รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ซ้อนเปียยุง
 
1. นางใหมนา  นาทันตอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  สีเหมิก
 
1. นางสุพัตรา  อดทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงเย็น
 
1. นางสาวพิกุล  มณีมงคล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงสรัลชนา   ผิวโพธิ์
 
1. นางอริสรา   ผิวโพธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   สมศรี
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีเสมอ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. นางสาวจีรนันท์   บุญกว้าง
 
1. นางยุพาพรรณ   จันทร์ศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงณปภา  นาคสิงห์
 
1. นายสงบ  สารฆัง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นางสาวยุวดี  บงโนนงิ้ว
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กชายสิงหาราช  ศรีหลวงเทพ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  แสงไกร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงวราวรรณ  คำบุญตา
 
1. นางพัฎฐ์สุฎา  ศรีนามโหน่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. นางสาวยุพิน  ล้านทอง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พลเยี่ยม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐวลัญซ์   มะเสนา
2. เด็กหญิงปาลิตา   บุญเรือน
3. เด็กหญิงอัญมณี   ฉวีทอง
 
1. นางดวงจันทร์   ประภาวิชา
2. นางสุทธิดา   ไชยพะยวน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายจิรภัทร  พิมพ์โคตร
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ภักเรียน
3. เด็กหญิงเกศริน  ดาน้อย
 
1. นางวัณณิตา  สุริวงศ์
2. นางประยงค์  พรมโส
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. นางสาวยุพิน  ล้านทอง
2. นางสาวศุภกร  บุตรวงค์
3. นางสาวอฆพร  ไร่ขาม
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พลเยี่ยม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงธนัชญา   แสงกมล
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   พาอยู่สุข
 
1. นางสาวนงเยาว์   สามารถ
2. นางยุพาพรรณ   จันทร์ศรี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงปภาวี  โชติโสก
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  ม่งมะหาด
 
1. นางจำเลียง  เหล่าโพธิ์
2. นางทัศนีย์  จันทา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วอุดร
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุขใจ
 
1. นางรพีพรรณ  พลหนามแท่ง
2. นายกิตตินันท์  แก้วอุดร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   ทวยจันทร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริ
 
1. นางประเวศ   ศรีลี
2. นางนิยม  นิมาลา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวงศ์พิกุล
 
1. นางสาวบุษบา  คำขวา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์
 
1. นางนุชรัตน์  นิลพัฒน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 1. เด็กชายรณฤทธิ์  ชาชำนาญ
 
1. นางสาวคณิตา  แก้วทา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กหญิงนิศาชล  จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำภากุม
3. เด็กหญิงวรัชยา  พรหมเมตตา
 
1. นายพิรเดช  โพธิสาร
2. นางจิรกานต์  พรมไตร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีวงศ์ตา
2. เด็กหญิงปวีณา  วิชิต
3. เด็กหญิงพัชริดา  นบไธสงค์
 
1. นางสำนวล  เลิศฤทธิ์
2. นางสาวสุทธินันท์  อุปเสน
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 1. เด็กหญิงปิยพร   นามพิมล
2. เด็กหญิงอารญา  สมมา
3. เด็กหญิงอารยา   ไชยเวียง
 
1. นางสาวนันทนา  แวงคำ
2. นางสาวขวัญใจ  โฆสิต
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทาสม
2. เด็กหญิงนาตาชา  ซาตัน
3. เด็กชายพุธิเมฆ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คึ้มยะราช
2. นางระพีพร  ภูแล่นดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเหนือ 1. เด็กชายคุณากร  จันทร์ชฎา
2. เด็กชายศรายุทธ  สมใจ
 
1. นางกรรณิการ์  แสนสากล
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีโมสาร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญหนัก
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ดุลย์สอน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   บุญโสม
2. นางสาวปาริชาติ   ประสารีบุตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 1. เด็กชายมหิศร   บุตรจำนง
 
1. นายสุนทร  นามบุญลือ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  จันเส
 
1. นายธราธร  อุทัยธวัช
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  อินสำราญ
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิมารักษ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  นิชาจันทร์
 
1. นายประทุม  ผาสุข
2. นายวีระ  สุวรรณโค
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ประสมศรี
2. เด็กหญิงสาวิณี  คำรัตน์
 
1. นายประทุม  ผาสุข
2. นายวีระ  สุวรรณโค
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยแสง
 
1. นายวสันต์  ชนะบุญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สนวา
 
1. นางกัลยกร  เจริญสุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์   ศรีโบราณ
2. เด็กหญิงณัฎฐนิภา   เกรียงไกร
3. เด็กหญิงนภัสพร   มะเสนา
 
1. นางสุนันทา   จันทะคุณ
2. นางสุทธิยา   สุวรรณ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. นางสาวกาญจนา  ภูสาทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ขันภักดี
3. นางสาวภัทรพร  แฝงฤทธิ์
 
1. นางไพรินทร์  มาลา
2. นางเอ็มอร  อุบลชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เพ็ชรมณี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เหยียบประโคน
3. เด็กหญิงโสรญา  เมฆมนต์
 
1. นางมัณฑณา  ไกรยวงศ์
2. นายบรรจงศิลป์  แสนสากล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บึงอ้อ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บึงอ้อ
 
1. นางสาวปรารถนา  จันทร์ชมภู
2. นางนิภารัตน์  วิธี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงชยานันต์  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงนลินนิภา  ชมชื่นวิทย์
 
1. นางไพรินทร์  มาลา
2. นางเอ็มอร  อุบลชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มะณี
2. เด็กหญิงยุวดี  สีนาม
3. เด็กชายสันติชัย  แก้วมนตรี
 
1. นางสาวนนชณัดดา  มาตราคำภา
2. นางสาวนันทาศิริ  ผาวิชัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ทองเหลือง
2. เด็กหญิงพรรณนุกา  พลศักดี
3. เด็กหญิงวริศรา   ผาแดง
 
1. นางสาวปรารถนา  จันทร์ชมภู
2. นางนิภารัตน์  วิธี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ชะนะบุญ
2. เด็กหญิงณัฐมณฑ์  กาญจนศักดิ์
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  กิจพิทักษ์
 
1. นางนิภารัตน์  วิธี
2. นางสาวปรารถนา  จันทร์ชมภู
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงปณิดา  ทัพจุมพล
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พรมลับ
 
1. นางสาววิจิตรา  เผยศิริ
2. นางสาวศิริวรรณ  คำจู
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงธัญรดา  อามาตย์มนตรี
2. เด็กหญิงอริสรา  บาฤษี
 
1. นางหนูเล็ก  จรรยาคำนึง
2. นายฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. เด็กหญิงณัญชณา  อินทะขันธ์
2. เด็กหญิงพัชนิดา  อินทร์เพชร
 
1. นายสมคิด  หงษ์พรม
2. นายสุนทร  แซงบุญเรือง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 93.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 1. เด็กชายสราวุธ  อ่อนจิตร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คุณขอนยาง
 
1. นางสาวพรรณนิดา  ทัพธานี
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กชายปกรณ์  ยางศรี
2. เด็กชายรวิพล   มุงคุล
 
1. นายชัชวาล  พาน้อย
2. นายนิติศาสตร์  ยางศรี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  โสภาแดง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ประวันเตา
 
1. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
2. นายกรกฎ  พวงปัญญา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โคตรวงษ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  เหล่าจันอัน
 
1. นายไพฑูรย์  พิมพา
2. นายปาณัฐ  อินอภัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 1. เด็กหญิงกัญทิมา  สีทาแก
2. เด็กหญิงกิรภากร  ศิริพิลา
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชื่นโพธิ์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  สีนาม
5. เด็กหญิงอินธุอร  กฤษณา
 
1. นางกฤษณา  ทาขุลี
2. นายคมกริช  สัมมุตถี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงนรินทร์พร  ประชากูล
3. เด็กหญิงนุชธิดา  บุตรธรรม
4. เด็กหญิงศิริมล  สุรธรรม
5. เด็กหญิงแอนลิต้า   เอเดรียนส์
 
1. นายสมพงษ์  พุกหน้า
2. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  แสงสีเรือง
2. เด็กหญิงดวงกมล  จิตย์จง
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองสลับ
4. เด็กหญิงปราถนา  พนาวาน
5. เด็กหญิงปริมริดา  วรรณศรี
 
1. นางรัชนก  คำพระธิก
2. นางสาวนัฐกานต์  พิลาทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมขจร
2. เด็กหญิงชยานันท์  ทัพธานี
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พรมไตร
4. เด็กหญิงปภาดา  สีหาราช
5. เด็กหญิงพุทธรัตน์  เกตุแสนลี
 
1. นางประสาน  แวววงศ์
2. นางจิรกานต์  พรมไตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแตง 1. เด็กหญิงจันจิรา  อรัญเพิ่ม
2. เด็กหญิงชมพู่  แสงสุวรรณ
3. เด็กชายธนเทพ  ประจำเมือง
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูทองนาค
5. เด็กหญิงศศิกานต์  บาบุญ
 
1. นางปิยลักษณ์  ศิลาแดง
2. นางสาวธิติมา  สารรัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสูงเนิน
2. เด็กชายปัณณัฐธร  เหลาทอง
3. เด็กชายพงศกร  ประโคลาพัง
4. เด็กหญิงมลฤดี  ครองยศ
5. เด็กชายวัชรพล  แสงจันทร์
 
1. นายทองคำ  ใจสัตย์
2. นางสาวเกศินี   ศรีสุข
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 1. เด็กหญิงจีรภา   เดชโมรา
2. เด็กหญิงพรรณทิวา   เสนาลา
3. เด็กหญิงวราพร   สีชิน
4. เด็กหญิงสุชัญญา    โพธิจักร
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายพนมไพร   อาจจันดา
2. นางจารุณี  อาจจันดา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กชายจุลจักร   คุณสิงห์
2. เด็กชายประพัฒน์  พิกากัน
3. เด็กชายพิชิตพงษ์   เจ๊กเผือกหอม
4. เด็กหญิงอนงค์นาถ   หมอนทอง
5. เด็กหญิงเนรมิตร   ธิตะเชียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแก่นเพชร   พรมภักดี
2. นางประเวศ   ศรีลี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายชีวานนท์   แทนสา
2. เด็กหญิงชุติมา  วงษ์ศรี
3. เด็กชายณัฏฐพล  พัฒนาศรี
4. เด็กหญิงณัฐริกา  พูลพุฒ
5. เด็กชายธนพล  ชัยสงค์
6. เด็กหญิงธันยพร  หาญเชิงชัย
7. เด็กชายนพรัตน์  แก่นพิมพ์
8. เด็กชายนิธิธน  นาโสม
9. เด็กชายนิรันดร  อุ่นเวียง
10. เด็กชายปฐมพงษ์  ไชยสงคราม
11. เด็กหญิงปานดวงใจ  ศรีโคตร
12. เด็กชายภานุพงศ์  บังกระโทก
13. เด็กหญิงรพินท์นิภา  ตั้งศิริเสถียร
14. เด็กหญิงวีรภัทรา  มางิ้ว
15. เด็กชายศิรชัช  อินทะปัญญา
16. เด็กชายอนุภาพ  แก้วลา
17. เด็กชายอภิรักษ์  ตุ้มทอง
18. เด็กชายอรรครินทร์  อินทร์นอก
19. เด็กชายอริย์ธัช  อินทร์พิมพ์
20. เด็กชายเจษฎา  ใจเที่ยง
 
1. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
2. นายคมสัน  แข็งแอ
3. นางกฤตพร  ใยแก้ว
4. นายอุดมศักดิ์  วงษ์แก้ว
5. นายบัญชา  ไทยมา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายคริษฐ์  นิยมเหลา
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์   พุกหน้า
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางฉายสุดาลักษณ์  ทุมชะ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ภูพลผัน
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จันทร์วิเศษ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อันอาษา
2. เด็กชายวรศักดิ์  จันทะเกตุ
 
1. นางมลทิชา  จิตเจริญ
2. นางสาวอภิชญา  พระสุวรรณ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงธรรมธิดา  คำเวียง
2. เด็กชายเศรษฐา  จอดนอก
 
1. นางหนูเล็ก  จรรยาคำนึง
2. นางบุญมี  ทูลพิรัตน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายวรพล  บุญทศ
2. เด็กหญิงอัมพร  ยมรัตน์
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางสาววิลาวัณย์  ฝ้ายป่าน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรมนิล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อ่อนคำตา
3. เด็กหญิงจันทณีย์  อินทร์เพชร
4. เด็กหญิงฐาปนิตตา   บู่แก้ว
5. เด็กหญิงนัฐกฤตา  คำอินทร์
6. เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์ทะเดช
7. เด็กหญิงวรวรรณ  ปรีชาญาณ
8. เด็กหญิงวราทิพย์  ดวงแสงจันทร์
9. เด็กหญิงสุชาวดี  วรรณศรี
10. เด็กหญิงอภิชญา  วงค์กระจ่าง
 
1. นายอนุสิทธิ์  สุทธิ์สงค์
2. นายคมสัน  แข็งแอ
3. นางสาวรัตนาวดี  แสนยศ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  เลียมชัยสงค์
2. เด็กหญิงวิยะดา  พรมสีดา
3. เด็กหญิงศิริพร  อ่อนละมุล
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่อจันทร์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญเฉย
6. เด็กหญิงอริสรา  ใจตึก
7. เด็กหญิงอริสา  กองสะดี
8. เด็กชายอรุณรุ่ง  หมั่นคำ
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญมา
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พะกะยะ
 
1. นางสุพรรณี  พิพิธหิรัญการ
2. นางประกอบ  พลนามอินทร์
3. นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่วยศรี
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ภูดินดง
3. เด็กหญิงจริยาวดี  วันทองสุข
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรชมพู
5. เด็กหญิงนิรดา  ศักดิ์ศรี
6. เด็กหญิงบุษราคัม  อำพรัตน์
7. เด็กหญิงพัชรี  ฆ้องคำ
8. เด็กหญิงสายธาร  บางขุนทด
9. เด็กหญิงสายน้ำ  บางขุนทด
10. เด็กหญิงสุวิตา  สุหา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โภคานิตย์
2. นายทศพร  เพียสังกะ
3. นายวสันต์  ชนะบุญ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ใจบุญ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ร่วมรส
3. เด็กหญิงนิภากร  ธิตะปัน
4. เด็กหญิงพรนภา   บุตรนิล
5. เด็กหญิงภัทราวดี  แสงรุ่ง
6. เด็กหญิงมุธิตา  อยู่ทิพย์
7. เด็กหญิงยุภาวรรณ   ชัยจีน
8. เด็กหญิงวริศราพร   อาจสุนทร
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์   เพียซ้าย
10. เด็กหญิงอรัญญา  ชัยบุตร
 
1. นางสาวมะยุรา   พิมพ์มหา
2. นางนุจรินทร์   ป้านภูมิ
3. นางสาวสุภัทตรา   หลักเพชร
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 1. เด็กหญิงกรพินธ์  เศษวงค์
2. เด็กชายกฤษฎา  ชัยโย
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  บุญสูงเนิน
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จันทร์โคตร
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  ธงศรี
6. เด็กหญิงนาขวัญ  ปัญญาใส
7. เด็กหญิงวริศรา  เพชรขัณฑ์
8. เด็กชายสิริมงคล  บัวคำ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  เพ็ชรขันต์
10. เด็กชายอนวัช  เคนวงศ์ษา
 
1. นายขวัญ  สุวรรณบล
2. นางศิรัญญา  หล่าเพีย
3. นางสาวพัชราพร  พุกอินทร์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกิตติยา  สัปสาร
2. เด็กชายชินวัตร  นาสิงคาน
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ถนัดหมอ
4. เด็กหญิงสุธิดา  สายบุตร
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สวัสดี
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ขันภักดี
7. เด็กชายไชยสิทธิ์  เฉยฉิว
 
1. นายสุนันทวุธ  หงษ์สระแก้ว
2. นางปิยะภรณ์  พลแพงขวา
3. นางพิสมัย  บรรเลง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1. เด็กหญิงขัตตยาภรณ์  หอมดวง
2. เด็กหญิงรัตน์สุดา  บุญเกิด
 
1. นายวรวุฒิ  เพชรศรี
2. นางพรจิต   อุประ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. นางสาวสายชล  ศรีชัยพล
2. เด็กชายเดชาธร  เห็มทอง
 
1. นายจงกล  พลโยธา
2. นางลดาวัลย์  พลโยธา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  สุรินทร์
 
1. นางพัชรีย์  ด่านพงษ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงนภสร  บารชน
 
1. นางสาวผาณิต  ใจเย็น
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายอัครวิชญ์  ทิพเนตร
 
1. นางสาวสุคนธมาศ  มูลทา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1. เด็กหญิงอริสา   ศรีขวา
 
1. นางสาวสายฝน  เจริญ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 1. เด็กหญิงวยุรี  คำเคน
 
1. นายโยธิน  พรมดี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงวรรณภา  เบ้านาค
 
1. นางสาวสุคนธมาศ  มูลทา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงปทิตตา  แสงไกร
 
1. นายทวีชัย  แสงไกร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงศรีสุดา  จันทร์ศรี
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1. เด็กหญิงจิรประภา  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงพชร  กฤตธนวิรุฬท์
 
1. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
2. นางวิกานดา  ไชยสิงหา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1. เด็กหญิงจิราพร   ยอโง้ง
2. เด็กหญิงฐิติพร  นามวงษา
 
1. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
2. นายธีระพงษ์  คำพระธิก
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กหญิงทิภาภรณ  ซุยบ้านกึ้ง
2. เด็กหญิงสุนันทา  สาน้อย
 
1. นางกมล  เกษสงกา
2. นางรุนนี  พรมโส
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายคำรณ   แสนบุตร
 
1. นายดิเรก   วงษ์มหาจักร์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  บุญน้อย
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ผักบัวแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชา  เรืองฐาน
 
1. นางกรทิวา  หาญเชิงชัย
2. นางจุฑาพร  เฮ้าทา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายธนวรรธน์  วรรณพัฒน์
2. เด็กชายภูธเนศ  รีรัตน์
3. เด็กชายอรรถพงษ์  คงบุญ
 
1. นายวิญญู  วงศ์นาม
2. นายศริประภา  สุวรรณศรี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. นายนันทวัฒน์  ปัดถา
2. นายปฏิภาณ  จันทา
3. นายวิศวะ  กมลคร
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ภููมิพานิชย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สิงห์
 
1. นายปริญญา  สาริคา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญพรม
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญไพโรจน์
 
1. นายชัยฤกษ์  โอฆะพนม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  มั่นยืน
 
1. นายชัยฤกษ์  โอฆะพนม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มั่นยืน
 
1. นายชัยฤกษ์  โอฆะพนม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธะโร
 
1. นายเอราวัณ  เจริญยุทธ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    จักรโนวรรณ
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงครองขวัญ  นันสุนีย์
2. เด็กชายคามิน  ทองใส
3. เด็กหญิงชนาภา  สารินจา
4. เด็กชายชิตพัตร  วิมลสม
5. เด็กหญิงฑิคัมพร  ทิยา
6. เด็กหญิงทรรศนีย์  จันทร์ถอด
7. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  จันทร์ถอด
8. เด็กหญิงปลิตา  สร้อยสูงเนิน
9. เด็กชายปัณณธร  ทัพธานี
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รื่นรวย
11. เด็กชายภูมิรัตน์  พันคำภา
12. เด็กหญิงมนัญญา  มะณีโชติ
13. เด็กหญิงวรวรรณ  ดีโม้
14. เด็กหญิงศรุดา  สารภักดี
15. เด็กหญิงศุภราภรณ์  ศรีภาบุญ
16. เด็กชายสิทธิชัย  ชายสีอ่อน
17. เด็กหญิงสุกันยา  พื้นแสน
18. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์ดวง
19. เด็กหญิงอินทิรา  วันสืบ
20. เด็กชายเตวิช  โพธิ์ดู่
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
2. นางสาวรักษ์สินันต์  ตรัยโสภณ
3. นายประดิษฐ์  วชิรชินวงศ์
4. นายเกษม  กองเกิด
5. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญพรม
6. นางอุไรวรรณ  บัวทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงทิตา  ทุมกระโทก
2. เด็กหญิงนงนุช  สุขกิจ
3. เด็กหญิงนิรมล  ช่วยปุ้ง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  สุริโย
5. เด็กหญิงอัญชลี  อินสำราญ
 
1. นายไกรษร  พรมทอง
2. นายวรศักดิ์  สุขใจ
3. นายสุรศักดิ์  บุญมี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองจันทร์
2. เด็กชายกฤษฎา  พันธ์ภา
3. เด็กหญิงกันธิชา  วงษ์จูม
4. เด็กชายคณพศ  ยางศรี
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมบูรณ์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงรา
7. เด็กชายชินวัฒน์  ยางศรี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยางศรี
9. เด็กชายทศพร  แพงน้อย
10. นายธนาวุฒิ  จันทร์ไทย
11. เด็กชายธีรภัทร์  นวลคำสิงห์
12. เด็กชายบัณฑิต  พงษ์ษา
13. เด็กหญิงปภัสสร  คิดกล้า
14. เด็กชายปุญวิทย์  นิลด่านกลาง
15. เด็กชายพงศธร  โทพิลา
16. เด็กหญิงพัชราวดี  บุญสูงเนิน
17. เด็กชายภาคภูมิ  มุ่งเป้า
18. เด็กชายภูวรินทร์  งามวงษ์
19. เด็กหญิงวนิดา  หาญเชิงชัย
20. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพคำราม
21. เด็กชายวสันต์  อินทร์เพ็ช
22. นางสาววิภาวี  ยอดนางรอง
23. เด็กชายวุฒิพงษ์  วงษ์จูม
24. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชัยสงค์
25. เด็กหญิงศิริขวัญ  โหม่งพุฒ
26. เด็กชายศุปกรณ์  พิมพิมูล
27. เด็กหญิงสุดชาดา  ลีเจ้ยวาระ
28. เด็กหญิงสุภาพร  โนนทิง
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มาเหง้า
30. เด็กชายอดิเทพ  เขียวพิมพ์
31. เด็กชายอนวัช  ชัยสงค์
32. เด็กชายอนันต์ยศ  ทุมผารักษ์
33. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูน้ำเย็น
34. เด็กชายอภิรักษ์  ประทุมชมภู
35. เด็กหญิงเพ็ญผกา  อินทร์พรม
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จำปี
37. เด็กหญิงแพรพลอย  บุตรหนองแวง
38. เด็กหญิงแววมณี  ป้านภูมิ
 
1. นายสมศักดิ์  โคตรอาษา
2. นางสุภาวดี  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
3. นายภคิน  ธนะธน
4. นายเคนศรี  พลเขต
5. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีด้วง
6. นางอารีย์  เทพจิตร
7. นางสาวอัญชลี  กุลสิงห์
8. นางสาววชิราพร  ค่าภูเขียว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธรรม
 
1. นางสาวปรารถนา  สวัสดิ์นาที
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. นายอัษฎา  นาคา
 
1. นางจิรภา  โนนทิง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพคำราม
 
1. นายวิชัย  สมเทศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวมนันยา   พรหมเลิศ
 
1. นายวทิพงศ์  ศรีสันต์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายมนัสวี  บุญจันทร์
 
1. นางธัญวรรณ  พันธุวร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางสาวศิริรัช  จำปาเพ็ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงพชรพร  พวงมะปราง
 
1. นางทัศนีย์  โพธิ์พะนา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงวราพร  โคตรสมอ
 
1. นายเสถียร  สุภรัตนกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  พุดบุรี
 
1. นางสาวปฐมพร   แสนบัว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายเฉลียว  พลโยธา
 
1. นางประกอบ  พลนามอินทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงบุณยาพร   สกุลธรรม
 
1. นายชัยคุปต์  ชัยชนะสุวัฒน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 1. เด็กหญิงโยธิณี  ศรีชัย
 
1. นางทัชณี  อบสุนทร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตามชัย
 
1. นายกิตติศักดิ์  สร้างโสก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายปัญญา  แพงพอ
 
1. นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงภัชราวดี   ยมสีดำ
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงทัศนียา  เทมียะโก
 
1. นางประพันธ์  นามอาษา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กหญิงกนกนาถ   บุญเรืองนาม
2. เด็กหญิงกันตยา   ดามาตย์
3. เด็กหญิงจิดาภา   สามบุญเรือง
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   หอมหวล
5. เด็กหญิงชญาดา   ทองสอดแสง
6. เด็กชายชญานน    ไชยนนท์
7. เด็กหญิงชลธาร   แซ่จึง
8. เด็กหญิงชัญญา   เชี่ยวชาญ
9. เด็กหญิงณัฐวรา   โชติบ้านขาม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำพัน
11. เด็กชายธนกันต์   เตรียมตั้ง
12. เด็กชายธนากร   จันทะสอน
13. เด็กชายธนากร   มีหลง
14. เด็กชายธีรนันท์   สัจธรรม
15. เด็กชายนพพร   โกนกระโทก
16. เด็กหญิงนันทชา   พันธ์เพียร
17. เด็กชายบุญญาภัทร   บุตรน้อย
18. เด็กหญิงปะการัง   รอดสวัสดิ์
19. เด็กหญิงปัญญวา   นาสมบูรณ์
20. เด็กชายพัลลภ   วิวิชชัย
21. เด็กชายพิทักษ์   ไชยรส
22. เด็กชายภัทรภณ   ชาดวง
23. เด็กชายภานุวัฒน์   มีหลง
24. เด็กหญิงภานุสรณ์   สุนทรวิสัย
25. เด็กหญิงมนัญชยา   ชามนตรี
26. เด็กหญิงมยุรี   แน่นอุดร
27. เด็กชายรณชัย   ขันติโก
28. เด็กหญิงรัตติกาล   จันทะสอน
29. เด็กหญิงวราภรณ์   พลอาษา
30. เด็กชายวัชรชัย   พรมหาคำ
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อาสน์ปาสา
32. เด็กชายสมคิด   มาใชย
33. เด็กชายอดิศร   มูลดี
34. เด็กชายอนุวัฒน์   บุตรน้อย
35. เด็กชายอนุวัฒน์   พันธ์เพียร
36. เด็กหญิงอาทิตยา   มาบวบ
37. เด็กชายอิทธิพล   ผ่องศรี
38. เด็กชายอินทรา   การะหว้า
39. เด็กชายเทวา   ขาวพิมาย
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สัตถาผล
 
1. นางสาวสุภาพร  ราชบุรี
2. นายประนอม   พลกลาง
3. นายทินกร  พันธุวร
4. นายนิพล  นาสมบูรณ์
5. นางอุบลรัตน์   สิมโน
6. นายนิตยา   กุสลจีรัง
7. นางวัชรี  ลอเทนสเซลาเกอร์
8. นางรัชนี  จันทร์สมัคร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองจันทร์
2. เด็กชายกฤษฎา  พันธ์ภา
3. เด็กหญิงกันธิยา  วงษ์จูม
4. เด็กหญิงกัลยากร  คำสุวรรณ
5. เด็กชายคณพศ  ยางศรี
6. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมบูรณ์
7. เด็กชายจิรวัฒน์  พนาศรี
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงรา
9. เด็กชายชินวัฒน์  ยางศรี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองเวียง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ   ยางศรี
12. นายธนาวุฒิ  จันทร์ไทย
13. เด็กชายธีรภัทร์  เยาวะภาว์
14. เด็กชายบัณฑิต  พงษ์ษา
15. เด็กหญิงปภัสสร  คิดกล้า
16. เด็กชายปุญวิทย์  นิลด่านกลาง
17. เด็กชายพงศธร  โทพิลา
18. เด็กหญิงพัชราวดี  บุญสูงเนิน
19. เด็กชายพีรพงษ์  สามารถ
20. เด็กชายภาคภูมิ  มุ่งเป้า
21. เด็กชายภูวรินทร์   งามวงษ์
22. เด็กหญิงวนิดา  หาญเชิงชัย
23. เด็กหญิงวิภาวี   ยอดนางรอง
24. เด็กชายวุฒิพงษ์  วงษ์จูม
25. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชัยสงค์
26. เด็กหญิงศรัญญา   ปุริเส
27. เด็กชายศรายุทธิ์นิทัศน์  จันทร์โสภา
28. เด็กหญิงศิริขวัญ  โหม่งพุฒ
29. เด็กชายศุปกรณ์  พิมพิมูล
30. เด็กหญิงสุดชาดา  ลีเจ้ยวาระ
31. เด็กหญิงสุภาพร  โนนทิง
32. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มาเหง้า
33. เด็กชายอดิเทพ  เขียวพิมพ์
34. เด็กชายอนวัช  ชัยสงค์
35. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูน้ำเย็น
36. เด็กชายอภิรักษ์  ประทุมชมภู
37. เด็กหญิงอาริศา  สารคำ
38. เด็กหญิงเพ็ญผกา  อินทร์พรม
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จำปี
40. เด็กหญิงแพรพลอย  บุตรหนองแวง
 
1. นายสมศักดิ์  โคตรอาษา
2. นางวรรณนภสร  ลากุล
3. นางเพ็ญพักตร์  หงษ์มาลัย
4. นายนุกูล  บุญแจ่ม
5. นางละเอียด  ชาวกำแพง
6. นายสมบัติ  ชาวกำแพง
7. นางปราริชาติ  เสนามนตรี
8. นายวิชัย  สมเทศ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  โสภากุล
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายธีร์ธวัช  พรมวัน
4. เด็กชายนิธิพัฒน์  อุ่นใจ
5. เด็กหญิงปิยดา  จันทร์โสม
6. เด็กหญิงพิชานันท์  อ่อนหล้า
7. เด็กชายพีรพล  พันธุ์ก่ำ
8. เด็กหญิงวรรณภา  โนนทิง
9. เด็กชายศุภพลวัฒน์  ลีหนองบัว
10. เด็กหญิงอริศรา  แดงน้อย
 
1. นางแววเพ็ญ  ไชยคำจันทร์
2. นางสาวกิ่งข้าว  สารีพรรณ
3. นางสาวอมร  ศิริบุรี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. นางสาวกนกพร  บัวบกหวาน
2. เด็กหญิงกนกพร  อินทรเพชร
3. เด็กหญิงญาโณบล  ชัยสงค์
4. เด็กชายธนากร  จู่สวัสดิ์
5. เด็กหญิงปณิตา  ชัยสงค์
6. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญมี
7. เด็กชายอนุชา  บุญเรือง
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  อ่างทอง
9. นางสาวอาริยะ  ชัยบุตร
10. เด็กชายเปรมศักดิ์  น้อยคูณ
 
1. นางจรรยา  พรมพลเมือง
2. นางวนิดา  วาชัยยุง
3. นางเผ่าพันธ์  อินทรเพ็ชร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โปร่งทอง
2. เด็กหญิงภันทิลา  ชุมแนบ
3. เด็กหญิงภูสุดา  ผิวผ่าน
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  เวียงสมุทร
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ช่างชัย
6. เด็กหญิงสิริภัทรฌา  เจียวรัมย์
 
1. นางปรียานุช  อุ่นใจ
2. นางจันทิรา  ศรีซุย
3. นางสาวจุทารัตน์  ภูลายยาว
4. นางสาวณัฐพร  แก่งมงคล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงชนกวนัน  คำล้วน
2. นางสาวนงนุช  สุขกิจ
3. นางสาวยุวดี  บงโนนงิ้ว
4. เด็กหญิงรัติพร  ศรีหัวแฮ
5. เด็กหญิงสริญญา  สิมมาลา
6. นางสาวสุนันท์ตรา  คะเรรัมย์
7. นางสาวสุพิชญา  เทศสนั่น
8. นางสาวอัญชลี  อินสำราญ
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางจริญญา  เดชเจริญ
3. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
4. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงชมภูนุท  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงพรผกา  ทองทวี
4. เด็กหญิงภิรัดสรา  รัตนะ
5. เด็กหญิงมนต์ทิตา  จันขัน
6. เด็กหญิงวรินทร  มาสอน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ป้องแซง
8. เด็กหญิงไอรดา  ร่มชารี
 
1. นางจริยา  แสนเจริญสุข
2. นางอารมณ์  นาคเงิน
3. นางจรรยาลักษณ์  พลเยี่ยม
4. นางสุภิญญา  วงษ์นาม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชูชาติ
2. เด็กหญิงชนกวนันท์  คำล้วน
3. นางสาวนงนุช  สุขกิจ
4. เด็กหญิงนิฏฐิตา  นามพิมล
5. เด็กหญิงปณิตา   ประทุมมา
6. นางสาวยุวดี  บงโนนงิ้ว
7. เด็กหญิงรัติพร  ศรีหัวแฮ
8. เด็กหญิงสริญญา  สิมมาลา
9. นางสาวสุนันท์ตรา  คะเรรัมย์
10. นางสาวสุพิชญา  เทศสนั่น
11. เด็กหญิงอรวี  บงโนนงิ้ว
12. นางสาวอัญชลี  อินสำราญ
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางไพรัตน์  โกกะพันธ์
3. นายสนองศักดิ์  พาน้อย
4. นางสาวสร้อยทิพย์  นามวงษา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายทินกร  ไชยอาสา
2. เด็กชายธนกร  สมภาร
3. เด็กชายธนกฤต  อุทรักษ์
4. เด็กชายธาราเทพ  ลิ้มเจริญ
5. เด็กชายธีระชัย  พัฒนะปรีชา
6. เด็กชายนพกร  กันหาชัย
7. เด็กชายนันทกานต์  อุ่นโคกกลาง
8. เด็กชายพลกฤษ  วงสีดา
9. เด็กชายภราดร  พลทัศสะ
10. เด็กชายภูวเนตร  บุญอาจ
11. เด็กชายระพีภัทร  จันทเบ้า
12. เด็กชายสิทธิกร  สุประมา
13. เด็กชายอนุภาพ  ศรีบุญโยธา
14. เด็กชายอิศรา  ภายศรี
15. เด็กชายไพรวัลย์  พิมพ์แพง
16. เด็กชาย๊ณัฐวีร์  อิ่มจิตร
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
2. นางสาวปรารถนา  สวัสดิ์นาที
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายณัฐดนัย  น้อยเพ็ง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มีสุข
3. เด็กชายตะวัน  ทองบุ
4. เด็กชายนราธิป  เสนเทพ
5. เด็กชายพิษณุ  เห็มทอง
 
1. นายอำนาจ  โสลา
2. นายกิตติภัฏ  ป้อมสุวรรณ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ประกอบดี
2. เด็กชายวิทยา  ทัตติยะ
 
1. นายพิทยา  นามมาลา
2. นางณัฐรนันท์  จันทร์นวล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงแพงเกล้า  อินเล็ก
 
1. นางสาวพรนภัส  หาญเชิงชัย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงนันทิดา  จันทโชติ
 
1. นางสาวกัลยากร  พรมดวงดี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ไตรฆ้อง
 
1. นางนิยม  นิมาลา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สกุลธรรม
 
1. นายชัยคุปต์  ชัยชนะสุวัฒน์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นายนัฐวุฒิ  ประดับศรี
 
1. นางสาวสิริญา  อินทร์นอก
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โคตรสุวรรณ์
 
1. นายสมเพชร  แคนติ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  รีเวทย์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  ไชยวงศา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  โพธิจักร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  กองทา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองสัน
4. เด็กหญิงวนุสรา  คะพันธุ์
5. เด็กหญิงเย็นฤดี  กว้างขวาง
 
1. นางสาวนิภาพร  ธนูทอง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จุทะนันท์
2. เด็กหญิงอโณทัย  คงเสนะ
 
1. นางสาววรารัตน์  ภูสมจิตร
2. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายณรงค์กรณ์  จรัสจรรย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทิศเพ็ญ
 
1. นายจักรภพ  สิริสถิตย์
2. นายกิตติพงษ์  พรหมกรุง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงธันยพร   ทับหนองฮี
2. เด็กหญิงพชรพรรณ   พุกหน้า
 
1. นางฤทัย  พันธุพารา
2. นายจำเริญ  พันธุพารา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงนิตยา  อ่อนละมุล
2. เด็กชายสุทธินันท์  พระสุวรรณ์
 
1. นางสุพรรณี  พิพิธหิรัญการ
2. นางสาวทิพย์สุดา  หาระคุณโน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  สังวาลย์
2. เด็กชายชาตินันท์  ทุมกระโทก
3. เด็กหญิงพัทธา  พรมลา
4. เด็กหญิงพิมพิศา  ชะนะชัย
5. เด็กชายพีรวิชญ์  นามพิมล
6. เด็กชายเมฆา  พานนิล
 
1. นายเสถียร  สุภรัตนกูล
2. นางสาวเทวา  ขิมภูเขียว
3. นายศิริมงคล  โกกะพันธ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมืองซอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แปงจิตร์
4. เด็กหญิงนพพร  ชัยสมบัติ
5. เด็กหญิงบุณยาพร  จันเส
6. เด็กหญิงปริชาติ  พระสว่าง
 
1. นายสมคิด  พระสว่าง
2. นางละเอียด  สุรวิทย์
3. นางสาวโยษิตา  สงวนศิลป์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สายจำปา
2. นายพิพัฒน์  สีเหลือง
3. เด็กชายภควัต  จันเส
4. นายภานุเดช  นพเก้า
5. เด็กชายภูพิพัฒน์  เครือเนตร
6. เด็กชายวันทกรานต์  ศรีทองแดง
7. เด็กชายสุวิชย์  วงชัยภูมิ
8. นายเทิดทูล  บุญปก
 
1. นายปรีชา  สิงห์ชัย
2. นายวิชาญ  หาญเชิงชัย
3. นางสาวกนิษฐา  ศิริวงษ์ขันธ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองใบ
2. เด็กหญิงกีรัตติยา  วงศ์มีแก้ว
3. เด็กหญิงจุลีลักษณ์  สิทธิ์ยศ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  นรารัตน์วงศ์
5. เด็กหญิงพิชญาภา  หยาดไธสง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาทิพย์
7. เด็กหญิงวรัญญา  นาชัยเวช
8. เด็กชายสมหมาย  จักร์โนโว
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ป้านภูมิ
 
1. นายมนตรี  พลแพงขวา
2. นางสุมาลัย  แสงเกตุ
3. นางสุพัตรา  อดทน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. นางสาวทิตยา  วังทอง
2. นายปิยะ  พ้นเหตุ
3. นางสาวปิยะณัฐ  แม่นสุข
4. นางสาวพรนภา  คำลุม
5. นางสาวพาทินธิดา  สุขใจ
6. เด็กชายศิริชัย  ผ่องลุนหิต
7. นางสาวศิริลักษณ์  กุลสิงห์
8. นางสาวสุธีตา  สียอด
9. นายอนุชา  อ่างทอง
 
1. นางปิยะภรณ์  พลแพงขวา
2. นางสุพัตรา  โภคานิตย์
3. นายสุนันทวุธ  หงษ์สระแก้ว
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงภัคธีมา  คำคลี่
2. เด็กหญิงสุนิตา  กิ่งโด
3. เด็กหญิงอรจิรา  ขันติมิตร
 
1. นางนฤมล  ศรีโมสาร
2. นางอรนุช  บุญประคม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิลดา  จันทะศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูมิสวย
3. เด็กหญิงอรทัย  วิชาสวัสดิ์
 
1. นางจุไรรัตน์   ชมภูเขียว
2. นางศุภมาส  เรืองจันทร์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พาภักดี
2. เด็กชายธันวา  ศรีทะ
3. เด็กหญิงปณิตา  พาโส
 
1. นายสมโภชน์  อรศักดิ์
2. นางราตรี  พิมพ์บุตร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กหญิงชลธิดา  ศรีสุทธะ
2. เด็กหญิงธันยาธร  นาชารี
3. เด็กหญิงมลทิรา  กลางเหลือง
 
1. นางวรณี  แสงมุกดา
2. นางรานี  กองวงศ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ภูนวน
2. เด็กหญิงเอมิกา  สุโพธิ์ขัน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แคนติ
2. นายอภิรัฐ  ชาเนตร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายชัชวาลย์  วงศ์จินา
2. เด็กชายยุทธพงษ์  สัตย์ธรรม
 
1. นายสุทัศน์  ภูมิภาค
2. นายปาณัฐ  อินอภัย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยศรี
2. เด็กชายเพชรกล้า  สนสังข์
 
1. นางสาวเมธาพร  มณีโชติ
2. นางสาวดวงฤทัย  ประดับศรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงจันทร์ชกานต์  โยธามาต
2. เด็กหญิงจิริวนันท์  โยธามาต
 
1. นายอำนาจ  ดอกบัว
2. นางอพัชรา  ดอกบัว
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาญณรงค์
2. เด็กชายอัครชัย  หาญเชิงชัย
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
2. นายวิทยากร   สาโสม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายพงศพัศ   เลบ้านแท่น
2. เด็กหญิงรัตติยากร   ลาเรือง
 
1. นางเบญจวรรณ   แก่งจำปา
2. นางวรัญญา  สกุณา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ภูธร
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  แก้วทอง
 
1. นางยุพาพรรณ   จันทร์ศรี
2. นายยุทธนา   คำทะเนตร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 1. เด็กชายธีรพัชร์  คลังกลางทวีชัย
2. เด็กชายนันทพงศ์   พันธ์มณี
 
1. นายเอกวิทย์  จันทจร
2. นายวัชรินทร์  เกตุสงกา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยศศักดิ์ศรี
2. เด็กชายภาราดร  วิเศษหมื่น
 
1. นายสุทัศน์  ภูมิภาค
2. นางสาวรัตน์วดี  อินทะกนก
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 1. เด็กชายปรมินทร์  มุขอาษา
2. เด็กชายพัชรพล  แก้วเถาว์
 
1. นางลมุลรัตน์  มะรัตน์
2. นายสายธาร  ศักดา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แสนบุญ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ภูษา
 
1. นางสาววราภรณ์   สายรัตน์
2. นายยุทธนา   คำทะเนตร
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายพรรษา  เนื่องชมภู
2. เด็กหญิงศิภาพร  อุทภักดี
3. เด็กชายอนุชา  ศรีไชยลา
 
1. นายสุทธิกร  กรมทอง
2. นางสาวอังคณา  มณฑา
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โฮ้หนู
2. เด็กชายทินันติกร  โคตรบุ
3. เด็กชายภาณุพงษ์  สวยรูป
 
1. นายทองสุข   สิมดี
2. นายนิรุจ  ทับทิมหิน
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 1. เด็กชายณัชพล  เถาพุทธา
2. เด็กชายพงษ์เทพ  เอื้อจำนงค์
3. เด็กชายศราวุธ  เดชยศดี
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางทัชณี  อบสุนทร
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  แผ่นพงษ์
2. นางสาวศรุตา  ฝ่ายแก้ว
3. นางสาวเสาวพร  นาฤนนท์
 
1. นางหยาดรุ้ง  เลขาโชค
2. นายมังกร  บุญประคม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันพิชัย
2. เด็กชายผลิตโชค  ศิริวงศ์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  มุขอาษา
 
1. นายดำฤทธิ์  ไชยศรี
2. นายอธิชา  พิมพา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  มางิ้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  พรมน้อย
3. เด็กชายอนุชา  ช่างปรุง
 
1. นายวีระศักดิ์  เหินสว่าง
2. นายเวิน  อ่อนพิมพ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแท่น 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พรมตา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทร์เพชร
3. เด็กหญิงศุภากร  บุญประคม
 
1. นางนิยม  แก่นวงษ์
2. นางกาญจนา  แผ่นพงษ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายกุลชาติ  โคกอุ่น
2. เด็กชายปฏิภาน  ป้านภูมิ
3. เด็กชายปราโมทย์  จันทร์เขียว
 
1. นายประยนต์  จันทร์เขียว
2. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกู่
2. เด็กหญิงฉันทนีย์  เกษมสุข
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญแย้ม
4. เด็กหญิงปริยาภรณ์  จันทร์ทา
5. เด็กหญิงปวีณา  ดวงแสนจันทร์
6. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  รันบุตร
 
1. นางขนิษฐา  อินธิแสง
2. นางสาวปนิตา  สว่างพิทักษ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงฉัตรรัตน์  คำมาตร
2. เด็กหญิงวนิดา  บุตรวงษ์
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสนสากล
4. เด็กหญิงศิริพร  ดัชนีมาศ
5. เด็กหญิงสุนัันทา  เหล่ากลาง
6. เด็กหญิงอัจฉรีย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวลักขณา  เหล่าวงโคตร
2. นางอรทัย  เจริญใจ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงศ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  โพธิ์ใส
2. เด็กหญิงณัฐชยา  อุปนันท์
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  รัฐชัย
 
1. นายสุรเดช  ภานิล
2. นางสาววิชุดา  บุญภูมิ
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายประเสริฐ  สุระศักดิ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ศรศิริ
3. เด็กชายโชคทวี  ผูกพันธ์
 
1. นางอิศราภรณ์  ภาพันธ์
2. นายประทวน  พรมสมบัติ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำร่วง
2. เด็กชายธีรชานนท์  หอมมาลี
3. เด็กชายนทีธร  หาสาง
 
1. นางสมร  ศรีเหลี่ยมงาม
2. นางจิราลักษณ์  วงษ์ตรีศรี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ภาษโส
2. นางสาวอินทิรา  ตาแสงสา
3. เด็กหญิงไพลิน   รัชฏพันธ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   บุญโสม
2. นายประยนต์  จันทร์เขียว
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงพจณิชา  ชัยศรี
2. เด็กหญิงวรกานต์  ทองนะ
3. เด็กหญิงเอริก้า  กิตเตอริงแฮม
 
1. นางสาววรารัตน์  ภูสมจิตร
2. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจินตนา  ดวงบุพผา
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ดวงเคน
3. เด็กหญิงธนพร  พิมวาปี
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นางภิรมย์  นามวงษา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงทิพาพร  ขามก้อน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมสีบาย
3. เด็กชายภูวดล  พันธุ์กาฬสินธุ์
 
1. นายคำสาย  การะแสง
2. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายนลธวัช  พระเรียง
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ศรีสุธรรม
3. เด็กชายเจษฎา  สุขเขต
 
1. นางสุภัททา  พุ่มหนู
2. นางสาวปริยากร  ศรีเชียงพิมพ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงนันทิยา  ศิริปรีดี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  คุณทา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มวลพิทักษ์
 
1. นายคำสาย  การะแสง
2. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพิ่มสุธาโภชน์
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พวงระย้า
3. เด็กหญิงมณศิริ  ถียัง
 
1. นางสุภัททา  พุ่มหนู
2. นางสาวนริศรา  ประดับศรี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กหญิงชนม์พิชชา  แสนดี
2. เด็กหญิงอนันต์ชนก  ผดาศรี
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  โคตรสุวรรณ
 
1. นางสาวปนิตา  สว่างพิทักษ์
2. นายสมโภช  อิ่มอ่อน
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เหลาบับภา
2. เด็กชายศักรินทร์  กาญจนา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ฮังกะสี
 
1. นางกรทิวา  หาญเชิงชัย
2. นางจุฑาพร  เฮ้าทา
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงนนท์
2. เด็กหญิงธิยาดา  พิมแพน
3. เด็กหญิงอัญชญา  วงพิเดช
 
1. นางนุจรินทร์  อุทัยธวัช
2. นางนิรมล  เสนามลตรี
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงญาณิศา  บวกโพธิ์
 
1. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 1. เด็กชายเอกรัตน์  เครือฟ้า
 
1. นางสาวกรวิกาณ์  ข่วงทิพย์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์   แสนพันนา
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสันต์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เหล่าทองสาน
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  พลขาง
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายอภิรีย์  คำอ้อ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พลเยี่ยม
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญตะนัย
 
1. นางไพรัตน์  โกกะพันธ์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงหาไทย
 
1. นางสาวกาญจนา  ภิญโญทรัพย์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  ลีโนนลาน
 
1. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  ศรีนนท์
 
1. นางสาวรุจิธร  พหล
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายปิยะราช  ปาละพา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงสโรชา  ศรีกุล
 
1. นางภัทรดา  ทาน้อย
2. นางศิรประภา  สุวรรณศรี
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงดรัลพร  อาจวิเชียร
2. เด็กหญิงสุธิมา  เลพล
3. เด็กหญิงอนาตยา  สุธรรมมา
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
 
191 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงปนิดา  ไชยโก
2. เด็กชายวัชระ  พลเขต
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
192 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงลาด
2. เด็กชายวิรยนต์  มีเบ้า
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1. เด็กชายอลงกรณ์   หินวิเศษ
 
1. นางสาวสาวิตรี  นิยม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แผลงตัน
 
1. นางสาววัลลภาภรณ์  มาลาชาสิงห์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  แดนศรีแก้ว
 
1. นางฐิติมา  เชื้อไพบูลย์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นายปรียพงษ์  แสงทอง
 
1. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 1. เด็กชายธนงชัย   สินสัมพันธ์
 
1. นางจินตนา  ดวงมาลา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายสุรพงษ์  จันสี
 
1. นางจริญญา  เดชเจริญ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายสหภาพ  บุญขาว
 
1. นางฐิติมา  เชื้อไพบูลย์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ใจอ้าย
 
1. นางวาสนา  พรหมเมตตา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ขามงาม
 
1. นายวสันต์  ชนะบุญ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1. เด็กชายปิยทัศน์  พัมธ์มา
 
1. นายแสงพูน  ศรีหาบัว
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณษา  จันทร์นา
 
1. นางปัทมา  พรหมธี
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กหญิงสิริโสภา  มูลเรืองชัย
 
1. นางสาวเกศริน  อินผ่อง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพา  ทะศรี
 
1. นางสุวิมล  พรหมมาหล้า
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงอุบลรดา  วงษ์จูม
 
1. นางจรรยา  พรมพลเมือง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กชายศราวุธ  รัชบุตร
 
1. นายพิกุล  ทวีทรัพย์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สังข์มาศ
 
1. นางลำพูน  นิตยารส
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุดใจ
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายระพีภัทร  ป่าเจือ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   สุวรรณบล
3. เด็กชายสมเกียรติ   โมกสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ภูมิ่งศรี
5. เด็กหญิงสุุนิสา  สุทธิจันทร์
6. เด็กชายสุุรพล  สิงห์มี
7. เด็กหญิงสโรชา  สิมมาสุข
 
1. นายกฤษณพงศ์   นิลนามะ
2. นางสาววิไลวรรณ  บุญดี
3. นางสาวคณานุกูล   ยางศรี
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พลหาญ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สังคะวิบุตร
3. เด็กหญิงแก้วทิพย์  แก้วฝ่าย
 
1. นางอภิญญา  บุญญะรัง
2. นางพรทิพย์  ต้นเงิน
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วิภพภัทร
2. เด็กหญิงสุชิตา  ดาแพง
3. เด็กหญิงอริษา  สุขราช
 
1. นางสุภาวดี  เข็มทอง
2. นางจรรยารักษ์  นามบัณฑิต
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงนงนภัส  โสมคำ
2. เด็กหญิงปารียา  ไชยสนาม
3. เด็กหญิงเกวริน  สุโพธิ์นารี
 
1. นางสุภาวดี  เข็มทอง
2. นางจรรยารักษ์  นามบัณฑิต
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝายหิน 1. เด็กชายชัยชนม์  โสนะชัย
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีนาม
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วมาตร
 
1. นายตะวัน  ไชยสิทธิ์
2. นายสุรสิทธิ์  ไชยสิทธิ์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายจิรเมธ  เกล็ดงูเหลือม
2. เด็กชายธนากร  ภูมิ่งศรี
3. เด็กหญิงนิรชา  เกื้อหนองขุ่น
 
1. นางสาวรัตนาวดี  แสนยศ
2. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 1. เด็กชายกฤษฎา  สมอาภรณ์
2. เด็กชายคาณทีพ  พันเลิศ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดแสง
 
1. นายกมล  บุญจันทร์
2. นายอาทร  ศรีคำ
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 1. เด็กหญิงกชกร  พรมดวงดี
2. เด็กชายศิรประภา  ประทุม
3. เด็กหญิงอารียา  ชินบุตร
 
1. นายวินัย  ผ่องจินตนา
2. นางสาวนวลศรี  ผ่านพูล
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กชายคงสิทธิ์  สวนห้วยไผ่
2. เด็กชายธวัชชัย  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวสุกัญญา  บึงใสย์
2. นางสาวสุจิตรา  เสนาวัง
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายธีระพัฒน์  จันทะบุตร
2. เด็กหญิงอารียา  รังแก้ว
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายวรินทร  คำเพาะ
2. เด็กหญิงสิริโสภา  มูลเรืองชัย
 
1. นายมนตรี  เรืองจันทร์
2. นางสาวกนกนุช  มะโนธรรม
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  หงส์ประสิทธิ์
2. เด็กชายเอกรัตน์  พุทธาวันดี
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กชายฤทธิชัย  โนนทิง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชน  วิเชียรดี
2. นางสาวศรีผา  บุญกว้าง
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กหญิงนิลนทิพย์  ปิดป้อง
2. เด็กหญิงประภานิช  ศรีอำคา
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีชนะ
2. นางสาวบุษดี  ไชยวงษ์
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แก้วอุดร
2. เด็กชายณัฐพล  บุตรดาพันธ์
3. เด็กชายเดชศักดิ์ดา  ทองคำ
 
1. นางราวรรณ  บุญกว้าง
2. นางฬุริยา  คนขยัน
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 1. เด็กชายนราศักดิ์  ธุพา
2. เด็กชายปรเมธ  ลุนจันทรา
3. เด็กหญิงสาริกา  คำวิมล
 
1. นายสุระ  ศรีเหลี่ยมงาม
2. นายอดิศร  วิธุสุวรรณกุล
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายวีรภัทร  ดีศรี
 
1. นายเฉลิมพล  จันทรดี
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายผาติธร  เมืองโคตร
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กชายมงคล  ชนะสงคราาม
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอิทธิชัย  สุวรรณ
 
1. นางสุพัฒตรา  หล้าฤทธิ์
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กชายศุภรัตน์   พันธ์ลำภู
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. เด็กชายสุรวุธ   แสนบุตร
 
1. นางสรชา  แซ่อึ้ง
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กชายณัฐพล  สุขแสน
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทวีชัย  กันหาวัน
 
1. นางสุพัฒตรา  หล้าฤทธิ์
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ประทุมศรี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ต่อนสุรา
3. เด็กหญิงกุลจิรา  สนิทวงษ์ชัย
4. เด็กหญิงฉัตรชนก  นุชิต
5. เด็กหญิงชวิกา  แก่นท้าว
6. เด็กชายชัยมงคล  วงษาบรูณ์
7. เด็กชายชำนาญ  ชัยประเสริฐ
8. เด็กหญิงช่อผกา  ขาวขำ
9. เด็กชายณัฐพล  สุขแสน
10. เด็กหญิงธันยพร  ผิวสว่าง
11. เด็กหญิงบุญฑริกา  บุญเรือน
12. เด็กหญิงปนัดดา  ชัยฮะนิจ
13. เด็กหญิงปนัดดา  สุโพธิ์
14. เด็กหญิงปาริชาติ  ประจวบสุข
15. เด็กหญิงปิติยาพร  ผาดำ
16. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันธุศิริ
17. เด็กหญิงพิมณภัทร์  สิริสถิตย์
18. เด็กหญิงพิยดา  แสนเวียง
19. เด็กชายพีรณัฐ  พรมโคตร
20. เด็กชายมงคล  ชนะสงคราม
21. เด็กหญิงรวิสุดา  เกตุสิงห์
22. เด็กหญิงวริศรา   พันธ์พิบูล
23. เด็กชายวรเดช  ธุญาติโก
24. เด็กชายวิทวัส  สวัสดิ์โสม
25. เด็กชายศุภรัตน์   พันธ์ลำภู
26. เด็กชายสรวิศ  ดรโคตรจันทร์
27. เด็กหญิงสวรรณญา  อนุพันธ์
28. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิวิเศษ
29. เด็กหญิงอัญชลี  ผายผลพฤกษ์
30. เด็กหญิงไอยลดา  หมวดชัยภูมิ
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
2. นายยุรนันท์  กุลมอญ
3. นางพรทิพย์  ต้นเงิน
4. นางอภิญญา  บุญญะรัง
5. นางกฤตพร  อินทร์วิชา
6. นางจุฑารัตน์  โชติสุวรรณ
7. นางสาวนงลักษณ์  มุกดาม่วง
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายกษมา  สุขขานายาง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วปัญญา
3. นางสาวขวัญชนก  ดงพงษ์
4. เด็กหญิงจิรนันท์  จันพรมชู
5. เด็กหญิงจีรวรรณ  ยาโกฏิ์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  หาญเชิงชัย
7. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วน่าน
8. นายธนวัฒน์  กุลศรี
9. เด็กหญิงธนัชพร  ประแดงอ่อน
10. เด็กชายธนากรณ์  คำจันทร์
11. เด็กหญิงนุชธิภรณ์  สิงสำราญ
12. เด็กหญิงบัวชมพู  ขานยา
13. เด็กหญิงปณิตา  ประทุมชมภู
14. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทร์โยธา
15. เด็กชายผาติธร  เมืองโคตร
16. เด็กหญิงมลธิตา  ข้อไผ่
17. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดอนน้ำขาว
18. เด็กหญิงสุธิดารัก  นิลนามะ
19. เด็กหญิงสุนีรัตน์  สะสิงห์
20. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วประดับ
21. เด็กหญิงสุวนันท์  สำราญใจ
22. นางสาวหนูเล็ก  บุญเฮียง
23. นายหรรษา  ภูพานใหญ่
24. นายอติชาติ  สีตาแสง
25. นางสาวอรกัญญา  คำน้อย
26. เด็กชายอรรษฎา  วงศ์แก่นเวียง
27. เด็กหญิงอินทิรา  เพียวงษ์
28. เด็กหญิงเกศมณี  มาลา
29. นายเจษฎา  อันจะนะ
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณบล
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
2. นายทินกร  เทียมทัน
3. นายเด่นชัย  แก้วเสน่หา
4. นางสาวเอื้อมพร  สายแวว
5. นางสาวภัทราภรณ์  สามหาดไทย
6. นางพรนภัส  หาญเชิงชัย
7. นางสาวขณิฐตา  สิงหาปัด