สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 14 28 18
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 15 34 21
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 8 13 8
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 25 49 40
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 22 41 32
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 7 11 6
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 8 21 14
8 009 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 7 10 9
9 017 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 0 0 0
10 018 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 12 29 21
11 020 โรงเรียนบ้านกุดซุย 0 0 0
12 019 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 17 4
13 025 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 0 0 0
14 026 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 12 26 18
15 027 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 5 13 7
16 028 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 0 0
17 029 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 11 33 18
18 035 โรงเรียนบ้านคอกม้า 4 6 6
19 036 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 3 5 5
20 051 โรงเรียนบ้านจำนัก 4 11 6
21 053 โรงเรียนบ้านซองแมว 14 23 20
22 055 โรงเรียนบ้านดงน้อย 8 20 11
23 056 โรงเรียนบ้านดงมัน 14 52 32
24 054 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 1 1 1
25 058 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 2 2 2
26 057 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 4 6 4
27 059 โรงเรียนบ้านดอนงัว 7 12 11
28 061 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 0 0 0
29 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 7 16 13
30 062 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 9 12 10
31 063 โรงเรียนบ้านดอนนา 0 0 0
32 064 โรงเรียนบ้านดอนบม 0 0 0
33 065 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 12 27 20
34 067 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 0 0 0
35 068 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 41 66 45
36 066 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 6 12 6
37 072 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 9 17 15
38 073 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 8 19 11
39 074 โรงเรียนบ้านทัน 6 8 8
40 075 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 13 17 17
41 076 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 8 15 10
42 077 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 0
43 078 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 9 26 15
44 079 โรงเรียนบ้านนาคูณ 0 0 0
45 080 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 11 33 20
46 081 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 3 19 5
47 083 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 10 18 13
48 082 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 3 6 5
49 084 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 3 5 5
50 085 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 17 25 23
51 096 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 8 16 14
52 097 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 71 180 120
53 100 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 7 10 9
54 101 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 4 8 5
55 098 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 2 6 2
56 099 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 6 8 7
57 102 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
58 103 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 6 12 10
59 104 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 12 31 16
60 110 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 1 3 1
61 111 โรงเรียนบ้านพงโพด 6 15 12
62 118 โรงเรียนบ้านภูดิน 11 16 15
63 121 โรงเรียนบ้านมะกอก 15 26 20
64 119 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 7 13 10
65 120 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 7 10 9
66 123 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 3 17 7
67 124 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 0 0 0
68 125 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน 0 0 0
69 126 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 4 7 7
70 127 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 0 0 0
71 129 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 10 26 16
72 130 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 21 54 36
73 132 โรงเรียนบ้านวังแสง 29 64 46
74 131 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 7 11 7
75 133 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 8 16 13
76 134 โรงเรียนบ้านศาลา 2 2 2
77 135 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 8 15 10
78 137 โรงเรียนบ้านสมศรี 5 29 11
79 136 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 14 31 22
80 139 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 6 13 10
81 138 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 5 12 10
82 145 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 2 5 3
83 149 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 5 11 8
84 148 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 12 22 18
85 151 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 2 2 2
86 150 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 6 30 12
87 156 โรงเรียนบ้านหนองคู 26 47 38
88 154 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 36 65 43
89 155 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 2 3 3
90 153 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 2 3 2
91 157 โรงเรียนบ้านหนองจิก 22 42 32
92 162 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 6 12 9
93 163 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 5 14 8
94 167 โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 30 22
95 165 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 6 9 7
96 166 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 6 11 9
97 168 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 13 24 16
98 172 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1 1 1
99 173 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 18 12
100 174 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 9 17 11
101 176 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 1 1
102 177 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 7 19 12
103 175 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 18 49 33
104 178 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 13 7
105 180 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 22 49 36
106 152 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 8 12 9
107 158 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 9 17 15
108 146 โรงเรียนบ้านหนองแก 2 9 4
109 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 12 8
110 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 23 32 31
111 147 โรงเรียนบ้านหนองโก 3 5 4
112 159 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 7 9 9
113 160 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 5 11 8
114 161 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 4 11 8
115 164 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 19 41 32
116 169 โรงเรียนบ้านหนองโพด 0 0 0
117 179 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 2 1
118 181 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 0 0 0
119 183 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 25 52 38
120 186 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 6 5
121 184 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 4 8 6
122 185 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 2 4 4
123 187 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 9 14 12
124 188 โรงเรียนบ้านหัวนา 10 21 14
125 190 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 12 5
126 189 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 20 42 31
127 191 โรงเรียนบ้านหินลาด 14 17 16
128 182 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 13 11
129 199 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 0 0 0
130 200 โรงเรียนบ้านอุปราช 3 4 4
131 202 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 2 11 4
132 023 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1 1 1
133 021 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 13 37 22
134 022 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 5 9 8
135 030 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 7 11 8
136 031 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 3 4 4
137 032 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 16 41 26
138 052 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 6 12 7
139 105 โรงเรียนบ้านเปลือยดง 0 0 0
140 106 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 1 1 1
141 107 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 0 0 0
142 108 โรงเรียนบ้านเป้า 6 10 8
143 122 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 11 22 15
144 128 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 3 4 3
145 140 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 6 14 8
146 198 โรงเรียนบ้านเหล่า 2 3 3
147 193 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 27 40 38
148 194 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 27 57 43
149 195 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 7 11 10
150 196 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 7 8 8
151 197 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 2 2 2
152 192 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 6 11 9
153 201 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 5 8 6
154 024 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 4 5 5
155 070 โรงเรียนบ้านแดง 5 13 10
156 069 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 0 0 0
157 141 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 3 2
158 033 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 1 3 2
159 034 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1 1 1
160 040 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 3 3
161 037 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 0 0 0
162 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 8 15 13
163 039 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 10 36 21
164 042 โรงเรียนบ้านโคกกุง 4 9 7
165 041 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 9 12 10
166 043 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 22 54 35
167 047 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 1 1 1
168 045 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 7 26 14
169 046 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1 1 1
170 048 โรงเรียนบ้านโคกศรี 0 0 0
171 044 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 5 4
172 071 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 13 17 16
173 088 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 5 9 6
174 090 โรงเรียนบ้านโนนทอง 0 0 0
175 089 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 29 82 44
176 091 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 9 19 14
177 092 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 26 44 38
178 093 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 3 3 3
179 094 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 5 9 7
180 095 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 9 6
181 086 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 20 50 31
182 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 13 35 22
183 113 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 6 7 7
184 112 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 1 2 1
185 114 โรงเรียนบ้านโพนงาม 3 3 3
186 115 โรงเรียนบ้านโพนละออม 3 5 3
187 116 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 10 16 12
188 143 โรงเรียนบ้านโสกภารา 8 22 10
189 142 โรงเรียนบ้านโสกแดง 6 7 7
190 049 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 9 29 15
191 050 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 2 4 4
192 109 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 1 3 2
193 117 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 2 4 4
194 144 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 6 12 9
195 206 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 0 0 0
196 207 โรงเรียนวันครู2502 13 27 19
197 210 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 60 145 99
198 212 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 59 127 89
199 216 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 3 3 3
200 218 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 96 200 150
201 214 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 5 8 7
202 001 โรงเรียนการกุศลวัดสถานสงเคราะห์ 0 0 0
203 203 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 51 115 82
204 204 โรงเรียนพัฒนศึกษา 7 32 13
205 205 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 13 20 18
206 211 โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข 0 0 0
207 213 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 30 61 41
208 215 โรงเรียนอนุบาลธันยพร 0 0 0
209 217 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 7 13 11
210 219 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 0 0 0
211 220 โรงเรียนอนุบาลศรีจันทร์ 0 0 0
212 221 โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ 0 0 0
213 222 โรงเรียนอภิสิทธิ์ปัญญา 0 0 0
214 013 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 21 66 40
215 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 4 13 8
216 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 32 92 53
217 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 3 7 5
218 015 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 13 25 19
219 016 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 15 35 17
220 014 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 5 9 8
221 208 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 59 113 89
222 209 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 32 57 45
รวม 2049 4369 3065
7434

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]