สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 2 2 2
2 003 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 12 27 15
3 009 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 11 17 17
4 010 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 20 42 30
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 14 31 20
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 7 30 16
7 013 โรงเรียนดอนปอวิทยา 13 36 20
8 014 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 8 15 12
9 015 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 31 84 51
10 018 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 22 37 30
11 020 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 10 29 16
12 021 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 6 29 14
13 022 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 0 0 0
14 023 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 21 44 29
15 024 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 2 12 2
16 019 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 3 7 6
17 031 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 6 21 12
18 032 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 6 11 8
19 033 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 2 2 2
20 034 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 1 1 1
21 035 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 8 21 12
22 036 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 4 14 5
23 037 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 10 24 16
24 040 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 6 13 10
25 038 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 10 22 16
26 039 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 5 13 10
27 041 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 2 3 2
28 046 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 8 17 13
29 047 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 3 10 6
30 045 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 2 5 4
31 043 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 3 5 4
32 044 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย 0 0 0
33 048 โรงเรียนบ้านคอกวัว 2 4 3
34 050 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 4 8 7
35 049 โรงเรียนบ้านค้อ 30 51 42
36 063 โรงเรียนบ้านดงบาก 2 6 4
37 065 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 7 7
38 066 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 3 4 4
39 067 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 3 4 4
40 068 โรงเรียนบ้านดอนหัน 3 8 6
41 064 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 11 18 15
42 069 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 13 25 21
43 070 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 3 4 4
44 071 โรงเรียนบ้านตำแย 5 7 6
45 073 โรงเรียนบ้านถิ่น 35 56 51
46 074 โรงเรียนบ้านทรายงาม 8 12 11
47 075 โรงเรียนบ้านทรายมูล 30 63 46
48 078 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 13 31 22
49 076 โรงเรียนบ้านท่าลาด 18 36 26
50 077 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 4 11 7
51 079 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1 3 2
52 080 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 54 159 93
53 081 โรงเรียนบ้านนาทม 2 16 2
54 082 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 4 5 5
55 084 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 41 86 68
56 086 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 0 0 0
57 087 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 20 41 32
58 088 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 9 13 9
59 085 โรงเรียนบ้านนาเลิง 24 47 38
60 083 โรงเรียนบ้านนาแพง 2 2 2
61 111 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 38 67 54
62 113 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 4 9 7
63 112 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 11 27 18
64 114 โรงเรียนบ้านป่าคา 10 18 15
65 116 โรงเรียนบ้านผาสวรรค์ 0 0 0
66 117 โรงเรียนบ้านผาสุก 2 5 4
67 118 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 0 0 0
68 119 โรงเรียนบ้านฝายหิน 3 6 4
69 120 โรงเรียนบ้านพร้าว 24 38 31
70 122 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 6 13 6
71 123 โรงเรียนบ้านภูพานทอง 1 10 3
72 125 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 7 12 11
73 124 โรงเรียนบ้านมอใต้ 0 0 0
74 126 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 2 2
75 127 โรงเรียนบ้านลาด 15 49 28
76 128 โรงเรียนบ้านลำภู 8 21 13
77 129 โรงเรียนบ้านวังคูณ 4 5 5
78 130 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 7 40 13
79 133 โรงเรียนบ้านวังมน 17 28 24
80 132 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 2 4 2
81 134 โรงเรียนบ้านวังหมื่น 0 0 0
82 131 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 1 3 2
83 135 โรงเรียนบ้านวังไฮ 6 22 11
84 136 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 35 89 56
85 137 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 18 49 33
86 138 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 12 39 19
87 139 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 2 10 4
88 140 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 8 15 12
89 141 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 5 9 8
90 148 โรงเรียนบ้านหนองกุง 7 8 8
91 147 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 3 10 6
92 146 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 21 56 38
93 151 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 7 9 8
94 150 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 1 1
95 152 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 2 6 3
96 153 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 3 2
97 155 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 7 20 13
98 156 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 7 11 9
99 157 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 7 16 12
100 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 8 14 12
101 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 1 1
102 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 4 6 6
103 162 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 2 5 4
104 163 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 10 17 15
105 164 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 1 1
106 165 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 11 16 15
107 167 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 28 47 40
108 172 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 20 40 34
109 173 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 3 5 4
110 177 โรงเรียนบ้านหนองอุ 7 20 12
111 176 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 3 5 4
112 166 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 7 15 12
113 168 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 1 3 2
114 175 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 16 51 30
115 154 โรงเรียนบ้านหนองแตง 6 25 12
116 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 34 72 52
117 169 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 24 41 30
118 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 10 14 13
119 174 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 13 25 17
120 149 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 23 37 33
121 158 โรงเรียนบ้านหนองโน 6 17 12
122 191 โรงเรียนบ้านหัวขัว 14 43 26
123 192 โรงเรียนบ้านหินคูณ 0 0 0
124 193 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 46 91 68
125 194 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 10 17 13
126 178 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 1 1 1
127 179 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 14 20 17
128 180 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 1 1 1
129 182 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
130 183 โรงเรียนบ้านห้วยบง 0 0 0
131 184 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 5 8 8
132 187 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 4 4
133 188 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 12 31 21
134 189 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 2 2 2
135 190 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 32 128 56
136 181 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 12 36 20
137 185 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 0 0 0
138 186 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 4 2
139 195 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 3 7 6
140 121 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 7 19 13
141 042 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 4 13 5
142 052 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 10 33 20
143 051 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 3 5 4
144 053 โรงเรียนบ้านโคกกุง 16 27 24
145 054 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 30 62 44
146 055 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 25 53 39
147 056 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 3 4 3
148 057 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 9 29 18
149 058 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 1 3 2
150 059 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 0 0 0
151 060 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 9 15 12
152 061 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 9 21 16
153 062 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 6 10 9
154 072 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 13 53 27
155 089 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 1 2 2
156 090 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 3 5 4
157 091 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 5 8 8
158 092 โรงเรียนบ้านโนนงาม 27 70 46
159 093 โรงเรียนบ้านโนนตาล 3 6 5
160 094 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 45 13
161 095 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 2 2
162 096 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 3 2
163 098 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 13 37 22
164 099 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 11 23 15
165 100 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 16 27 21
166 103 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 5 2
167 101 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 16 36 23
168 102 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เมือง) 1 2 2
169 105 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 4 11 8
170 104 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 62 125 95
171 106 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 17 33 26
172 107 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 15 35 26
173 109 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 11 23 19
174 110 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 6 22 12
175 097 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 8 17 14
176 108 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 18 32 27
177 115 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 1 1 1
178 142 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 5 11 10
179 143 โรงเรียนบ้านโสกจาน 5 11 9
180 144 โรงเรียนบ้านโสกช้าง 0 0 0
181 145 โรงเรียนบ้านโสกแดง 0 0 0
182 197 โรงเรียนปรางค์กู่ 11 23 18
183 199 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 9 21 14
184 200 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 29 70 42
185 202 โรงเรียนพิศาลวิทยา 0 0 0
186 205 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 20 39 32
187 206 โรงเรียนร่มเกล้า 59 113 87
188 207 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 10 32 18
189 208 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 4 8 6
190 212 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 19 42 31
191 214 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 78 142 111
192 215 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 16 31 18
193 216 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 14 34 24
194 217 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 31 50 41
195 213 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 30 82 42
196 219 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 33 68 44
197 220 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 34 64 54
198 221 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 7 14 12
199 218 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 14 30 22
200 228 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 21 70 34
201 016 โรงเรียนเทศบาล1 8 20 13
202 204 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 59 163 102
203 209 โรงเรียนเสาเล้า 0 0 0
204 004 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 26 47 42
205 005 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 26 47 36
206 006 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 10 13 13
207 025 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0
208 026 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 34 89 57
209 027 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 29 53 42
210 028 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 6 8 8
211 029 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 20 61 30
212 030 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 21 44 37
213 203 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 15 37 27
214 211 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 20 32 28
215 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 13 36 15
216 001 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 4 6 4
217 007 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 6 12 10
218 196 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 4 14 5
219 198 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 2 6 4
220 201 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 18 70 36
221 222 โรงเรียนอนุบาลกานวดี 0 0 0
222 223 โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน 0 0 0
223 224 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 18 40 19
224 225 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 1 2 2
225 226 โรงเรียนอนุบาลสุดา 28 54 42
226 229 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 1 3 2
227 227 โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา 0 0 0
228 008 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา 2 2 2
229 210 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 5 7 6
รวม 2529 5689 3911
9600

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]