวรัตน์  อภัยโส
 
1060 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนฤบดี  ลำลอง
2. เด็กชายภูรพัฒน์  คังกัน
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
1061 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงภัททิยา  ชนะนา
 
1. นายวัฒนา  พลโลก
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
 
1062 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ตะวะนะ
 
1. นางสาวมยุรี  บิดานารา
2. นายมนตรี  ดงขันตะ
 
1063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายปิติภัทร  ละดอกท่า
2. เด็กหญิงพนัชนก  บุตะกุล
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
1064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายศิลป์วัจน์  ไชยต้นเทือก
2. เด็กชายอรรฆเดช  ปัญญศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญ  โคตรมิตร
2. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
1065 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายธนภูมิ  นิวงษา
2. เด็กชายพศวัต  นิวงษา
 
1. นางสาวจารุณี  บำรุงหงษ์
2. นายนเรศ  ประเสริฐสังข์
 
1066 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายยศยรรยง  หมวดแดง
2. เด็กหญิงอทิตยาพร  เทียนทอง
 
1. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
2. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
 
1067 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงคุณัฐชฎาภา  บุญนิธิภัทร
2. เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายนครินทร์  กิติศรีวรพันธุ์
 
1068 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายธนรัตน์  ผุดีสม
2. เด็กหญิงนันธิพร  วงศุพัฒน์
 
1. นายสุทธิพงษ์  มัยวงค์
2. นางนงลักษณ์  อินทริง
 
1069 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายศรายุทธ  ป้องดู่
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุญพร้อม
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
 
1070 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปรเมษย์  อุปทุม
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  สร้างโสก
 
1. นางกาญจนา  นคะจัด
2. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
1071 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงอภิชญา  เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงเขมิกา  เหง้าน้อย
 
1. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
2. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
 
1072 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามสุโพธิ์
2. เด็กหญิงวรดา  ตงกะพงษ์
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นายปราโมทย์  ศรีคำม้วน
 
1073 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัฐริกา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวสุจิรา  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
1074 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางนฤมล   นาหมีด
 
1075 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายดนุพร  พงษ์อ่อน
2. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์อุดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
1076 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวปิยวดี  บุญบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ภูธร
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
 
1077 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธาราธาร  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพจน์  มาสกุล
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1078 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ตามขมิ้น
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุ่มผักแว่น
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
2. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
1079 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาตชัยเคน
2. เด็กชายคฑาวุธ  เอกจักรแก้ว
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
1080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัญญาสาร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี
 
1081 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แย้มระมัง
2. เด็กชายปารเมฆ  สุทธิแสน
 
1. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวศิริภักดิ์  อุปถัมภ์
 
1082 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายนพพร    โพติยะ
2. เด็กชายนภัสกร   เนืองทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นางสาวอัจจิมา  เมษา
 
1083 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวาสนา  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงอภิศรา  ผาผึ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
1084 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  รามศรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  เดชทะสอน
 
1. นายแสงละภา  พระเสนา
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
1085 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงวิภาดา  สวัสดี
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นายอุทิศ  ท้าวนาง
 
1086 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวราวุฒิ  ตะธรรมมา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สีนามไตรหา
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
 
1087 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
2. เด็กชายพิสทวัส  จันคำจร
 
1. นายวรัญญู  เสาหงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  สว่างใจ
 
1088 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชาย กฤษณะพงษ์    โพติยะ
2. เด็กชายนวมินทร์   สอนกางทิศ
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
 
1089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงหยาดฝน  เตะเส็น
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
1090 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญเหลา
2. เด็กหญิงอริยา  ด่านหา
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
1091 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  อนุสนธิ์
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
1092 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  สอนสา
2. เด็กหญิงเกษสุดา  แสนมะฮุ่ง
 
1. นายบุญเลิศ   สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
1093 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันธุ์กาง
2. เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
1094 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  สีดา
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ดีทัพไทย
 
1. นายบุญเลิศ   สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
1095 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
2. เด็กชายอัครพล  เพ็งคำ
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
1096 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  โยลัย
2. เด็กชายเทพทัต  ไผ่พงษ์
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
1097 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวณิชากร  สีแดง
2. นางสาวแคน  สงคราม
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
1098 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายนรวิท  โยลัย
2. เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์ศรีชา
 
1. นายอดิศักดิ์  สีการัง
2. นางสาวภรรศสรญ์  สุธรรม
 
1099 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยปัญหา
2. เด็กชายสุภษิต  แสนสุภา
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายณัฏฐพล  ลุนสา
 
1100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงศ์
2. เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
1101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เคนไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพิยดา  บุญเพชร
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวธีราภรณ์  อักษรพิม
 
1102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กชายจีระวัฒน์  มหาวงศ์
2. เด็กชายชโนดม  แก้วปีลา
 
1. นายธนารักษ์  วงษาเนาว์
2. นายศุภกฤต  ชาทิพฮด
 
1103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
2. เด็กหญิงแทนขวัญ  แพงคำอุ้ย
 
1. นางสาววรรณภา  เหมือนสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรา  ใครบุตร
 
1104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กหญิงวรนุช  กระแสโสม
2. เด็กชายอิทธิพล  บุญเทียม
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  คัดทะจันทร์
2. นายเจษฎา  สมรฤทธิ์
 
1105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายภัทรพล  ใสสะอาด
2. เด็กชายภาสกร  นาโควงค์
 
1. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
2. นายเกื้อกูล  วะชุม
 
1106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ยางสิงอ้อ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุโพธิ์
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
2. นางยุวณีย์  บุรีขันธ์
 
1107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายจีระพงษ์  เสียงเลิศ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุพศิริ
 
1. นายวีรชล  บุพศิริ
2. นางชนม์นิภา  บุพศิริ
 
1108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงซ่อนกลิ่น  วันดี
2. เด็กชายนรินทร  ดวงบุ
 
1. นางมาลัย  วงศ์เหง้า
2. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
 
1109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายกานต์  ระสกุล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชนะพจน์
 
1. นายวรวัฒน์  สิมคาน
2. นายสนธยา  ศรีสุนทร
 
1110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เกิดชาวนา
2. เด็กหญิงภูวริ  ประทุมโพธิ์
 
1. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
2. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
 
1111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงกิตติมา  โสมณะวัตร
2. เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว
 
1. นายบรรจง  วันทา
2. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
1112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ติยะบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญรินทร์
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
1113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดายังหยุด
2. เด็กหญิงอรัญญา  ศิริวงค์
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
1114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายฐิตินันท์  สุวรรณหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทริง
 
1. นางนงลักษณ์  อินทริง
2. นายสุทธิพงษ์  มัยวงค์
 
1115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายจิรายุ  คล้ายทอง
2. เด็กชายพสิษฐ์  นาบัวทม
 
1. นายปริทัศน์  สมดีตี
2. นางสาววันเพ็ญ  ดวงปากคำ
 
1116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงพัชราภา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ขวกภูเขียว
 
1. นายชัชวาล  สุพรรณผิว
2. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
 
1117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงกันติยา  โพติยะ
2. เด็กหญิงจินดาพร  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
 
1118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง   ถาอ้วน
2. เด็กหญิงสุวภัทร  เดชทะศร
 
1. นางสาวเพชรมณี  บุญเทียม
2. นางสาวจันจิรา  บุญญศรี
 
1119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศรยุทธ  หะยีวามิส
2. เด็กชายศิริเทพ  เข็มเพชร
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
1120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายนิภัทร   ดวงดูสัน
2. เด็กชายพันธกานต์  หมีทอง
 
1. นายพิชัย  เรืองจรัส
2. นายประภาส   กันยาตี
 
1121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์พรม
2. เด็กชายวุฒิชัย  พ่อสิงห์
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายสุรชาติ  สีหา
 
1122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายจิรายุทธ  โยลัย
2. เด็กชายบุญค้ำ  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
1123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายพงษ์พนา  นามเสาร์
2. เด็กชายอรรตพร  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวนิตยา   นามเสาร์
 
1124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ
2. เด็กหญิงสุทธหทัย  จำปาซ้อน
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
1125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิทธิ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  มิ่งมิตวัน
 
1. นายภากร  ศรีสว่าง
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
1126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกรดนัย  กาวมณี
2. เด็กชายจักริน  ศรีภู
 
1. นายเกรียงไกร  แสนสุข
2. นายพีระพงษ์  นามไพร
 
1127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงมุฑิตา  กนกวิทิตพงศ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นทือก
 
1. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์ุ
2. นางสุมลรัตน์  บริเอก
 
1128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จุลขันธ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  คำจันทร์
 
1. นางสาวอังคณี  วันศรี
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
1129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชายกวด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศิริวงค์
 
1. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์
2. นายยุทธการ  มหาวงค์
 
1130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธานุพล  จันศรี
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
1131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  โยลัย
2. เด็กชายอภิชา  โยลัย
 
1. นางสาวรินรดา  โยลัย
2. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
 
1132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวชนิตา  รัตนะ
2. นางสาวพิณธิรา  แก้วอินธิ
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายภัทรพล  กาฬหว้า
 
1133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนีราชา  มะละกา
2. เด็กหญิงสิรีธร   คะดุน
3. เด็กหญิงอธิติยา  สิงห์งอย
 
1. นายวุฒิคุณ  ฮาบพนม
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
1134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วันดี
2. เด็กหญิงนันธิตา  จันทะพรม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
1135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงฐิติมา  มีนาง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุขรี่
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
 
1. นายบุญเลิศ  สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
1136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จ่าเห็ม
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขภูวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางประคองขวัญ  วันดี
 
1137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กชายธนกฤต  พลหาราช
3. เด็กชายนวพล  มณีรัตน์
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นายอนาวิล  กองไชย
 
1138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายพลทัต   พรมเพ็ง
2. เด็กชายรุ่งกิจ  ริมสกุล
3. เด็กชายสหรัฐ  ศฤงธร
 
1. นายปองคุณ  มูลโคตร
2. นายการันต์  คำแปง
 
1139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธัญกร  หาวิวร
3. เด็กชายอนุชิด  อินไข่
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
1140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกัณฐชาติ  ทรัพย์สืบ
2. เด็กชายจิรายุ   ปุณริบูรณ์
3. เด็กชายชัยภัทร   พันธ์ภักดิ์
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
1141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายดัสกร  ไกรสิน
2. นายทักษิณ  แก้วดวงดี
3. นายสำเริง  หารอาษา
 
1. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
1142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายกวีศักดิ์  โยบุตดา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เชื้อนารา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีหะมงคล
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
1143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายทินกร  สุริยนต์
2. เด็กชายสรัล  วิรุณพันธ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุขภูวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นายนพดล  ไชยมัชชิม
 
1144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายชาญวิทย์  นิวงษา
2. เด็กชายธนาธร  สุขเสริม
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชีวโสต
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
1145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายตะวัน  ญาณบุญ
2. เด็กชายธนากร  ไชยรบ
3. เด็กชายไชยภัทร  อินธินิน
 
1. นายจิระพันธ์ุ  จวนสาง
2. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
 
1146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายธนายุทธ  จันทะภู
3. เด็กชายปธานิน  สิงห์งอย
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
1147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพัชร  ปราโมทย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  โอ้น
3. เด็กชายรัชชานนท์  นครังสุ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางครองสุข  วดีศิริศักดิ์
 
1148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญเลิศ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาสุมาร
3. เด็กชายนิธิโชติ  บุญเทียม
 
1. นายวุฒิชัย  บุญมาวงษา
2. นายนิวัตร  มะสุใส
 
1149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายภูริเดช  สุรินทร
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
 
1150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมจร
2. เด็กหญิงภาพิมล  งอยกุดจิก
3. เด็กหญิงมัจฉา  พรมจร
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ป้องทอง
2. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
1151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีแสง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  พันธ์กาง
3. เด็กชายสหโชค  ทีสุกะ
 
1. นายสมใจ  ยามี
2. นายนพดล  ว่องไว
 
1152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงนภเกตุ  สินธุสังข์
2. เด็กชายนฤดล  หล้าเสีื้ยว
3. เด็กชายพงศกร  อนุวรรณ
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
2. นางกนกกาญจน์  ศรีสำราญ
 
1153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายประมวล  คำเกษ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำเกษ
3. เด็กชายอธิป  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุภรัตน์  เจริญรส
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
1154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  เก่งนอก
2. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
3. เด็กชายวีรพงษ์  คำสงวน
 
1. นายพินิจ  นามพลแสน
2. นายวิเศษ  สาสอน
 
1155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายดัสกรณ์  บุพศิริ
2. เด็กชายศตพรรษ  บุพศิริ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พัดเปี้ยมา
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
1156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายประกิต  วะสุรี
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สุขภูวงค์
3. เด็กชายเจษฏา  สุขภูวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์
 
1157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายคมศักดิ์  ตุ้ยแต
2. เด็กชายวัชระ  แก้วห้วยพระ
3. เด็กชายวิศว  บุญเหลา
 
1. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
2. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
 
1158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงชลิตา  เอกสะพัง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูชุม
3. เด็กหญิงวราพร  เอกสะพัง
 
1. นางรุ่งนภา  อัมรัตน์
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
1159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา   อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  จำปา
2. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
 
1160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายนโรดม  นะคะจัด
2. เด็กชายภควัต  ราชภูมี
3. เด็กชายสิทธิกร  ผงชานัน
 
1. นายธนพล  ชาแดง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
1161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธเนต  หมั่นศรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบัติ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  โคตวัน
 
1. นางสาวสุนารี  นุชสุ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
 
1162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  เดชทะศร
2. เด็กหญิงสุมนรัตน์  สาหัส
3. เด็กหญิงอัญรัตน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางศรีสุดา  นามป่องแก
2. นางสาวพรทิพย์  เพ็งอินทร์
 
1163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกิติพงษ์  คำแก้ว
2. เด็กชายถกลเกียรติ  เดชโฮม
3. เด็กชายนาวิน  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
1164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายชินมัย  บุญเพ็ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
3. เด็กชายวิโรจน์  คำชนะ
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
1165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงพรพิมล  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เคนดง
3. เด็กหญิงเมริษา   ปาทา
 
1. นางวัฒนา  ขุนศรี
2. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
1166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงรจนา  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไตริน
3. เด็กชายเฉลิมรัตน์  ระมงคล
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
1167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงชญานี  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทิตา  เสนเพ็ง
3. เด็กชายวัชรพงศ์  สุวรรณโส
4. เด็กหญิงอทิติยา  พิมน้อม
5. เด็กหญิงเกวลิน  มีนาคะ
6. เด็กหญิงเบญญาภา  กองประมูล
 
1. นางสาวสุพรรณี   เผ่าพงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
3. นายคมจิต  คำป้อง
 
1168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงทิพย์ลักษณ์  อุผา
3. เด็กหญิงนิธิการณ์  หมอกมีชัย
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มะไห
5. เด็กหญิงยุคลดา  เพ็งคำ
6. เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
2. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
3. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
1169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ยะภักดี
2. เด็กหญิงณัชชา  บุทา
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ยะภักดี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงรุจิรา  วะมะพุทธา
6. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
3. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
1170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กันยาตี
3. เด็กหญิงศิริมล   อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองสมรัตน์
5. เด็กหญิงอัญชลี   อนุญาหงษ์
6. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางไพรัตน์  วะชุม
3. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
1171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ธรรมวงษา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเกาะ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ผิวบาง
4. เด็กหญิงสิรยา  น้อยบรรเทา
5. เด็กหญิงอนัญญา  มณีปกรณ์
6. เด็กหญิงแพรวา  ภูเขียว
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
3. นางสาวนภาทิพย์  เคนไชยวงค์
 
1172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงณัชชา  น้อยศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  อุ่มอาษา
3. เด็กหญิงปิยะพร  นาโควงค์
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โคตรมิตร
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงศรียา
6. เด็กหญิงสิริอร  วงษาเนาว์
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางบุญล้ำ  คำหา
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
1173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายกุลเดช  คะสา
2. เด็กชายณัฐติยา  วะลับ
3. เด็กชายภูวกฤต  พชรเศรฐกร
4. เด็กหญิงวริศรา  เสนสุข
5. เด็กชายศลิษา  หลอดเหลา
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คะสุดใจ
 
1. นางนุชนาถ  อัครศรีวงษ์
2. นางสุภาภรณ์  มิระสิงห์
3. นางพิสมัย  ต้นศรี
 
1174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนภาพร   สุวรรณไชย
2. เด็กหญิงปาลิตา   อินทริง
3. เด็กหญิงยุพรัตน์   นนเลาพล
4. เด็กหญิงศตานันท์   สุขแจ่ม
5. เด็กหญิงสุจิรา   แก้วอ่อนขวา
6. เด็กหญิงอุมากร   ปู่บุตรชา
 
1. นางยุพา  นนเลาพล
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
3. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
 
1175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดกเอียร์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วศรี
3. เด็กชายภูตะวัน  คุ้มขันธ์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมวัง
5. เด็กหญิงศศิประภา  ภาโสม
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อ้วนลาน
 
1. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
2. นายชัยยา  เชื้อสาทุม
3. นายสมภพ  อภัยโส
 
1176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงกิตติมา  วงค์โพนทอง
2. เด็กหญิงนราวัลย์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงพรกนก  รำไพ
4. เด็กหญิงวิภาดา  การร้อย
5. เด็กหญิงศยามล  เมฆตั้ง
6. เด็กหญิงสิริกร  อ้วนจี
 
1. นางสาวอรทัย  ศรีชัย
2. นางจิระ  บุญที่สุด
3. นางผ่องศรี  การุญ
 
1177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจินทภา  สายโอราช
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุทา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อุผา
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปากดี
5. เด็กหญิงสาวิตรี  คะดุน
6. เด็กหญิงอรัญญา  กิตติศรีวรพันธ์
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
3. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
1178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชลธิชา  ธุหา
2. เด็กหญิงชลินพร  โคตรภา
3. เด็กหญิงนิชาภา  มันอาษา
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อุปศรี
5. เด็กหญิงอรอุมา  ทองสงคราม
6. เด็กหญิงแสงเดือน  จันทนคร
 
1. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
2. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
3. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
 
1179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงช่อผกา  ปัดร้าย
2. เด็กหญิงธัญญาพร   เหล่าสุวรรณ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีรัตน์
4. เด็กหญิงพิยะดา  เขียวโป
5. เด็กหญิงวราภัร  นิชาจันทร์
6. เด็กหญิงวิชญาดา  ทุมต้ายหวัน
 
1. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
2. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญา  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันสา
3. เด็กหญิงกัลยากร  มีชัย
4. เด็กหญิงกาญจนา  แสนเสน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
6. เด็กหญิงแหวน  ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
3. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
1181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต้นสา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสงกา
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีมูลเขียว
 
1. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
2. นายชาญเดช  อัตวิชา
 
1182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีนันทา
2. เด็กชายรพีภัทร  รัตน์พนา
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชนะเคน
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
1183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงพราวรวี  บุญยะศรี
2. เด็กหญิงอภิชยา  อุปสุ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทวีแสง
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
1184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงนิภาพร  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  โพนดาแคบ
 
1. นางอรัญญา  แวงดีสอน
2. นางอุษณีย์  แสนสุข
 
1185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจินตพร  ขรรศร
2. เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มถวิล
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
1186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงฉันทิสา  ป้องทอง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงปณิดา  วงศ์อะนุ
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
 
1187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงจุฬากรณ์  แสนคำสวงค์
2. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงค์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  หงส์โต
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
1188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราภา  พลับบดี
2. เด็กหญิงศิรานุช  แสนคำ
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ  สังขตะอำพน
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
1189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  สมชะนะ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ท้าวนาง
3. เด็กหญิงอรอุมา  คำชนะ
 
1. นายธีรพงศ์  ทิพย์สุวรรณ์
2. นางสาวอภิญญา  เดชโฮม
 
1190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปัทยาพร  ชมราศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  โงนศรีษะ
3. เด็กหญิงเมทนีย์  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นายวิชิต  วะบุตร
 
1191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงชนาภา  คะอังกุ
2. เด็กหญิงธนพร  วงษาพัด
3. เด็กหญิงปาริตา  อุปสุ
 
1. นางศศิกานต์  ภูติโส
2. นางสาวจินตนา  เหล่าแตว
 
1192 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงรุจจิรัตน์  คำสงค์
3. เด็กหญิงสายพิณ  จันเหลือง
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นางอุษณีย์  ผันศิริ
 
1193 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันไพสน
2. เด็กหญิงสุธิดา  นามแดง
3. เด็กหญิงแสงนภา  เจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางสาวอาภัสสร  วันดี
 
1194 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชื้ออิ่ม
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หล้าสิงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  โสภา
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
1195 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายคชากร    จันขันธ์
2. เด็กชายณัฐริกา   วะบุตรดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงษา
 
1. นายสุรพัฒน์   วงศ์เข็มมา
2. นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ
 
1196 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงตะวัน   กุจนา
2. เด็กหญิงธิญาดา  อบเชย
3. เด็กหญิงบินหลา   สิงหกุล
 
1. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
2. นางสาวกวินนา  แสนเขื่อน
 
1197 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ตะไลชั่ง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภักดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกระสอน
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นายจตุพล  จั่นกัน
 
1198 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสังข์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษาเนาว์
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นายปรีดา  ภูดีทิพย์
 
1199 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
2. เด็กหญิงวิสุดา  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำหาญ
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางมยุรัตน์  ศิริสวัสดิ์
 
1200 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัชชา  สอนกัน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อุทำกา
3. เด็กชายสมภพ  วรภาพ
 
1. นางสาวนิราพร  โทสวนจิต
2. นางสาวสุธิดา  บาลมีทะ
 
1201 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกชกร  คีราช
2. เด็กหญิงณัฐกุลพร  โสภาน้ำ
3. เด็กชายนัฐนนท์  นนท์เข็มพรม
 
1. นางสาวกฤติยา  ออทอลาน
2. นางสุรีรัตน์  บุตรโคษา
 
1202 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้วใส
2. เด็กหญิงศิริธร  ตะโนนทอง
3. เด็กชายสามารถ  มีผึ้ง
 
1. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
1203 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายภัคพล  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงวรวลัญช์   พันธุกาง
3. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญพันธ์
 
1. นายสมใจ  ยามี
2. นายประวิช  สะเริญรัมย์
 
1204 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุสภา
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  กุลยะ
 
1. นางสาวณัฎฐิณี  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวเบญญาลักษณ์  กุลยะ
 
1205 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เอกพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธนะเหลา
3. เด็กหญิงปัทมา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
1206 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชุติเทพ  นาโควงค์
2. เด็กชายณัฐชนนท์  นาโควงค์
3. เด็กชายพนธิตร  ภักดีมี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางนิตยา  พรหมมา
 
1207 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินกะสุมาลย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  โพนดวงกรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  โพนดาแคบ
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
2. นางสาวจิราทิพย์  แก้วไพศาล
 
1208 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กชายภานุพงษ์  แพงแพง
2. เด็กชายวายุ  แพงสา
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  โมธรรม
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
2. นางกนกกาญจน์  ศรีสำราญ
 
1209 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กองแสน
2. เด็กหญิงนันทิยา  หล้าน้อย
3. เด็กหญิงสุชาดา  แพงเนตร
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นายสิรภพ  พลสุวรรณ
 
1210 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิมภาค
2. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
3. นางสาววุฒิพร  ไชยเทศ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
1211 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
2. เด็กหญิงศุภาพิศ  รัตนะ
3. เด็กหญิงอุลัยวรรณ  ดวงภักดี
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
1212 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลืออำนาจ
2. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์เข็มมา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายพีระพันธ์  สาธุชาติ
2. นางสาวเจนจิรา  สูญราช
 
1213 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงศิริพร  อ.ท.ศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนโคตร
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
2. นางสาวพวันตี  กันตะมา
 
1214 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จาหรี
2. เด็กหญิงชลดาพร  ชาแดง
3. เด็กหญิงพิริสา  ติยะบุตร
 
1. นายธนพงษ์  คำเกษ
2. นางสายเพชร  คำเกษ
 
1215 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ทีจันทึก
2. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  เนาวรัตน์
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
1216 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยางสิงห์อ้อ
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  ออทอลาน
3. เด็กหญิงอริศรา  เหล่าคำ
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
1217 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จวนแจ้ง
2. เด็กหญิงประทุมมาศ  สิงห์งอย
3. เด็กหญิงวิมลภัทร   แก่นจันทร์
 
1. นางณัฐกานต์  เซียงตุง
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
1218 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกานติมา  วงษาพัด
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วงษาพัด
3. เด็กหญิงสมิตานัน  กันตะมา
 
1. นางสาวจินตนา  ้เหล่าแตว
2. นางสาวมุทิดา  วงษาพัด
 
1219 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  แสนคำพล
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  วรบัตร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ปีลาตี
 
1. นางสาวกนกลัดดา  อนุญาหงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
1220 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ทะนะไชย
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  บัวเพชร
3. เด็กหญิงอมินตา  สมยา
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
1221 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงกัณห์ชรี    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พันธุกาง
3. เด็กหญิงพิจิตรา  นะคะจัด
 
1. นายวุฒิชัย  มีระหงษ์
2. นางสมควร  เสาทอง
 
1222 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายจารุพัฒน์  พลหาญ
2. เด็กชายพงศกร  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  โทรัตน์
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
2. นางสาวสุพัตตา  อุปนันท์
 
1223 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทริง
2. เด็กหญิงนภัสสร  สิมมา
3. เด็กหญิงเกนต์นิภา  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสาวสุกฤตยา  รัตนติสร้อย
2. นางวิไลลักษณ์   มัยวงค์
 
1224 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงกชกร  พวงพั้ว
2. เด็กหญิงสุรีพร  คะสุดใจ
3. เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางสาวนริษา  ฮาบพนม
 
1225 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงศภานันท์  ฐานะวงศ์
3. เด็กหญิงอภัสสร  พันจี
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
2. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
 
1226 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  นวนลมลี
3. เด็กหญิงเขมนิจ  อุสาพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
1227 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวพรรณ์
2. เด็กหญิงมุกมณี  มาดี
3. เด็กหญิงวาสนา  เหล่าป่า
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
1228 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์คำแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนภักดี
3. เด็กหญิงมุณี  ทุมทอง
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุนา
2. สิบตำรวจตรีหญิงพีระพร  เหมะธุลิน
 
1229 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกีรติกา  บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงชนิตรา  นากวน
3. เด็กหญิงปรียานุช  บาบุญ
 
1. นางจรูญศรี  อุดมเลิศปรีชา
2. นางเชาวนีย์  บาลเพชร
 
1230 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงทินประภา  ประพัศราง
2. เด็กหญิงพนิดา  กิติศรีวรพันธ์ุ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุนทร
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีพันธ์ุ
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
1231 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชานุชิต
2. เด็กหญิงชุติกาจญ์  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  จอมทอง
 
1. นายวุฒิชัย  มีระหงษ์
2. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
1232 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงณัฐาการณ์  เกษกุล
2. เด็กหญิงสุธิษา  บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรมแสง
 
1. นางสาวอ้อม  มอมไทรัตน์
2. นางสุรางคนา  พุทธดี
 
1233 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนริศรา  คะดุน
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา
3. เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา
 
1. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
1234 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงชนิสรา   ผงชานันท์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทิธรรมมา
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ธรรมนาม
 
1. นางปริศนา  พรมดี
2. นางอรุณี  รังรส
 
1235 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายธนากร  นิที
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  คงมี
3. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดงเมย
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
2. นางสาวสุพัตตา  อุปนันท์
 
1236 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงธนพร  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงพรประภา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวา  ภูชุม
 
1. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
1237 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นาโควงค์
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
1238 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนิรัชพร  จำปาซ้อน
2. เด็กหญิงพิญาดา  ฝากงคำ
3. เด็กหญิงอรจิรา  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
2. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
1239 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  ยะเสน
2. เด็กหญิงจิตรลาดา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงปริยดา  เดชทะสอน
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
1240 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ร่มโพธิ์ภักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โมธรรม
3. เด็กหญิงเกสรา  บุญมานะ
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
1241 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกรภัทร  แก้วชาลุน
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  เพ็ญศรี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
1242 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาข้างฮุง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนสุข
3. เด็กหญิงอรัญญา  ผึ้งศรี
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นางสาวนันท์นภัส  น้อยนาง
 
1243 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
1244 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงพิกุล   โพติยะ
3. เด็กหญิงอัญญาดา   วงษาพัด
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
2. นางไพจิตร   จันทะขิน
 
1245 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวนัดลดา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์
3. นางสาวพรพิมล  โทรัตน์
 
1. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
2. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
1246 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ฉิมชัย
2. เด็กชายนัฐดนัย   เทียมสำโรง
3. เด็กชายอนุสร   ต้อนโสกรี
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
2. นางไพจิตร  จันทะขิน
 
1247 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงปาณนาถ  บุญยรัตน์
3. เด็กชายภาคิน  คำเกษ
 
1. นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ์
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
1248 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกานดาวดี   พิลาศจิตร
2. เด็กหญิงจิราภา   มิ่งสูญ
3. เด็กหญิงอริศรา   นนท์เหล่าพล
 
1. นางอมรรัตน์   ถึงใจ
2. นางอุไรวรรณ   ตุ่ยไชย
 
1249 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาใน 1. เด็กหญิงกนกรดา  สนมศรี
2. เด็กหญิงพีชญา  คลีสำ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เบ้าลี
 
1. นางสุภัทรา  ไวแสน
2. นางอุษณา  จันปุ่ม
 
1250 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทาทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวฌาริญญา  ปัญญาบุตร
2. นางสาวณัฐณิชา  วงษ์ศรีญา
 
1251 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายนปกรณ์  เนียมนามผล
2. เด็กชายวรรณวิษา  ฉ่ำจิต
3. เด็กชายสุชนัย  ยศดี
 
1. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
2. นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
 
1252 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมรักษา
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ถิ่นพายัพ
3. เด็กหญิงอัลเตียร์  ป้องทอง
 
1. นางสาวธนัชชา  ชาสงวน
2. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
1253 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภพ  สำรวมจิตต์
2. เด็กหญิงพิมนิภา  ทับทิมหิน
3. เด็กหญิงมิณฑิตา  มณีนพ
 
1. นายภาณุวิชญ์  สุขเสริม
2. นางฉัตรมงคล   สวนกัน
 
1254 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงปัทมา  คะดุน
2. เด็กหญิงพัชรา  เอื้องไข
3. เด็กชายเทพธนากรณ์  อ้วนกาปี
 
1. นางสุวรรณภา  สุวรรณเพชร
2. นางศิรินันท์  โสภาน้ำ
 
1255 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายชนากร  เสนจันทร์ฒิไชย
2. เด็กชายพศวัต  เต่าตา
3. เด็กชายวรชิต  รักมิตร
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
1256 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจินตนา  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงปนัดดา  จำปา
3. เด็กชายปานศักดิ์  มัยดีนาจ
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
1257 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเทียม
2. เด็กชายวายุ  ลุนไชยภา
3. เด็กชายอภินันท์  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นางสาววัลลีรัตน์  พุทธกัง
 
1258 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  จันทลี
2. เด็กชายจารุพัฒน์  ธนลำ
3. เด็กชายวรภพ  ทาสีดำ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เนาวรัตน์
2. นางนาฎนภา  ตั้งธำรงธนวัฒน์
 
1259 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายภูตะวัน  บุรีวงค์
2. เด็กชายสัณหณัฐ  ทองสงค์
3. เด็กหญิงสิริวรารัตน์  พิมภาเรือ
 
1. นางศรีสุดา  นามจิต
2. นางยุวรินทร์  วงศ์พิมพ์คำ
 
1260 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  เยาวฤทธิ์
2. เด็กหญิงดาปนีย์  กิติศรีวรพันธ์ุุ
3. เด็กชายธีรภัทร  ยันตระบุตร
 
1. นางสมนึก  ชัยมงคล
2. นางบุญมี  ชาวนา
 
1261 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายคณินทร์  บุนนท์
2. เด็กชายบริพัตร  อังคะมาตย์
3. เด็กชายวรเมธ  นวนลมลี
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางนงลักษณ์  โกษาแสง
 
1262 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปาราเมศ  อินกอง
2. เด็กหญิงรุ่งวณิดา  ปาระพิมพ์
3. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์  โสมสุข
 
1. นางวิภาดา  ยศทอง
2. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
1263 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีภูมี
2. เด็กชายภคพล  เลิงลา
3. เด็กชายสุปัญญา  สมทม
 
1. นางหม่อนตา  สมดีตี
2. นางชไมพร  นันทมัจฉา
 
1264 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมลา
2. เด็กหญิงธิติกานต์  อู่ทอง
3. เด็กหญิงสุภาภัทร  โสภา
 
1. นางสาวสุดาพร  ชาดีกรณ์
2. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
1265 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงนัฐภรณ์  แซ่ซื้อ
3. เด็กหญิงพาขวัญ  อุไรพงษ์
 
1. นางราวรรณ  โพธิ์ศรี
2. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
1266 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายธนพล  ไชยสุระ
2. เด็กชายวัชรกร  เอกสะพัง
3. เด็กชายสรวิทย์  มานะเสน
 
1. นางรุ่งนภา  อัมรัตน์
2. นายกิตติกร  ศรีภูธร
 
1267 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงปพิชญา  ทุมดี
3. เด็กชายปริญญา  เล่าป่า
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
2. นางพรชนก  เอี้ยงก้อน
 
1268 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยวรรณ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ตะวะนะ
3. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ดวงสมร
 
1. นางสาววรนุช  ร่มรื่น
2. นางวรารัตน์  นิคำ
 
1269 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงช่อผกา  ผาอิดดี
2. เด็กหญิงรวินันท์  เค้าโนนกอก
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ยอยง
 
1. นางพนอรักษ์  บุพศิริ
2. นางทิพวรรณ  บุพศิริ
 
1270 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกรชนก   อุทศาสตร์
2. เด็กชายกฤตเมธ   คนเพียร
3. เด็กชายพรภวิษย์   ศรีวรสาร
 
1. นางสาวพรพิศ   พันธุ์เมือง
2. นางอมรรัตน์    ถึงใจ
 
1271 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายตริณณภพ  นาก้อนทอง
2. เด็กหญิงปริชญา  ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายวรินทร  แก้วแก่นคูณ
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
1272 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกวินนา  วะชุม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงมนสิชา  ติ้วคะลา
 
1. นางพิไลลักษณ์  แก้วก่า
2. นางอรัญญา  พิมพ์ภา
 
1273 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนกรดา  วานิชสำราญ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  กาทอง
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เลิงโพชะ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เนาวรัตน์
2. นางสาววชิราภรณ์  ดวงอ่อน
 
1274 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธนโชติ  พูลพัฒนะ
2. เด็กหญิงนิตยา  สาลีรัมย์
3. เด็กชายศรันยู  วรติยะ
 
1. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางวิภาดา  ยศทอง
 
1275 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หาญวิชัย
2. เด็กหญิงภิระดา  ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลีพรหม
 
1. นางสาวราตรี  ยาลัย
2. นางดวงสุดา  เปาวะนา
 
1276 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงญานิศา  ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีวรสาร
3. เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์พินิจ
 
1. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
2. นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
 
1277 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงชุดา  ทะโคดา
2. เด็กหญิงอณิชา  ทะโคดา
3. เด็กหญิงอัยรดา  โสภาน้ำ
 
1. นางชลธิชา  ติยะบุตร
2. นางนิจใจยา  สัตย์ปัญญา
 
1278 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 11 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงนนทนันท์  สุตานนท์
 
1. นางแดงเล็ก  เจริญราษฎร์
2. นางจุฑาพร  บุญวัง
 
1279 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทธาพร   ผลสุวรรณ
2. เด็กหญิงอดิภา   สีล้วน
3. เด็กหญิงอรอุษา  ศรีแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
1280 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงพีชญา  ศรีมี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุนนท์
3. เด็กหญิงเญศิฬา  จันทร์จอม
 
1. นางพรรณี  อนุสนธิ์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
1281 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ก่ำเสริฐ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขกลาง
3. เด็กหญิงอรปรียา  หยดประสงค์
 
1. นางสาวจุรีรัชย์  แพงวงษ์
2. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
 
1282 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 15 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิมจันนา
2. เด็กหญิงพลอยประภัทร  ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อนุวรรณ์
 
1. นางรุ่งฤดี  นาวาบุญนิยม
2. นางสาวสุพัตรา  อุผา
 
1283 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงนภาพร  โพนดาแคบ
2. เด็กหญิงนันทภรณ์  แก้วดานา
3. เด็กหญิงพนิดา  แสนคำพล
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
1284 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงพิณชญา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ด่าวเหลา
3. เด็กหญิงเมธาวี  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางสมนึก  ชัยมงคล
2. นางบุญมี  ชาวนา
 
1285 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  คะสา
 
1. นางพันไย  จำรักษา
 
1286 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
 
1287 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงธิติยา   โคหาเส
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1288 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พลแสน
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
1289 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอทิตยา  สีหะมุงคุณ
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
1290 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงฐียากรณ์  สิถิระบุตร
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
1291 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายภราดร  ผงอินทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
1292 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอัมวิกา  พิมสลัด
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
1293 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายรทีพัทธ  แก้วนิวงษ์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
1294 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายวรกฤษณ์   โกษาแสง
 
1. นางสาวธัญพัฒน์  โกษาแสง
 
1295 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ข้อจักร์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
1296 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
1297 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงวนัดดา  ไตรินทร์
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
1298 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงประกายเพชร   โพติยะ
 
1. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1299 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกุลปริยา   ใจสมบัติ
 
1. นางนฤมล   นาหมีด
 
1300 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีดา
 
1301 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงยุวดี  โพธิ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
1302 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงวรรวิภา  เทินสะเกตุ
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
 
1303 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปราวิสา  สาระพาน
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
 
1304 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
1305 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลาดงเมย
3. เด็กชายอชิตพล  อุ่นกลม
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
2. นางสาวรัศมี  เกษมสินธ์ุ
 
1306 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงพิณณิตา  พายมาศ
3. เด็กชายพีรดนย์  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
1307 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มหาวงศ์
2. เด็กชายธนโชค  ประกิ่ง
3. เด็กชายพิภัช  มหาวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
1308 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายนนทกานต์  กัณสินธุ์
2. เด็กชายนลธวัช  ไชยบัตร
3. เด็กชายเฉวง  ไชยมงค์
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางปรวรรณ  ใบภักดี
 
1309 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงชลินดา  การิก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คานดง
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางนริศรา  ประสงค์ดี
 
1310 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวปวิดา  โทรัตน์
2. นางสาวพิสมัย  อินทริง
3. นางสาวอรไท  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายครรชิต  นรบุตร
 
1311 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงชลณิฎา  แสนธิจักร
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ภาษี
3. เด็กชายสุพัตรา  พิมสลัด
 
1. นางรัชนีวรรณ  พารา
 
1312 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   อังคะฮาด
2. เด็กชายวสุพล   อังคะฮาด
 
1. นางศศิกานต์   โสมาพิมพ์
2. นางสาวสายใจ   ราชมณี
 
1313 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มารศิริ
2. เด็กชายวิทวุฒิ  สวัสดี
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นางสาววิชุดา  น้อยนาง
 
1314 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธีรเทพ   กงสะกาง
2. เด็กหญิงอารยา   ประกิ่ง
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
2. นางกชพร  มูลพงษ์
 
1315 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายณัฐวุติ  มูลพงษ์
2. เด็กหญิงวิสุสตา  วงค์ตาปอง
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
1316 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงนฤมล  ปัญญาสาร
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  นิพรรัมย์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
1317 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปาลิตา  มหาวงค์
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ใจเครือ
 
1. นางอุสาห์  เรืองวรบูรณ์
2. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์
 
1318 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชัชชญา  แพงมาลา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สุวรรณมาโจ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวศรัญญา  ปาสานะโก
 
1319 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  ชนะพจน์
 
1. นางแดงเล็ก  เจริญราษฎร์
2. นางจุฑาพร  บุญวัง
 
1320 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยะเทียม
2. เด็กชายชัยชาญ   สำรวมจิตต์
 
1. นางสาวธาตรี  ริยะบุตร
2. นางขวัญตา  ภาโสม
 
1321 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พูนเกิด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัยแสน
 
1. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
1322 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกฤษณพันธ์  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญรักษ์
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
 
1323 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงนิชาวัลย์  อุทัย
2. เด็กชายสุพศิน  นาโควงค์
 
1. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
2. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
1324 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายบุลวัชร   คำวิแสง
2. เด็กหญิงปณิดา   มีกุดฮู
 
1. นางสาวปุณิกา  ดวงสงค์
2. นางสาววัชราภรณ์   ฮาดทักษ์วงค์
 
1325 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายกฤตยศ  ก้อนหมื่น
2. เด็กชายปิยาเนตร  สาเส็ง
 
1. นางจันทะจร  แสงนา
2. นางสาวศิริกัญญา  ศรีโพนทอง
 
1326 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญรอด
2. เด็กชายนิธิกร  อุ่นกลม
 
1. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
2. นางอรพร  คัณทักษ์
 
1327 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เกศกุล
2. เด็กชายอมรเทพ  คำหงษา
 
1. นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม
2. นางสาวสุรีภรณ์  เจริญราษฎร์
 
1328 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์นันท์  เปี้ยมั่น
2. เด็กชายษรันย์  เหมือยพรม
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
1329 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันธุกาง
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
1330 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายจตุพล  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา   ปากดี
 
1331 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงนิตยา  สินไชย
 
1. นายสมจิต  สินไชย
 
1332 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายธนกร  จุติยะ
 
1. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
 
1333 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงมยุรี  คำชนะ
 
1. นายธีรยุทธ   เดชขันธ์
 
1334 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงธันยาพร  กลางสา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1335 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ศรีเรือง
 
1. นางสาวสุณิสา  สมรฤทธิ์
 
1336 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายสุริยา  จันดาประดิษฐ์
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
 
1337 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  สะแสน
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1338 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุนนท์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
1339 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายธนากร  ทุมสี
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
 
1340 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงอวิชนันท์  หัวใจเพ็ชร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
1341 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตรันนา
 
1. นางอรวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
1342 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกนกกานต์  นามบุตร
 
1. นางบังอร  จันทะโม
 
1343 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายสุริยเดช  โชติรักษา
 
1. นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม
 
1344 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายปริญญา  บัวลา
 
1. นางประภาพร  ไชยสัตย์
 
1345 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายนิธาน  กวนไวยบุตร
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
1346 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธีระพงษ์  หลวงโป้
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
1347 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  บุพศิริ
 
1. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
1348 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เดชศร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมจินดา
 
1349 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปิลอง
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
 
1350 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายบัญชา  ยางเบือก
 
1. นายชัชชัย  คำน้อย
 
1351 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพีรภาพ  จันทะรังษี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
1352 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพรพวิษย์  อุสาพรหม
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
 
1353 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ชนะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
1354 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดีนอก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เดชเถร
 
1355 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายกฤษฎา  เกตุชาติ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
1356 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงปิยะดา  โพธิ์แวง
 
1. นางมาลัย  วงศ์เหง้า
 
1357 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยะภักดี
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
1358 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงวนิดา  บุตราช
 
1. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
1359 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
1360 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  จันจุฬา
 
1. นางสาวสุชฎา  ไชยกา
 
1361 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร   คำทะเนตร
 
1362 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงปภาวี  หนองเป็ด
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
1363 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายนนทกร  คำลือ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญญศรี
 
1364 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงพัชรามาศ  เหล่ามาลา
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1365 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุพศิริ
 
1. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์
 
1366 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอภิษฎา  คำภิรัง
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1367 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.3 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสาลินี  เนียมเพราะ
 
1368 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.34 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธันยา  ต้นกันยา
 
1. นางสาวพัชริดา  ติยะบุตร
 
1369 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายวรายุส   กานนท์
 
1. นายนเรศ  มากอง
 
1370 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพนิดา  สารเนตร
 
1371 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยสุมาน
 
1. นายเจียง  ช่วยสุมาน
 
1372 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  โคตะพรม
 
1. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
 
1373 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายนพกร  นะคะจัด
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
1374 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายนิรุตติ์  ขันทะชา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
1375 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายไชยยันต์  ไชยวัง
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
 
1376 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนะ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1377 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงสุภาพร  ภากุล
 
1378 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร    สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   โพธิโสม
3. เด็กหญิงณิชากร   เมืองแทน
4. เด็กหญิงณิศาชล   โมธรรม
5. เด็กหญิงธัญจิรา   ไชยแสง
6. เด็กหญิงสุชานาถ   หมื่นกันยา
7. เด็กหญิงอนันตญา   โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
3. นางสาวน้ำอ้อย  แก้วเชื่อม
 
1379 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงจันทรัช  สนมศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  แก้วปีลา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยนคร
4. เด็กหญิงปณิตตรา  ทากิระ
5. เด็กหญิงพรนิภา  อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงรัญชิตา  แก้วปีลา
7. เด็กหญิงศิรวรรณ  ทองทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวพัชราภรณ์  พงษ์พิศ
3. นางสาวสุวรรณี  ทุมไพร
 
1380 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงกุลฑิราภา  สุวรรณโส
2. เด็กชายณัฐพัชร  ริยะบุตร
3. เด็กชายภิวัฒน์  ทัศนา
4. เด็กหญิงวันวิสา  จิตพิมพ์
5. เด็กหญิงศิริวภา  สุพร
6. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ริยะบุตร
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มะละ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
3. นางสาวอารีวรรณ  พวงเงิน
 
1381 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปานโพธิจารย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันทร์คราม
3. เด็กหญิงชัยนคร  จำเริญทิพย์
4. เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงวัชรี  โทรัตน์
6. เด็กหญิงสุธิดา  ภูชนาม
7. เด็กหญิงอิงอร  โพธิ์ล่าม
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
3. นางวันวิสาข์  รัตน์วงศ์ชัย
 
1382 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรวุฒิ  สายคำ
2. เด็กชายชัยภัทร  อรุณรัตน์
3. เด็กชายณัชพล  อุสาพรหม
4. เด็กชายณัฐภัทร  บัวนา
5. เด็กชายภาคภูมิ  พันชั่ง
6. เด็กชายศักดินนท์  นาโควงค์
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
1383 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงนันฑิกา  บุญชาญ
2. เด็กชายยศวริศ  ชายางกูล
3. เด็กชายวีรภัทร  ผงชานัน
4. เด็กชายศรายุทธ  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงศรินธร  คอะรัญ
6. เด็กชายสุทธิวัส  ผางคนรัก
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
2. นายนำพล   ศรีสมัคร
3. นายณรงค์  คำหันอรรค
 
1384 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มันอาษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  โพนแสนคำ
3. เด็กหญิงอังคณา  จันทนคร
 
1. นางสาวประภาศิริ  ชาสงวน
2. นางสาววิลาวัณย์  พิมพ์โยธา
 
1385 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายพงศธร  ศิริหนองคาย
2. เด็กชายวีระภัทร   กะหมายสม
3. เด็กชายอัครพงษ์  ไชยสุระ
 
1. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
1386 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายชนานน  ยะวงศรี
2. เด็กชายพีรวัส  วะสุรี
3. เด็กชายศิรวุฒิ  มณีรัตน์
 
1. นางสุภาพ  หาสุระ
2. นางพรพิศ  บรรลือ
 
1387 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงกุลชาดา  โมธรรม
2. เด็กชายนครินทร์  บุตรสอน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศิลาอุดม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
2. นางฐิติยา  สังกฤษณ์
 
1388 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จักรพิมพ์
2. เด็กชายทศพล  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงอัญมณี  ถาน้อย
 
1. นางสาวพชรกร  สายเหลา
2. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
 
1389 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงธนพร  นาฮี
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงอโน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พลีวรรณ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวตติยา   เจริญยิ่ง
 
1390 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงคัทลียา  สงสีดา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เคนดา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  โคตะบิน
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสุดารัตน์  พลโลก
 
1391 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงชลดา  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงวริศรา   ทาคิละ
3. เด็กหญิงศุภสุตา   สุขแจ่ม
 
1. นางยุพา  นนเลาพล
2. นางสาวพวงพยอม  มะสุใส
 
1392 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงชลธิดา  ภารีวงค์
2. เด็กหญิงธันยพร  ราชนีวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิวงษา
 
1. นางสาวปาณิตา  อาจสามารถ
2. นางจันทรา  นิวงษา
 
1393 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดาวรัชดา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงพรปรียา  สมใจ
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
1394 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์   คะสุดใจ
3. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพ็ง
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
1395 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนกร  กุลยะ
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญดี
3. เด็กชายเสกสรรค์  เดชทะศร
 
1. นางวรารัตน์  นิคำ
2. นายกรกฎ  นิคำ
 
1396 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายชัยธวัช  ชุ่มผึ้ง
2. เด็กชายณภัทร  ตาสี
3. เด็กชายปวริศ  นามพะธาย
 
1. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
 
1397 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นันศรีบุตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวาสนา  ดันมีแก้ว
 
1. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
1398 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงจิระประภาพร   เดชทะสอน
2. เด็กหญิงน้ำใจ  นนทะวงศ์
3. เด็กหญิงสุภานันท์  ไชยสุระ
 
1. นางสาวสุุทิวา  เอกสะพัง
2. นางกรรณิการ์  นิวงษา
 
1399 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  คะสุดใจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะสา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นางคตินันท์  ยามี
 
1400 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายนิกร  พิมสลัด
2. เด็กชายมาริษ  ราชกุล
3. เด็กชายรัฐภูล  ครบุรี
 
1. นางชลธิชา  ค่ำคูณ
2. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
 
1401 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายพีรภัทร  พรมทะยาง
2. เด็กชายวิชัย  มณีรัตน์
3. เด็กชายสกลเกียรตื์  แก้วฉบับ
 
1. นายนิรันดร์  โพนดาแคบ
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
1402 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายกมลรัตน์   บุญมี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   จันขันธ์
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ติธรรม
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
1403 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายกมล  เดชขันธ์
2. เด็กชายธีรไนย   ป้องดู่
3. เด็กชายอนุวัตติ์  ลิภา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นางคตินันท์  ยามี
 
1404 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายนิติกร  นนทะวงศ์
2. เด็กชายยศกร  นนทะวงษา
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชัยมุงคุณ
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
2. นางสาวสุทิวา  เอกสะพัง
 
1405 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กชายฉันทกร   อังคะฮาด
2. เด็กชายธนวัฒน์  มอมไทรัตน์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   อังคะฮาด
 
1. นางสาวศิรประภา   สุรชน
2. นางสาวณภัทร   พลแสน
 
1406 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนิติพล  อทะขันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์งอย
3. เด็กชายอนากร  โพทะโสม
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวจินตนา  โสภา
 
1407 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงรัชนก  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัญธิดา  แสงธิมา
3. เด็กชายเบญจพล  หลวงโป้
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางสาวนริศรา  ประสงค์ดี
 
1408 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายนิติคุณ  เจนการขาย
2. เด็กชายพุฒิเมธ  แดงจำแล
3. เด็กชายสมชาย  จันทร
 
1. นายรชตะ  ศิริวงค์
2. นายอนันต์  เครือหว้า
 
1409 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐนันท์  โคตรมิตร
2. เด็กชายพีรภัทร  ดีแสง
3. เด็กชายศภณัฐ  ดีแสง
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
2. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
1410 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ราชประทุม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงธดากรณ์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวสุปาณี  ผากงคำ
 
1411 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงฉัตรยา   อุทำกา
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ   เกียรติภัทรชัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวมิตรสา  วิภา
 
1412 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายจิระวิน  ปะรี
2. เด็กชายวรพล  เอกสะพัง
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
1413 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตาสี
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บุตรดีมี
 
1. นายธนกฤต  มีศิลป์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
 
1414 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายนฤเบศน์  เพ็งนาม
2. เด็กชายรชต  วันดี
 
1. นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
1415 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายนิธินันท์  ครุฑจับนาค
2. เด็กชายอภินัทธ์  อะโนนาม
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
1416 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์  หงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมละออ
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
 
1417 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงรัชสมัย  บุตรสิงขรณ์
2. เด็กหญิงอุไรพร  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
1418 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนภูมิ  มณีรัตน์
2. เด็กชายภูมิรพี  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ชินบูรณ์
2. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
 
1419 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายพงศธร  บุตรสอน
2. เด็กชายศุภชัย  หลอดศรีสงค์
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นางฐิติยา  สังกฤษณ์
 
1420 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนคร  ผงราช
2. เด็กชายวุฒิชัย  พุทธิวงศ์
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
1421 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ออ.ทะขันธ์
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสุภาพร   อะทะขันธ์
 
1422 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ค้ำคูณ
2. เด็กชายเขมราช  การถักษ์
 
1. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
2. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
 
1423 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายธรรมวัตร  พึ่งโพธิ์ทอง
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  เหล่าหลวง
 
1. นางวรรณทัย  แก้วก่า
2. นางสาวจุฑารัตน์  กาฬหว้า
 
1424 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกันติชา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงกันติยา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงสิตานันท์  ประสงค์ดี
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
1425 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายภัคพล  เหล่าทา
2. เด็กชายภาคิน  วงศ์เหง้า
3. เด็กชายศุภวัฒน์  บุตรสอน
 
1. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
2. นางสาวเพียงใจ  แวงปากบัว
 
1426 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายพนมพร  โกษาแสง
2. เด็กชายพีรภัทร  ขันโท
3. เด็กชายวุฒิชัย  คำแสงชัย
 
1. นายโกษิต  โกษาแสง
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
1427 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายธนากร  บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุพศิริ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พนาศูนย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
2. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
1428 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีหะมงคล
2. เด็กชายศุภกานต์  รอดคำทุย
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  แท่นทอง
 
1. นายเมธี  นาอุดม
2. นางสาวอัญญิกา  ลวกไธสง
 
1429 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ชนะพจน์
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมณี
3. เด็กชายนันธกรานต์  หอมหลาย
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
1430 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายปรเมศว์  ปัญญาสาร
2. เด็กชายสงกรานต์  เสนสุข
3. เด็กชายอภิวิทย์  อุปิมนต์
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
1431 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กชายณัฐ  พระสุริยะทุ่ง
2. เด็กชายนันทพงษ์  วรวิชา
3. เด็กชายวราวุฒิ  ชัยเงิน
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
2. นางสาวศิรินันท์  ไชยพันธุ์
 
1432 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายกิตติพศ   บุญเทียม
2. เด็กชายปรมัตถ์  สมปัญญา
3. เด็กชายศตวรรษ  ตาสี
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นางสาวเยาวรัตนื  ชัยปัญหา
 
1433 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายชญานนท์  จันทนคร
2. เด็กชายนัสตพงษ์  จุลแดง
3. เด็กชายเอกวิทย์  ศิริวงค์
 
1. นายพงศกร  ดาวสุข
2. นายเสวย  โพนดาแคบ
 
1434 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  อุผำ
2. เด็กหญิงภคพร  แก้วเสียว
3. เด็กหญิงอมราวดี  ขันทะชา
 
1. นางรจนา  อุ่นกรม
2. นางสุภาพรรณ  สุธรรม
 
1435 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายฐิติกร  ศิริวงค์
2. เด็กชายสิทธิโชค  คงไข่ศรี
3. เด็กชายอธิชัย  มากเหล่า
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
 
1436 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจิระภัทร  แตงกวา
2. เด็กชายทวีชัย  พรหมดี
3. เด็กชายพีระพล  ภูผักแว่น
 
1. นายขอม  แต้มกลาง
2. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
1437 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กชายธนดล  ยางเบือก
2. เด็กชายภากร  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กชายไกรษร  ราชกูล
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
2. นางรุ่งทิวาพร  สมโสภา
 
1438 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายจีรภัทร  แสนป้อง
2. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  อุเทนจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางอาภาพร  สาพุฒ
 
1439 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงญาดา  สีวิคำ
2. เด็กชายพรรณา  คำชนะ
3. เด็กชายวรวุฒิ   สีสมงาม
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
1440 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกีรติ  บุพศิริ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วะเศษสร้อย
3. เด็กชายถิรพล  ไชยมงค์
 
1. นางสาวเสาวภา  เปาวะนา
2. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
1441 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายพรพจน์  ตะนะคี
2. เด็กชายศุภชัย  จันทร์โสม
3. เด็กชายอนุวฒน์  ราชพรม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
2. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
1442 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธิติสรรค์  คะสุดใจ
2. เด็กชายปรเมศร์  จานบานหลง
3. เด็กชายภิสิทธิ์  รินทะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางนิตยา  พรหมมา
 
1443 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงพัสรา  แก้วฉบับ
2. เด็กชายวรวิบูล  กันยาตี
3. เด็กชายวีระยุทธ  แสนคำพล
 
1. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
2. นางพิชญาภรณ์  งอยภูธร
 
1444 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพุฒิเมธ  โคตรมิตร
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
1445 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายพันกร  ทองกลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
1446 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชนัตพล  เปาวะนา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
1447 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เกิดประโคน
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
1448 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หินสองกอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
1449 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
 
1. นายประสาท  ไชยพะยวน
 
1450 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
1451 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
1452 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายวิทวัตร  วงศ์ษาเนา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
1453 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
1454 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทร์ท้าว
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
1455 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวีรภัทร  อุสาพรหม
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
1456 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายเชาวลิต  พรมศรี
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
1457 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายพชร  รุยแก้ว
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
1458 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายสุรเดช  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร   สินธุศิริ
 
1459 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนกฤต  เปาวะนา
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
1460 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายวงศธร  โกษาแสง
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
1461 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงษ์โพนทอง
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
1462 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายจักริน  เฉลยโสตร์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
1463 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายเจษฎา  นาโควงค์
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
1464 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายสมคิด  มะละกา
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
1465