::sp-nbp1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสุพรรณ บุตรวิเชียรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นประธานกรรมการ
2. นางวรณี แสงมุกดาโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางสบงกด ฝางแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางอรนุช บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ บุตรวิเชียรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นประธานกรรมการ
2. นางวรณี แสงมุกดาโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางสบงกด ฝางแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางอรนุช บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ บุตรวิเชียรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นประธานกรรมการ
2. นางวรณี แสงมุกดาโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางสบงกด ฝางแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางอรนุช บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลประธานกรรมการ
2. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ลบพื้นโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ ดอนหลักคำโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลประธานกรรมการ
2. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ลบพื้นโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ ดอนหลักคำโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลประธานกรรมการ
2. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ลบพื้นโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ ดอนหลักคำโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางโสภา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ นาทันตองโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ โคตะมะโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงกรรมการ
4. นางสุพัตรา อดทนโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายเนติวิศว์ ชารัมย์โรงเรียนบ้านผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา อดทนโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ นาทันตองโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ โคตะมะโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวชลธิชา ชัยชนะโรงเรียนบ้านนาชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสำนวล เลิศฤทธิ์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชนี แสนเหวิมโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นางใจแก้ว ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวชลธิชา ชัยชนะโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
2. นางสำนวล เลิศฤทธิ์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชนี แสนเหวิมโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นางใจแก้ว ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนคร ฉลาดแย้มโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางพัฎฐ์สุฎา ศรีนามโหน่งโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางพัณนิภา ศรีเพ็งโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นางรัชนีย์ ศิริขวาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางไหมนา นาทันตองโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายเสมือน อุดมรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าพลวงประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ ทัพจันทร์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ บาฤษีโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางสุพร กุลกั้งโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายเสมือน อุดมรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าพลวงประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ ทัพจันทร์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ บาฤษีโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางสุพร กุลกั้งโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางนคร ฉลาดแย้มโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางพัฎฐ์สุฎา ศรีนามโหน่งโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางพัณนิภา ศรีเพ็งโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นางรัชนีย์ ศิริขวาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางไหมนา นาทันตองโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางไสว ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายสมโภชน์ อรศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางจำเลียง เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางยุพาพรรณ จันทร์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายไสว ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายสมโภชน์ อรศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางจำเลียง เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางยุพาพรรณ จันทร์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชพร พลศักขวาโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
5. นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
6. นางพรพิรุณ พุทธิเสนโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชพร พลศักขวาโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
5. นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
6. นางพรพิรุณ พุทธิเสนโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประชา ไชยศรีโรงเรียนบ้านหนองโนประธานกรรมการ
2. นางสุภัทนาพร การโสภาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางหอมหวล สุวรรณละอองโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางสาวนันทนา แวงคำโรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา คำภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายทองสุข สิมดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นางสาวฉันทนา โวลาโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ แสงมุกดาโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ขันตีกลมโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
3. นายบัลลังก์ ไชยสิงหาโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษดี ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ อุบลชัยโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางนุชรัตน์ นิลพัฒน์โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
4. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางสาวนนชณัดดา มาตราคำภาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อุบลชัยโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางนุชรัตน์ นิลพัฒน์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางสาวนนชณัดดา มาตราคำภาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสมร นาใจคงโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ สุวรรณพรหมโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
3. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางศิมณกาญจน์ ดาวทองโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ แวววงศ์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสมร นาใจคงโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ สุวรรณพรหมโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
3. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางศิมณกาญจน์ ดาวทองโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ แวววงศ์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุลโรงเรียนบ้านกุดแท่นประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ แก้วพิภพโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางภิรมย์ นามวงษาโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายชวนคิด หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายสมพงษ์ พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุลโรงเรียนบ้านกุดแท่นประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ แก้วพิภพโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางภิรมย์ นามวงษาโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายชวนคิด หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายสมพงษ์ พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพลทอง สารีแก้วโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางปนิตตา โสโทโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ พาลกุลโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นางลักษณาวดี เวียงแสงโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวสรินยา สังหมื่นเหม้าโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายธนวัฒน์ มะโนสุขโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา บุญวิเทียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการ
3. นายเจริญ ปัญณราชโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นายพรสวัสดิ์ ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
5. นางขวัญเมือง ตะไก่แก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธวัตชัย ปุริโสโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร แก่งมงคลโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวบุญช่วย ทองวิเศษโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญโสมโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตน์วดี อินทะกนกโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางดรุณี อินทนิลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นายกล้าหาญ สุขสงครามโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นายรัตน์วดี อินทะกนกโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางดรุณี อินทนิลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นายกล้าหาญ สุขสงครามโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายยอดชัย หนูมีโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ นาทาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมังกร บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนา โสดาโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวศศิพิมล แก้วยมโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายยอดชัย หนูมีโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ นาทาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมังกร บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนา โสดาโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวศศิพิมล แก้วยมโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน นาใจรีบโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางสาวราตรี ศรีกุลโรงเรียนอนุบาลสุดากรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพา ติวทองโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
5. นายบุญรอด ทิพพิชัยโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
6. นายธีระพงษ์ คำพระธิกโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองกรรมการ
7. นางลดาวัลย์ พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางอุไร หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
4. นางนงเยาว์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางสุภาวดี งามใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
6. นางรัจณา วัจนสุนทรโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
7. นางปาณิสรา ป้องปานโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเกริก กุลกั้งโรงเรียนบ้านสำราญสุขประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ มาลาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายประทีป เชยชมโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นางมนต์นภา ยืนทนโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเกริก กุลกั้งโรงเรียนบ้านสำราญสุขประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ มาลาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายประทีป เชยชมโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นางมนต์นภา ยืนทนโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา จันทะคุณโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางประภาดา ทองคำภาโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
4. นายยุทธชัย คำมุกชิกโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางสาวนันทาศิริ ผาวิชัยโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา จันทะคุณโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางประภาดา ทองคำภาโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
4. นายยุทธชัย คำมุกชิกโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายนันทาศิริ ผาวิชัยโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นายอาทร อุตอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช โมทะจิตรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางนภาพร สกุลธรรมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นายอาทร อุตอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช โมทะจิตรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางนภาพร สกุลธรรมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวมาลิณี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียาภรณ์ พิมพาเรือโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
3. นายสง่า จันทร์สมัครโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปาณิสรา ป้องปานโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริกัญญา ดรครชุมโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลิณี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียาภรณ์ พิมพาเรือโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
3. นายสง่า จันทร์สมัครโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปาณิสรา ป้องปานโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยกรรมการ
5. นางสาวศิริกัญญา ดรครชุมโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญาโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.วีรชาติ ศรีธาตุโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
3. นางสุพรรณี ราชแวงโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
4. นายปริญญาวุธ วัจนสุนทรโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นายนคร ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายภูเขียว บรรหารโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ แสงประกายโรงเรียนอนุบาลสุดากรรมการ
4. นายชัชวาล พาน้อยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นายจักรรินทร์ เกษปัญญาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธีระพัฒน์ พรมสมบัติโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางปัณทิตตา ทองสุขโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสงวน กุลวงศ์โรงเรียนนิคมวัฒนา 6กรรมการ
3. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางละเอียด สุรวิทย์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายศรีธาตุ ศรีสรณ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นางรุนนี พรมโสโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางปราริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายสัพพัญญู ศิริภาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ บึงไสย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิสิษฐ์ คงผดุงโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสุพรรณี วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวฤดีวรรณ ดีพลภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายสาคร อาร้อนโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ คงผดุงโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสุพรรณี วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายสาคร อาร้อนโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วชิรชินวงศ์โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายประทุม ผาสุขโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพลิน ลิชผลโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปาริชาติ ไกยฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวยวนจิต สอนประเทศโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางประกอบ พลนามอินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเทพธิดา ทุมดีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ ไกยฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวยวนจิต สอนประเทศโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางประกอบ พลนามอินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเทพธิดา ทุมดีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ ไกยฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวยวนจิต สอนประเทศโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางประกอบ พลนามอินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเทพธิดา ทุมดีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ นามตะโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางปนัดดา กราบทองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางวรัญญา สกุณาโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางสาวศรีประภา หัสโกโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ นามตะโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางปนัดดา กราบทองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางวรัญญา สกุณาโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางสาวศรีประภา หัสโกโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วชิรชินวงศ์โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายประทุม ผาสุขโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นางไพลิน ลิชผลโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ สาครขันธ์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
3. นางสุดา จันทลาโรงเรียนบ้านดอนนาดีกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง พันชะโกโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางลำใย สีเทาโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ สาครขันธ์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
3. นางสุดา จันทลาโรงเรียนบ้านดอนนาดีกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง พันชะโกโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางลำใย สีเทาโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วชิรชินวงศ์โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายประทุม ผาสุขโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพลิน ลิชผลโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายนิรภัย ศรีทะรังโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ทองสง่าโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสรชา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
4. นางปิยลักษณ์ ศิลาแดงโรงเรียนบ้านหนองแตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพักตร์ หงษ์มาลัยโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นางสาวพรบุญญา อัญชุลีโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรุ้งตะวัน สิงห์กอโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจิตติพร เชื้อบัญฑิตโรงเรียนบ้านหินสิ่วประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ประทุมชาติโรงเรียนบ้านนาวังเวินกรรมการ
3. นางธนพร บุตรดีโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
4. นายบัญชา ไทยมาโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ เครือแดงโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ศรีสุขโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางสมบัติ ธรธรรมวรัทโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ เครือแดงโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ศรีสุขโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางสมบัติ ธรธรรมวรัทโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ บัวคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สีหาวงษ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายยุทธนินทร์ โสภกิจโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ ศรีกระทุ่มโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ บัวคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สีหาวงษ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายยุทธนินทร์ โสภกิจโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ ศรีกระทุ่มโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ บัวคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สีหาวงษ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายยุทธนินทร์ โสภกิจโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ ศรีกระทุ่มโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นายผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ บัวคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สีหาวงษ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายยุทธนินทร์ โสภกิจโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ ศรีกระทุ่มโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไพรรัตน์ วิลัยปานโรงเรียนบ้านวังคูณประธานกรรมการ
2. นายวิญญู รอดแก้วโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ดวงศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นายศักดิ์สิน สีเทาโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นายทวีวัฒน์ แก้วฤาชัยโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพรรัตน์ วิลัยปานโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิญญู รอดแก้วโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ดวงศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นายศักดิ์สิน สีเทาโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นายทวีวัฒน์ แก้วฤาชัยโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายภัทรพล จันทร์สดโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายสุรพล กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวผาณิต ใจเย็นโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร สายแววโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นายจิตยุทธ สีหะโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายภัทรพล จันทร์สดโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายสุรพล กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวผาณิต ใจเย็นโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร สายแววโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นายจิตยุทธ สีหะโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านนาทับควายประธานกรรมการ
2. นางเกวลี พรมเทศโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ทัพจันทร์โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
4. นายณัฐพล ไชยเดชโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส ดุษฎีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวีระพันธ์ สาฆะโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา เย็นวัฒนาโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางรัศมี อ่องพิมายโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
4. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นางลำพรรณ์ จาวใจเด็จโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ สาฆะโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา เย็นวัฒนาโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางรัศมี อ่องพิมายโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
4. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นางลำพรรณ์ จาวใจเด็จโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านนาทับควายประธานกรรมการ
2. นางเกวลี พรมเทศโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ทัพจันทร์โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
4. นายณัฐพล ไชยเดชโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส ดุษฎีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุริยน ประชามาตย์โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกทิพย์ สินธระโกโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างกรรมการ
3. นายเสกสรร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยากรรมการ
4. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยน ประชามาตย์โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกทิพย์ สินธระโกโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างกรรมการ
3. นายเสกสรร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยากรรมการ
4. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นายศิวพร หอมดวงโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านฝายหินประธานกรรมการ
2. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นายอภิรัตน์ สุพิมพ์โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองกรรมการ
4. นางสาวทิพย์มณี ดวงคำมูลโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านฝายหินประธานกรรมการ
2. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นายอภิรัตน์ สุพิมพ์โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองกรรมการ
4. นางสาวทิพย์มณี ดวงคำมูลโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสังวร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ พรหมสิทธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายเจษฎาวี วงษ์ปัญญาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายสมจิตร โพธิ์หินโรงเรียนบ้านหนองขามท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสังวร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ พรหมสิทธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายเจษฎาวี วงษ์ปัญญาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายสมจิตร โพธิ์หินโรงเรียนบ้านหนองขามท่างามกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
3. นายสุระศิลป์ เกษสวนจิตโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
4. นางสุรีพร แก้วอุดรโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
5. นางสาวณภัทร์ศร ต้นตระกูลพิมพ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย ก่ำแก้งโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
4. นายดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางจตุพร สุหาโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย ก่ำแก้งโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
4. นายดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางจตุพร สุหาโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
4. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
4. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
4. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
4. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
4. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
4. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
4. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
4. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
4. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สวัสดีโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางธิษามณี อ่อนช้างโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการ
4. นางนงนภัส ไชยศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
5. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สวัสดีโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางธิษามณี อ่อนช้างโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการ
4. นางนงนภัส ไชยศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
5. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประมวล กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สามารถโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นางทรัพย์ทวี พาสส์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายไกรษร พรมทองโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นางธนพร จงอางจิตรโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
4. นางประยงค์ ปะริเวทังโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
5. นางสาวศิริรัช จำปาเพ็งโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประมวล กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สามารถโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นางทรัพย์ทวี พาสส์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายไกรษร พรมทองโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นางธนพร จงอางจิตรโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
4. นางประยงค์ ปะริเวทังโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
5. นางสาวศิริรัช จำปาเพ็งโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการ
3. นายธวัตชัย เดี่ยวผาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายฉวีวรรณ คำภูลาโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการ
3. นายธวัตชัย เดี่ยวผาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ คำภูลาโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ เขียวอาสาโรงเรียนบ้านโคกสนั่นประธานกรรมการ
2. นางศราวดี หารวาระโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางพิศมัย บรรเลงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นายยุทธศาสตร์ สุทธิวิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา วาชัยยุงโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองประธานกรรมการ
2. นายธราทร ทองปัญญนพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นางอัญชรา เขียนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร ทิพยเลิศโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ เขียวอาสาโรงเรียนบ้านโคกสนั่นประธานกรรมการ
2. นางศราวดี หารวาระโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางพิศมัย บรรเลงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นายยุทธศาสตร์ สุทธิวิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา วาชัยยุงโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองประธานกรรมการ
2. นายธราทร ทองปัญญนพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นางอัญชรา เขียนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร ทิพยเลิศโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
2. นายไกรษร พรมทองโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายอารีย์ บัวละครโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
2. นายไกรษร พรมทองโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายอารีย์ บัวละครโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุภิญญา วงษ์นามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์3ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพิศ โกมุทธพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
4. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสังวาลย์ สมณะโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภิญญา วงษ์นามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์3ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพิศ โกมุทธพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
4. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสังวาลย์ สมณะโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุภิญญา วงษ์นามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์3ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพิศ โกมุทธพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
4. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสังวาลย์ สมณะโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภิญญา วงษ์นามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์3ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพิศ โกมุทธพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
4. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสังวาลย์ สมณะโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุภิญญา วงษ์นามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)กรรมการ
5. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภิญญา วงษ์นามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)กรรมการ
5. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุภิญญา วงษ์นามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)กรรมการ
5. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านวังไฮประธานกรรมการ
2. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายจำนงค์ วาปีโสโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านวังไฮประธานกรรมการ
2. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายจำนงค์ วาปีโสโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร พัสดรบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางสมถวิล ติดสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายจักรภาพ สิริสถิตย์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจามจุรี โปร่งพรมมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายจักรภาพ สิริสถิตย์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจามจุรี โปร่งพรมมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางศิริกุล ม่วงกลางโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นางกชพร ใสประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
3. นางสมสมร อินทรเพชรโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางอรอุมา กันนะลาโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นางปรียานุช อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางศิริกุล ม่วงกลางโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นางกชพร ใสประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
3. นางสมสมร อินทรเพชรโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางอรอุมา กันนะลาโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นางปรียานุช อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธงชัย แสวงกำไรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายทนง จุฬาโคตรโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ช่วยค้ำชูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายเตรียมศักดิ์ พูสีโสมโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
5. นางดวงพร สีดากุดโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎา จันทร์นวลโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางสาวสมบูรณ์ พงศาเทศโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
4. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
5. นายสมคิด พระสว่างโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย หงษ์ชุมแพโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ คล้ายจินดาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นางรัชนีย์ อินทร์เพชรโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นายศิริมงคล โกกะพันโรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่งกรรมการ
5. นางสาวแสงทอง ภูวิชัยโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เขียวอาสาโรงเรียนดอนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุกัลป์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทราโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
5. นางอิศราภรณ์ ภาพันธ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เขียวอาสาโรงเรียนดอนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุกัลป์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทราโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
5. นางอิศราภรณ์ ภาพันธ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ นามบุญลือโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี วรรธนะโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
3. นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรมโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
4. นางสาวรัตติยา คำภูมีโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ แพงคำแหงโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายฐานันดร แพงคำแหงโรงเรียนบ้านมอเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นางศิริมาศ ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางวีรยา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)กรรมการ
5. นางนงนุช บัวงามโรงเรียนหินตลาดศรีสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายพิทยา อาศัยรัตน์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ภิญโญทรัพย์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอริสรา ผิวโพธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพิทยา อาศัยรัตน์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ภิญโญทรัพย์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอริสรา ผิวโพธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นายคณาวุฒิ กุตันโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”กรรมการ
4. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร สาโสมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทพร ภานุเวศโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
4. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”กรรมการ
5. นางสาวนิรมล ป้านภูมิโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นายคณาวุฒิ กุตันโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”กรรมการ
4. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร สาโสมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทพร ภานุเวศโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
4. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”กรรมการ
5. นางสาวนิรมล ป้านภูมิโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร สาโสมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทพร ภานุเวศโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
4. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”กรรมการ
5. นางสาวนางสาวนิรมล ป้านภูมิโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางปิยวรรณ คำภูลาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางปิยวรรณ คำภูลาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
3. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
3. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
3. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์โรงเรียนานโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
3. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
3. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นายทิวัตถ์ ฤาชาโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
5. นางสาวปวรัชชา ศิริโนนรังโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นายทิวัตถ์ ฤาชาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวรัชชา ศิริโนนรังโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นายทิวัตถ์ ฤาชาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวรัชชา ศิริโนนรังโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นายทิวัตถ์ ฤาชาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวรัชชา ศิริโนนรังโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นายทิวัตถ์ ฤาชาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวรัชชา ศิริโนนรังโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นายทิวัตถ์ ฤาชาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวรัชชา ศิริโนนรังโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นายทิวัตถ์ ฤาชาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวรัชชา ศิริโนนรังโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นายทิวัตถ์ ฤาชาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวรัชชา ศิริโนนรังโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมีนา ลุนบับภาโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
3. นายสนาน สิงห์โคตรโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
4. นายจำเริญ จำเริญพานิชโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นายอุดม ศรีโนนยางโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมีนา ลุนบับภาโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
3. นายสนาน สิงห์โคตรโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
4. นายจำเริญ จำเริญพานิชโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นายอุดม ศรีโนนยางโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภูโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ บุญน้อมโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการ
3. นายวิชิต ศรีพรรณ์โรงเรียนบ้านเพ็กเฟือยกรรมการ
4. นายพิรยศ สารสมโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นายเวิน อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภูโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ บุญน้อมโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการ
3. นายวิชิต ศรีพรรณ์โรงเรียนบ้านเพ็กเฟือยกรรมการ
4. นายพิรยศ สารสมโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นายเวิน อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ วงษ์ตรีศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางระเบียบ ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางบุญยวีย์ หล้าทูโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
5. นางทศพร บุตรสุริย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ วงษ์ตรีศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางระเบียบ ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางบุญยวีย์ หล้าทูโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
5. นางทศพร บุตรสุริย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งบกประธานกรรมการ
2. นางปกิตตา มูลสุวรรณโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางอนุลักษณ์ พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งบกประธานกรรมการ
2. นางปกิตตา มูลสุวรรณโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางอนุลักษณ์ พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอิศรา ไชยศรีโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา ชันติโกโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสำราญ หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นายวิรัตน์ เคนตาโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายประยนต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอิศรา ไชยศรีโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา ชันติโกโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสำราญ หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นายวิรัตน์ เคนตาโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายประยนต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ เทศสนั่นโรงเรียนบ้านโนนเสถียรประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ทุมชะโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นางนริศรา ล้วนกล้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทิดา มนตรีศรีโรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ เทศสนั่นโรงเรียนบ้านโนนเสถียรประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ทุมชะโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นางนริศรา ล้วนกล้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทิดา มนตรีศรีโรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิณทิพย์ สุขบัวโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางนันทนา เศวตวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางทิพยาภรณ์ สายคำภาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิณทิพย์ สุขบัวโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางนันทนา เศวตวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางทิพยาภรณ์ สายคำภาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวคณานุกูล ยางศรีโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นางจันทร์แก้ว คูบุบผาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางละมุล อัปมะเยโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวงเดือน ป้องพรมมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวคณานุกูล ยางศรีโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นางจันทร์แก้ว คูบุบผาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางละมุล อัปมะเยโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวงเดือน ป้องพรมมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทิพพา ศรีคัฒนพรหมโรงเรียนพิศาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิ์ทาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ กุตัน โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางอรทัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทิพพา ศรีคัฒนพรหมโรงเรียนพิศาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิ์ทาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายอรทัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร วชิระโชติกาญจน์โรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
3. นางรุจิเรข แก้วเสน่หาโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางพิริยาพร สาเกตุโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางนิตยา บัวคำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปรารถนา ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบานประธานกรรมการ
2. นางขันทอง พะชะโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
3. นางเพ็ญลักษณ์ ถุนพุฒดมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ หมื่นภักดีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร จันทร์ปัญญาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคริต เตชะโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางณภัสลฎา ลีเลิศทวีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุรีย์พร สวัสดิ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์กรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมคริต เตชะโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางณภัสลฎา ลีเลิศทวีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุรีย์พร สวัสดิ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์กรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมคริต เตชะโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางณภัสลฎา ลีเลิศทวีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุรีย์พร สวัสดิ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์กรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคริต เตชะโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางณภัสลฎา ลีเลิศทวีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุรีย์พร สวัสดิ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์กรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคริต เตชะโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางณภัสลฎา ลีเลิศทวีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุรีย์พร สวัสดิ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์กรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชนม์ชนิกา ใบลีโรงเรียนบ้านคอกวัวประธานกรรมการ
2. นางคายคำ ขาวขำโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางยุพารัตน์ พัฒนพงศ์ผดุงโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางเมทินี ชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชนม์ชนิกา ใบลีโรงเรียนบ้านคอกวัวประธานกรรมการ
2. นางคายคำ ขาวขำโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางยุพารัตน์ พัฒนพงศ์ผดุงโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางเมทินี ชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายฉลาด นามเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมาศ มูลทาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ชัยชนะโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางดวงตา หนูมีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัจวุธ อินกำบังโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นางบังอร โสภิพันธ์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางจิรภา โนนทิงโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปัจวุธ อินกำบังโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นางบังอร โสภิพันธ์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางจิรภา โนนทิงโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิตโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางสาวนันทวัน ยอดคีรีโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางช่อเพชร เรืองโหน่งโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิตโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางสาวนันทวัน ยอดคีรีโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางช่อเพชร เรืองโหน่งโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิตโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางสาวนันทวัน ยอดคีรีโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางช่อเพชร เรืองโหน่งโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นนท์มุตโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นนท์มุตโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นนท์มุตโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางปิยพร ผ่องแผ้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสายพิน นามทองโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุวารี แก้วดวงศรีโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสมใจ อินทะกนกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายอานุภาพ พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายอานุภาพ พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายวทิพงษ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายวทิพงษ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายวทิพงษ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายวทิพงษ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายปริญญา โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายปริญญา โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]