คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

 
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 23:45 น.