เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพจนี เหล็กกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 ประธานกรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
2 นางสาวปราณี วสุเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 รองประธานกรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
3 นางกาญจนา พวงพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
4 นางวิลาสินี สมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
5 นายปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
6 นายไกรวัลย์ ทิพย์พรมมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
7 นางสาวพรทิพย์ บุสนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
8 นางสาวกนิษฐา เหล็กกล้า พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดเต่า กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
9 นางสาวอัจฉรา ชนะสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
10 นางสาวจามจุรี โปร่งพรมมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
11 นางสาวพัชราภรณ์ สุกขันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
12 นางสาวนันทิดา มนตรีศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
13 นางสาวอนุสรา ศรีชนะ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
14 นางสาววรัญญา พลทัดสะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม / บ้านโนนอุดม กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
15 นางสาวดารณี นุชิต เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
16 นางสาวรัตติยา ศรีพันธบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
17 นางสาววนิดา ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านกุดจิก กรรมการตรวจรับผลการแข่งขัน
18 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 เลขานุการตรวจรับผลการแข่งขัน
19 นายอุทัย เมืองคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 ประธานกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
20 นายธนกฤต ภูชมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
21 นางสาวศิริลักษณ์ ชันติโก ครู โรงเรียนบ้านพร้าว กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
22 นางสาวพัทธมน อินทรคำดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตำแย กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
23 นายจักรพงษ์ ทองสว่าง ครู โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
24 นายจักรรินทร์ เกษปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฏร์บำรุง กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
25 นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล ครู โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
26 นางสาวจุรีรัตน์ ศรีด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง / บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
27 นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านมอเหนือ / โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
28 นางสาวพิชยา สายธนู เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนดอนปอวิทยา กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
29 นายทีฆายุ แสวงเพชร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
30 นางสาวณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
31 นายสหพล ธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฏร์อุปถัมภ์ กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
32 นางสาวภาวินี อาสาชะนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
33 นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
34 นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ / บ้านหนองเหมือดแอ่ กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
35 นางสาววชิราพร เดชเดิม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังมน กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
36 นางดวงใจ พลบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ / บ้านหัวขัว กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
37 นางสาววชิราภรณ์ ประไกร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
38 นางสาวมิวดี ศรีราช เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม / บ้านกุดฉิม กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
39 นางภัทรี จันทองอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน กรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
40 นางสาวอัมรา เวียงแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 เลขานุการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
41 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
42 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
43 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]