สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 26 15 8 49 56 13 5 7 74
2 หลักเมืองมหาสารคาม 10 8 5 23 34 8 4 4 46
3 เทศบาลบ้านส่องนางใย 8 5 3 16 17 5 5 4 27
4 พระกุมารมหาสารคาม 7 4 8 19 36 6 5 3 47
5 บ้านหนองคูขาด 7 2 5 14 19 5 3 0 27
6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 6 8 9 23 38 10 2 4 50
7 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 5 4 5 14 16 12 4 3 32
8 บ้านโนนทองโนนสะอาด 4 3 4 11 12 4 3 1 19
9 บ้านวังปลาโด 4 3 1 8 11 2 1 0 14
10 บ้านโนนเกษตร 4 2 3 9 12 3 1 0 16
11 บ้านวังแสง 4 2 1 7 13 3 3 3 19
12 บ้านหนองจิก 4 0 0 4 7 6 6 0 19
13 บ้านหนองโนอีดำ 4 0 0 4 7 6 3 0 16
14 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 3 8 5 16 28 21 3 5 52
15 บ้านหนองคู 3 5 1 9 14 6 2 1 22
16 บ้านโคกบัวค้อ 3 2 3 8 9 5 4 4 18
17 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 2 0 5 13 1 5 1 19
18 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 3 2 0 5 11 5 1 2 17
19 บ้านหนองแวงหนองตุ 3 2 0 5 9 6 2 5 17
20 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 1 1 5 13 5 1 8 19
21 บ้านเม่นใหญ่ 3 0 0 3 6 1 0 3 7
22 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 2 5 1 8 10 0 2 1 12
23 บ้านเหล่าจั่นนาภู 2 4 3 9 11 4 6 1 21
24 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 2 3 0 5 10 5 1 2 16
25 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 2 1 2 5 12 4 1 2 17
26 เทศบาลสามัคคีวิทยา 2 1 2 5 7 3 2 0 12
27 เทศบาลบ้านค้อ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
28 บ้านหินลาด 2 0 0 2 4 2 2 3 8
29 วันครู2502 2 0 0 2 4 1 2 0 7
30 บ้านสมศรี 2 0 0 2 3 0 1 1 4
31 บ้านโคกล่าม 2 0 0 2 3 0 1 0 4
32 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 2 0 0 2 3 0 0 3 3
33 บ้านพงโพด 2 0 0 2 2 1 1 2 4
34 บ้านดงน้อย 2 0 0 2 2 0 2 1 4
35 อนุบาลกันทรวิชัย 1 4 1 6 16 13 7 4 36
36 อนุบาลกิติยา 1 3 4 8 14 9 2 3 25
37 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 1 3 3 7 18 2 2 3 22
38 บ้านดงมัน 1 2 1 4 8 3 0 1 11
39 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1 2 1 4 4 4 2 2 10
40 บ้านซองแมว 1 2 1 4 4 3 1 1 8
41 บ้านขามเฒ่า 1 2 1 4 4 1 1 0 6
42 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1 1 3 5 10 4 1 4 15
43 บ้านหนองขามแสบง 1 1 3 5 6 3 0 2 9
44 บ้านหนองแวง 1 1 1 3 6 0 0 1 6
45 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1 1 0 2 4 1 1 3 6
46 บ้านบ่อใหญ่ 1 1 0 2 3 0 2 0 5
47 บ้านโคกกุง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
48 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 1 0 3 4 5 2 0 2 7
49 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1 0 1 2 6 3 1 1 10
50 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
51 บ้านบกพร้าว 1 0 1 2 3 4 0 1 7
52 ชุมชนบ้านหมากค่า 1 0 1 2 3 2 0 2 5
53 บ้านแก่นเท่า 1 0 1 2 3 1 0 0 4
54 บ้านตำแยหนองคู 1 0 0 1 6 1 2 0 9
55 บ้านนาดีศรีสุข 1 0 0 1 6 1 1 1 8
56 บ้านท่าขอนยาง 1 0 0 1 3 4 1 2 8
57 บ้านหนองหล่ม 1 0 0 1 3 4 1 0 8
58 บ้านโดท่างาม 1 0 0 1 3 3 2 5 8
59 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1 0 0 1 3 2 0 1 5
60 บ้านวังบัวสามัคคี 1 0 0 1 2 2 2 2 6
61 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 0 0 1 2 0 1 1 3
62 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1 0 0 1 1 2 0 2 3
64 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 0 3 2 5 12 1 2 5 15
65 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 0 3 1 4 4 1 1 0 6
66 บ้านใคร่นุ่น 0 3 0 3 4 1 0 1 5
67 บ้านท่าตูมดอนเรือ 0 2 0 2 4 3 1 0 8
68 บ้านดอนพยอม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
69 บ้านโพนละออม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
70 บ้านหนองหว้าโนนทอง 0 1 2 3 5 4 2 3 11
71 บ้านเขวาใหญ่ 0 1 1 2 6 4 2 1 12
72 บ้านโนนสำราญ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
73 บ้านดอนตูมดอนโด 0 1 1 2 1 2 3 0 6
74 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 6 3 2 1 11
75 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
76 บ้านวังไฮวังทอง 0 1 0 1 3 2 2 0 7
77 พัฒนศึกษา 0 1 0 1 3 0 0 3 3
78 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
79 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 0 1 0 1 2 1 1 0 4
81 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
82 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านภูดิน 0 1 0 1 1 3 2 3 6
84 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 1 0 1 1 3 2 0 6
85 บ้านติ้วสันติสุข 0 1 0 1 1 0 2 0 3
86 บ้านดอนก่อ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
87 บ้านหนองแก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
88 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 0 0 2 2 8 3 0 0 11
89 มัธยมชาญวิทยา 0 0 1 1 5 3 2 3 10
90 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 0 0 1 1 5 2 2 0 9
91 บ้านหัวนา 0 0 1 1 4 1 0 1 5
92 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
93 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 0 1 1 3 4 0 3 7
94 บ้านโพนสวาง 0 0 1 1 3 2 2 1 7
95 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 1 1 3 1 1 3 5
96 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 1 1 2 4 0 0 6
97 บ้านป่าข่างโนนลาน 0 0 1 1 2 2 3 3 7
98 อนุบาลบรบือ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
99 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
100 บ้านหันเชียงเหียน 0 0 0 0 9 4 2 2 15
101 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 0 0 0 5 0 0 1 5
102 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 0 0 0 0 4 1 1 0 6
103 บ้านเป้า 0 0 0 0 4 0 1 0 5
104 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 0 0 4 0 0 2 4
105 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
106 บ้านบัวมาศ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
107 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 3 1 2 2 6
108 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 3 1 2 0 6
109 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
110 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 3 0 1 1 4
111 บ้านโคกก่อ 0 0 0 0 2 3 1 2 6
112 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 0 0 2 3 0 3 5
113 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 2 3 0 1 5
114 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 2 2 1 3 5
115 บ้านหนองตื่น 0 0 0 0 2 2 1 0 5
116 บ้านโสกภารา 0 0 0 0 2 2 0 2 4
117 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
118 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 0 0 0 0 2 1 2 1 5
120 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
121 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 0 0 2 1 1 3 4
122 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
123 บ้านหนองเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
124 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
125 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
127 บ้านมะกอก 0 0 0 0 2 0 1 1 3
128 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
129 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
130 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 1 3 2 0 6
134 บ้านนาสีนวน 0 0 0 0 1 2 4 3 7
135 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 1 2 2 0 5
136 บ้านทัน 0 0 0 0 1 2 1 2 4
137 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
138 เทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
139 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
140 บ้านคันธาร์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านนานกเขียน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
142 บ้านเหล่าโง้ง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
143 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 บ้านดอนเวียงจันทน์ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
145 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 บ้านโนนศรีภิบาล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
147 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 1 0 3 2 4
148 บ้านคอกม้า 0 0 0 0 1 0 1 1 2
149 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
150 บ้านร่วมใจ 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1
151 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 0 0 2 1
152 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
153 บ้านจำนัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านฝายป่าบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านไผ่น้ำเที่ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านแดง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
159 บ้านโสกแดง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
160 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
161 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
162 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
163 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
164 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
165 บ้านหนองโจดสวนมอน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
166 บ้านเลิงบ่อ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
167 ชุมชนมิตรภาพ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
171 บ้านเหล่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 อนุบาลแกดำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
174 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
175 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
177 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
178 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
179 บ้านอุปราช 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านโคกลิ่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 บ้านโขงกุดหวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 150 118 440 841 363 207 229 1,411