การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครู
โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทุกกิจกรรมสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันและบัตรประจำตัวครูผู้สอนได้ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 21:30 น.