สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 50 11 7 5 68
2 ร่มเกล้า 33 11 2 8 46
3 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 29 6 5 2 40
4 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 28 6 3 10 37
5 บ้านนามะเฟือง 24 6 1 4 31
6 บ้านบกโนนเรียง 24 3 1 9 28
7 บ้านหินลับศิลามงคล 20 12 3 6 35
8 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 20 5 3 1 28
9 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 19 2 0 0 21
10 บ้านศรีบุญเรือง 17 9 2 2 28
11 บ้านค้อ 17 5 2 4 24
12 บ้านทรายมูล 17 3 2 3 22
13 อนุบาลสุดา 16 7 3 2 26
14 บ้านถิ่น 16 7 1 4 24
15 โนนคูณวิทยา 16 2 1 3 19
16 บ้านโนนงาม 15 8 1 3 24
17 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 15 6 4 5 25
18 หัวนาศึกษาวิทย์ 15 6 3 6 24
19 เมืองใหม่วิทยา 14 10 5 10 29
20 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 14 9 2 3 25
21 ฝายหินประชารักษ์ 14 3 2 1 19
22 นิคมสงเคราะห์วิทยา 14 3 1 0 18
23 บ้านหนองลุมพุก 13 7 3 1 23
24 บ้านพร้าว 13 4 3 4 20
25 หนองแกสระแก้ววิทยา 12 9 2 0 23
26 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 12 7 0 1 19
27 ชุมชนบ้านกุดดู่ 12 2 0 1 14
28 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 11 4 2 2 17
29 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 11 4 2 2 17
30 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 11 3 1 4 15
31 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 11 1 0 0 12
32 บ้านนาเลิง 10 7 1 4 18
33 ยางหลวงพิทยาคม 10 6 3 1 19
34 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 10 6 1 1 17
35 โคกม่วงประชาสรรค์ 10 5 1 4 16
36 บ้านสร้างเสี่ยน 10 0 0 1 10
37 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 9 10 0 2 19
38 บ้านหนองกุงแก้ว 9 5 0 3 14
39 บ้านโคกป่ากุง 9 4 1 1 14
40 พิชญบัณฑิต 9 3 3 2 15
41 บ้านท่าลาด 9 3 0 3 12
42 บ้านลาด 9 1 0 1 10
43 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 8 5 6 2 19
44 โนนสังวิทยาสรรค์ 8 5 4 3 17
45 บ้านหนองแวง 8 5 2 7 15
46 บ้านวังมน 8 5 1 0 14
47 โนนสำราญสมสนุก 8 4 4 1 16
48 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 8 4 1 4 13
49 บ้านดินทรายอ่อน 8 3 1 1 12
50 วังแคนวังคูณวิทยา 8 0 1 0 9
51 อนุบาลภูบดินทร์ 7 4 1 4 12
52 บ้านโคกกุง 7 3 2 3 12
53 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 7 2 4 1 13
54 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 7 2 3 11 12
55 บ้านโนนหว้าทอง 7 2 2 0 11
56 หนองม่วงชมพูทอง 7 2 0 0 9
57 กุดหานสามัคคี 7 1 2 1 10
58 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 6 3 2 1 11
59 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 6 3 1 0 10
60 บ้านโต่งโต้น 6 2 1 0 9
61 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 6 2 0 1 8
62 ปรางค์กู่ 6 2 0 1 8
63 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 6 1 2 7 9
64 บ้านหัวขัว 5 4 1 2 10
65 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 5 3 3 4 11
66 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 5 3 2 2 10
67 บ้านหนองเหมือดแอ่ 5 3 1 1 9
68 บ้านโคกสะอาด 5 3 0 0 8
69 อนุบาลหนองบัวลำภู 5 2 2 1 9
70 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 5 2 0 1 7
71 ดอนปอวิทยา 5 1 3 3 9
72 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 5 1 2 1 8
73 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 5 1 1 0 7
74 เทศบาล1 5 0 1 2 6
75 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 4 5 3 2 12
76 บ้านห้วยหว้าวังทอง 4 5 1 0 10
77 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 4 5 0 3 9
78 บ้านห้วยโจด 4 5 0 2 9
79 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 4 3 2 3 9
80 บ้านดอนเกล็ด 4 3 1 3 8
81 บ้านหนองแสงนาล้อม 4 2 4 1 10
82 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 4 2 1 2 7
83 บ้านทรายงาม 4 2 1 1 7
84 บ้านนาอ่าง 4 2 1 1 7
85 บ้านกุดเต่า 4 2 0 1 6
86 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 4 1 1 1 6
87 บ้านภูพานคำ 4 1 1 0 6
88 นิคมสงเคราะห์ 3 4 1 0 1 5
89 บ้านหนองแตง 4 1 0 0 5
90 บ้านป่าคา 4 0 3 2 7
91 บ้านโนนเสถียร 4 0 1 3 5
92 ชุมชนบ้านนากอก 4 0 0 0 4
93 บ้านศรีสุขนาล้อม 3 4 0 0 7
94 บ้านหินสิ่ว 3 4 0 0 7
95 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 3 3 0 1 6
96 บ้านกุดดุกสุขเกษม 3 2 2 3 7
97 บ้านโนนสงเปลือย 3 2 2 3 7
98 บ้านมอเหนือ 3 2 1 1 6
99 บ้านลำภู 3 2 1 0 6
100 บ้านหนองอุ 3 2 0 0 5
101 บ้านหนองขามท่างาม 3 2 0 0 5
102 จริยานุสรณ์ 3 1 1 1 5
103 บ้านเพ็กเฟื้อย 3 1 0 2 4
104 แสนภักดีวิทยา 3 1 0 1 4
105 บ้านหนองบัวโซม 3 1 0 0 4
106 บ้านโสกจาน 3 1 0 0 4
107 บ้านโนนทัน 3 0 1 1 4
108 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 3 0 0 1 3
109 บ้านโนนตาล 3 0 0 0 3
110 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 2 4 1 1 7
111 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 2 4 1 1 7
112 ไทยรัฐวิทยา 81 2 3 2 2 7
113 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 2 3 1 4 6
114 บ้านสำราญสุข 2 3 0 2 5
115 บ้านหนองแวงป่งสัง 2 3 0 0 5
116 บ้านโนนเมือง 2 3 0 0 5
117 โคกสูงโคกสวรรค์ 2 2 1 5 5
118 บ้านหนองทุ่ม 2 2 1 1 5
119 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 2 2 1 0 5
120 บ้านวังไฮ 2 2 0 0 4
121 บ้านกุดฉิม(เมือง) 2 2 0 0 4
122 บ้านหนองโน 2 2 0 0 4
123 บ้านดอนข่า 2 1 2 0 5
124 นิคมวัฒนา 6 2 1 1 4 4
125 บ้านกุดกวางสร้อย 2 1 1 2 4
126 บ้านโคกสนั่น 2 1 1 1 4
127 บ้านแกท่าวารี 2 1 1 0 4
128 บ้านโนนอุดม 2 1 0 3 3
129 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 2 1 0 0 3
130 บ้านวังคูณ 2 1 0 0 3
131 บ้านหนองทุ่งมน 2 1 0 0 3
132 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 2 2
133 บ้านอ่างบูรพา 2 0 0 1 2
134 บ้านข่าน้อย 2 0 0 1 2
135 บ้านหนองกุงคำไฮ 2 0 0 0 2
136 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองปลาขาว 2 0 0 0 2
138 บ้านนาทม 2 0 0 0 2
139 โนนสมบูรณ์วิทยา 2 0 0 0 2
140 บ้านกุดคอเมย 2 0 0 0 2
141 บ้านดงบาก 2 0 0 0 2
142 บ้านนาแพง 2 0 0 0 2
143 บ้านผาสุก 2 0 0 0 2
144 บ้านข่าดอนเข็ม 1 3 1 2 5
145 บ้านหนองกุง 1 3 0 2 4
146 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 1 2 3 1 6
147 บ้านหนองเม็ก 1 2 2 1 5
148 บ้านโคกใหญ่ 1 2 1 2 4
149 บ้านกุดแท่น 1 2 1 1 4
150 บ้านสุขเกษม 1 2 1 1 4
151 บ้านบุ่งบก 1 2 1 0 4
152 บ้านหนองบัวน้อย 1 2 0 1 3
153 บุตรเพชรวิทยา 1 2 0 1 3
154 บ้านท่าศิลา 1 2 0 1 3
155 บ้านหนองนกเขียน 1 2 0 0 3
156 บ้านโคกกลาง 1 1 2 2 4
157 บ้านดอนหัน 1 1 1 0 3
158 บ้านตำแย 1 1 1 0 3
159 บ้านห้วยลึก 1 1 1 0 3
160 บ้านดอนยานาง 1 1 0 0 2
161 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 1 0 0 2
162 บ้านฝายหิน 1 1 0 0 2
163 บ้านโคกม่วงชุม 1 0 1 1 2
164 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 0 1 1 2
165 บ้านกุดแห่ 1 0 1 0 2
166 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1 0 1 0 2
167 บ้านหนองสะแบง 1 0 0 2 1
168 บ้านนาทับควาย 1 0 0 1 1
169 บ้านคอกวัว 1 0 0 1 1
170 บ้านหนองคังคา 1 0 0 1 1
171 บ้านโนนข่า(พอง) 1 0 0 1 1
172 กุดจิกวิทยา 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 0 1
174 ปัณณ์รักษ์ 1 0 0 0 1
175 บ้านวังโปร่ง 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองตานา 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองเล้าข้าว 1 0 0 0 1
180 บ้านห้วยกวางทอง 1 0 0 0 1
181 บ้านโคกม่วย 1 0 0 0 1
182 บ้านโปร่งแจ้ง 1 0 0 0 1
183 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 1 0 0 0 1
184 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 3 0 0 3
185 บ้านห้วยบ่อทอง 0 2 2 0 4
186 บ้านโนนคูณ 0 2 1 1 3
187 บ้านโสกก้านเหลือง 0 2 0 2 2
188 บ้านสันป่าพลวง 0 2 0 0 2
189 บ้านตะเคียนทอง 0 2 0 0 2
190 บ้านห้วยหามต่าง 0 2 0 0 2
191 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 1 0 1 1
192 บ้านข้องโป้ 0 1 0 1 1
193 บ้านดอนนาดี 0 1 0 0 1
194 บ้านนาชุมแสง 0 1 0 0 1
195 บ้านภูพานทอง 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนม่วง 0 1 0 0 1
197 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 1 0 0 1
198 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 1 2 1
199 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 0 1
200 บ้านห้วยค้อ 0 0 1 0 1
201 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0 2 0
202 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 0 0 2 0
203 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 1 0
204 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 1 0
205 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 1 0
206 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 1 0
207 เฉลิมจักรศึกษา 0 0 0 0 0
208 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0
209 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 0
รวม 1,092 481 200 302 2,075