แนวทางการ แก้ไข/เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


คำชี้แจง
1.การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะบางตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งไม่ต้องแนบเอกสาร
2.การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่ โดย นำเอกสารฉบับจริง มายื่นให้กับคณะกรรมการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
- การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได้ดังนี้
   1)  ทีม 2-3 คน          เปลี่ยนตัวได้           1  คน
   2)  ทีม 4-6 คน          เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  2  คน
   3
)  ทีม 7-10 คน        เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  3  คน
   4
)  ทีม 11-20 คน      เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  4  คน
   5)  ทีม 20 คน ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  5  คน

วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.