สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
 
1. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ม่วงคลา
 
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทร์ขันธ์
 
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรฐา   เลาเจริญ
 
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
 
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ชัยพาลา
 
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงณปภา  หาญอาษา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงพัชรธิดา   ใหญ่ปางแก้ว
 
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทศพร
 
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย
 
1. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายกรกฤต  คัณทักษ์
 
1. นางวิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภัทร  สัตะโส
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงจินดาพร  เข็มพรมดี
 
1. นางสาวมลธิดา  เชื้อแคนอ้น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดยิ่งยง
 
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเอมฤดี  สาเส็ง
 
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพิชยุทธ  ฟองอ่อน
 
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา
 
1. นางสาวเรวดี  นนเหล่าพล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายวรปรัชญ์   มังคะชัยยา
 
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงรสิตา    นันทมัจฉา
 
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำแม่นาง   1. นางสาวฐานิสร   ประสิทธิ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพัน
 
1. นางสาวเพลินพิศ   อุดมกัน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายศุภชัย  วงค์พุทธา
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปภาวดี  คำชนะ
 
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จาหรี
 
1. นางอุทิศ  คะปัญญา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 1. เด็กหญิงสายสมร  นันทะวงศ์
 
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว    
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงสุรินธร   ศรีทอง
 
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา    นิวงค์ษา
 
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนาสี
 
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุทำกา
 
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงทิพมนต์   สุวมาตร์
 
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงอินทิรา  นาสิงเตา
 
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา   อะโรคา
 
1. นางลักขณา  วะเศษสร้อย
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร   ติดหล้า
 
1. นางสาวเรวดี  นนเหล่าพล
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ผินนอก
 
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
 
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  คะดุลย์
 
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีหมงคล
 
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ทัศสว่าง
 
1. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงวรรณษา  สีหาคำ
 
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอนุชิดา  กุจนา
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงแพรวา  พรหมสี
 
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดวงภักดั
 
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงค์
 
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาสี
 
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศิรินุช  ศรีสะอาด
 
1. นายนฤดล  อ้วนแก้ว
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วอินร
 
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัญหาชัย
 
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
 
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชญาณี  ชัยภูรี
 
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  จำปา
 
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงชนันญา  พันธุ์เมือง
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา
 
1. นางสาววัฒนา  พันธืจี
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีนุรักษ์
 
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กชายนราธิป  ไชยสุระ
 
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีภัทร  วงค์ศรีชู
 
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอทิตยา  แก่นวงศา
 
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายณพชร  สมรฤทธิ์
 
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกวินตรา  ท้าวนาง
 
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจิรพนธ์  สวัสดี
 
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร  มะตนเด
 
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายวรเมธ  ชาญสูงเนิน
 
1. นางอรพิน  แสงอินทร์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายพงศธร  บรรดาศักดิ์
 
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรชมภู  ไชยนะรา
 
1. นางสมเพ็ช   จิตนาม
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายภูรินทร์  วงษา
 
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กหญิงสุดธิดา  ขันติ
 
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วเกลียว
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงบุศริน  จักรนารายณ์
 
1. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ผาอินดี
 
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายษตภณ  อโนรัตน์
 
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอรณิชา  แพงโท
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานเพชร
 
1. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาววัฒนา  พันธ์จี
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงเข็มอักษร  บุตรดี
 
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงโศภิตา  ชาสงวน
 
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
 
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงมินตรา   คะดุน
 
1. นางอภิญญา  สุขไทย
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เดชบันดิษ
 
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรลภัส  ลาสด
 
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขทองสา
 
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย
 
1. นางวิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงศ์
 
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
 
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงศรัญญา  วงษาพัด
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชิตทิชา  มันอาษา
 
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงสใบทอง  บุญเทียม
 
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพรหม
 
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายอนัตชัย  ขันทะชา
 
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตินันท์   สุพร
 
1. นางสาวอัญชลี   แก้วกัญญา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแช
 
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
 
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงวนิดา   คุตะโค
 
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีโคตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายศุภกิจ  คำชนะ
 
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกฤติกาล  จ่าเห็ม
 
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทรักษ์
 
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองสัน
 
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิชาย
 
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วันดี
 
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงฐิติมา  มีนาง
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงพัชรา  ทองสาม
 
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสกุล
 
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร
 
1. นางสาวธนาพร  กันทา
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงพิริสา   ติธรรม
 
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธนนันท์  พรหมประกาย
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงทินรัตน์  การถวิล
 
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมมกานต์  สุนาคราช
 
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงแวววรรณ  มาตยาบุญ
 
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายวุฒิไกร  นามเสาร์
 
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  แฝงอาวุธ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  นันทพันธ์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงสุรารัตน์  ขัติวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
 
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิริกร  อินแกบ
 
1. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอรสา  ภูมิศักดิ์
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  สร้อยสน
 
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
 
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงสุนิรัตน์  ส่องใส
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
 
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงชลรดา  คำวิชิต
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำหาญ
 
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงลลิดา  โคตรคำ
 
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงสุมารินทร์  ภูผานา
 
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพวง
 
1. นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ประสวนศรี
 
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนิภาพร  นนเลาพล
 
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
 
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
 
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
 
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุทามาศ  เชียงขวาง
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  ยศพัน
 
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงอนุสรา  น้อยนาง
 
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงอภิรุจี  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  คะพันธ์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงนัฐิดา  ธนะศรี
 
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วะบุตรดี
 
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ต้นศรี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวประพากร  กันยา
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาวอารียา  ดีแสง
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ
 
1. นางสาวอุมาพร  ดอกเกตุ
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายกฤษณะ   มีมา
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศาลางาม
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวินทิตา  ไพรสณฑ์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงนิรชา  ผาลี
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงธนิดา  ฟ้าหยาด
 
1. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงนัฏภรณ์  โมธรรม
 
1. นางสาวสุมาลี  ไชยสีหา
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงสุภชา  บุพศิริ
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.3 เงิน 13 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 1. เด็กหญิงพรดาว  อุ่นหล้า
 
1. นายปิยนัฐ  นิวงษา
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.3 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บัวเหลา
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.3 เงิน 15 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์มั่น
 
1. นางตาล  ฮาบพนม
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   พลสินธ์
 
1. นางถวัลย์   สุสิลา
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ  สอนซ้าย
 
1. นางอรวรรณ  พงษ์พุก
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายไกรวิชญ์  บุสุวะ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  มูลโคตร
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.3 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สมรฤทธิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70.3 เงิน 20 โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงรัตนา  ทะนะวงค์
 
1. นางกิติพร  เบ้าลี
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กหญิงอุษามณีย์  ชัยเมือง
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  ดวงสงค์
 
1. นางภารดี  พรหมดี
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยมงค์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โท
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายอริย์ธัช  โมทำ
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาปัน
 
1. นางสาวนิตยา  สุวรรณเทน
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัทรประภา  พันจี
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.33 ทอง 7 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมวงค์
 
1. สิบตำรวจโทจักรวาล  กันหาฤกษ์
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชฎาทอง  จู่มา
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงรัมภา  โสพันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ต้นศรี
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายวัชราเทพ  คำกองแพง
 
1. นางสาวบรรพตรี  ศรีหะมงคล
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.66 ทอง 12 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายระพีภัทร  รัตนะ
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพัชรีพร  ชุ่มชื่น
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ  ดาดง
 
1. นางกชพร  มูลพงษ์
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงณภัทร  คำพระ
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายกรวิชญ์    อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ    สิงหันต์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายวีระพงษ์  นิที
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงสุวัฒนา  ต้นศรี
 
1. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  นันทะจักร์
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสีกาย
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงศรัญญา  การิก
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์ชาย
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสาวพิศนันท์  เดชโฮม
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงวรา  ต้ายบุญเทียม
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐชานันท์  คุณขยัน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงสิรารัตน์  ตามขมิ้น
 
1. นางสาวมธุรส  วัดแผ่นลำ
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นางสาวประภาพร  วงศรีชู
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงภิราพร  อุผา
 
1. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงค์
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางรัชนีวรรณ  พารา
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ปีลาตี
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำชนะ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ฉลาดล้ำ
 
1. นางรุ่งทิวา  คำชนะ
2. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วบัวปัทย์
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทราช
 
1. นางสมพิศ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายปาจินตัย  กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กชายภัทรกร  ขันทะชา
3. เด็กหญิงิฐิติภัทร  คะพันธุ์
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
2. นางกาญจนา  นคะจัด
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงพรกนก  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงอนิชญา  เรือนนา
3. เด็กหญิงแป้ง  ไชยศักดิ์
 
1. นางพลอยเพชร  อัมไพพันธ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ผาอิดดี
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงนฤภร  ชิตพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรินทิพา  บัตรประโคน
 
1. นางวัลลภา  ศรีวรขันธุ์
2. นางสุภาพ  หาสุระ
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงสิรวิชญ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา
3. เด็กหญิงอริยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวรัตนา  อนุญาหงษ์
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  แสนคำ
2. เด็กหญิงพิชชภา  พวงกันยา
3. เด็กหญิงศิรดา  ก่ำเสริฐ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางบรรจง  แพงสาร
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายจิรภาส  บงบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคมงคล
3. เด็กหญิงเกวลิน  ไกรสิน
 
1. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
2. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกชพรรณ   โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีพุทธา
3. เด็กหญิงเพชรนรินทร์    ดวงดูสัน
 
1. นางสาวอุราลักษณ์    อุ่นเทียมโสม
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงนริษา  สุทา
2. เด็กหญิงรพีพร  จำปาซ้อน
3. เด็กหญิงรุจิรา  อุผา
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
2. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงชลลดา  ชนะดิษฐ์
2. เด็กหญิงพิชญนิน  มัยวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สิทธิ์นะศรี
2. นางสาวธนาภรณ์  แย้มยวน
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จุลมะเริง
2. เด็กชายธีรากร  มุงเพีย
3. เด็กหญิงเมษยา   เชียงขวาง
 
1. นางสาวแสงเทียน  สมดีตี
2. นางสาวฐานิสร   ประสิทธิ์
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงฝน  กิมมณี
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เลิงโพชะ
3. เด็กชายอดิเทพ   แสนภูมี
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
2. นางสาวสุวรรณภา  พรหมบุรมย์
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกฤตตานันท์  หิรัญวัน
2. เด็กชายธนโชติ  อุสาพรหม
3. เด็กหญิงอภิญญา   อุ่นใจ
 
1. นางสาวผกามาศ  อุปรี
2. นางสุกัญญา  พรหมปากดี
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีนุรักษ์
2. เด็กหญิงธนาภา  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงวริศรา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
2. นางสาวนิตยา  ปิระภา
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยบูลย์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  เดชสอน
3. เด็กชายพงศกร  ถาอ้วน
 
1. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
2. นางอภันตรี  บุญยืน
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงปิยพรรณ  สอนสิน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แวงดา
3. เด็กหญิงสุรีพร   อินทจักร์
 
1. นางสุรีรัตน์   โกพล
2. นางอรชา  หมั่นตรวจ
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงนภสร  ปาลาลัย
2. เด็กหญิงพัชรา  ภูลายดอก
3. เด็กหญิงรัตนาพร  เดชทะสอน
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นางอัจฉรา  คำชุม
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกัญญาณัช  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงณัฐพร  ธิวะโต
3. เด็กหญิงเกสรา  วะชุม
 
1. นางสาวอารียา  ดีแสง
2. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัำไรมาศ  เดชทะศร
2. เด็กหญิงดาราวดี  วงศ์พันธ์
3. เด็กหญิงมนทิรา  เดชทะศร
 
1. นางประกายแก้ว  เหมพลชม
2. นางพิมพา  มงคล
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชกร  เผือดผุด
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุดมกัน
3. เด็กหญิงธนนันท์  พรมประกาย
 
1. นางสาวลลิตา  วิมลรักษา
2. นางสาวเพลินพิศ  อุดมกัน
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวิชา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ชาเฟื้อย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธ์
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงพรประภา  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงสิรินดา  ประกิ่ง
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  หนันอ้าย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สีเพ็ง
3. เด็กหญิงอมินตรา  สมยา
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล
2. เด็กชายพชรพล  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงดวงมาลา  เปาวนา
3. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เที่ยงภักดี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาเทพ
3. เด็กหญิงนรมน  ดาษดา
 
1. นายสุขสันต์  กุดนอก
2. นางกุลธิดา  บุญเทียม
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
2. เด็กชายสรวุฒิ  ใจสุข
3. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงปรีญา  อ่อนชุ่ม
2. เด็กหญิงพัทธีรา  ราชชูแสน
3. เด็กหญิงศรันต์พร  อุดมเดช
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงนิภาพร   วิภา
2. เด็กหญิงมณต์ฑิตา  สุขศรี
3. เด็กหญิงสุภนิดา  โพธิ์สุ
 
1. นางสาวมารินทร์ดา  เมืองสนธ์
2. นางฐิดา  สถาพรธนากร
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  โกพล
2. เด็กหญิงศิวะภรณ์  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงอิษยา  ทาวอแวง
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
2. นางอรชา  หมั่นตรวจ
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกชกร  แข็งแรง
2. เด็กหญิงจารุดา  สุขสบาย
3. เด็กหญิงทักษิมา  ทองแสง
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นางพิสมัย  ชนะพจน์
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มหาวงค์
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  ศรีสุวอ
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  มหาวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ละกังถา
2. เด็กหญิงปรียานุช  วงศ์พุทรา
3. เด็กหญิงภัครกมล  สุรินาม
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
2. นางปิยะดา  โพธิ์ศรี
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงคำใบ  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงนรมน  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  สุทธิแสน
 
1. นางสมพิศ  สุวรรณมาโจ
2. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายคุณวุฒิ  งานยางหวาย
2. เด็กชายธนวัฒน์  นามตาแสง
3. เด็กหญิงนภาพร  เปี้ยมั่น
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  เคนไชยวงศ์
2. นางสาวอรุณี  นาโควงค์
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงฉนันพร  ปากดี
2. เด็กหญิงปนัดดา   อุทำกา
3. เด็กหญิงลลิตา   โคตรคำ
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
2. นางวนิดา   สิทธิพา
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงชนภัทร  อนุวรรณ
2. เด็กหญิงพิรดา  ศรีวรสาร
3. เด็กหญิงอริสรา  มะลิราช
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
2. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงชนิตรา  หมีไพรพฤกษ์
2. เด็กหญิงเมขลา  ไชยนาน
3. เด็กหญิงแพรทิพย์  บุญวานิช
 
1. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
2. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ข่าทิพพาที
2. เด็กหญิงธนัชชา   บุญมาก
3. เด็กหญิงนิติญา  นนท์จันทร์
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
2. นางสาวนิตยา  ปิระภา
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายชลธี  จันทุลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมดี
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวลอย
 
1. นางดวงสุดา  ทับแสง
2. นายูภูริวัจน์   ปัดไธสงค์
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตะวังทัน
2. เด็กหญิงปริศนา  อุตทรัง
3. เด็กหญิงพัทธ์ทีรา  ปัทวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
2. นางสาวจิตลดา  บุญเทียม
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกฤติยา  กลับประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรภร  ขรรศร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นายพุฒิพงษ์  เลไพจิตร
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยมาโย
3. เด็กหญิงสุขพรรษา  แจ่มสง
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงปริมล  เกตุบัว
2. เด็กหญิงวรรณรญา  อรรถมี
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  ราชม
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์
2. เด็กหญิงชนน์ชนก  พงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ชุมมะณี
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุปทุม
2. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  บุพศิริ
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
2. นายศรีทน  บุพศิริ
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  พลถา
3. เด็กหญิงอาริษา  พวงจำปา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกิติพงษ์  เพียภูเขียว
2. เด็กหญิงชลลดา  มะยมทอง
3. เด็กหญิงปวีณา  คำกองแพง
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
2. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุตทศ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ระวิ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสมเพชร
 
1. นางวัชรา  อาษานอก
2. นางลินดา  เฟือยงาราช
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงลัดดา   กุจนา
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์   วงษาบุตร
3. เด็กหญิงสุขพรรษา   มณีรัตน์
 
1. นางสาวประวีณา   ศรีสร้อย
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงกัลยา  จันชะล้ำ
3. เด็กหญิงวันนดา  เผือกนอก
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูล
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สังขตะอำพน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โตดประโคน
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ  ดาดง
 
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
2. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกัลยา  กองนา
 
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  อ่อนขวา
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วอ่อนขวา
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงตติยา  จันทะเวิน
 
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงศ์
 
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายโชติกะ  ขันคำ
 
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอรนันท์  ทบพักตร์
2. เด็กหญิงอรนันท์  ทบพักตร์
 
1. นางฐิดา  สถาพรธนากร
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงอรปรียา  เหง้าน้อย
 
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงศิรินทรา  นุริด
 
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายสินธิภัทร  แก้วปีลา
 
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธ์ด้วง
 
1. นางสาวแสงเทียน  สมดีตี
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงโยษิตา  อุสาพรหม
 
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปทิตตา  จำปา
 
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงรดา  เดชทะสอน
 
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนสติ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วาภูธร
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
2. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อภัยโส
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงปาณิตา  แพงโท
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาววนิดา  คุตะโค
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวอุราลักษณ์  อุ่นเทียมโสม
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงชลลดา   ผาอินดี
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
 
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บูชาพันธุ์
 
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี   1. นางนิภากร  ไชยรินทร์
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
 
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. นางสาวณัฏฐกร  วงศ์แก้ว
 
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเรื่องขวัญ  ปราบนอก
 
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหว้า    
296 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
 
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
2. เด็กหญิงเยาวภา  สนมศรี
 
1. นายสุจิน  บุตรโคษา
2. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โงนศรีษะ
 
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
 
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุคนธนา  สุขใส
 
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงมาริสสา  บุญเทียม
 
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายสหภพ  สีพารา
 
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงชลาลัย  สิทธิยา
 
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุสร  เพลียมา
 
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์เหง้า
2. เด็กชายศราวุธ  คำวิเลิศ
 
1. นางสาวกิตติยา  ไชยเชษฐ
2. นางสาววันทนา  เพลียมา
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สีเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   โปแอ
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
2. นายภราดร  ต้นศรี
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวาริชาติ  นนทะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพะสอน
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนธรณ์   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงพิชญา  นนท์เหล่าพล
 
1. นางแสงเดือน   กันยาตี
2. นายนเรศ  มากอง
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิง สุกัญญา  จันทนะ
2. เด็กหญิงพรพิมล   แสงโสม
 
1. นายกิตติพงษ์  ขรรค์ศร
2. นางวันเพ็ญ  กะสังข์
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจิรัชติกาล  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  โคตะบิน
 
1. นางละมัย  ทุมพิลา
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันธิษา  ปากดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บุพศิริ
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรณิพัท  จตุพรพล
2. เด็กชายธนชาติ  นาโควงค์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธราเทพ  ทำทาโทษ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮิมปะลาด
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นางพิสมัย  ชนะพจน์
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีละออ
2. เด็กหญิงประพัสสรณ์  เดชทะศร
 
1. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
2. นางสาวสุภัตรา  ผลละออ
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจิราภา  บุตรสอน
2. เด็กหญิงไพรลิน  ทิพยมงคลกุล
 
1. นางกุลธิดา  บุญเทียม
2. นายสุขสันต์  กุดนอก
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กชายสุธี  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงอภัสรา  น้อยนาง
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
2. เด็กหญิงไอริษา  สงปะคำ
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายยิ่งเจริญ  สาเส็ง
2. เด็กชายวีรเทพ  ชมภูพระ
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  พารา
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงชนกนัญ  ผลขาว
2. เด็กหญิงอริษา  ศรีหะมงคล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เจริญสุข
2. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกฤษฎา  โฆสาสี
2. เด็กหญิงสินจัย  โคตรคำ
 
1. นางสาวสุพรรณี   เผ่าพงษ์
2. นายคมจิต  คำป้อง
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณพรม
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ทิพชาติ
 
1. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ
2. นางนุชนาถ  อัครศรีวงษ์
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 1. เด็กหญิงกนกอร  คำทอง
2. เด็กหญิงสิริมา  เหมพลชม
 
1. นายธนู  นาโควงค์
2. นายธนวัฒน์  บุญกอง
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  งามนาศรี
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  จันทรเรืองศรี
 
1. นางสาวมารินทร์ดา  เมืองสนธ์
2. นางฐิดา  สถาพรธนากร
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายปัฐธนานนท์  กฤติจิรัฎฐ์
2. เด็กชายวรทัตย์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางสาวกนกพร  ทิพม่อม
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงดวงดี  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  บูชาพันธ์
 
1. นายสังวร  ไหลอุดี
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ทะวงศ์นา
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ชาสงวน
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรกุมาร
2. เด็กหญิงศรัญญา  ชาบรรทม
 
1. นางอุษณีย์  ผันศิริ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีโคตร
2. เด็กหญิงไอลดา  อุดมกัน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  กุลวางศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุพศิริ
 
1. นางนางมาลี  บุโพธิ์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนัฏกานต์  หลักหาญ
2. เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาววนิดา   คุตะโค
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางแสงเดือน  กันยาตี
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศรีชู
2. เด็กหญิงพัชชรี  โคตรพรม
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  วโรรส
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายอดิชา  ต้นสวรรค์
 
1. นางสาวบังอร  ชื่นตา
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอชิรวรรณ   มาตรา
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ดาเชิงเขา
 
1. นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงกวินทรา  แสนชมภู
 
1. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายภูรินทร์  วงษา
 
1. นายพรชัย  บุพศิริ
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงจิราภา  โอ้น
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนธรณ์  คำใบ
 
1. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายจิระเสฐ  พลเสนา
 
1. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายปรมัต  โมยะ
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลำมะสะ
 
1. นางพัชราพร  หาญสนาม
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพยุงศักดิ์  วงษ์อัยรา
 
1. นายพรพิเชษฐ์  เมืองมุงคุณ
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ทายัง
 
1. นายประยูร  ภักดี
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนากร  ติธรรม
 
1. นายนิรันดร์  ต้นวัน
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายจิรายุส  นาโควงค์
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายวัชรพล  ธนะเหลา
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยเทศ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แง่มสุราช
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงพัชรา  ริมสกุล
 
1. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายภูริภัทร  ศรีมุงคุล
 
1. นางวารีรัตน์  ศรีมุงคุล
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายษตภณ  อโณรัตน์
 
1. นางสุนัทา  ศรีนาทม
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายชินณวงศ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุลี   สุวรรณมาโจ
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  น้อยหมื่น
 
1. นางเสงี่ยม  คำหันอรรค
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์
 
1. นายอนันต์  แสนดวง
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายเอกภพ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กชายนครินทร์  ทานิง
 
1. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายดุลยวัฒน์  มหาวงศ์
 
1. นางสาวสุปาณี  ผากงคำ
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกรกนก  คำชนะ
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกนารถ  เครือเย็น
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ตู้แก้ว
 
1. นางอัจฉรา  คำชุม
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ออทอลาน
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยะภักดี
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงนงนภัส  โมยะ
 
1. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายวัชระ  ลำมะสะ
 
1. นางสาวปรานี  อุผำ
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณมาโจ
 
1. นางธารินี  เกษมสิน
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงสิริกร  ดวงสุ
 
1. นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขดี
 
1. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 1. เด็กหญิงวทันยา  พุทธกัง
 
1. นายธนู  นาโควงค์
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 1. เด็กชายสุริยันต์  ระมงคล
 
1. นางศิริรัตน์  คำภูษา
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงจริยา  พิมพ์พารัตน์
 
1. นายทินกร  ชินโคตร
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญามัย  ขวัญสุข
 
1. นายนิรันดร์   ต้นวัน
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิยม  บุพศิริ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. นางสาวสุธารา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. นางสาวกรองกนก  นามเสาร์
 
1. นายวินัย  แสงศักดิ์
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอริสรา  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวรัตชนก  พลราชม
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงวารุณี  กิจวิทยี
 
1. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชาสงวน
 
1. นายเมธาวี  แมดมิ่งเหง้า
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายพิสิษฐ์  กงก้า
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงเยาวภา  สนมศรี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงดรุณี  โคตะบิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงดุจดาว  หันฮะ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  แดงสด
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปนัดดา   สุขวิพัฒน์
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
 
391 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนลินลักษณ์   ข้ามประเทศ
2. เด็กหญิงวนัชพร  กุลยะ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ถิ่นวิจารย์
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
2. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
392 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
3. เด็กหญิงศดานันท์  ราชพึ่ง
 
1. นางปฐมาภรณ์  จูมสุพรรณ
2. นางการเกษ  บุพศิริ
 
393 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สอพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต  พลหาราช
3. เด็กหญิงวรัญญา  นครังสุ
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
2. นางสาววราภรณ์  สาหัส
 
394 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภูมินทร์  ศรีภิรมย์
2. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
3. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
 
1. นางอาภรณ์รัตน์  สารผล
2. นายดนตรี  ดีแสง
 
395 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนริศรา   ไทยใหม่
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เหลินต้ายซ้าย
3. เด็กหญิงรุจิราพร  คะพันธ์
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวอุษณีย์  เพียรดี
 
396 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส
 
1. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธ์ุ
 
397 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
2. นางสาวสิริยากรณ์  พลถา
3. เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
398 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  โทสวนจิตร
2. เด็กหญิงพัณณิตา  โทสวนจิตร
3. เด็กหญิงสุนิสา  โคตบิน
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
399 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงธัญสุดา   พนม
3. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
400 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงนิภาธร  ปัญหาไชย
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินแกบ
3. เด็กหญิงวริดา  กะนะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย
2. นายนัฐพล  พันโน
 
401 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
 
402 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำชนะ
2. เด็กชายวรากร  คำชนะ
3. เด็กหญิงวลักษ์สุดา  ขุนศรี
 
1. นายประเวศ  ศรีสร้อย
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
403 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ผลเคน
2. เด็กหญิงสิริกร  กรรมเสริฐ
3. เด็กหญิงหยกผกา  สามพันธ์
 
1. นางสาวกมลชนก  ศรีวรรณา
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
404 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 76.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทริง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทุมพลแก
3. เด็กหญิงอริษา   อินทริง
 
1. นางสาวอรพิน  ปัททุม
2. นางสุภารักษ์  บุนนท์
 
405 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73.75 เงิน 7 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตพร  พวงนาค
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงภาวิณี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
2. นางสาววราภรณ์  สาหัส
 
406 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  นรสาร
2. เด็กหญิงพรลภัส  ลาสุด
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชาทิพฮด
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
407 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายธนดล  งามสนิท
2. เด็กหญิงนันท์นภัศ  ขันทะชา
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
408 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผาไชย
2. เด็กหญิงฐิติพร  มาศรี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผาไชย
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
 
409 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกรกนก  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงกฤติกา  ๓ีมโยธิน
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ประทุมทิพย์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
410 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปานไธสงค์
2. เด็กหญิงนัยน์ญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
411 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงภัสสร  สานสมจงเจริญ
2. เด็กหญิงลลิตา  นวมชม
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภักดีรักษ์
 
1. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
2. นายสิทธิชัย  อ่อนสุด
 
412 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แพงด้วง
2. เด็กหญิงปิยวดี  ไตรรินทร์
3. เด็กชายภานุสร  เพลียมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
413 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.74 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกฤติกาล  จ่าเห็ม
2. เด็กชายธีระวิศาล  ศรีงอย
3. เด็กหญิงอาริยา  ติธรรม
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
2. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
 
414 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุบัวบน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุริยะกมุน
3. เด็กหญิงอนุสรา  น้อยนาง
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
415 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
2. เด็กชายวัชระ  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวสุดาพร  ชาดีกรณ์
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายกนธี  บุรีขันธ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์   จันทร์สว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรวิช  แสนโง
 
417 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์
2. เด็กชายชนกานต์  โชติรักษา
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
418 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายณพชร  ไขแสง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  มาดีคาน
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
2. นายปฏิภาณ  กวดวงษา
 
419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมดี
2. เด็กหญิงนลินี  ยังภาย
 
1. นางสาววนิดา  แสงสุข
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม
 
420 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทรุกขา
2. เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
421 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายกฤษณ  พันธุกาง
2. เด็กชายเสฏฐพงศ์  พูนประโคน
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นายสุขสันต์  กุดนอก
 
422 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายจิระศักดิ์  มานะเสน
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองสิงห์
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
423 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรภัทร์  วังอินทร์
2. เด็กชายนิติพัฒน์  สามารถกุล
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
2. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
424 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงภาพิมล  ตรงดี
2. เด็กชายอติวิชญ์  เวียงแวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายศราวุฒิ  ผิวขำ
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายธีรกุล  ละกังถา
2. เด็กชายปิยะพงศ์  ละกังถา
 
1. นายวชิรวิทย์  พรมไพสน
2. นางรัชนี  ศิริมา
 
426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ฉลวยศรี
2. เด็กชายอนุชิต  ัทันบุญ
 
1. นายอัคนีวฺุฒิ  โน๊ตสุภา
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
427 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสมจักร
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีภูมี
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
2. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
428 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนากร  บินศรี
2. นางสาวศิริยา  วะนานาม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
2. นายบุญธรรม  มุ่งหมาย
 
429 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงค์ชมพู
2. เด็กหญิงวรางกูล  รัตนวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
2. นายศราวุฒิ  ผิวขำ
 
430 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์   ชัยนคร
2. เด็กหญิงชลธิชา   มณีรัตน์
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
2. นางสาววิลาวัณย์  แดงสด
 
431 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. นางสาวนฤมล  ทองสัน
2. เด็กชายเฉลิมพล  จัดแจง
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
432 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงนิศาชล  ทองทาบ
 
1. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
433 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แพงคำดี
2. เด็กหญิงยลธิดา  จู่มา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
434 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายณัฐชัย  มีทองแสน
2. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำสี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
2. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
435 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
436 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงพีรดา  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
437 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  ไชยสุโพธิ์
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
438 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายภัทรพล  พนมสินรัตน์
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
439 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วปีลา
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ปากดี
 
440 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายกษาปณ์  หัดระสา
 
1. นายทัด  วงลาพรม
 
441 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  บางประอินทร์
 
1. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
 
442 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณมาโจ
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุพศิริ
 
443 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกษมา  นาโควงค์
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
444 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงพาขวัญ  คุตะโค
 
1. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
445 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนภัทร  อุทัยแสน
 
1. นางสาวอรอนงค์  อุดมจิตร
 
446 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กชายสุริยา  มหาสารคราม
 
1. นางสาวขวัญตา  สุนะเทพ
 
447 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายอติลักษณ์  เอกพันธ์
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
448 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  ดวงภักดี
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
 
449 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กหญิงอาวัสดา  คนเพียร
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  คะสุดใจ
 
450 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายิอิทธิพล  ลุนทำ
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
451 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงกวินตรา  ท้าวนาง
 
1. นางคตินันท์  ยามี
 
452 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์
 
1. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
453 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายพงศกร  โพธินี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แง่มสุราช
 
454 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  จันทร
 
1. นายศรีทัตถ์  สุขเกษม
 
455 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1. เด็กหญิงชลลดา  ขุนหมื่นวงศ์
 
1. ร้อยตำรวจตรีทองศุกร์  สุริวงแก้ว
 
456 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงณิศรา  ภักดี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
457 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   โลหะ
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
458 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
 
459 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายธนภูมิ  แดนกระโทก
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
460 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชพร  ชมไทสง
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงกิตตินัน  วรดง
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  พลประเสริฐ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
463 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญนำ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
464 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชิดทิชา  มันอาษา
 
1. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
465 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
466 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงอภิรัชญา  คะสา
 
1. นางคตินันท์  ยามี
 
467 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  มงคลงาม
 
1. นางสาวพิไลพรรณ  ทุ่นศิริ
 
468 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงเยาลักษณ์  บุญปากดี
 
1. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
469 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุตะภักดิ์
 
1. ร้อยตำรวจตรีทองศุกร์  สุริวงแก้ว
 
470 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงบุษกร  คำใบ
 
1. นางดาหวัน  หุตางกูร
 
471 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงวรรณิษา  นาโควงค์
 
1. นายศรีทัตถ์  สุขเกษม
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายภาธร  โคตรมิตร
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
473 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายธนบดินทร์  ทิมทอง
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
474 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงชญาดา  อะทะขันธ์
 
1. นางสาวศิรินทรา   ชัยบิน
 
475 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ไชยกา
 
1. นายจันทะจร  ฮาบพนม
 
476 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายโชติกะ  ขันคำ
 
1. นายอนันต์  แสนดวง
 
477 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงสุปรียา  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวทรัพย์ศิริ  โคตรพรหม
 
478 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
 
479 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายสุริยันต์  นาแฮ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
480 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอภินันท์  สิงห์เดชะ
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
481 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงพิชญา   โยธาตรี
 
1. นางสาวปรัศนีย์   แก้วอ่อนขวา
 
482 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
483 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุคนธนา  สุกใส
 
1. นายอธิศักดิ์  วงศ์เหง้า
 
484 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายนนธวัช  นามเสาร์
 
1. นายวินัย  แสงศักดิ์
 
485 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายสิรวิชย์  โคตรมิตร
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
486 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวรัตชนก  พลราชม
 
487 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายวัชรินทร์  แสนโสม
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
488 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สาลีอาจ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
489 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายธีรภัทร์  วัฒนสุชาติ
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
 
490 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงอรุณวรรณ  ประยูรโต
 
1. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
491 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงอริสรา  พุทธิไสย
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
492 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนภัทร  เปาวะนา
 
1. นางเพ็ญนภา  วะชุม
 
493 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพัลลภ  อินทศรี
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
494 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธีระภัทร   รัตนะ
 
1. นายสมศักดิ์  ยางเบือก
 
495 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางการเกษ  บุพศิริ
 
496 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงชญาดา  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงภาวิดา  หวานแท้
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
497 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายนิรวิทธิ์  ธิปัญญา
2. เด็กชายศิวกร  ป้องทอง
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นายโสภณ  สุธรรม
 
498 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงมนัสวี  วิบรรณ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรประจักษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
2. นายทนงศักดิ์  สิทธิ
 
499 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองเสลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
500 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายฐิติพันธ์  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  คูลิน
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
501 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เสนสุข
2. เด็กหญิงอริสา  ปากสีมล
 
1. นางคตินันท์  ยามี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
502 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายนันทกร  โนนกลาง
2. เด็กชายหิรัญ   ต้ายบุญเที่ยง
 
1. นายอนุพันธ์  ประพัศรางค์
2. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
503 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกนกรดา  มาสกุล
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  ไชยประการ
 
1. นางกิตติยา  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ
 
504 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มุดผา
2. เด็กชายอภิเดช  สีลา
 
1. นายประดิษฐ  บุรีขันธ์
2. นางศรีสุดา  นามป่องแก
 
505 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  นาโควงค์
2. เด็กชายไกรวิทย์  วงศรีชู
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
2. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
506 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงนัฐวรรณ  บุญเทียม
 
1. นายวัฒนากร  ต่อซอน
2. นางกานดาวะสี  บัวนาค
 
507 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายพรรษา  นักร้อง
2. เด็กชายวโรดม  บุตรสอน
 
1. นางสาวอรอุมา  ไมยวงค์
 
508 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กชายดนุนัย  อำอวด
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เสนจันทร์ฒิไชย
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
2. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
509 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทุมพลแก
2. เด็กชายวรวุฒิ  พุทธตาล
 
1. นางสาวอรพิน  ปัททุม
2. นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์
 
510 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายสิริชัย  ศรีนาทม
2. เด็กชายอภิภัทร  แก้วเชื่อม
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
2. นางรัชนี  ปิตะพรหม
 
511 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ระมงคล
2. เด็กหญิงอุมากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  ดีนัก
2. นางสุชญา  จันทะขิน
 
512 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธณพัช  ทีขาว
2. เด็กชายสุกฤษณ์  เหลื่อมล้ำ
 
1. นายสรายุทธ  สิมมาจันทร์
2. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
 
513 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงพิจิตรา  อุปทุม
2. เด็กหญิงพิมมาดา  อุปทุม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
 
514 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนชัย  สมทวย
2. เด็กชายเนติพล  จันทะขิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
515 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงนงนภัส  สลาประโคน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มหาวงศ์
 
1. นางสาวสุปาณี  ผากงคำ
 
516 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายณปภัช  เมธีผาติกุล
2. เด็กหญิงออนจิรา  วงศ์เหง้า
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
2. นายวัชรินทร  อินตา
 
517 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายทรงพล  ผาอิดดี
2. เด็กชายวีรภัทร  จันทร
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
518 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายนพพล  ตะลาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
519 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงรัฐกานต์  วันดี
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  มีคำ
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
2. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
 
520 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวรัชฎาพร   ต้อนโสกรี
2. นางสาวสุธิชา   วงศ์คำดี
 
1. นางสาวรัตนา  วงศ์ล่าม
2. นางสาวปรัศนีย์   แก้วอ่อนขวา
 
521 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  เยาวศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรศิลป์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
522 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธิญาดา  อุปทุม
2. เด็กหญิงปวีณา  จุลขันธ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์
2. นางอรพินท์  คำเกษ
 
523 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพีระดล  ทั้งน้อย
2. เด็กชายศุภกิจ  คำชนะ
 
1. นางสาวกมลชนก  คำชนะ
2. นางพิกุล  อุสาพรหม
 
524 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เมฆตั้ง
2. เด็กชายธนากร  บานทะจี
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
525 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. นายสุทธิพงษ์  ทุมแต้ม
2. นายสุรเดช  ฝ่ายพนอม
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
526 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายฐานันชัย  ตู้แก้ว
2. เด็กชายประวิทย์  พึ่งเมือง
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
2. นางเพทาย  เตียงสกุล
 
527 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจักรวาล  ติยะบุตร
2. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวธีระนันต์  โมธรรม
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
528 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์    โมธรรม
2. เด็กหญิงภัครวดี   โมธรรม
 
1. นายศิวพล  ธนู
2. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
 
529 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เปาวะนา
2. เด็กหญิงจิราภา  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวขนิษฐา  เปาวะนา
 
530 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกานต์นิกา  มะละกา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพ็งคำ
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
531 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธีระภัทร  รัตนะ
2. เด็กชายวสุพล  อัตพงค์
 
1. นายสมศักดิ์  ยางเบือก
2. นายชวนันท์  ชินพลชาย
 
532 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วะลับ
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
533 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยบูรณ์
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
534 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1. เด็กหญิงธนาวดี  บันทอน
 
1. นายสนอง  เดชทะสอน
 
535 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเจือ
 
1. นายอนุพันธ์  ประพัศรางค์
 
536 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แวงโสธรณ์
 
1. นายปารินทร์  พลประเสริฐ
 
537 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงนภัสกร  ราชนาวี
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
538 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประกิ่ง
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
539 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายเมธี  อินทรักษ์
 
1. นางสาวธีระนันต์  โมธรรม
 
540 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงพรรณภัค  ยะภักดี
 
1. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
541 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กชายชาญวิทย์  อุปสุ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อาจวิชัย
 
542 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุริตา  ศรีละมาตย์
 
1. นางศิวาพร  สีโย
 
543 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายนวพล  วงษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
544 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายปรัตถก  พานิชกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จรีรัตน์
 
545 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ราชรามทอง
 
1. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
546 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  โกษาแสง
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
 
547 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายธีระพัฒน์   บุญอบ
 
1. นางสาววราภรณ์  ไกยะฝ่าย
 
548 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงธันยพร  พันธุกาง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
549 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายศักดิ์ดา  เลี้ยงเพ็ชร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
550 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  โยลัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไวจำปา
 
551 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงอุไรพร  รักษาวงศ์
 
1. นายวชิรวิทย์  พรมไพสน
 
552 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทรายทวีป
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ   สุขสม
 
553 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงมนัญญา  ภูผาลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
554 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เดชบุรัมย์
 
1. นายนัฐพล  พันโน
 
555 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายภาคิณ  แพงโสม
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
556 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจตุพร  ไวมือ
 
1. นางสาวปทุมมา   ปลั่งกลาง
 
557 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  พราวศรี
 
1. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
558 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายณัฐพล  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวรัตชนก  พลราชม
 
559 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกันยา  วงค์กันยา
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
 
560 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุวภัทร  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เปาวะนา
 
561 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายยุทธชัย  มังลา
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีเพียชัย
 
562 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายนิรุช  โคตรคำ
 
1. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
563 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายเจษฎากร  โสภา
 
1. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
564 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชนะพจน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  งอยหล้า
 
565 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจันทนาพร  อุสาพรม
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
566 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว
2. เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ทัพวัน
 
1. นางยุพิน  วโรรส
2. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธ์
 
567 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เส
2. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
3. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันทะนาด
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
568 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วนิวงษ์
2. เด็กหญิงพีรดา   ไทยนุกูล
3. เด็กหญิงอาทิตยานันท์  พันธุ์เมือง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
569 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกฤษกร  เสนพันธ์
2. เด็กชายจักรภัทร  มาตรกูล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยศล
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
570 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา
2. เด็กชายภาณุ  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
 
571 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงศยพรรณ  บินศรี
2. เด็กชายสุรนาท  คำหอม
3. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยปัญหา
 
1. นางดรุณี  อินอุเทน
2. นางจิระรส  มั่นธง
 
572 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ติยะบุตร
2. เด็กชายรัชตะ  เสนานิมิต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนทะวาด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
573 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.1 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมจอม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงสุ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สุวรรณบุผา
 
1. นางรังสินี  สุทธิกาศ
 
574 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุปทุม
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  กุลมณี
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกิดปทุมสุวรรณ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
575 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายปัญญากร  อ่อนสาร
2. เด็กหญิงศุภากานต์  นราชัย
3. เด็กหญิงอรุณีย์  ระเริง
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ยาลัย
 
576 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายชลชาติ  สีสุก
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทร
3. เด็กหญิงพรณภัส  ทิพยมงคลกุล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทุมหอม
2. นางสาวชุตินันท์  ศรีบุญเรือง
 
577 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คำปิ่นตา
2. เด็กหญิงศุภัชญา  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงอารีญา  ตางาม
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
578 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญศาสตร์
2. เด็กหญิงริมลณี  ภูชุม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พาลี
 
1. นางสาวอรัชนุช  อัครวงศ์
2. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
579 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงทินรัตน์  กาลถวิล
2. เด็กชายพุทธิเมธ  อุสาพรหม
3. เด็กชายวรายุทธ์  นาทุ่งทอง
 
1. นางสาวผกามาศ  อุปรี
 
580 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายชนาธิป  คำชนะ
2. เด็กหญิงทิพมนต์  สุวมาตร์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  อ่ำผึ่ง
 
1. นางสาวพนิดา  วงศ์ล่าม
 
581 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนภูมิ  ดวงดูสัน
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทกุมาร
3. เด็กหญิงอภิชญา  พายินดี
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายสนธยา  มันทะ
 
582 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงชนาภา  ตักโพธิ์
2. เด็กหญิงดลยา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุนาคราช
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
583 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนะ
2. เด็กชายทนง  ขันติ
3. เด็กหญิงแพรวา  ึคัณทักษ์
 
1. นางสาววรรณภา  ภูเม็ด
2. นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า
 
584 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เพียภูเขียว
2. เด็กหญิงศศินิภา  กลางโคตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีหา
 
1. นางสาวพุทธิพร  ทาคำ
2. นางสาวนิชาภัทร  นวนสี
 
585 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายธีรเดช  ผ่านคำ
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นายณัฐพงศ์  คำโคตร
 
586 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงธิญาดา  มณีพรรณ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกลถิ่น
3. เด็กหญิงเมธิกาญจน์  เดชสอน
 
1. นางสาวนัทริยา  ไชยศล
2. นายวรัญญู  เสาหงษ์
 
587 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผงจำปา
2. เด็กหญิงลลิตา   นวมชม
3. เด็กหญิงวริศรา  มะลิวัลย์
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
588 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
2. เด็กหญิงผึ้ง  เพรชโสภา
3. เด็กหญิงศิริยากรณ์  คำเกษ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
589 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายนพนันต์  วิณโรจน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงษาเนาว์
3. นางสาวแพรวนภา  ลืออำนาจ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
2. นางสาวสุพรรษา  ชัยบิน
 
590 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปาริชาติ   วงษ์หมอก
2. เด็กชายวัชมล  พรมสี
3. เด็กหญิงสลุตา  สีลำใต้
 
1. นายประจักษ์  ทามี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
591 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดาเกษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเยีย
3. เด็กชายสุรสีห์  สารสิทธิ์
 
1. นางสาวนิชาภัทร   นวนสี
2. นางสาวพุทธิพร  ทาคำ
 
592 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หลวงแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญเหลา
3. เด็กหญิงอัญกร  นวลขาว
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
593 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกฤติกา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตทศ
 
1. นางสาวรัตยา  เอกมาตร
2. นางลินดา  เฟือยงาราช
 
594 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจันทนาพร  อุสาพรม
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  คะดุน
3. เด็กหญิงพันธิตา  วงศุพัฒ
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นางอภิญญา  สุขไทย
 
595 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวกนกทิพย์  จำปา
2. นางสาวกัญญาณี  พลหาญ
3. เด็กหญิงนิรชา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
 
596 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา   เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงชลาลัย  สิทธิยา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เคี่ยงคำผง
 
1. นางมณีรัตน์   คำชนะ
2. นางสาวสกุณา  วงษาเนาว์
 
597 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  วังสุขี
2. เด็กหญิงวรรณภา  โยลัย
3. เด็กหญิงองุ่น  อุณาพรม
 
1. นางสาวแสงดาว  ดวงดูสัน
2. นางกมลลักษณ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
 
598 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปาริตา  ธารารักษ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไตริน
3. เด็กหญิงหฤทัย  โมกัน
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
2. นายแสงละภา  พระเสนา
 
599 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายญาณกร  ประกิ่ง
2. เด็กชายฐิตินันท์  บุญประจง
3. เด็กชายทรงวุฒิ  ประกิ่ง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุสาพรหม
2. นายอาทิตย์  ประกิ่ง
 
600 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกันตนา  พันธ์โม้
2. เด็กหญิงจันจิรา   วงศ์เกษ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทขันธ์
 
1. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
2. นางสาวอังคณี  วันศรี
 
601 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ยาลัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  เสมาทอง
3. เด็กหญิงพิชญา  ป้องคำสิงห์
 
1. นายณัณฐ์  คนตรง
2. นางสาวอาภาพร  นาสงวน
 
602 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลวงโป้
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยงเพชร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภูมลา
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
603 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชลดา  ยะไวย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงเขมิกา  วันทอง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเด่นนภา  วงษา
 
604 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงจิรัสยา   นิลพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐจิราภา  นนทะศรี
3. เด็กหญิงธีรญา  ไชยศล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
2. นางสาวธมลวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์
 
605 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปัญญา  อิ่มวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วายโสกา
3. เด็กหญิงเดนิส  กุลด์สวาก
 
1. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธ์
2. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
 
606 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เตชะพล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ไกรภักดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
607 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงกณิกา  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนภัสสร   มหาวงศ์
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
608 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  พารัน
2. เด็กชายบุรินทร์ธร  วงค์นาอินทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไพน้อย
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
609 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จุติยะ
3. เด็กหญิงรดาพร  กิจประชุม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โพธิ์สุ
2. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
 
610 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทุมดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คำไข
3. เด็กหญิงลลิตา  มาดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
611 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายนันทพงศ์  กวนคำอุ้ย
2. เด็กหญิงพัชรินญา  เชื้อพรมมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ถินวิจารย์
 
1. นางครองสุข  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวเกศสุดา  โทด้วง
 
612 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พรมเอ้ย
2. เด็กหญิงจิราทิพย์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  สิทธิยา
 
1. นางสาวปรานอม   ดาเชิงเขา
2. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
 
613 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โมธรรม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เป้งไชยโม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์เฮ้า
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
614 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สารทอง
2. เด็กหญิงปิ่นมุข  ศรีคำม้วน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางพนิดา  ภักดีมี
 
615 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงกุลนิดา  ยติโยพันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุพศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
2. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
 
616 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงฐิติมา  คะสา
2. เด็กหญิงปรายรุ้ง  ก้อนกั้น
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำใหญ่
 
1. นางสาววลัยภรณ์  ดวงสุภา
2. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
617 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทิพม่อม
2. เด็กหญิงบุษกร  โพนสอนทีป
3. เด็กหญิงวราภรณ์  โพนสวนทีป
 
1. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
2. นายสิทธิศักดิ์  อุสาพรหม
 
618 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงกิริณา  ทะนะไชย
2. เด็กหญิงพรรณิภา  หนันอ้าย
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ไตรรินทร์
 
1. นายฉลาด  ไชยสุระ
2. นางวราปภา  พนันชัย
 
619 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายกุลสตรี  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงธันยพร   บิดขุนทด
3. เด็กหญิงวิลักษนา  สุภรินทร์
 
1. นายนรุตม์ชัย   นิ่มมุกดา
2. นางหทัยรัตน์   ไตรวงศ์ย้อย
 
620 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปารีณา  อุสาพรหม
3. เด็กชายศักดิ์ดา  คำชนะ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
621 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิง นันทิยา   โพติยะ
2. เด็กหญิงนุชธิยา   โยลัย
3. เด็กหญิงอัปสร   โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
622 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
623 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงคัชรินทร์ณี  อินแกบ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัญหาไชย
3. เด็กหญิงบุษบา  กิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาววิชุดา  กัปปันโน
2. นางพิมพ์ผกานต์  สายรัตนะชัย
 
624 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวจันทร์จิรา  แมดมิ่งเหง้า
2. นายราชัน  ลิภา
3. นางสาวสุพัตรา  ทะทำมัง
 
1. นางสุธาทิพย์  วงษาเนาว์
 
625 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปู่ห้วยพระ
2. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
3. เด็กหญิงอัญกร  สานาผา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
626 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัฐลิดา  เสาะหาได้
2. เด็กหญิงนุศรา   โคตะมี
3. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธ์ุ
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
627 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลนัฎ  ผิวนวล
2. เด็กหญิงเนตรนภา  โคตะบิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตะบิน
 
1. นางสุดารัตน์  พลโลก
2. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
 
628 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ปุนเข็ม
2. เด็กหญิงลลิตา   แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงศศิประภา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
2. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
 
629 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  คำอินทร์
2. เด็กหญิงสุนิตา  ทิพมล
3. เด็กหญิงออละดา  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางสาวแสงเดือน  วะยะลุน
 
630 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ผาสีดา
2. เด็กชายดุลยวัฒน์   มหาวงศ์
3. เด็กหญิงนาขวัญ  วงษาพัด
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
631 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกันตนา  โปแอ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  พลหาร
3. เด็กชายสิทธิกร  สิทธิยา
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางสาวปรานอม  ดาเชิงเขา
 
632 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปรายตะวัน  อ้อยรักษา
2. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยมงค์
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีวะโสภา
 
1. นายสมใจ  พิมพิ์ภา
2. นางสาวปาริชาติ  สูงสุด
 
633 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสตะวงศ์
2. เด็กหญิงนิพาดา  บวรชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  บุตรสอน
 
1. นางสาวเวิน  ริทัศน์โส
2. นางสาวนวรัตน์  คาภัยวงศ์
 
634 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นนทะศรี
3. เด็กชายศาสตรา  ตะวังทัน
 
1. นางสาวพรพิมล  วอล้า
2. นายการัณย์  คำแปง
 
635 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฐานิดา   บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   ศรีโยธา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สระอินทร์
2. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
 
636 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายปีใหม่   เทพเศรษฐา
2. เด็กชายศราวุธ   ยุทธรรม
3. เด็กชายสุวันชัย   คงทน
 
1. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
2. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
 
637 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
3. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
 
1. นางสาวลลิตา  นาขมิน
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
638 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  วาปี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สอนสา
3. เด็กหญิงวิยะดา  นครังสุ
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
 
639 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายธนาธิป  วอระกัน
2. เด็กหญิงบุญศุภา  สาคร
3. เด็กหญิงพันธิตรา  ตะวะนะ
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายสนธยา  มันฑะ
 
640 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 1. เด็กชายธนภัทร  ต่อซอน
2. เด็กชายวีรภัทร  เผ่าสุกัลป์
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  จันทชาติ
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวนิฤมล  มะแย้ม
 
641 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)    
642 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์
3. เด็กชายศรราม  คะพันธ์
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
643 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายชิษณุชา  นัดติสุทธิ
2. เด็กชายธนาดล  ดอยมา
3. เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
644 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   โมธรรม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยางธิสาร
 
1. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
2. นายสุริยา  นครใชย
 
645 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรมผง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงไพร
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
646 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี
2. เด็กชายภูรินทร์  กันยาตี
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะศรี
 
1. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาขะจันทร์เจริญ
2. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
647 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกชกร  จงจอหอ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ยางเบือก
3. เด็กหญิงโสริญา  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
648 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงพลอยบุศราคัม   พันธุ์ด้วง
3. เด็กหญิงสุนิษา   ไกรษรวงค์
 
1. นางอรอุมา   ศรีนาทม
2. นางสุนันทา    เหมพลชม
 
649 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำภิรัง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เชื้อขาวพิมพ์
3. เด็กหญิงศิริกมล  ไพรจรุงสิทธิ์
 
1. นางเหรียญทอง  มีชัย
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
650 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จำปา
2. เด็กหญิงพัณณิตา   จำปา
3. เด็กชายอดิเรก  จำปา
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
2. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
 
651 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลิภา
2. เด็กหญิงนิรินทร์รัตน์  ขันตี
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ไหลอุดี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
652 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายชนะชัย  บุพศิริ
2. เด็กหญิงนัฐริกา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  ติยะบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์   วานะวงศ์
2. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
 
653 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายพันธวีร์  แก้วนิวงค์
2. เด็กชายพีรพล  นิวงษา
3. เด็กหญิงศศิประภา  นิวงษา
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
2. นางสาววรรณภา  บุดดา
 
654 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
2. เด็กหญิงรัชนก  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงสาวิณี  นะคะจัด
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
655 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐางาม  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสสิรี  เครือเพชรกุล
3. เด็กหญิงวรรณภา  โสภา
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
2. นางคนึงนิต  บุพศิริ
 
656 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเหลา
2. เด็กหญิงรัชนี  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  โคตวัน
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
657 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  โกษาแสง
2. เด็กหญิงเจริญสิน  รอดภัย
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  มูลตีเสาร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผ่านชมภู
2. นางสาวพิชสินี  เถรวงแก้ว
 
658 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  บุพศิริ
 
1. นางสุณัชชา   เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร   เฉลยพจน์
 
659 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ฮาดทักวงค์
2. เด็กชายภูวดล   กล่ำพลอย
3. เด็กชายอภิชัย   เขียวโป
 
1. นางสาวมลนภา   มะสุใส
2. นางสาวระพีพรรณ  สุชัยยะ
 
660 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
2. เด็กชายวิทวัฒน์  มันอาษา
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางอรัญญา  แวงดีสอน
 
661 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายวรวิช  มงคล
2. เด็กชายอำพล  ชัยมาโย
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
662 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายชานนท์   ศักดิ์มงคลไพศาล
2. เด็กชายภูฤทธิ์   แก้วโจ๊ะ
 
1. นายประยงค์   รุ่งจินดารัตน์
2. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
 
663 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  คำชนะ
 
1. นางสาวนวลปราง  แสนสุข
 
664 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สานาผา
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  ทุมดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
665 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายกฤษณะ  วะตะมะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นายชัชวาล  สุพรรณผิว
 
666 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)    
667 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายณัฐวัชร  หาญจิต
2. เด็กชายอนันต์  ไชยพล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทุมหอม
2. นางสาวชุตินันท์  ศรีบุญเรือง
 
668 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนันทิยา  โพติยะ
2. เด็กหญิงอัปสร  โยลัย
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
2. นางสาววราภรณ์   มะปะเม
 
669 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  ป้ายนอก
2. เด็กชายศิขรินทร์  ช่องตะขบ
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
2. นายอดิศร  บุพศิริ
 
670 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายธนชัย   สีหมุงคุล
2. เด็กชายนันท์พิพัฒน์   แสนพล
 
1. นายสุริยา  หงแสน
2. นางสาวสิรินยา  คำมา
 
671 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธเนศ  จาเหม
2. เด็กชายปิยะพันธ์  จันทะราม
 
1. นายกฤษฎา  แข็งการ
2. นายรชตะ  ศิริวงค์
 
672 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายชญานิน  ต้นสุวรรณ
2. เด็กชายวงศกร  ปอไว
 
1. นายสมคิด  การุณ
2. นายอรรถกร  บุญญานุภาพ
 
673 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายจิรโชติ  ศรีวรสาร
2. เด็กชายพงศ์สุภา  บุพโต
 
1. นายวัฒนา  วงษ์โพนทอง
2. นางสาวชัญญานุช  บุตรบุรี
 
674 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนาภัทร  ดายังยุธ
2. เด็กชายวัฒนาศักดิ์  อินทิสิทธิ์
 
1. นายวิทวัส  โพธารินทร์
2. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
675 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายพัชรพล  คะดุน
2. เด็กชายสรรพวิท  คะดุน
 
1. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
2. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
676 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เพียมา
2. เด็กชายนราวิชญ์  กันหาวงษ์
 
1. นายสัญญา  แก้วหนองสังข์
2. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
 
677 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายจิรายุส   สิงห์เสน
2. เด็กชายวรวุฒิ  สิมมา
 
1. นายนายสุรศักดิ์  แสนศิลป์
2. นายธราดล   จันทร์อ่ำ
 
678 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายชัยมงคล  เพชรบรม
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์สม
 
1. นายบรรจง  ภูกิ่งหิน
2. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
 
679 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายรชต  ทมถา
2. เด็กชายษตภณ  อโณรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นายปัญญา  ศรีนาทม
 
680 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนิสร  นาโอพิมพ์
2. เด็กชายนิรากร  ไชยกา
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายบุญชู  ใจใส
 
681 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  เสนาสี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คัณทักษ์
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายอนุสรณ์  ปัฏนา
 
682 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธีรเดช  มาตรชัยเคน
2. เด็กชายนราทร  แสงหล้า
 
1. นายวิศรุต  สุริยประพันธ์
2. นายวรายุทธ  จิตตะวงค์
 
683 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วน้ำ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ต่อซอน
 
1. นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร
2. นายสุทิน  นันวิสุ
 
684 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายธีระพงษ์  โยบุตดา
2. เด็กชายปรินทร  เนียมทอง
 
1. นายทรงศิลป์  จันปุ่ม
2. นางแคทลียา  จันปุ่ม
 
685 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กชายอดุลรัชด์  ต้นสา
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  สุวรรณโสภา
 
1. นายชาญเดช  อัตวิชา
2. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
 
686 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ธงไพร
2. เด็กชายปองภพ  งามแพง
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
687 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำนกกก   1. นางสาวกฤตยา  อภัยโส
2. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
 
688 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายณัฐภัทร  โคตรพรม
2. เด็กชายอาทิตย์  อุสาพรหม
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
689 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายนันทชัย  แสนบุญมี
2. เด็กชายภิรายุ  ธะนะเหลา
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายอนุสรณ์  ปัฏนา
 
690 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหะ
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เกษมสินธุ์
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
691 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีหาบุตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์   เข็มเพ็ชร์
 
1. นายก้องภพ  เลิศอุปเสน
2. นางสาวอัญชลี   แก้วกัญญา
 
692 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายณัฐพล  มะปะโพธิ์
2. เด็กชายเจตมงคล  สีละสา
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นายจักรพรรดิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
693 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 1. เด็กชายจันทกร  โนนเดช
2. เด็กชายพัชรพล  เคนไชยวงศ์
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นายสมัคร  คะสุดใจ
 
694 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
2. เด็กชายเจษฎา  สุพิมล
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
695 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91.12 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วใส
2. เด็กชายอภิชาติ  บทศรี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
696 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88.31 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายพลกร  นาโควงศ์
2. เด็กชายเด็ดดวง  มหาวงศ์
 
1. นายอนุกูล  ภูยังดี
 
697 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 87.92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายสมชาย  พรหมศรี
2. เด็กชายเมธา  สีหาบุตร
 
1. นายนพฤทธฺิ์  สีหาบุตร
 
698 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 83.45 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติชัย  คุตะโค
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สอนซ้าย
 
1. นายกฤษฎา  แข็งการ
2. นายอนันต์  เครือหว้า
 
699 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 79.07 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงปาก
2. เด็กชายธนพัฒน์  เหง้าน้อย
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวกรรณิกา  ทุมหอม
 
700 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 77.84 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธวัชชัย  วันดี
2. เด็กชายนิภัช  วันดี
 
1. นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์
2. นายสมภพ  เมืองแทน
 
701 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 68.71 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายธนวันท์  บุตรพรหม
2. เด็กชายสุทธิกมล  แซ่เล้า
 
1. นายลือชัย  อุสาพรหม
2. นายภูริวัจน์  มาตราช
 
702 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายอังกฤษ  แก้วอวน
2. เด็กชายอัมพล  สาลีพล
 
1. นายวิชัย  ราโช
2. นายนิธิศ  มรดก
 
703 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66.54 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  วังอุปัดชา
2. เด็กชายเสรี  ยะตะโคตร
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
2. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
704 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61.17 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายณัฐวร  นะคะจัด
2. เด็กชายภัทรพล  ติยะบุตร
 
1. นายณรงค์  คำหันอรรค
2. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
705 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 56.4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายตรีทเศท  จันทะโสม
2. เด็กชายอดินันท์  รักษาเคน
 
1. นายสมใจ  พิมพิ์ภา
 
706 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 53.98 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วะนาคำ
2. เด็กชายอนุวัตน์  สุขนา
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
2. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
 
707 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
2. เด็กชายสินาถ  สะตะ
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายพงษ์ศักดิ์  นครังสุ
 
708 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายกิตติธัช  ชมภูนิมิตร
2. เด็กชายสุทธิภัทร  คะดุน
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
709 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลิตยานัน
2. เด็กชายสหภาพ  เสนเพ็ง
 
1. นายชาญ  ทองดี
2. นายบดินทร์  รักษาวงศ์
 
710 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  เข็มพันธ์
2. เด็กชายนิติกร  ศักดิ์วงค์
 
1. นายวรวิทย์  เสนาศรี
2. สิบตำรวจโทรัชพล  กาลเนตร
 
711 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูมิลักษณ์
2. เด็กชายศราวุธ  โคตรสิงห์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  สารคำ
2. นายนภดล  ว่องไว
 
712 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทธ์   ตะลาด
2. เด็กชายปริญญา   ทยาธร
 
1. นางสาวนฤมล  ประเสริฐพงษ์
2. นายก้องภพ  เลิศอุปเสน
 
713 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คำลือ
2. เด็กชายอดิศร  บุญเทียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
714 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายปวรุตม์  เบ้าลี
2. เด็กชายพอเพียง  เบ้าลี
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
715 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.09 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กชายอลงกรณ์  มานะเสน
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์  นนทะวงษา
 
1. นางสาวรัฐพร  บันลือ
2. นายบุรินทร์  ภะวะ
 
716 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กชายพรรษา  ประกิ่ง
2. เด็กชายอรรถเดช  ประกิ่ง
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษสา
2. นางรัตนา  หงแสน
 
717 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.3 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กชายณัฐพล  ชนะพจน์
2. เด็กชายปัญจทรัพย์  ประพัศรางค์
 
1. นายประดิษฐ  บุรีขันธ์
2. นายทวี  โยคณิตย์
 
718 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.11 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กชายภาณุวิชญ์    พรหมอารักษ์
2. เด็กชายสุรดิษ   ประยูรโต
 
1. นายสุรพัฒน์   วงศ์เข็มมา
2. นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ
 
719 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.02 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียนหล่อ
2. เด็กชายอานันท์  อินทริง
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นายชิษณุพงศ์  พิมพ์หาญ
 
720 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  โพธิ์สุ
2. เด็กชายธีรภัทร  สมรฤทธิ์
 
1. นางศิริพร  เชื้อวังคำ
2. นางสาววรพรรณ  ผึ้งหลวง
 
721 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.26 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธีรยุทธ  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์นาม
 
1. นายพยัญ  พรมจันทร์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ยาลัย
 
722 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.52 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายชนะพล  สุขภูวงศ์
2. เด็กชายวรภพ  ศรีงอย
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
723 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.49 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์แก่น
2. เด็กชายวีระวัฒน์  วงค์อินทรยู
 
1. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
2. นายสมนึก  ชายเจริญ
 
724 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.32 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายจักรี  คะแก้ว
2. เด็กชายสุดเขต  ใจยศ
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร
2. นางสาวอังคณี  วันศรี
 
725 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.89 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายถิรเจต  สมดี
2. เด็กชายสุรสีห์  จำปาซ้อน
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายประสงค์  กลางประพันธ์
 
726 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.47 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ซองทอง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายพงษ์ศักดิ์  นครังสุ
 
727 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.05 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายพิชัย  กลมแสง
2. เด็กชายศราวุธ  พรหมทะยาง
 
1. นายลือชัย  อุสาพรหม
2. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
 
728 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.82 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายภัทรพล  ใจเป็ง
2. เด็กชายอากัสซี่  ประกอบ
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
2. นายณรงค์  คำหันอรรค
 
729 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.02 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายภาคภูมิ  สร้อยพรม
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  ชินบูรณ์
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นายจักรพรรดิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
730 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.35 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายก้องกังวาล  บุญมั่ง
2. เด็กชายภานุพงค์  คำใหญ่
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
731 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.16 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กชายนิรัตศัย  ยุบลวัตร์
2. เด็กชายภูรินทร์  วรโยธา
 
1. นายนรภัทร  รัตนมาลี
2. นายเกียรติศักดิ์  เจริญสุข
 
732 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.31 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผาดนอก
2. เด็กชายธีรภัทร  ตระพรหม
 
1. นายวิจักษณ์  วะสาร
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
733 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายประเมิน  แสนเพ็งเคน
2. เด็กชายอิทธิชัย  บัวลอย
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นางดวงสุดา  ทับแสง
 
734 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนะ
2. เด็กชายศุภกร   อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
2. นายกฤษฎากร  สารคำ
 
735 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เอ้เคน
2. เด็กชายไพศาล  บุญเทียม
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
 
736 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยะหา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปากดี
 
1. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
737 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายณัฐพล  วงโพนทอง
2. เด็กชายนพณัฐ   พรหมดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
 
738 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายริมปกรณ์  เดชทะสอน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชะนะพจน์
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
2. นายแสงละภา  พระเสนา
 
739 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายชีวัธนัย  คะดุลย์
2. เด็กชายนัทพงศ์  สุขวิพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
740 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายคมกฤษ  จุงอินทะ
2. เด็กชายเจษฎา  ลิภา
 
1. นายดิเรก  ลิภา
 
741 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายบูรพา  ทองสาม
2. เด็กชายเนวิน  กัลยา
 
1. นายรังสฤษฏ์  พิกุลศรี
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
742 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายผดุงเดช  คะดุน
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  กวนฮางฮอง
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายประสงค์  กลางประพันธ์
 
743 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายสรศักดิ์  ก้อนกั้น
2. เด็กชายสุธี  ทับหัวหนอง
 
1. นายเอกชัย  ดอนทราย
2. นายค นึง  มังคละคีรี
 
744 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนิภา
2. เด็กชายสกลธรรม  วิสัยเกตุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
745 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วัดไทยสงค์
2. เด็กหญิงณภาลัย  ศรีหะมงคล
 
1. นายสุธีรชัย  นาชัยฤทธื์
2. นายผจญ  อ่อนอั้วะ
 
746 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายธนาธร  รัตนะ
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  วงศ์สุพัฒน์
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นางสุรีย์รัตน์  สารคำ
 
747 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสิทธิพล  เปาวะนา
2. เด็กชายอิฐศวะ  ชาสงวน
 
1. นายดิเรก  ลิภา
 
748 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายชนินทร์   วังมลหม่อม
2. เด็กชายอนุชิต  วังสุขี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
 
749 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายทิชานนท์  วงษา
2. เด็กหญิงแววดาว  วันงาม
 
1. นายรังสฤษฏ์  พิกุลศรี
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
750 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายธีระพล  บุญเหลา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  บุญเหลา
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. จ.ส.อ.เก่งกาจ  นาโควงศ์
 
751 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายจิรายุทธ  โทรัตน์
2. เด็กชายชินกร  เพ็งคำ
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นายยุทธศาสตร์  ยอดมงคล
 
752 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   บุพศิริ
2. เด็กชายอภิชาติ   ปากดี
 
1. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวมาริษา  พลวงศ์ษา
 
753 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายธนา  ผาแดง
2. เด็กชายรชต  จันแปงเงิน
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
754 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายชัยยพร  สุพร
2. เด็กชายพงศกร  รังโคตร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาใต้
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
755 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายธนากร  โกษาแสง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  โกษาแสง
 
1. นายอุทัยพงษ์  อุดมเดชาเวทย์
2. นางสุดที่รัก  อุ่มอาษา
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ทัดสา
2. เด็กหญิงกวินตรา  เฉลยโสตร์
3. เด็กหญิงชญาดา  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงอรุณี  ทิวารัตนกุล
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
757 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจินดา  ยาลัย
2. เด็กหญิงชนิสรา  มาเพ็ง
3. เด็กหญิงนิชาอร  วงศ์นาม
4. เด็กหญิงปองขวัญ  อะทะขันธ์
5. เด็กหญิงลักษิกา  กุลจันทึก
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์จันดี
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ไตรมีแสง
3. เด็กหญิงปิ่ณมณีย์  ศัตรูพินาศ
4. เด็กหญิงศลิษา  ภูชุม
5. เด็กหญิงสิรินดา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
759 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ติ๊บตัน
2. เด็กหญิงทรรศิกา  อินทิราช
3. เด็กหญิงนันทิยา  ขวัญอยู่
4. เด็กหญิงรัญธิดา  ทาวอแวง
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ปะนะภูเต
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
760 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ชมวงศ์
2. เด็กหญิงชลดา  กันยาตี
3. เด็กหญิงวรดา  เตยชันซะ
4. เด็กหญิงอภิญญา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงเพชรลดา  พลบำรุง
 
1. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
2. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
761 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงขวัญฤทัยรัตน์  เฉลียวไว
2. เด็กหญิงณฐพร  โกษาแสง
3. เด็กหญิงมุนินทร์ธา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงรัชมัยพร  ข้อจักร
5. เด็กหญิงวนิสา  ปรีวาสนา
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แก้วมา
2. เด็กหญิงตรีนภัทร  งามแสง
3. เด็กหญิงพรชิตา  กุลวงค์
4. เด็กหญิงสิรินดา  มะละ
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  วงศ์เทราช
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์   กลยะณี
 
763 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงโป๊
2. เด็กหญิงปาริตา  เนตรพิมพ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  เนตรพิมพ์
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกษมสินธุ์
5. เด็กหญิงพนิดา  สายสมคุณ
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
764 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หนองแค
2. เด็กหญิงณิชา  ขันทะชา
3. เด็กหญิงรสนันท์  นวรัตน์วิจิตร
4. เด็กหญิงศิรินภา  อุปเสน
5. เด็กหญิงเมธิดา  สาบก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางอัญชลี  ตรันเจริญ
 
765 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกชกร  เขียวค้า
2. เด็กหญิงพิมนภัทร  คำลือ
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปัทวงค์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผาไชย
5. เด็กหญิงเกศกนก  ผิวตะศาสตร์
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพรเทวา  จันทะโม
 
766 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจันทิมา   ฝ่ายพนอม
2. เด็กหญิงจิรภัทร   แสนเพียง
3. เด็กหญิงพัชรพร  พนาราบ
4. เด็กหญิงพัชราพา   โคตรมิตร
5. เด็กหญิงอัจฉรา   ปู่บุตรชา
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
 
767 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรีขันธ์
3. เด็กหญิงธนิสร  ภูธี
4. เด็กหญิงพรไพลิน  คำลือ
5. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมประเกต
 
1. นายสวรรค์ไทย  อาจวิชัย
2. นายโกษา  ทวันเวช
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้ยสีแก้ว
2. เด็กหญิงปวิชญา  แสงลุน
3. เด็กหญิงพัชรา  การถัก
4. เด็กหญิงยอดเพชร  วิเศษทอง
5. เด็กหญิงรดากานต์  บัวเกต
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางนภรภรณ์  แสนโสม
 
769 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิง ธิดาศิริ   อภัยโส
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  เดชทศร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มะโนรัตน์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
5. เด็กหญิงศุภสุตา  ยาวัตร์
 
1. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
2. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
 
770 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  คำลืิือ
2. เด็กหญิงนรมน  บุญเทียม
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  มนัส
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไชยนาน
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ระมั่งน้อย
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
771 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เปี้ยวเม่น
3. เด็กหญิงพรพิมล  คะดุล
4. เด็กหญิงพัชรพร  ทะทำมัง
5. เด็กหญิงเกวลี  คำชนะ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
772 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงมินตรา  พรรณวงค์
3. เด็กหญิงวรรณิกา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนรักษา
5. เด็กหญิงอภิสรา  คะมุง
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
2. นางรจนา  รู้บุญ
 
773 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงปพิชญา  นิวงษา
2. เด็กหญิงศิริทรา  นุธิต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผาแก้ว
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วนิวงค์
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  นิวงษา
 
1. นางจุชารัตน์  ฉิมรักษ์
2. นายรังสิมันตู์  ฉิมรักษ์
 
774 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  หงค์โต
5. เด็กหญิงอลิสดา  เดชขันธ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
775 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงพรลิตา  ชนะจันทร์
2. เด็กหญิงวรินทร  โพธิ์เบี้ยว
3. เด็กหญิงวริศรา  มุกดาหาร
4. เด็กหญิงศุธาศินีย์  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  จันทรทุย
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
776 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพล  พรมเพ็ง
2. เด็กชายศิราพัฒน์  ประลุ่ม
3. เด็กชายอชิตพล  ประเสริฐสุข
4. เด็กหญิงอรวรา  อุณาพรหม
5. เด็กชายอิทธิพล  หารสตะ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
777 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงจามจุรี  เอี้ยมออง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีพราว
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพรม
4. เด็กหญิงนฤมล  มะละ
5. เด็กหญิงภาวิณี  ขันติโยพันธ์
 
1. นายธนภัทร  พรมสุวงค์
2. นางสาวฤทัยรึัตน์  คอแก้ว
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนันทิกา   สมศรี
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   โยลัย
3. เด็กหญิงพิมพาวดี   อาจศัตรู
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ศิริขันธ์
5. เด็กหญิงสุภัตรา   มะสุใส
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
779 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาโควงค์
2. เด็กหญิงชนาพร  แสนวิลัย
3. เด็กหญิงวรัญญา  โคตพรม
4. เด็กหญิงอตินุช  นาโควงค์
5. เด็กหญิงเจตสุภา  บุนนท์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางบุญล้ำ  คำหา
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  คะตะโคตร์
2. เด็กหญิงพัชรพร   สีทัดเสน
3. เด็กหญิงรัศมี  ออทอลาน
4. เด็กหญิงสุธิตา  คาระวงค์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนะ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ไชยสาร
2. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สีสมโพชน์
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยุตตริน
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญล้อม
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ระพันคูน
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
2. นายสมภาร  วงษ์สม
 
782 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกรรญาณี  ลีพรมมา
2. เด็กหญิงปิยดา  ลาพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมญาดา   จำปา
4. เด็กหญิงอภิญญา   วะนาพรม
5. เด็กหญิงอลิษา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ผาพองยุน
2. นายธีรยุทธ  หมู่มี
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราพร  แวงดา
2. เด็กหญิงชนาภา  แวงดีสอน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวป่า
4. เด็กหญิงวลิชลา  ชาดีกรณ์
5. เด็กหญิงอริสรา  โกพล
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางจรัญญา  ไชยศล
 
784 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงญานิกา  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกุล  ไชยะสิงห์
3. เด็กหญิงบุศรา  โพธิ์เบี้ยว
4. เด็กหญิงปวีณา  ไชยะสิงห์
5. เด็กหญิงศรัญญา  จูมศรีราช
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
785 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงจุรีพร  วังสุขี
2. เด็กหญิงปราศัย  โยลัย
3. เด็กหญิงพรนภา  ชินบูรณ์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ไขประกาย
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  โยลัย
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงค์
2. นายวีระชน  ว่องไว
 
786 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภูทับทิม
2. เด็กหญิงดลยา  บุญเหลา
3. เด็กหญิงธิดา  บำรุงชาติ
4. เด็กหญิงสุภา  พิมสลัด
5. เด็กหญิงอรนุช  แก้วห้วยพระ
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
787 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นิพันธ์
2. เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สอนอาจ
4. เด็กหญิงเมชญา  อภัยโส
5. เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
788 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จำปา
2. เด็กหญิงประภัสสร  จำปา
3. เด็กหญิงปาลิตา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงพัชริดา   ใหญ่ปางแก้ว
5. เด็กหญิงอ้อย  ดวงคูณ
 
1. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
2. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
 
789 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กหญิงชาลิณี  ศรีหาโคตร
3. เด็กหญิงธนพร  จันลา
4. เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย
5. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงสุระ
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
790 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณิชลดา  สุธรรม
2. เด็กหญิงพัชราพร   สอนกางทิศ
3. เด็กหญิงภัควิภา   หนูเผือก
4. เด็กหญิงมีนัชชา   หลานเสสถา
5. เด็กหญิงอลิตตา    แจ่มแสง
 
1. นางนิภาพร   บันหาร
2. นางสาวนาถยา   อุปศรี
 
791 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจารุภา  โพธิ์สาราช
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  อินทะประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ไตรยพันธ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ด่างเกษี
5. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วพิลา
 
1. นางนภาภรณ์  แสนโสม
2. นางสาวอรุณี  นาโควงค์
 
792 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กชายทศพักตร์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอรสินี  เกษมสินธุ์
4. เด็กชายอาคม  บัวสาย
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุธรรม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
2. นางสาวเจือจันทน์  เกษมสินธุ์
 
793 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนานอ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ครุณะวงศ์
2. เด็กหญิงจีรนันต์  สิมนา
3. เด็กหญิงรินรดา  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงวิริญญา  โพทะโสม
5. เด็กหญิงศิริญญา  ไชยนุ
 
1. นางสาวอินทิรา  บำรุงสวัสดิ์
2. นางสาวภวันตี  วงศ์ศรีจันทร์
 
794 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายธนพล  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงธัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายนันทกร  ภูสีฤทธิ์
4. เด็กชายพสิษฐ์  ไชยวงษ์
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใยพันธ์
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
 
795 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  โยบุตดา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วบัวปัทย์
3. เด็กชายพงศกร  มั่งศรี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญเทียม
5. เด็กหญิงเอมิกา  บาศรี
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวเพ็ญศรี  สอนสา
 
796 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กะทัย
2. เด็กหญิงนิรชา  ยังภาย
3. เด็กหญิงปาริศา  นาสุมาร
4. เด็กหญิงพัชรพร  อุ่นอาสา
5. เด็กหญิงอรทัย  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
797 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  พ่อทอง
2. เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร
3. เด็กหญิงนิรัชพร  สีหา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เมืองขวา
5. เด็กหญิงปารวตี  คำลือฤิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางมณีรัตน์  อภัยโส
 
798 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เฮืองฮุง
3. เด็กหญิงปทิตตา   จำปา
4. เด็กหญิงผการินทร์   สะอาด
5. เด็กหญิงเบญญาภา   อนุญาหงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ   อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
 
799 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร  นนทะศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  คะตะโคตร์
3. เด็กชายนิพพิชณน์  สานยอด
4. เด็กชายอนันทกานต์  ขุนระวัง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธุ์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
2. นางสาวเขมิกา  ครโสภา
 
800 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตักโพธิ์
2. เด็กชายชยุต  สราญชื่น
3. เด็กหญิงธัญทิพ  บุญทวี
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เตชะแก้ว
5. เด็กหญิงละออรัตน์  สุขแฉล้ม
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
801 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงกนกพร  ฆารชน
2. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี
3. เด็กหญิงพิชาภรณ์  วรวงค์
4. เด็กหญิงสนันยา  ทีสุกะ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ยะภักดี
 
1. นางมณีวรรณ  อุปทุม
2. นางสายสุดา  ประสงค์ดี
 
802 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   หาลือคำ
3. เด็กชายศุภณัฐ  เศษเพ็ง
4. เด็กหญิงอนันตญา    เสนาะพันธ์
5. เด็กหญิงแพรวา  วงพิระ
 
1. นายสุรินทร์  สิงโหพล
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
803 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  มั่นธง
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พันนาคำ
3. เด็กหญิงพัชรี  สร้อยดั้น
4. เด็กหญิงวรนิต  สิทธิยา
5. เด็กหญิงโยษิตา  สิทธิยา
 
1. นางเพ็ญพักตร์  มิ่งวงศ์ธรรม
2. นางนุชรา  สิทธิ
 
804 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงขรินทิพย์  กุลบุตร
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  เทินสะเกตุ
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  บุนนท์
4. เด็กหญิงอรปรียา  ชัยหมาน
5. เด็กหญิงไรร่า  ขอแผ่กลาง
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นางสาวผกามาศ  อุปรี
 
805 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกชกร  นันทะ
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  นามมนตรี
3. เด็กหญิงธิดาพร  วังอุปัดชา
4. เด็กหญิงนฤมล  วังอุปัดชา
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นันทะ
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
806 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐพร    กุจนา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   หอมป่าเพิ่ม
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เส็งพยา
4. เด็กหญิงพัชราวลัย   พลาดสุ
5. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
2. นางนิดา  ราชมณี
 
807 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทะเนตร
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์   เหล่าพัดมา
3. เด็กหญิงวรา   ต้ายบุญเทียม
4. เด็กหญิงศรัญญา   โยลัย
5. เด็กหญิงสุนิสา   จูมพลาศรี
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
 
808 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงฐิติรัฐ  ทิพย์แสง
2. เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  เหล่าเจริญ
4. เด็กชายศิริชัย  ชัยเทพ
5. เด็กชายเทพกานต์  ศรีหมุน
 
1. นายมานิตย์  ติยะบุตร
2. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
809 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจักริน  อินนะริ
2. เด็กหญิงจินตหรา  ทัศน์พงษ์
3. เด็กหญิงจีรภัทร  ขะสุดใจ
4. เด็กหญิงสมัชชา  คำแดง
5. เด็กหญิงอภิญญา  โคตะบิน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
2. นายบุญนิธิ  สุภาพันธ์
 
810 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงบัวตูม  ปุนหาวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงลักคณา   อินทะศรี
 
1. นายปริญญ์ธนิน  นิธิวัชร์ปริญญ์
2. นางพิศวาท  กุลมา
 
811 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงดลยา  คนองเพ็ชร
2. เด็กชายธัญเทพ  เขียวอ่ำ
3. เด็กหญิงมณีรัตนา  มหาราช
4. เด็กชายมนต์ฑการณ์  ทะนะไชย
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญพิมพ์
 
1. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
2. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
812 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงปานวาด  สุขสำราญ
2. เด็กชายพิชาภพ  พิลารักษ์
3. เด็กหญิงวัลยา  ศรีภูวง
4. เด็กหญิงอรริษา  ขันจันทร์
5. เด็กชายอรุณพร   สมรฤทธิ์
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
2. นางประไพ  วงษ์สม
 
813 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกชกร   ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   โยลัย
3. เด็กหญิงฐิติวรดา   คุตะโค
4. เด็กหญิงธัญสินี   สิงพรม
5. เด็กหญิงไอศิยา   ดวงดูสัน
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
814 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกุลปรียา  สุธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสุระ
3. เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย
4. เด็กหญิงศลิษา  บุญจบ
5. เด็กหญิงแก้วกมล  วงษา
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
2. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
 
815 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยางเบือก
2. เด็กชายจิตรทวัส  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีผาบ
4. เด็กชายธเนศพล  นันทะ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายเจียง   ช่วยสุมาน
2. นางสาวเมตตา  พรหมพัฒน์
 
816 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกรกัญญา  โกษาแสง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คนหมั่น
4. เด็กหญิงสุวรรณี  อุสาพรหม
5. เด็กหญิงเมวารินทร์  นาโควงค์
 
1. นายกานต์  ศรีประทุม
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
817 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายกิตินันท์  บุรีขันธ์
2. เด็กชายจักรินทร์  คำวงศรี
3. เด็กชายชนาธิป  นันทะสิงห์
4. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ยางสิงอ้อ
5. เด็กชายอนุรักษ์  ภู่ขจร
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
2. นายโกษา  ทวันเวช
 
818 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีวรสาร
2. เด็กชายธนภัทร  ไตรินทร์
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  สุขภูวงค์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีทอง
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีพรม
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นายกวี  นาสูงชน
 
819 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกิตติญา   บาลภูงุม
2. เด็กหญิงณฐพร   บุญสู้
3. เด็กหญิงภัทริยา    จำปาปุ้ง
4. เด็กชายภูวพัฒน์    แสงวงศ์
5. เด็กชายอรรณพ  ชินบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย  จันทา
 
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทะเบ้า
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีวรสาร
3. เด็กชายณัฐภัทร  อนุวรรณ
4. เด็กชายต้นตาล  สมานมิตร
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ผ่องไสยศรี
 
1. นางสาวชาลินี   ครรทักษ์
2. นางสาววราพร  วงศ์เครือศร
 
821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายฐิณัดดา  เดชทะศร
2. เด็กชายณัฐวดี  แพงเนตร
3. เด็กชายทรัพย์ทวี  เดชศร
4. เด็กชายปัญญา  วงษา
5. เด็กหญิงวิชิดา  จันรอง
 
1. นายกิตติพงษ์  อัคศรี
2. นายอนันต์  แสนดวง
 
822 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายนครินทร์  พลไชยสงค์
2. เด็กชายนิวัฒน์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงบุศรา  หาญชัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สารเสนาะ
5. เด็กชายสิรดนัย  แสงมณี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
823 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกตัญญู  วงศรีชู
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาโควงค์
3. เด็กชายชนะศึก  โคตรพรม
4. เด็กชายณัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
5. เด็กชายทีปกร  นาโควงค์
6. เด็กชายธนรัตน์  อุสาพรหม
7. เด็กชายธีรเดช  ดีแสง
8. เด็กชายนฤสรณ์  พานะลม
9. เด็กชายภควัต  คำหา
10. เด็กชายวรวิช  มงคล
11. เด็กชายวสิทธิ์นันท์  วงศรีชู
12. เด็กชายวีระพงษ์  อุสาพรหม
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุศทะแสง
14. เด็กชายสรวิศ  อุสาพรหม
15. เด็กชายสัมพันธ์  บุนนท์
16. เด็กชายสิทธิกร  นาโควงค์
17. เด็กชายสิทธิชัย  อุสาพรหม
18. เด็กชายอดิศร  ชัยมุงคุณ
19. เด็กหญิงเจษฎา  สุพิมล
20. เด็กชายเจษฎา  สถิตชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
2. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
3. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
4. นายวิจักษณ์  วะสาร
5. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
 
824 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพศิกา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
 
825 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
826 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงปิยฉัตร์  วงศ์สัตย์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
827 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงจุฑานันท์  สาเส็ง
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
828 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพสตรี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุพศิริ
 
829 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงวาสนา  คัณทักษ์
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
830 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจรินทร์นภัส  สายคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
831 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงนันทิชา  จุฬาลม
 
1. นางทิพวรรณ  บุพศิริ
 
832 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกัลญานัฐ  เยาวฤทธิ์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
833 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผาลีเสม
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
834 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสมพิศ  พิมพ์คำ
 
835 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัศมี
 
1. นางนงลักษณ์  โกษาแสง
 
836 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงปวริศา  สาวิกัลป์
 
1. นางสาวศิริพักตร์  มีระหงษ์
 
837 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงโสรยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อ้อยรักษา
 
838 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงอารียา  ตันสาย
 
1. นางกรรณิการ์  นิวงษา
 
839 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.75 เงิน 16 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกศิวพันธ์  อุทัยมาศ
 
1. นางอัมรา  วงษานุรักษ์
 
840 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เกษมสินธุ์
 
1. นายสมชาย  เกษมสินธุ์
 
841 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงศภิสรา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวอ้อนจิตร์   แก่นจันทร์
 
842 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.5 เงิน 19 โรงเรียนเพียงหลวง 10 1. เด็กหญิงพิมพ์รพัด  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวมัลลิกา  โมธรรม
 
843 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนภัทร  สัตะโส
 
1. นางฉัตรมงคล  สวนกัน
 
844 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แฝงอาวุธ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
845 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางโอสถ  โพธิ์ศรี
 
846 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอนงรักค์  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
847 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงภูริษาร์  มั่นธง
 
1. นายเปรมปรี  ลิภา
 
848 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
849 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
 
850 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรบุรี
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
851 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.34 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสร  ตกพันธ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
852 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.68 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
 
853 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทริง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อ้อยรักษา
 
854 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
1. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์
 
855 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.34 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เงินห้วยพระ
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
856 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.32 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวนงค์รัก  แสนโท
 
857 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
 
858 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.01 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พลงาม
 
1. นางสาวพรสมัย  อ่อนหวาน
 
859 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  นาจำปา
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
860 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กชายศักดิ์รินทร์  นาโควงค์
 
1. นางสาวผกามาศ  อุปรี
 
861 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงจันจิรา  ดีมั่น
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
862 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงพิชญากร  ธนจตุพรหม
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีนาทม
 
863 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขภูวงศ์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
864 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายถิรวัฒน์  ชัยปัญหา
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
 
865 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
866 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุพศิริ
 
1. นางรัศมี  กุลวงศ์
 
867 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงยุวรรณดา   กุลวงศ์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
 
868 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปราถนา  โพธิ์สุ
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
869 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายจักรรินทร์  ฟุ้งฟูเดช
2. เด็กหญิงบุศริน  จักรนารายณ์
 
1. นางจันทะจร  แสงนา
2. นางอำนวย  แก้วหนองสังข์
 
870 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพฤนทรา  พรพิจิตร
2. เด็กชายแทนคุณ  ทัพวัน
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
 
871 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายอภิเดช  นามบุญเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
872 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง
2. เด็กชายภานุศิษฏ์   สินจตุรพัฒน์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยนต์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
873 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจี่นี่  มารีย์ สมิธ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จงจอหอ
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควค์
 
874 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วละออ
2. เด็กหญิงวรันชนก  เพรชโสภา
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
875 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายณัฏฐชัย  คำแดงสุข
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตยา  วิชาโชค
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
876 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   นารีแพงสี
2. เด็กหญิงอริสา  หนูนิน
 
1. นางวนิดา   สิทธิพา
2. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
877 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  คล้ายสูงเนิน
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางจิราภรณ์  เอกทินวัฒน์
 
878 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  โสภาน้ำ
2. เด็กชายสุริยา  เรือนนา
 
1. นางสาวชนกเนตร  โพธิ์สุ
2. นางพึงพิศ  จิรธนากิจ
 
879 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายกิตติทัต  นอกขุนทด
2. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
2. นางสาวปิยะนุช  บัวพรหม
 
880 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  โมทำ
2. เด็กชายเจษฎา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวชลนิศา  นาวงศ์หา
2. นางสาวภัทราวรรณ  คล่องแคล่ว
 
881 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงจิตรทิพย์  คัณทักษ์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  เกลียววงศ์
 
1. นางภันทิลา  คัณทักษ์
2. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
882 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงนวพร  มาตผุย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
883 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายชยางกูร  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงปุญชญากร  อ่อนสุด
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
 
884 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายธวัฒชัย  บุบผา
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
885 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงดุจดาว  ไตรมีแสง
2. เด็กชายอดิศร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
886 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สุขภูวงค์
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
887 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงปพิชดา  เมืองโคตร
2. เด็กชายรัชพล  บุญมอญ
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
888 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงอธิชา  ด่านหา
2. เด็กชายเปล่งขวัญ  อุเทนจันทร์
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
889 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายจีระโชติ  แตงไทย
2. เด็กหญิงอชิรญา  คะสา
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
890 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  คูณเมือง
2. เด็กชายอริญชัย  จัตุชัย
 
1. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
2. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
 
891 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีนาค
2. เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
892 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสมศรี
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กาทอง
 
1. นางธนาภา  ภัทรวิไล
2. นางสาวเมธ์วดี  สีหาบุตร
 
893 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายวีระชาติ   สีทา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  วรรณวิโรจน์
 
1. นายพิริยพงศ์  คะปัญญา
 
894 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธวัช  ท่าเข
2. เด็กหญิงศุวรรยา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
895 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กชายนิธิโชติ  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงบุญณดา  มหาวงศ์
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
896 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพรณุวัฒน์  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงพุธิตา  ไชยกา
 
1. นางอุสาห์  เรืองวรบูรณ์
 
897 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายปวริศ  เลื่อนลอย
2. เด็กหญิงสรินยา  วงศ์แสงน้อย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
898 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อุสาพรหม
2. เด็กชายศุภกร  ปากสีมนต์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
899 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ปุ่มแพง
2. เด็กชายธาดา  จูมพลหล่้า
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
900 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายกฤษฏิภัชช์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา
 
1. นางนงค์รักษ์  นามเสาร์
2. นางหยาดรุ้ง  ชัยบิล
 
901 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภาณวัฒน์  แสนสุริวงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาโค
 
1. นางสาวพนิดา  วะสาร
2. นางสาวรักชนกน์  สุภิวงศ์
 
902 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายรัชพล  โซ้พลงาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  อุปสุ
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
2. นายวีระพล  พันธ์เวียง
 
903 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  ทัศบุตร
2. เด็กหญิงสใบทอง  โมธรรม
 
1. นางนิตยา  แก้วดี
2. นางสาววัชราภรณ์  คำออน
 
904 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายสรวิศ  ขันทะชา
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  เอื้องสูงเนิน
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
905 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  อินกะสุมาลย์
2. เด็กชายวัฒนา  อนารัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นายสุรศักดิ์  ประกิ่ง
 
906 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายธนกฤต  พรมดี
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุริยนต์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
907 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  นครังสุ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยมงค์
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
908 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กหญิงณัฐชญานันท์  หมอกมีชัย
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อู่นารี
 
1. นายประกอบ  รัตน์รองใต้
2. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
 
909 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงดรุณรัตน์  บูญเริง
2. เด็กชายธนพัฒน์  โคตรนาแก
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
2. นายกมล  สีวัน
 
910 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายธีร์จุฑา  คำสงค์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  โกษาแสง
 
1. นางสาวสุพรรณี  โกษาแสง
2. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
 
911 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงฐิติพร  พันชะตะ
2. เด็กชายธีรเมธ  ผงจำปา
 
1. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
912 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงศุจินทรา  บุญศรี
2. เด็กชายอภิชาติ  ลุนทำ
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
913 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  ถารักคำ
2. เด็กหญิงพันธ์ศรี  โซ้พลงาม
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
 
914 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศิริวงค์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์   อินทิสิทธิ์
 
1. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
2. นางสุวดี  บัวสาย
 
915 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนภัทร   นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงปาณิศา   กานนท์
 
1. นายบญสงค์  สาหัส
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
 
916 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทาเอื้อ
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
917 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟองแก้ว
2. เด็กชายพัชรพล  บุญญะศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
2. นางสาวรุตจินันท์  คำผอง
 
918 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แจ้งรักษ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศรีชู
 
1. นางเชียรลดา  ดีแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
919 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนพล  ถากรงาม
2. เด็กหญิงนวพร  วะชุม
 
1. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
2. นางสาวมณีรัตน์  เปาวะนา
 
920 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สีดา
2. เด็กชายวิมล  พิมพ์โยธา
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางสาวพวงผกา  กุลยะ
 
921 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายนราธร  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ไชยพันธ์
 
1. นางอรทัย  เมืองแทน
2. นางสาวอนัญญา  กว้างสวาสดิ์
 
922 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนารถ   ชัยยะจิตร
2. เด็กชายเมวัต  ประชากุล
 
1. นายธนาชาติ  จันปุ่ม
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
923 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดมกัน
2. เด็กชายอิฐศลา  ปาจะ
 
1. นางอรอนงค์   บัวชุม
2. นางสาวอุษณีย์  บุญมาผึ้ง
 
924 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาสี
2. เด็กชายพิระพัฒน์  ภะวะ
 
1. นางเพทาย  เตียงสกุล
2. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
925 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสมยศ  ขออาศัย
2. เด็กหญิงโสภิดา  วงศ์จันทะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
 
926 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กชายกฤษณชัย  ขุนป้องซ้าย
2. เด็กหญิงญาณิกา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวแก้วตา   ศรีสะอาด
2. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
927 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกาญจนา  คะดุน
2. เด็กชายณัฐวัตร  อินทริง
 
1. นางจิรภา  มะละกา
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
928 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายธีระยุทธ  ธงวิชัย
2. นางสาวสิริญญา  อนุญาหงษ์
 
1. นางปทุมทิพย์  สุรินทะ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
929 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนุชธิดา  โยธาตรี
2. เด็กชายไตรภพ  บุพศิริ
 
1. นางสาวปวีณา  พัดเปี้ยมา
2. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
930 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงสมพร  โกษาแสง
2. เด็กชายสหรัฐ  สิมเสมอ
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางสาวนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
931 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
2. เด็กหญิงเมธินี  แสนสอน
 
1. นายปานทอง  อัยวรรณ
2. นางสาวพัชรา  อุ่นกลม
 
932 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
2. เด็กหญิงชยามล  ฝ่ายทะแสง
3. เด็กหญิงชยุดา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนพรัตน์  โสภาพ
5. เด็กหญิงปนัดดา  นะคะจัด
6. เด็กหญิงปรียนันท์  โสภา
7. เด็กหญิงพนิตนันท์  เบียนไชย
8. เด็กหญิงมาริสา   โสภักดี
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
3. นางสาวปิรัญญา  พิลามาศ
 
933 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อะโรคา
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภูทะราช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชพงศ์
4. เด็กหญิงนวนันท์  วะเศษสร้อย
5. เด็กหญิงนันทพร  โคตรพรม
6. เด็กหญิงภัทรียา  วะชุม
7. เด็กหญิงสุจิรา  วะชุม
8. เด็กหญิงสุภักดิ์  ไชยมงค์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยมงค์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
2. นางจินดา  วะชุม
 
934 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หุนติราช
2. เด็กหญิงธนัญญา  ภาโสม
3. เด็กชายนพเก้า  ศรีแก้ว
4. เด็กชายบารมี  บัวแสน
5. เด็กชายภูมิทัศน์  จู่มา
6. เด็กชายภูมิภัทร  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงรัญรัตน์ดา  พ่อคนตรง
8. เด็กหญิงวารุณี  ผาลี
9. เด็กหญิงศศิธร  โสภาพล
10. เด็กชายเทพวุฒิ  ภูธร
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
3. นางพิสมัย  สาผิว
 
935 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธนพล   ดีแสง
2. เด็กชายธิติ  วิภา
3. เด็กชายบุญสนอง   จำปา
4. เด็กชายพลากร  เลทะนู
5. เด็กชายภากร  อุทำกา
6. เด็กชายยุทธนา   ว่่ิองไว
7. เด็กชายศุคลวัฒน์  สุวรรณสิงห์
8. เด็กชายศุทธวัฒน์   บุพศิริ
9. เด็กชายอภิวัฒน์  อนุญาหงษ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่มั่ว
 
1. นางสาวจิราภา   วรรณจักร
2. นางวนิดา   สิทธิพา
3. นางสาวรัตนา   อนุญาหงษ์
 
936 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงชลิตา  ยางสิงอ้อ
3. เด็กหญิงธนพร  เรืองศรีสม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  คีราช
5. เด็กหญิงภานุกา  มามุขดา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุเทนหลอย
7. เด็กหญิงอภิสรา  สนมศรี
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  นนทะศรี
9. เด็กหญิงเขมิกา  กิติผง
10. เด็กหญิงเอวิตา  พุทธา
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
2. นางสาวนิภาพร  อะรมชื่น
3. นางฑิตฐิตา  มหาโยธี
 
937 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงคัทลียา  ผาพรหม
2. เด็กหญิงชุติสรา  การกล้า
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยสุระ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรสงวน
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นรินทร์รัก
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพธิคาร
7. เด็กหญิงพินิตา  เสนพันธ์
8. เด็กหญิงฟ้างาม  พรมฤทธิ์
9. เด็กหญิงวัชรากรณ์  งามสมมิตร
10. เด็กหญิงโสภิดา  สายสอาด
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
3. นางลลิตตา  คำชนะ
 
938 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลิปูหนอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ติภู
3. เด็กหญิงกัญณัฐชา  มีปัญญา
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ติยะบุตร
5. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศิริจันทพันธุ์
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภักดี
7. เด็กหญิงพิราอร  วงษา
8. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปะนูวี
9. เด็กหญิงสุชานุช  เรือนนา
10. เด็กหญิงอรนุช  ใจสุข
 
1. นางสุกานดา  ใจช่วง
2. นายจตุพล  จั่นกัน
3. นางสาวกมล  อู่นารี
 
939 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงนันทิชา  กิ่งคาร
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  เมืองแทน
4. เด็กหญิงพิรญาณ์  ธรรมสูตร
5. เด็กหญิงวรัชญา  สิมมาลา
6. เด็กหญิงศรัญญา  สมวงศ์
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  กองม่วง
8. เด็กหญิงอทิอร  สมประสงค์
9. เด็กหญิงอรปรีญา  อนุวรรณ
10. เด็กหญิงอัจฉรียา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
2. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
3. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
 
940 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  นาศรีทม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เทือกตาถา
3. เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยบัญฑิต
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โมธรรม
5. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  วงชนะ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงมี
7. เด็กหญิงพัชทา  สอนสติ
8. เด็กหญิงพิชนาฏ  สุวรรณบุตร
9. เด็กหญิงฟาริดา  พระไกร
10. เด็กหญิงศิริกานดา  ประแดงปุย
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวปวีณา  ศรีนาทม
 
941 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  น้ำดอกไม้
2. เด็กหญิงชาญิกา  แพงสุข
3. เด็กหญิงธธัญญา  โยลัย
4. เด็กหญิงปิ่นกมล  สายวิลัย
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นันศรีบุตร
6. เด็กหญิงมาลี  ชม
7. เด็กหญิงรสิตา  มหาวงศ์
8. เด็กหญิงรัชรวี  มะสุใส
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สาธร
10. เด็กหญิงเมธินี  อุดมลาภ
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางสุมลรัตน์  บริเอก
3. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
 
942 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  เพ็ชรจิตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะพจน์
3. เด็กชายธนา  ชนะพจน์
4. เด็กชายธราโยธิน  ชนะพจน์
5. เด็กหญิงปภาดา  ชนะพจน์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ชนะพจน์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  อ้อมนอก
8. เด็กหญิงรัชนีกร  ศิริลักษ์
9. เด็กหญิงสาวิกา  ชนะพจน์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญศรี
 
1. นางนิภาภรณ์  อุนาพรม
2. นางทองแดง  เจริญราษฎร์
3. นางสาวละอองดาว  ไชยสุระ
 
943 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 68.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ข้ามประเทศ
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  ต้อนโสกรี
3. เด็กหญิงณัฐพร  เหล่าหลวง
4. เด็กหญิงนพัสสร   ยุวเศรต
5. เด็กหญิงปานิศา  คำประเสริฐ
6. เด็กหญิงวนิดา   ต้ายคำไว
7. เด็กหญิงสิรินทรา  หาดสา
8. เด็กหญิงสุธิตา   อุนาราช
9. เด็กหญิงอัญชลา    เขียวโป
10. เด็กหญิงอโนชา  โสภา
 
1. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
2. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
3. นางสาวสุภัทรตรา   กุลยะ
 
944 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 68.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายจักกรี  เสนสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คะสุดใจ
3. เด็กชายธันวา  คะสุดใจ
4. เด็กชายนพดล  โคตรบิน
5. เด็กชายนพดล  ปัญญาสาร
6. เด็กชายนรสิงห์  สุวรรณมาโจ
7. เด็กชายนวพล  ปัญญาสาร
8. เด็กชายนิธาน  โคตรพรม
9. เด็กชายศิรายุทธ  ฆารเจริญ
10. เด็กชายสุทิวัส  ปัญญาสาร
 
1. นางสภาภรณ์  มิระสิงห์
2. นางประกอบ  คำชนะ
3. นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี
 
945 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
3. เด็กหญิงพิชชาภา  นามผา
4. เด็กหญิงมนัสพร  ขันโท
5. เด็กหญิงมันตรนี  วะชุม
6. เด็กหญิงรมิดา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
8. เด็กหญิงอัญชลี  อุสาพรหม
9. เด็กหญิงอาทิตยา  เสียวคำ
10. เด็กหญิงโยธิตา  วรรณวิโรจน์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
946 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงชลิตา  แวงดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แวงดา
3. เด็กหญิงพิมพกา  แพงเนตร
4. เด็กหญิงวันวิสา  ตะธรรมา
5. เด็กหญิงอรทัย  เสียงเลิศ
6. เด็กหญิงอิศริญากร  วะบุตรดี
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มาพร
8. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุพรรณ
9. เด็กชายเสาวนิตย์  ชนะพรต
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แวงดา
2. นายวอ  วงค์จันทะ
3. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
947 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พิมราช
2. เด็กหญิงจารวี  ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงจินดาหรา  พันธ์เมือง
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีโท
5. เด็กหญิงทิพย์อักษร   โพติยะ
6. เด็กหญิงนิสาชล   ขันวงค์
7. เด็กหญิงปนัดดา   ไชยชุมพล
8. เด็กหญิงมยุรา  พรมกวยถ้ำ
9. เด็กหญิงสุนิสา   พลแสน
10. เด็กหญิงเพียงดาว  อุดมดี
 
1. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
2. นายณัทธมนวรรษ   วรกา
3. นางนิดา  ราชมณี
 
948 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายธเนศ  ธาดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยงเพชร
3. เด็กหญิงปวีณา  สีอินทร์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  นามพะทาย
5. เด็กหญิงลักษิณา  ล้อมนาค
6. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
7. เด็กหญิงศิริวิมล  แสนสอน
8. เด็กหญิงอทิตยา  สุขภูวงค์
9. เด็กหญิงอนุสรา  กุลวงศ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุรินทร
 
1. นางสาวภักสร   ภูมิศาสตร์
2. นายธนภัทร  คำทะเนตร
3. นางขวัญตา  ภาโสม
 
949 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  หมอกมีชัย
2. เด็กหญิงกุลนาถ  ไชยคำจันทร์
3. เด็กหญิงชนิสรา  วรรณธุ
4. เด็กหญิงชลนิภา  คนไว
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สินเนตร
6. เด็กหญิงนงรัก  พิลาภ
7. เด็กหญิงภัทราพร  โปแอ
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปแอ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนไว
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยตา
 
1. นายสุระชาติ  ซาอุรัมย์
2. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
3. นายยุทธพันธ์  ภักดี
 
950 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงกวิสรา  พันธุกาง
2. เด็กชายณัฐชนน  โถชัยคำ
3. เด็กหญิงธนาภา  สมคัมภีร์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ปากสีมน
5. เด็กหญิงพรรณิภา  บุพศิริ
6. เด็กหญิงวิภาดา  เบ็ญจวรรณ
7. เด็กหญิงสิรินาถ  พันเรืองรอง
8. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ฤทธิธรรม
9. เด็กหญิงอุมากรณ์  พันธุกาง
10. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธุกาง
 
1. นายเกียรติกวินน์  วงษาเนาว์
2. นางสายฝน  หอมจันทร์
3. นางมินตรา  สารคำ
 
951 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.17 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   เพชรอุเทน
2. เด็กหญิงชัญญานุช   แสงศิริพงษ์
3. เด็กหญิงฐิติพร   พลอึ่ง
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยพรม
5. เด็กหญิงปณาลี   พันธุ์เมือง
6. เด็กหญิงพรธิดา  มะอินทร์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิกา   โยลัย
8. เด็กหญิงรักษกร   ป้องหลักคำ
9. เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธ์ุ
10. เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย
 
1. นางสาวมยุรี  สายโรจน์
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
3. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
952 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อุสาพรหม
3. เด็กหญิงธัญธิตา  ชัยวัฒน์
4. เด็กหญิงปนัดดา  นาชัยเงิน
5. เด็กหญิงประกายดาว  นาโควงค์
6. เด็กหญิงมนัญญา  โคตรพรหม
7. เด็กหญิงรวิกาญจน์  วะชุม
8. เด็กหญิงวรัญญา  วะเศษสร้อย
9. เด็กหญิงเกสรา  อุสาพรหม
10. เด็กหญิงเขมิกา  จันดี
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นางสาวอาภาภร  น้อยนาง
3. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
953 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณพรม
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงกิติมา  วงษาเนาว์
4. เด็กหญิงนุจิฬา  วงษาเนาว์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  ศรีสง่า
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตรจันทร์
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เจริญผล
8. เด็กหญิงสินิทรา  นาสิงเตา
9. เด็กหญิงสุประภา  อนาถเนตร
10. เด็กหญิงอนุสรา  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
3. นางสาวธิดารัตน์  แดงวิเศษ
 
954 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นบุตร
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จิตตโคตร
4. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
5. เด็กหญิงศศิธร  คำตา
6. เด็กหญิงศุภกร  สิงห์งอย
7. เด็กหญิงศุลีพร  มหาสงคราม
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์  โพทะโสม
9. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีวรสาร
10. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลพรม
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
2. นางสาวจริยา  บรรลือเสียง
3. นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี
 
955 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายธัชพล  สมพร
2. เด็กหญิงนงลักษ์  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงนิษา  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงพัชชฎา  แสนมาตร
5. เด็กหญิงวันสงกรานต์  แก้วมุกดา
6. เด็กหญิงศุภณัฐ  หาญกล้า
7. เด็กหญิงศุภนันท์  ประกิ่ง
8. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยมุงคุณ
9. เด็กหญิงอรทัย  มูลมา
10. เด็กชายแสงชัย  ประกิ่ง
 
1. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
2. นางมัญทยุชา  มิชาเอลิส
3. นางสาวศรัญญา  ชาทิพฮด
 
956 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
2. เด็กชายฉัตรพล  ไชยนาน
3. เด็กชายชนุดม  ชุ่มผึ้ง
4. เด็กชายชัยธวัช   ชุ่มผึ้ง
5. เด็กชายณภัทร  ตาสี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  พลธรรม
7. เด็กชายปวริต  นามพะธาย
8. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยนาน
9. เด็กชายรัฐพล  แสนป้อง
10. เด็กชายศักดิ์ดา  มลาสินธ์
 
1. นายสวัสดิ์  เพ็ชรพินิจ
2. นางแววตา  ผายชำนาญ
3. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
957 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงปานวเรศ  อินทะประเสริฐ
2. เด็กหญิงวาลิณี  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
958 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรัญวาสน์
2. เด็กชายศศิวิมล  แดงจำแล
 
1. นางสาวรัศมี  มณีปกรณ์
2. นายไชยพงศ์  พุทธะอานันต์กุล
 
959 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยนาน
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
960 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล
2. เด็กหญิงเอวิตา  โมธรรม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงดารินทร์  อินทิแสง
2. ดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์  จูมแพง
 
961 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธิธรรมมา
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์  วงษาศรี
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายสิทธินพรัตน์  พิลายนต์
 
962 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์
2. เด็กชายวีรภัทร  ผาอิฐดี
 
1. นายวสันต์  บุพศิริ
2. นางวัชรีวรรณ  บุพศิริ
 
963 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  พลวงค์
 
1. นายอุดร  ภาโสม
2. นางจันเพชร  ดายังหยุด
 
964 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตะนะคี
2. เด็กหญิงศรัณพร  ขันทีท้าว
 
1. นายศรีสุวรรณ  สุขวิพัฒน์
2. นางสาวมณีรัตน์  เดชทะสอน
 
965 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อำนวยโคกศรี
2. เด็กหญิงนัฐณิชา  นามค้อ
 
1. นายธีรพงศ์  ทิพย์สุวรรณ์
2. นางสาวอภิญญา  เดชโฮม
 
966 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงปวีณา  กรีสอนโคม
2. เด็กหญิงปาลิณี  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นายครรชิต  โทรัตน์
 
967 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงปภัสสร  วันดี
2. เด็กหญิงสุรินธร  ศรีทอง
 
1. นายสมภพ  เมืองแทน
2. นางอรทัย  เมืองแทน
 
968 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขทองสา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาแสง
 
1. นางพนมพร  พะวะ
2. นางทองแดง  เจริญราษฎร์
 
969 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วปีลา
2. เด็กหญิงอรปรียา  มัยวงศ์
 
1. นายแดง  สุธรรม
2. นายอภิเชษฐ์  วงศ์แก้ว
 
970 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 1. เด็กหญิงวัชรากร  แสนเยีย
2. เด็กหญิงสายสมร   นันทะวงศ์
 
1. นางสาวอ้อมพร  ชะนะดิษฐ์
2. นางบรรณฑรวรรณ  ป้องกัน
 
971 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุขกระโทก
2. เด็กหญิงวรรณรดา  รังษี
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
2. นางปิยะฉัตร  คำภิลัง
 
972 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นูพิมพ์
2. เด็กชายอนุวัตน์  มะสุใส
 
1. นายณัฐพล  เรือนมงคล
2. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
973 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  โคตบิน
2. เด็กหญิงปิยะพร  แสงตีสุ
 
1. นายเปรมปรี  ลิภา
2. นายณรงค์ศักดิ์  ปิลอง
 
974 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงสุภัทรธิดา  อุผา
2. เด็กหญิงสุวรัตน์  อุผา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
975 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   คำธิ
2. เด็กหญิงบุตรสตรี   เศษสูงเนิน
 
1. นายเทพรัตน์   ชัยบุญมา
2. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
 
976 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฉันทิสา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยฮาด
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
977 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีหะนาม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นครังสุ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
2. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
978 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงศรัณย์พร   ติยะบุตร
2. เด็กหญิงอภิษฎา  ลืออำนาจ
 
1. นางนิดา  โมทำ
2. นางสาววัชราวัลย์  ฝ่ายทะแสง
 
979 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผิวอ่อน
 
1. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
980 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายคมสันต์  แสนไชย
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวพรรณปพร  บุตรรักษ์
 
981 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงนารดา  แผ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
 
1. นายวสันต์  บุพศิริ
2. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
 
982 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวศิรประภา  โทรัตน์
2. นางสาวศุภรัตน์  โทรัตน์
 
1. นางขวัญใจ  ชัยมุงคุณ
2. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
983 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมณภัทร  ผลเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  คำพิน
 
1. นายวิสันติ  บุญระมี
2. นางสาวศิรินทรา  คงเหลา
 
984 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพงโท
2. เด็กหญิงละอองดาว  แพงแพง
 
1. นายศราวุธ  รัตนวรรณี
2. นายวัฒนา  จู่มา
 
985 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒนานิล
2. เด็กหญิงธันยพร  บิดขุนทด
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
2. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
986 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  ฝ่ายทะแสง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุสาราช
 
1. นางสมควร  เสาทอง
2. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
987 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. นางสาวปิยะฉัตร  วะชุม
2. เด็กหญิงอรยา  โคตะบิน
 
1. นายชุมพล  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
988 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวธันย์ชนก   อุ่นเทียมโสม
2. นางสาวรุ่งนภา   ดวงดูสัน
 
1. นายประภาส  กันยาตี
2. นางแสงเดือน   กันยาตี
 
989 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  เสนีราช
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นนทะสี
 
1. นายวัฒนา  ตะวะนะ
2. นางสาวมธุรส  วัดแผ่นลำ
 
990 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณหทัย  คำมูล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเสริฐ
 
1. นายชัยฤกษ์  เจริญรส
2. นายสุรสิทธิ์  ฝ่ายทะแสง
 
991 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงนันทนา  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  วันดี
 
1. นายสมภพ  เมืองแทน
2. นางอรทัย  เมืองแทน
 
992 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงนัฐมล  แก้วปีลา
2. นางสาวประภาพร  มากอง
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
2. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
993 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายพงศธร  สมรฤทธิ์
2. เด็กชายอานนท์  แดงกัน
 
1. นายวราวิวทย์  คะษาวงค์
2. นายนนท์ธิวรรธน์  คำประภา
 
994 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ประสวนศรี
2. เด็กหญิงอรอุมา  นามเสาร์
 
1. นายเหรียญทอง  กาฬหว้า
2. นางพิกุล  อุสาพรหม
 
995 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงพรรณิกา  พันธุ์กาง
2. เด็กหญิงวนิดา  คะดุน
 
1. นายโกสินทร์  มะละกา
2. นางจิรภา  มะละกา
 
996 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ธนะศรี
2. เด็กหญิงพัชรา  ทองสาม
 
1. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
2. นายแสงละภา  พระเสนา
 
997 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายนราธิป  คำลือ
2. เด็กชายพฤตินันท์  ดาราพันธ์
 
1. นายปรียภัทร  บุโพธิ์
2. นางมาลี  บุโพธิ์
 
998 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงประวีณา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สาระพล
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
999 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงศิรประภา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1000 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงชลชนก  คะปัญญา
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
1001 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายธนากร  อุผา
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
1002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อินทะศรี
 
1. นางอานันท์   นิลสนิท
 
1003 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อภัยโส
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
1004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายวัชระ  อักษร
 
1. นางสาววรมาศ  นันทะแสง
 
1005 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงุชุติกาญจน์  แสนทวีสุข
 
1. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
1006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธาดา  เอกพันธ์
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
1007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุรีขันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
1008 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทศพร
 
1. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
 
1009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงวรินดา  วงศ์เกษ
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
1010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ตั้งใจ
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
 
1011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กหญิงฉันทิศา  โทรัตน์
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
 
1012 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประเสริฐศิลป
 
1. นายสุรพัศ  เสโนฤทธิ์
 
1013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายอรรถพล  วงศ์ศิริ
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
 
1014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวรวรรณ  อุปพงษ์
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
 
1015 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เข็มพรมลี
 
1. นายนิธิศ  มรดก
 
1016 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงนัฐชานันท์  แฉล้มชาติ
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
1017 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายวัชรินทร์  อินทริง
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
1018 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์เข็มพรม
 
1. นายวิชัย  ราโช
 
1019 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  งามนาศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1020 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงปัณฑินา  เสตรสิงห์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1021 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
1022 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กหญิงปิยวดี  ละกังถา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรเพ็ง
 
1023 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลือคำหาญ
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1024 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทะนันท์
 
1. นายอภิวัฒน์  อุปพงษ์
 
1025 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยะภักดี
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
1026 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงมนัสพร  สีสุนา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
1027 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชลลดา  ดันมีแก้ว
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
1028 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีวรสาร
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
1029 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์เหง้า
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
1030 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายนิติพล  ยติโยพันธ์
 
1. นายพจน์  คะสุดใจ
 
1031 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายวราวุฒิ  ปู่ห้วยพระ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
1032 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชาคริต  เนื่องชมภู
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
1033 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายนภัส  แคว้งใจ
 
1. นายรัฐพล  เอกจักรแก้ว
 
1034 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายกฤษกร  ไทรสุวรรณ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
1035 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปนัตดา  คำไหล
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
1036 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนาม
 
1. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
 
1037 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีภูมี
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1038 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ   พสุนนท์
 
1. นายสุริยา  นครใชย
 
1039 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1040 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นายปราโมทย์   เทพกรรณ
 
1. นายสุขสันต์  รมย์รส
 
1041 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสาริกา   โปแอ
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
1042 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สุพร
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
1043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพงศกร  เดชโฮม
 
1. นางสาวกมลชนก  คำชนะ
 
1044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงพิชญา  ลัทธิกุล
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  วิทูล
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
1046 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายภูเบศร์  พุทธนาวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
1047 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ขยัน
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
 
1048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธันวา  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
1049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   วอไธสง
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองบก 1. เด็กหญิงนภัสสร  นครังสุ
 
1. นางบุหงา  เสนจันทร์ฒิชัย
 
1051 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีฤทธิ์
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1052 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอรธิดา  สิงห์โต
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1053 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำไฮ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มะโนน้อม
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
 
1054 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ผาอินดี
 
1. นางศิริจรรยา  บุญสิทธิ์
 
1055 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ดีโคตร
 
1. นายปริญญา  อัมไพ
 
1056 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายพชรคุณ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
1057 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศ์สงคราม
 
1058 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปารมี  สมีนาง
 
1. นางสาวอรอนงค์  โคตรน้อย
 
1059 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  ราชพัฒน์
 
1060 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงอลิศรา  ธนะชัย
 
1. นางสุนีรัตน์  รัตนบุญมีกุล
 
1061 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรฐา  เลาเจริญ
 
1. นางปรัศนีย์  วะชุม
 
1062 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายธันวา  แก่นพันธ์
 
1. นายพรพิเชษฐ์  เมืองมุงคุณ
 
1063 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายเกียรติชัย  บุญเกตุ
 
1. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
 
1064 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  คำธิศรี
 
1. นางนิตยา  ไชยวงษ์
 
1065 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงปัทมา  ตามขมิ้น
 
1. นายณัฐพล  เรือนมงคล
 
1066 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายกฤตนัย  นามห้วยพระ
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
1067 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงญาณาธิป  สิงทอง
 
1. นางสาววนิดา  บุพศิริ
 
1068 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายกันต์กวี  พลอยชุม
 
1. นางสาวอ้อนจิตร์  แก่นจันทร์
 
1069 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยพาลา
 
1. นางเหรียญทอง  มีชัย
 
1070 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธิ์
 
1071 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายกฤตนัย  ขันทะชา
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
1072 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงลลิตา  วัลดี
 
1. นายคำผล  แก้วสีสม
 
1073 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนา
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
1074 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุภาพ
 
1. นางนงเยาว์  คนกล้า
 
1075 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอุลัยพร  ต้นกันยา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1076 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายศิวกร  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
1077 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธกัง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
1078 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปภาวี  วังวิสัย
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
 
1079 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณมาโจ
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
1080 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงภีระนันท์  ขำหาญ
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
1081 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายศาสตร์ตรา  โพธิ์คำพุด
 
1. นายประชื่น  คำชนะ
 
1082 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีหะมงคล
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
 
1083 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงธีราทร  พันธุกาง
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1084 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพงษ์พญา  คำหา
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
1085 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงลิศรา  พลเมือง
 
1. นางสาววรรณภา  บุดดา
 
1086 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วงษ์โพนทอง
 
1. นางสาววิลัยวรรณ   กุจนา
 
1087 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  วงษาเนาว์
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
1088 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชานุชิด
 
1. นางสุนันท์  แก้วเชื่อม
 
1089 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชาย จักรภัทร   ปิลอง
 
1. นางสาววนิดา  บุพศิริ
 
1090 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กชายออมสิน  บุญคง
 
1. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
1091 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนันธิดารัตน์  สุริฝ่าย
 
1. สิบตำรวจตรีหญิงเจมจิฬา  บุษมงคล
 
1092 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1093 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอนันยาตา  อนุญาหงษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
1094 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
1095 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุวรรณมาโจ
 
1096 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ชัยบิล
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
 
1097 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1098 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปนัทดา  ลี้พล
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
1099 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤษณะ  คำเกษ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
1101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายศุภวิทย์  ไตรมีแสง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายชูชิต  เยาวศรี
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์
 
1103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. นางสาววันเพ็ญ  แหยมน้อย
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
 
1104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุพศิริ
 
1. นายสมเกียรติ  สาไชย
 
1105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจนิสตา   มากอง
 
1. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โงนศรีษะ
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
1107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  วิมลพัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
1108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ลิภา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงสุธินันท์  อยู่ลำนาน
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
1111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างวงศ์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงภาวินี    ต้อนโสกรี
 
1. นางศศิธร   กิติศรีวรพันธุ์
 
1113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  แก้วไพศาล
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
1114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงฌนันทติยา  อุผา
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
1115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชูเกียรติ  บินศรี
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
1116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยสุระ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  วรโงน
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
1118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายภูวดล  อำจุฬา
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
1119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงเพรชรัตน์  ทองสี
 
1. นายอุดม  สิงห์งอย
 
1120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรฤดี  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
1121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนิธิภูมิ  นาคโคตร
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
1123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงบุศกรณ์  ปัทวงค์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปุณยาพร  จันปัญญา
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
1125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศิรประภา  จำปาพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทวงศ์
 
1. นายกิตติ   ทิพย์พูล
 
1127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  โกษาแสง
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
1128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายมนต์ไมค์  ชัยสิทธื์
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
 
1129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงลดา  แพงดงแก
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
 
1130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วันดี
2. เด็กหญิงวนิษา  แพไธสง
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
1131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงนันทิชา  สนมศรี
2. เด็กหญิงรินรดา  โยลัย
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
1132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงศุภนิดา  มันอาษา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพนแสนคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นางสาวชลธิยา  โทรัตน์
 
1133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชริดา  มูลละ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
1134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เรือนนา
2. เด็กหญิงพนิดา  เรือนนา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
 
1135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เพรชโสภา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุภรัตน์  เจริญรส
 
1136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  เดชทะศร
2. เด็กหญิงสุภัชชา  วงค์พันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  บุตรโคษา
2. นางสาวกฤติยา  ออทอลาน
 
1137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จูมปา
2. เด็กหญิงอรปรียา  ผิวนวล
 
1. นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์
2. นางสาวธิดารัตน์  บัวพินธุ
 
1138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณปภัสร์  แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงภวิกา  รัจเจริญ
 
1. นางสาวจุรีรัชย์  แพงวงษ์
2. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
 
1139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทะโคตร
 
1. นายจาระนัย  ไชยวงษ์
2. นางเยาวนิต  ไชยวงษ์
 
1140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายพงษ์พิพัศ  ไชยกุล
2. เด็กหญิงพิรดาภรณ์  เมืองแสน
 
1. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
2. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
 
1141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ด่านหา
2. เด็กหญิงเอมฤดี  สาเส็ง
 
1. นายปกรกฤต  พรรณวงศ์
2. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
1142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ดวงบุ
2. เด็กหญิงพรณิกา  ภาโสม
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
1143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญวรา  มูลบุตรดา
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    โมธรรม
 
1. นางสาวศรินทรา  มาบุญ
2. นางนิตยา  แก้วดี
 
1144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลีลาลาย
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยริบูรณ์
 
1. นางพรเพชร  ขันทะชา
2. นางสาวพรธิพา  พลรักษ์
 
1145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงนารี  มูลลี
2. เด็กหญิงยุภาวดี  โสคำภา
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
1146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงปลิตา  ด่างเกษี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์รุ่งเรือง
 
1. นางปรัศนีย์  วะชุม
 
1147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงจรัชญา  สุพิชญ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  มีสมปราชญ์
 
1. นางสาวนารินทิพย์  สิงห์งอย
2. นางสุนันท์  แก้วเชื่อม
 
1148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแสงชัย
2. เด็กชายสุรชัย  โกษาแสง
 
1. นางสาวปิยะนุช  บัวพรหม
2. นางสาวธัญพัฒน์  โกษาแสง
 
1149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 20 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนิศามณี  ทะทำมัง
2. เด็กหญิงภควดี  ทวีศักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  โสมี
 
1150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ภูวงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สนมศรี
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
1151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  แก้วสมวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  บุญญะศรี
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
1152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงศิรวิมล  สุโพเคน
2. เด็กหญิงอุทุมพร  สาเส็ง
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
1153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วะบุตรดี
2. เด็กหญิงวนิดา  ช่ำดำขำ
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นายไชยญา  พ่อป้องขวา
 
1154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกัญนิกาญจน์  นิที
2. เด็กหญิงสุรารัตน์  ขัติวงค์
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
1155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีหะมงคล
2. เด็กหญิงสไบทอง  บุญเทียม
 
1. นางแคทลียา  จันปุ่ม
2. นางสาวพรนิภา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
1156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงเกวลิน  พรมทะยาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มันอาษา
 
1. นางสุพัตรา  ปากดี
2. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
1157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงกรรวี  คำเกษ
2. เด็กหญิงมนันยา  ถีระพันธ์
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
1158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงศศินา  ขันทะชา
 
1. นางเยาวรักษ์  คนตรง
2. นางสาวปิยธิดา  ชมราศรี
 
1159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วพุด
2. เด็กหญิงแก้วมณี  ทะนะไชย
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
2. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
 
1160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ภูธร
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันตา
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
1161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงธันยาพร  แนวจำปา
2. เด็กหญิงอลิษา  เกษมสิน
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางวารุณี  บุปผาชาติ
 
1162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1. เด็กหญิงวรรณิศา  แพงเนตร
2. เด็กหญิงสุจิรา  ไชยพร
 
1. นางรัตติกาล  ครุฑบิน
2. นายชัชวาลย์  สิทธิพรหม
 
1163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ระวิ
2. เด็กชายทัศนัย  ศรีทอง
 
1. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
2. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
 
1164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นาดช้างแดง
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ติยะบุตร
 
1. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
1165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภาโสม
2. เด็กหญิงวธิดา  วงศกาฬสินธุ์
 
1. นางถนอม  ก่ำเสริฐ
2. นายนิยม  พรหมอารักษ์
 
1166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงผกามาศ  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงพรธิตา  วงษาเนาว์
 
1. นายสมใจ  ยามี
2. นายนพดล  ว่องไว
 
1167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงธัญชนก  วงษา
 
1. นางประไพร  มะลิทอง
2. นางสาวอภิญญา  วงษ์ตาแสง
 
1168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทริง
2. เด็กหญิงภักภิรมย์  มะละกา
 
1. นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์
2. นางสุภารักษ์  บุนนท์
 
1169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เทนสุนา
2. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
2. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
1170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริปะกะ
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  พรมบุตร
 
1. นางสาวศุจีภรณ์  งิ้วไชยราช
2. ดาบตำรวจคเชนทร์  ผลจันทร์
 
1171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  โงนศรีษะ
2. เด็กหญิงเกวลิน  โงนศรีษะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล
 
1172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดอนมุงคุณ
2. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
1173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนะ
2. เด็กหญิงชลดา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
2. นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
 
1174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงรินรดา   มะสุใส
2. เด็กหญิงวรรณษา   นนท์เหล่าพล
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
1175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไตรภูมิ
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
1176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  ตามขมิ้น
2. เด็กชายจักรพรรณ  บุญเหลา
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางสาวสิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสินธุ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
1178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชินกร  อุปทุม
2. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
1179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงณัชยา   เชียงขวาง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน
 
1. นายสุริยา  นครใชย
2. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
1180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยนุช  บุญบรรจง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ไตริน
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
1181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยภารา
2. เด็กหญิงแพรวา  ทองแสง
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายอดิศร  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  อารักษ์
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
1183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  บุรีขันธ์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
1184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
1185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวิเศษศักดิ์  เดิมสันเทียะ
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
1186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงอภิชยา  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. นางสาวฉัตรวิมล  เมืองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
1188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพรธิรา  ภาโสม
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุพศิริ
 
1. นางดอกแก้ว  บุพศิริ
 
1190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรดารา  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
1191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กชายณัฐพล  บัณฑิตย์
 
1. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
1192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายศักดิ์ชาณัย  นามใต้
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายบริบูรณ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
1194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุวรา  อินทริง
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงอารียา   ปากดี
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
1196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายณัฐชัย  วงษา
2. เด็กชายธีรเดช  รัตนะ
3. เด็กชายวรกานต์  คอนมุงคุณ
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
1197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  คำเกษ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเทศ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
1198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงภัทราพร  เมฆโพธิ์
2. เด็กหญิงอรรุณี  ดุสิตา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เปคำผุย
 
1. นายนิธิศ  มรดก
2. นายทัด  วงลาพรม
 
1199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธนาวิน  สุขสาร
2. เด็กหญิงปีใหม่  จันจาด
3. เด็กหญิงสิริยากร  เสนาสี
 
1. นายตระเตรียม  จิตจักร
2. นางสุวรรณา  จิตจักร
 
1200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายนฤนาท  ประวาฬ
2. เด็กหญิงวิภาวี  เวินเมาหา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลิภา
 
1. นางนงลักษณ์  คำภูเงิน
2. นางพัชราพร  หาญสนาม
 
1201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติกรกวิน  สำรีดี
2. เด็กชายชนัฐนนท์  สาหัส
3. เด็กชายพงษ์รัตน์  พันธุ์เวียง
 
1. นางวัชราภรณ์  กองไชย
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
1202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงกัลสุดา  แสนคำพล
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  มันอาษา
3. เด็กหญิงรินรดา  กอแก้ว
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
1203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สีเม้น
2. เด็กชายวิชยุตม์  ริมสกุล
3. เด็กชายเจตนิพัทย์  รัตนผ่องโชค
 
1. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
2. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงปวริศา  ไหลอุดี
2. เด็กหญิงรวิสรา  อินอุเทน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ลิภา
 
1. นางฤดี  แดงพิบูลย์
2. นางสาววนิดา  แสนสุริยวงศ์
 
1205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายถิรวัฒน์   วงศ์ล่าม
2. เด็กหญิงสิรารมย์   อินทริง
3. เด็กชายอินทราทิตย์   ดวงดูสัน
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
1206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทร์ขันธ์
2. เด็กหญิงวนิชพร    พิลา
3. เด็กหญิงวนิดา  นันทะวงค์
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
1207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุเดช  จันทร์รุ่งเรือง
2. เด็กชายมีชัย  บุพศิริ
3. เด็กชายอัครพน  วงษาเนาว์
 
1. นางปรัศนีย์  วะชุม
 
1208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายพงศกร  นาโควงค์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  นาโควงค์
3. เด็กชายเจตพิพัทธิ์  โคตรมิตร
 
1. นางสาวกมลชนก  นาโควงค์
2. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
1209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงทิพชาพร  ถาอ้วน
2. เด็กชายศุภวิญช์  สิงห์สี
3. เด็กหญิงอรนิชา  ระวิ
 
1. นางเอื้องคำ   ขันทะหงษ์
2. นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์
 
1210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางงอย 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิงห์แขก
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ติธรรม
3. เด็กชายอดุลย์วิทย์  พรมสำลี
 
1. นายบุญเลิศ  พงษ์พิศ
2. นางสิริพร  ว่องไว
 
1211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทะศรี
2. เด็กชายมนต์พิมาย  โสภาน้ำ
3. เด็กชายสราวุฒิ  คำพิลัง
 
1. นางพิมพ์วิภา  เวียนวัฒนา
2. นางลัดดาวัลย์  เวียนวัฒนา
 
1212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  นากลาง
2. เด็กหญิงพลอย  แก้วบรรดิษฐ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ทองจันทา
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
2. นางสาวทิพสุดา  วายโสกา
 
1213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกนกนภัทร  นิที
2. เด็กชายฉัตรดนัย  นามบัวน้อย
3. เด็กชายนัฐชัย  สอนยศ
 
1. นายหฤษฎ์  เสนพันธ์
2. นางบัวเรียน  คัณทักษ์
 
1214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กชายกฤษนัส  คำลือ
2. เด็กชายญาณากร  คำลือ
3. เด็กชายมนัสวิน  บุตรโคตร
 
1. นางสาวอ้อมใจ  กำไรทอง
2. นายสำเร็จ  อ่อนสุระทุม
 
1215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สมตน
2. เด็กชายปฏิภาณ  สมตน
3. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลขันธ์
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
2. นายยุทธนา  บุญชาญ
 
1216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไตรเทน
2. เด็กหญิงจิราพร  แสนปุชุม
3. เด็กหญิงทยิดา  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
1217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงปรางพร  เชษฐพันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  เขตรพิมาย
 
1. นางคงคิด  บุญยอด
2. นายพิจิตร  บุญยอด
 
1218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤตภาส   หมีทอง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   มากอง
3. เด็กชายธนพัฒน์   ดวงดูสัน
 
1. นางสาววาสนา   โพติยะ
2. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
1219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยเทศ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วงค์คำ
3. เด็กชายหริวงศ์  อุปทุม
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
1220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายนที  ทับสีแก้ว
2. เด็กหญิงนีรชา  ไชยพรม
3. เด็กชายปภาวรินทร์  พลเยี่ยม
 
1. นายวิชัย  ราโช
2. นายนิธิศ  มรดก
 
1221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  อินทริง
2. เด็กหญิงรติกร  สุตารมณ์
3. เด็กชายสนทยา  มันอาษา
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาศก์
 
1222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผึ้งศรี
2. เด็กหญิงศศิมากร  ราชกิจ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ปิลอง
 
1. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
1223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  คำเสียว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธุกาง
3. เด็กหญิงอรณิชชา  ตุรินทร
 
1. นายยศศักดิ์  วะชุม
 
1224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายธนพล  ขันคำ
2. เด็กชายวิทูรย์  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  หน่อแก้ว
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
2. นายกมล  สีวัน
 
1225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลิตา  ดอกสี
2. เด็กหญิงธนาภา  แก้วหล่อ
3. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
2. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
1226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กชายจิราพัชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงสาธิตา  ยุคลวัฒนานนท์
3. เด็กชายอรรคเดช  ดีดวงพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  มังคละคีรี
2. นายเอกชัย  พองไสยา
 
1227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กชายคมกริช  รักมาลี
2. เด็กชายสัญญา  นันทะ
3. เด็กชายแสนคม  บุญเหลา
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
2. นางสาวสุรารัฐ  พิกุล
 
1228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธีรดา  วันดี
2. เด็กชายปฏิธาน  ยืนยง
3. เด็กชายวรพรต  วันดี
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
1229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางงอย 1. เด็กชายกันต์ธีร์  ขันรักษา
2. เด็กชายทวีโชค  สิงห์งอย
3. เด็กชายอดิสรณ์  วงค์พุทธา
 
1. นางสิริพร  ว่องไว
2. นายวีระพงษ์  จันทสิทธิ์
 
1230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  วงษ์หมอก
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เอกสวรรค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภาโสม
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
2. นางอัญชลี  ตรันเจริญ
 
1231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงปิยะดา  มะละ
2. เด็กชายพงศกร   มณีพราว
3. เด็กหญิงรุ้งลดา  โสมขาว
 
1. นางสาวปุณณ์ภัสสร  บัวชุม
2. นายธนกฤต  มีศิลป์
 
1232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐริยาพร  ทองสาม
2. เด็กหญิงวัชราพร  เชิดชน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พิมพ์สวรรค์
 
1. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
1233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  พลิน
2. เด็กหญิงนลินี  พลิน
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  จันทร์รุ่งเรือง
 
1. นายณัฐพงษ์  ไอยราช
2. นายสุรพัศ  เสโนฤทธิ์
 
1234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายชัยนันท์  เวินชุม
2. เด็กชายสิทธิพล  ชูอารมณ์
3. เด็กหญิงสุปรียา  สิมทิพลา
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
2. นายสนาน  สมดีตี
 
1235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สังจตุรัส
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เต่าตา
3. เด็กชายศุภชัย  วันดี
 
1. นายวชิราวุธ  คะปัญญา
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
1236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  โมธรรม
2. เด็กชายพันพกร  สายสี
3. เด็กชายวีระชัย  โมธรรม
 
1. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
2. นายบุญมา  แก้วดี
 
1237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  เพชรอุเทน
2. เด็กชายนครินทร์  แพงพรม
3. เด็กชายรักพงศ์  ทองศรีลา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
2. นายสยุมพร  โพธิ์ปัดชา
 
1238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายคงคา  ใจบุญ
2. นายธนวัตน์  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายนรเสฐฎ์  กุณะส่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวลลิตา  นาโควงค์
2. นายพัชรวุฒิ  ทิพย์ทอง
 
1239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวทัญญู  บุญช่วย
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยเทศ
3. เด็กชายอัครพล  ด่างเกษี
 
1. นายสถาพร  ทีสุกะ
2. นายสุรสิทธิ์  ฝ่ายทะแสง
 
1240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ยันตะเคียน
2. นางสาวพิไลวรรณ  อินทริง
3. นางสาวอริสา  โทรัตน์
 
1. นางชัชฏาพร  เรืองศรี
2. นายสุทธิกร  สุทธิประภา
 
1241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำนกกก   1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
1242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กานนท์
2. เด็กหญิงภัทราพร  โยลัย
3. เด็กหญิงอุมา  นิลเพ็ชร
 
1. นางมยุรี  ธงวิชัย
2. นายณัฐวุฒิ  ธงวิชัย
 
1243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
1245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง
 
1246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
1248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
1249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  คำจารย์
 
1250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรหม
 
1. นางนิตยา  พรหมมา
 
1252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายธีรพงษ์  นาหอมจันทร์
 
1254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงพิชญา  สาผิว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
1255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวาศิฐี  ทองดี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
1256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายกฤตานุ  ตาทิพย์
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
1258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
 
1259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
1260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองบาท้าว 1. เด็กชายพรชัย  ภักดี
 
1. นายสมพล  สมรฤทธิ์
 
1261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวีรภัทร  โพติยะ
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
1262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   อังคะฮาด
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
1263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
1264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ
 
1. นางศิริรักษ์  แซงบุญเรือง
 
1265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงสุธิมา  ภูเขาใหญ่
 
1. นางสาวธนพร   เหล่าพัดมา
 
1266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   ยังภาย
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
1267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงธนพร  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียรมงคล
4. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
5. เด็กหญิงภัทราวดี  นาโควงค์
6. เด็กหญิงภาคินี  นาโควงค์
7. เด็กหญิงลลิตภัทร  หลงศรี
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโพธิ์ศรี
3. นางสาวลลิตา  นาขมิน
 
1269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
4. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
5. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
6. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
7. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
8. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
9. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
 
1270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
4. เด็กหญิงปัญจพรรณ์  จันทร์เนียม
5. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
6. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
8. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยมงค์
13. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
14. เด็กหญิงัณัฐมน  กิขุนทด
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นายกานต์  ศรีประทุม
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
4. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
1271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  โกษาแสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
3. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
4. เด็กหญิงพรทิพา  โกษาแสง
5. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
7. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
8. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นางดาราเด่น  นครไทย
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
3. นายชนาธิป  โกษาแสง
4. นายธีระยุทธ  มาตสุต
 
1272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กชายกฤติกุล  ศรแผลง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรแผลง
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงค์พระจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มรัตน์
6. เด็กชายประชาไท  ตุลยวัตวรกุล
7. เด็กหญิงพิมพร  พรมศรี
8. เด็กชายพีระพล  วงค์สุรินทร์
9. เด็กชายภัทรพล  เรืองชัย
10. เด็กชายภานุวัฒน์  เกษสิมมา
11. เด็กหญิงยศวดี  สาที
12. เด็กชายฤทธฺ์ชาติ  ตุลยวัตวรกุล
13. เด็กหญิงวริศรา  ก่ำเสริฐ
14. เด็กชายวัชพล  แก้วอินทร์ศรี
15. เด็กชายวีระพล  เรืองชัย
16. เด็กชายศุภวิชญ์  มะละ
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยประเสริฐ
18. เด็กชายสุรดิษ  โสดา
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยประเสริฐ
20. เด็กชายเจษฎา  วงค์พุทธา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
3. ร้อยตำรวจโทดำรง  แม่นศรรา
4. ร้อยตำรวจตรีสะอาด  อยู่เย็น
5. สิบตำรวจตรีหญิงนุชรินทร์  สาที
6. สิบตำรวจเอกหญิงพัชรี  สุโพเคน
 
1273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธนโม้
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  โคตพรม
3. เด็กหญิงจรรยพร  โคตะพรม
4. เด็กชายจักรพันธ์  โคตพรม
5. เด็กหญิงชลธิชา  วะเศษสร้อย
6. เด็กชายชิณวัตร  จันทร์สิน
7. เด็กชายถิรวัฒน์  เหยียบประโคน
8. เด็กชายธนพัฒน์  นาโควงค์
9. เด็กหญิงธนัญญา  นาคเนาวทิม
10. เด็กหญิงพรนัชชา  กิ่งพิกุล
11. เด็กชายพีรภัทร  แก้วอาจ
12. เด็กหญิงศิริขวัญ  ลาโม
13. เด็กชายศิริวัจน์  ทิธรรมมา
14. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  จันทนะ
15. เด็กชายสิทธิชัย  แสนต่างนา
16. เด็กชายสิทธิชัย  โคตพรม
17. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีคำ
18. เด็กชายอติวิชญ์  จันทนะ
19. เด็กชายอนุสิทธิ์  โคตรพรม
20. เด็กชายโกมินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายประเภท  วะชุม
2. นางเรือนแก้ว  โกษาแสง
3. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
4. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
5. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
6. นายเกื้อกูล  วะชุม
 
1274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญอวนมี
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
1275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพีรภัทร  คำภิลัง
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
1276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
1277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายรัชภูมิ  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสุนิษา  โทรัตน์
 
1278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายธนกร  โคตตะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
1279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธราดล  จันทะเบ้า
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
1280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายสรวิชญ์  นคะรังสุ
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1. เด็กชายเขมศักดิ์   สมสนุก
 
1. นางสาววราภรณ์  ไกยะฝ่าย
 
1282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  บุญศรี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
1283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายลัทธพล  ทีสุกะ
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
1284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กชายนิธิกร  จันทพล
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
1285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายกฤตเมธ  นาหมีด
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 1. เด็กชายบุญทวีโชติ  น้อยตำแย
 
1. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
 
1287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายศรีวิชัย  อุดานนท์
 
1. นางสาวลักขณา  การร้อย
 
1288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายสิรภัทร  บุญมา
 
1. นายกิตติพันธ์   เสียงสนั่น
 
1289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายกิติพงษ์  กานนท์
 
1. นายจักรพงษ์  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
1290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กชายภูสิทธิ  อุนารี
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
 
1291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
1292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายศรายุทธ  ชินบุตร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
1293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายไตรภพ  ลาโม
 
1. นายประเภท  วะชุม
 
1294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณบุตร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
1295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายปกรณ์ชัย  สวัสดิ์กุล
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
1297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์งอย
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
1300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายยุทธนา  วะตะมะ
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุพศิริ
 
1. นายกิตติพันธ์   เสียงสนั่น
 
1302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายศราวุฒิ   อุ่นเทียมโสม
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายชนวีร์  ศรสูง
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
1304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอนุวิทย์  เปาวะนา
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  อินทริง
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา  นิวงษา
 
1. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
1307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
1308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ดาเชิงเขา
 
1. นายประสงค์  เลิศสุบินรักษ์
 
1309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
1310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยนาม
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
1311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กหญิงนฤมล  คำลือ
 
1. นางรัตนา  บุทา
 
1312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
1313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงวณิชญา  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
 
1314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชลดา  ชาสงวน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงนภศร  ทัพศิลา
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
1316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงศิรินญา  จำรักษา
 
1. นายประวิช  สะเริญรัมย์
 
1317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชวนคิด
 
1. นางราวรรณ  โพธิ์ศรี
 
1318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงเกษรา  หาคำ
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
1319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
1320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุณาพรม
 
1. นายสุฑาวัฒน์  มหาวงศ์
 
1321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หลักไชย
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กำหนดสิงห์
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
1323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  กุหลาบ
 
1. นางสาวอรวรีย์  โคตรเคน
 
1324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1. เด็กหญิงอลินดา  โคตรรัตน์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
1325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
 
1326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 21 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐวลี  บัตรวิเศษ
 
1. ดาบตำรวจวิบูลย์  บุญเหลื่อม
 
1327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงปภาวี  เล็บสา
 
1. ดาบตำรวจหญิงธนภร  หัสดง
 
1328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลื้อพอก
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
1329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงศรันยา  หัดระสา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บรรไพ
 
1. นางสุนันทา   เหมพลชม
 
1331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชนานุช  รังศิริ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
1332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงศ์
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
1333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยบุตร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
 
1335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงทิพปภา  ทิพประสม
 
1. นายสมบุญ  ทาคำ
 
1336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
1337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงวรัญญา  ดำนิล
 
1. นายแสนศักดิ์  พิเดช
 
1338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสิรินดา  เดชทะศร
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาจะ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
1340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุรีรักษ์  บูชาพันธ์
 
1. นายกอบชัย  บุพศิริ
 
1341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงวัทนวิภา  คำชนะ
 
1. นางมัญทยุชา  มิชาเอลิส
 
1342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวปวีณา  ไชยะสิงห์
 
1. นายอัฒนศักดิ์  สิทธิ
 
1344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงนัยนา  แสงมณี
 
1. นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
1345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิง เกวลิน   เหลินต้ายซ้าย
 
1. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
 
1346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
1347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
1348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณฐกร  เหลาประเสริฐ
 
1. นายสัญญา  อุผา
 
1349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายเดชาธร  บริบูรณ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
1350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายเทพทัต  อรรถสาร
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
1351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์โสม
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฐกิตต์  โยบุตดา
 
1. นายวิทยา  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
1353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  นนท์จันทร์
 
1. นางภัทรายุ  วงษาเนาว์
 
1354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  ทาคำ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เสาว์ปา
 
1355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายจิรภาส  อุปสุ
 
1. นางสาวลักขณา  การร้อย
 
1356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์   อุสาพรหม
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
1357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายนนท์กานต์  ประดับศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
1358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายภควัตร  กวดนอก
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายอนุมัติ  มะลีรัตน์
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
1360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กชายธนวัฒน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
1361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินอุเทน
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
1362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว   1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
1363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายปิยะธนภูมิ  รัตนะวัน
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
1364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธนภัทร  ติยะบุตร
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์
 
1365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนดล  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
1366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  บุปผา
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
1367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายศตายุ  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝ่ายสะพือ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไตรมีแสง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อาบสุวรรณ
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายทินกร  มีคำ
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
1373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงอภิษฏา  ยะภักดี
 
1. นางสาวชุติมา  คะพันธ์ุ
 
1374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไอยะไกรษร
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
1375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดีบุดชา
 
1. นางประภัทร์ษร   พึ่งตัว
 
1376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงอรชร  ริยะบุตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
1377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
1378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นพล
 
1. นายวัฒนะ  ภูดีทิพย์
 
1379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านต้าย 1. เด็กหญิงอโนชา  เซ็กโม้
 
1. นางสาวอรพันธ์  อูปแก้ว
 
1380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ตกพันธ์
 
1. นางภัทรายุ  วงษาเนาว์
 
1381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงสาร
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มีลา
 
1. นางปทุมรัตน์  มันฑะ
 
1383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงปัดธิรา   ศรีสุยนต์
 
1. นางสาวเรวดี  นนท์เหล่าพล
 
1384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กหญิงสุจิรา  เต็มวงษ์
 
1. นางพรนภา  มิรัตนไพร
 
1385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงพัชรา  สิมมา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เดชทะศร
 
1386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงพิยดา  แก้วนิวงศ์
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
1387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกันต์สุดา  ทมถา
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
1388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  โพนดาแคบ
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
1389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
 
1390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงโสภิญญิกา  นามใต้
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
1391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงเมวษ์ดี  มาตชัยเคน
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงสาวินี  นะคะจัด
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
 
1393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงอุมากร  มิตรชู
 
1. นายชำนาญ  แก้วลา
 
1394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวบุษมาศ  ศิริธรรม
 
1395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพลอยพิชชา  เทพณรงค์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยะวังพล
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
1397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  พิลาทอง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวสายธาร   แก้วอ่อนขวา
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงนุชวรา   พลโลก
 
1. นายไชยยศ   เผื่อนศรี
 
1400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงยศวดี  ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาจะ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
1402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ผาสีดา
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
1403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีโคตร
 
1. นางวราพร  มานันที
 
1404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สาเส็ง
 
1. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
1405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวลอย
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
1407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายรัตนชัย   นาซิน
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
1408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โฮ้วมณี
 
1. นายกรวิชญ์  ธนชัยภิวัฒนกุล
 
1409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายธน่กร  เปาวะนา
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
1410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
1411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายศราวุทธ  ปากดี
 
1. นายธนากร  พ่อชมภู
 
1412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริพร ณ.ราชสีมา
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
1413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กชายพันธวีร์  บุญตา
 
1. นางปทุมรัตน์  มันฑะ
 
1414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1. เด็กชายธงชัย  ราชเมือง
 
1. นางสาวณฐพร  ธิวะโต
 
1415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็งวิรุฬ
 
1. นางวราพร  มานันที
 
1416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กชายกานต์นิธิ  สุวินวงศ์เกษม
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภานุพัฒน์  ศรีสุยนต์
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
1418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1. เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพัชรา  ใครบุตร
 
1419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กชายกันตพงษ์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
1420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายภูรินทร์  โยลัย
 
1. นายวันชัย  ไพราชสูง
 
1421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชุติเทพ  สุภาทอง
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
1422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายภูวดล  โคตรภูมี
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
1423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายณัฐกิต  ดอยมา
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
1424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายวรรณกร  ราชภูมี
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
 
1425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายธนกฤต  วิรัตน์
 
1. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
1426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
1427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายศตวรรษ  ป๊อกตื้อ
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายสนธยา  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
1429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายภูวดล  ไตริน
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายพรวิวัฒน์   บุญเกิด
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายสิรภพ  ประพัศรางค์
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
1432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายณรงค์ชัย   อินทริง
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
1433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายสหรัฐ  นาหมีด
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
1434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐชานันท์  คุณขยัน
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
1435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายคมกริช  เดชทะศร
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศริยา  นครังสุ
 
1. นายการัณย์  คำแปง
 
1437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาโควงค์
 
1. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
 
1438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงสุชลัดดา  หาทำ
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
1439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   มีมา
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
1440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงบุษกร  โคตรบิล
 
1. นางอรทัย  ทีสุกะ
 
1441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงอุมากร  นันทะวงค์
 
1. นางสาวอรวรีย์  โคตรเคน
 
1442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  บุพศิริ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
1443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงวรรณสา  ทองดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษาเนาว์
 
1444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขยินดี
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
1445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
1446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์พุ่ม
 
1. สิบตำรวจโทหญิงอมรทิพย์  ภักดี
 
1447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปภาวดี  แพงโสม
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงรชดา  วงศ์มีแก้ว
 
1. นางสาวอภัสรา  เดชโฮม
 
1449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เป็นสุข
 
1. นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์
 
1450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงอนันตญา  ตะธรรมมา
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
1451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 1. เด็กหญิงสุดาภา  คำมั่น
 
1. นายชนาธิป  วะชุม
 
1452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชาดา   จันทร
 
1. นายธนากร  พ่อชมภู
 
1453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กหญิงจิตรสินี  บรรไพ
 
1. นายเฉลิมพล  ควรครู
 
1454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงศิราพรณ์  ลิภา
 
1. นางพวงเพชร  บงบุตร
 
1455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวนี  อู่นารี
 
1. นายจตุพล  จั่นกัน
 
1456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายวีรภัทร  ลุนนารี
 
1. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
 
1457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงพรชิตา  สารีรถ
 
1. นายนำพล   ศรีสมัคร
 
1458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
1459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงวรรณภา  อาสาพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
1460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอาราญา  แพงโท
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
1461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริกัลยา   รัตนะ
 
1. นางสาวกรุณา  ตรีเศียร
 
1462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชะโนลับ
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
 
1463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงนีรนุช  หลวงแก้ว
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
1464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกชกร  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
1465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิรภา  จุลขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
1466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงฐิติยา  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชนะพจน์
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรี   ปากดี
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
1469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธิดาพร  คะละรัมย์
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
1470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงศศิธร  คะดุน
 
1. นางจิรภา  มะละกา
 
1471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอูนนา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ริพลทา
 
1. นางกชกร  บุญประคม
 
1472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วะบุตรดี
 
1. นายสง่า  โกพล
 
1473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงวธิตา  อ.ท.ศรี
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายรัตนพล  บุตรสอน
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
1475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายธนากร  จู่มา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
1476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายวิพุธ  จันชัย
 
1. นางแพรธารทอง  อุดมกัน
 
1477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กชายธิติพงศ์  ต้อนโกี
 
1. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ศรี
 
1478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  เรืองชา
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
1479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 1. เด็กชายพงศ์ปกรณ์  คละไฮ
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
1480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันทะชา
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
1481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายปัณณธร  วิเศษดี
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริกวงศ์
 
1482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายศุภชัย  วงค์พุทธา
 
1. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
1483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธงชัย  เพิ่มทวี
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
1484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธุกาง
 
1. นายประวิช  สะเริญรัมย์
 
1485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายธนภัทร  ติยะบุตร
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
1486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายมรุเดช  เมธากุล
 
1. นางสาวนิราพร  โทสวนจิต
 
1487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายธนธรณ์  บุรีขันธ์
 
1. นางพิณโย  อินธิโคตร
 
1488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายอภิเดช  จันทะสิน
 
1. นางฝนทิพย์  ไฮวัง
 
1489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กชายอดิเทพ  ไชยฮด
 
1. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
 
1490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายพีรชน  อินทริง
 
1. นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์
 
1491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กชายพงศธร   บุบผาเต
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
1492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อำนวยผล
 
1. นางสาวเบญจา  ไวยพาลี
 
1493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายโชคชัย  รัตนะ
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายชานนท์  จิบจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
1495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายทรงพล  สัพโส
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
1496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชมภูพระ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
1497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ลดเกษ
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
 
1498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายศราวุธ  เสนาสี
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  ราชปัญญา
 
1499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายชินวัตร  อินทศร
 
1. นางสาวปภัชญา  บัวสาย
 
1500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีระชาติ  อินทะศรี
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กชายนนทกร  บุญยืน
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
1502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายอนุชิต  พลสักขวา
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
1503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายณัฐฐาปกรณ์   ทูลไชย
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา   1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
 
1506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงอรจิรา  นิลภา
 
1. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
1507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนรีกานต์  สมรฤทธิ์
 
1. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
1508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงกศิกานต์  โมธรรม
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
1509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงสายชล  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
1510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หาญฟ้าเลื่อน
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำอ้อ
 
1511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สว่างวงษ์
 
1. นายศรีไพร  ไชยต้นเทือก
 
1512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  มะละ
 
1. สิบตำรวจเอกหญิงจินตนา  สาที
 
1513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุนิสา  วะริสาน
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
1514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงไพลิน  หวนระลึก
 
1. นางสาวกอบสุข  บุญชื่น
 
1515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  สุขขีเหล็ก
 
1. นางอรอนงค์  ราชปัญญา
 
1516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1. เด็กหญิงสายธาร  ชมภูพระ
 
1. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
1517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงคณัญญา  ปากดี
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
1518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจิรดา  ทัดสา
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
 
1519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภู่เพ็ชร์
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
1520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญเพ็ง
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
 
1521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คำชนะ
 
1. นางภัทรายุ  วงษาเนาว์
 
1522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ยางเบือก
 
1. นางบุญญาพร  นนเลาพล
 
1523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.43 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 1. เด็กหญิงชญานี  อินทิโส
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เดิมมา
 
1524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกมลพร  เขียวโป
 
1. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ศรี
 
1525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ตาคำปัญญา
 
1. นายสุพจน์  กองเกิด
 
1526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สาบก
 
1. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
1527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
1528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
 
1529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงกรวีย์  กะตะนารี
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
1530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณราย   ทะไชยวงศ์
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง
 
1531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แง่นาเหนือ
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
1532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนภาพร  ปัญญาสาร
 
1. จ.ส.ต.เขตต์  แสนตรี
 
1533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีแก้ว
 
1. นายภูริวัจน์  ปัดไธสง
 
1534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงปีย์รดา  กานนท์
 
1. นายสอนประเสริฐ   นนเลาพล
 
1535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10