สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 61 13 5 7 79
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 43 10 2 4 55
3 หลักเมืองมหาสารคาม 37 8 5 4 50
4 พระกุมารมหาสารคาม 36 6 5 3 47
5 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 33 21 3 5 57
6 บ้านหนองคูขาด 21 5 3 0 29
7 อนุบาลกันทรวิชัย 20 13 7 4 40
8 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 18 2 2 3 22
9 เทศบาลบ้านส่องนางใย 17 5 5 4 27
10 บ้านโนนทองโนนสะอาด 17 4 3 1 24
11 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 16 12 4 3 32
12 บ้านหนองคู 15 6 2 1 23
13 อนุบาลกิติยา 14 9 2 3 25
14 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 14 5 2 2 21
15 บ้านหันเชียงเหียน 14 4 2 2 20
16 บ้านวังแสง 14 3 3 3 20
17 บ้านโนนเกษตร 14 3 1 0 18
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 5 1 8 19
19 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 13 5 1 4 19
20 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 13 2 2 5 17
21 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 13 1 5 1 19
22 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 12 4 1 2 17
23 บ้านวังปลาโด 12 3 2 0 17
24 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 11 5 1 2 17
25 บ้านเหล่าจั่นนาภู 11 4 6 1 21
26 บ้านหนองแวงหนองตุ 10 6 2 5 18
27 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 10 4 0 0 14
28 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 10 0 2 1 12
29 บ้านโคกบัวค้อ 9 5 4 4 18
30 วันครู2502 9 2 2 0 13
31 บ้านหนองจิก 8 6 6 0 20
32 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 8 4 2 2 14
33 บ้านดงมัน 8 4 0 1 12
34 บ้านหนองบัว 8 3 2 1 13
35 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 8 3 0 1 11
36 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 8 2 0 2 10
37 บ้านนาดีศรีสุข 8 1 1 1 10
38 บ้านดอนพยอม 8 1 0 0 9
39 บ้านหนองโนอีดำ 7 6 3 0 16
40 บ้านเขวาใหญ่ 7 4 2 1 13
41 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 7 4 2 0 13
42 เทศบาลสามัคคีวิทยา 7 3 2 0 12
43 บ้านขามเฒ่า 7 3 1 0 11
44 บ้านหนองขามแสบง 7 3 0 2 10
45 บ้านหนองแวง 7 0 0 1 7
46 บ้านหนองหว้าโนนทอง 6 5 3 3 14
47 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 6 5 1 1 12
48 บ้านตำแยหนองคู 6 1 2 0 9
49 บ้านมะกอก 6 1 1 1 8
50 บ้านเม่นใหญ่ 6 1 0 3 7
51 บ้านโคกล่าม 6 0 1 0 7
52 ชุมชนบ้านดงเค็ง 5 6 0 3 11
53 บ้านซองแมว 5 4 1 1 10
54 มัธยมชาญวิทยา 5 3 2 3 10
55 บ้านหนองเจริญ 5 2 0 2 7
56 บ้านดอนงัว 5 2 0 0 7
57 บ้านหนองปลิง 5 1 3 2 9
58 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 5 1 1 3 7
59 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 5 1 1 0 7
60 บ้านเป้า 5 0 1 0 6
61 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 5 0 0 1 5
62 บ้านเก่าใหม่ 5 0 0 0 5
63 บ้านหัวช้างหนองแสง 4 5 0 0 9
64 บ้านหินลาด 4 3 2 3 9
65 บ้านโพนสวาง 4 3 2 1 9
66 บ้านท่าตูมดอนเรือ 4 3 1 0 8
67 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 4 2 1 0 7
68 บ้านหัวนา 4 2 0 1 6
69 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 4 2 0 1 6
70 บ้านเหล่ายาว 4 1 2 0 7
71 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 4 1 1 0 6
72 บ้านใคร่นุ่น 4 1 0 1 5
73 บ้านติ้วสันติสุข 4 0 2 0 6
74 บ้านโนนม่วง 4 0 1 1 5
75 บ้านเชือกคุยเพ็ก 4 0 0 2 4
76 บ้านโคกกุง 4 0 0 0 4
77 เทศบาลบ้านค้อ 4 0 0 0 4
78 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 4 0 0 0 4
79 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 4 0 0 0 4
80 บ้านท่าขอนยาง 3 4 1 2 8
81 บ้านหนองหล่ม 3 4 1 0 8
82 บ้านบกพร้าว 3 4 0 1 7
83 บ้านห้วยทราย 3 4 0 1 7
84 บ้านโดท่างาม 3 3 2 5 8
85 บ้านวังไฮวังทอง 3 3 2 0 8
86 บ้านดอนตูมดอนโด 3 2 4 0 9
87 บ้านท่าสองคอน 3 2 1 3 6
88 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 2 1 1 6
89 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 3 2 1 0 6
90 ชุมชนบ้านหมากค่า 3 2 0 2 5
91 บ้านโสกภารา 3 2 0 2 5
92 บ้านบัวมาศ 3 2 0 1 5
93 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 3 1 1 3 5
94 บ้านหนองโจดสวนมอน 3 1 1 1 5
95 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 3 1 1 0 5
96 บ้านดอนเวียงจันทน์ 3 1 0 2 4
97 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 3 1 0 1 4
98 บ้านแก่นเท่า 3 1 0 0 4
99 บ้านบ่อใหญ่ 3 0 2 0 5
100 บ้านสมศรี 3 0 1 1 4
101 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 3 0 0 3 3
102 พัฒนศึกษา 3 0 0 3 3
103 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 3 0 0 1 3
104 บ้านหนองหิน 3 0 0 1 3
105 บ้านโนนสำราญ 3 0 0 0 3
106 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 3 0 0 0 3
107 บ้านโคกกลาง 3 0 0 0 3
108 บ้านโคกก่อ 2 3 1 2 6
109 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 2 3 1 1 6
110 ชุมชนบ้านมะค่า 2 3 0 3 5
111 บ้านป่าข่างโนนลาน 2 2 3 3 7
112 บ้านวังบัวสามัคคี 2 2 2 2 6
113 บ้านหนองเขื่อนช้าง 2 2 1 1 5
114 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 2 2 1 1 5
115 บ้านหนองตื่น 2 2 1 0 5
116 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 2 2 0 2 4
117 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 2 1 2 1 5
118 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 2 1 2 0 5
119 บ้านเหล่าผักหวาน 2 1 1 3 4
120 บ้านพงโพด 2 1 1 2 4
121 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 2 1 1 0 4
122 บ้านส้มโฮง 2 1 1 0 4
123 บ้านกุดแคน 2 1 1 0 4
124 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 2 1 0 1 3
125 บ้านโพนละออม 2 1 0 0 3
126 เทศบาลบ้านแมด 2 1 0 0 3
127 บ้านดงน้อย 2 0 2 1 4
128 บ้านหนองโดนหอกลอง 2 0 2 0 4
129 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 2 0 1 1 3
130 บ้านคอกม้า 2 0 1 1 3
131 บ้านนาแพงดอนไฮ 2 0 1 0 3
132 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 2 0 1 0 3
133 บ้านหัวขัว 2 0 0 2 2
134 บ้านจำนัก 2 0 0 0 2
135 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 2 0 0 0 2
136 บ้านหัวหนอง 2 0 0 0 2
137 บ้านโคกไร่ 2 0 0 0 2
138 บ้านภูดิน 1 3 2 3 6
139 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 1 3 2 0 6
140 อนุบาลพรเทพ 1 3 2 0 6
141 บ้านนาสีนวน 1 2 4 3 7
142 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1 2 2 0 5
143 บ้านทัน 1 2 1 2 4
144 เทศบาลโพธิ์ศรี 1 2 0 2 3
145 บ้านคันธาร์ 1 2 0 0 3
146 บ้านนานกเขียน 1 2 0 0 3
147 บ้านเหล่าโง้ง 1 1 1 2 3
148 ชุมชนมิตรภาพ 1 1 1 0 3
149 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1 1 0 1 2
150 บ้านโนนศรีภิบาล 1 1 0 1 2
151 บ้านศาลา 1 1 0 0 2
152 บ้านหนองบัวโนนมี้ 1 0 3 2 4
153 อนุบาลแกดำ 1 0 2 0 3
154 บ้านโพนงาม 1 0 2 0 3
155 อนุบาลบรบือ 1 0 1 1 2
156 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
157 บ้านฮ่องไผ่ 1 0 1 0 2
158 บ้านร่วมใจ 1 1 0 0 3 1
159 บ้านอุปราช 1 0 0 1 1
160 บ้านดอนก่อ 1 0 0 1 1
161 บ้านหนองแก 1 0 0 1 1
162 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1 0 0 1 1
163 บ้านหนองกุงเต่า 1 0 0 1 1
164 บ้านหนองสิม 1 0 0 0 1
165 บ้านฝายป่าบัว 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
167 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 1 0 0 0 1
168 บ้านไผ่น้ำเที่ยง 1 0 0 0 1
169 บ้านแดง 0 2 2 1 4
170 บ้านโสกแดง 0 2 1 2 3
171 บ้านโนนสวรรค์ 0 2 1 2 3
172 บ้านหนองโก 0 2 1 0 3
173 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 2 0 0 2
174 บ้านหนองขุ่น 0 2 0 0 2
175 บ้านเลิงบ่อ 0 1 1 1 2
176 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 1 1 0 2
177 บ้านเหล่าหนาด 0 1 1 0 2
178 บ้านเหล่า 0 1 0 0 1
179 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 1 0 0 1
180 บ้านเกิ้ง 0 0 1 0 1
181 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 2 0
182 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 0 0 0 2 0
183 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 2 0
184 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 1 0
185 บ้านหนองหวาย 0 0 0 1 0
186 บ้านแสนสุข 0 0 0 1 0
187 บ้านโคกลิ่น 0 0 0 1 0
188 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 0
189 บ้านโขงกุดหวาย 0 0 0 0 0
190 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 0
191 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0
รวม 997 394 215 229 1,835