สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 26 16 9 51 61 13 5 7 79
2 หลักเมืองมหาสารคาม 10 9 5 24 37 8 5 4 50
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 8 9 11 28 43 10 2 4 55
4 เทศบาลบ้านส่องนางใย 8 5 3 16 17 5 5 4 27
5 บ้านหนองคูขาด 8 2 5 15 21 5 3 0 29
6 พระกุมารมหาสารคาม 7 4 8 19 36 6 5 3 47
7 บ้านโนนทองโนนสะอาด 6 4 5 15 17 4 3 1 24
8 บ้านโนนเกษตร 6 2 3 11 14 3 1 0 18
9 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 5 4 5 14 16 12 4 3 32
10 บ้านวังแสง 5 2 1 8 14 3 3 3 20
11 บ้านหนองจิก 5 0 0 5 8 6 6 0 20
12 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 4 9 6 19 33 21 3 5 57
13 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 4 4 1 9 14 5 2 2 21
14 บ้านวังปลาโด 4 3 1 8 12 3 2 0 17
15 บ้านดอนพยอม 4 3 0 7 8 1 0 0 9
16 วันครู2502 4 2 2 8 9 2 2 0 13
17 บ้านหนองโนอีดำ 4 0 0 4 7 6 3 0 16
18 บ้านหนองคู 3 5 1 9 15 6 2 1 23
19 บ้านโคกบัวค้อ 3 2 3 8 9 5 4 4 18
20 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 3 2 2 7 8 4 2 2 14
21 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 2 0 5 13 1 5 1 19
22 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 3 2 0 5 11 5 1 2 17
23 บ้านหนองแวงหนองตุ 3 2 0 5 10 6 2 5 18
24 บ้านโคกล่าม 3 2 0 5 6 0 1 0 7
25 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 1 1 5 13 5 1 8 19
26 บ้านเก่าใหม่ 3 1 0 4 5 0 0 0 5
27 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 3 0 4 7 8 2 0 2 10
28 บ้านเม่นใหญ่ 3 0 0 3 6 1 0 3 7
29 บ้านหนองโจดสวนมอน 3 0 0 3 3 1 1 1 5
30 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 2 5 1 8 10 0 2 1 12
31 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 2 4 3 9 13 5 1 4 19
32 บ้านเหล่าจั่นนาภู 2 4 3 9 11 4 6 1 21
33 บ้านขามเฒ่า 2 3 3 8 7 3 1 0 11
34 บ้านหนองขามแสบง 2 1 3 6 7 3 0 2 10
35 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 2 1 2 5 12 4 1 2 17
36 เทศบาลสามัคคีวิทยา 2 1 2 5 7 3 2 0 12
37 บ้านหนองบัว 2 1 0 3 8 3 2 1 13
38 บ้านโคกกุง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
39 เทศบาลบ้านค้อ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
40 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 2 0 2 4 10 4 0 0 14
41 บ้านหินลาด 2 0 0 2 4 3 2 3 9
42 บ้านสมศรี 2 0 0 2 3 0 1 1 4
43 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 2 0 0 2 3 0 0 3 3
44 บ้านพงโพด 2 0 0 2 2 1 1 2 4
45 บ้านดงน้อย 2 0 0 2 2 0 2 1 4
46 อนุบาลกันทรวิชัย 1 4 2 7 20 13 7 4 40
47 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1 4 0 5 8 3 0 1 11
48 อนุบาลกิติยา 1 3 4 8 14 9 2 3 25
49 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 1 3 3 7 18 2 2 3 22
50 บ้านซองแมว 1 3 1 5 5 4 1 1 10
51 บ้านมะกอก 1 3 0 4 6 1 1 1 8
52 บ้านดงมัน 1 2 1 4 8 4 0 1 12
53 บ้านดอนตูมดอนโด 1 1 2 4 3 2 4 0 9
54 บ้านหนองแวง 1 1 1 3 7 0 0 1 7
55 บ้านนาดีศรีสุข 1 1 0 2 8 1 1 1 10
56 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1 1 0 2 5 1 1 3 7
57 บ้านบ่อใหญ่ 1 1 0 2 3 0 2 0 5
58 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1 0 1 2 6 5 1 1 12
59 บ้านหัวช้างหนองแสง 1 0 1 2 4 5 0 0 9
60 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
61 บ้านบกพร้าว 1 0 1 2 3 4 0 1 7
62 ชุมชนบ้านหมากค่า 1 0 1 2 3 2 0 2 5
63 บ้านแก่นเท่า 1 0 1 2 3 1 0 0 4
64 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1 0 1 2 2 2 0 2 4
65 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
66 บ้านหันเชียงเหียน 1 0 0 1 14 4 2 2 20
67 บ้านตำแยหนองคู 1 0 0 1 6 1 2 0 9
68 บ้านหนองเจริญ 1 0 0 1 5 2 0 2 7
69 บ้านท่าขอนยาง 1 0 0 1 3 4 1 2 8
70 บ้านหนองหล่ม 1 0 0 1 3 4 1 0 8
71 บ้านโดท่างาม 1 0 0 1 3 3 2 5 8
72 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
73 บ้านวังบัวสามัคคี 1 0 0 1 2 2 2 2 6
74 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 0 0 1 2 0 1 1 3
75 บ้านหัวขัว 1 0 0 1 2 0 0 2 2
76 บ้านจำนัก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1 0 0 1 1 1 0 1 2
78 บ้านศาลา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 อนุบาลแกดำ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
80 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 0 3 3 6 13 2 2 5 17
81 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 0 3 1 4 5 1 1 0 7
82 บ้านใคร่นุ่น 0 3 0 3 4 1 0 1 5
83 บ้านหนองหว้าโนนทอง 0 2 2 4 6 5 3 3 14
84 บ้านท่าตูมดอนเรือ 0 2 0 2 4 3 1 0 8
85 บ้านโพนละออม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
86 บ้านเขวาใหญ่ 0 1 1 2 7 4 2 1 13
87 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 0 1 1 2 7 4 2 0 13
88 บ้านโพนสวาง 0 1 1 2 4 3 2 1 9
89 บ้านติ้วสันติสุข 0 1 1 2 4 0 2 0 6
90 บ้านโนนสำราญ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
91 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
92 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 3 4 0 1 7
93 บ้านวังไฮวังทอง 0 1 0 1 3 3 2 0 8
94 บ้านท่าสองคอน 0 1 0 1 3 2 1 3 6
95 บ้านดอนเวียงจันทน์ 0 1 0 1 3 1 0 2 4
96 พัฒนศึกษา 0 1 0 1 3 0 0 3 3
97 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
98 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
99 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
100 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
101 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 0 1 0 1 2 1 1 0 4
102 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
103 บ้านภูดิน 0 1 0 1 1 3 2 3 6
104 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 1 0 1 1 3 2 0 6
105 บ้านอุปราช 0 1 0 1 1 0 0 1 1
106 บ้านดอนก่อ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
107 บ้านหนองแก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
108 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 0 1 1 5 6 0 3 11
109 มัธยมชาญวิทยา 0 0 1 1 5 3 2 3 10
110 บ้านหนองปลิง 0 0 1 1 5 1 3 2 9
111 บ้านหัวนา 0 0 1 1 4 2 0 1 6
112 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1 4 0 1 1 5
113 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
114 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 0 1 1 3 2 1 0 6
115 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 1 1 3 1 1 3 5
116 บ้านป่าข่างโนนลาน 0 0 1 1 2 2 3 3 7
117 บ้านส้มโฮง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
118 อนุบาลบรบือ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
119 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
120 บ้านหนองสิม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 5 2 0 0 7
122 บ้านเป้า 0 0 0 0 5 0 1 0 6
123 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 0 0 0 5 0 0 1 5
124 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
125 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 0 0 4 2 0 1 6
126 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 4 1 2 0 7
127 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 0 0 4 0 0 2 4
128 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
129 บ้านโสกภารา 0 0 0 0 3 2 0 2 5
130 บ้านบัวมาศ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
131 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
132 บ้านโคกก่อ 0 0 0 0 2 3 1 2 6
133 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 3 1 1 6
134 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 0 0 2 3 0 3 5
135 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
136 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0 2 2 1 1 5
137 บ้านหนองตื่น 0 0 0 0 2 2 1 0 5
138 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 0 0 0 0 2 1 2 1 5
139 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
140 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 0 0 2 1 1 3 4
141 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
142 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
144 บ้านคอกม้า 0 0 0 0 2 0 1 1 3
145 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
146 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 1 3 2 0 6
150 บ้านนาสีนวน 0 0 0 0 1 2 4 3 7
151 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 1 2 2 0 5
152 บ้านทัน 0 0 0 0 1 2 1 2 4
153 เทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
154 บ้านคันธาร์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 บ้านนานกเขียน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
156 บ้านเหล่าโง้ง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
157 ชุมชนมิตรภาพ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
158 บ้านโนนศรีภิบาล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
159 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 1 0 3 2 4
160 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
161 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 บ้านร่วมใจ 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1
163 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
164 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
165 บ้านฝายป่าบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านไผ่น้ำเที่ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านแดง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
170 บ้านโสกแดง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
171 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
172 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
173 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านเลิงบ่อ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
176 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านเหล่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
182 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
183 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
184 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านโคกลิ่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 บ้านโขงกุดหวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 183 141 544 997 394 215 229 1,606