สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสีกาย
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีนุรักษ์
2. เด็กหญิงธนาภา  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงวริศรา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
2. นางสาวนิตยา  ปิระภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยบูลย์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  เดชสอน
3. เด็กชายพงศกร  ถาอ้วน
 
1. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
2. นางอภันตรี  บุญยืน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงปิยพรรณ  สอนสิน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แวงดา
3. เด็กหญิงสุรีพร   อินทจักร์
 
1. นางสุรีรัตน์   โกพล
2. นางอรชา  หมั่นตรวจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงนภสร  ปาลาลัย
2. เด็กหญิงพัชรา  ภูลายดอก
3. เด็กหญิงรัตนาพร  เดชทะสอน
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นางอัจฉรา  คำชุม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกัญญาณัช  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงณัฐพร  ธิวะโต
3. เด็กหญิงเกสรา  วะชุม
 
1. นางสาวอารียา  ดีแสง
2. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัำไรมาศ  เดชทะศร
2. เด็กหญิงดาราวดี  วงศ์พันธ์
3. เด็กหญิงมนทิรา  เดชทะศร
 
1. นางประกายแก้ว  เหมพลชม
2. นางพิมพา  มงคล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงชนิตรา  หมีไพรพฤกษ์
2. เด็กหญิงเมขลา  ไชยนาน
3. เด็กหญิงแพรทิพย์  บุญวานิช
 
1. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
2. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงฉนันพร  ปากดี
2. เด็กหญิงปนัดดา   อุทำกา
3. เด็กหญิงลลิตา   โคตรคำ
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
2. นางวนิดา   สิทธิพา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงชนภัทร  อนุวรรณ
2. เด็กหญิงพิรดา  ศรีวรสาร
3. เด็กหญิงอริสรา  มะลิราช
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
2. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ข่าทิพพาที
2. เด็กหญิงธนัชชา   บุญมาก
3. เด็กหญิงนิติญา  นนท์จันทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
2. นางสาวนิตยา  ปิระภา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กชายสุธี  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงอภัสรา  น้อยนาง
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
2. เด็กหญิงไอริษา  สงปะคำ
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายยิ่งเจริญ  สาเส็ง
2. เด็กชายวีรเทพ  ชมภูพระ
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  พารา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงชนกนัญ  ผลขาว
2. เด็กหญิงอริษา  ศรีหะมงคล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เจริญสุข
2. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกฤษฎา  โฆสาสี
2. เด็กหญิงสินจัย  โคตรคำ
 
1. นางสาวสุพรรณี   เผ่าพงษ์
2. นายคมจิต  คำป้อง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณพรม
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ทิพชาติ
 
1. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ
2. นางนุชนาถ  อัครศรีวงษ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 1. เด็กหญิงกนกอร  คำทอง
2. เด็กหญิงสิริมา  เหมพลชม
 
1. นายธนู  นาโควงค์
2. นายธนวัฒน์  บุญกอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  งามนาศรี
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  จันทรเรืองศรี
 
1. นางสาวมารินทร์ดา  เมืองสนธ์
2. นางฐิดา  สถาพรธนากร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงจิราภา  โอ้น
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนธรณ์  คำใบ
 
1. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายจิระเสฐ  พลเสนา
 
1. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายปรมัต  โมยะ
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลำมะสะ
 
1. นางพัชราพร  หาญสนาม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพยุงศักดิ์  วงษ์อัยรา
 
1. นายพรพิเชษฐ์  เมืองมุงคุณ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายษตภณ  อโณรัตน์
 
1. นางสุนัทา  ศรีนาทม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนากร  ติธรรม
 
1. นายนิรันดร์  ต้นวัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายภูริภัทร  ศรีมุงคุล
 
1. นางวารีรัตน์  ศรีมุงคุล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ทายัง
 
1. นายประยูร  ภักดี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายวัชรพล  ธนะเหลา
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายจิรายุส  นาโควงค์
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  น้อยหมื่น
 
1. นางเสงี่ยม  คำหันอรรค
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายชินณวงศ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุลี   สุวรรณมาโจ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยเทศ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แง่มสุราช
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงพัชรา  ริมสกุล
 
1. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายเอกภพ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กชายนครินทร์  ทานิง
 
1. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกรกนก  คำชนะ
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายดุลยวัฒน์  มหาวงศ์
 
1. นางสาวสุปาณี  ผากงคำ
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญามัย  ขวัญสุข
 
1. นายนิรันดร์   ต้นวัน
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 1. เด็กชายสุริยันต์  ระมงคล
 
1. นางศิริรัตน์  คำภูษา
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายวัชระ  ลำมะสะ
 
1. นางสาวปรานี  อุผำ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงจริยา  พิมพ์พารัตน์
 
1. นายทินกร  ชินโคตร
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 1. เด็กหญิงวทันยา  พุทธกัง
 
1. นายธนู  นาโควงค์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกนารถ  เครือเย็น
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงนงนภัส  โมยะ
 
1. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ออทอลาน
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงสิริกร  ดวงสุ
 
1. นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ตู้แก้ว
 
1. นางอัจฉรา  คำชุม
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยะภักดี
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขดี
 
1. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณมาโจ
 
1. นางธารินี  เกษมสิน
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายพิสิษฐ์  กงก้า
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงเยาวภา  สนมศรี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงดุจดาว  หันฮะ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  แดงสด
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงดรุณี  โคตะบิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปนัดดา   สุขวิพัฒน์
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผาไชย
2. เด็กหญิงฐิติพร  มาศรี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผาไชย
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.74 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกฤติกาล  จ่าเห็ม
2. เด็กชายธีระวิศาล  ศรีงอย
3. เด็กหญิงอาริยา  ติธรรม
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
2. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงภาพิมล  ตรงดี
2. เด็กชายอติวิชญ์  เวียงแวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายศราวุฒิ  ผิวขำ
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายธีรกุล  ละกังถา
2. เด็กชายปิยะพงศ์  ละกังถา
 
1. นายวชิรวิทย์  พรมไพสน
2. นางรัชนี  ศิริมา
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ฉลวยศรี
2. เด็กชายอนุชิต  ัทันบุญ
 
1. นายอัคนีวฺุฒิ  โน๊ตสุภา
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายภัทรพล  พนมสินรัตน์
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วปีลา
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ปากดี
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายกษาปณ์  หัดระสา
 
1. นายทัด  วงลาพรม
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  บางประอินทร์
 
1. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณมาโจ
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุพศิริ
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกษมา  นาโควงค์
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนภัทร  อุทัยแสน
 
1. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายอติลักษณ์  เอกพันธ์
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กชายสุริยา  มหาสารคราม
 
1. นางสาวขวัญตา  สุนะเทพ
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงพาขวัญ  คุตะโค
 
1. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  ดวงภักดี
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายิอิทธิพล  ลุนทำ
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  จันทร
 
1. นายศรีทัตถ์  สุขเกษม
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์
 
1. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กหญิงอาวัสดา  คนเพียร
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  คะสุดใจ
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกวินตรา  ท้าวนาง
 
1. นางคตินันท์  ยามี
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายพงศกร  โพธินี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แง่มสุราช
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1. เด็กหญิงชลลดา  ขุนหมื่นวงศ์
 
1. ร้อยตำรวจตรีทองศุกร์  สุริวงแก้ว
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงอภิรัชญา  คะสา
 
1. นางคตินันท์  ยามี
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  มงคลงาม
 
1. นางสาวพิไลพรรณ  ทุ่นศิริ
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงเยาลักษณ์  บุญปากดี
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุตะภักดิ์
 
1. ร้อยตำรวจตรีทองศุกร์  สุริวงแก้ว
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงบุษกร  คำใบ
 
1. นางดาหวัน  หุตางกูร
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงวรรณิษา  นาโควงค์
 
1. นายศรีทัตถ์  สุขเกษม
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงชญาดา  อะทะขันธ์
 
1. นางสาวศิรินทรา   ชัยบิน
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภาธร  โคตรมิตร
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนบดินทร์  ทิมทอง
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ไชยกา
 
1. นายจันทะจร  ฮาบพนม
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายวัชรินทร์  แสนโสม
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สาลีอาจ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายธีรภัทร์  วัฒนสุชาติ
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงอรุณวรรณ  ประยูรโต
 
1. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงอริสรา  พุทธิไสย
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพัลลภ  อินทศรี
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนภัทร  เปาวะนา
 
1. นางเพ็ญนภา  วะชุม
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงนงนภัส  สลาประโคน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มหาวงศ์
 
1. นางสาวสุปาณี  ผากงคำ
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนชัย  สมทวย
2. เด็กชายเนติพล  จันทะขิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงพิจิตรา  อุปทุม
2. เด็กหญิงพิมมาดา  อุปทุม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธณพัช  ทีขาว
2. เด็กชายสุกฤษณ์  เหลื่อมล้ำ
 
1. นายสรายุทธ  สิมมาจันทร์
2. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เมฆตั้ง
2. เด็กชายธนากร  บานทะจี
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. นายสุทธิพงษ์  ทุมแต้ม
2. นายสุรเดช  ฝ่ายพนอม
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายฐานันชัย  ตู้แก้ว
2. เด็กชายประวิทย์  พึ่งเมือง
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
2. นางเพทาย  เตียงสกุล
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจักรวาล  ติยะบุตร
2. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวธีระนันต์  โมธรรม
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์    โมธรรม
2. เด็กหญิงภัครวดี   โมธรรม
 
1. นายศิวพล  ธนู
2. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เปาวะนา
2. เด็กหญิงจิราภา  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวขนิษฐา  เปาวะนา
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกานต์นิกา  มะละกา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพ็งคำ
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธีระภัทร  รัตนะ
2. เด็กชายวสุพล  อัตพงค์
 
1. นายสมศักดิ์  ยางเบือก
2. นายชวนันท์  ชินพลชาย
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุริตา  ศรีละมาตย์
 
1. นางศิวาพร  สีโย
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายนวพล  วงษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  โยลัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไวจำปา
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงอุไรพร  รักษาวงศ์
 
1. นายวชิรวิทย์  พรมไพสน
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  โกษาแสง
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงธันยพร  พันธุกาง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ราชรามทอง
 
1. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายปรัตถก  พานิชกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จรีรัตน์
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายศักดิ์ดา  เลี้ยงเพ็ชร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายธีระพัฒน์   บุญอบ
 
1. นางสาววราภรณ์  ไกยะฝ่าย
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายภาคิณ  แพงโสม
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชนะพจน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายณัฐพล  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวรัตชนก  พลราชม
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  พราวศรี
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายเจษฎากร  โสภา
 
1. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกันยา  วงค์กันยา
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจตุพร  ไวมือ
 
1. นางสาวปทุมมา   ปลั่งกลาง
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุวภัทร  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เปาวะนา
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายนิรุช  โคตรคำ
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายยุทธชัย  มังลา
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีเพียชัย
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายชนาธิป  คำชนะ
2. เด็กหญิงทิพมนต์  สุวมาตร์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  อ่ำผึ่ง
 
1. นางสาวพนิดา  วงศ์ล่าม
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เพียภูเขียว
2. เด็กหญิงศศินิภา  กลางโคตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีหา
 
1. นางสาวพุทธิพร  ทาคำ
2. นางสาวนิชาภัทร  นวนสี
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงทินรัตน์  กาลถวิล
2. เด็กชายพุทธิเมธ  อุสาพรหม
3. เด็กชายวรายุทธ์  นาทุ่งทอง
 
1. นางสาวผกามาศ  อุปรี
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงชนาภา  ตักโพธิ์
2. เด็กหญิงดลยา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุนาคราช
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายธีรเดช  ผ่านคำ
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นายณัฐพงศ์  คำโคตร
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนะ
2. เด็กชายทนง  ขันติ
3. เด็กหญิงแพรวา  ึคัณทักษ์
 
1. นางสาววรรณภา  ภูเม็ด
2. นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญศาสตร์
2. เด็กหญิงริมลณี  ภูชุม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พาลี
 
1. นางสาวอรัชนุช  อัครวงศ์
2. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนภูมิ  ดวงดูสัน
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทกุมาร
3. เด็กหญิงอภิชญา  พายินดี
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายสนธยา  มันทะ
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงธิญาดา  มณีพรรณ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกลถิ่น
3. เด็กหญิงเมธิกาญจน์  เดชสอน
 
1. นางสาวนัทริยา  ไชยศล
2. นายวรัญญู  เสาหงษ์
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  วังสุขี
2. เด็กหญิงวรรณภา  โยลัย
3. เด็กหญิงองุ่น  อุณาพรม
 
1. นางสาวแสงดาว  ดวงดูสัน
2. นางกมลลักษณ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปาริตา  ธารารักษ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไตริน
3. เด็กหญิงหฤทัย  โมกัน
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
2. นายแสงละภา  พระเสนา
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายญาณกร  ประกิ่ง
2. เด็กชายฐิตินันท์  บุญประจง
3. เด็กชายทรงวุฒิ  ประกิ่ง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุสาพรหม
2. นายอาทิตย์  ประกิ่ง
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกันตนา  พันธ์โม้
2. เด็กหญิงจันจิรา   วงศ์เกษ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทขันธ์
 
1. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
2. นางสาวอังคณี  วันศรี
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ยาลัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  เสมาทอง
3. เด็กหญิงพิชญา  ป้องคำสิงห์
 
1. นายณัณฐ์  คนตรง
2. นางสาวอาภาพร  นาสงวน
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลวงโป้
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยงเพชร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภูมลา
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 68.71 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายธนวันท์  บุตรพรหม
2. เด็กชายสุทธิกมล  แซ่เล้า
 
1. นายลือชัย  อุสาพรหม
2. นายภูริวัจน์  มาตราช
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายอังกฤษ  แก้วอวน
2. เด็กชายอัมพล  สาลีพล
 
1. นายวิชัย  ราโช
2. นายนิธิศ  มรดก
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66.54 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  วังอุปัดชา
2. เด็กชายเสรี  ยะตะโคตร
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
2. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61.17 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายณัฐวร  นะคะจัด
2. เด็กชายภัทรพล  ติยะบุตร
 
1. นายณรงค์  คำหันอรรค
2. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.52 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายชนะพล  สุขภูวงศ์
2. เด็กชายวรภพ  ศรีงอย
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.49 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์แก่น
2. เด็กชายวีระวัฒน์  วงค์อินทรยู
 
1. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
2. นายสมนึก  ชายเจริญ
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.32 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายจักรี  คะแก้ว
2. เด็กชายสุดเขต  ใจยศ
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
2. นางสาวอังคณี  วันศรี
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.89 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายถิรเจต  สมดี
2. เด็กชายสุรสีห์  จำปาซ้อน
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายประสงค์  กลางประพันธ์
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.47 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ซองทอง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายพงษ์ศักดิ์  นครังสุ
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.05 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายพิชัย  กลมแสง
2. เด็กชายศราวุธ  พรหมทะยาง
 
1. นายลือชัย  อุสาพรหม
2. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.82 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายภัทรพล  ใจเป็ง
2. เด็กชายอากัสซี่  ประกอบ
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
2. นายณรงค์  คำหันอรรค
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.02 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายภาคภูมิ  สร้อยพรม
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  ชินบูรณ์
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นายจักรพรรดิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายณัฐพล  วงโพนทอง
2. เด็กชายนพณัฐ   พรหมดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายริมปกรณ์  เดชทะสอน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชะนะพจน์
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
2. นายแสงละภา  พระเสนา
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายชีวัธนัย  คะดุลย์
2. เด็กชายนัทพงศ์  สุขวิพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายคมกฤษ  จุงอินทะ
2. เด็กชายเจษฎา  ลิภา
 
1. นายดิเรก  ลิภา
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายบูรพา  ทองสาม
2. เด็กชายเนวิน  กัลยา
 
1. นายรังสฤษฏ์  พิกุลศรี
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายผดุงเดช  คะดุน
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  กวนฮางฮอง
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายประสงค์  กลางประพันธ์
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายสรศักดิ์  ก้อนกั้น
2. เด็กชายสุธี  ทับหัวหนอง
 
1. นายเอกชัย  ดอนทราย
2. นายค นึง  มังคละคีรี
 
165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนิภา
2. เด็กชายสกลธรรม  วิสัยเกตุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วัดไทยสงค์
2. เด็กหญิงณภาลัย  ศรีหะมงคล
 
1. นายสุธีรชัย  นาชัยฤทธื์
2. นายผจญ  อ่อนอั้วะ
 
167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายชนินทร์   วังมลหม่อม
2. เด็กชายอนุชิต  วังสุขี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายทิชานนท์  วงษา
2. เด็กหญิงแววดาว  วันงาม
 
1. นายรังสฤษฏ์  พิกุลศรี
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายธีระพล  บุญเหลา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  บุญเหลา
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
 
170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายจิรายุทธ  โทรัตน์
2. เด็กชายชินกร  เพ็งคำ
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   บุพศิริ
2. เด็กชายอภิชาติ   ปากดี
 
1. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายธนา  ผาแดง
2. เด็กชายรชต  จันแปงเงิน
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 68.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ข้ามประเทศ
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  ต้อนโสกรี
3. เด็กหญิงณัฐพร  เหล่าหลวง
4. เด็กหญิงนพัสสร   ยุวเศรต
5. เด็กหญิงปานิศา  คำประเสริฐ
6. เด็กหญิงวนิดา   ต้ายคำไว
7. เด็กหญิงสิรินทรา  หาดสา
8. เด็กหญิงสุธิตา   อุนาราช
9. เด็กหญิงอัญชลา    เขียวโป
10. เด็กหญิงอโนชา  โสภา
 
1. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
2. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
3. นางสาวสุภัทรตรา   กุลยะ
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 68.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายจักกรี  เสนสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คะสุดใจ
3. เด็กชายธันวา  คะสุดใจ
4. เด็กชายนพดล  โคตรบิน
5. เด็กชายนพดล  ปัญญาสาร
6. เด็กชายนรสิงห์  สุวรรณมาโจ
7. เด็กชายนวพล  ปัญญาสาร
8. เด็กชายนิธาน  โคตรพรม
9. เด็กชายศิรายุทธ  ฆารเจริญ
10. เด็กชายสุทิวัส  ปัญญาสาร
 
1. นางสภาภรณ์  มิระสิงห์
2. นางประกอบ  คำชนะ
3. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
3. เด็กหญิงพิชชาภา  นามผา
4. เด็กหญิงมนัสพร  ขันโท
5. เด็กหญิงมันตรนี  วะชุม
6. เด็กหญิงรมิดา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
8. เด็กหญิงอัญชลี  อุสาพรหม
9. เด็กหญิงอาทิตยา  เสียวคำ
10. เด็กหญิงโยธิตา  วรรณวิโรจน์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงศรัณย์พร   ติยะบุตร
2. เด็กหญิงอภิษฎา  ลืออำนาจ
 
1. นางนิดา  โมทำ
2. นางสาววัชราวัลย์  ฝ่ายทะแสง
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีหะนาม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นครังสุ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
2. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ธนะศรี
2. เด็กหญิงพัชรา  ทองสาม
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
2. นายแสงละภา  พระเสนา
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายนราธิป  คำลือ
2. เด็กชายพฤตินันท์  ดาราพันธ์
 
1. นายปรียภัทร  บุโพธิ์
2. นางมาลี  บุโพธิ์
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงประวีณา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สาระพล
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยพาลา
 
1. นางเหรียญทอง  มีชัย
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายชูชิต  เยาวศรี
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤษณะ  คำเกษ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายศุภวิทย์  ไตรมีแสง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. นางสาววันเพ็ญ  แหยมน้อย
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุพศิริ
 
1. นายสมเกียรติ  สาไชย
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นาดช้างแดง
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ติยะบุตร
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภาโสม
2. เด็กหญิงวธิดา  วงศกาฬสินธุ์
 
1. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
2. นายนิยม  พรหมอารักษ์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงผกามาศ  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงพรธิตา  วงษาเนาว์
 
1. นายสมใจ  ยามี
2. นายนพดล  ว่องไว
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงธัญชนก  วงษา
 
1. นางประไพร  มะลิทอง
2. นางสาวอภิญญา  วงษ์ตาแสง
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทริง
2. เด็กหญิงภักภิรมย์  มะละกา
 
1. นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์
2. นางสุภารักษ์  บุนนท์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เทนสุนา
2. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
2. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริปะกะ
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  พรมบุตร
 
1. นางสาวศุจีภรณ์  งิ้วไชยราช
2. ดาบตำรวจคเชนทร์  ผลจันทร์
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  โงนศรีษะ
2. เด็กหญิงเกวลิน  โงนศรีษะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สาเส็ง
 
1. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อำนวยผล
 
1. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายโชคชัย  รัตนะ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  แสงตะคล้อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์อ่อน
3. เด็กชายธีรสิทธิ์  เสนสุข
4. เด็กชายอนุชิต  แมดมิ่งเหง้า
5. เด็กหญิงอัญมณี  ถาน้อย
6. เด็กชายเต็มชัย  คะสุดใจ
 
1. นายสมคิด  คะสุดใจ
2. นายชลัช  ฉลาดเขียว
3. นายสมัคร  คะสุดใจ
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายณฐกร  เจริญวงศ์
3. เด็กชายธนกร  ชาวเมืองบ่อ
4. เด็กชายธนัท  แพงโท
5. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญก้อง
6. เด็กชายเทพพารักษ์  เขืองเชียงขวาง
 
1. นางพุทธพร  ทุมวรรณ
2. นางวลัยพร  จู่มา
3. นางสาวศันสนีย์  ก่ำเสริฐ
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67.16 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนเพ็ง
2. เด็กหญิงจารุภา  แวงดา
3. เด็กหญิงณัชชา  ใจช่วง
4. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สมกอง
5. เด็กหญิงพิชญา  อุทัยแสน
6. เด็กหญิงวิชาดา  หิรัตพรหม
 
1. นายกฤษฎา  เมาะลาษี
2. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
3. นายประวิทย์  โสมมา
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64.16 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายพลกฤต  สิงห์เสียว
2. เด็กชายวัชรพล  ด่างเกษี
3. เด็กชายอธิศ  ทันบุญ
4. เด็กชายอภิชาติ  ภูมิชัย
5. เด็กชายอิทธิกร  ทันบุญ
6. เด็กชายเมธาวุธ  แสนเสิก
 
1. นายคฑายุทธ  นาโควงศ์
2. นายประเวศ  ศรีสร้อย
3. นายพจน์  คะสุดใจ
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62.66 ทองแดง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพล  อุตสาหะ
2. เด็กชายธนากร   แก้วมั่น
3. เด็กชายบารมี  สุภาศรี
4. เด็กชายภัสภีมวัศ  ธรณ์ธนิตย์กุล
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทโคตร
6. เด็กชายอัษฎา  มังคละคีรี
 
1. นายศรีสุวรรณ  สุขวิพัฒน์
2. นางสายสุดา  สุขวิพัฒน์
3. นางสาวอภันตรี  วาปี
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เสนสุข
2. เด็กหญิงรวิสรา  ท้าวนาง
3. เด็กหญิงสุภาวิกา  คะสา
 
1. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
2. นางคตินันท์  ยามี
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงชฎาพร  ญาณบุญ
3. เด็กชายณรงค์  สายใจ
 
1. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
2. นางชนม์นิภา  บุพศิริ
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นนทะศรี
2. เด็กหญิงบุตรี  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงศศิญา  เพ็ชรนนท์
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางสาวนราทิพย์  พันธ์ไชย
 
206 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงอาจ
2. เด็กชายทัศนัย  พิมพาทอง
 
1. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
207 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกันตพงศ์  ศรีลิว
2. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณเพ็ชร
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายวาทิต  ไชยชมภู
 
208 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงนปภา  เรือนนา
2. เด็กหญิงภคมน  ต้นนาจาน
 
1. นายอารี  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาววิลาวัณย์  ไชยต้นเทือก
 
209 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กหญิงอรจิรา   ดาบุตร
2. เด็กหญิงอารียา  มหาชานนท์
 
1. นางสาวปุณิกา  มังคละคีรี
2. นายปิยนัฐ  นิวงษา
 
210 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงจินดาภรณ์  แพงเนตร
2. เด็กหญิงอุมากร  รัตนะ
 
1. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
2. นางศิริพรรณ์  สิทธิพรหม
 
211 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพชรพล  ทีสุกะ
2. เด็กชายศาสตรวิท  ขันทะชา
 
1. นางธัญรักษ์  ระนา
2. นางสาวมินตรา  คำใบ
 
212 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  โอกละคร
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายนครินทร์  กิติศรีวรพันธุ์
 
213 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงกนกพร  เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงเนตรปรียา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสุภาภรณ์  มิระสิงห์
2. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ
 
214 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธนกฤต  ปล้องคง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุวรรณบุผา
 
1. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
2. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
215 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปทุมพร  ขรรศร
2. เด็กหญิงวรัญญา  สดมพฤกษ์
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรวรพันธุ์
 
216 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงวรัทยา  ภูวันเสาร์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญเทียม
 
1. นายสุธีรชัย  นาชัยฤทธิ์
2. นายผจญ  อ่อนอั้วะ
 
217 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กหญิงมลฤดี  คะสุดใจ
2. เด็กหญิงรศรินทร์  คะสุดใจ
3. เด็กหญิงสิริกร  แสงสุวรรณดี
 
1. นางสุรัชวดี  สินพูน
2. นางสาวพชรกร  สายเหลา
 
218 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายรณชัย  คุณวุฒิ
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
 
219 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายเจตณพัทย์  จันทนพ
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
 
220 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายสรยุทธ  แจ่มใส
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปธิตา  โยธาตรี
 
1. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  หาทำ
 
1. นายประกอบ  รัตน์รองใต้
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เนตรพิมพ์
 
1. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วะชุม
 
1. นางฉัตรลดา  สัพโส
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงสุชนา  อนุญาหงษ์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายอภิภัสร์  รู้บุญ
 
1. สิบเอกหญิงกัญญนัทธ์  คำน้อย
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายธีรดลย์  อินเทพ
2. เด็กชายนิกร  พิมสลัด
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ครบุรี
 
1. นางชลธิชา  ค่ำคูณ
2. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทนคร
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แสนคำพล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มัยดีนาจ
 
1. นายนิรันดร์  โพนดาแคบ
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายธนเกียรติ  แสงไผ่แดง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ก้อนกั้น
3. เด็กชายไจรายุ  ไชยสัตย์
 
1. นางสาววิชชุภรณ์   สารคำ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายกิตติชัย  พสุรัตน์
2. เด็กชายโกมินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
2. นายเกื้อกูล  วะชุม
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ธิปัญญา
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยังภาย
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ฟูฟอง
2. เด็กหญิงสายธาร  นีระพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  อะทะขันธ์
2. นางศิริพักตร์  มีระหงษ์
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายกวิน  ชนะพจน์
2. เด็กชายอภินันท์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวปานจรี  ไกรกล
2. นายวรวัฒน์  สิมคาน
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายจิตภานุ  ชนะพจน์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ยะวงศรี
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นางวัลลภา  ศรีวรขันธุ์
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนะพิสา  สีทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  วิโคตร
 
1. นายกฤษฎา  แข็งการ
2. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายภูวเดช  สีปะดี
2. เด็กชายอานนท์  บุพศิริ
 
1. นางสาววราภรณ์  บุพศิริ
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร   นาขะมิน
2. เด็กชายมนัสศักดิ์  บรรไพ
 
1. นางสาววิชชุภรณ์   สารคำ