สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 52 12 7 5 71
2 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 38 6 5 2 49
3 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 34 6 3 10 43
4 ร่มเกล้า 33 11 2 8 46
5 เมืองใหม่วิทยา 26 11 5 10 42
6 บ้านนามะเฟือง 25 6 1 4 32
7 บ้านบกโนนเรียง 24 3 1 9 28
8 โนนคูณวิทยา 24 2 1 3 27
9 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 22 3 0 0 25
10 บ้านทรายมูล 21 3 2 3 26
11 บ้านหินลับศิลามงคล 20 12 4 6 36
12 บ้านถิ่น 20 7 1 4 28
13 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 20 5 3 1 28
14 บ้านศรีบุญเรือง 19 9 3 2 31
15 บ้านหนองลุมพุก 17 7 3 1 27
16 บ้านค้อ 17 6 2 4 25
17 ฝายหินประชารักษ์ 17 6 2 1 25
18 ชุมชนบ้านกุดดู่ 17 2 0 1 19
19 หัวนาศึกษาวิทย์ 16 7 3 6 26
20 อนุบาลสุดา 16 7 3 2 26
21 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 16 5 2 2 23
22 บ้านโนนงาม 15 8 1 3 24
23 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 15 6 5 5 26
24 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 15 5 2 2 22
25 นิคมสงเคราะห์วิทยา 15 3 1 0 19
26 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 14 11 0 2 25
27 หนองแกสระแก้ววิทยา 14 10 3 0 27
28 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 14 9 2 3 25
29 โคกม่วงประชาสรรค์ 14 6 1 4 21
30 บ้านพร้าว 13 4 3 4 20
31 อนุบาลหนองบัวลำภู 13 4 2 1 19
32 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 12 7 0 1 19
33 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 12 1 0 0 13
34 บ้านศรีสุขนาล้อม 11 6 1 0 18
35 บ้านหนองกุงแก้ว 11 6 0 3 17
36 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 11 3 1 4 15
37 บ้านนาเลิง 10 7 1 4 18
38 ยางหลวงพิทยาคม 10 6 3 1 19
39 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 10 6 1 1 17
40 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 10 5 1 4 16
41 บ้านโคกป่ากุง 10 5 1 1 16
42 โนนสำราญสมสนุก 10 4 4 1 18
43 หนองม่วงชมพูทอง 10 4 0 0 14
44 บ้านท่าลาด 10 3 0 3 13
45 บ้านสร้างเสี่ยน 10 0 1 1 11
46 พิชญบัณฑิต 9 3 3 2 15
47 บ้านลาด 9 2 0 1 11
48 บ้านโนนเสถียร 9 1 1 3 11
49 บ้านหนองแวง 8 6 2 7 16
50 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 8 5 6 2 19
51 โนนสังวิทยาสรรค์ 8 5 4 3 17
52 บ้านวังมน 8 5 1 0 14
53 บ้านหนองเหมือดแอ่ 8 4 1 1 13
54 บ้านดินทรายอ่อน 8 3 1 1 12
55 บ้านโต่งโต้น 8 3 1 0 12
56 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 8 2 4 1 14
57 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 8 1 2 7 11
58 วังแคนวังคูณวิทยา 8 1 1 0 10
59 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 7 5 0 3 12
60 อนุบาลภูบดินทร์ 7 4 1 4 12
61 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 7 3 3 11 13
62 บ้านโคกกุง 7 3 2 3 12
63 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 7 3 2 2 12
64 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 7 3 2 1 12
65 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 7 3 1 0 11
66 บ้านโนนหว้าทอง 7 2 2 0 11
67 กุดหานสามัคคี 7 1 2 1 10
68 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 6 4 3 4 13
69 บ้านหัวขัว 6 4 1 2 11
70 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 6 4 0 1 10
71 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 6 2 1 2 9
72 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 6 2 0 1 8
73 ปรางค์กู่ 6 2 0 1 8
74 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 6 1 3 1 10
75 บ้านโคกสนั่น 6 1 1 1 8
76 บ้านหนองทุ่งมน 6 1 0 0 7
77 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 6 0 1 0 7
78 ชุมชนบ้านนากอก 6 0 0 0 6
79 บ้านห้วยหว้าวังทอง 5 6 1 0 12
80 บ้านหินสิ่ว 5 5 0 0 10
81 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 5 3 2 3 10
82 บ้านโคกสะอาด 5 3 0 0 8
83 ดอนปอวิทยา 5 1 3 3 9
84 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 5 1 1 0 7
85 เทศบาล1 5 0 1 2 6
86 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 5 0 0 1 5
87 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 4 6 3 2 13
88 บ้านห้วยโจด 4 6 0 2 10
89 บ้านกุดเต่า 4 4 1 1 9
90 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 4 4 1 1 9
91 บ้านหนองแวงป่งสัง 4 4 0 0 8
92 บ้านโนนเมือง 4 4 0 0 8
93 บ้านดอนเกล็ด 4 3 1 3 8
94 บ้านลำภู 4 3 1 0 8
95 บ้านหนองแสงนาล้อม 4 2 4 1 10
96 บ้านโนนสงเปลือย 4 2 2 3 8
97 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 4 2 2 1 8
98 บ้านทรายงาม 4 2 1 1 7
99 บ้านนาอ่าง 4 2 1 1 7
100 บ้านวังไฮ 4 2 0 0 6
101 บ้านหนองโน 4 2 0 0 6
102 บ้านหนองขามท่างาม 4 2 0 0 6
103 บ้านป่าคา 4 1 3 2 8
104 บ้านภูพานคำ 4 1 1 0 6
105 นิคมสงเคราะห์ 3 4 1 0 1 5
106 บ้านหนองแตง 4 1 0 0 5
107 บ้านโสกจาน 4 1 0 0 5
108 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 3 6 1 1 10
109 บ้านสำราญสุข 3 3 0 2 6
110 บ้านกุดดุกสุขเกษม 3 2 2 3 7
111 บ้านมอเหนือ 3 2 1 1 6
112 บ้านหนองอุ 3 2 1 0 6
113 บ้านหนองบัวน้อย 3 2 0 1 5
114 จริยานุสรณ์ 3 1 1 1 5
115 บ้านเพ็กเฟื้อย 3 1 0 2 4
116 แสนภักดีวิทยา 3 1 0 1 4
117 บ้านหนองบัวโซม 3 1 0 0 4
118 บ้านวังคูณ 3 1 0 0 4
119 บ้านโนนทัน 3 0 1 1 4
120 บ้านหนองกุงคำไฮ 3 0 0 0 3
121 โนนสมบูรณ์วิทยา 3 0 0 0 3
122 บ้านโนนตาล 3 0 0 0 3
123 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 2 4 1 1 7
124 ไทยรัฐวิทยา 81 2 3 2 2 7
125 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 2 3 1 4 6
126 บ้านข่าดอนเข็ม 2 3 1 2 6
127 บ้านหนองทุ่ม 2 3 1 1 6
128 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 2 3 1 0 6
129 บ้านหนองเม็ก 2 2 2 1 6
130 โคกสูงโคกสวรรค์ 2 2 1 5 5
131 บ้านกุดฉิม(เมือง) 2 2 0 0 4
132 บ้านดอนข่า 2 1 2 0 5
133 นิคมวัฒนา 6 2 1 1 4 4
134 บ้านกุดกวางสร้อย 2 1 1 2 4
135 บ้านตำแย 2 1 1 0 4
136 บ้านแกท่าวารี 2 1 1 0 4
137 บ้านโนนอุดม 2 1 0 3 3
138 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 2 1 0 0 3
139 บ้านฝายหิน 2 1 0 0 3
140 บ้านดอนยานาง 2 1 0 0 3
141 บ้านดอนนาดี 2 1 0 0 3
142 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 2 2
143 บ้านอ่างบูรพา 2 0 0 1 2
144 บ้านข่าน้อย 2 0 0 1 2
145 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองปลาขาว 2 0 0 0 2
147 บ้านนาทม 2 0 0 0 2
148 บ้านกุดคอเมย 2 0 0 0 2
149 บ้านดงบาก 2 0 0 0 2
150 บ้านนาแพง 2 0 0 0 2
151 บ้านผาสุก 2 0 0 0 2
152 บ้านหนองกุง 1 3 0 2 4
153 บ้านหนองนกเขียน 1 3 0 0 4
154 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 1 2 3 1 6
155 บ้านห้วยบ่อทอง 1 2 2 0 5
156 บ้านโคกใหญ่ 1 2 1 2 4
157 บ้านกุดแท่น 1 2 1 1 4
158 บ้านสุขเกษม 1 2 1 1 4
159 บ้านบุ่งบก 1 2 1 0 4
160 บ้านโสกก้านเหลือง 1 2 0 2 3
161 บุตรเพชรวิทยา 1 2 0 1 3
162 บ้านท่าศิลา 1 2 0 1 3
163 บ้านโคกกลาง 1 1 3 2 5
164 บ้านดอนหัน 1 1 1 0 3
165 บ้านห้วยลึก 1 1 1 0 3
166 บ้านโนนข่า(พอง) 1 1 0 1 2
167 กุดจิกวิทยา 1 1 0 0 2
168 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 1 0 0 2
169 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 0 1 1 2
170 บ้านโคกม่วงชุม 1 0 1 1 2
171 บ้านกุดแห่ 1 0 1 0 2
172 บ้านโคกกลางโนนงาม 1 0 0 2 1
173 บ้านหนองสะแบง 1 0 0 2 1
174 บ้านนาทับควาย 1 0 0 1 1
175 บ้านคอกวัว 1 0 0 1 1
176 บ้านหนองคังคา 1 0 0 1 1
177 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 0 1
178 ปัณณ์รักษ์ 1 0 0 0 1
179 บ้านวังโปร่ง 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองตานา 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองเล้าข้าว 1 0 0 0 1
184 บ้านห้วยกวางทอง 1 0 0 0 1
185 บ้านโคกม่วย 1 0 0 0 1
186 บ้านโปร่งแจ้ง 1 0 0 0 1
187 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 1 0 0 0 1
188 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 3 0 0 3
189 บ้านตะเคียนทอง 0 3 0 0 3
190 บ้านโนนคูณ 0 2 1 1 3
191 บ้านสันป่าพลวง 0 2 0 0 2
192 บ้านห้วยหามต่าง 0 2 0 0 2
193 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 1 0 1 1
194 บ้านข้องโป้ 0 1 0 1 1
195 บ้านนาชุมแสง 0 1 0 0 1
196 บ้านภูพานทอง 0 1 0 0 1
197 บ้านโนนม่วง 0 1 0 0 1
198 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 1 2 1
200 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 0 1
201 บ้านห้วยค้อ 0 0 1 0 1
202 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0 2 0
203 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 1 0
204 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 1 0
205 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 1 0
206 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 1 0
207 เฉลิมจักรศึกษา 0 0 0 0 0
208 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0
209 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 0
รวม 1,282 533 212 302 2,027