แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดแข่งขัน สนามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม (วันที่ 18 ตุลาคม 2560)
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 22:34 น.