สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 56 13 5 7 74
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 38 10 2 4 50
3 พระกุมารมหาสารคาม 36 6 5 3 47
4 หลักเมืองมหาสารคาม 34 8 4 4 46
5 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 28 21 3 5 52
6 บ้านหนองคูขาด 19 5 3 0 27
7 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 18 2 2 3 22
8 เทศบาลบ้านส่องนางใย 17 5 5 4 27
9 อนุบาลกันทรวิชัย 16 13 7 4 36
10 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 16 12 4 3 32
11 อนุบาลกิติยา 14 9 2 3 25
12 บ้านหนองคู 14 6 2 1 22
13 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 5 1 8 19
14 บ้านวังแสง 13 3 3 3 19
15 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 13 1 5 1 19
16 บ้านโนนทองโนนสะอาด 12 4 3 1 19
17 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 12 4 1 2 17
18 บ้านโนนเกษตร 12 3 1 0 16
19 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 12 1 2 5 15
20 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 11 5 1 2 17
21 บ้านเหล่าจั่นนาภู 11 4 6 1 21
22 บ้านวังปลาโด 11 2 1 0 14
23 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 10 5 1 2 16
24 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 10 4 1 4 15
25 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 10 0 2 1 12
26 บ้านหนองแวงหนองตุ 9 6 2 5 17
27 บ้านโคกบัวค้อ 9 5 4 4 18
28 บ้านหันเชียงเหียน 9 4 2 2 15
29 บ้านดงมัน 8 3 0 1 11
30 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 8 3 0 0 11
31 บ้านหนองจิก 7 6 6 0 19
32 บ้านหนองโนอีดำ 7 6 3 0 16
33 เทศบาลสามัคคีวิทยา 7 3 2 0 12
34 บ้านเขวาใหญ่ 6 4 2 1 12
35 บ้านหนองบัว 6 3 2 1 11
36 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 6 3 1 1 10
37 บ้านหนองขามแสบง 6 3 0 2 9
38 บ้านตำแยหนองคู 6 1 2 0 9
39 บ้านนาดีศรีสุข 6 1 1 1 8
40 บ้านเม่นใหญ่ 6 1 0 3 7
41 บ้านหนองแวง 6 0 0 1 6
42 บ้านหนองหว้าโนนทอง 5 4 2 3 11
43 มัธยมชาญวิทยา 5 3 2 3 10
44 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 5 2 2 0 9
45 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 5 2 0 2 7
46 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 5 0 0 1 5
47 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 4 4 2 2 10
48 บ้านซองแมว 4 3 1 1 8
49 บ้านท่าตูมดอนเรือ 4 3 1 0 8
50 บ้านหินลาด 4 2 2 3 8
51 วันครู2502 4 1 2 0 7
52 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 4 1 1 3 6
53 บ้านขามเฒ่า 4 1 1 0 6
54 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 4 1 1 0 6
55 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 4 1 1 0 6
56 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 4 1 1 0 6
57 บ้านใคร่นุ่น 4 1 0 1 5
58 บ้านหัวนา 4 1 0 1 5
59 บ้านเป้า 4 0 1 0 5
60 บ้านเชือกคุยเพ็ก 4 0 0 2 4
61 เทศบาลบ้านค้อ 4 0 0 0 4
62 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 4 0 0 0 4
63 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 4 0 0 0 4
64 บ้านท่าขอนยาง 3 4 1 2 8
65 บ้านหนองหล่ม 3 4 1 0 8
66 ชุมชนบ้านดงเค็ง 3 4 0 3 7
67 บ้านบกพร้าว 3 4 0 1 7
68 บ้านโดท่างาม 3 3 2 5 8
69 บ้านโพนสวาง 3 2 2 1 7
70 บ้านวังไฮวังทอง 3 2 2 0 7
71 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 2 1 1 6
72 ชุมชนบ้านหมากค่า 3 2 0 2 5
73 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 3 2 0 1 5
74 บ้านบัวมาศ 3 2 0 1 5
75 บ้านหนองปลิง 3 1 2 2 6
76 บ้านเหล่ายาว 3 1 2 0 6
77 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 3 1 1 3 5
78 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 3 1 1 0 5
79 บ้านแก่นเท่า 3 1 0 0 4
80 บ้านบ่อใหญ่ 3 0 2 0 5
81 บ้านสมศรี 3 0 1 1 4
82 บ้านโนนม่วง 3 0 1 1 4
83 บ้านโคกล่าม 3 0 1 0 4
84 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 3 0 0 3 3
85 พัฒนศึกษา 3 0 0 3 3
86 บ้านหนองหิน 3 0 0 1 3
87 บ้านโคกกุง 3 0 0 0 3
88 บ้านโนนสำราญ 3 0 0 0 3
89 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 3 0 0 0 3
90 บ้านหัวช้างหนองแสง 2 4 0 0 6
91 บ้านโคกก่อ 2 3 1 2 6
92 ชุมชนบ้านมะค่า 2 3 0 3 5
93 บ้านห้วยทราย 2 3 0 1 5
94 บ้านป่าข่างโนนลาน 2 2 3 3 7
95 บ้านวังบัวสามัคคี 2 2 2 2 6
96 บ้านท่าสองคอน 2 2 1 3 5
97 บ้านหนองตื่น 2 2 1 0 5
98 บ้านโสกภารา 2 2 0 2 4
99 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 2 2 0 1 4
100 บ้านดอนงัว 2 2 0 0 4
101 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 2 1 2 1 5
102 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 2 1 2 0 5
103 บ้านเหล่าผักหวาน 2 1 1 3 4
104 บ้านพงโพด 2 1 1 2 4
105 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 2 1 1 0 4
106 บ้านกุดแคน 2 1 1 0 4
107 บ้านหนองเจริญ 2 1 0 2 3
108 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 2 1 0 1 3
109 บ้านดอนพยอม 2 1 0 0 3
110 เทศบาลบ้านแมด 2 1 0 0 3
111 บ้านดงน้อย 2 0 2 1 4
112 บ้านหนองโดนหอกลอง 2 0 2 0 4
113 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 2 0 1 1 3
114 บ้านมะกอก 2 0 1 1 3
115 บ้านหนองเขื่อนช้าง 2 0 1 1 3
116 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 2 0 1 0 3
117 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 2 0 0 1 2
118 บ้านนาแพงดอนไฮ 2 0 0 0 2
119 บ้านโพนละออม 2 0 0 0 2
120 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 2
121 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 2 0 0 0 2
122 บ้านหัวหนอง 2 0 0 0 2
123 บ้านโคกไร่ 2 0 0 0 2
124 บ้านภูดิน 1 3 2 3 6
125 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 1 3 2 0 6
126 อนุบาลพรเทพ 1 3 2 0 6
127 บ้านนาสีนวน 1 2 4 3 7
128 บ้านดอนตูมดอนโด 1 2 3 0 6
129 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1 2 2 0 5
130 บ้านทัน 1 2 1 2 4
131 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 1 2 1 1 4
132 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1 2 0 2 3
133 เทศบาลโพธิ์ศรี 1 2 0 2 3
134 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 1 2 0 1 3
135 บ้านคันธาร์ 1 2 0 0 3
136 บ้านนานกเขียน 1 2 0 0 3
137 บ้านเหล่าโง้ง 1 1 1 2 3
138 บ้านส้มโฮง 1 1 1 0 3
139 บ้านดอนเวียงจันทน์ 1 1 0 2 2
140 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1 1 0 1 2
141 บ้านโนนศรีภิบาล 1 1 0 1 2
142 บ้านหนองบัวโนนมี้ 1 0 3 2 4
143 บ้านติ้วสันติสุข 1 0 2 0 3
144 อนุบาลบรบือ 1 0 1 1 2
145 บ้านคอกม้า 1 0 1 1 2
146 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
147 บ้านฮ่องไผ่ 1 0 1 0 2
148 บ้านร่วมใจ 1 1 0 0 3 1
149 บ้านหัวขัว 1 0 0 2 1
150 บ้านดอนก่อ 1 0 0 1 1
151 บ้านหนองแก 1 0 0 1 1
152 บ้านหนองกุงเต่า 1 0 0 1 1
153 บ้านจำนัก 1 0 0 0 1
154 บ้านฝายป่าบัว 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
156 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 1 0 0 0 1
157 บ้านไผ่น้ำเที่ยง 1 0 0 0 1
158 บ้านแดง 0 2 2 1 4
159 บ้านโสกแดง 0 2 1 2 3
160 บ้านโนนสวรรค์ 0 2 1 2 3
161 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 2 1 0 3
162 บ้านหนองโก 0 2 1 0 3
163 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 2 0 0 2
164 บ้านหนองขุ่น 0 2 0 0 2
165 บ้านหนองโจดสวนมอน 0 1 1 1 2
166 บ้านเลิงบ่อ 0 1 1 1 2
167 ชุมชนมิตรภาพ 0 1 1 0 2
168 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 1 1 0 2
169 บ้านเหล่าหนาด 0 1 1 0 2
170 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 0 1 0 1 1
171 บ้านเหล่า 0 1 0 0 1
172 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 1 0 0 1
173 อนุบาลแกดำ 0 0 2 0 2
174 บ้านโพนงาม 0 0 2 0 2
175 บ้านเกิ้ง 0 0 1 0 1
176 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 2 0
177 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 0 0 0 2 0
178 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 2 0
179 บ้านอุปราช 0 0 0 1 0
180 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 1 0
181 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 1 0
182 บ้านหนองหวาย 0 0 0 1 0
183 บ้านแสนสุข 0 0 0 1 0
184 บ้านโคกลิ่น 0 0 0 1 0
185 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 0
186 บ้านโขงกุดหวาย 0 0 0 0 0
187 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 0
188 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0
รวม 841 363 207 229 1,640