เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และโรงเรียนอนุบาลกิติยา ระหว่าง วันที่ 18 - 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปัญญา มาศวรรณณา รอง ผอ.สพป.มค 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มค 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มค 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสายทอง ไตรยวิภาค รอง ผอ.สพป.มค 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางสาวธนวัน จันทศักดิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางดรุณี ศรีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายธนกร ศิริมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มค 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
9 นางสาวธนวัน จันทศักดิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
10 นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ ผอ.โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
11 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
12 นางนิตยา ศรีปัดถา ผอ.โรงเรียนอนุบาลกิติยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
13 นางสาวศรีสุดา ประผะละ ผอ.โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
14 นายเสริมชัย สังกะเพศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
15 นายโพยม พลเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
16 นางสาวมาณิกา ศิริพรรณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม  
17 นางสาวชญาดา โคราช สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม  
18 นางสาววิรงรอง ประยงค์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
19 นางสาวพีชยา พาณิชย์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
20 นายพิพัฒนพงษ์ เหล่าชัย สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
21 นายภูวดล กุลอุปฮาด สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
22 นายพงศธัช ขันธะมูล สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกิติยา  
23 นายวีรศักดิ์ พลขันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกิติยา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]