งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

  ตรวจสอบตารางการแข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขัน
แจ้งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถหกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ตรวจสอบตารางการแข่งขัน และศึกษาเกณฑ์การแข่งขันอีกครั้ง เนื่องจากบางรายการมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อครู และนักเรียน ก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
  • 8-10 ธันวาคม 2560       เปิดระบบ แก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน  (รอบ 2)
  • 11-12 ธันวาคม  2560    อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ (รอบ 2)
  • 8 - 22 ธันวาคม 2560     พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 10:41 น.
  การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
  • การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 3- 5 ธันวาคม 2560 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  แบบหนังสือ ราชการ เอกสารประกอบการแก้ไข เปลี่ยนตัว|word | | แนวปฏิบัติการแก้ไขPDF |
  • การเพิ่มภาพนักเรียน ครู ผู้ฝึกสอน (โรงเรียนตัวแทนระดับแขตพื้นที่การศึกษาต้องเพิ่มรูปภาพครู  นักเรียน เข้าระบบให้ครบทุกคนก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 14:42 น.
  แจ้งโอนข้อมูลระดับภาค
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้ทำการโอนข้อมูลตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนยังสามารถเข้าระบบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
วันศุกร์ ที่ 01 ธันวาคม 2560 เวลา 11:18 น.
  ตรวจสอบรายชื่่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค
ขณะนี้ทาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้สรุปตัวแทนเขต เพื่อเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป ขอความร่วมมือทางโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน พร้อมทั้งแนบรูปภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หากพบข้อผิดพลาดใด กรุณาติดต่อ กลุ่มนิเทศฯ 044-445161 ต่อ 861  
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:33 น.
  ตารางการแข่งขัน สพป. ระดับภาค
ตารางการแข่งขัน สพป. ระดับภาค 
http://www.esan67.sillapa.net/sp-center/
สําหรับกิจกรรมที่ตองจัดสงเอกสารฯ หรือ คลิปวีดิโอ ตามเกณฑที่กําหนด ใหดําเนินการจัดสงมายังกลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจัดสงตอไปยังคณะกรรมการจัดการแขงขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเปนไปตามกําหนด ตอไป 
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 13:28 น.
  ​เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ  มอบให้กรรมการพร้อมกับรายงานตัวเข้าแข่งขัน
http://esan67.sillapa.net/downloads/DOC5.pdf
วันเสาร์ ที่ 07 ตุลาคม 2560 เวลา 15:48 น.
  กิจกรรมการแข่งขัน ระดับเขต
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

วันที่  9 ตุลาคม 2560  
ณ อำเภอปักธงชัย
โรงเรียนโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร    
    1.  สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  จำนวน  15  กิจกรรม
    2.  สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)      จำนวน  51  กิจกรรม
    3.  สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  จำนวน  10  กิจกรรม      
    4.  กิจกรรมท้องถิ่น(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) จำนวน  10  กิจกรรม
    5. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  10  กิจกรรม
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
    1.  กลุ่มการศึกษาเด็กพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)จำนวน 59 กิจกรรม
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
    1.  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
         จำนวน  12  กิจกรรม
    2.  การแข่งขันหุ่นยนต์  จำนวน  8  กิจกรรม  

วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ อำเภอครบุรี
โรงเรียนครบุรีวิทยา
    1.  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย        จำนวน  18  กิจกรรม
    2.  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     จำนวน  16  กิจกรรม       
    3.  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จำนวน  8  กิจกรรม    
    4.  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)     
        จำนวน  10  กิจกรรม
โรงเรียนแชะ
    1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จำนวน  4  กิจกรรม  
    2.  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)     
        จำนวน  8  กิจกรรม
    3.  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จำนวน  4  กิจกรรม
    4.  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   จำนวน  18  กิจกรรม
    5.  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวน  4  กิจกรรม  
    6.  กลุ่มการศึกษาปฐมวัย   จำนวน  2  กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
    1. การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จำนวน  5  กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 17:10 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
  กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐​
  • 1 ธันวาคม  2560            ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
  • 3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
  • 6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
  • 8 ธันวาคม 2560             พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
  • 17-19 ธันวาคม  2560     จัดการแข่งขันระดับภาค
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10:04 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
การประชุมวางแผนจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3

 
จัดประชุมตัวแทนธุรการกลุ่มพัฒนาคุณภาพ  เพื่อนำผลการแข่งขันระดับกลุ่ม ข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสิน บันทึกลงโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม สพป.นม.3

 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการกลาง ตัวแทนธุรการกลุ่มพัฒนาคุณภาพ  และกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกรายการ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาร


เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 199
จำนวนทีม 1,795
จำนวนนักเรียน 4,383
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,632
จำนวนกรรมการ 1,042
ครู+นักเรียน 7,015
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,057
ประกาศผลแล้ว 260/272 (95.59%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 46
สัปดาห์นี้ 369
สัปดาห์ที่แล้ว 1,280
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 2,378
ปีนี้ 2,396
ทั้งหมด 246,439