รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ สนามแข่งขันของโรงเรียนในสังกัด
ตั้งแต่ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงฉันฑุมาตุ  ศรีชา
 
1. นางพิชญ์ชานันท์  วาณิชตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงสุวรรณ
 
1. นางพัชรรัสม์  ภูริชโรจนวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรุณา  มูลจัด
 
1. นางไพนา  ปลั่งกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวัศ   ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสำรวย   สุดทองหลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์พริ้ม
 
1. นางทองเพชร  ฤทธิ์เวโรจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงสุภัตตรา  ติรัตนะ
 
1. นางกรรณิการ์  กายขุนทด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มเดชะศักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ยะวงษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กหญิงอรสา  หวังแต้มกลาง
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงสิริมน  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางพจนี  นันทศักดิ์ศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงณัฐพร   บุญศรีรัมย์
 
1. นางสาวประพิศ   นามเข็ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกอร   ภักดีจอหอ
2. เด็กชายชิน    น้อยวิเศษ
3. เด็กหญิงนวพร   ไทยนิคม
 
1. นางปราณีต   ศรีสมบัติ
2. นางปราณีต  ศรีสมบัติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกชพร  สุรอมรกุล
2. เด็กชายนันทภพ  รุจาคม
3. เด็กหญิงรัตน์ติกาญจน์  แถวเพชร
 
1. นางฐิติมา  ประทุมโต
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถินนอก
2. เด็กหญิงกัลยา   เปจะโปะ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  เทพสุรินทร์
 
1. นางกรรณิการ์  กายขุนทด
2. นางสาวพชรมน  จันทรา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงณันธิสา  เพ็ญเกาะ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   พ่วงทรัพย์
 
1. นางสุมิตรา   อภิชาติโต
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงพรวิไล  มุ่งขอบกลาง
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  ชลนำสุวรรณ
 
1. นางปราณีต  สมหมาย
2. นางชลดา  ศรีอภัย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี้วัฒนากุล
2. เด็กหญิงเกศินี  บกกระโทก
 
1. นางพจนี  นันทศักดิ์ศิริ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนาพร  เบาสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  เฮงภู่เจริญ
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ยะวงษา
2. นางสงวนวงศ์  เปรมใจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา
 
1. นางบรรจง  ศิลาแลง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
 
1. นางจันทิมา  วัชระคุปต์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเดช
 
1. นางสาวรจนา  แพงเกาะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณโชติ
3. เด็กหญิงพรศิริ  สุขศิริ
 
1. นายธนะชัย  มากพูน
2. นางเปรมยุดา  เหล็กกลาง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงดวงกมล   เศษกลาง
2. เด็กหญิงพรชิตา   ศักดิ์ศรีวิบูลย์
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ปูนกลาง
 
1. นายเดชะ   คิดก่อนทำ
2. นางจรีรัตน์   คิดก่อนทำ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลณิศ  แสนสุข
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงภัคธีมา   ทรงชัยสงวน
 
1. นางนภัสวรรณ  อุปศรี
2. นางวรรณี  รอดสกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงภนิดา  ขออินกลาง
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ดำริห์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คงพะเนา
 
1. นายพิพิธศักดิ์  ฉายากุล
2. นายสุภาพ  สังทองห้าว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงชนัญญา  สกุลชาญทวี
2. เด็กหญิงบุณยนุช  บุญศุภโชค
 
1. นางปิยพร  จันทร์น้อย
2. นางจิระประภา  นาใจรีบ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายกรกช  วีระวรรณ
2. เด็กหญิงอารยา  เกษมอมร
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  ศิลปสูงเนิน
2. นายอดิศร  สนิทชอบ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายพรสวรรค์  ตู้ประทุม
 
1. นางสาวสุทิสา  บุญใช้
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง
 
1. นางจิระประภา  นาใจรีบ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กชายปิยณัติ   สนธินาม
 
1. นางสาวสุคนธรัตน์   ชำนาญนาค
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปาละสาร
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ทองอินทร์
 
1. นายสุริยน  เทพธรณี
2. นางสาวพัชรา  ศิลารักษ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เผยกลาง
2. เด็กหญิงสิริณญา  วันดี
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  ศิลปสูงเนิน
2. นายอดิศร  สนิทชอบ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยองแยง 1. เด็กชายกรวิชญ์  เจียนมะเริง
 
1. นางสาวลำยอง  ปุ๊กมะเรง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมายครอบกลาง
 
1. นางสาวรจนา  แพงเกาะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีธรรมพินิจ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวัฒนานุสรณ์
3. เด็กหญิงปฏิมาพร  ถันอุปถัมภ์
 
1. นางวิไลรัตน์  นาควิเชียร
2. นางจิรประภา  แนบพิมาย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายธีณพัฒน์  สาทกลาง
2. เด็กหญิงสุริย์นิภา  จ่าโนนสูง
3. เด็กชายโชคประสิทธิ์  กุลนอก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ชายกลาง
2. นางสาวสุพิชญา  เรียงทองหลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิตรวิไล   มนแก้วพะเนา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงมุทิตา   คำพวง
 
1. นางชนิษฎา   ไหวดี
2. นางบัญญัติ  แดนจอหอ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 1. เด็กหญิงพรไพริน  สาคุณ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ศรีวงศ์
3. เด็กชายโสภณ  คำโศรกเครือ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  หอมจะบก
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์
2. เด็กชายนวพล  แตมสำราญ
3. เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์
 
1. นางวิไลรัตน์  นาควิเชียร
2. นางอุทัยวรรณ  ศรีนาคี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. นายกริชมนูญ   ตรีกลางดอน
2. นายอาทิตย์  สิมสุนทร
3. นางสาวเพ็ญนภา  พูนกลาง
 
1. นางยิ่งกมล  กลั่นโคกสูง
2. นายสมควร  อินทพรม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงฐิตาภา  มหาสมุทร
2. เด็กหญิงธวัลยรัตน์  สังเกตุ
3. เด็กหญิงพิมพ์งาม  มาไทยทองหลาง
 
1. นางกฤษดา  ป้อมทอง
2. นางสาววรรณพร  ซองธูป
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงกันนิกา   ฟันงูเหลือม
2. เด็กหญิงปนัดดา   ประพงษ์
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา   ตั้งใจ
 
1. นางสาวอุษา   พิพิธนากุล
2. นางสาววาสนา   สาอุตม์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ราชสีมา
2. เด็กหญิงอภิปรียา   วัฒนวีระพงษ์
 
1. นางสุจิตรา   สุหร่าย
2. นางสาวฉัตรสกุล   อุ่นเพชร
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ชื่นสังข์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  โค่นสังพะเนา
 
1. นางสุวิไร  หอมลมัย
2. นางสาวภรณ์ทิพย์   ทิพมนต์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กชายพิภัทร    รัตกลาง
2. เด็กชายอาชวัน   จันทร์ชัยภูมิ
 
1. นายอดิศร    ประสาทนอก
2. นายประยงค์   พรมเกตุ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนิดา  วรุณโรจน์
2. เด็กหญิงธิดาญา  วรุณโรจน์
 
1. นางกฤษดา  ป้อมทอง
2. นางสาวนิยากร  ฐานวิเศษ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1. เด็กชายจรรยาวรรธ  ยอดยังพะเนา
2. เด็กชายวรวุุฒิ  หม่อมกระโทก
 
1. นางนภาพร  แป้นขำ
2. นางสาวอรทัย  พิมโยธา
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรภัทร์    รัตนารักษ์
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซาดิก์   บุญเชียงมา
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
2. นายณัญธัญ   รัตนกูล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายพิสิษฐ์   เที่ยงกลาง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   เทิ่งกระโทก
 
1. นางศิริกัญญา   จันทร์คำภา
2. นายพิทยา   ตรีพงษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงชนากานต์  พัฒนากุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  โยธาใหญ่
4. เด็กหญิงภัทรปภา  สิริสุธามาศ
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  พันธุ์มณี
 
1. นางชนัญช์ภรณ์  อินทรักษา จันทุม
2. นางบังอร  คงมั่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงนงนภัส  เล็กสูงเนิน
2. เด็กหญิงปณิตา  ซังจอหอ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์ดี
4. เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณรินทร์
5. เด็กหญิงโชติมา  คำพวง
 
1. นางบังอร  คงมั่น
2. นางชนัญช์ภรณ์  อินทรักษา จันทุม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงกาญจนา  จงแจ้งกลาง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ดอกบัวเผื่อน
3. เด็กหญิงธิดาพร  พรมสกุล
4. เด็กหญิงยี่หวา  จันทร์อ่อน
5. เด็กหญิงรินรดา  จาดพิมาย
 
1. นางสาวอรพรรณ  บุญทูล
2. นางมยุรา  ภูมิดินดิบ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พูนทรัพย์
2. เด็กหญิงปวริศา  ชุ่มพระ
3. เด็กหญิงพีรดา  เพ็ชรทะเล
4. เด็กหญิงศิรินภา  ชาวนาดอน
5. เด็กหญิงสุธิดา  นันขุนทด
 
1. นางสาววาสนา  บัวจะบก
2. นางสุนันทา  คงสืบชาติ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพนยงค์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  นิ่มขุนทด
3. เด็กหญิงภาวิกา  อ้นสันเทียะ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีพรหม
5. เด็กหญิงไอริน  ปพรวรกมล
 
1. นางพรนรินทร์  โสวรรณี
2. นางสำรวย  แสนมั่น
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวกลาง
2. เด็กหญิงชลิตา  ขอเอื้อนกลาง
3. เด็กหญิงพรพิรุณ  ข้าวกลาง
4. เด็กหญิงวีนัส  ทะมะรมย์
5. เด็กหญิงสุรภา  ขอหาญกลาง
 
1. นายสมจิตร์  เหมภูมิ
2. นาง เสมอจิตร์  สง่ากลาง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ซังจอหอ
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  ถมโพธิ์
3. เด็กหญิงพิริษา  แฝงด่านกลาง
4. เด็กหญิงภิรมย์พร  สมปู่
5. เด็กชายสนธยา  ดำกลาง
 
1. นายปริญญา  วิลัยกรวด
2. นางอารีย์ภรณ์  สุกใส
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงจันทร์
 
1. นางปวริศา  ศรีธุวานนท์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงพิชาลักษ์  ศรีไกรภักดิ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  พร้อมพิพัฒนพร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ทองโนนไทย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   หึงขุนทด
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปันฑิตา  ดีนวนพะเนา
2. เด็กชายราเมศวร์  ไตรยวงค์
 
1. นายอนุวัฒิ   ศรีสระน้อย
2. นางวชิราภรณ์  สุวรชัย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์
2. เด็กหญิงอารยา  หมื่นมะเริง
 
1. นายอนุวัฒิ  ศรีสระน้อย
2. นางวชิราภรณ์  สุวรชัย
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายพีระวัฒน์   ลื่นกลาง
2. เด็กหญิงรินรดา  ลื่นกลาง
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
2. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงขณัฐธิดา   ดารา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   พานิชปฐม
3. เด็กหญิงชัชชมนต์   วศินพงศา
4. เด็กหญิงดุจเจียรไน   เชื้อขุนทด
5. เด็กหญิงภัทริน   วิลาสุข
6. เด็กหญิงศศิธร   ปิ่นวงษ์
7. เด็กหญิงสกุลทิพย์   สระแผง
8. เด็กหญิงอภิชาดา   เปรี่ยมพิมาย
9. เด็กหญิงเพียงอัมพร   เทียมสำโรง
10. เด็กหญิงเอมมิกา   เนาวบุตร
 
1. นางสาวศิริพร   หวังวัฒนา
2. นางสุดสายชล   ยิ้มวิลัย
3. นางชาลิสา   พรหมหรรษ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  อินภุชงค์
2. เด็กหญิงปทิตา  สง่าเมือง
3. เด็กหญิงปวรรณนา  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  โหน่่งกระโทก
5. เด็กหญิงศุภรดา  อรัญวาส
6. เด็กหญิงศุภสรา  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงอาทิตยา  พึ่งขุนทด
8. เด็กหญิงอิศราภรณ์  จอเกาะ
9. เด็กหญิงเกวลิน  ทองภู
10. เด็กหญิงเจนิสา  นุงกระโทก
 
1. นางสรวงสุดา  มะลาศรี
2. นางยุพิน  นิ่มกระโทก
3. นางสาวมรกต  โพธิื์พะเนาว์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กหญิงชนิกรานต์  วงศ์อินตา
2. เด็กหญิงนภัสสร  เมืองนิล
3. เด็กหญิงนฤมล  จงรวมกลาง
4. เด็กหญิงปิ่นมุข  ขอหมั่นกลาง
5. เด็กหญิงพรนภัส  ขอนบกลาง
6. เด็กหญิงพิชชาญา  ขอนบกลาง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมลี
8. เด็กหญิงรมิดา  อัครพรชัย
9. เด็กหญิงรินรดา  เวชพันธ์
10. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญชื่น
 
1. นางพัชรินทร์  สีทอง
2. นางสาววิเชียร  บุญกลาง
3. นายวรนาถ  นาสิงห์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ลอยนอก
2. เด็กชายจิรเดช  ขมคำ
3. เด็กหญิงช่อผกา  กาละพันธ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จุลกลาง
5. เด็กหญิงประภัสรินทร์  ภิลัยวรรณ
6. เด็กหญิงปวีณา  คนหาญ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  พูนศิริ
8. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เหมือนจอหอ
9. เด็กหญิงศรีพลอย  เสียวเสียว
10. เด็กหญิงอภิรดี  ขอหน่วงกลาง
 
1. นางอาภรณ์  อินธุโสภณ
2. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
3. นางสุวะลี  เจริญสุข
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนา 1. เด็กชายชลทิย์  ดอกดาวเรือง
2. เด็กหญิงดวงกมล  ทับอักษร
3. เด็กชายธมนวรรณ  แถมหอม
4. เด็กชายธัญเทพ  โบงูเหลือม
5. เด็กหญิงปภาดา  สวยกลาง
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  จงท้องกลาง
7. เด็กชายอภิสร  ประสารสุข
 
1. นางสาวดาว  จงปลูกกลาง
2. นางสาวกนก  พร้อมพิพัฒนพร
3. นางสาวสุวิมล  ด่านเสลา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปัทวิกานต์   ดวงทวีป
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   อึ้งธนารัตน์
 
1. นายรังสิต  มากพูน
2. นางวนิดา  มากพูน
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงณัฐชยา   บาตรโพธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สนใหม่
 
1. นายเผด็จ  มุสิกะสาร
2. นางสาวปณัสยา  มณีจันทึก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายณัฐนันท์  เขื่อนโคกสูง
 
1. นางจิราพร   มอมขุนทด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงอรุโณทัย   จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายวัลลภ  ชนะภัย
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เพียรจันอัด
 
1. นายจิรวุฒิ   พร้อมพิพัฒนพร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ประจวบกลาง
 
1. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วงศ์อินตา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนวิยา  นูนประโคน
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 1. เด็กหญิงธันยพร  แทนกลาง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  จำนงค์นอก
 
1. นายชนมภูมิ  สันกลาง
2. นางสาวปรียานาฏ  ลัดกลาง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชินโคกสูง
2. เด็กหญิงเอมมิกา  พันธ์ทอง
 
1. นายทรงวุฒิ  จันทร์หมื่นไวย
2. นางทรงศรี  ไทยประสงค์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 1. เด็กชายปรเมศ   ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงรัฐนันท์   ซุ่นกลาง
 
1. นางประภัสศร   เพ็ชรจอหอ
2. นายวัชรพงษ์   เรียวกลาง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายภาสกร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงนิชาภา  โชตินิกร
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชื่นสังข์
3. เด็กชายแทนคุณ  อมฤก
 
1. นางสาวพรพนา  ช่างเกวียน
2. นางสาวอรุณี  เกิดทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงณัชชา  บัวกลาง
2. เด็กหญิงวิภาดา  พรมสกุล
3. เด็กชายศุภชัย  คำนึง
 
1. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วงศ์อินตา
2. นางนิภาพร  แก้วทะเล
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายมนตรี  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายอนุพงศ์  จงสูงเนิน
3. เด็กชายอนุรักษ์  เสาหงษ์
 
1. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วงศ์อินตา
2. นางนิภาพร  แก้วทะเล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวทิพย์อัปสร  ราชคฤห์
 
1. นางวาสนา  ไชยณรงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงนาขวัญ  คุณประเสริฐ
 
1. นายอาคม  ดอนกลาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมัทนาวดี   เรียงอาจ
 
1. นางสาวจารุวรรณ    โสภาพินิจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  ปลื้มจิตต์
 
1. นายสุรชาติ  รัตทะวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงรินรดา  อนันตโสภณ
 
1. นายสุรชาติ  รัตทะวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเรือนขวัญ  ดังกลาง
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เอื้อรัตนพิศุทธิ์
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หาญเสนา
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   คำคล้าย
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกรัณย์กร   ใจงาม
2. เด็กหญิงขวัญข้าว   ณ พิกุล
3. เด็กหญิงจันทราลักษณ์   ฉ่ำศรี
4. เด็กหญิงทิฆัมพร   เชื้อแก้ว
5. เด็กชายธนายุส   โภคา
6. เด็กหญิงปลื้มชนก   นามประเสริฐ
7. เด็กหญิงปุณยาภา   ชุติพงศ์
8. เด็กหญิงอริสา   เยาวภัทรศิริ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
2. นางจำรัส   เพลากรณ์
3. นายสุทธิศักดิ์   ธีระวิศิษฐชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกีรติกา  คำโสภา
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์
3. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
4. เด็กหญิงทอฝัน  ทวนกระโทก
5. เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง
6. เด็กหญิงนภสร  ชูจอหอ
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
8. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
9. เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ
10. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  เอื้อรัตนพิศุทธิ์
12. เด็กหญิงเขมิกาพร  ธีรวัฒนไพบูลย์
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์  นิตะยะโส
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤตภาส  พลคราม
2. เด็กชายคิรากร  แสนทวีสุข
3. เด็กชายชโนดม  พนาลิกุล
4. เด็กชายณัฐชนนท์  โยธาทิพย์
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ส่งเสริม
6. เด็กชายตะวัน  นุ่มยองใย
7. เด็กชายทัพไทย  บุญชูมวงศ์
8. เด็กชายธนกฤต  วัชรธนาคม
9. เด็กชายธีรเมธ  เอียการนา
10. เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง
11. เด็กชายพงษกร  ทิพย์รักษา
12. เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูวศิษฎ์เบญจภา
13. เด็กชายภัทรบุตร  ทวินันท์
14. เด็กชายภัทรวิทย์  ศุขพัฒน์
15. เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
16. เด็กชายวรภพ  มีวาสนา
17. เด็กชายสิรวิชญ์  คงเมือง
18. เด็กชายสุกฤตา  เวสนุสิทธิ์
19. เด็กชายอัครปวิชฒ์  วิเศษวงษา
20. เด็กชายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์
 
1. นางบังอร  เพชรทอง
2. นายธนกุล  แก้วแกมเอม
3. นายสุรชาติ  รัตทะวงศ์
4. นายอนุสร  แสไพศาล
5. นายอุเทน  รัตนปุตโต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กชายชานนท์  ผลกลาง
2. เด็กชายธนสิทธิ์  นีสันเทียะ
3. เด็กชายพงษ์โชติ  นาสร้อย
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุริยันต์
5. เด็กชายสุทธิชัย  สมุทรโคดม
6. เด็กชายเทด  กาซาบูแวนา
 
1. นายสาโรจน์  วรแสน
2. นายอดิศร  พลศรี
3. นายพิพัฒน์  คงสัตย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา   ขอนาคกลาง
2. เด็กหญิงฐิติมา    รอดพ้น
3. เด็กหญิงณัฏฐา   กระออมกลาง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดั้งขุนทด
5. เด็กหญิงดวงพร   เชิญกลาง
6. เด็กหญิงดารุณี   พิสันเทียะ
7. เด็กชายธนกฤต   กกกลาง
8. เด็กชายธนภัทร    จงท่องกลาง
9. เด็กหญิงธีนิดา   หลมคุณ
10. เด็กชายธีรพล  ขอสินกลาง
11. เด็กหญิงนภัสนันท์    เก่าจอหอ
12. เด็กหญิงพรศิริ    รอดกลาง
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์   เกมกลาง
14. เด็กหญิงพัชรี   ศรีอภัย
15. เด็กหญิงพันธ์ธีรา   เชื้อบัณฑิต
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ดั้งขุนทด
17. เด็กชายมินทร์ทาดา   จีนมะเริง
18. เด็กหญิงรัตติกาล    ปลั่งกลาง
19. เด็กหญิงวริศรา   อ่อนชาติ
20. เด็กหญิงสาริกา   ปานกลาง
21. เด็กหญิงสิรินดา   กอของกลาง
22. เด็กหญิงสิรินทรา   กอขิงกลาง
23. เด็กหญิงสุดารัตน์   นวลเกษม
24. เด็กหญิงสุพรรษา   ชำนาญกลาง
25. เด็กชายสุรธัช  ปลั่งกลาง
26. เด็กชายหาญณรงค์    ตะสันเทียะ
27. เด็กหญิงเนตรปรียา    คงปาน
28. เด็กชายเมฆา   ศาลากลาง
29. เด็กหญิงไพลิน    รักด่านกลาง
 
1. นายสมพงษ์    วัฒนากลาง
2. นางสุวิชญา   รุมาคม
3. นางสาวปรียาภัทร์  พัฒนจันทรารักษ์
4. นางสาวนิภาพร   มนต์ชาตรี
5. นายอำนาจ   หลวงกลาง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอนันตโชค  สร้อยแสงพันธุ์
 
1. นางสาวฟ้าใส  ชัยชนะกลาง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รัตนรักษ์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชำนาญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นางรพีพรรณ  ผินกระโทก
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงวณิชยา  ทุมฉิมพลี
 
1. นางพรพจมาลย์  กองทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤศ  มีโพธิ์
 
1. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายกรรชัย  อาจหาญ
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  เกษียรพรหมราช
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพิยดา   เนตรมณี
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอนันตโชค  สร้อยแสงพันธุ์
 
1. นางสาวฟ้าใส  ชัยชนะกลาง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กชายปองวรุต  ศรีรัตน์
 
1. นายชูเกียรติ  จิตรทหาร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  บรรเลงเสนาะ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงวรรณพร  แดงใหม่
 
1. นางปิยธิดา  รองในเมือง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอนันตโชค  สร้อยแสงพันธุ์
 
1. นายอัคคนาถ  เผือกใจแผ้ว
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กชายพงษ์โชติ  นาสร้อย
 
1. นายสาโรจน์  วรแสน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นางรพีพรรณ  ผินกระโทก
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุคนธสังข์
 
1. นางธิดารัตน์  ตีเมืองสอง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัลยากร   โชคสภาพร
2. เด็กหญิงขวัญชนก   อบเทศ
3. เด็กหญิงญาณวดี   ใบโพธิ์
4. เด็กหญิงณัฐชยา   สิริมาด
5. เด็กหญิงนาฏญา   พรามจร
6. เด็กชายปริณวิทย์   เจือจันทร์
7. เด็กหญิงภัทรนันท์   สิงห์ทน
8. เด็กหญิงภัทรวดี   แสนสันเทียะ
9. เด็กหญิงมัลลิกา   ปรือทะเล
10. เด็กหญิงสิริกิติยา   ผาบจันทร์สิงห์
11. เด็กหญิงอรปรียา   นันทอนันต์
 
1. นายศรัณย์   ศรีมะเริง
2. นายศิรศิลป์   ศรีมะเริง
3. นายเอนก   มุ่งยุทธกลาง
4. นางภิญญาพัชญ์  โกมาสถิตย์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกนกพล   จ้ายจันทึก
2. เด็กชายจิรเมธ   หมอทอง
3. เด็กหญิงชมพูนุช   ดีมา
4. เด็กชายธนบดี   วงศ์สุภา
5. เด็กหญิงนลพรรณ   นิลสมนึก
6. เด็กหญิงนิชา   ชัยศรี
7. เด็กหญิงประภาศิริ   ไพบูลย์
8. เด็กชายปรัตถกร   ต้นรังกลาง
9. เด็กชายพลกฤต   จารีย์
10. เด็กหญิงภควดี   แก้วด่านจาก
 
1. นางจำรัส   เพลากรณ์
2. นายพลากร   คนองมาตย์
3. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พร้อมจิตร
2. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
3. เด็กหญิงญาณิศา  เหลาคม
4. เด็กหญิงนวลวรรณ  เงินยิ่งสุข
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  สารโคกกรวด
6. เด็กหญิงสุพรทิพย์   วงษ์ด่านเจริญ
 
1. นางรัฐพร  พุฒิธนสมบัติ
2. นางปณิธาน  ทุมนาหาด
3. นางสาวลักษณาวดี  จันทราศรี
4. นางนัฎชรี  ตั้งประเสริฐ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนกนันท์   ศรีพนม
2. เด็กหญิงชนัญธิดา   ศรีพนม
3. เด็กหญิงฐิตาภา   ทรัพย์ฉายแสง
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เครือสูงเนิน
5. เด็กหญิงพรพรรษา   ศรีพนม
6. เด็กหญิงพรรณปพร   คูณกลาง
7. เด็กหญิงพัชริศา   สาระขันธ์
8. เด็กหญิงภัทรวดี   โยธินศิริรักษ์
9. เด็กหญิงวิภาวัลย์   โชว์สูงเนิน
10. เด็กหญิงสุวิมล   ปรึ่มพุดซา
 
1. นางจำรัส   เพลากรณ์
2. นายพลากร   คนองมาตย์
3. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
4. นางจำรัส   เพลากรณ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ฉายะสุทธิ์
3. เด็กหญิงจุฑาวดี  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงจุ๋มมะลี  เพ็ดโยธา
5. เด็กหญิงชบาไพร  จำปาเกาะ
6. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชนะสิทธิ์
7. เด็กหญิงทิวาทิพย์  พรมนาค
8. เด็กหญิงนันทิดา  ศรีรักยิ้ม
9. เด็กหญิงพิชญธิดา  คมกฤษ
10. เด็กหญิงพิชญา  ผินสันเทียะ
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมสุข
12. เด็กชายวรัญญู  สุดแสนยา
13. เด็กหญิงสิลานี  เพ็งศรี
14. เด็กหญิงเหมี่ยงทองคำ  พรประเสริฐ
 
1. นางสาวดุจดาว  เกิดโมลี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เซียงเครือ
2. เด็กชายฎิษฐา  สืบประสิทธิ์วงศ์
3. เด็กชายธนิตย์  ประสงค์เกื้อ
4. เด็กชายสุภัทรศักดิ์  คำหมื่นไว
5. เด็กชายสุริยะ  สุวรรณ
 
1. นายสมใจ  ผิวสา
2. นางศุภลักษณ์  เยรัมย์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสิริดา  เคล้าพิมาย
2. เด็กหญิงเมธิตา  คงประศุกร์
 
1. นางบุษยา  พันโย
2. นางอุไรวรรณ  ไพโรจน์วิทยาภรณ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรกิ่ง
 
1. นางวราภัสร์  เดชขุนทด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤตฎิ์ตฤณ  โคว
 
1. นางอมิตารัตน์  นิตยวัน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริวัชระกุล
 
1. นางนางสรชา  สุดประเสริฐ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อนันกะศะ
 
1. นางจีราภร  เหลียวกลาง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  แซ่เล้า
 
1. Mrs.Orchid  P.Narciso
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายสิรวิทย์  แสงสุข
 
1. นางเกษร  อิ้มทับ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อินทร์กลาง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีละดี
3. เด็กหญิงพิมปภาพร   เขินกลาง
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพาะกลาง
5. เด็กหญิงวทันยา  เลากลาง
 
1. นางสาวจิรนันท์  การเพียร
2. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอชิรญา  งดสันเทียะ
2. เด็กหญิงเปรมสินี  จันทร์อาหาร
 
1. นางอรทัย  โหมดเจริญ
2. นางสาวอธิษฐาน  โภคา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี
2. เด็กชายธนัช  วิมลวัตรเวที
 
1. นางสาวกัญญาณี  อินทร์ลา
2. นางอัจฉรา  ดามพวรรณวงศ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงศิริพร  ศรีศิลป์
2. เด็กชายสันติ  เสือกระสัง
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
2. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงคุณัญญา   บุตรสวรรค์
2. เด็กหญิงฑิมพิกา   นอกพุดซา
3. เด็กหญิงณัฎฐพร   นิ่มอ่อน
4. เด็กหญิงตรีญาดา    ฟังสันเทียะ
5. เด็กหญิงภรภัทร   เพ็ชรหมื่นไวย
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   คำแฝง
 
1. นายชาญชัย   กูลโคกกรวด
2. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์   จุลโทชัย
3. นางวนิดา   มากพูน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำปา 1. เด็กชายกิตติมากร   ช่องกลาง
2. เด็กชายชัยมงคล   ชวรัตน์บุญศิริ
3. เด็กชายฐิติวัฒน์   อินทร์จอหอ
4. เด็กชายถิรศักดิ์   จีบโพธิ์
5. เด็กชายพิชานันท์   ชลอกลาง
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ยศกลาง
 
1. นางทุเรียน   มุ่งเกมกลาง
2. นางชญาณิศา   มอนโดวานิส
3. นายสุวิชัย   มาธงชัย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายนพเก้า  นวลสวาย
2. นางสาวนิชานาถ  สุดสายเนตร
3. เด็กหญิงมรรคกุศล  แสงรอด
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  ไตรผักแว่น
5. นางสาววิกานดา  ขึ้นสันเทียะ
6. เด็กหญิงศิริจันทร์  ขวัญวงศ์
7. เด็กหญิงสุชานารถ  เมืองแก้ว
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงตะวัน
9. นางสาวอมรรัตน์  ล้วนโค
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แสดใหม่
 
1. นางสาวปรภรณ์  โพธิ์ศาลา
2. นางจงรัก  หาญคำ
3. นางนงนภัส  นาทองลาย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสาลี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   กกสันเทียะ
2. เด็กหญิงอริสา    ข่วนสูงเนิน
3. เด็กหญิงแทนฤทัย    ขอนพุดซา
 
1. นางจิระภา   ด่านดอน
2. นางศศิพร  จันทรา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  เนาว์กลาง
2. เด็กหญิงอรปรียา   จงจอหอ
3. เด็กหญิงไหมฟ้า   เคหะลูน
 
1. นางจินตนา   ชมจอหอ
2. นางสาวจิรนันท์   การเพียร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1. เด็กหญิงกฤษณา   เม่ากรด
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์   คำโสภา
3. เด็กหญิงอติกานต์   คูณขุนทด
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชุนเกาะ
2. นายลอง  พูลเกษม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กลีบพุดซา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   ฝ้ายโคกสูง
3. เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์พุดซา
 
1. นางวนิดา  รักษ์สุจริต
2. นางสาวนิภา  พุทธรา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกันตาพร  กันธรส
2. เด็กหญิงอินทิรา  กันธรส
 
1. นางกิตติยา  กันธรส
2. นางศิวพร  เหวขุนทด
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลมสูงเนิน
2. เด็กหญิงอภิสมา  ฉิมปรุ
 
1. นางอรุณวรรณ  ชัยวงษ์
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายนิพนธ์  เพ็ชร์ราม
2. เด็กชายภูวดินทร์  คำแสนแก้ว
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณพวิทย์  วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ศุกลวงศ์
 
1. นางศิวพร  เหวขุนทด
2. นางสาวลลิตา  มูลหา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายภานุเดช  บุญธรรมวัด
2. เด็กชายแมนฤทธิ์  ฉางงูเหลือม
 
1. นายกฤษดา  ปลั่งกลาง
2. นางสาวลภัสรดา  ชิดนอก
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กหญิงสุวนันท์  พรมแดง
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   แมวมั่งมี
 
1. นายณัฎฐ์  พฤกษามาลา
2. นายชัยชนะวัฒน์   ยงกระสัง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายคฑาวุธ  กระจ่างโพธิ์
2. เด็กชายนริศวร์  ฉิ่งสำโรง
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นายมนู  ไขขุนทด
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายสายฟ้า  โสภาพร
2. เด็กหญิงอินทิตา  ศรีไกรเพ็ชร
 
1. นายณัฎฐ์  พฤกษามาลา
2. นางสาวอมิตตา  เกยเมือง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายรัชชานนท์  ไชโยธา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หลง
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายจักรกฤษ   ขันพันธ์
2. เด็กชายพงศธร  มวยหมั่น
 
1. นายณัฎฐ์  พฤกษามาลา
2. นายสุริยา  อุนานุยา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชมพู 1. เด็กชายกัมพล  สำกลาง
2. เด็กชายพุฒธิพงศ์  ภูซิคิว
 
1. นางอินทุกร  รักษ์ศรีทอง
2. นางอินทุกร  รักษ์ศรีทอง
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เต็มกาวีระ
2. เด็กหญิงสุภากร   ทวีพุดซา
3. เด็กหญิงสุภาพร   อ่อมทองหลาง
 
1. นายณัญธัญ   รัตนกูล
2. นายมาโนต  หอมจะบก
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายธีรพจน์  มะเริงสิทธิ์
3. เด็กชายภานุพงศ์  นองวัฒน์
 
1. นางเสาวนีย์  อนันตโสภณ
2. นางศิวพร  เหวขุนทด
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประทุมนอก
2. เด็กหญิงปฏิมากรณ์   จันทมาตร
3. เด็กหญิงสุพันภสา   ดอนขุนทด
 
1. นางอ้อมฤทัย    ปาทาน
2. นางถนอมจิตร   โชติกลาง
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์
2. เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา  แดงสกุล
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย
 
1. นายธนะชัย  มากพูน
2. นางสาวนัทธมน  เย็นจะบก
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนพล   พันชาติ
2. เด็กหญิงวิจิตรา   ศรีดี
3. เด็กชายอัมรินทร์    สร้อยกุดเรือ
 
1. นายวสันต์   มั่นกลาง
2. นางสาวมณีฉาย   เกยด่นกลาง
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายก้องภพ  บุญยงค์
2. เด็กชายพิชเญศ  สัจจชูสวัสดิ์
3. เด็กชายวงศกร  เครือทอง
 
1. นายสุจิตร  ชัยวงษ์
2. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายธนวิทย์  ชิดกลาง
2. เด็กชายพิริยะ  คนกลาง
3. เด็กชายสหรัฐ  เจิมกลาง
 
1. นายมนูญ  ทองสุขนอก
2. นางสาวกัญญ์ธภรณ์  ชุ่มกลาง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ธำรงสานต์
2. เด็กชายญาณพัฒน์  แสนทวีสุข
3. เด็กชายสิทธิกร  พรมเลิศ
 
1. นายพันธ์ศรี  ศรีไชย
2. นางพูนสุข  ศรีไชย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1. เด็กหญิงกาญธิดา  ท่วมพุดซา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แสงศิริ
3. เด็กหญิงนฤมล  สุกำปัง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เทียมพุดซา
2. นางสาวปรารถนา   เศรฐญาติ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงนันทิตา  บรรดาดี
2. เด็กหญิงพรชนก  ชื่นนอก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หมั่นตลุง
 
1. นางบังอร  ช่างแก้ว
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  หมายอมกลาง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 1. เด็กหญิงประภาพร  กลิ่นเกสร
2. เด็กหญิงพัชราพร  เม่ากลาง
3. เด็กหญิงพิอัมพร  แจ่มกลาง
4. เด็กหญิงราชาวดี  เพ็งวรรณ์
5. เด็กหญิงอัชรียา  จงปลูกกลาง
6. เด็กหญิงอินทิรา  ทิมกลาง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์   บุญปลอด
2. นางสาวธัญญรัตน์  ชาเกาะ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงธัญชนก  มูลทองหลาง
2. เด็กหญิงปราณี  มณีเนตร
3. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิภาพ
4. เด็กหญิงวิชิตา  ปานทองหลาง
5. เด็กหญิงศิรินภา  ยุงกลาง
6. เด็กหญิงสุภาพร  แดนงูเหลือม
 
1. นางสมพิศ   บาดกลาง
2. นางศรีอุบล  วัชระสุขโพธิ์
3. นางพรทิพย์พา  ชีวานุตระชนม์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  บุตรพรม
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ฉิมโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงพรชิตา  เที่ยงธรรม
 
1. นางปราณี  โพธินา
2. นางสาวพรรณี  วัฒนโชติทรัพย์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงรุจิรา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทรวาด
3. เด็กหญิงสุนิษา  แก้วตะพาน
 
1. นางสาวณภาภรณ์  บุตรไทย
2. นางสุวะลี  เจริญสุข
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงศุภกานต์  อยู่จินดา
3. เด็กหญิงสรวีย์  ดับใหม่
 
1. นางเจษฎาพร  ภูประเสริฐ
2. นางนวลตา  จันทุมา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กหญิงปานทิพย์  กิ่งโพธิ์
2. เด็กหญิงปาริสา  จงรักกลาง
3. เด็กหญิงวารุณี  โก้สันเทียะ
 
1. นายปรีชา  วงค์คำจันทร์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เป้าสันเทียะ
2. เด็กหญิงอนันธดา  ท้าวดวงดี
3. เด็กหญิงเมธาวดี  แผลงสูงเนิน
 
1. นางดวงพร  นามพลกรัง
2. นางสาวเยาวเรศ  รัชกฤต
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงวิภา  จ่ายก
2. เด็กหญิงอรอนงค์  แพนลา
3. เด็กหญิงเทวิกา  นกกลาง
 
1. นางสาวณภาภรณ์  บุตรไทย
2. นางสุวะลี  เจริญสุข
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1. เด็กหญิงญานิดา    ทวีพุดซา
2. เด็กหญิงญานิสา   ทวีพุดซา
3. เด็กหญิงนำพร  จิตรมั่น
 
1. นางพัณณิศา  สอาดชอบ
2. นางเจรจิฬา  โกยชัย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนปภา  ดงสันเทียะ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เผ่ามณี
3. เด็กหญิงสุธิวา  วงดารา
 
1. นางณิชาดา  ศรีบุญวงษ์
2. นางสาวทัศนีย์  รอดพิพัฒน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงนฤภร  แซมกระโทก
2. เด็กหญิงศศินิภา  น้อยทะเล
3. เด็กหญิงเกวลิน  สังเงิน
 
1. นางละออ  มะลิหวล
2. นางทิตะยา  นันตะโลหิต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ยอดคำ
2. เด็กหญิงวนิดา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงแกมกาญจน์  อานนท์จารย์
 
1. นางณิชาดา  ศรีบุญวงษ์
2. นางบัวผัน  คะเนนอก
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  แสงทอง
2. เด็กหญิงศิวานันท์  แถมโพธิ์
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีจตุรัส
 
1. นางสาวณัฐชลีพร  สินสิริรัตนกุล
2. นางวันวิสาข์  แขพรหมราช
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  มุ่งอ้อมกลาง
2. เด็กหญิงพนิดา  โคนาโล
3. เด็กหญิงอะริชิ  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางสาวณัฐชลีพร  สินสิริรัตนกุล
2. นางโสภา  ศรีสุขวัฒนกิจ
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ภิมิภักดิ์
2. เด็กชายณกรณ์  สิงห์รัมย์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  งอนกลาง
 
1. นางกิ่งแก้ว  ป้องเศร้า
2. นางวิภาดา  ธิติบุญจันทร์
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญยาณี  รุ่งพุ่มพะเนา
2. เด็กหญิงธัญลักษน์  โชติช่วง
3. เด็กหญิงสุพิชญา   สังกัดทอง
 
1. นางนาตยา  อินดี
2. นางนิธินันท์  อนันตศักดิ์ชัย
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. นายธนพล  แก้วเกิด
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กหญิงเพ็ญรวี  ไพราม
 
1. นางสาวลัดดา  คงบรรทัด
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงพรชนก  แก้วกุย
 
1. นางดวงตา  มุ่งเขตกลาง
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ดอกรักกลาง
 
1. นายวิรัตน์  กิ่งจอหอ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายศุภโชค   เธียรอนันต์
 
1. นางวีณา   เสนาปักษ์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายมงคล  พิพัฒน์
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภูพังเทียม
 
1. นางสาวอรอนงค์  มุ่งฝอยกลาง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้ววงษา
 
1. นางพรรณี  หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายวีรภัทร   ทองหวั่น
 
1. นางสาวมณีรัตน์   เขตต์สูงเนิน
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็งศรี
2. เด็กหญิงนนธญา  ขอจุลกลาง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฤทธา
 
1. นางพรรณี  หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นางสาวสุพรรวดี  หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทิมา  เปล่งทองหลาง
2. เด็กหญิงภาวินี  บุราณสุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉายมะเริง
 
1. นางสาวมรกต  โพธิพะเนาว์
2. นางเบญจวรรณ์  แก้วมะเริง
 
192 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1. เด็กหญิงนัชชา  สิงห์ใหม่
2. เด็กชายอัครเทพ  เปลวเฟื่อง
 
1. นางลัดดา  วิจันทึก
 
193 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมลี้
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนิตยา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 1. เด็กชายพีรพนธ์  เปี้ยกกระโทก
 
1. นางเพียรผจง  ขอช่วยกลาง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายธีรภัทร  เจิมปรุ
 
1. นางเสาวนีย์  ชาตะสุวัจนานนท์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  เขียนพลกรัง
 
1. นางสาวลักษณา  อาจปรุ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลำขุนทด
 
1. นางสาวสุนิสา  ขอมีกลาง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงยลรดา  จันทร์ตา
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกันตพงศ์   ธิวงศ์
 
1. นางสาวศิรินันท์   โหลทอง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. นายธนกร  กสิกรรม
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   ฉายงาม
 
1. นายสิทธิชัย   ทวีสิงห์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรกลาง
 
1. นางงามนิตย์  คำกอง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนิศากร  ภิลาศรี
 
1. นางสงวนวงศ์  เปรมใจ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายศุภกร    จิตโคกกรวด
 
1. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์   โรจนสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญรพี   วงศ์อิน
3. เด็กชายณัฐนนท์    เหลืองเจริญกุล
4. เด็กหญิงณิชาภัทร   ตุ่นนิราช
5. เด็กชายปฏิภาณ   เกิดโต
6. เด็กชายพลาวัสถ์   ภรารัตนวัฒน์
7. เด็กชายสุพจน์   มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวอำไพ   บุญลำพู
2. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน
3. นางสาวจริญญา   หมอนพังเทียม
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายชนานนท์  พ่วงกลาง
2. เด็กชายธีรเดช  ชิดนอก
3. เด็กชายเจษฎา  ไกลค้างพลู
 
1. นางสาวสุนันท์  จงปลื้มกลาง
2. นางสาววิมลพรรณ  บัวกลาง
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงณัฐชยา   เอกกุราษฎร์
2. เด็กหญิงระพีพรรณ   เพียรงาม
3. เด็กหญิงสุพิชญา   นันกลาง
 
1. นางสมพิศ   บาดกลาง
2. นางศรีอุบล   วัชระสุขโพธิ์
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กชายอดิเทพ  บุญกลาง
2. เด็กชายอำนาจ  โคกเกษม
3. เด็กชายเสกสรรค์  คูณสันเทียะ
 
1. นางสาวมัลลิกา  ทุยบือสิม
2. นางสาววิไรวรรณ  รักด่านกลาง
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายวีนัส  แซ่โง้ว
2. เด็กชายสรยุทธ  น้อยกลาง
3. เด็กชายอดิเทพ  อินทร์นอก
 
1. นายอาคม  ดอนกลาง
2. นายดาวธง  ศรีสุนนท์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายครรชิต  ป้อมโคกสูง
2. เด็กหญิงพัชราภา  ทุมขุนทด
3. เด็กหญิงอภิสรา  ปลั่งกลาง
 
1. นายสายันต์  กลีบจอหอ
2. นายศุภรักษ์   เครือศรี
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายชินภัทร  ปลัดประโคน
2. เด็กชายนพกร  ครบกลาง
3. เด็กชายสุวชัช  ยิ่งนอก
 
1. นายมนูญ  ทองสุขนอก
2. นางสาวกัญญ์ธภรณ์  ชุ่มกลาง
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ดีนวลพะเนาว์
2. เด็กหญิงทรัพย์ศินี  ฉายมะเริง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ป้องกลาง
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริปุ
2. นางปภาษลักษณ์  พัฒนาปฐวีพันธ์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชิญารัตน์  พุทธิธนะวิทย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมอุตมะ
 
1. นางดวงปณิตา  เถยสูงเนิน
2. นางเสาวนีย์  อนันตโสภณ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ทองอยู่
2. เด็กหญิงศิขริน  หมอยาดี
 
1. นางมยุพัฒน์   พิทยธาราธร
2. นางสาวประกายแก้ว  แปรโคกสูง
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายสมพงษ์   ฤทธิ์กลาง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   เย็นกลาง
 
1. นางสาวเอื้อมพร   โนกลาง
2. นางวิรัญญา  ชั้นกลาง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติโชติ  มุ่งเสริมกลาง
2. เด็กชายณัฐกร  นอกตาจั่น
3. เด็กชายอดิเทพ  ขอรสกลาง
 
1. นายสุเมธี  หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นางกรุณาพร  หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุยศรี
2. เด็กชายธีระชัย  ปลั่งกลาง
3. เด็กชายบรรณวิชญ์  เจริฐสุข
 
1. นายสุเมธี  หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นายเทพดนัย  รุมเสลา
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายวรวัฒน์  พรหมคุณ
 
1. นายอานนท์  ปัญญาสิทธิ์
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอรพิม  พาขุนทด
 
1. นายเลิศ  ปรุงโพธิ์
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1. เด็กชายอนาวิล  ศิลป์ประกอบ
 
1. นายอดุลย์  ปิตาระเต